Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01890 032338 15638262 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP - ebook/pdf
Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 32
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-044-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kontrole inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy są stałym elementem pracy każdej kadrowej. Niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, co może skontrolować inspektor oraz za co odpowiada kadrowa w razie wykrycia błędów i naruszeń przepisów prawa pracy. Z myślą o tym, aby dostarczyć Ci maksimum wiedzy w tym zakresie, przygotowaliśmy informator „Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP”.

Informator podzielony został na dwa działy tematyczne:

Dział pierwszy dotyczy odpowiedzialności kadrowej za obowiązki pracodawcy, m.in.:

Dział drugi dotyczy zakresu kontroli inspektora PIP:

Skorzystaj z praktycznego informatora Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP i przekonaj się, jak łatwo znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Zaufaj wiedzy i doświadczeniu specjalistów

Możesz być pewny, że porady i wskazówki zawarte w informatorze Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP pomogą Ci zyskać spokój podczas wizyty inspektora pracy w Twojej firmie. Informacje prezentowane w informatorze zostały starannie dobrane przez autorów: Adriannę Jasińską-Cichoń z Państwowej Inspekcji Pracy i Łukasza Prasołka – asystenta sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Wszystko pod ręką!

Informator podzielony został na dwa działy tematyczne, a każdy z nich na rozdziały opisujące różne aspekty odpowiedzialności kadrowej – w dziale pierwszym oraz kolejne obszary z zakresu obowiązków kadrowej, które najczęściej kontrolują inspektorzy pracy – w dziale drugim. Dodatkowo znajdziesz liczne przykłady z życia wzięte, ułatwiające zrozumienie opisywanych przypadków, praktyczne wskazówki oraz podstawy prawne wraz z orzeczeniami Sądu Najwyższego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY W PRAKTYCE Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP www.KadryOnline.pl Wydawca Katarzyna Sénat Redaktorzy Monika Załuska Grażyna Mazur Korekta Zespół Autorzy Adrianna Jasińska-Cichoń (dział I) radca prawny Kancelaria Prawna WBBW sp. j. Łukasz Prasołek (dział II) asystent sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego ISBN 978-83-7572-044-0 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2009 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, www.wip.pl tel. 0-22 518 29 29, faks 0-22 617 60 10 Skład, łamanie, przygotowanie publikacji do wersji elektronicznej Raster studio 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0-603 59 59 71 Praktyczny informator „Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP” został opracowany we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. Praktyczny informator „Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w informatorze „Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP” – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejszy informator został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i z wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Zaproponowane w informatorze „Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP” wskazówki, porady, interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w informatorze „Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. OdPOwIedzIalnOść kadrOwej POdczas kOntrOlI PIP Spis treści Dział I. Odpowiedzialność kadrowej za obowiązki pracodawcy Rozdział 1. Podstawowe obowiązki pracownika a obowiązki kadrowej 1.1. Obowiązki każdego pracownika 1.2. Obowiązki kadrowej – zbliżone do obowiązków pracodawcy Rozdział 2. Odpowiedzialność służbowa, porządkowa i materialna kadrowej 2.1. Odpowiedzialność służbowa 2.2. Odpowiedzialność porządkowa 2.3. Odpowiedzialność materialna Rozdział 3. Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna kadrowej za przestrzeganie przepisów prawa pracy 3.1. Zakres odpowiedzialności kadrowej 3.2. Podstawa odpowiedzialności kadrowej za przestrzeganie przepisów prawa pracy Rozdział 4. Odpowiedzialność kadrowej za przestrzeganie przepisów i zasad BHP Rozdział 5. Odpowiedzialność kadrowej za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 5.1. Fałszywe dokumenty 5.2. Utrudnianie przeprowadzenia kontroli DZIAŁ II. Sprawdź, co z pewnością zostanie skontrolowane przez inspektora PIP Rozdział 1. Stosunek pracy 1.1. Kontrola teczek pracowników i regulaminu pracy 1.2. Kontrola umów podpisywanych z pracownikami 1.3. Kontrola sposobu rozwiązywania umów 1.4. Kiedy popełnione jest wykroczenie? 1.5. Mandat za wykroczenia Rozdział 2. Czas pracy Rozdział 3. Wynagrodzenia i inne świadczenia Rozdział 4. Urlopy pracownicze Rozdział 5. Uprawnienia związane z rodzicielstwem Rozdział 6. Uprawnienia młodocianych Rozdział 7. Kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy S P I S T R E Ś C I 2 3 3 3 5 5 6 7 8 9 10 12 13 14 14 16 17 17 17 18 18 19 21 23 25 25 26 27 1 www.KadryOnline.pl OdPOwIedzIalnOść kadrOwej POdczas kOntrOlI PIP DZIAŁ I. Odpowiedzialność kadrowej za obowiązki pracodawcy Wiele z obowiązków pracodawcy w rzeczywistości wykonują specjaliści ds. personalnych. Stanowiskiem obarczonym odpowiedzialnością za wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pracowników jest bez wątpienia stanowisko kadrowej. W jakim jednak stopniu ka- drowiec odpowiada za te obowiązki? Czy odpowiada tylko wobec pracodawcy, który może wyciągnąć odpowiednie konsekwencje, czy także wobec innych organów? Na przykład czy odpowiada finansowo za niewypełnienie wspomnianych obowiązków i musi płacić grzywny lub odszkodowania dla pracowników? Wątpliwości te wyjaśniamy w tej publikacji. KONIECzNIE PRzECz YTaJ:  Jakie są obowiązki kadrowej?  Kto odpowiada za nieprowadzenie akt pracowniczych?  Czy kadrowa dostanie mandat za nieprzestrzeganie w firmie przepisów o czasie pracy?  Co grozi kadrowej, jeśli niepoprawnie wypełni świadectwo pracy?  Kiedy kadrowa może dostać naganę?  Czy kadrowa odpowiada za bhp w firmie? D z I a ł I 2 www.KadryOnline.pl OdPOwIedzIalnOść kadrOwej POdczas kOntrOlI PIP ROZDZIAŁ 1 Podstawowe obowiązki pracownika a obowiązki kadrowej Kodeks pracy określa, jakie zobowiązania nakłada na pracownika pozostawanie w ramach stosunku pracy. Kadrowa, jak każdy pracownik, ma określone obowiązki, jednak jej stanowi- sko ma charakter szczególny. 1.1. Obowiązki każdego pracownika Na każdym pracowniku, zgodnie z art. 100 kp, ciąży obowiązek wykonywania pracy su- miennie i starannie oraz stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Poza tym pracownik powinien:  przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prze- pisów przeciwpożarowych,  dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz  zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,  przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, a także – zasad współżycia społecznego. D z I a ł I R O z D z I a ł 1 1.2. Obowiązki kadrowej – zbliżone do obowiązków pracodawcy W każdym zakładzie pracy są stanowiska, z zajmowaniem których wiążą się oprócz obo- wiązków typowych dla pracownika jeszcze inne obowiązki, zbliżone bardziej do obowiązków pracodawcy niż pracownika. Takim stanowiskiem jest niewątpliwie stanowisko kadrowej. To na pracodawcy ciążą obowiązki w zakresie:  zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnie- niami,  terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia, 3 www.KadryOnline.pl OdPOwIedzIalnOść kadrOwej POdczas kOntrOlI PIP  prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobo- wych pracowników. Ale – w rzeczywistości wykonywanie powyższych obowiązków pracodawca z reguły prze- rzuca na barki pracownika kierującego działem kadr lub prowadzącego sprawy kadrowe. Zadaniem kadrowej pozostaje najczęściej:  sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu,  wypełnianie świadectw pracy,  obliczanie wymiaru urlopu,  prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,  prowadzenie akt osobowych pracowników, w których powinny znaleźć się wszystkie do- kumenty niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych uzależnionych od ogólnego lub zakładowego stażu pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem i in. W konsekwencji więc kadrowa faktycznie odpowiada za to, by uprawnienia pracowników były realizowane. Jeśli kadrowa nieprawidłowo ustali uprawnienia pracownicze, może to spowodować nieko- rzystne skutki nie tylko dla pracownika, który nie otrzyma przysługującego mu świadczenia, ale także dla pracodawcy – w przypadku gdy pracownik wystąpi o wypłacenie należności do sądu pracy lub złoży skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Powstaje wówczas pytanie – czy za niedopatrzenie kadrowej konsekwencje poniesie sam pracodawca, czy też odpowiedzialność poniesie ona sama, a jeżeli tak, to w jakim zakresie? UWaGa! Kadrowa, jak każdy inny pracownik, odpowiada przed pracodawcą za niedopełnienie obo- wiązków pracowniczych oraz za szkodę, którą wyrządzi swoim działaniem. Może także być sprawczynią wykroczenia przeciwko prawom pracownika lub zostać pociągnięta do odpowie- dzialności karnej, gdy wykonując swoje obowiązki, popełni przestępstwo. 4 www.KadryOnline.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: