Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00775 009973 10750571 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność odszkodowawcza - ebook/pdf
Odpowiedzialność odszkodowawcza - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , Liczba stron: 347
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-550-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka składa się z prac odnoszących się do problematyki granic odpowiedzialności. W monografii zostały omówione m.in. zagadnienia zakresu kompensowanych uszczerbków (utraty szansy, szkód niemajątkowych) oraz naturze naprawianej szkody (jako powiększenia pasywów, jako krzywdy osoby prawnej). W pracach przedstawiono także kwestie dotyczące podmiotowych ograniczeń kompensacji, zależności między przesłankami odpowiedzialności a jej zakresem na tle zbiegu roszczeń odszkodowawczych, czy też poświęcone stosunkowi roszczeń odszkodowawczych do innych instrumentów ochrony cywilnoprawnej oraz granic racjonalnej odpowiedzialności odszkodowawczej.
Ponadto, wspólnym punktem odniesienia zbioru prac jest korzystanie przez autorów z dorobku nauki o nowoczesnej wykładni prawa, coraz częściej i śmielej poszukującej przede wszystkim celu analizowanych rozwiązań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŒÆ ODSZKODOWAWCZA Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Pod red. M. Safjana PRAWO CYWILNE – CZESC OGÓLNA. Tom 1 System Prawa Prywatnego Pod red. Z. Radwańskiego PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA z Suplementem. Tom 2 System Prawa Prywatnego Pod red. T. Dybowskiego PRAWO RZECZOWE. Tom 3 System Prawa Prywatnego Pod red. E. Gniewka PRAWO RZECZOWE. Tom 4 System Prawa Prywatnego Pod red. E. Łętowskiej PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ OGÓLNA. Tom 5 System Prawa Prywatnego Pod red. J. Rajskiego PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 7, wyd. 2 System Prawa Prywatnego Pod red. J. Panowicz-Lipskiej PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 8 System Prawa Prywatnego Pod red. E. Gniewka KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Kodeksowe www.sklep.beck.pl ODPOWIEDZIALNOŒÆ ODSZKODOWAWCZA Wstêp Prof. MAREK SAFJAN Pod redakcj¹ Dr. JACKA JASTRZÊBSKIEGO Autorzy: Patrycja Grzebyk, Wawrzyniec Kajkowski, Konrad Kosicki, Bogus³aw Lackoroñski, Sebastian Rudnicki, Katarzyna Sarek, Marta Œwidowska Redakcja: Magdalena Cymerska ã Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Kolonel Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK Warszawa ISBN 978-83-7483-550-3 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................ VII Wykaz skrótów ........................................................................................................ IX Wykaz literatury .................................................................................................... XIII Jacek Jastrzębski O granicach kompensacji. Wprowadzenie ..................................................................................................... Patrycja Grzebyk Rekompensata utraty szansy ........................................................................... 23 Wawrzyniec Kajkowski wyrządzonej przez produkt niebezpieczny na gruncie art. 44910 KC .. 63 Konrad Kosicki w reżimie kontraktowym w prawie polskim i niemieckim ................. 93 Bogusław Lackoroński Sebastian Rudnicki Katarzyna Sarek Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści .............................................. 227 Marta Świdowska Zadośćuczynienie jako środek rekompensaty szkód niemajątkowych w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób prawnych .................................................................................................... 273 Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 315 Odpowiedzialność z tytułu wypełnienia weksla in blanco niezgodnie z porozumieniem wekslowym ................................................ 179 Odpowiedzialność za szkody pośrednie w polskim prawie cywilnym ............................................................................................................... 133 Zbieg roszczeń odszkodowawczych w wypadku szkody Kompensacja szkody niemajątkowej, innej niż na osobie, 1 V Wstęp Przedstawiamy Państwu zbiór rozpraw z zakresu prawa cywil- nego poświęcony problematyce odpowiedzialności odszkodowaw- czej. Opracowania te, powstały w ramach prowadzonego pod moim kierunkiem seminarium magisterskiego i stanowią w przeważającej mierze zmodyfikowaną i skróconą wersję prac magisterskich. Zbiór poprzedza wprowadzenie dra Jacka Jastrzębskiego, który uczestni- czył w seminarium i pomagał mi w jego prowadzeniu, poświęcone generalnemu zagadnieniu granic kompensacji. Opracowanie stanowi swoistą ramę dla dalszych rozpraw, które dotyczą rozmaitych, bardziej szczegółowych aspektów problematyki kompensacyjnej. Na rozprawy te należy spojrzeć w dwojaki sposób. Po pierwsze, stanowią kolejną, przekonującą egzemplifikację tezy, że na poziomie seminarium magisterskiego mogą powstawać wartoś- ciowe i oryginalne ujęcia tematyki cywilistycznej, które mogą inspi- rować, pokazywać nowe kierunki argumentacji, nowe płaszczyzny dyskusji, nowe, wcześniej niedostrzegane aspekty problematyki. Po drugie, wypada mieć nadzieję, że rozprawy dobrze wpisują się w toczącą się obecnie dyskusję o nowych, szczególnie aktualnych, prob- lemach odpowiedzialności odszkodowawczej. Do takich problemów należy z pewnością podejmowany temat naprawienia szkody niemająt- kowej w ramach reżimu kontraktowego, czy ochrona dóbr osobistych osób prawnych za pośrednictwem instytucji zadośćuczynienia pienięż- nego. Próbę nowego spojrzenia na analizowane instytucje odnajdu- jemy także w pracach dotyczących naprawienia tzw. szkody pośredniej oraz podstaw kompensacji tzw. utraconej szansy. Złożone, ale zarazem żywo dyskutowane obecnie w literaturze, problemy odpowiedzialności odszkodowawczej pojawiają się w pracy na temat zbiegu roszczeń w wypadku wadliwego produktu, a także w opracowaniu na tle od- powiedzialności związanej z naruszeniem porozumienia wekslowego przy wekslu in blanco. Z kolei praca poświęcona roszczeniom o wy- danie korzyści, konfrontując ogólne ujęcie tych roszczeń w Kodeksie cywilnym z regulacjami szczególnymi, przede wszystkim w Prawie autorskim oraz Prawie własności przemysłowej, przynosi interesujące VII Wstęp spojrzenie na ten rodzaj odpowiedzialności cywilnej. Wszystkie prace odbiegają od standardowego, czysto opisowego ujęcia problematyki. Podjęte zostały zagadnienia, które pozornie tylko znajdują się na obrze- żach problematyki odszkodowawczej, analiza każdego z nich wymagała bowiem często zajęcia stanowiska w odniesieniu do podstawowych przesłanek odpowiedzialności cywilnej. Zebrane rozprawy, bez względu na to, w jakim stopniu można uznać trafność prezentowanych tez, niektóre z nich są na pewno mocno dyskusyjne, pokazują dobrze pola interesującej, czy wręcz pasjonującej dyskusji cywilistycznej, wskazują na te obszary cywilistyki, w których nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa, a bogata rzeczywistość zmusza często do przewartościowania stanowiska utrwalonego w do- tychczasowym myśleniu prawniczym. Wspólną myślą prezentowanych opracowań jest poszukiwanie rozwiązań, które najlepiej odpowiadają funkcjom odpowiedzialności odszkodowawczej. Wspólne dla tych prac jest także korzystanie przez autorów z dorobku nauki o nowoczesnej wykładni prawa, coraz częściej i śmielej poszukującej przede wszystkim celu analizowanych rozwiązań, sięgającej do założeń aksjologicznych systemu i zasad podstawowych, uwzględniającej szerszy kontekst sy- stemowy, w którym funkcjonują określone instytucje prawne, w tym coraz częściej kierującej się dyrektywą wykładni zgodnej z prawem wspólnotowym. Warto jednocześnie zaznaczyć, że takie ujęcie metodo- logiczne nie przeczy w żaden sposób wartości, jaką jest dobry warsztat każdego cywilisty, umiejętność posługiwania się konstrukcjami dog- matycznymi, poprawności logicznego i precyzyjnego rozumowania. Aprobata dla racjonalnej wykładni funkcjonalnej w żadnym razie nie może prowadzić do dezawuowania wartości dogmatyki prawniczej. W sferze cywilistyki jest ona wartością istotną, wspierającą się na wiel- kich tradycjach cywilistycznych. Dobrze opanowana pod względem warsztatowym dogmatyka będzie zawsze stanowiła dla każdego cywi- listy niezbędny instrument analizy prawnej. Sądzę, że młodym adeptom sztuki prawniczej prezentującym w niniejszej książce swoje opraco- wania, taki zabieg łączenia nowoczesnej wykładni, akcentującej funkcję i aksjologię rozwiązań prawnych, z podejściem wspartym na solidnej wiedzy dogmatycznej, w pełni się powiódł. Prof. Marek Safjan VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC ........................................... KPC ........................................ KZ ........................................... OchrBDU ............................. PrAut ..................................... PrAut z 1952 r. .................... PrAut z 1926 r. .................... PrWłPrzem .......................... UsługiTurystU .................... ZNKU .................................... ZOZU .................................. 2. Organy orzekające ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) ustawa z 10.7.1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. Nr 34, poz. 234 ze zm.) ustawa z 29.3.1926 r. o prawie autorskim (Dz.U. Nr 48, poz. 286 ze zm.) ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemy- słowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) ETS ......................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości SA ........................................... SN ........................................... SO ........................................... Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Sąd Okręgowy IX 3. Czasopisma Wykaz skrótów Ann. UMCS .......................... Annales UMCS Lublin BSN ........................................ Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw KPP ......................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego NP ........................................... Nowe Prawo OSN ....................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC .................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK ................................. OSNCP .................................. OSP ........................................ Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Izba Karna do 1961 r. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- żowych Orzeczenia Sądu Najwyższego, wydawnictwo Prze- glądu Sądowego OSN-PS .................................. Pal. .......................................... Palestra PiP .......................................... Państwo i Prawo PiZS ........................................ Prawo i Zabezpieczenie Społeczne PL ............................................ Przegląd Legislacyjny PPH ......................................... Przegląd Prawa Handlowego PPW ....................................... Prawo Papierów Wartościowych Pr. i Med. .............................. Prawo i Medycyna PS ............................................ Przegląd Sądowy PUG ....................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ......................................... Rejent RPEiS ..................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI ............................................. SIS ........................................... SP ............................................ SP-E ........................................ TPP ......................................... Transformacje Prawa Prywatnego Zb. O. SN .............................. Zbiór Orzecznictwa Sądu Najwyższego ZNAE ..................................... Studia Iuridica Studia Iuridica Silesiana Studia Prawnicze Studia Prawno-Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Kra- kowie ZN UJ ..................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZN UŁ .................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZP UKSW ............................. Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego X 4. Inne skróty Wykaz skrótów artykuł art. .......................................... n. ............................................. następny (-a, -e) Nr ........................................... numer op. cit. .................................... opus citatum orz. ......................................... orzeczenie pkt .......................................... punkt (red.) ..................................... s. .............................................. t.j. ............................................ uchw. ..................................... uchwała ust. .......................................... ustęp wyr. ....................................... wyrok ww. ........................................ wyżej wymieniony (-a, -e) z. ............................................. zob. ........................................ redakcja strona tekst jednolity zeszyt zobacz XI Wykaz literatury Anrys H., La responsabilité civile médicale, Brussel 1974. Ataz López J., Los medicos y la responsabilidad civil, Madrid 1985. Banaszczyk Z., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, (red.) K. Pietrzykowski, Warszawa 2002; 2003; 2004; 2005. Banaszczyk Z., Granecki P., O istocie należytej staranności, Pal. 2002, Nr 7–8. Barta J., Autorskie prawa majątkowe i ich ochrona, ZNUJ PWiOWI 1981. Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2003. Bénabent M. A., La chance et le droit, Paris 1973. Biegański W., Logika medycyny, wyd. 2, Warszawa 1908. Bieniek G., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, (red.) G. Bieniek, Warszawa 2003. Bieniek G., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, (red.) G. Bieniek, Warszawa 2005; 2006. Bieniek T., Pinior P., Klientela jako przedmiot wkładu niepieniężnego, PS 2002, Nr 4. Biernat S., Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006. Bilewska K., Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na rzecz spółki akcyjnej w trybie actio pro socio. Glosa do wyroku SA w Katowicach z 28.9.2005 r., I ACa 597/05, Glosa 2007, Nr 1. Blaurock U., Wagner G., Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfül- lung im Reisevertragsrecht, Jura 1985. Błeszyński J., Ochrona autorskich praw majątkowych (Roszczenie o wydanie korzyści), Warszawa 1989. Błeszyński J., Staszków M., Prawo autorskie i wynalazcze, Warszawa 1983. Bogdalski P., Środki ochrony autorskich praw majątkowych oraz ich docho- dzenie w świetle prawa autorskiego, Kraków 2003. Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Warszawa 2001. Bollweg H. G., Hellman H., Das neue Schadensersatzrecht, Bundesanzeiger Verlag 2002. Bukojemska B., Porozumienie wekslowe jako umowa prawa cywilnego, PUG 2003, Nr 3. Byczkowska I., Podstawy odpowiedzialności za produkt, PiP 2001, Nr 2. XIII Wykaz literatury Capitant H., Terré F., Lequette Y., Les grands arręts de la jurisprudence civile, t. II, Obligations. Contrats spéciaux. Sűretés, wyd. 11, Paris 2000. Chrapoński D., Charakterystyka prawna weksla in blanco, Rej. 1993, Nr 11. Ciemiński M., Naprawienie uszczerbku polegającego na utracie przyjemności z urlopu, KPP 2005. Ciepła H., Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, (red.) G. Bieniek, Warszawa 2006. Czachórska-Jones B., System prawa własności intelektualnej. Prawo wyna- lazcze, (red.) J. Szwaja, A. Szajkowski, Ossolineum 1990. Czachórski W., Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1952. Czachórski W., O ochronie autorskich praw majątkowych przez wydanie uzy- skanych korzyści, Ann. UMCS 1982, vol. XXIX. Czachórski W., System prawa cywilnego, (red. nacz.) W. Czachórski, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. III, cz. 1, (red. tomu) Z. Radwański, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981. Czachórski W., Zasady i funkcje odpowiedzialności cywilnej według Kodeksu cywilnego – ich ewolucja, Studia z prawa zobowiązań, (red.) Z. Radwański, Warszawa–Poznań 1979. Czachórski W., Zbieg odpowiedzialności cywilnej wedle kodeksu zobowiązań, Warszawa 1960. Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowią- zania. Zarys wykładu, wyd. 8, Warszawa 2003; wyd. 9, 2004. Czajkowska-Dąbrowska M., Cywilnoprawna ochrona praw na dobrach nie- materialnych. Własność przemysłowa. Aktualne problemy prawne i etyczne, Warszawa 2002. Czajkowska-Dąbrowska M., Przedmiot roszczenia o wydanie korzyści w prawie autorskim, NP 1983, Nr 4. Czarnecki M., Bagińska L., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2003. Dąbrowa J., System prawa cywilnego, t. III, cz. 1. Prawo zobowiązań – część ogólna, (red.) Z. Radwański, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981. Dąbrowski A., Weksel in blanco, Warszawa 2003. Derczyński W., Opinie o roszczeniach odszkodowawczych pacjentów, PiM 2000, Nr 8. Dorsner-Dolivet A., Contribution ŕ la restauration de la faute, condition de responsabilté civile et pénale dans l’homicide et les blessures par impru- dence: ŕ propos de la chirurgie, 1986. Dubis W., Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, (red.) E. Gniewek, Warszawa 2004. Dubis W., Zbieg roszczeń a skarga z bezpodstawnego wzbogacenia, PS 2002, Nr 1. XIV Wykaz literatury Dukiet-Nagórska T., Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, PiM 2000, Nr 6–7. Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998. Dybowski T., Glosa do wyroku SN z 21.5.2003 r., IV CKN 378/01, PS 2005, Nr 6. Dybowski T., Przyczynowość jako przesłanka odpowiedzialności (zagadnienia wybrane), NP 1962, Nr 1. Dybowski T., System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań. Część ogólna, (red.) Z. Radwański, Ossolineum 1981. Dybowski T., System prawa cywilnego, (red. nacz.) W. Czachórski, Prawo zobo- wiązań – część ogólna, t. III, cz. 1, (red. tomu) Z. Radwański, Wrocław–War- szawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981. Eckert J., Staudingers J., Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. II, Recht der Schuldverhältnisse §§ 651a–651m, Berlin 2003. Esser J., Schmidt E., Schuldrecht. Band I. Allgemeiner Teil. Teilband 2, Heidel- berg 1993. Filipiak T. A., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego i ro- dzinnego. Stan prawny na dzień 30.04.1999, wyd. 4, Lublin 1999. Flour J., Aubert J.-L., Les obligations. 2. Le fait juridique. Quasi-contrats. Re- sponsabilité délictuelle, wyd. 9, Paris 2001. Gadamer H. G., Język i rozumienie, Warszawa 2003. Garlicki S., Czyny niedozwolone w kodeksie cywilnym, NP 1963, Nr 12. Garlicki S., Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, wyd. 2, War- szawa 1971. Gawlik Z., Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone pokojowym wykorzystaniem energii atomowej, NP 1988, Nr 2–3. Gehrlein M., Das Haftpflicht nach der Reform, München 2003. W. von Gerven, Larouche P., Lever J., Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Tort Law, Oxford 2000. Glasner A., Thaler A., Prawo wekslowe. Prawo czekowe. Komentarz, Bielsko- -Biała 1997. Gnela B., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebez- pieczny, Kraków 2000. Gołąb S., Ustawa o prawie autorskiem z materiałami, Warszawa 1928. Gómez Pomar F., Pleitos tengas: pérdida de un litigio, responsabilidad del abogado y dańo moral, Indret 2003, Nr 3. Górnicki L., Nieuczciwa konkurencja, w szczególności przez wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług i środki ochrony w prawie polskim, Wrocław 1997. Górski A., Górski J. P., Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, Pal. 2005, Nr 5–6. Górski J., Ohanowicz A., Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970. Granecki P., Dobra osobiste w prawie polskim – zagadnienie dóbr osobistych osób prawnych, PS 2002, Nr 5. XV Wykaz literatury Granecki P., Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny. Charakter i miejsce w systemie odpowiedzialności odszkodowawczej, PL 2001, Nr 1. Granecki P., Zasada bezwzględnej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie (według kodeksu cywilnego), SP 2000, Nr 3–4. Grudziński W., Przyczynek do zagadnienia związku przyczynowego (uwagi z praktyki sądowo-lekarskiej), PiP 1962, Nr 4. Grunsky W., Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2. Schuldrecht. Allgemeiner Teil §§ 241–432, (red.) H. Heinrichs, München 1994. Grzeszak T., Gwiazda na okładce. Glosa do wyroku SN z 16.4.2004 r., I CK 495/03, Glosa 2005, Nr 1. Grzeszak T., Przedmiot i zakres korzyści podlegających wydaniu na podstawie art. 56 prawa autorskiego w świetle orzecznictwa SN, NP 1985, Nr 11–12. Grzybowski S., Glosa do wyroku SN z 1.12.1959 r., I CR 477/59, OSPiKA 1962, Nr 4, poz. 107. Grzybowski S., System prawa cywilnego, t. I, Wrocław 1985. Grzybowski S., Kopff A., Serda J., Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973. Heinrichs H., Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, Aufl. 57, München 1998. Heinrichs H., Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, München 2004. Hennau-Hublet Ch., L’activité médicale et le droit pénal: Les délits d’atteinte ŕ la vie, l’integrité physique et la santé des personnes, Bruxelles 1987. Honsell H., Die misslungene Urlaubsreise, JuS 1976. Honzatko M., Obieg weksla in blanco, Lwów 1934. Iwanowicz-Palus G., Prawa pacjenta w Polsce, PiM 2000, Nr 8. Jaeger L., Luckey J., Schmerzensgeld, Verlag für die Rechts- und Anwaltspraxis 2005, Aufl. 2. Janiszewska B., Zadośćuczynienie za krzywdę w sprawach medycznych, PiM 2005, Nr 2. Jastrzębski J., Interferencje adekwatnej przyczynowości oraz winy przy odpo- wiedzialności za szkodę majątkową, PS 2004, Nr 7–8. Jastrzębski J., Odszkodowanie za utracone oprocentowanie. Glosa do wyroku SN z 7.6.2002 r., IV CKN 1141/00, PPH 2004, Nr 12. Jastrzębski J., Wybrane zagadnienia prawa wekslowego w orzecznictwie SN – weksel in blanco – przegląd orzecznictwa, Glosa 2005, Nr 4. Jończyk J., Naprawienie szkody (krzywdy) pacjenta w z związku z ubezpiecze- niem zdrowotnym), PS 2003, Nr 9. Jończyk J., Prawa pacjenta i odpowiedzialność za szkodę z leczenia, PiM 1999, Nr 2. Kaliński M., Glosa do wyroku SN z 24.10.2000 r., V CKN 136/00, PPW 2001, Nr 6. Kaliński M., O abstrakcyjności wekslowych czynności przysparzających, KPP 2001, Nr 2. XVI Wykaz literatury Kaliński M., Umowny charakter zobowiązania wekslowego, cz. 2, PPW 2000, Nr 4. Kaliński M., Zasada odszkodowania w ubezpieczeniach gospodarczych, cz. 1, Prawo Asekuracyjne 2002, Nr 1. Kasprzyk R., Bezprawność względna, SP 1988, Nr 3. Kasprzyk R., Glosa do wyroku SN z 13.10.1987 r., IV CR 266/87, OSPiKA 1989, Nr 7–12, poz. 146. Karkowska D., Prawa pacjenta, Kraków 2003. Kędzierska-Cieślakowa A., Zagadnienie funkcji prawa cywilnego w związku z unormowaniem odszkodowania w ustawodawstwie polskim. Odpowie- dzialność cywilna za wyrządzenie szkody (Zagadnienia wybrane), (red.) S. Grzybowski, Warszawa 1969. King J. H., Causation, Valuation and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting Conditions and Future Consequences, 90, Yale Law Journal, 1353 (1981). Klein A., Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, SIS, t. V, Katowice 1979. Koch A., Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności za szkodę w prawie cywilnym, Warszawa 1972. Koch A., Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodo- wawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975. Koczanowski J., Ochrona dóbr osobistych, ZNAE 1999. Kolasiński M., Ochrona dóbr osobistych w prawie medycznym, PiM 2002, Nr 11. Kołakowski K., Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia. Zobowią- zania, t. I, (red.) G. Bieniek, Warszawa 2006. Komosa T., Opalski W., Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1999. Konarski K., Zakres ochrony majątkowych praw autorskich na podstawie art. 79–80 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jej sto- sunek do ochrony na podstawie kodeksu cywilnego, PPH 1998, Nr 9. Kondracka A., Zasady przenoszenia praw z weksla in blanco, Rej. 2000, Nr 5. Kopff A., Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści w prawie autorskim i wynalazczym a roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, Studia z prawa zobowiązań, (red.) Z. Radwański, Warszawa–Poznań 1979. Kordasiewicz B., Cywilnoprawna ochrona prawa do prywatności, KPP 2000, Nr 1. Kordasewicz B., Jednostka wobec środków masowego przekazu, Ossolineum 1991. Kowalski S., Glosa do wyroku SN z 26.1.2001 r., II CKN 25/01, Rej. 2003, Nr 5. Koziński M. H., System prawa prywatnego, t. XVIII. Prawo papierów wartoś- ciowych, (red.) A. Szumański, Warszawa 2005. XVII Wykaz literatury Lewaszkiewicz B., Zakres niedbalstwa jako podstawy odpowiedzialności cy- wilnej, NP 1956, Nr 3. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Nowe tendencje w zakresie cywilnej odpo- wiedzialności zawodowej, Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Józefowi Skąp- skiemu, Kraków 1994. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Problem definicji winy, jako podstawy od- powiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, ZN 1959, Seria I, z. 14, Nauki Humanistyczno-Społeczne. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wina jako podstawa odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, t. II, SP-E 1969. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., W sprawie wykładni art. 448 k.c., PS 1997, Nr 1. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wyrządzenie szkody przez kilka osób, War- szawa 1978. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Zasada pełnego odszkodowania (mity i rzeczy- wistość), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Ogiegło L., Popiołek W., Szpunar M., Kraków 2005. Litwińska M., Glosa do wyroku SN z 5.2.1998 r., III CKN 342/97, PPH 1999, Nr 2. Litwińska M., Glosa do wyroku SN z 18.11.1999 r., I CKN 215/98, PPW 2000, Nr 2. Longchamps de Berier R., Zobowiązania, wyd. 3, Poznań 1948. Longchamps de Berier R., Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Lwów 1939, wydanie anastatyczne, Poznań 1999. Luna Yerga A., Oportunidades perdidas, Le doctrina de la pérdida de opor- tunidad en la responsabilidad civil médico-sanitaria, InDret 2005, Nr 2. Luna Yerga A., Regulación de la carga de la prueba en la LEC. En particular, la prueba de la culpa en los procesos de responsabilidad civil médico-sani- taria, InDret 2003, Nr 4. Luzak J., Osajda K., Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie pol- skim, KPP 2005. Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004. Łętowska E., Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa 2002. Machnikowski P., System prawa prywatnego, (red. nacz.) Z. Radwański, Prawo zobowiązań – część ogólna, (red. tomu) E. Łętowska, Warszawa 2006. Machnikowski P., Weksel własny in blanco, Warszawa 2002. Magnuski P., Tomaszek A., O Potrzebie roszczenia o informacje w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej i czynów nieuczciwej kon- kurencji, MoP 2001, Nr 19. Malaurie P., Aynès L., Cours de Droit Civil, Tome 6, Les obligations, wyd. 10, Paris 1999. Mangan M. T., The Loss of Chance Doctrine: A Small Price to Pay for Human Life, 42 „South Dakota Law Review” 279, 285 (1997). XVIII Wykaz literatury Masłowski Z., Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, (red.) J. Ignatowicz, Warszawa 1972. Mazeaud H. et L., Mazeaud J., Leçons de droit civil, Tome deuxième, Pre- mier volume, Obligations: Théorie générale, wyd. 6, François Chabas, Paris 1978. Mączyński A., Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę spowodowaną naru- szeniem dobra osobistego. Geneza, charakterystyka i ocena obowiązującej regulacji, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, (red.) M. Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004. Mertens H. J., Soergel. Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch, W. Kohl- hammer, Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz 1986, t. II/I . Mémeteau G., Perte de chance en droit médical français, Paris 1986. Michalak A., Ochrona tajemnic handlowych w trakcie negocjacji, MoP 2003, Nr 13. Möllers T., Wpływ Trybunału Sprawiedliwości na niemieckie prawo cywilne, KPP 1998. Muller T., Schadensersatz wegen vertaner Urlaubszeit – zur Auslegung des Merkmals „erheblich” in § 651f BGB, VuR 1990. Nazarewicz P., Wybrane zagadnienia z zakresu prawa wekslowego, cz. 1, PPH 1996, Nr 7. Nazarewicz P., Wybrane zagadnienia z zakresu prawa wekslowego, cz. 2, PPH 1996, Nr 7. Nesterowicz M., Adekwatny związek przyczynowy jako przesłanka odpowie- dzialności cywilnej w świetle orzecznictwa sądowego, Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005. Nesterowicz M., Glosa do wyroku SO w Katowicach z 12.12.2003 r., PiM 2005, Nr 2. Nesterowicz M., Glosa do wyroku SN z 21.5.2003 r., IV CKN 378/01, OSP 2004, Nr 4, poz. 55. Nesterowicz M., Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza za zabieg leczniczy, SI 1972, Nr 2. Nesterowicz M., Odpowiedzialność biura podróży (na marginesie dwóch orze- czeń Sądu Najwyższego), NP 1970, Nr 5. Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna biur podróży, Warszawa 1974. Nesterowicz M., Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa. (Uwagi de lege ferenda i o stosowaniu prawa), PiP 1999, Nr 1. Nesterowicz M., Prawa pacjenta i zadośćuczynienie pieniężne za ich naruszenie w prawie medycznym i cywilnym, PiM 2005, Nr 2. Nesterowicz M., Prawo medyczne, wyd. 6, Toruń 2004. Nesterowicz M., Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w „proce- sach lekarskich”, PiP 2005, Nr 3. Nesterowicz M., Zadośćuczynienie pieniężne za „zmarnowany urlop” podczas wycieczki turystycznej, PiP 2002. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: