Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00131 003107 18774710 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli - ebook/pdf
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-929-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

W publikacji dokładnie opisane zostały wszystkie etapy procedury dyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw nauczyciela, wobec którego wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające oraz gwarancji prawnych, jakie jemu, jako obwinionemu, przysługują w postępowaniu dyscyplinarnym. Szczególnie dużo miejsca poświęcono nowym rozwiązaniom, przyjętym w wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela z 18 marca 2016 r. w zakresie zasad i trybu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, które obowiązują od 31 maja 2016 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

LESZEK JAWORSKI ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI ISBN 978-83-7440-929-2 Spis treści Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli 1. Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej ............................................... 4 1.1. Podstawy prawne ................................................................................. 4 1.2. Zdefiniowanie pojęcia ........................................................................ 5 1.3. Odpowiedzialność porządkowa .......................................................... 9 1.3.1. Katalog kar porządkowych ..................................................... 9 1.3.2. Wysłuchanie nauczyciela ........................................................ 11 1.3.3. Wniesienie przez nauczyciela sprzeciwu wobec zastosowanej kary .................................................................... 13 2. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej ....................................... 14 2.1. Uchybienie godności zawodu .............................................................. 15 2.2. Naruszenie obowiązków zawodowych ............................................... 17 3. Katalog kar dyscyplinarnych .................................................................. 20 3.1. Zatarcie kary dyscyplinarnej ............................................................... 22 3.2. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela w związku z zastosowaniem kary dyscyplinarnej ................................................ 23 3.3. Zasady orzekania kar ......................................................................... 24 4. Organy orzekające .................................................................................. 26 4.1. Powołanie i odwołanie członków komisji dyscyplinarnych ................ 26 4.2. Zasady działania ................................................................................. 29 5. Rzecznik dyscyplinarny .......................................................................... 32 6. Terminy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz przedawnienie karalności ............................................................... 34 7. Procedura dyscyplinarna ........................................................................ 37 7.1. Postępowanie wyjaśniające ............................................................... 44 7.1.1. Zebranie dowodów ................................................................... 45 7.1.2. Umorzenie postępowania wyjaśniającego ............................... 49 7.1.3. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego ............ 52 7.2. Postępowanie dyscyplinarne ............................................................. 53 7.2.1. Postępowanie rozpoznawcze przed komisją dyscyplinarną pierwszej instancji ................................................................... 55 7.2.2. Postępowanie odwoławcze przed komisją dyscyplinarną drugiej instancji ...................................................................... 67 8. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego ........................................... 71 9. Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków ................................. 74 listopad 2016 r. 1 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Leszek Jaworski Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Wstęp Wszyscy nauczyciele, bez względu na miejsce i wymiar zatrudnie­ nia oraz stopień awansu zawodowego, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub na­ ruszenie obowiązków. Gdy nauczycielowi za naruszenie porządku pracy wymierzona zostanie kara porządkowa, przykładowo nagana lub upomnienie, nie może on ponieść odpowiedzialności dyscypli­ narnej. W ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela przy­ jęto bowiem, że te dwa rodzaje odpowiedzialności pracowniczej wzajemnie się wykluczają. Procedura dyscyplinarna szczegółowo została uregulowana prze­ pisami oświatowymi, gdyż nauczyciel może w niej być ukarany bardzo dotkliwymi sankcjami, w tym nawet dożywotnim wydale­ niem z zawodu nauczyciela. Z tego powodu istota tej odpowiedzial­ ności zbliżona jest do odpowiedzialności karnej, a obwinionemu nauczycielowi w wielu sytuacjach przysługują określone uprawnie­ nia charakterystyczne dla postępowania karnego. Stąd też w postę­ powaniu dyscyplinarnym stosuje się niektóre rozwiązania przyjęte w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Ma to zagwarantować obwinionemu, że zostanie on sprawiedliwie osądzony albo uniewinniony, w przypadku gdy wina nie zostanie mu udowodniona. Ochronne znaczenie dla nauczyciela mają rów­ nież przepisy, które przewidują przedawnienie karalności czynów, które popełnił nauczyciel. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli, co do zasady, rozpoznawa­ ne są przez komisje dyscyplinarne w pierwszej i drugiej instancji. One też wymierzają obwinionemu nauczycielowi karę dyscyplinar­ 2 listopad 2016 r. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ną. Komisje dyscyplinarne pierwszej instancji działają przy woje­ wodach i są one właściwe w stosunku do nauczycieli wszystkich szkół, placówek i jednostek organizacyjnych położonych na terenie województwa. Komisja pierwszej instancji działa także przy Mi­ nistrze Edukacji Narodowej. Rozpatruje ona sprawy dyscyplinarne prowadzone wobec nauczycieli zatrudnionych w publicznych szko­ łach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawiciel­ stwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawi­ cielstwach wojskowych RP. W drugiej instancji działają komisje dyscyplinarne przy Mini­ strze Edukacji Narodowej i Ministrze Kultury i Dziedzictwa Naro­ dowego dla nauczycieli szkół artystycznych. Rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu lub jego obrońcy od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej drugiej in­ stancji przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego. W opracowaniu dokładnie opisane zostały wszystkie etapy pro­ cedury dyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw na­ uczyciela, wobec którego wszczęte zostało postępowanie wyjaś­ niające oraz gwarancji prawnych, jakie jemu, jako obwinionemu, przysługują w postępowaniu dyscyplinarnym. Dużo miejsca po­ święcono nowym rozwiązaniom, przyjętym w wyniku noweliza­ cji Karty Nauczyciela z 18 marca 2016 r. w zakresie zasad i trybu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, które obowiązują od 31 maja 2016 r. listopad 2016 r. 3 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli 1. Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej Za cięższe przewinienia nauczyciel ponosi odpowiedzialność dyscypli­ narną. Natomiast za naruszenia mniejszej wagi ponosi odpowiedzialność porządkową. Te dwa tryby wzajemnie się wykluczają. Oznacza to, że wy­ mierzenie sankcji porządkowej uniemożliwia ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym. 1.1. Podstawy prawne Zasady i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli reguluje rozdział 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: Kar­ ta Nauczyciela lub pragmatyka). Został on poważnie zmieniony noweli­ zacją wprowadzoną ustawą z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizacyj­ na). Zmiany te w większości przepisów weszły w życie 31 maja 2016 r. z wyjątkiem regulacji dotyczących centralnego rejestru orzeczeń dys cyplinarnych (art. 85w–85z Karty Nauczyciela), obowiązujących od 1 września 2016 r. oraz wynagrodzenia członków komisji dyscy­ plinarnych (art. 85p Karty Nauczyciela), które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Nowelizacja z 18 marca 2016 r. polegała na przeniesieniu do Karty Nauczyciela regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Edu­ kacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscypli­ narnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (da­ lej: rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego). Nie jest to jednak automatyczny transfer wszystkich zawartych w nim rozwiązań. Niektóre kwestie zo­ stały doprecyzowane lub zmienione. Co najistotniejsze – nowelizacja z 18 marca 2016 r. ostatecznie zakończy 16­letni spór, czy rozporządze­ nie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępo­ wania dyscyplinarnego zachowało moc obowiązującą, czy też nie. Za­ mieszanie wokół tego aktu spowodowało wieloletni paraliż postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec nauczycieli. 4 listopad 2016 r. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Do wszczętych i niezakończonych przed dniem 31 maja 2016 r. postępowań wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych wobec na­ uczycieli stosuje się przepisy dotychczasowe. W tych sprawach mają więc zastosowanie regulacje Karty Nauczyciela w brzmieniu przed nowelizacją z 18 marca 2016 r. oraz przepisy rozporzą­ dzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępo­ wania dyscyplinarnego (art. 11 ustawy nowelizacyjnej). Nowelizacja z 18 marca 2016 r. przewidziała utworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (art.85w–85z Karty Nauczyciela). Działa on od 1 września 2016 r. Centralny rejestr prowadzony jest w for­ mie elektronicznej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gromadzone są w nim dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wyda­ lenia z zawodu nauczycielskiego albo karą zwolnienia z pracy z zaka­ zem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz o zawieszeniu nauczyciela w pełnie­ niu obowiązków. Informacje te wprowadza się do rejestru na podstawie zawiadomienia o prawomocnym ukaraniu nauczyciela ww. karą dyscypli­ narną, a o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków – na podstawie powia­ domienia o wydanej decyzji w tym zakresie. Wpis o ukaraniu obejmuje: dane identyfikujące nauczyciela, dane dotyczące komisji orzekającej oraz informacje dotyczące orzeczonej kary. Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych osiągnie swoją pełną funkcjonalność od 1 stycznia 2017 r., w tym funkcję udostępniania informacji z rejestru w celu potwierdzania niekaralności sankcjami dyscyplinarnymi. 1.2. Zdefiniowanie pojęcia Odpowiedzialność dyscyplinarna jest to jedna z form odpowiedzial­ ności pracowniczej. Istota tej odpowiedzialności polega na stosowa­ niu wobec pracownika sankcji typu represyjnego, tj. kar za naruszenie obowiązków pracowniczych, reguł postępowania (wyznaczonych po­ jęciem godności lub powagi zawodu), naruszenie określonych norm wykonywania zawodu ustalonych regułami zawodowej sztuki, etyki i deontologii. Inaczej pojęcie to oznacza odpowiedzialność za przewi­ nienia (przekroczenia dyscyplinarne) pracowników mianowanych, któ­ listopad 2016 r. 5 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli rych status prawny został określony w pragmatykach pracowniczych przed specjalnie w tym celu powołanymi organami, zwanymi komisjami dyscyplinarnymi. Z istoty więc tego rozwiązania odpowiedzialność dyscy­ plinarną ponoszą pracownicy mianowani. Jednak w pragmatykach zawodo­ wych ta zasada nie jest przestrzegana. Przykładem jest np. ustawa z 21 li­ stopada 2008 r. o służbie cywilnej (dalej: ustawa o służbie cywilnej), która przewiduje taką odpowiedzialność pracowników służby cywilnej zatrudnio­ nych na podstawie umowy o pracę i urzędników służby cywilnej, których podstawą zatrudnienia jest mianowanie od dnia jej uchwalenia. Podobnie jest w ustawie z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: ustawa o szkolnictwie wyższym), w której odpowiedzialność dyscyplinarna rozciągnięta jest też na kontraktowych nauczycieli akademickich. ZAPAMIĘTAJ! Odpowiedzialność dyscyplinarna na wszystkich nauczycieli szkół publicz­ nych bez względu na podstawę zatrudnienia wprowadzona została przez ustawę z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która w tym zakresie weszła w życie 9 sierpnia 2009 r. Odpowiedzialność dyscyplinarną od 31 maja 2016 r. wskutek noweliza­ cji z 18 marca 2016 r. ponoszą także nauczyciele szkół niepublicznych bez względu na wymiar zatrudnienia (art. 91b ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela). Próbując określić istotę postępowania dyscyplinarnego w sprawach do­ tyczących nauczycieli, warto też odwołać się do wyroku Trybunału Konsty­ tucyjnego z 27 lutego 2001 r. (sygn. akt K22/00). W orzeczeniu tym Try­ bunał przy określeniu, czym jest postępowanie dyscyplinarne, wskazał, że: Po pierwsze, deontologia postępowania dyscyplinarnego jest inna niż w postępowaniu karnym. Łączy się ona ze specyfiką wykonywania nie- których zawodów oraz zasadami funkcjonowania konkretnych korporacji zawodowych. Ukształtowane w ich ramach reguły deontologiczne są ukie- runkowane na obronę honoru i dobra zawodu. Po drugie – w przypadku deliktu dyscyplinarnego natura czynów na- gannych jest odmienna w stosunku do czynów będących przedmiotem po- 6 listopad 2016 r. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli stępowania karnego, chociaż granice pomiędzy nimi mogą być w niektó- rych wypadkach nieostre. Po trzecie – odpowiednie stosowanie przepisów ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (dalej: k.p.k.) nie oznacza, że postępowanie dyscyplinarne staje się postępowaniem karnym. Prawodawca wprawdzie odsyła do odpowiedniego stosowania k.p.k., nie przesądza to jednak o cha- rakterze takiego postępowania, ani tym bardziej nie prowadzi do uznania, że postępowanie dyscyplinarne staje się postępowaniem karnym. Oznacza to jedynie tyle, że procedura karna ma być stosowana w takim zakresie, w ja- kim określił to prawodawca, i przy tym odpowiednio – tzn. z uwzględnieniem specyfiki postępowania dyscyplinarnego. Celem takiej regulacji nie jest więc nadanie postępowaniu dyscyplinarnemu cech postępowania karnego, lecz jedynie zapewnienie osobie obwinionej praw i gwarancji służących zabez- pieczeniu jej interesów w postępowaniu dyscyplinarnym. Po czwarte – przejęcie instytucji wywodzących się z prawa karnego i po- stępowania karnego do postępowania dyscyplinarnego ma służyć celom ochronnym. Ustawodawca, biorąc pod uwagę represyjny charakter postępo- wania dyscyplinarnego, uznał, że zasadne jest sięgnięcie do tych instytucji i zasad prawnych zawartych w k.p.k., które stwarzają możliwość optymalne- go zabezpieczenia praw i wolności obwinionego. Po piąte – okoliczność, że zasadę domniemania niewinności łączy się bardzo często z postępowaniem karnym, nie daje żadnych podstaw do twierdzenia, że tylko w tym postępowaniu znajduje ona zastosowanie (por. także wyrok TK z 3 listopada 2004 r., sygn. akt 18/03). Postępowanie dyscyplinarne jest niezależne od innych rodzajów postępowania: karnego czy cywilnego. Oznacza to, że jeżeli czyn po­ pełniony przez nauczyciela wypełnia znamiona przestępstwa, nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzial­ ności karnej. Istotą odpowiedzialności dyscyplinarnej jest to, że łączy się ona przede wszystkim ze specyfiką wykonywania niektórych zawodów. Stąd też odpowiedzialność dyscyplinarna związana może być z czynami, które nie podlegają odpowiedzialności karnej. Takie zasady odpowiedzial­ ności przewiduje się zwłaszcza w odniesieniu do zawodów o dużym pre­ stiżu społecznym (nauczyciele, lekarze, prawnicy), gdzie należyta troska o ich godność jest ważnym jego elementem. listopad 2016 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: