Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00760 010888 10763954 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej - ebook/pdf
Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 399
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-971-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej to opracowanie zawierające wszechstronną analizę prawną odpowiedzialności władzy publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Opracowanie odnosi się przede wszystkim do faktu podniesienia do rangi konstytucyjnej zasady odpowiedzialności cywilnej władzy publicznej i wynikającej z tego faktu nowelizacji Kodeksu cywilnego. Dla pełnego obrazu tej instytucji dokonana została w przedmiotowym zakresie analiza dogmatyczna, jak również historyczna oraz badania komparatystyczne. Szczególne znaczenie zajmują rozważania na temat rozwiązań prawa wspólnotowego i ocena koherencji polskiego stanu prawnego ze standardami wspólnotowymi.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWE£ DZIENIS • ODPOWIEDZIALNOŒÆ CYWILNA W£ADZY PUBLICZNEJ Polecamy: J. Rajski (red.) PRAWO ZOBOWI¥ZAÑ – CZÊŒÆ SZCZEGÓ£OWA. Tom 7, wyd. 2 System Prawa Prywatnego J. Panowicz-Lipska (red.) PRAWO ZOBOWI¥ZAÑ – CZÊŒÆ SZCZEGÓ£OWA. Tom 8 System Prawa Prywatnego K. Pietrzykowski (red.) KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ. Tom I, wyd. 4 Du¿e Komentarze Becka K. Pietrzykowski (red.) KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ DO ARTYKU£ÓW 450–1088. Tom II, wyd. 4 Du¿e Komentarze Becka P. Machnikowski SWOBODA UMÓW WED£UG ART. 3531 KC. KONSTRUKCJA PRAWNA Monografie Prawnicze P. Pogonowski REALIZACJA PRAWA DO S¥DU W POSTÊPOWANIU CYWILNYM Monografie Prawnicze KC, KPC, KRO, KSU, wyd. 6 Edycja S¹dowa KC, KPC, KRO, wyd. 14 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl ODPOWIEDZIALNOŒÆ CYWILNA W£ADZY PUBLICZNEJ PAWE£ DZIENIS Redakcja: Agata Ponikowska ã Wydawnictwo C. H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: Drukarnia P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 83-7387-971-4 Spis treœci Wykaz skrótów ....................................................................................................... Spis treœci Spis treœci Wykaz literatury.................................................................................................... XI XV Przedmowa............................................................................................................... XXIII Rozdzia³ pierwszy. Uwagi ogólne o odpowiedzialnoœci cywil- nej pañstwa .............................................................................................................. 1. Wyjaœnienie podstawowych pojêæ........................................................... 1.1. Istota odpowiedzialnoœci ................................................................... 1.2. Dlaczego w³adza publiczna ponosi odpowiedzialnoœæ cy- wiln¹? ........................................................................................................ 1.3. Pojêcie Skarbu Pañstwa ...................................................................... 1.4. Pojêcie jednostki samorz¹du terytorialnego .............................. 1.5. Definicja w³adzy publicznej i organu w³adzy publicznej ...... 2. Fród³a prawa odszkodowawczego........................................................... 2.1. Uwagi ogólne.......................................................................................... 2.2. Regulacje podstawowe ....................................................................... 2.3. Regulacje szczególne .......................................................................... 2.4. Inne Ÿród³a prawa odszkodowawczego ....................................... 3. Kszta³towanie siê zasad odpowiedzialnoœci cywilnej pañstwa (uwagi historyczne)...................................................................................... 3.1. Prawo staro¿ytne i œredniowieczne – dura lex sed lex ........... 3.2. Wp³yw rozwi¹zañ prawa rzymskiego na prawo póŸniej- szych epok ............................................................................................... 3.3. Œredniowiecze ....................................................................................... 3.4. Krytyka teorii nieodpowiedzialnoœci pañstwa w czasach nowo¿ytnych .......................................................................................... 3.5. Stanowisko polskiej judykatury i doktryny w okresie miê- dzywojennym ......................................................................................... 3.6. Przemiany odpowiedzialnoœci cywilnej pañstwa w drugiej po³owie XX wieku................................................................................ Rozdzia³ drugi. Zasada odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu zadañ publicznych w prawie innych pañstw i prawie wspólnotowym ................................................. 1 1 1 4 6 8 9 11 11 12 15 18 22 23 26 30 32 35 39 51 V Spis treœci reguluj¹ce 2.6. Konstytucje 1. Komparatystyka prawnicza ........................................................................ 2. Zasada odpowiedzialnoœci cywilnej w³adzy publicznej w konsty- tucjach poszczególnych pañstw .............................................................. 2.1. Podzia³ konstytucji poszczególnych pañstw przy wykorzy- staniu kryterium sposobu regulacji............................................... 2.2. Miejsce regulacji odpowiedzialnoœci w³adzy publicznej w konstytucjach .................................................................................... 2.3. Konstytucje przewiduj¹ce immunitet w³adzy publicznej..... 2.4. Konstytucje zawieraj¹ce ogólne wzmianki zagadnienia od- powiedzialnoœci w³adzy publicznej............................................... 2.5. Regulacje poœrednie pod wzglêdem kryterium szczegó³o- woœci regulacji....................................................................................... instytucjê odpowiedzialnoœci w sposób szczegó³owy........................................................................ 2.7. Wnioski..................................................................................................... 3. Odpowiedzialnoœæ w³adzy publicznej w œwietle uregulowañ Rady Europy .................................................................................................... 3.1. Przes³anki odpowiedzialnoœci.......................................................... 3.2. Zasada s³usznoœci.................................................................................. 3.3. Wp³yw przyczynienia siê poszkodowanego na odszkodowa- nie............................................................................................................... 3.4. Dodatkowe warunki dochodzenia roszczeñ .............................. 3.5. Zakres obowi¹zku naprawienia szkody ....................................... 3.6. Egzekucja orzeczeñ i inne u³atwienia dochodzenia rosz- czeñ............................................................................................................ 4. Europejska Karta Ustawowych Zasad Dotycz¹cych Sêdziów o od- powiedzialnoœci sêdziów............................................................................ 5. Zasada odpowiedzialnoœci odszkodowawczej pañstwa w prawie Unii Europejskiej za naruszenie prawa wspólnotowego................ 5.1. Podstawy prawne roszczenia odszkodowawczego i geneza instytucji .................................................................................................. 5.2. Ewolucja orzecznictwa Trybuna³u Europejskiego w zakre- sie pogl¹dów dotycz¹cych odpowiedzialnoœci odszkodo- wawczej.................................................................................................... 5.3. Przes³anki i zasady odpowiedzialnoœci pañstwa w œwietle orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci .................................. 5.4. Problem okreœlenia zasad odpowiedzialnoœci pañstwa ......... 5.5. Zakres odpowiedzialnoœci odszkodowawczej ........................... 5.6. Ocena regulacji instytucji odpowiedzialnoœci w polskim prawie cywilnym pod wzglêdem koherencji z prawem eu- ropejskim................................................................................................. 6. Skarga odszkodowawcza z tytu³u odpowiedzialnoœci pozaumow- nej samych Wspólnot Europejskich........................................................ 51 52 53 54 55 56 60 61 64 64 66 67 68 69 70 71 73 74 74 77 81 84 85 86 89 VI Spis treœci 6.1. Podstawa prawna i przes³anki odpowiedzialnoœci poza- umownej Wspólnot.............................................................................. 6.2. Stosunek odpowiedzialnoœci Wspólnot do odpowiedzialno- œci pañstw cz³onkowskich................................................................. 6.3. Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza w Traktacie Konstytu- cyjnym....................................................................................................... 7. G³ówne tendencje regulacji instytucji odpowiedzialnoœci pañ- stwa w wybranych podstawowych porz¹dkach prawnych ........... 7.1. Systemy prawne reguluj¹ce odpowiedzialnoœæ odszkodo- wawcz¹ pañstwa wed³ug zasad prawa cywilnego .................... 7.2. System prawa common law wobec problemu odpowie- dzialnoœci odszkodowawczej pañstwa.......................................... 7.3. Prawo francuskie i szwajcarskie wobec odpowiedzialnoœci odszkodowawczej pañstwa............................................................... 8. Podsumowanie................................................................................................ Rozdzia³ trzeci. Przes³anki i zasady odpowiedzialnoœci cywil- nej .................................................................................................................................. 1. Uwagi wprowadzaj¹ce.................................................................................. 2. Poszukiwanie norm prawnych, na podstawie których mo¿na skonstruowaæ przes³anki odpowiedzialnoœci..................................... 2.1. Pozycja regulacji kodeksowej ........................................................... 2.2. Samodzielnoœæ art. 77 ust. 1 Konstytucji i problem jego bez- poœredniego stosowania .................................................................... 2.3. Stanowiska doktryny dotycz¹ce charakteru prawnego art. 77 ust. 1 Konstytucji .................................................................... 3. Rodzaj re¿imu odpowiedzialnoœci w zakresie wykonywania za- dañ publicznych............................................................................................. 4. Podmiot uprawniony do otrzymania odszkodowania...................... 5. Ró¿nice pomiêdzy regulacj¹ konstytucyjn¹ a dotychczasow¹ re- gulacj¹ kodeksow¹ ........................................................................................ 6. Sposoby rozstrzygniêcia kolizji ................................................................. 6.1. Propozycje doktrynalne ..................................................................... 6.2. Rozstrzygniêcie problemu przez Trybuna³ Konstytucyjny... 6.3. Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego.............................. 7. Katalog przes³anek odpowiedzialnoœci za dzia³ania w³adzy pu- blicznej wed³ug art. 77 ust. 1 Konstytucji i znowelizowanego art. 417 KC ........................................................................................................ 7.1. Szkoda wyrz¹dzona przy wykonywaniu w³adzy publicznej.. 7.1.1. Pojêcie i rodzaje szkody ............................................................ 7.1.2. Sposoby naprawienia szkody ................................................. 7.1.3. Zakres obowi¹zku odszkodowawczego ............................. 7.2. Zdarzenie powoduj¹ce szkodê......................................................... 89 93 95 97 97 105 109 119 121 121 122 123 127 132 139 141 142 144 144 145 149 151 152 152 154 157 162 VII Spis treœci 7.2.1. Pojêcie wykonywania w³adzy publicznej........................... 7.2.2. Organy w³adzy publicznej....................................................... 7.2.3. Wyrz¹dzenie szkody przy wykonywaniu w³adzy pu- blicznej ........................................................................................... 7.2.4. Problemy reprezentacji Skarbu Pañstwa w procesie od- szkodowawczym ......................................................................... 7.3. Znaczenie zwi¹zku przyczynowego............................................... 8. Aspekt intertemporalny – zakres czasowy obowi¹zywania art. 77 Konstytucji i znowelizowanej regulacji kodeksowej........................ 9. Zakres przedmiotowy art. 77 Konstytucji i art. 417 KC. Problema- tyka podstaw prawnych odpowiedzialnoœci za zachowania pu- bliczne niew³adcze – koncepcje doktrynalne a rozstrzygniêcie ustawodawcy .................................................................................................. 10. Zasady odpowiedzialnoœci w sferze zadañ publicznych ............... 10.1. Znaczenie zasady winy ..................................................................... 10.2. Niezgodne z prawem dzia³anie w³adzy publicznej, czyli bezprawnoœæ ....................................................................................... 10.3. Zasady s³usznoœci w odpowiedzialnoœci za szkody wy- rz¹dzone przy wykonywaniu zadañ publicznych .................. 11. Podsumowanie.............................................................................................. Rozdzia³ czwarty. Odpowiedzialnoœæ Skarbu Pañstwa za szko- dy wyrz¹dzone przy wykonywaniu w³adzy s¹downiczej ............. 1. Uwagi ogólne ................................................................................................... 2. Rodzaje czynnoœci z zakresu w³adzy s¹downiczej ............................. 2.1. Pojêcie orzeczenia s¹dowego ........................................................... 2.2. Podmioty wykonuj¹ce czynnoœci s¹dowe ................................... 2.3. Zbiór Zasad Postêpowania Sêdziów wk³adem w okreœlenie kryteriów oceny zachowania sprawuj¹cych w³adzê s¹dow- nicz¹........................................................................................................... 3. Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone przez wadliwe orze- czenia s¹dowe. Problem regulacji kodeksowej uchylonego art. 418 KC w œwietle wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego .......... 4. Wynagrodzenie szkód wyrz¹dzonych przez wadliwe orzeczenia s¹dowe............................................................................................................... 5. Odpowiedzialnoœæ Skarbu Pañstwa za szkody powsta³e w wyni- ku przewlek³oœci postêpowania s¹dowego ......................................... 5.1. Istota przewlek³oœci postêpowania s¹dowego jako deliktu w³adzy publicznej – próba definicji oraz okreœlenia kryte- riów oceny............................................................................................... 5.2. Przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego ................................................................................ 166 171 174 177 181 188 197 206 206 211 224 237 239 239 243 246 247 249 250 255 267 267 273 VIII Spis treœci 5.3. Podstawy prawne odpowiedzialnoœci odszkodowawczej za szkody spowodowane przewlek³oœci¹ postêpowania............. 6. Odpowiedzialnoœæ Skarbu Pañstwa za nies³uszne skazanie, niew¹tpliwie nies³uszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzy- manie ................................................................................................................. 6.1. Zasada odpowiedzialnoœci Skarbu Pañstwa na podstawie przepisów Rozdzia³u 58 KPK........................................................... 6.2. Przes³anki odpowiedzialnoœci Skarbu Pañstwa za wadliwe orzeczenia w sprawach karnych ..................................................... 6.3. Ustalenie wysokoœci odszkodowania ............................................ 6.4. Regulacja roszczeñ odszkodowawczych w sprawach o wy- kroczenia ................................................................................................. 7. Odpowiedzialnoœæ cywilna za szkody wyrz¹dzone w postêpowa- niu egzekucyjnym ......................................................................................... 7.1. Organy postêpowania egzekucyjnego i charakter prawny czynnoœci komornika .......................................................................... 7.2. Podstawy prawne odpowiedzialnoœci odszkodowawczej w postêpowaniu egzekucyjnym...................................................... 8. Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone wadliw¹ decyzj¹ admi- nistracyjn¹ lub decyzj¹ organów podatkowych ................................. Rozdzia³ pi¹ty. Bezprawnoœæ normatywna. Odpowiedzial- noœæ za szkody wyrz¹dzone wykonywaniem w³adzy ustawo- dawczej ....................................................................................................................... 1. Bezprawnoœæ normatywna w ujêciu pozytywnym jako dzia³anie . 1.1. Uwagi ogólne.......................................................................................... 1.2. Rodzaje bezprawnoœci normatywnej............................................ 1.3. Uzasadnienia historycznego immunitetu w³adzy legislacyj- nej............................................................................................................... 1.4. Ustalanie przes³anki niezgodnoœci z prawem aktu norma- tywnego we w³aœciwym postêpowaniu ....................................... 1.5. Bezprawnoœæ normatywna a niekonstytucyjnoœæ prawa. Niezgodnoœæ z prawem a retroaktywnoœæ wyroków w przedmiocie niekonstytucyjnoœci prawa ............................... 1.6. Przyczyny niekonstytucyjnoœci a stan bezprawnoœci.............. 1.7. Stosunek bezprawnoœci normatywnej do bezprawnoœci wzglêdnej ................................................................................................ 1.8. Bezprawnoœæ normatywna w odniesieniu do aktów prawa miejscowego........................................................................................... 2. Zaniechanie legislacyjne jako delikt w³adzy publicznej i Ÿród³o szkody bêd¹ce postaci¹ bezprawnoœci normatywnej ..................... 2.1. Uwagi ogólne.......................................................................................... 2.2. Problem materialny ............................................................................. 276 281 284 286 297 298 300 300 304 314 321 321 321 323 323 325 327 330 332 334 335 335 336 IX Spis treœci 2.3. Problem proceduralny........................................................................ 2.4. Kszta³towanie siê regulacji zaniechania legislacyjnego w toku prac nowelizacyjnych i ocena przyjêtego rozwi¹za- nia............................................................................................................... Wnioski koñcowe.................................................................................................. 342 343 349 Indeks rzeczowy.................................................................................................... 357 X Wykaz skrótów 1. (cid:13)ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów BGB ............................................ Bürgerliches Gesetzbuch z 1896 r. EKPC .......................................... Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³o- wieka i Podstawowych wolnoœci, sporz¹dzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC................................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KN............................................... Kodeks Napoleona z 1804 r. KKW........................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonaw- czy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KomSEgzU ............................... ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.) KP................................................ ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ............................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC............................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ............................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW ........................................... ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.) KRO ............................................ ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KZ................................................ rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowi¹zañ (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) PGU ............................................ ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417) XI Wykaz skrótów PrUSP ......................................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) RozpSPSU ................................. ustawa z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postê- powaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843) TWE............................................ Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ (tzw. Traktat Rzymski), podpisany 25.3.1957 r. ZawLekU................................... ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i leka- rza dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce ECJ .............................................. European Court of Justice ECR ............................................. European Court Reports ETPC........................................... Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Stras- burgu NSA ............................................. Naczelny S¹d Administracyjny SA................................................. S¹d Apelacyjny SN ................................................ S¹d Najwy¿szy SO................................................ S¹d Okrêgowy TK................................................ Trybuna³ Konstytucyjny TS................................................. Trybuna³ Sprawiedliwoœci Wspólnot Europej- skich 3. Czasopisma GP................................................ Gazeta Prawna Jur................................................ Jurysta KPP ............................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS ............................................. Krakowskie Zeszyty S¹dowe MP ............................................... Monitor Polski MoP............................................. Monitor Prawniczy MoPod ....................................... Monitor Podatkowy NP................................................ Nowe Prawo OSA ............................................. Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych (w latach 1993–1994 Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych i S¹du Najwy¿szego) XII Wykaz skrótów S¹du Pracy i Izby Karnej Najwy¿szego OSNC ......................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Zbiór Orze- (1917–1939, czeñ 1945–1952), Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izby Cywilnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej SN (1962), Orzecz- nictwo SN, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubez- pieczeñ Spo³ecznych (1963–1981), Orzecznic- two SN, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Spo³ecznych (1982–1989), Orzecznictwo SN Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych (1990–1994), Orzecznictwo SN Izby Cywilnej od 1995 r. i Ubezpieczeñ OSNKW..................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izby Karnej i Wojskowej OSP ............................................. Orzecznictwo S¹dów Polskich – Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych w la- tach 1957–1989, od 1990 r. Orzecznictwo S¹dów Polskich OTK ............................................ Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Pal. .............................................. Palestra PiP ............................................... Pañstwo i Prawo Pi¯............................................... Prawo i ¯ycie PPE.............................................. Przegl¹d Prawa Europejskiego PPH ............................................. Przegl¹d Prawa Handlowego PS................................................. Przegl¹d S¹dowy PUG ............................................ Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. .............................................. Rejent R. Pr. ........................................... Radca Prawny RPEiS.......................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Spo³eczny Rzeczp. ...................................... Rzeczpospolita SC ................................................ Studia Cywilistyczne SI.................................................. Studia Iuridica SP................................................. Studia Prawnicze SPE .............................................. Studia Prawno-Ekonomiczne Uniwersytetu ST................................................. Samorz¹d Terytorialny Wok. ........................................... Wokanda £ódzkiego XIII 4. Inne skróty Wykaz skrótów jak wy¿ej art................................................ artyku³ cyt. .............................................. cytat, cytowana (e, y) Dz.U. .......................................... Dziennik Ustaw jw................................................. KEL ............................................. Kodeks Etyki Lekarskiej m.in. ........................................... miêdzy innymi n................................................... nastêpna (e, y) orz. .............................................. orzeczenie pkt............................................... punkt pod. ............................................ podobnie por. ............................................. porównaj poz. ............................................. pozycja publ. ........................................... publikowana (e, y) red............................................... redakcja RPO............................................. Rzecznik Praw Obywatelskich RP ................................................ Rzeczpospolita Polska s.................................................... strona SP................................................. Skarb Pañstwa tj. ................................................. to jest tzn. .............................................. to znaczy tzw. ............................................. tak zwany UKSW ........................................ Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego v. .................................................. przeciw (versus) WE............................................... Wspólnota Europejska Zb. Urz. ...................................... Zbiór Urzêdowy ze zm. ......................................... ze zmianami ZOZ............................................. zak³ad opieki zdrowotnej XIV Wykaz literatury Agopszowicz A., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza gmin wed³ug przepisów k.p.a. Wykaz literatury Wykaz literatury i ustawy o NSA, ST 1996, Nr 11. Babiak M., Prawo do wynagrodzenia szkody wyrz¹dzonej przez niezgodne z prawem dzia³anie w³adzy publicznej, R. Pr. 2002, Nr 3. Bardach J., Leœnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1996. Be³za L., Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone w ramach czynów niedozwolo- nych przy wykonywaniu powierzonej czynnoœci w œwietle teorii zwi¹zku przyczy- nowego, PS 1996, Nr 7–8. Bieniek G., Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania (pod red. G. Bieñka), t. I, Warszawa 2001. Bieniek G., Odpowiedzialnoœæ Skarbu Pañstwa za szkody wyrz¹dzone przez funkcjo- nariuszy po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., PS 2002, Nr 4. Boæ J., Komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku (pod red. J. Bocia), Wroc³aw 1998. Boæ J., Wyrównanie strat wynik³ych z legalnych dzia³añ administracji, Wroc³aw 1971. Bogdalski P., Odpowiedzialnoœæ cywilna nauczyciela WF, Jur. 1998, Nr 10–11. Bosek L., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza pañstwa za zaniechanie ustawodaw- cze. Uwagi na tle wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 24.09.2003 r., PS 2004, Nr 11–12. Bosek L., Odpowiedzialnoœæ pañstwa za legislacyjne bezprawie w prawie niemieckim, PiP 2003, Nr 1. Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyñski Z., Przyjemski S. M., Stefañski R. A., Zab³ocki S., Kodeks postêpowania karnego. Komentarz (pod red. Z. Gostyñskiego), Warsza- wa 1998, t. 2. Bulsiewicz A., Glosa do postanowienia S¹du Najwy¿szego z 24 czerwca 1981 r., II KZ 67/81, OSP 1983, Nr 9. Bulsiewicz A., Gronowska B., Je¿-Ludwichowska M., Przebieg procesu karnego w za- rysie, Toruñ 1989. Cattaneo G., La responsabilit del professionista, Milano 1958. Chapus R., Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influenses reciproques des jurisprudences administrative et judiciaire, Paris 1957. Cieœlak M., Glosa do postanowienia S¹du Najwy¿szego z 20 lipca 1977 r., V KZ 54/77, NP 1980, Nr 5. Cieœlak M., Podstawa odszkodowania za oczywiœcie nies³uszne tymczasowe areszto- wanie, Pal. 1987, Nr 9. Cornu G., La responsabilité délictuelle comparée en droit public et en droit privé, Pa- ris 1949. XV Wykaz literatury Czachórski W., Problem unifikacji przepisów o odpowiedzialnoœci pañstwa i zwi¹z- ków publicznoprawnych za szkody wyrz¹dzone bezprawnie przez funkcjonariuszy publicznych, PiP 1946, Nr 4. Czachórski W., Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 1995. D¹browa J., Wina jako przes³anka odpowiedzialnoœci cywilnej, Wroc³aw 1968. D¹browa J., Zasady odpowiedzialnoœci pañstwa we Francji, SC, t. XXIV, 1974. Demogue R., Traité des obligations en général, Paris 1925, t. V, Nr 1237. Drozdowska U., Problematyka podstaw odpowiedzialnoœci cywilnej zak³adów opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia, R. Pr. 2002, Nr 3. Dzia³ocha K., Zasada bezpoœredniego stosowania Konstytucji w dziedzinie wolnoœci i praw obywateli. Obywatel – jego wolnoœci i prawa. Zbiór studiów przygotowany z okazji 10-lecia urzêdu RPO, Warszawa 1998. Dzienis P., Czy prawo mo¿e byæ bezprawne, GP z 22.6.2005 r. Dzienis P., Milczenie nie zawsze bywa z³otem, GP z 9.8.2005 r. Dzienis P., Podstawy prawne odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu niew³adczych zadañ publicznych, ST 2003, Nr 4. Ereciñski T., Gudowski J., Jêdrzejewska M., Komentarz do kodeksu postêpowania cy- wilnego. Postêpowanie rozpoznawcze, cz. I, t. 1, Warszawa 2001. Ereciñski T., Wprowadzenie – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych z 2001 r., Warsza- wa 2001. Finanse publiczne i prawo finansowe (pod red. E. Ruœkowskiego i C. Kosikowskiego), t. I, Warszawa 2000. Gajl N., Skarb Pañstwa, Warszawa 1996. Garlicki L., Bezpoœrednie stosowanie Konstytucji. Wprowadzenie do dyskusji. Konfe- rencja naukowa: Konstytucja RP w praktyce, Warszawa 1999. Garlicki S., Glosa do orzeczenia S¹du Najwy¿szego z 17 kwietnia 1967 r., II PR 162/67, NP 1968, Nr 4. Garlicki S., Odpowiedzialnoœæ cywilna za nieszczêœliwe wypadki, Warszawa 1959. Glaser S., Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1932. Górka M., Zasada odpowiedzialnoœci odszkodowawczej pañstwa za naruszenie prawa wspólnotowego, Przegl¹d Prawa Gospodarczego 1997, Nr 1. Górski A., Artyku³ 417 k.c. – przepis niew³aœciwie interpretowany czy niekonstytucyj- ny, PS 2003, Nr 1. Górski. A., Odpowiedzialnoœæ Skarbu Pañstwa za szkodê wyrz¹dzon¹ przez komorni- ka dzia³aj¹cego w charakterze organu egzekucyjnego, Pal. 2003, Nr 11–12. Górski A., Górski A., Podstawy odpowiedzialnoœci deliktowej publicznego zak³adu opieki zdrowotnej za szkody medyczne po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001r., Pal. 2002, Nr 11–12. Granat M., S¹dowa kontrola konstytucyjnoœci prawa w pañstwach Europy Œrodkowej i Wschodniej, Warszawa 2003. Granecki P., Odpowiedzialnoœæ cywilna Skarbu Pañstwa za szkodê wyrz¹dzon¹ dzia³aniem swojego funkcjonariusza (Wybrane zagadnienia), Pal. 2000, Nr 11–12. Granecki P., Glosa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r., SK 18/00, Pal. 2002, Nr 11–12. Grudziñski W., Przyczynek do zagadnienia zwi¹zku przyczynowego (Uwagi z praktyki s¹dowo-lekarskiej), PiP 1962, Nr 4. Grzegorczyk T., Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Kraków 1998. Jamróz A., Demokracja, Bia³ystok 1999. XVI Wykaz literatury Jod³owski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jod³owska T., Postêpowanie cywilne, War- szawa 1997. Kasprzyk R., Bezprawnoœæ wzglêdna, SP 1988, Nr 3 (97). Kêpiñski M., Glosa do wyroku SN z 8.1.2002 r., I CKN 581/99, OSP 2002, Nr 11, poz. 143. Kêpiñski M., Szczepaniak R., O bezpoœrednim stosowaniu artyku³u 77 ust. 1 Konstytu- cji, PiP 2000, Nr 3. Koch A., Zwi¹zek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialnoœci odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975. Kolañczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1978. Kosik J., Przedmiotowy zakres odpowiedzialnoœci Skarbu Pañstwa za szkody na pod- stawie art. 418 kodeksu cywilnego, SC, Nr XI, Kraków 1968. Kosik J., Z problematyki odpowiedzialnoœci pañstwa w prawie amerykañskim, w: Stu- dia z prawa zobowi¹zañ, Ksiêga pami¹tkowa ku czci Prof. Alfreda Ohanowicza, War- szawa–Poznañ 1979. Kosik J., Zasady odpowiedzialnoœci pañstwa za szkody wyrz¹dzone przez funkcjona- riuszów, Wroc³aw 1961. Kowalski M., Odpowiedzialnoœæ Skarbu Pañstwa za szkodê spowodowan¹ przewlek- ³ym postêpowaniem s¹dowym, PPH 2000, Nr 7. Kremis J., Odpowiedzialnoœæ Skarbu Pañstwa za decyzje administracyjne wed³ug ko- deksu cywilnego i kodeksu postêpowania administracyjnego, Wroc³aw 1986. Kwiatkowski E., Zarys dziejów gospodarczych œwiata, Warszawa 1947. Lamoureux P., Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile (en droit privé et en droit public), Paris 1951. Lang W., Struktura odpowiedzialnoœci prawnej. Studium analityczne z dziedziny teo- rii prawa, Zeszyty Naukowe UMK 1968, Nr VIII. Laubadere de A., Venezia J. C., Gaudemet Y., Traité droit administratif, t. I, Paris 1994. Liszewska A., Odpowiedzialnoœæ karna za b³¹d w sztuce lekarskiej, Kraków 1998. Liszewska A., Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, PiP 1997, Nr 1. Longchamps de Bérier R., Zobowi¹zania, Poznañ 1948. £abno-Jab³oñska A., Zasada bezpoœredniego obowi¹zywania konstytucyjnych praw i wolnoœci jednostki. Analiza prawnoporównawcza, w: Podstawowe prawa jednost- ki i ich s¹dowa ochrona (pod red. L. Wiœniewskiego), Warszawa 1997. £êtowska E., Glosa do orzeczenia z 19 listopada 1969 r., II CR 294/69, OSP 1970, Nr 12, poz. 249. £êtowska E., Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 15 maja 2000 r., II CKN 293/00, OSP 2000, Nr 12, poz. 188. £êtowska E., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza administracji, w: System Prawa Ad- ministracyjnego, t. III, Wroc³aw 1978. £êtowska E., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza za tzw. milczenie administracji, w: Studia z prawa cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia 50-lecia pracy na- ukowej prof. A. Szpunara, Warszawa–£ódŸ 1983. £êtowska E., Pacjent staje siê konsumentem us³ug medycznych, Rzeczp. z 2.11.1998 r., Nr 276. £êtowska E., W kwestii zmian przepisów k.c. o odpowiedzialnoœci za szkody wy- rz¹dzone dzia³aniem w³adzy publicznej, PiP 1999, Nr 7. Mas³owski Z., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 1972. XVII Wykaz literatury Mastalski R., Glosa do wyroku SN z 6 lutego 2002 r., V CKN 1248/00, OSP 2002, Nr 10, poz. 128. M¹czyñski A., Bezpoœrednie stosowanie Konstytucji przez s¹dy, PiP 2000, Nr 5. Mielcarek E., Odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ przez ma³oletniego, NP 1966, Nr 5. Misiuk-Jod³owska T., Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 27 stycznia 1999 r., II CKN 201/98, Pal. 2000, Nr 4. Murzynowski A., Glosa do postanowienia S¹du Najwy¿szego z 16 wrzeœnia 1961 r., II KZ 159/61, OSP 1962, Nr 7–8. Nesterowicz M., Glosa do wyroku z 14 listopada 1972 r., NP 1975, Nr 4. Nesterowicz M., Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialnoœæ lekarza za zabieg leczni- czy, SI 1972, t. XI, Nr 2. Nesterowicz M., Odpowiedzialnoœæ kontraktowa i deliktowa (Uwagi de lege ferenda i o stosowaniu prawa), PiP 1999, Nr 1. Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruñ 2004. Nesterowicz M., O odpowiedzialnoœci cywilnej lekarzy i szpitali w nowym systemie opieki zdrowotnej, Pi¯ z 24.11.1998 r. Neumark F., Der Reichshaushaltsplan, Jena 1929. Nowakowski Z. K., Odpowiedzialnoœæ za cudze czyny wed³ug kodeksu zobowi¹zañ, Poznañ 1948. Ohanowicz A., Górski J., Zobowi¹zania – czêœæ szczegó³owa, Warszawa–Poznañ 1966. Ohanowicz A., Podstawa odpowiedzialnoœci pañstwa za szkody wyrz¹dzone przez funkcjonariuszy pañstwowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego. Prace z zakresu prawa cywilnego i praw na dobrach niematerialnych, Kraków 1973, PiP 1990, Nr 11. Ohanowicz A., Zobowi¹zania – czêœæ ogólna, Poznañ 1958. Opa³ek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969. Osajda K., Niejasnoœci mimo zmian, Rzeczp. z 28.7.2004 r. Osuchowski W., Rzymskie prawo prywatne – zarys wyk³adu, Warszawa 1986. Owczarek M., Problem bezprawnoœci wzglêdnej w systemie odpowiedzialnoœci delik- towej, Pal. 2004, Nr 5–6. Pajor T., Odpowiedzialnoœæ pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej za szkodê wyrz¹dzon¹ jednostce wskutek naruszenia prawa wspólnotowego, w: Studia z pra- wa prywatnego, Ksiêga pami¹tkowa ku czci Prof. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykow- skiej, £ódŸ 1997. Palka P., Odpowiedzialnoœæ nauczyciela WF. Odpowiedzialnoœæ karna, Jur. 1998, Nr 10–11. Paprzycki L., Przes³anki orzekania odszkodowania za oczywiœcie nies³uszne tymczaso- we aresztowanie w doktrynie i orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, NP 1987, Nr 2. Pietrzykowski K., Bezprawnoœæ jako przes³anka odpowiedzialnoœci deliktowej a zasa- dy wspó³¿ycia spo³ecznego i dobre obyczaje, w: Odpowiedzialnoœæ cywilna, Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004. Pietrzykowski K., Glosa do wyroku SN z 19 stycznia 2000 r., II CKN 688/98, Pal. 2001, Nr 11–12. Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. I, Warszawa 1999. Pietrzykowski K., O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach Trybuna³u Konstytu- cyjnego, Pal. 2004, Nr 3. XVIII Wykaz literatury Pietrzykowski K., Problem skutecznoœci ex tunc albo ex nunc orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, Ius et Lex, Ksiêga jubileuszo- wa ku czci prof. A. Strzembosza, Lublin 2002. Poklewski-Kozie³³ K., Due Process of law, w: Instytucje i doktryny prawno-polityczne Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ossolineum 1974. Pó³torak N., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza pañstw cz³onkowskich za narusze- nie prawa Wspólnot Europejskich, w: Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porz¹dkach prawnych (pod red. C. Mika), Toruñ 1998. Pó³torak N., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza pañstwa w prawie Wspólnot Euro- pejskich, Kraków 2002. Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna (pod red. Z. Radwañskiego), System Prawa Cywil- nego, t. III, cz. I, Ossolineum 1980. Pyziak-Szafnicka M., Odpowiedzialnoœæ gmin za szkody wyrz¹dzone przez funkcjona- riuszy, KPP 1997, Nr 3. Radwañski Z., Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa 1994. Radwañski Z., Zobowi¹zania – czêœæ ogólna, Warszawa 1995. Rembieliñski A., Odpowiedzialnoœæ cywilna za szkodê wyrz¹dzon¹ przez podw³adne- go, Warszawa 1971. Rezler J., Naprawienie szkody wynik³ej ze spowodowania uszczerbku na ciele lub na zdrowiu (wed³ug prawa cywilnego), Warszawa 1968. Rosmarin S., O roszczeniach odszkodowawczych z powodu bezprawia urzêdnika ad- ministracyjnego, Lwów 1933. Rybak J., Œwiat³owski A., Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 11 wrzeœnia 1992 r., I KZP 27/92, OSP 1993, Nr 11. Rytlewska M., Nowe zasady odpowiedzialnoœci odszkodowawczej komornika, Pal. 2004, Nr 9–10. Rz¹sa G., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza komornika – suplement (po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 20 stycznia 2004 r.), R. Pr. 2004, Nr 2. Safjan M., Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. II, Prawo cywilne, Warszawa 1995. Safjan M., Jeszcze o odpowiedzialnoœci Skarbu Pañstwa na podstawie art. 77 Konsty- tucji (W odpowiedzi prof. Adamowi Szpunarowi), PiP 1999, Nr 9. Safjan M., Ewolucja odpowiedzialnoœci w³adzy publicznej – od winy funkcjonowania do bezprawnoœci normatywnej, Zeszyty Prawnicze UKSW 3.2 (2003). Safjan M., Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), PiP 1990, Nr 11. Safjan M., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza w³adzy publicznej (po 1 wrzeœnia 2004 roku), Warszawa 2004. Safjan M., Odpowiedzialnoœæ pañstwa, czyli czyja? Wywiad, Rzeczp. z 19.7.2004 r. Safjan M., Odpowiedzialnoœæ pañstwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, PiP 1999, Nr 4. Safjan M., Prawo i medycyna, Ochrona praw jednostki a dylematy wspó³czesnej medy- cyny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwoœci, Warszawa 1998. Safjan M., Rekomendacja Nr R (84) 15 w sprawie odpowiedzialnoœci w³adzy publicz- nej a stan obowi¹zuj¹cy w Polsce, w: Standardy prawne Rady Europy. Teksty i ko- mentarze, t. II, Prawo cywilne, Warszawa 1995. Safjan M., Skutki prawne orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, PiP 2003, Nr 3. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: