Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00679 009709 11016842 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu - ebook/pdf
Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 268
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7927-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zagadnieniu kopiowania zewnętrznej postaci produktu dotychczas w polskiej nauce prawa karnego nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Niniejsza monografia jest pierwszym opracowaniem w literaturze prawniczej, które w tak szerokim zakresie porusza kwestie związane z tym tematem.

Praca prezentuje badania aktowe przeprowadzone przez Autorkę we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury i w sądach w Polsce na przestrzeni sześciu lat, na podstawie których dokonano oceny poprawności i „praktycznej użyteczności” analizowanej regulacji prawnej. Badania te doprowadziły również do wniosku, że w praktyce interpretacja znamion art. 24 u.z.n.k. budzi szereg wątpliwości i zastrzeżeń. W tym kontekście na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poddano szerokiej interpretacji m.in. takich pojęć jak 'poważna szkoda', ' wprowadzenie do obrotu', 'produkt podobny' czy ' techniczne środki reprodukcji'.

W pracy omówione zostały kwestie dotyczące kopiowania zewnętrznej postaci produktu na gruncie prawa cywilnego, uwzględniony został również kontekst prawnoporównawczy, co stanowiło tło dla dalszych rozważań.

Opracowanie obejmuje nie tylko dogmatyczną analizę przepisów dotyczących kwestii kopiowania zewnętrznej postaci produktu, ale zawiera również szereg zaprezentowanych przez Autorkę postulatów de lege ferenda.

Prezentowana publikacja jest skierowana przede wszystkim do adwokatów,  radców prawnych, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji i innych organów ścigania. Może również stanowić literaturę uzupełniającą dla studentów prawa, zainteresowanych prawem karnym, prawem nieuczciwej konkurencji oraz szeroko rozumianym prawem gospodarczym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE OdpOwiedzialnOść karna za przestępstwO kOpiOwania zewnętrznej pOstaci prOduktu redaktor Dagmara mileWiCz-BeDnarska Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE DAGMARA MILEWICZ-BEDNARSKA • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO KOPIOWANIA ZEWNĘTRZNEJ POSTACI PRODUKTU Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Marcin Zięba PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Roman Zdybel FUNKCJA WYKRYWCZA I DOWODOWA POSTĘPOWANIA KARNEGO Hanna Frąckowiak POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Beata Stępień-Załucka SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY W POLSCE www.ksiegarnia.beck.pl ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO KOPIOWANIA ZEWNĘTRZNEJ POSTACI PRODUKTU DAGMARA MILEWICZ-BEDNARSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7926-5 ISBN e-book 978-83-255-7927-2 Książkę tę dedykuję moim Rodzicom Spis treści Wprowadzenie ........................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ Rozdział 1. Historyczny rozwój ochrony przed kopiowaniem zewnętrznej postaci produktu ................................................................................................ Rozdział 2. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu w prawie § 4. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu w prawie Chińskiej Republiki Ludowej .................................................................................... Rozdział 3. Naśladownictwo produktów jako akt nieuczciwej konkurencji na gruncie prawa cywilnego ........................................................................... § 1. Czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 ZNKU) ...................................... § 2. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu w świetle art. 13 ZNKU I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Granice pojęcia „naśladować” w świetle art. 13 ust. 1 ZNKU .. międzynarodowym, prawodawstwie UE. Uwagi prawnoporównawcze § 1. Problematyka kopiowania zewnętrznej postaci produktu w aspekcie umów międzynarodowych .................................................. § 2. Problematyka kopiowania zewnętrznej postaci produktu w prawodawstwie UE ............................................................................... § 3. Problematyka kopiowania zewnętrznej postaci produktu w prawie wybranych państw europejskich ............................................................. I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu w prawie litewskim ............................................................................................ III. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu w prawie Republiki Czeskiej ............................................................................ IV. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu w prawie niemieckim ........................................................................................ V. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu w prawie rumuńskim ........................................................................................ VI. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu w prawie bułgarskim ......................................................................................... XI XIII XIX XXXI 1 17 17 19 24 24 25 28 31 35 37 39 43 43 57 57 61 VII Spis treści III. Przesłanka „wprowadzenia w błąd” .............................................. IV. Pojęcie „produktu” .......................................................................... V. Niewolnicze naśladownictwo a standard klienta ........................ VI. Naśladownictwo dozwolone .......................................................... VII. Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej ..................................................................................... VIII. Uwagi końcowe ................................................................................ Rozdział 4. Analiza ustawowych znamion przestępstwa stypizowanego w art. 24 ZNKU ................................................................................................... § 1. Przedmiot ochrony .................................................................................... § 2. Strona przedmiotowa ................................................................................ § 3. Podmiot ....................................................................................................... § 4. Strona podmiotowa ................................................................................... Rozdział 5. Zbieg przepisów .................................................................................. § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Zbieg przepisu art. 24 ZNKU z innymi przepisami prawa ................. Rozdział 6. Zagrożenie karą i środkami karnymi ............................................ Rozdział 7. Tryb ścigania ....................................................................................... Rozdział 8. Przestępstwo z art. 24 ZNKU w świetle badań empirycznych .. § 1. Sprawy zakończone na etapie postępowania przygotowawczego ...... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Kwalifikacja prawna czynu ............................................................ III. Zarzuty ............................................................................................... IV. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu .............................................. V. Przedmiot czynności wykonawczej .............................................. VI. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ............................... VII. Kwalifikacja prawna w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa ...................................................................................... VIII. Postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego ........ IX. Sposób zakończenia postępowania ............................................... X. Postępowanie odwoławcze ............................................................. § 2. Etap postępowania jurysdykcyjnego ...................................................... I. Oskarżony .......................................................................................... II. Kwalifikacja prawna czynu ............................................................ III. Zmiana kwalifikacji ......................................................................... IV. Czyn .................................................................................................... V. Rozumienie poważnej szkody ........................................................ VI. Rozstrzygnięcie sądu I instancji .................................................... VII. Orzeczone kary ................................................................................. VIII. Postępowanie odwoławcze ............................................................. VIII 67 74 78 82 84 87 91 91 101 139 141 145 145 152 163 173 183 183 183 184 188 189 189 190 191 193 195 199 200 200 202 203 204 205 206 207 209 Spis treści IX. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ................................................. § 3. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 9. Ekonomiczne i społeczne następstwa kopiowania zewnętrznej postaci produktów ............................................................................................. Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 209 209 215 225 229 IX Wprowadzenie Nie ulega wątpliwości, że konkurencja w gospodarce towarowej występowała za- wsze, a szczególny jej rozwój nastąpił, kiedy zapanowała gospodarka wolnorynkowa, kierująca się zasadą wolności przemysłu i handlu. Współcześnie konkurencja uważana jest za jeden z głównych czynników mających pozytywny wpływ na rozwój gospo- darczy. Konkurencja przede wszystkim kieruje przepływem towarów, przyspiesza po- stęp techniczny, sprzyja rozwojowi lepszych przedsiębiorstw, jednocześnie eliminując te słabsze, wpływa na jakość towarów. Konkurencja jest atrybutem gospodarki wolno- rynkowej, stając się przy tym jednym z głównych czynników, które napędzają gospo- darczy rozwój. Przedsiębiorca działając w gospodarce wolnorynkowej, chcąc „sprzedać” klientowi swój produkt, jeżeli nie ma na rynku pozycji monopolistycznej, konkuruje z innymi przedsiębiorcami za pomocą różnorodnych metod i środków. Przykładem są promocje cenowe, lepsza jakość produktu, szybsza dostawa, duży wybór itp. Tego rodzaju środki konkurowania wpływają pozytywnie na rozwój gospodarki towarowej. Problem jednak zaczyna się pojawiać w sytuacji kiedy na rynku ujawniają się podmioty łamiące usta- lone reguły, poprzez uciekanie do nieuczciwych i nielojalnych metod konkurowania. Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju zachowania zakłócają właściwe funkcjonowa- nie gospodarki towarowej. Dlatego też zjawisko konkurencji nie może stanowić obo- jętnego dla państwa współzawodnictwa. Istnieje konieczność zapewnienia instrumen- tów prawnych pozwalających na skuteczną walkę z takimi zachowaniami, które sta- nowią przejaw nieuczciwych praktyk, są naganne etycznie i sprzeczne z obyczajami, jakie obowiązują w działalności gospodarczej. Zwrócić bowiem należy uwagę, że to nie sam fakt konkurencji jest zjawiskiem niepożądanym, lecz sposób rywalizacji, zagraża- jący lub naruszający interesy innego przedsiębiorcy lub klienta. Działania oparte na nieetycznym pozyskiwaniu klientów oraz nieuczciwym pozyskiwaniu rynku zbytu dla świadczonych towarów prowadzą do nadużywania konkurencji, jej zafałszowania i de- formacji, co stanowi duże zagrożenie dla właściwego funkcjonowania podstawowych mechanizmów wolnej gospodarki rynkowej. Oczywiste jest to, że niemożliwe i nieprzynoszące oczekiwanych rezultatów byłoby założenie, iż rynek w warunkach gospodarki rynkowej jest w stanie sam w sobie kształ- tować optymalne podstawy ładu gospodarczego. Jednocześnie normy odnoszące się do tzw. uczciwości kupieckiej nie mogą też stanowić przypadkowego zlepku zasad. To prowadziłoby do poczucia braku ładu, uczciwości i sprawiedliwości w sferze gospo- darczych stosunków. Dlatego tak ważne stało się stworzenie prawnych fundamentów opartych na jasnych i czytelnych wartościach, taką rolę przypisano w szczególności XI Wprowadzenie ZNKU mającej na celu zapobieganie i zwalczanie tych zachowań, które są nieetycznych i sprzeczne z uczciwością kupiecką. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji posługuje się w zasadzie cywil- noprawną metodą regulacji, wykorzystując metodę prawnokarną jedynie posiłkowo. W przypadku zjawiska kopiowania zewnętrznej postaci produktu, ochrona odbywa się dwutorowo – na płaszczyźnie prawa karnego i cywilnego. Na wybór tematu pracy miały wpływ następujące okoliczności. Po pierwsze, zagad- nieniu kopiowania zewnętrznej postaci produktu w polskiej nauce prawa karnego nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Po drugie, zauważyć można, że zjawisko wprowadzania na rynek kopiowanych produktów nabiera współcześnie szczególnego znaczenia. Roz- poznawalność marki i renoma jaką uzyskał dany przedsiębiorca sprawiają, że konku- renci coraz częściej ulegają pokusie wykorzystania nakładu cudzej pracy, wprowadzając do obrotu produkty łudząco podobne do tych, które są już rozpoznawalne przez klien- tów. Proceder ten – co oczywiste – dotyka tylko tych producentów, którzy są liderami na rynku, cieszą się uznaniem klientów. Wykorzystanie bowiem cudzej zewnętrznej formy danego towaru jest pewną drogą „na skróty”, pozwala na czerpanie tych korzy- ści, które płyną z posiadania silnej marki. Zjawisko wprowadzania na rynek towarów pirackich jest powszechne nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i stale rośnie. Zde- cydowanie rynek produktów pirackich obecnie zmienił swoje oblicze. Dawniej produkt ten kojarzył się wyłącznie ze słabej jakości towarem, który można było nabyć na targo- wisku, dzisiaj są to produkty łudząco podobne do oryginału, gdzie możliwość identy- fikacji imitacji jest bardzo trudna. Wskazuje się nawet, że w niektórych przypadkach niemożliwa bez pomocy fachowca. Szczególnie niepokojące jest to, że proceder kopio- wania produktów dotyka takich towarów jak części samochodowe, leki czy artykuły spożywcze, co stanowi poważne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka. Stąd też zapewnienie odpowiednich instrumentów prawnych jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania tej części gospodarki rynkowej. W pracy posłużyłam się metodą formalno-dogmatyczną, historyczną i prawnopo- równawczą. Wrocław, luty 2016 r. dr Dagmara Milewicz-Bednarska XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ACTA .............................................. Anti – Counterfeiting Trade Agrement KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 ze zm.) KK z 1932 r. ................................... rozporządzenie Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571 ze zm.) – akt uchylony Prezydenta KK z 1969 r. ................................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) – akt uchylony KKGP .............................................. Kodeks Kar Głównych i Poprawczych z 1847 r. KKKP .............................................. Kodeks Karzący Królestwa Polskiego z 1818 r. KKS .................................................. ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych nego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KT .................................................... Kodeks Tagancewa – Kodeks karny rosyjski (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) KW .................................................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń z 1903 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094) OchrKonkU .................................... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- PodmZbiorU .................................. ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności pod- miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1417 ze zm.) sumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184) XIII Wykaz skrótów PrAut ............................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrFarm ............................................ ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PrWłPrzem ..................................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- wej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) SwobDziałGospU .......................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- SystOcZgodU ................................. ustawa z 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności spodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1645 ze zm.) NieuczPraktRynkU ....................... ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nie- uczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) UWG ............................................... niemiecka ustawa z 7.6.1909 r.o zwalczaniu nie- uczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (BGBl, Teil III, Gliederungsnummer, 43-I) ZNKU ............................................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZTU ................................................. ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) – akt uchylony 2. Organy i instytucje CEBR ............................................... Centre for Economics and Business Research ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości EWG ................................................ Europejska Wspólnota Gospodarcza ICC .................................................. Międzynarodowa Izba Handlowa NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny OECD .............................................. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju QBPC .............................................. Quality Brands Protection Committee SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SO .................................................... Sąd Okręgowy SR ..................................................... Sąd Rejonowy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE .................................................... Unia Europejska UOKiK ............................................ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta WE ................................................... Wspólnota Europejska XIV Wykaz skrótów WHO ............................................... Światowa Organizacja Zdrowia WTO ............................................... Światowa Organizacja Handlu 3. Czasopisma i publikatory Annales UMCS .............................. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Apel.-Lub. ....................................... Orzecznictwo sądów apelacji lubelskiej Apel.-W-wa .................................... Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie Biul. SN ........................................... Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP ......................................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Gl. .................................................... Glosa Gł. Pr. .............................................. Głos Prawa GP .................................................... Gazeta Prawna GS .................................................... Gazeta Sądowa G.Wyb. ............................................ Gazeta Wyborcza KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe Mark.Prak. ...................................... Marketing w Praktyce MoP ................................................. Monitor Prawniczy NP .................................................... Nowe Prawo OG ................................................... Orzecznictwo Gospodarcze OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG ................................................. Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Woj- OSNPG ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo skowa (do 1993 r.) Prokuratury Generalnej OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego Praw. ................................................ Prawnik Pr.Gosp. .......................................... Prawo Gospodarcze Pr.Gosp.Orz. ................................... Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach Pr. Spół. .......................................... Prawo Spółek Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego XV Wykaz skrótów R.Pr. ................................................. Radca Prawny Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ............................................ Rzeczpospolita St.Praw. ........................................... Studia Prawnicze TPrWłPrzem .................................. Transformacje Prawa Własności Przemysłowej Wok. ................................................ Wokanda WPP ................................................ Wojskowy Przegląd Prawniczy Zb.Orz. ............................................ Zbiór Orzeczeń ZNUJ ............................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUJ Pr. Wynalazczego .............. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. ZNUJ PWiOWI ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Inte- lektualnej Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł asp. ................................................... aspirant cyt. ................................................... cytowany (-a, -e) cz. ..................................................... część dec. ................................................... decyzja ds. ..................................................... do spraw Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy i tak dalej itd. .................................................... it. ...................................................... i tym podobne m.in. ................................................ między innymi mm .................................................. milimetr mld ................................................... miliard mln .................................................. milion n. ...................................................... następny (-a, -e) niepubl. ........................................... niepublikowany (-a, -e) np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie PKB .................................................. Produkt Krajowy Brutto pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj poz. .................................................. pozycja post. ................................................. postanowienie XVI Wykaz skrótów rok strona tom tekst jednolity to jest to znaczy tak zwany (-a, -e) PWI ................................................. Prawa Własności Intelektualnej r. ....................................................... RP .................................................... Rzeczpospolita Polska s. ....................................................... S.A. .................................................. Spółka Akcyjna s.c. .................................................... spółka cywilna Sp. z o.o. ......................................... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością t. ....................................................... t.j. ..................................................... tj. ...................................................... tzn. ................................................... tzw. .................................................. uchw. ............................................... uchwała ust. ................................................... ustęp w. ...................................................... wiek wg .................................................... według wkł. .................................................. wkładka ww. ................................................... wyżej wymienione wyd. ................................................. wydanie wyr. .................................................. wyrok w zb. z ............................................. w zbiegu z w zw. z ............................................ w związku z z. ....................................................... zeszyt ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz XVII Wykaz literatury Literatura polska Adamczak A., Szewc A., Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, War- Allerhand M., Uwagi procesowe do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1973 Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1978 Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, War- szawa 2008 Gł. Pr. 1927 szawa 1978 Apołłow A., Ustawowa ochrona przedsiębiorcy przed utratą klienteli, PPH 1937, Nr 1 Bachrach A., Przestępstwa i wykroczenia drogowe w prawie polskim, Warszawa 1974 Barczak A., Prawnokarna ochrona tajemnicy gospodarczej. Próba analizy prawnopo- równawczej, CzPKiNP 2000, Nr 1 Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Kraków 2005 Błaszczyk M., Nowe przepisy karne ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, cz. 1, MoP 2003, Nr 23 Błaszczyk M., Królikowski M., Lachowski J., Namysłowska-Gabrysiak B., Sakowicz A., Walczak-Żachowska A., Zalewski W., Zabłocki R., Żółtek S., w: M. Królikowski, R. Zabłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–31, t. 1, War- szawa 2011 Błeszyński J., Czajkowska-Dąbrowska M., Grzeszak T., Grzybowski S., Kępiński M., Mar- kiewicz R., Nowicka A., Poźniak-Niedzielska M., Preussner-Zamorska J., Traple E., Wojciechowska A., Wojnicka E., w: J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego, t. 13, Warszawa 2007 Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia – Zobowiązania, Warszawa 2005 Biernat S., Wasilewski A., Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997 Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Zoll A., Wróbel W., w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I. Ko- mentarz do art. 1–116 KK, Lex/el. 2007 Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe prawo karne, t. I, Przestępstwa przeciwko pa- mięci narodowej, obronności, bezpieczeństwu osób i mienia, zdrowiu, Komen- tarz, Warszawa 2003 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: