Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00540 007871 11006406 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność dyscyplinarna, etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo - ebook/pdf
Odpowiedzialność dyscyplinarna, etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 722
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7727-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy zbiór to druga, znacznie rozbudowana wersja wcześniejszego opracowania, opublikowanego w 2011 r.

Część I zawiera uaktualniony i rozszerzony wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych. Wybór ten został co do zasady ograniczony datą transformacji ustrojowej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach Autorzy sięgali po orzeczenia starsze, zwłaszcza gdy tezy stawiane w danym orzeczeniu wydały się szczególnie interesujące i relewantne w obecnej sytuacji. Wybór orzeczeń do tej części został uaktualniony o nowsze orzeczenia, wydane już po ukazaniu się poprzedniego zbioru, oraz o orzeczenia wcześniejsze, do których udało się uzyskać dostęp, najczęściej w wyniku ich późniejszej publikacji.

Najważniejsza zmiana w drugim wydaniu niniejszego zbioru polega na rozszerzeniu książki o zupełnie nową część obejmującą orzecznictwo adwokackiego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Zostały one zawarte w Części II zbioru i podzielone na kategorie uwzględniające ich specyfikę wynikającą przede wszystkim z tego, że WSD jest sądem meriti w sprawach o naruszenie dyscypliny zawodowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo Wojciech Marchwicki Marek Niedużak 2. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo W sprzedaży: EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPARWIEDLIWOŚCI, T. 1–4 Aplikacje Prawnicze K. Korczyńska, J. Baszuk, ETYKA ADWOKACKA. WYBÓR ORZECZEŃ WYŻSZEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO ADWOKATURY, wyd. 2 Aplikacje Prawnicze M. Król (red.) ETYKA ADWOKACKA I RADCOWSKA. KOMENTARZ Aplikacje Prawnicze M. Stepaniuk APLIKACJA ADWOKACKA, wyd. 8 Aplikacje Prawnicze M. Stepaniuk APLIKACJA RADCOWSKA, wyd. 8 Aplikacje Prawnicze M. Rojewski ORGANY OCHRONY PRAWNEJ. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka www.ksiegarnia.beck.pl Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo 2. wydanie Wojciech Marchwicki Marek Niedużak Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Katarzyna Pudłowska © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7726-1 ISBN e-book 978-83-255-7727-8 Spis treści Wykaz skrótów ........................................................................................................................... XXXI Przedmowa .................................................................................................................................. XXXV Wprowadzenie ............................................................................................................................. XXIX Część I. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych i administracyjnych ........................................................................................ Rozdział 1. Tajemnica zawodowa ........................................................................................... Tajemnica rozmów prowadzonych ze stroną przeciwną. Mediacja adwokacka .. 1. 2. Niedopuszczalność dowodu z zeznań osoby obecnej przy kontaktach obrońcy 3. 4. 5. 6. 7. z oskarżonym .......................................................................................................... Tajemnica obrończa a tajemnica adwokacka ......................................................... Zakaz przesłuchiwania obrońcy jako świadka niezależnie od jego woli ............. Zakres ochrony tajemnicy adwokackiej przy kontroli skarbowej ........................ Konstytucyjne granice tajemnicy zawodowej ....................................................... Ograniczenia ochrony wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ................................................................................................................ 8. Zgoda klienta na ujawnienie dokumentów objętych tajemnicą ............................ 9. Objęcie dokumentów tajemnicą zawodową ........................................................... 10. Zwolnienie z tajemnicy adwokackiej jako wyjątek ............................................... 11. Potrzeba precyzyjnego określenia zakresu zwolnienia z tajemnicy ..................... 12. Weryfikacja przez sąd oczywistych naruszeń obowiązków obrońcy .................. 13. Zakaz arbitralnego uchylania obowiązku zachowania tajemnicy ........................ 14. Uchylenie tajemnicy w celu udowodnienia dokładnie określonego faktu ........... 15. Rozkład ciężaru dowodowego przy zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy ................................................................................................................ 16. Przesłuchanie przed rozstrzygnięciem w przedmiocie wniosku o zwolnienie z tajemnicy ............................................................................................................. 17. Pojęcie „interesu wymiaru sprawiedliwości” ........................................................ 18. Oznaczenie okoliczności, na które ma zeznawać adwokat ................................... 19. Określenie zakresu zwolnienia z tajemnicy .......................................................... 20. Uchylenie tajemnicy zawodowej dotyczącej dokumentów. Dane na nośnikach elektronicznych ...................................................................................................... 21. Niedopuszczalność zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy przez klienta. Kryteria uznania informacji za poufną ................................................................. 22. Rozkład ciężaru dowodu przy wystąpieniu z wnioskiem o zwolnienie z tajemnicy ............................................................................................................. 23. Poszanowanie tajemnicy w związku z oświadczeniem aplikanta ........................ 24. Obowiązek przedłożenia dokumentów w postępowaniu kontrolnym .................. 1 1 1 2 2 9 10 12 19 28 29 31 31 32 32 32 34 34 34 35 35 35 41 42 42 46  Spis treści 25. Przeprowadzenie innych dowodów przed ewentualnym zwolnieniem z obowiązku zachowania tajemnicy ...................................................................... 26. Niedopuszczalność złożenia za zgodą klienta zeznań przez adwokata bez wcześniejszego zwolnienia z obowiązku przez sąd ........................................ 27. Przesłanki zastrzeżenia korespondencji tymczasowo aresztowanego z obrońcą 28. Obecność zatrzymującego podczas rozmowy zatrzymanego z obrońcą .............. 29. Przeszukanie kancelarii i ochrona akt podręcznych adwokata ............................ 30. Naruszenie tajemnicy przez sędziego w trakcie rozprawy ................................... 31. Kontrola operacyjna i stosowanie podsłuchów a tajemnica zawodowa ............... 32. Rozróżnienie świadczenia pomocy prawnej od rozmowy towarzyskiej .............. 33. Dopuszczalność ujawnienia przez klienta korespondencji z adwokatem ............. 34. Zgłoszenie dowodu z zeznań adwokata na okoliczności objęte tajemnicą ........... Rozdział 2. Konflikt interesów ............................................................................................... 35. Sprzeczne wyjaśnienia współoskarżonych ........................................................... 36. Pomówienie przez współoskarżonego ................................................................... 37. Kolizja interesów oskarżonych w jednej z faz postępowania .............................. 38. Prowadzenie spraw dotyczących materialnego interesu adwokata ...................... 39. Obrona oskarżonych nieprzyznających się do winy ............................................. 40. Celowość dezawuowania wyjaśnień innego oskarżonego .................................... 41. Zakaz obrony kilku oskarżonych o sprzecznych interesach w różnych postępowaniach .................................................................................... 42. Nienależyta obrona jako naruszenie prawa do obrony ......................................... 43. Pomieszanie interesów osobistych adwokata z interesami klienta ....................... 44. Sprzeczność interesów oskarżonych ..................................................................... 45. Wyjaśnienia jednego z oskarżonych godzące w interes drugiego ....................... 46. Konflikt pomiędzy rolą obrońcy i pełnomocnika cywilnego osób pokrzywdzonych przestępstwem .................................................................. 47. Konflikt interesów niemający wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie ................ 48. Znaczenie wyjaśnień złożonych w postępowaniu przygotowawczym ................. 49. Rozbieżność zeznań a sprzeczność interesów ....................................................... 50. Konflikt interesów jako przewinienie formalne ................................................... 51. Niedopuszczalność preferowania przez obrońcę interesów jednego z bronionych współoskarżonych .................................................................................................. 52. Sprzeczność w twierdzeniach współoskarżonych a konflikt interesów .............. 53. Udzielenie pomocy prawnej stronie przeciwnej w sprawie powiązanej .............. 54. Konflikt interesów pomiędzy pełnomocnikiem oraz mocodawcą a zastosowanie art. 85 KPK ................................................................................... 55. Niedopuszczalność kontynuowania obrony któregokolwiek ze współoskarżonych mających sprzeczne interesy .............................................. 56. Obrona kolizyjna w sytuacji tzw. obrony obligatoryjnej ...................................... 57. Łączenie roli świadka i pełnomocnika .................................................................. 58. Powiązanie spraw o rozwód i podział majątku wspólnego ................................... 59. Wyłączenie dotychczasowego obrońcy w razie powstania konfliktu interesów oskarżonych ......................................................................... 60. Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym .............................................. 61. Potencjalna sprzeczność interesów oskarżonych .................................................. 62. Wykonywanie zawodu w tej samej spółce adwokackiej a konflikt interesów obrońców ................................................................................................................ I 46 47 49 50 52 59 60 64 67 68 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 73 74 75 76 76 77 78 79 79 80 81 81 82 83 84 85 85 86 86 Rozdział 3. Wolność słowa i immunitet zawodowy ............................................................... 63. Wolność w przytaczaniu niezweryfikowanych twierdzeń strony ........................ 64. Rzeczowa potrzeba, umiar i spokój w wypowiedziach adwokata ........................ 65. Spotkania ze świadkami w kancelarii ................................................................... 66. Krytyka orzeczenia sądu w środku odwoławczym ............................................... 67. Nakłanianie do złożenia wyjaśnień obiektywnie nieprawdziwych ...................... 68. Demonstrowanie negatywnego stosunku do wypowiedzi przewodniczącego .... 69. Replika na nietaktowne wypowiedzi przewodniczącego ..................................... 70. Powołanie danych, których nieprawdziwość jest stronie znana ........................... 71. Zignorowanie przez sąd nagannego zachowania adwokata .................................. 72. Naruszenie dobra osobistego strony przeciwnej ................................................... 73. Powoływanie się na mało prawdopodobne okoliczności ...................................... 74. Pojęcie objętej immunitetem zniewagi .................................................................. 75. Zarzuty zniesławiające przeciwnika procesowego ............................................... 76. Immunitet dotyczący czynów na szkodę osób wymienionych w art. 8 ust. 2 PrAdw ..................................................................................................................... 77. Wolność wypowiedzi w trakcie pertraktacji ugodowych ..................................... 78. Wystąpienia publiczne poza salą sądową .............................................................. 79. Naruszenie powagi sądu na piśmie ........................................................................ 80. „Lojalność wobec faktów” w wypowiedziach obrońcy ........................................ 81. Zgodność art. 8 PrAdw z Konstytucją RP ............................................................. 82. Rzeczowa potrzeba uzasadniona interesem strony jako kryterium oceny naruszenia granic wolności słowa ......................................................................... 83. Krytyka członków organów samorządu zawodowego .......................................... 84. Związek immunitetu adwokackiego z prawem do obrony .................................... 85. Ochrona dobrego imienia radcy prawnego w kontekście jego działalności zawodowej .............................................................................................................. 86. Ograniczona poczytalność i skrucha przy pomówieniu ....................................... 87. Ocena zakresu immunitetu przez sąd dyscyplinarny ........................................... 88. Odpowiedzialność dyscyplinarna aplikanta .......................................................... 89. Prawdziwość zarzutu stanowiącego zniewagę ...................................................... 90. Kara porządkowa dotycząca naruszenia powagi sądu poza miejscem i czasem rozprawy .................................................................................................. 91. Granice dopuszczalnej krytyki orzeczeń sądowych ............................................. 92. Groźba wszczęcia postępowania karnego. Utożsamianie się ze stanowiskiem klienta ..................................................................................................................... 93. Granice „rzeczowej potrzeby” korzystania z wolności słowa .............................. 94. Ujawnienie faktu pozostawania w sporze sądowym a naruszenia dóbr osobistych ............................................................................................................... Rozdział 4. Naruszenie dóbr osobistych adwokata albo radcy prawnego ......................... 95. Pomawianie adwokata o korzystanie z reklamy prasowej .................................... 96. Granice swobody wypowiedzi w sprawozdaniu sądowym .................................. 97. Przedstawienie adwokata jako prawnika określonej opcji politycznej ................ 98. Krytyka efektów pracy prawnika .......................................................................... 99. Granice ochrony dóbr osobistych radcy prawnego ............................................... 100. Krytyka wyrażona na forum internetowym ......................................................... Spis treści 88 88 88 89 90 90 91 91 92 92 92 93 94 95 96 98 99 100 102 102 106 108 109 109 110 111 112 114 115 119 120 123 124 125 125 125 127 128 128 130 II Spis treści 101. Ujawnienie faktu pozostawania w sporze sądowym a naruszenia dóbr osobistych ............................................................................................................... Rozdział 5. Obowiązki wobec mocodawcy ............................................................................ 102. Adwokat nie jest wyłącznie wykonawcą poleceń mocodawcy ............................. 103. Nakłanianie do złożenia wyjaśnień obiektywnie nieprawdziwych ...................... 104. Uzgadnianie treści zeznań ze świadkiem oskarżenia ........................................... 105. Porozumiewanie się z biegłym .............................................................................. 106. Obowiązek współdziałania adwokata z sądami .................................................... 107. Niedopuszczalność rozmów ze świadkiem przed rozprawą sądową .................... 108. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie nie jest przypadkiem mniejszej wagi ................................................................................. 109. Świadome działanie przeciwko mocodawcy ......................................................... 110. Opuszczenie sali przez obrońcę ............................................................................. 111. Naganne zachowanie pełnomocnika niezauważone przez sąd ............................. 112. Poinformowanie sądu o planowanej nieobecności a obowiązek stawiennictwa .. 113. Pełna znajomość obowiązujących przepisów ........................................................ 114. Ocena przez pełnomocnika zasadności wystąpienia z wnioskiem o wznowienie .......................................................................................................... 115. Porozumienia z pocztą dotyczące doręczeń .......................................................... 116. Obowiązek profesjonalizmu, pełnej znajomości obowiązujących przepisów oraz starannego działania ............................................................................................... 117. Obowiązek czuwania nad biegiem sprawy i informowania klienta ..................... 118. Groźba wszczęcia postępowania karnego ............................................................ 119. Zaniechanie jakichkolwiek działań w interesie mocodawców ............................. 120. Choroba pełnomocnika niemająca nadzwyczajnego charakteru .......................... 121. Depozyt adwokacki ................................................................................................ 122. Należyte usprawiedliwianie nieobecności na rozprawie ...................................... 123. Odpowiedzialność dyscyplinarna za błędną poradę ............................................. 124. Dwóch obrońców w postępowaniu ........................................................................ 125. Pojęcie „pomocy prawnej” ..................................................................................... 126. Zignorowanie zarządzenia o wyznaczeniu pełnomocnikiem z urzędu ................ 127. Sposób prowadzenia obrony .................................................................................. 128. Obowiązek działania w granicach prawa i etyki ................................................... 129. Nieprawidłowe rozliczenie się z klientem ............................................................. 130. Niezłożenie dokumentów do akt sprawy ............................................................... 131. Wzorzec należytego wykonania zobowiązania przez radcę prawnego ................ 132. Umowa zastępstwa strony przed sądem ................................................................ 133. Powierzenie przez pełnomocnika prowadzenia sprawy osobie nieuprawnionej ... 134. Powołanie kolejnego obrońcy z urzędu w celu sporządzenia kasacji ................... 135. Urlop obrońcy a odroczenie rozprawy ................................................................... 136. Zaniedbania personelu administracyjnego przy wysyłce pism ............................ 137. Doręczenie niekompletnego odpisu orzeczenia .................................................... 138. Wiarygodność informacji uzyskiwanych telefonicznie z sekretariatu sądowego 139. Staranność działania na przykładzie niedotrzymania terminu w procesie .......... 140. Weryfikacja przez sąd oczywistych naruszeń obowiązków obrońcy .................. 141. Niekontaktowanie się z klientem. Obowiązek obecności na rozprawie ............... 142. Obowiązek działania za stronę pomimo ustanowienia nowego pełnomocnika ... 132 133 133 134 135 135 135 136 136 137 137 137 137 138 139 139 139 140 141 142 142 144 145 145 146 147 148 148 149 149 150 151 153 154 154 154 155 155 156 158 159 159 162 III 143. Złożenie niekompletnej apelacji ............................................................................ 144. Konieczność zbadania skutków niestaranności pełnomocnika profesjonalnego ... 145. Obowiązek składania pism procesowych wraz z odpisem ................................... 146. Złożenie pozwu po przedawnieniu roszczenia ...................................................... 147. Działania podjęte w celu usunięcia błędu korzystnego dla oskarżonego ............. 148. Niewywiązywanie się pełnomocnika z obowiązków zawodowych a wznowienie postępowania .................................................................................. 149. Choroba pełnomocnika oraz wynikająca z niej dezorganizacja w miejscu pracy ....................................................................................................................... Spis treści 163 163 165 166 167 150. Odpowiedzialność za działania personelu i członków rodziny wspierających pełnomocnika ................................................................................. 151. Standard staranności .............................................................................................. 152. Odpowiedzialność adwokata za pomyłki personelu kancelarii ............................ 153. Bezpośrednie doręczanie pism drugiej stronie przez pełnomocnika profesjonalnego ...................................................................................................... Rozdział 6. Pomoc prawna świadczona z urzędu ................................................................. 154. Wypowiedzenie upoważnienia do obrony po zamknięciu przewodu sądowego ... 155. „Zrzeczenie się” przez stronę pomocy z urzędu ................................................... 156. Zaufanie do obrońcy z urzędu ............................................................................... 157. Wyznaczanie adwokata z urzędu w postępowaniu przedkasacyjnym ................. 158. Brak zaufania jako podstawa wypowiedzenia pełnomocnictwa przy obronie z urzędu .................................................................................................................. 159. Utrata zaufania oskarżonego do obrońcy z urzędu ............................................... 160. Zasądzenie kosztów przy złożeniu opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji .................................................................................................................... 161. Skarga kasacyjna pochodząca od pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi .......................................................................... 162. Podstawa żądania wyznaczenia przez sąd kolejnego pełnomocnika ................... 163. Zwolnienie z obowiązku udzielenia pomocy prawnej .......................................... 164. Pomoc z urzędu a zwolnienie od kosztów sądowych ............................................ 165. Wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu w razie braku podstaw do wniesienia skargi ...................................................................................................................... 166. Wykazanie szczególnego nakładu pracy pełnomocnika w sprawie z urzędu ...... 167. Postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu ...................................................................................... 168. Osobisty kontakt z klientem reprezentowanym z urzędu. Ocena nakładu pracy pełnomocnika ............................................................................................... Rozdział 7. Obowiązki związane z postępowaniem odwoławczym .................................... 169. Obowiązek współdziałania adwokata z sądami .................................................... 170. Dopuszczalność odmowy sporządzenia kasacji .................................................... 171. Niewniesienie kasacji z powodu braku podstaw ................................................... 172. Rażąco nieprofesjonalne czynności adwokata a zasądzenie kosztów .................. 173. Przesłanki zasądzenia kosztów w postępowaniu cywilnym ................................ 174. Niedopuszczalność odmowy wniesienia kasacji ze względu na trudności w sformułowaniu uzasadnionej jej podstawy ........................................................ 175. Niedopuszczalność odmowy sporządzenia i wniesienia kasacji bez zwolnienia z tego obowiązku .................................................................................................... 167 169 169 170 171 172 175 175 176 176 177 177 178 179 180 181 182 182 183 184 185 186 188 188 188 189 189 190 192 192 IX Spis treści 176. Obowiązki obrońcy z urzędu w sytuacji braku podstaw do sporządzenia środka odwoławczego ............................................................................................ 177. Wyznaczanie kolejnego adwokata z urzędu .......................................................... 178. Odmowa sporządzenia kasacji w razie jej niedopuszczalności lub oczywistej bezzasadności ................................................................................ 179. Podpisanie kasacji niesporządzonej przez adwokata ............................................ 180. Skarga kasacyjna pochodząca od pełnomocnika z urzęduw postępowaniu przed sądami administracyjnymi .......................................................................... 181. Wniesienie skargi kasacyjnej bez wymaganej opłaty ........................................... 182. Staranność pełnomocnika a uchybienie terminowi na opłacenie środka odwoławczego ............................................................................................ 183. Sporządzenie skargi kasacyjnej niespełniającej wymogów konstrukcyjnych ..... 184. Sądowa ocena zasadności opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia środka zaskarżenia ................................................................................................. 185. „Poparcie” przez adwokata środka odwoławczego wniesionego samodzielnie przez stronę ............................................................................................................ Rozdział 8. Pełnomocnictwo .................................................................................................... 186. Pełnomocnictwo udzielone przez przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej .............................................................................................................. 187. Wezwanie do usunięcia braku formalnego pełnomocnictwa ............................... 188. Przekształcenia podmiotowe a wygaśnięcie pełnomocnictwa ............................. 189. Brak konieczności składania pełnomocnictwa do obrony .................................... 190. Uwierzytelnianie pełnomocnictwa dalszego (substytucyjnego) .......................... 191. Apelacja nieuprawnionego pełnomocnika ............................................................ 192. Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami administracyjnymi .................. 193. Wpływ zmiany przynależności korporacyjnej na ważność pełnomocnictwa ...... 194. Skuteczność procesowa wypowiedzenia pełnomocnictwa .................................. 195. Prowadzenie sprawy pomimo wypowiedzenia pełnomocnictwa ......................... 196. Odraczanie rozprawy celem umożliwienia zmiany obrońcy z wyboru przy obronie fakultatywnej .................................................................................... 197. Apelacja nieuprawnionego pełnomocnika ............................................................ 198. Substytucja a upoważnienie ................................................................................... 199. Udzielenie pracownikowi kancelarii pełnomocnictwa do wysyłki pism ............. 200. Forma i treść pełnomocnictwa substytucyjnego ................................................... 201. Data odpisu z KRS a udzielenie pełnomocnictwa ................................................ 202. Charakter pełnomocnictwa substytucyjnego ........................................................ 203. Zarzut nieważności postępowania z powodu niewłaściwego umocowania pełnomocnika podniesiony przez stronę przeciwną ............................................. 204. Pełnomocnictwo procesowe a postępowanie zażaleniowe przed SN ................... 205. Zakres pełnomocnictwa procesowego a czynności materialnoprawne ................ 206. Pełnomocnictwo procesowe a powództwo wzajemne .......................................... 207. Usunięcie braku formalnego dotyczącego pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym ....................................................................... 208. Doręczenie pisma dotychczasowemu pełnomocnikowi z urzędu po wyznaczeniu nowego pełnomocnika ..................................................................... X 193 195 195 201 201 202 204 205 206 208 209 209 210 210 211 212 214 215 216 216 217 218 219 219 221 223 224 227 228 229 229 230 231 232 Rozdział 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza .................................................................. Spis treści 234 209. Ocena zasadności apelacji jako przesłanka zasądzenia odszkodowania za błędy adwokata .................................................................................................. 210. Niepodnoszenie przez klienta roszczeń odszkodowawczych a odpowiedzialność dyscyplinarna ........................................................................ 211. Odpowiedzialność zespołu adwokackiego za szkodę ........................................... 212. Zakres pełnomocnictwa procesowego a zakres umowy między pełnomocnikiem i mocodawcą .............................................................................. 213. Zwrot wynagrodzenia w razie niedochowania należytej staranności .................. 214. Związek przyczynowy pomiędzy umorzeniem postępowania w rezultacie niedopełnienia obowiązków przez pełnomocnika a powstaniem szkody ............ 215. Niestaranność pełnomocnika profesjonalnego w sprawie podatkowej ................ 216. Aktywność pełnomocnika przy ustalaniu okoliczności istotnych dla sprawy .... 217. Niedopuszczenie kasacji do przedsądu .................................................................. 218. Jurysdykcja sądu dyscyplinarnego w zakresie roszczeń cywilnych klienta ........ 219. Niezgłoszenie zarzutu przedawnienia (1) .............................................................. 220. Niezgłoszenie zarzutu przedawnienia (2) .............................................................. 221. Zakres związania prawomocnym orzeczeniem sądu w procesie o odszkodowanie za brak należytej staranności przy prowadzeniu sprawy ........... 222. Wadliwe uiszczenie opłaty skutkujące odrzuceniem skargi kasacyjnej .............. 223. Błędne wypełnienie przez pełnomocnika weksla in blanco  ................................. 224. Niepoświadczenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem ....................... 225. Odrzucenie skargi kasacyjnej jako dowód nienależytego wykonania umowy .... 226. Oczywiste i rażące naruszenia zasad wykładni i stosowania prawa .................... 227. Uwzględnianie sprzecznych poglądów doktryny i orzecznictwa przy planowaniu strategii procesowej ............................................................................ 228. Złożenie niezasadnej apelacji obarczonej brakami. Adekwatny związek przyczynowy .......................................................................................................... 229. Wykazanie szkody zaistniałej na skutek niestarannych działań pełnomocnika .. 230. Osobiste wniesienie apelacji przez pełnomocnika jako wyraz należytej staranności .............................................................................................................. 231. Standard staranności adwokata. Zadośćuczynienie .............................................. 232. Odpowiedzialność adwokata za prowadzenie sprawy innego prawnika ............. 233. Brak odpowiedzialności pełnomocnika w razie przyjęcia przez sąd odmiennej interpretacji prawa ................................................................................................. 234. Wniesienie wadliwej skargi kasacyjnej ................................................................. 235. Brak utrwalonej, jednolitej wykładni a zarzut niedołożenia należytej staranności .............................................................................................................. 236. Niewniesienie apelacji bez uzyskania zgody mocodawcy .................................... 237. Wzorzec należytej staranności zawodowej adwokata ........................................... 238. Odpowiedzialność za błędy przy sporządzaniu skargi kasacyjnej ....................... 239. Nienależyta staranność pełnomocnika skutkująca przegraną w sprawie ............ 240. Ocena skutków działania adwokata przez zestawienie z hipotetycznym wynikiem postępowania ........................................................................................ 241. Sporządzenie opinii o braku podstaw do skargi a naruszenia dóbr osobistych ... 242. Zaniedbania prowadzące do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny przy zachowaniu należytej staranności ................................................................. 243. Standard staranności .............................................................................................. 234 235 235 236 238 238 240 242 245 246 248 249 250 251 252 254 254 257 258 261 263 264 265 266 268 269 270 272 273 274 275 276 277 277 279 XI Spis treści 244. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej profesjonalnego pełnomocnika za zaniedbania ................................................................................ Rozdział 10. Nieskazitelność charakteru i rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu ....................................................................................................................................... 245. Kryteria oceny dotychczasowego zachowania ubiegającego się o wpis na listę .. 246. Cechy charakteru i dotychczasowe zachowanie mogące świadczyć o umiejętności udzielania pomocy prawnej .......................................................... 247. Posługiwanie się określeniem „kancelaria radców prawnych” ............................ 248. Definicja rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu ...................................... 249. Cechy osobiste składające się na nieskazitelność charakteru ............................... 250. Nieskazitelność charakteru nie odnosi się do przymiotów intelektu ................... 251. Dostęp do zawodu adwokata .................................................................................. 252. Odpowiedzialność za czyny popełnione przed wpisem na listę ........................... 253. Współpraca z organami bezpieczeństwa ............................................................... 254. Podstawy skreślenia z listy adwokatów ................................................................ 255. Wpływ pojedynczego zachowania na ocenę nieskazitelności charakteru ........... 256. Skreślenie z listy adwokatów wobec zatajenia pracy w Służbie Bezpieczeństwa ...................................................................................................... 257. Popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym ...................................................... 258. Przepływ pomiędzy zawodami prawniczymi ...................................................... 259. Tożsamość podstawowych zasad etyki zawodów radcy prawnego i adwokata .. 260. Stawianie zarzutów organom samorządu .............................................................. 261. Prawo odmowy wpisu na listę adwokatów ............................................................ 262. Negatywne opinie uzyskane w toku pracy w charakterze asesora 263. w prokuraturze ...................................................................................................... Czyn znany organom adwokatury w momencie wpisu nie może stanowić podstawy do skreślenia z listy ............................................................................... 264. Popełnienie szeregu przewinień wobec zasad dotychczasowego zawodu .......... 265. Praca w organach ścigania nie stanowi negatywnej przesłanki wpisu na listę ... 266. Stopień praktycznego przygotowania do świadczenia pomocy prawnej przy ocenie rękojmi ........................................................................................................ 267. Weryfikacja znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawa ................ 268. Autonomiczność ocen samorządu w zakresie przydatności kandydata do zawodu ................................................................................................................... 269. Podejmowanie decyzji w sprawie wpisu bez odwoływania się do norm samorządowych ...................................................................................................... 270. Weryfikacja znajomości aktualnie obowiązującego prawa .................................. 271. Nieskazitelność charakteru jako pełna wiarygodność i odpowiedzialność ......... 272. Świadome przemilczenie istotnych okoliczności służby w organach MSW w czasach PRL ...................................................................................................... 273. Wytoczenie powództwa przeciwko organom samorządu radcowskiego ............ 274. Brak obowiązku uprawdopodobnienia rękojmi właściwego wykonywania zawodu przez kandydata na adwokata ................................................................... 275. Kontrola kwalifikacji osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2 PrAdw ............ 276. Brak tożsamości przesłanek rękojmi i „nieskazitelnego charakteru” ................. 277. Pojedyncze zdarzenia z początków zawodowego życiorysu ................................ 278. Potknięcia życiowe mniejszej wagi ...................................................................... 279. Brak tożsamości pomiędzy nieskazitelnością a brakiem jakiejkolwiek skazy ... XII 280 283 283 283 283 284 284 286 286 288 289 290 290 291 291 292 293 293 295 295 296 297 298 299 299 300 301 301 302 303 304 305 306 307 309 309 311 280. Badanie dotychczasowej praktyki zawodowej ...................................................... 281. Usunięcie z akt wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym ........................................ 282. Badanie dotychczasowej praktyki zawodowej ...................................................... 283. Wpis na listę radców prawnych a wpis na listę adwokatów .................................. 284. Wynik postępowania dyscyplinarnego a postępowanie wpisowe ........................ 285. Brak ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym a rękojmia ............................... 286. Dane o skazaniu dyscyplinarnym podlegające usunięciu z mocy prawa ............. 287. Wpis na listę radców prawnych a wpis na listę adwokatów .................................. 288. Nawet pojedyncze zachowanie może stanowić podstawę do odmowy wpisu ...... 289. Skazanie za występek a nieskazitelność charakteru ............................................. 290. Data utraty statusu aplikanta adwokackiego po skreśleniu z listy ....................... 291. Skreślenie z listy aplikantów adwokackich w czasie pierwszych 2 lat aplikacji ... 292. Wpis na listę radców prawnych bez odbycia aplikacji jako wyjątek od zasady ... Spis treści 311 312 313 314 314 315 316 316 317 317 319 321 321 Rozdział 11. Pozbawienie prawa wykonywania zawodu oraz zawieszenie w czynnościach zawodowych ................................................................................................... 293. Umyślne przestępstwo przeciwko mieniu ............................................................. 294. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu ................................................ 295. Przywłaszczenie kwoty pieniężnej na szkodę klienta ........................................... 296. Skutki występowania w sprawie adwokata zawieszonego w czynnościach zawodowych (1) ...................................................................................................... 297. Ocena trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata ......................... 298. Niemożność występowania adwokata przed sądem w razie zawieszenia w wykonywaniu czynności .................................................................................... 299. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu a pozbawienie prawa do wykonywania zawodu ....................................................................................... 300. Skutki prawomocnego wyroku sądu powszechnego orzekającego o zakazie wykonywania zawodu adwokata ........................................................................... 301. Skutki występowania w sprawie adwokata zawieszonego w czynnościach zawodowych (2) ....................................................................................................... 302. Status adwokata osób niewykonujących zawodu .................................................. 303. Nabycie prawa do wykonywania zawodu adwokata a jego wykonywanie ........... Rozdział 12. Godność zawodu ................................................................................................. 304. Wprowadzenie w błąd notariusza .......................................................................... 305. Nieuzasadnione wystąpienie o wszczęcie postępowania karnego w sprawie prywatnej ................................................................................................................ 306. Niedopuszczalne użycie togi adwokackiej ............................................................ 307. Niewykupienie przez adwokata wystawionych przez niego weksli ..................... Rozdział 13. Relacje z organami samorządu adwokackiego oraz z kolegami ................... 308. Zakres obowiązków wobec organów samorządu .................................................. 309. Status samorządu zawodowego adwokatów .......................................................... 310. Reglamentacja prawna wykonywania wolnego zawodu ....................................... 311. Pośrednictwo władz adwokatury w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy adwokatami ............................................................................................................ 312. Zakres jurysdykcji organów samorządów radcowskiego i adwokackiego ........... 313. Obowiązek udzielania wyjaśnień władzom adwokatury ...................................... 314. Grożenie innemu adwokatowi postępowaniem karnym ....................................... 315. Wszczęcie egzekucji komorniczej przeciwko adwokatowi ................................... 322 322 322 323 324 324 326 326 328 329 332 332 334 334 334 335 335 336 336 337 337 338 339 339 341 342 XIII Spis treści 316. Orzeczenia w sprawach dyscyplinarnych jako informacja publiczna .................. Rozdział 14. Składki ................................................................................................................. 317. Dopuszczalność drogi sądowej w sprawie o zapłatę składek ............................... 318. Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej składki samorządowej .............. 319. Odpowiedzialność dyscyplinarna za zawinione niepłacenie składek .................. 320. Samorządowe postępowanie w przedmiocie składek nie jest postępowaniem administracyjnym .................................................................................................. 321. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu a obowiązek płacenia składek .......... 322. Powództwo adwokata przeciwko izbie o ustalenie nieistnienia należności z tytułu składek ...................................................................................................... 323. Nieopłacanie składek jako podstawa oceny nieskazitelności charakteru ........... 324. Nakładanie na członków samorządu świadczeń pieniężnych niemających podstawy ustawowej .............................................................................................. Rozdział 15. Inne kwestie związane z wykonywaniem zawodu .......................................... 325. Formułowanie żądania zaniechania działań przestępczych ................................. 326. Zaniedbanie przez personel terminowego nadania pisma w urzędzie pocztowym ............................................................................................................. 327. Oznaczenie kancelarii radcowskiej firmą „Mecenas” ......................................... 328. Oznaczenie podmiotu gospodarczego adwokatów ............................................... 329. Siedziba kancelarii a miejsce zamieszkania adwokata ......................................... 330. Depozyt adwokacki ................................................................................................ 331. Świadczenie usług prawnych przez spółkę z o.o. .................................................. 332. Umowne ograniczenie możliwości udziału aplikanta w zajęciach szkoleniowych ....................................................................................................... 333. Nierozliczenie wynagrodzenia adwokata zagranicznego ..................................... 334. Udzielenie nieprawdziwych informacji w ankiecie do rankingu kancelarii prawnych ................................................................................................................ 335. Odmowa dopuszczenia aplikantki radcowskiej do udziału w rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku ........................................................................... 336. Obowiązek doskonalenia zawodowego ................................................................. 337. Przedawnienie deliktu dyscyplinarnego w postaci kłamstwa lustracyjnego ....... 4. 1. 2. 3. Część II. Wyższy Sąd Dyscyplinarny ..................................................................................... Rozdział 1. Tajemnica zawodowa ........................................................................................... Donoszenie na klienta (1) ....................................................................................... Donoszenie na klienta (2) ....................................................................................... Obowiązek zrzeczenia się sprawy w razie potrzeby wykorzystania informacji objętych tajemnicą .................................................................................................. Składanie zeznań przez obrońcę w innej sprawie karnej dotyczącej jego klienta ..................................................................................................................... Obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej przy składaniu zeznań w innej sprawie .................................................................................................................... Niemożność zwolnienia adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy ........... Powoływanie się na informacje ujawnione we wcześniejszych pismach skarżącego .............................................................................................................. Obecność przedstawiciela samorządu adwokackiego przy przeszukaniu kancelarii ................................................................................................................ 6. 7. 8. 5. XI 342 343 343 343 344 345 345 346 348 348 350 350 351 351 351 353 353 355 357 358 358 359 361 363 365 365 365 365 366 366 367 367 367 368 Spis treści 9. Niedopuszczalność zgłaszania dowodu z zeznań adwokata na okoliczności objęte tajemnicą ...................................................................................................... 10. Przebieg i treść pertraktacji pojednawczych ......................................................... Rozdział 2. Konfilkt interesów ............................................................................................... Sprawa przeciwko byłemu klientowi ..................................................................... 11. 12. Osobiste zatargi jako podstawa do odmowy przyjęcia sprawy ............................ 13. Niezależność konfliktu interesów od udzielenia przez strony pełnomocnictwa ... 14. Zakaz reprezentowania jednej ze stron umowy redagowanej wcześniej przez pełnomocnika ......................................................................................................... 15. Brak korzyści materialnej adwokata nie usprawiedliwia konfliktu interesów .... 16. Powiązanie separacji i sprawy o alimenty ............................................................. 17. Próba wyłączenia adwokata ze sprawy ................................................................. 18. Udzielenie pomocy prawnej w sprawie przeciwko obsługiwanej instytucji ........ 19. Potencjalny konflikt interesów .............................................................................. 20. Formalny charakter konfliktu interesów ............................................................... 21. Udzielenie porady prawnej stronie przeciwnej ..................................................... 22. Formalny charakter konfliktu interesów ............................................................... 23. Konsekwencje wygłaszania luźnych uwag o sprawie ........................................... 24. Wystąpienie przeciwko klientowi w innej niepowiązanej sprawie ...................... 25. Zakaz udzielania jakiejkolwiek pomocy prawnej stronie przeciwnej .................. 26. Składanie propozycji zastępstwa w sprawie przeciwko własnemu klientowi ...... 27. Wypowiedzenie pełnomocnictwa a konflikt interesów ........................................ 28. Niedostrzeżenie przez sąd sprzeczności interesów oskarżonych ......................... 29. Składanie pisemnych oświadczeń w imieniu świadków ....................................... 30. Powiązanie sprawy o podział majątku ze sprawą rozwodową .............................. 31. Udzielenie porady prawnej przed przyjęciem pełnomocnictwa procesowego od drugiej strony .................................................................................................... 32. Przyjęcie sprawy przeciwko byłemu klientowi (1) ................................................ 33. Przyjęcie sprawy przeciwko byłemu klientowi (2) ............................................... 34. Kryteria oceny istnienia powiązania spraw .......................................................... 35. Bliskie relacje ze stroną przeciwną w sprawie rozwodowej ................................. 36. Powiązanie sprawy o alimenty i obrony w sprawie o uchylanie się od płacenia alimentów ............................................................................................................... 37. Znaczenie okoliczności poruszanych we wcześniejszej sprawie dla zaistnienia konfliktu interesów ................................................................................................ 38. Bliskie relacje osobiste ze stroną przeciwną w sprawie rozwodowej ................... 39. Dopuszczalność występowania przeciwko byłemu pracodawcy .......................... 40. Formalny charakter konfliktu interesów .............................................................. 41. Łączenie roli pełnomocnika w sprawie rozwodowej oraz pracy dla banku udzielającego kredytu jednemu z małżonków ...................................................... 42. Występowanie przeciwko byłemu klientowi w sprawach gospodarczych ........... 43. Obowiązki wobec byłego klienta ........................................................................... 44. Nieświadomość istnienia konfliktu interesów ...................................................... 45. Irrelewantność stopnia zaangażowania w sprawie przy ustalaniu konfliktu interesów ................................................................................................................. Rozdział 3. Wolność słowa i immunitet zawodowy ............................................................... 46. Ograniczenia wolności słowa we własnej sprawie adwokata ............................... 368 369 370 370 370 370 370 371 371 371 372 372 372 373 374 374 375 375 375 376 377 377 378 379 379 380 381 381 382 382 383 384 384 385 386 386 386 387 387 387 X Spis treści 47. Nienaganność formy przy obronie interesów klienta ........................................... 48. Użycie słowa „insynuacja” .................................................................................... 49. Profesjonalne podejście do pełnomocnika strony przeciwnej na sali sądowej .... 50. Prawdziwość zarzutów nie wyłącza ich niestosowności ...................................... 51. Brak prawa retorsji ................................................................................................. 52. Nazwanie przeciwnika awanturnikiem ................................................................. 53. Odwołanie się do okoliczności dowiedzionych na publicznie dostępnej rozprawie ................................................................................................................ 54. Zarzut stronniczości sędziego ................................................................................ 55. Krytyczna ocena zeznań świadka będącego adwokatem ..................................... 56. Zarzut „mijania się z prawdą” ................................................................................ 57. Zarzut „wyszydzania Narodu Polskiego” .............................................................. 58. Zniesławienie wynikające z oparcia się na informacjach od klienta .................... 59. Przytaczanie okoliczności lub wyrażeń drastycznych .......................................... 60. Szczególny obowiązek umiaru i oględności .......................................................... 61. Wzajemność obrazy nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej .................. 62. Znieważenie pełnomocnika procesowego strony przeciwnej ............................... 63. Kontekst użycia słów ............................................................................................. 64. Ocena zniewagi na drodze dyscyplinarnej niezależnie od stanowiska znieważonego ......................................................................................................... 65. Ostrzejsze kryteria przy ocenie stanowiska wyrażonego na piśmie niż wypowiedzi ustnej ........................................................................................... 66. Poniżanie i znieważanie strony przeciwnej ........................................................... 67. Obowiązek posługiwania się językiem literackim ................................................ 68. Określenie psychicznie chorego „psychicznie chorym” ....................................... 69. Określenie wniosku ugodowego strony przeciwnej mianem „niemądrego” ........ 70. Określenie niewierności męża przekraczające wymogi rzeczowej obrony ......... 71. „Licencja poetycka” w środkach odwoławczych sporządzonych przez adwokata ................................................................................................................. 72. Zakres krytyki stanowiska innego adwokata ........................................................ 73. Rozmowy obrońcy z kolegą broniącym innych podsądnych w tej samej sprawie .................................................................................................................... 74. Uwzględnianie kontekstu przy ocenie nadużycia wolności słowa ....................... 75. Krytyka materiału dowodowego ........................................................................... 76. Wypowiedź wygłoszona pod wpływem mandantki ............................................. 77. Niedopuszczalne wypowiedzi w trakcie rozprawy ............................................... 78. Krytyka organów samorządowych ........................................................................ 79. Porozumiewanie się z klientem w czasie rozprawy .............................................. 80. Unikanie określeń publicystycznych w wystąpieniach adwokata ........................ 81. Naruszenie dóbr osobistych przy określaniu okoliczności objętych zeznaniami 82. Stosowanie określeń, którymi strona może się poczuć „bardzo dotknięta” ........ 83. Sugerowanie świadkowi treści zeznań przed sprawą. Określenie zeznań świadków jako „fałszywych” ................................................................................. 84. Krytyka innej grupy zawodowej w wypowiedzi adwokata .................................. 85. Interpretacja wypowiedzi adwokata. Użycie określenia „kanalia” ...................... 86. Zakres dopuszczalnej krytyki orzeczenia sądowego i niezależności sądu .......... 87. Surowość represji przy użyciu niepotrzebnych drastycznych zwrotów ............... 88. Nakaz powściągliwości w odpowiedzi na twierdzenia strony przeciwnej ........... 388 388 388 388 389 389 389 389 390 390 390 390 391 391 392 392 393 393 393 394 394 394 395 395 396 397 397 398 399 399 400 400 401 402 402 403 403 404 405 406 406 407 XI Spis treści 89. Uzasadnianie stanowiska w sprawie niechęcią do wszczynania nowych procesów ................................................................................................................. 90. Zniesławienie zawarte w piśmie procesowym ...................................................... 91. Konkretne okoliczności sprawy rozstrzygają o „rzeczowej potrzebie” ............... 92. Naruszenie zasady umiaru nieskutkujące odpowiedzialnością dyscyplinarną ... 93. Niezachowanie umiaru w rozmowie z przeciwnikiem procesowym ................... 94. Nazwanie procesu „postępowaniem inkwizycyjno-kapturowym” ...................... 95. Krytyka orzeczenia sądu dyscyplinarnego ........................................................... 96. Żądanie zaprotokołowania wniosku ...................................................................... 97. Oskarżenie prokuratury o ochranianie zorganizowanej grupy przestępczej ....... 98. Oględność w wypowiedziach adwokata ................................................................ 99. Strefa adwokackiej wolności słowa ....................................................................... 100. Udział w awanturze w mieszkaniu klienta. Postawienie nieprawdziwego zarzutu .................................................................................................................... 101. Granice wolności słowa przy krytyce taktyki procesowej strony przeciwnej ..... 102. Wychodzenie w piśmie procesowym poza potrzebę procesową .......................... 103. Znaczenie słownikowej definicji wyrażenia „arogancja” ..................................... 104. Merytoryczna zasadność stanowiska prezentowanego przez adwokata .............. 105. Prasowe wypowiedzi na temat sprawy dotyczącej innych członków palestry .... 106. Użycie w środku zaskarżenia zwrotów stanowiących pozamerytoryczną ocenę orzeczenia .................................................................................................... 107. Określenie stosunków rodzinnych sędziego i prokuratora mianem „sytuacji paranoicznej” .......................................................................................... 108. Umiar w wypowiedziach pisemnych ..................................................................... 109. Naruszenie dóbr osobistych pozwanego w trakcie rozprawy ............................... 110. Obrażanie sędziów Sądu Najwyższego w piśmie procesowym ........................... 111. Niedopuszczalna krytyka sądu .............................................................................. 112. Pertraktacje ugodowe. Zarzut wytoczenia powództwa dla zarobku .................... 113. Oskarżenie sądu o stosowanie metod stalinowskich ............................................. 114. Krytyka „nieakceptowalnego poziomu wypowiedzi” sędziego ........................... 115. Nazwanie działania sądu złośliwym i opieszałym ................................................ 116. Impertynenckie zwroty w piśmie sądowym ......................................................... 117. Postawienie zarzutu nieprawdziwości opinii sporządzonej przez biegłego ......... 118. Dopuszczalna krytyka działań sądu ...................................................................... 119. Zarzut nierespektowania zasad deontologii zawodowej ....................................... 120. Zbyt swobodny styl pisma procesowego ............................................................... 121. Takt w pismach kierowanych do sądu, sędziów oraz organów adwokatury ........ 122. Opieranie się na informacjach uzyskanych od klientów ....................................... 123. Nadmiernie kategoryczne podważanie obiektywizmu biegłego .......................... 124. Dopuszczalność cytowania pism urzędowych ...................................................... 125. Ryzyko utraty zaufania zawodowego i ostracyzmu towarzyskiego ..................... 126. Drastyczność tezy dowodowej ............................................................................... 127. Rozsyłanie listów zawierających zarzuty naruszające zasady uczciwej konkurencji ............................................................................................................. 128. Obraźliwe komentarze wygłaszane pod salą rozpraw bez związku z wykonywaniem zawodu ...................................................................................... 129. Określenie przeciwnika mianem „pieniacza” ....................................................... 130. Zaostrzone kryteria oceny polemiki pisemnej ...................................................... 407 408 408 409 409 410 411 411 412 413 414 414 415 415 416 416 417 418 418 418 419 419 419 420 421 422 423 423 424 424 425 425 426 426 427 427 428 429 430 431 431 432 XII Spis treści Rozdział 4. Naruszenie dóbr osobistych adwokata albo radcy prawnego ......................... 131. Powtarzanie nieuzasadnionych stwierdzeń klienta ............................................... 132. Publicystyka prasowa dotycząca samorządu i poszczególnych adwokatów ........ 133. Szczególna ochrona działaczy samorządowych .................................................... 134. Posądzenie o korupcję ............................................................................................ 135. Argumentacja ad personam ................................................................................... 136. Rozgłaszanie nieprawdziwych zarzutów za pośrednictwem mediów .................. Rozdział 5. Obowiązki wobec mocodawcy ....................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność dyscyplinarna, etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: