Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00111 006760 13591639 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Zarządzanie bez ryzyka - ebook/pdf
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Zarządzanie bez ryzyka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2826-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji wyjaśniamy, kiedy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną. Podpowiadamy, w jaki sposób można się uwolnić od odpowiedzialności za swoje działania. Eksperci odpowiadają, co grozi za nieprzestrzeganie przepisów ksh, kc, czy kodeksu karnego skarbowego.

Porady zawarte w publikacji pomogą uchronić się przed odpowiedzialnością karną za naruszenie prawa upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o rachunkowości. Podpowiemy również, w jaki sposób ubiegać się o złagodzenie kary. Wskazujemy w jaki sposób sądy interpretują przepisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu. Szczegółowo omówione są przypadki, z którymi członkowie zarządu mogą mieć do czynienia w czasie wypełniania swoich obowiązków. Z publikacji czytelnik dowie się, jakie są przesłanki osobistej odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki i kiedy egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna. Znajdzie w niej także wskazówki, w jaki sposób może uwolnić się od tej odpowiedzialności, a także praktyczne porady jak sobie radzić przypadku, gdy wda się w spór ze spółką i w jaki sposób można uniknąć odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce oraz osobie trzeciej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

biblioteczka spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. ZARZĄDZANIE BEZ RYZYKA O d p o w e d z i a l i n o ś ć c z ł o n k ó w z a r z ą d u s p ó ł k i z o o . . Z a r z ą d z a n i e b e z r y z y k a 39,90 zł brutto UOQ 08 Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Zarządzanie bez ryzyka Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Marcin Sarna, radca prawny Radosław Owczarkowski, prawnik Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Wydawca: Weronika Wota Redaktor naczelny: Urszula Wróblewska Redaktor: Joanna Banasiak-Lach Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Skład i łamanie: Igawa Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-2826-0 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: spolkazoo@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o. wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Odpowiedzialności członków zarządu w spółce z o.o. oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wy- dawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o. została przygotowana z zacho- waniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświad- czenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o. oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przy- padku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawar- tych w publikacji Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o. lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Centrum Obsługi Klienta: Tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. 5 Rozdział I Odpowiedzialność osobista członka zarządu wobec kontrahentów ................................ 7 Bezskuteczność egzekucji ..................................................................................................... 9 Przesłanki wyłączające osobistą odpowiedzialność członka zarządu ............................. 14 Obrona przed odpowiedzialnością członka zarządu ........................................................ 20 Rozdział II Odpowiedzialność cywilna członków zarządu wobec osób trzecich ................................ 25 Właściwa reprezentacja spółki ............................................................................................. 26 Domniemania wynikające z wpisu do KRS osób uprawnionych do reprezentacji spółki .......................................................................................................... 33 Naprawienie szkody .............................................................................................................. 35 Uznanie czynności prawnej za nieważną ........................................................................... 36 Reprezentacja spółki przez osoby nieuprawnione ............................................................ 36 Rozdział III Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie przepisów Kodeksu karnego ......................................................................................................................... 39 Nierzetelne prowadzenie dokumentacji ............................................................................. 39 Nadużycie zaufania ................................................................................................................ 44 Przestępstwo niegospodarności ........................................................................................... 47 Wyłączenie karalności członka zarządu ............................................................................. 48 Rozdział IV Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki ...................... 55 Przesłanki odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za długi podatkowe................................................................................................................ 55 Zarzuty w postępowaniu podatkowym .............................................................................. 62 4 Spis treści Rozdział V Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu ....................................................... 69 Zasady odpowiedzialności karnoskarbowej ...................................................................... 70 Zapobieganie pociągnięciu do odpowiedzialności ........................................................... 72 Odpowiedzialność posiłkowa .............................................................................................. 73 Czynny żal i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ............................................. 79 Wstęp Członkowie zarządów spółek z o.o. są narażeni na to, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności nie tylko np. za swoje działania, które wyrządziły spółce szkodę, ale także za zobowiązania, których spółka nie była w stanie zapłacić. Ryzykują więc odpowiedzialność za zobowią- zania fi rmy całym swoim osobistym majątkiem. Jednak w grę wchodzi nie tylko odpowiedzialność majątkowa. Za niektóre działania czy zaniechania ryzykują również odpowiedzialność karną. Publikacja „Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.”, będąca kolejną pozycją z serii „Biblioteczka spół- ki z o.o.” udziela odpowiedzi na wiele pytań związanych z ryzykiem zarządzania spółką. Wszystkie niezbędne za- gadnienia, począwszy od przesłanek odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o., na poszczególnych ro- dzajach odpowiedzialności skończywszy, przedstawione są w zwięzłej formie i omówione przystępnym językiem. Zawiera praktyczne porady, które mogą okazać się po- mocne, jeśli członkowi zarządu będzie grozić pociągnię- cie do odpowiedzialności. W broszurze wyjaśniamy, jakie są przesłanki osobistej od- powiedzialności członków zarządu za długi spółki, kie- dy egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna, a także podpowiadamy, w jaki sposób można uwolnić się od tej odpowiedzialności, np. jakimi zarzutami może się bronić członek zarządu w przypadku pociągnięcia do odpowie- dzialności za zobowiązania spółki. 6 Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. W publikacji poruszony jest także problem odpowie- dzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki. Wyjaśniamy w nim, czym jest zaległość podatko- wa i kiedy powstaje odpowiedzialność członków zarzą- du z tego tytułu. Ponadto nasi eksperci wyjaśniają, za jakie działania może grozić odpowiedzialność karna i karnoskarbowa, a także w jaki sposób można uchronić się od tej odpowiedzialno- ści; podpowiadają, między innymi, w jaki sposób można ubiegać się o złagodzenie kary. Z poważaniem Joanna Banasiak-Lach redaktor prowadzący www.doradcaprezesa.wip.pl Biblioteczka spółki z o.o. Rozdział I Odpowiedzialność osobista członka zarządu wobec kontrahentów Spółka z o.o. jest osobą prawną, podmiotem odrębnym od wspólników, którzy ją tworzą. Dlatego też za zobo- wiązania zaciągnięte wobec osób trzecich odpowiedzial- ność ponosi wyłącznie spółka. Odpowiada ona własnym majątkiem – wniesionym przez wspólników w postaci wkładów na kapitał zakładowy oraz nabytym w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej – zarówno istnie- jącym, jak i przyszłym. Kodeks spółek handlowych (dalej: ksh) przewiduje wyjątki od zasady wyłącznej odpowiedzialności spół- ki z o.o. za jej zobowiązania. A zatem pewne działa- nia rodzą – obok odpowiedzialności samej spółki za jej zobowiązania – również szczególną odpowiedzialność członków zarządu. Wynika to z potrzeby zapewnienia szerszej ochrony interesów prawnych wierzycieli spółki i innych osób trzecich. WAŻNE Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezsku- teczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Biblioteczka spółki z o.o. www.doradcaprezesa.wip.pl 8 Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Odpowiedzialność solidarna członków zarządu Członkowie zarządu spółki odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (art. 299 ksh). Zasada solidarnej od- powiedzialności członków zarządu oznacza, że wierzy- ciel będzie mógł domagać się, aby całe świadczenie lub jego część zostało spełnione według jego uznania przez jednego, kilku lub wszystkich członków zarządu. Trzeba przy tym pamiętać, że taka sama odpowiedzialność cią- ży na likwidatorze spółki. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 28 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 143/07, opubl. Biul. SN 2008/2): „Odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pono- szą na podstawie art. 299 ksh osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zo- bowiązania”. Dochodzenie roszczeń Gdy egzekucja prowadzona na podstawie tytułu wyko- nawczego wydanego przeciwko spółce z ograniczoną od- powiedzialnością okaże się bezskuteczna, nie wolno nadać klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu tej spółki. Oznacza to, że wierzyciel nie może w żaden sposób posłużyć się wyrokiem przeciwko spółce w dochodzeniu roszczeń przeciwko członkom zarządu. Na podstawie wy- roku wydanego przeciwko spółce nie odzyska on należ- ności od osób zasiadających w zarządzie. Postępowanie przeciwko spółce nie stanowi podstawy do wyegzekwowania długu od członka zarządu. Wie- rzyciel, chcąc odzyskać należność od członków zarządu, musi wytoczyć im osobny proces. www.doradcaprezesa.wip.pl Biblioteczka spółki z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. ZARZĄDZANIE BEZ RYZYKA O d p o w e d z i a l i n o ś ć c z ł o n k ó w z a r z ą d u s p ó ł k i z o o . . Z a r z ą d z a n i e b e z r y z y k a 39,90 zł brutto UOQ 08
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Zarządzanie bez ryzyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: