Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00631 009743 11017075 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane - ebook/pdf
Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 379
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5627-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia podejmuje problematykę odpowiedzialności inwestora jako strony umowy o roboty budowlane, w kontekście zmian wprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat.

W ramach publikacji omówione zostały następujące zagadnienia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Z UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE KRZYSZTOF  ZAGROBELNY Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF ZAGROBELNY • ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Z UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Polecamy nasze publikacje z tej serii: Jędrzej Maksymilian Kondek BEZPRAWNOŚĆ JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Adam Brzozowski KONSUMENCKA UMOWA O DZIEŁO (W ŚWIETLE ART. 6271 KODEKSU CYWILNEGO) Justyna Kurek OCHRONA PRZED NIEZAMÓWIONĄ KORESPONDENCJĄ W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Maria Grzymisławska-Cybulska PRAWO POMOCY W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM JAKO ELEMENT REALIZACJI PRAWA DO SĄDU Grzegorz Żmij FIRMA W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM www.ksiegarnia.beck.pl ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Z UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE KRZYSZTOF ZAGROBELNY WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Redakcja: Agnieszka Bereźnicka-Serafin Recenzja naukowa: Prof. dr hab. Edward Gniewek Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5626-6 ISBN e-book 978-83-255-5627-3 Spis treści               Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  IX Wykaz literatury   ........................................................................................................  XI Wstęp   ............................................................................................................................  XXIII Rozdział I. Charakterystyka umowy o roboty budowlane   ..............................  1 1 § 1.  Miejsce umowy o roboty budowlane w procesie inwestycyjnym ........  4 § 2.  Ogólna charakterystyka umowy o roboty budowlane ...........................  I.  Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło ...........................  4 6 II.  Umowa wzajemna .............................................................................  7 III.  Umowa rezultatu  ..............................................................................  11 IV.  Umowa handlowa .............................................................................  V.  Umowa konsensualna ......................................................................  13 15 § 3.  Strony umowy ...............................................................................................  15 I.  Uwagi wstępne ...................................................................................  15 II.  Inwestor – wykonawca – zagadnienia terminologiczne .............  1.  Inwestor .........................................................................................  15 21 2.  Wykonawca  ..................................................................................  Rozdział II. Obowiązek wykonawcy oddania obiektu   ......................................  23 23 § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Roboty budowlane .......................................................................................  25 27 § 3.  Obiekt  ............................................................................................................  35 § 4.  Projekt ............................................................................................................  41 § 5.  Podzielność świadczenia wykonawcy .......................................................  § 6.  Osobisty charakter świadczenia wykonawcy ..........................................  45 Rozdział III. Obowiązek inwestora zapłaty wynagrodzenia   ..........................  51 51 § 1.  Zagadnienia wstępne ...................................................................................  § 2.  Wynagrodzenie czy umówione wynagrodzenie .....................................  54 56 § 3.  Rodzaje wynagrodzenia ..............................................................................  I.  Wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe i mieszane ...............  56 II.  Odpowiednie stosowanie przepisów o wynagrodzeniu       z umowy o dzieło ..............................................................................  § 4.  Wymagalność roszczenia o wynagrodzenie ............................................  59 79 V Spis treści         I.  Zagadnienia ogólne ..........................................................................  II.  Wymagalność części roszczenia .....................................................  § 5.  Zasada jednoczesnego świadczenia ..........................................................  Rozdział IV. Inne obowiązki inwestora   ...............................................................  § 1.  Zagadnienia wstępne ...................................................................................  § 2.  Obowiązek inwestora dostarczenia projektu ..........................................  § 3.  Obowiązek inwestora przekazania terenu budowy ................................  § 4.  Obowiązek inwestora odebrania obiektu  ................................................  I.  Pojęcie i charakter odbioru .............................................................  II.  Odbiór z wadami ...............................................................................  Rozdział V. Reguły ogólne odpowiedzialności dłużnika   .................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Odpowiedzialność kontraktowa – zarys zagadnienia ...........................  § 3.  Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej dłużnika .........................  I.  Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania .........  II.  Okoliczności obciążające dłużnika ................................................  § 4.  Szkoda ............................................................................................................  I.  Zagadnienia ogólne ..........................................................................  II.  Damnum emergens ...........................................................................  1.  Zwiększenie pasywów .................................................................  III.  Lucrum cessans  .................................................................................  IV.  Zmiana konstrukcji szkody – wzmianka ......................................  § 5.  Kara umowna ...............................................................................................  I.  Konstrukcja kary umownej  ............................................................  II.  Wysokość kary umownej .................................................................  III.  Miarkowanie kary umownej ...........................................................  § 6.  Zadatek ..........................................................................................................  I.  Konstrukcja zadatku ........................................................................  II.  Zadatek a inne uprawnienia wierzyciela  ......................................                        Rozdział VI. Ogólne zasady odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia   ....................................................................................................  § 1.  Zasady ogólne ...............................................................................................  § 2.  Odpowiedzialność inwestora za opóźnienie w świadczeniu   pieniężnym ....................................................................................................  Rozdział VII. Solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy   ......................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Charakter zgody inwestora  ........................................................................  VI 79 86 88 95 95 97 109 118 118 123 135 135 138 141 141 145 157 157 160 161 165 167 168 168 177 180 184 184 190 200 200 204 212 212 214 Spis treści § 3.  Konstrukcja i treść zgody inwestora .........................................................  § 4.  Materialnoprawne przesłanki zgody inwestora ......................................  § 5.  Czas udzielenia zgody..................................................................................  § 6.  Forma zgody ..................................................................................................  § 7.  Skutki zgody inwestora i zakres jego odpowiedzialności  .....................  I.  Skutki zgody .......................................................................................  II.  Zakres odpowiedzialności  ..............................................................  § 8.  Roszczenia regresowe ..................................................................................  Rozdział VIII. Ogólne podstawy odstąpienia wykonawcy od umowy   ..........  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Odstąpienie wykonawcy w razie zwłoki inwestora w zapłacie               wynagrodzenia .............................................................................................  I.  Podstawowa przesłanka odstąpienia .............................................  II.  Dalsze przesłanki odstąpienia wykonawcy ..................................  § 3.  Odstąpienie z art. 492 KC ...........................................................................  I.  Lex commissoria ................................................................................  II.  Utrata znaczenia dla wierzyciela ....................................................  § 4.  Odstąpienie wykonawcy na podstawie art. 493 KC ...............................  § 5.  Oświadczenie wykonawcy o odstąpieniu  ................................................  Rozdział IX. Odstąpienie wykonawcy z powodu braku gwarancji zapłaty   ....  § 1.  Uwagi wprowadzające .................................................................................  § 2.  Gwarancja zapłaty – kwestie konstrukcyjne ...........................................  § 3.  Rodzaje gwarancji ........................................................................................  § 4.  Przedmiot zabezpieczenia ..........................................................................  § 5.  Brak żądanej gwarancji – możliwość odstąpienia od umowy ..............  Rozdział X. Skutki odstąpienia   ..............................................................................  § 1.  Uwaga wstępna .............................................................................................  § 2.  Odstąpienie ex tunc czy ex nunc ................................................................  § 3.  Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – zagadnienia   szczególne ......................................................................................................  § 4.  Odstąpienie a odszkodowanie ...................................................................  § 5.  Odstąpienie a obowiązek zapłaty wynagrodzenia .................................  Rozdział XI. Odpowiedzialność inwestora jako wierzyciela   ..........................  § 1.  Pojęcie i skutki zwłoki wierzyciela ............................................................  § 2.  Przeszkody w wykonaniu umowy z przyczyn dotyczących inwestora ..  § 3.  Sankcja z art. 4694 § 4 KC ...........................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................  221 225 238 240 242 242 243 248 256 256 262 262 269 272 272 276 281 283 288 288 293 300 303 307 312 312 314 317 325 327 334 334 342 346 349 VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KZ �������������������������������������� rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27�10�1933 r� – Kodeks zobowiązań (Dz�U� Nr 82, poz� 598 ze zm�) PrBud  ..................................  ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn.: Dz.U.  z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrDewiz  ..............................  ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (t. jedn.: Dz.U.  z 2012 r., poz. 826 ze zm.)  OrdPU  .................................  ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn.: Dz.U.  z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PrUpN  .................................  ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.  z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PZP  ......................................  ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.:  Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) SwobDziałGospU  ..............  ustawa z 2.2.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) 2. Organy orzekające, organizacje i instytucje TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy SN (7)  ..................................  Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 3. Czasopisma i publikatory Biul. SN  ...............................  Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw KPP  ......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP  .....................................  Monitor Prawniczy Pal.  .......................................  Palestra PiP  .......................................  Państwo i Prawo IX Wykaz skrótów PPH  .....................................  Przegląd Praw Handlowego Pr. Gosp.  ..............................  Prawo Gospodarcze Pr. Sp.  ...................................  Prawo Spółek R. Pr.  ....................................  Radca Prawny PS  .........................................  Przegląd Sądowy PUG  .....................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC  .........................................  Studia Cywilistyczne SP  .........................................  Studia Prawnicze 4. Inne skróty art.  ........................................  artykuł itd.  ........................................  i tak dalej m.in.  ....................................  między innymi n.  ..........................................  następny (-a) np.  ........................................  na przykład Nr  .........................................  numer pkt  ........................................  punkt por.  .......................................  porównaj poz.  ......................................  pozycja red.  .......................................  redakcja s.  ...........................................  strona T.  ..........................................  tom tj.  ..........................................  to jest t. jedn.  .................................  tekst jednolity ww.  .......................................  wyżej wymieniony z.  ...........................................  zeszyt §  ...........................................  paragraf X Wykaz literatury Andrełowicz M�, Kulesza E�, Umowy o wykonanie inwestycji budowlanych, Warszawa 1969 Banaszczyk Z�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–44910, T. I, red. K� Pie- trzykowski, Warszawa 2011 Banaszczyk Z�, Granecki P�, O istocie należytej staranności, Pal. 2002, Nr 7–8 Bączyk J�, Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody a wysokość kary umow- nej, [w:] Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego,  Warszawa 2005 Behnke M�, Czajkowska-Marchlewicz B�, Dorska D�, Umowy w procesie budowlanym,  Warszawa 2011 Białończyk B�, Odpowiedzialność w umowach o roboty budowlane, Pr. Sp. 2003, Nr 10 Białończyk W�, Glosa do wyroku SN z 6.5.2004 r., II CK 315/03, OSP 2005, Nr 5 Białończyk W�, Glosa do wyroku SN z 19.3.2004 r., IV CK 172/03, OSP 2006, Nr 2 Białończyk W�, Z problematyki umów o podwykonawstwo robót budowlanych, MoP 2008,  Białończyk W�, Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – nowe regulacje w Kodeksie cy- Nr 4 wilnym, MoP 2010, Nr 13 2006, Nr 6 Białończyk W�, Glosa do wyroku SN z 9.9.2011 r., I CSK 696/10, OSP 2012, Nr 7–8 Bielecki M�, Odpowiedzialność solidarna w umowie o roboty budowlane, Nieruchomości  Bilewska K�, Jastrzębski J�, Kary umowne w umowach spółek kapitałowych i w umowach  wspólników i akcjonariuszy, PPH 2006, Nr 10 Błahuta F�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, T. II, red. Z� Resich, Warszawa 1972 Błaszczyk P�, Glosa do wyroku TK z 15.12.2009 r., P 105/08, PiP 2010, Nr 8 Błaszczyk P�, Glosa do wyroku SN z 17.10.2008 r., I CSK 106/08, OSP 2010, Nr 9 Bodziony B�, Gniadzik P�, Prawo budowlane z komentarzem, Jaktorów 2004 Buczkowski S�, Umowa o roboty budowlano-montażowe. Wybrane zagadnienia prawne,  SP 1964, z. 3 Buczkowski S�, Problematyka stosunków umownych w inwestycjach, SP 1966, z. 4 Buczkowski S�, [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, T. III,  cz. 2, red. S� Grzybowski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1976 Brzeziński P�, Charakter prawny umowy o generalne wykonawstwo i generalną realizację  inwestycji, PUG 2011, Nr 5 MoP 2011, Nr 12 Brzeziński P�, Problem zastosowania art. 557 § 2 KC do umowy o roboty budowlane,  Brzeziński P�, Umowa o zastępstwo inwestycyjne, PPH 2012, Nr 10 Brzozowski A�, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – cześć szczegółowa,  T. VII, red. J� Rajski, Warszawa 2001 XI Wykaz literatury Brzozowski A�, Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy (generalnego wyko- nawcy) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w świetle art. 6471 KC,  [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci prof. Adama Szpunara,  red. M� Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004 Brzozowski A�, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, T. V,  Brzozowski A�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088, T. II, red. K� Pie- red. E� Łętowska, Warszawa 2006 trzykowski, Warszawa 2011 KC), PPH 2010, Nr 6 XII Chajda M�, Konsekwencje niewykonania zobowiązania pieniężnego, [w:] Zaciąganie i wy- konywanie zobowiązań, red. E� Gniewek, G� Górska, P� Machnikowski, Warszawa 2010 Chalimoniuk R�, Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego, Wrocław 1979 Ciszewski J�, Ustawowe i umowne ograniczenie odpowiedzialności osobistej, Gdańskie  Studia Prawnicze, T. X, 2003 Cudny Ł�, „Essentialia negotii” umowy o roboty budowlane, glosa do wyroku SN  z 9.11.2007r., V CSK 263/07, MoP 2012, Nr 16 Czachórski W�, Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968 Czachórski W�, Brzozowski A�, Safjan M�, Skowrońska-Bocian E�, Zobowiązania. Zarys wy- kładu, Warszawa 2002 Damasiewicz A�, Umowa o roboty budowlane z wzorami, Warszawa 2010 Dąbrowa J�, [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, T. III, cz. 1,  red. Z� Radwański, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1981 Dąbrowa J�, Kara umowna a szkoda (ewolucja zagadnienia w prawie polskim), AUWr  Domański L�, Instytucje Kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny. Część  Prawo 1983, Nr 105 szczególna, Warszawa 1938 Domański G�, Koncepcja zobowiązań rezultatu i starannego działania a odpowiedzialność  kontraktowa w prawie francuskim, SC 1972, T. X Dubis W�, Charakter prawny obowiązku inwestora właściwego przygotowania inwestycji  w umowie o roboty budowlane, [w:] Prace z prawa cywilnego. Dla uczczenia pamięci  profesora Jana Kosika, Wrocław 2009 Dubis W�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red� E� Gniewek, Warszawa 2011 Drapała P�, Kara umowna (art. 483 KC) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471  KC), PiP 2003, Nr 6 Drapała P�, Umowa o roboty budowlane, PPH 2003, Nr 8 Drapała P�, Glosa do wyroku SN z 8.7.2004 r., IV CSK 522/03, OSP 2005, Nr 8 Drapała P�, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, T. V,  red� E� Łętowska, Warszawa 2006 Drapała P�, Glosa do uchwały SN z 28.6.2006 r., III CZP 36/06, OSP 2007, Nr 7–8 Drapała P�, Prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia (art. 490 KC) – krytyczna  analiza obowiązujących regulacji kodeksowych na tle porównawczym, [w:] Zaciąganie  i wykonywanie zobowiązań, red. E� Gniewek, K� Górska, P� Machnikowski, Warszawa  2010 Drapała P�, Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w Kodeksie cywilnym (art. 6491–6455  Wykaz literatury Drapała P�, Glosa do wyroku SN z 6.10.2010 r., II CSK 210/10, OSP 2012, Nr 5 Dybowski T�, [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, T. III, cz. 1,  red. Z� Radwański, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1981 Dybowski T�, Pyrzyńska A�, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część  ogólna, T. 5, red� E� Łętowska, Warszawa 2006 Fermus-Bobowiec A�, Umowa w sprawie zamówienia publicznego jako szczególna umowa  cywilnoprawna cz. 1, R. Pr. Dodatek naukowy, listopad 2012, Nr 131 Fidali A�, Gwarancja zapłaty w umowie o roboty budowlane, PPH 2013, Nr 2 Gawełko K�, Essentialia negotii umowy o roboty budowlane – glosa do wyroku SN  z 13.7.2005 r. ( ICK 77/05), Glosa 2007, Nr 4 Gawlik Z�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Zobowiązania. Część ogólna, T. III, red. A� Ki- dyba, Warszawa 2010 Gawrysiak M�, Wina jako przesłanka zwłoki wierzyciela, RPEiS 1979, z.1 Gniewek E�, Glosa do uchwały SN z 27.2.2003 r., III CZP 80/02, OSP 2003, Nr 11 Gordon Z�, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J� Winiarz, Warszawa 1989 Gordon Z�, Umowa budowlana w obrocie uspołecznionym, Toruń 1991 Gordon Z�, Przedmiot umowy o roboty budowlane, [w:] Prawo handlowe XXI w. Czas  stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa prof. Józefa Okolskiego,  red. M� Modrzejewska, Warszawa 2010 Gutowski M�, Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych a uzgodnienia zmie- rzające do wyeliminowania powstania odsetek, PPH 2004, Nr 10 Gutowski M�, Odstąpienie od umowy o roboty budowlane, PiP 2005, Nr 9 Gutowski M�, Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle art. 6471  § 5 KC), PiP 2008, z. 2 Gutowski M�, Glosa do uchwały (7) SN z 29.4.2008 r., III CZP 6/08, OSP 2009, Nr 9 Granecki P�, Glosa do wyroku SN z 8.7.2004 r., IV CK, 522/03, OSP 2006, Nr 1, poz. 2 Grzybowski S�, [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, T. III,  cz. 2, red. S� Grzybowski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976 Górska K�, [w:] Podstawy prawa cywilnego, red. E� Gniewek, Warszawa 2011 Jamka M�, Przedwczesne zakończenie umowy o roboty budowlane, MoP 2007, Nr 16 Jamka M�, Orzechowski K�, Zgoda inwestora na umowę generalnego wykonawcy z pod- wykonawcą, MoP 2009, Nr 17 Warszawa 2011 V CK 90/05, Glosa 2006, Nr 3 czej dłużnika, KPP 2007, z. 3, Jakubecki A�, [w:] Jakubecki A�, Zedler F�, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz,  Jastrzębski J�, Kara umowna, Warszawa 2006 Jastrzębski J�, Glosa do wyroku SN z 13.7.2005 r., I CK 67/05 i wyroku SN z 18.8.2005 r.,  Jastrzębski J�, O umownych modyfikacjach podstawy odpowiedzialności odszkodowaw- Jastrzębski J�, Glosa do wyroku SN z 15.3.2012 r., I CSK 330/11, OSP 2012, Nr 12, poz. 123 Jastrzębski J�, A� Koniewicz, Wymagalność roszczeń, PPH 2006, Nr 5 Justyński T�, Glosa do wyroku SN z 22.5.2002 r., I CK 1567/99, PiP 2004, z. 3 Kaliński M�, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008 Karnicka-Kawczyńska A�, Kawczyński J�, Umowa o roboty budowlane, Pr. Sp. 1999, Nr 7–8 XIII Wykaz literatury Katner W�, [w:] System prawa handlowego, Prawo umów, T. 5, red. S� Włodyka, Warszawa  Kępiński M�, Uwagi o karze umownej ze szczególnym uwzględnieniem praktyki sądów  polubownych, [w:] W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga dedykowana  prof. Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007 Klich G�, Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy z tytułu zapłaty  wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, MoP 2010, Nr 6 Klein A�, Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej, Wrocław 1964 Klein A�, Wykonanie umowy i odpowiedzialność, [w:] Instytucje prawne w gospodarce  narodowej, red. L� Bar, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1981 Klein A�, Skutki braku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem, Acta Universitatis Kołakowski K�, [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, T. II,  Wratislaviensis No 1152, Wrocław 1990 red. G� Bieniak, Warszawa 2011, Kondek J�M�, Jednostronny czy umowny charakter gwarancji bankowej, PPH 2012, Nr 11 Konieczny K�, Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym, Warszawa 2012 Kostecki B�, Uwagi na temat wykładni przepisu art. 647 (1) Kodeksu cywilnego, PUG 2004,  2011 Nr 7 Kostecki B�, Zgoda inwestora na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą  (komentarz do uchwały SN z 29.4.2008 r., III CZP 6/08), R. Pr. 2011, Nr 5–6 Kostka Z�, Prawo budowlane. Komentarz, Gdańsk 2005 Kowalski S�, Charakter prawny odsetek za opóźnienie, Pr. Sp. 2003, Nr 2 Kowalski S�, Charakter świadczenia zależny od postanowień umowy. Glosa do wyroku SN  z 13.2.2002 r., IV CKN 672/00, Pr. Sp. 2004, Nr 2 Kozieł G�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, T. III, red. A� Ki- dyba, Warszawa 2010 Koźmińska K�, Jerzykowski J�, Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę (generalne- go) umowy z podwykonawcą, R. Pr. 2005, Nr 5 Krajewski M�, Niezachowanie należytej staranności – problem bezprawności czy winy,  PiP 1997, Nr 10 cia), PiP 2000, Nr 8 Warszawa 1972 Krajewski M�, Zobowiązania rezultatu i starannego działania (próba alternatywnego uję- Kruczalak K�, Skutki niemożliwości świadczenia według prawa cywilnego, Warszawa 1983 Kubala W�, Glosa do wyroku SN z 5.3.1997r., II CKN 28/97, R. Pr. 1998, Nr 1 Kulesza E�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia – zobowiązania, red. Z� Resich,  Lemkowski M�, Glosa do wyroku SN z 19.3.2004 r., IV CK 172/03, Rejent 2006, Nr 1 Lemkowski M�, Odsetki cywilnoprawne, Warszawa 2007 Lemkowski M�, Wybrane aspekty zastrzegania i miarkowania kary umownej, MoP 2008,  Lemkowski M�, O terminie na korzyść dłużnika, [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowią- zań, red. E� Gniewek, K� Górska, P� Machnikowski, Warszawa 2010 Lemkowski M�, Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych.  Komentarz do art. 487–497 Kodeksu cywilnego, Warszawa 2012 Nr 5 XIV Wykaz literatury 2005 Lewaszkiewicz-Petrykowska B�, Odpowiedzialność profesjonalistów, PiŻ 1997, Nr 46 Lewaszkiewicz-Petrykowska B�, Zasada pełnego odszkodowania (mity czy rzeczywi- stość), [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa prof. Maksymiliana Pazdana,  Kraków 2005 Lewaszkiewicz-Perykowska B�, Autonomia woli stron a zakres odpowiedzialności ex con- tractu (kilka refleksji), [w:] W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiąt- kowa dedykowana prof. Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007 Longchamps de Berier R�, Zobowiązania, Lwów 1939, wyd. anastatyczne, Poznań 1999, Łamaczyńska M�, [w:] Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjne.  Komentarz, red. H� Kisilowska, Warszawa 2010 Machnikowski P�, Uprawnienia kształtujące w zobowiązaniowych stosunkach prawnych,  [w:] O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci  prof. Alfreda Kleina, red. E� Gniewek, Kraków 2000 Machnikowski P�, Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna. Warszawa  Machnikowski P�, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, T. V,  red. E� Łętowska, Warszawa 2006 Machnikowski P�, Glosa do wyroku SN z 21.10.2010 r., IV CSK 112/10, OSP 2011, Nr 10 Machnikowski P�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E� Gniewek, Warszawa 2011 Machowska A�, Koncepcja zobowiązań rezultatu i starannego działania i jej doniosłość dla  określenia odpowiedzialności kontraktowej, KPP 2002, Nr 3 Machowska A�, Należyte wykonanie zobowiązania w świetle przepisów KC i PrBud. Odbiór  dzieła a odbiór obiektu w umowie o roboty budowlane, MP 2010, Nr 14 Majerski B�, Wynagrodzenie ryczałtowe w umowach o roboty budowlane, Zamówienia  Publiczne. Doradca 2010, Nr 10 Masłowski Z�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, T. II, red. Z� Resich, Warszawa 1972 Marcisz E�, Glosa do wyroku z 9.11.2007 r., V CSK 263/07, Glosa 2011, Nr 4 Mróz D�, Rachwał A�, [w:] Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań, red. M� Pecyna,  Naworski J�, Początek biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło,  Kraków 2009 PPH 1998, Nr 6 stora, PPH 1998, Nr 8 Naworski J�, Wpływ istnienia wad na obowiązek odbioru robót budowlanych przez inwe- Naworski J�, Cena. Obowiązek zapłaty w obrocie gospodarczym, Warszawa 1999 Naworski J�, Glosa do wyroku SN z 13.07.2005 r., I CK 77/05, Glosa 2008, Nr 2 Naworski J�, Glosa do wyroku SN z 22.6.2007 r., V CSK 99/07, OSP 2009, Nr 1 Naworski J�, Glosa do wyroku SN z 21.10.2010 r., IV CSK 112/10, MoP 2011, Nr 18 Nestorowicz M�, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J� Winiarz, Warszawa 1989 Niewęgłowski A�, Glosa do wyroku SN z 21.10.2010 r., IV CSK 112/10, Ius Novum 2011, Nr 4 Niewęgłowski A�, Goldiszewicz A�, Glosa do wyroku SN z 4.9.2009 r., III CSK 337/08,  Nosek W�, [w:] Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjne. Komentarz,  PiP 2011, Nr 9 red. H� Kisilowska, Warszawa 2010 Nowacki A�, Analogia legis, Warszawa 1966 XV Wykaz literatury Nowakowski Z�K�, Zobowiązania rezultatu i starannego działania, RPEiS 1959, Nr 2 Nowakowski Z�K�, Wina i ryzyko jako podstawy odpowiedzialności deliktowej i kontrak- towej, [w:] Studia z prawa zobowiązań. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Alfredowi Ohanowiczowi, Warszawa–Poznań 1979 Nowicki J�E�, Zamówienia publiczne na roboty budowlane, cz. V, Zamówienia Publiczne.  Nowicki J�E�, Zamówienia publiczne na roboty budowlane, cz. VI, Zamówienia Publiczne.  Ogiegło L�, O stosowaniu przepisów części szczegółowej zobowiązań, [w:] Zaciąganie i wy- konywanie zobowiązań, red. E� Gniewek, K� Górska i P� Machnikowski, Warszawa 2010 Ogiegło L�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088, T. II, Warszawa 2011,  Doradca 2009, Nr 10 Doradca 2009, Nr 12 red. K� Pietrzykowski Ohanowicz A�, Górski J�, Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970 Ohanowicz A�, Wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela, [w:] A� Oha- nowicz, Wybór prac. Warszawa 2007 Ohanowicz A�, Zobowiązania przemienne, [w:] A� Ohanowicz, Wybór prac, Warszawa 2007 Okolski J�, Stosunki umowne w procesie inwestycyjnym (umowa o roboty budowlane),  Warszawa 1976 Okolski D�, Umowa o roboty budowlane, Warszawa 2008 Olejniczak A�, Uwagi o zastrzeganiu zadatku w umowach przygotowujących zawarcie  umów zasadniczych, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa prof. Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005 Olejniczak A�, System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, T. V,  Olejniczak A�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, T. III, cz. 1,  red. E� Łętowska, Warszawa 2006 red. A� Kidyba, Warszawa 2010 Pabis R�, Glosa do uchwały (7) SN z 11.1.2002 r., III CZP 63/01, MoP 2003, Nr 3 Padrak K�, Umowa o roboty budowlane, Zamówienia publiczne. Doradca 2007, Nr 8 Pajor T�, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982 Pajor T�, Roszczenie o spełnienie świadczenia w naturze, [w:] Zaciąganie i wykonywanie  zobowiązań, red. E� Gniewek, K� Górska, P� Machnikowski, Warszawa 2010  Pasko K�, Glosa do wyroku SN z 9.9.2011 r., I CSK 696/10, Skutki wykonania umownego  prawa odstąpienia od umowy o roboty budowlane, Glosa 2013, Nr 2 Pecyna M�, Zoll F�, Założenia projektu struktury części części szczegółowej zobowiązań.  W poszukiwaniu nowego modelu, TPP 2012, z. 1 Pęczyk-Tofel A�, Tofel M�S�, Aktualności i orzecznictwo, Pr. Sp. 2010, Nr 7–8 Piątowski J�S�, [w:] System prawa cywilnego. Prawo własności i inne prawa rzeczowe, T. II,  red. J� Ignatowicz, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977 Piekarski M�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, T. II, red. Z� Resich, Warszawa 1972 Piszczek J�, Odpowiedzialność „reprezentanta” za wykonanie zobowiązania na przykładzie  umów ubezpieczenia i o roboty budowlane, [w:] Zaciąganie i wykonywania zobowią- zań, red. E� Gniewek, K� Górska, P� Machnikowski, Warszawa 2010 Płonka E�, Obowiązek i uprawnienie wierzyciela do przyjęcia świadczenia od osoby nie  będącej dłużnikiem, [w:] Prace cywilistyczne. Tom poświęcony pamięci prof. Janiny Dąbrowy, Prawo CCXXXVIII, Wrocław, 1994 XVI Wykaz literatury Podkowik J�, Glosa do wyroku TK z 15.12.2009 r., P105/08, PS 2010, Nr 11–12 Popiołek W�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44911, T. I, red. K� Pietrzykowski,  Popiołek W�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088, T. II, red. K� Pie- Przybyłowski K�, Wpływ zmiany stosunków na zobowiązania, Lwów 1926 Pułka A�, Odpowiedzialność solidarna w umowie o roboty budowlane za zapłatę wyna- Warszawa 2011 trzykowski, Warszawa 2011 grodzenia, PS 2009, Nr 7–8 Pyrzyńska A�, Glosa do wyroku SN z 7.10.1999 r., ICKN 262/98, PiP 2001, Nr 1 Pyrzyńska A�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, T. III, cz. 1, red. A� Kidyba, Warszawa 2010 Pyziak-Szafnicka M�, Potrącenie w prawie cywilnym, Kraków 2002 Radwański Z�, [w:] System prawa cywilnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, T. III,  Radwański Z�, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, T. II,  cz. 1, Wrocław 1981 Warszawa 2002 Radwański Z�, Glosa do wyroku SN z 5.6.2002 r., II CKN 701/00, OSP 2003, Nr 10 Radwański Z�, Zieliński M�, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna,  T. I, red. M� Safjan, Warszawa 2007 Radwański Z�, Olejniczak A�, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2012 Radziszewski E�, Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, Warszawa 2006 Rezler J�, O odpowiedzialności kontraktowej i jej stosunku do odpowiedzialności delikto- wej – inaczej, Pal. 1987, Nr 10–11 Rembieliński A�, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, T. I, Warszawa 1989, red. J� Winiarz Robaczyński W�, Kara umowna a szkoda, [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiąt- kowa ku czci prof. Adama Szpunara, Kraków 2004 Rodzynkiewicz M�, Omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, R. Pr. 2004,  Nr 1 Romanowski M�, Zobowiązania rezultatu i starannego działania, PPH 1997, Nr 2 Rosengarten F�, Odsetki za opóźnienie a odszkodowanie, Pal. 1982, Nr 9–10 Rott-Pietrzyk E�, Glosa do uchwały SN z 15.2.2002 r., III CZP 86/01, OSP 2003, Nr 1 Ruszkiewicz B�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J� Ciszewski, Warszawa 2012 Rundstein W�, Niemożność wykonania zobowiązań a wojna, Themis polska, T. VIII, 1918,  Rykowski R�, Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w znowelizowanym Kodeksie cy- poszyt 1 i 2  wilnym PS 2011, Nr 2 Safjan M�, Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contrac- tu, [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci prof. Adam Szpunara,  red. M� Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004 Skąpski J�, [w:] System prawa cywilnego, T. III, cz. 2, Wrocław 1976 Skąpski J�, Wpływ zmiany stosunków na zobowiązania, Klauzula „rebus sic stantibus”,  [w:] Studia z prawa zobowiązań, Warszawa–Poznań 1979 Skowrońska-Bocian E�, Kara umowna – kompensacja czy represja? Księga pamiątkowa  ku czci prof. Tomasza Dybowskiego, Zeszyty Prawnicze UKSW 2003 Sokołowski T�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, T. IV, red. A� Kidyba, Warszawa 2011  XVII Wykaz literatury Stecki L�, Opóźnienie wierzyciela w przyjęciu świadczenia, [w:] Studia z prawa cywilne- go. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Szpunara, red. A� Rembieliński, Warszawa–Łódź 1983 Stecki L�, Zasada pełnej kompensacji szkody. Zagadnienia wybrane, [w:] Rozprawy z prawa  cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985 Stelmachowski A�, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998 Stelmachowski A�, Glosa do wyroku SN z 27.7.2000 r., IV CKN 85/00, OSP 2001, Nr 3 Strzebińczyk J�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E� Gniewek, Warszawa 2011 Strzępka-Frania E�, Ryzyko normatywne generalnego wykonawcy robót budowlanych,  cz. 1, MoP 2007, Nr 22 Strzępka-Frania E�, Przekazanie i udostępnienia terenu budowy przez inwestora wykonaw- cy budowlanemu, cz. 1, Pr. Sp. 2007, Nr 6 Strzępka-Frania E�, Umowa o generalne wykonawstwo w systemie umów, PS 2007, Nr 7–8 Strzępka-Frania E�, Umowa o generalne wykonawstwo w systemie umów, cz. II, PS 2007,  Strzępka-Frania E., Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, Warszawa 2010 Strzępka-Frania E�, Białończyk W�, Przedmiot świadczenia wykonawcy (generalnego wy- konawcy) w umowie o roboty budowlane, MoP 2006, Nr 15 Strzępka J�, Sagan B�, Zielińska E�, Prawo umów budowlanych, red. J� Strzępka, Warszawa  Strzępka J�, Zielińska E�, Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu cywilnego  – de lege lata i de lege ferenda, MoP 2007, Nr 10 Strzępka J., Zielińska E�, Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu cywilnego  – de lege lata i de lege ferenda, cz. 2, MoP 2007, Nr 11 Strzępka J�, Zielińska E�, Umowa o roboty budowlane w znowelizowanym Kodeksie cywil- nym – wybrane problemy, [w:] Europeizacja prawa prywatnego. Tom II, red. M� Pazdan,  W� Popiołek, E� Rott-Pietrzyk, M� Szpunar, Warszawa 2008 Strzępka J�, Zielińska E�, Z problematyki prawnej umowy o roboty budowlane, PPH 2002,  Nr 9 2001 Nr 12 Strzępka J�, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, T. VII,  red. J� Rajski, Warszawa 2001 Strzępka J�, Glosa do uchwały SN z 11.1.2002 r., III CZP 63/01, OSP 2002, Nr 10 Strzępka J�, Zagadnienia legislacyjne umów inwestycyjnych w Kodeksie cywilnym,  MoP 2008, Nr 21 Strzępka J�, Regulacja umów budowlanych w przyszłym Kodeksie cywilnym, [w:] Zaciąganie  i wykonywanie zobowiązań, red. E� Gniewek, K� Górska, P� Machnikowski, Warszawa  2010 Strzępka J�, Umowa o prace projektowe w budownictwie, MoP 2009, Nr 23 Strzępka J�, Wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane (wybrane problemy wynagro- dzenia ryczałtowego), [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy  rewolucji. Księga jubileuszowa prof. Józefa Okolskiego, Warszawa 2010 Strzępka J�, Zgoda inwestora na zawarcie umowy o wykonawstwo, MoP 2012, Nr 21 Strzępka J�, [w:] System prawa handlowego. Prawo umów handlowych, T. V, red. S� Włodyka,  Warszawa 2011 XVIII Wykaz literatury Strzępka J�, Konsorcjum budowlane – wybrane zagadnienia prawne, MoP 2012, Nr 14 Surówka A�, Kary umowne – możliwość zastrzegania i dochodzenia, Jurysta 2004, Nr 7–8 Sychowicz M�, [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, T. I,  Szejna S�, Charakter prawny zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z pod- red. G� Bieniek, Warszawa 2011 wykonawcą, MoP 2010, Nr 24 Szczerski J�, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. T. II, red. Z� Resicha, Warszawa 1972 Szczurowski T�, Charakter prawny umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, Pr. Sp.  2006, Nr 12 Szczurowski T�, Zgoda inwestora jako przesłanka ważności umowy o podwykonawstwo  budowlane, [w:] Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane,  red. B� Gnela, Warszawa 2010 Szczurowski T�, Kwalifikacja prawna umów remontowych i innych wykonywanych przez  prowadzenie robót budowlanych w istniejącym obiekcie, MoP 2011 Nr 16 Szostak R�, Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło – uwagi na tle  doświadczeń praktyki i orzecznictwa, [w:] Studia z prawa cywilnego i gospodarczego.  Księga pamiątkowa dedykowana prof. Czesławie Żuławskiej, Kraków 2007 Szostak R�, O potrzebie uchylenia art. 6471 KC, PPH 2008, Nr 6 Szostak R�, Glosa do wyroku SN z 15.6.2007 r., V CSK63/07, Zamówienia Publiczne.  Doradca 2008, Nr 3 Szostak R�, Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09, PZP 2010, Nr 3 Szostak R�, Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego,  [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, red. E� Gniewek, K� Górska, P� Machnikowski,  Warszawa 2010 Szostak R�, Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym,  Szpunar A�, Uwagi o odszkodowaniu za utracone korzyści, Prace cywilistyczne. Księga pa- miątkowa dla uczczenie 40-lecia pracy naukowej prof. Jana Winiarza, Warszawa 1990 Szpunar A�, Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz  Szpunar A�, Odstąpienie od umowy o przeniesienie własności nieruchomości, Rej. 1995,  Szpunar A�, Uwagi o odpowiedzialności cywilnej za zawalenie się budowli, KPP 1995, z. 2 Szpunar A�, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999 Szpunar A�, Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela, Kraków 2000 Szwaja J�, Kara umowna według Kodeksu cywilnego, Warszawa 1967 Szwanenfeld M�, Roszczenie o odsetki w ustawach o terminach zapłaty, MoP 2004, Nr 6 Śmieja A�, Odpowiedzialność odszkodowawcza za zawalenie się budowli (art. 434 KC),  Wrocław 1993 Śmieja A�, Wykładnia pojęcia „szkoda” a podstawy prawne odpowiedzialności za doznaną  krzywdę, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego, Księga pamiątkowa ku czci  prof. Edwarda Gniewka, Warszawa 2010 Tenenbaum M�, Instytucja zadatku w polskim prawie cywilny, Warszawa 2008 TPP 2012, z. 1 1999 Nr 6 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: