Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00422 011495 10697017 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za działania ustawodawcy - ebook/pdf
Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za działania ustawodawcy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 313
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3319-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Problem odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania ustawodawcy należy do najbardziej spornych kwestii w prawoznawstwie. Autor analizuje kształtowanie się zasad takiej odpowiedzialności na tle ogólnych reguł odpowiedzialności państwa do połowy XX wieku w wiodących europejskich porządkach prawnych: w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Wbrew rozpowszechnionym w nauce prawa przekonaniom w dawnych systemach prawnych niemal zawsze odnajdujemy przynajmniej pewne instytucje odpowiedzialności państwa. Także nieodpowiedzialność za akty prawodawcze nie była niepodważalnym dogmatem, a pytanie o możliwość takiej odpowiedzialności stawiano od czasów średniowiecza.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNO(cid:108)(cid:165) ODSZKODOWAWCZA PA(cid:176)STWA ZA DZIA(cid:130)ANIA USTAWODAWCY BART(cid:130)OMIEJ P. WRÓBLEWSKI Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BART£OMIEJ P. WRÓBLEWSKI · ODPOWIEDZIALNOŒÆ ODSZKODOWAWCZA PAÑSTWA ZA DZIA£ANIA USTAWODAWCY Polecamy nasze publikacje z tej serii: M. Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO- -KRYMINALISTYCZNA J. Lachowski WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI D. Adamski PRAWO DO INFORMACJI O DZIAŁANIACH WŁADZ PUBLICZNYCH M. Krakowiak EGZEKUCJA PRZEZ ZARZĄD PRZYMUSOWY K. Błeszyńska REDAKCJA UTWORU W PRASIE DRUKOWANEJ A OGRANICZENIE PRAW AUTORSKICH U. Ernst ZABEZPIECZENIA NA RZECZACH RUCHOMYCH W POLSCE I NIEMCZECH www.sklep.beck.pl ODPOWIEDZIALNOŒÆ ODSZKODOWAWCZA PAÑSTWA ZA DZIA£ANIA USTAWODAWCY BART£OMIEJ P. WRÓBLEWSKI Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk ã Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3318-2 ISBN e-book 978-83-255-3319-9 Spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................. . Wykaz cytowanych aktów normatywnych ...................................... . Wykaz cytowanych orzeczeń .................................................................... . Bibliografia ......................................................................................................... . IX XI X XIX Wstęp ....................................................................................................................... . XXXIX Część pierwsza. Instytucje i koncepcje odpowiedzialności odszkodowawczej państwa w wybranych porządkach prawnych do końca XVIII w. .............................................................. . Rozdział I. Starożytna Grecja i Rzym .................................................. . Rozdział II. Średniowiecze ......................................................................... . 1.. Geneza.odpowiedzialności.władzy.za.naruszenie.praw.. nabytych.w koncepcjach.glosatorów.i komentatorów............. . 2.. Odpowiedzialność.wspólnotowa.w prawie.niemieckim........ . 3.. Odpowiedzialność.władzy.w prawie.francuskim...................... . 4.. Odpowiedzialność.władzy.w prawie.angielskim....................... . Rozdział III. Pierwsze wieki nowożytne ........................................... . 1.. Odpowiedzialność.władzy.za.naruszenie.praw.nabytych. w koncepcji.Hugo Grotiusa ............................................................... . 2.. Odpowiedzialność.państwa.w prawie.niemieckim.................. . 2.1.. . Zanikanie.średniowiecznych.reguł.odpowiedzialności. wspólnotowej.............................................................................. . 2.2... Odpowiedzialność.państwa.za.naruszenie.praw. nabytych........................................................................................ . 3.. Odpowiedzialność.państwa.w epoce.Ancien Régime’u. w prawie.francuskim............................................................................. . 4.. Zanikanie.średniowiecznych.reguł.odpowiedzialności. władzy.w prawie.angielskim.............................................................. . Podsumowanie Części pierwszej ........................................................... . 1 3 13 18 23 27 29 39 44 50 50 51 59 64 69  Spis treści Część druga. Kształtowanie się współczesnych systemów odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania władzy publicznej ............................................................... . Rozdział IV. Niemcy ........................................................................................ . 1.. Pozytywizacja.reguł.odpowiedzialności.za.naruszenie. praw.nabytych.......................................................................................... . 2.. Nieodpowiedzialność.za.niezgodne.z prawem.działania. władzy.publicznej................................................................................... . 3.. Akceptacja.odpowiedzialności.za.niezgodne.z prawem. działania.urzędników.–.art. 131.Konstytucji.Rzeszy. Niemieckiej.z 1919.r............................................................................... . Rozdział V. Francja .......................................................................................... . 79 81 82 90 100 103 1.. Nieodpowiedzialność.za.działania.władzy.publicznej. w okresie.porewolucyjnym................................................................. . 104 2.. Akceptacja.odpowiedzialności.za.niezgodne.z prawem. działania.władzy.publicznej.–.orzeczenie.w sprawie. Blanco.z 1873.r......................................................................................... . Rozdział VI. Wielka Brytania .................................................................... . 1.. Nieodpowiedzialność.za.działania.władzy.publicznej............. . 2.. Akceptacja.odpowiedzialności.za.niezgodne.z.prawem. działania.urzędników.–.reforma.ustawodawcza.z.1947.r........ . Podsumowanie Części drugiej ................................................................. . Część trzecia. Problem odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania władzy ustawodawczej .......................... . Rozdział VII. Odpowiedzialność za działania ustawodawcy w doktrynie niemieckiej i prawie niemieckim ...................... . 1.. Ograniczenie.odpowiedzialności.za.naruszenie.praw. nabytych.przez.ustawodawcę............................................................ . 1.1... Ordonans.króla.pruskiego.Fryderyka Wilhelma. z 4.12.1831.r.................................................................................. . 1.2... Restrykcyjne.ustawodawstwo,.orzecznictwo. i stanowisko.doktryny.w innych.państwach. niemieckich................................................................................. . 2.. Nieodpowiedzialność.za.niezgodne.z prawem.działania. ustawodawcy............................................................................................ . 2.1... Parlament.jako.„organ.społeczeństwa”.a deputowany. jako.„wolny.reprezentant.narodu”....................................... . 2.2... Suwerenność.ustawodawcy.i suwerenność.ustawy.... . 2.3... Abstrakcyjno-generalny.charakter.normy.prawnej..... . I 114 123 124 133 137 145 147 151 151 156 168 170 172 175 Spis treści Rozdział VIII. Uznanie odpowiedzialności za działania ustawodawcy w doktrynie francuskiej i prawie francuskim ................................................................................................... . 1.. Nieodpowiedzialność.za.działania.ustawodawcy...................... . 2.. Podważenie.poglądu.o nieodpowiedzialności.za.działania. ustawodawcy............................................................................................ . 2.1... Pierwsze.próby.ograniczenia.nieodpowiedzialności...... 2.2... Teoretyczne.koncepcje.odpowiedzialności.za. działania.ustawodawcy........................................................... . 2.2.1.....Teorie.cywilistyczne.oparte.na.art..545.i.1382. .....Kodeksu.Napoleona.z.1804.r.................................. . 2.2.2.....Teoria.bezpodstawnego.wzbogacenia.majątku. .....administracyjnego.M. Hauriou ................................. 2.2.3.....Teoria.odpowiedzialności.za.działania. .....w interesie.wspólnotowym.L. Duguita ............. . 2.2.4.....Teoria.odpowiedzialności.za.„konstrukcyjne. .....akty.ustawodawcze”.G. Scellego ........................... . 2.2.5.....Teoria.odpowiedzialności.na.podstawie. 177 177 189 192 199 200 203 205 209 .....ogólnych.zasad.sprawiedliwości.P. le Roux .... . 211 2.2.6.....Teoria.odpowiedzialności.na.podstawie. .....zasady.równości.obywateli.wobec.ciężarów. .....publicznych................................................................... . 3.. Akceptacja.odpowiedzialności.za.zgodne.z prawem. działania.ustawodawcy.–.orzeczenie.w sprawie. La Fleurette.z 1938.r............................................................................... . Rozdział IX. Dogmat nieodpowiedzialności za działania ustawodawcy w doktrynie brytyjskiej i prawie brytyjskim .................................................................................................... . Podsumowanie Części trzeciej ................................................................ . Zakończenie ........................................................................................................ . Summary .............................................................................................................. . Indeks rzeczowy .............................................................................................. . 213 217 223 233 243 247 255 II Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BGB...................................... Kodeks.cywilny.Rzeszy.Niemieckiej.z.18.8.1896.r.. (Bürgerliches Gesetzbuch) Kodeks.Napoleona.......... Kodeks.cywilny.z.21.3.1804.r..(Code Civil) Konstytucja.RP................. Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r. PPK....................................... Powszechne.Prawo.Krajowe.dla.Państw.Pruskich. z. 5.2.1794. r.. (Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten) 2. Publikatory CMLR................................... Common.Market.Law.Review Duvergier........................... Collection.Complčte.des.Lois,.Décrets,.Ordonnances,. Rčglements.et.Avis.du.Conseil.d’État Dz.U...................................... Dziennik.Ustaw Gesetz-Sammlung............ Gesetz-Sammlung.für.die.Königlichen.Preußischen. Staaten GSW...................................... Gazeta.Sądowa.Warszawska HGZ.(Beiblatt).................. Hanseatische.Gerichtszeitung..Beiblatt..Civilrechtliche. Fälle JW.......................................... Juristische.Wochenschrift KPP....................................... Kwartalnik.Prawa.Prywatnego LPA........................................ Les.Petites.Affiches LQR....................................... The.Law.Quarterly.Review LTR........................................ The.Law.Times.Reports OSNICPiUS......................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Cywilna.oraz. Izba.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych PiP......................................... Państwo.i.Prawo PSA........................................ Przegląd.Sądowy.i.Administracyjny Recueil.Dalloz................... Jurisprudence.générale..Recueil.périodique.et.criti- que.de.jurisprudence,.de.législation.et.de.doctrine RL.......................................... Recueil.Lebon Recueil.Sirey...................... Recueil.général.des.lois.et.des.arrêts RDP....................................... Revue.du.Droit.Public.et.de.la.Science.Politique.en. France.et.a.l’Étranger IXIX Wykaz skrótów RGBl..................................... Reichsgesetzblatt RGZ....................................... Amtliche. Sammlung. der. Entscheidungen. des. Reichsgerichts.in.Zivilsachen SC.......................................... Studia.Cywilistyczne Seuffert................................ Archiv.für.Entscheidungen.der.obersten.Gerichte. in. den. Deutschen. Staaten,. Herausgegeben. von.J..A..Seuffert 3. Inne art.......................................... artykuł etc. ........................................ et cetera n............................................. następny op. cit. ................................ opus citatum red......................................... redakcja s.............................................. strona t.............................................. tom ust......................................... ustęp ze.zm.................................... ze.zmianami zob........................................ zobacz X Wykaz cytowanych aktów normatywnych I. Niemcy Powszechne.Prawo.Krajowe.dla.Państw.Pruskich.z.5.2.1794.r..(Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten),.Allgemeines.Landrecht.für.die. Preußischen.Staaten..Neue.Ausgabe,.cz..1–2,.t..1–2,.Berlin.1806. Konstytucja.Wielkiego.Księstwa.Badenii.z.22.8.1818.r..(Verfassungsurkunde für das Großherzogtum Baden),.Großherzoglich-Badisches.Regierungsblatt. 1818,.s..101.i.n..(www.documentarchiv.de). Ustawa.z.26.5.1818.r..o.cle.i.podatku.konsumpcyjnym.od.towarów.zagraniczn-. ych.oraz.o.handlu.między.prowincjami.państwa.(Gesetz über den Zoll und die Verbrauchs-Steuer von ausländischen Waaren und über den Verkehr zwischen den Provinzen des Staates),.Preußische.Gesetz-Sammlung.1818,.s..65.i.n. Konstytucja.Wielkiego.Księstwa.Hesji.z.17.12.1820.r..(Verfassungs-Urkunde für das Großherzogtum Hessen),.Großherzoglich-Hessisches.Regierungsblatt. 1820,.Nr.60,.s..535.i.n..(www.documentarchiv.de). Najwyższy.ordonans.gabinetowy.z.4.12.1831.r..dotyczący.dokładniejszego.prze- strzegania.granic.między.zwierzchnimi.a.fiskalnymi.stosunkami.prawny- mi.(Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die genauere Beobachtung der Grenzen zwischen landeshoheitlichen und fiskalischen Rechtsverhältnissen),. Preußische.Gesetz-Sammlung.1831,.s..255.i.n. Konstytucja.Królestwa.Hanoweru.z.26.9.1833.r..(Grundgesetz des Königreichs. Windsor Castle),.Sammlung.der.Gesetze,.erordnungen.und.Ausschreiben. für.das.Königreich.Hannover.1833,.s..286.i.n. Prawo.o.prowadzeniu.działalności.gospodarczej.z.17.1.1845.r..(Allgemeine Gewerbeordnung),.Preußische.Gesetz-Sammlung.1845,.s..41.i.n. Ustawa.odszkodowawcza.do.prawa.o.prowadzeniu.działalności.gospodarczej. z.17.1.1845.r..(Entschädigungsgesetz zur allgemeinen Gewerbeordnung),. Preußische.Gesetz-Sammlung.1845,.s..79.i.n. Ustawa.Zasadnicza.Księstw.Coburg.i.Gotha.z.3.5.1852.r..(Staatsgrundgesetz für die Herzogthümer Coburg und Gotha),.Gesetzsammlung.für.Herzogthum. Coburg.aus.den.Jahren.1852,.1853.und.1854,.Coburg.1854,.s.1.i.n. Konstytucja.Wolnego.Hanzeatyckiego.Miasta.Bremy.z.21.2.1854.r..(Verfassung der freien Hansestadt Bremen),.erfassung.der.freien.Hansestadt.Bremen,. Bremen.1854. Prawo.o.prowadzeniu.działalności.gospodarczej.w.Związku.Północnoniemieckim. z.21.6.1869.r..(Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund),.Bundes- Gesetzblatt.des.Norddeutschen.Bundes.1869,.s..245.i.n. Ustawa.z.18.7.1892.r..o.zniesieniu.za.odszkodowaniem.zwolnień.od.podatków. osobistych.(Gesetz, betreffend die Aufhebung der Befreiung von ordentli- XIXI Wykaz cytowanych aktów normatywnych chen Personalsteuern gegen Entschädigung),.Preußische.Gesetz-Sammlung. 1892,.s..210.i.n. Kodeks.cywilny.Rzeszy.Niemieckiej.z.18.8.1896.r..(Bürgerliches Gesetzbuch),. RGBl..1896,.s..195.i.n. Ustawa.z.18.8.1896.r..wprowadzająca.kodeks.cywilny.(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch),.RGBl..1896,.s..604.i.n. Ustawa.z.1.8.1909.r..o.odpowiedzialności.odszkodowawczej.państwa.i.innych. związków za.naruszenia.obowiązków.służbowych.urzędników.przy.wykony- waniu.władzy.publicznej.(Gesetz über die Haftung des Staates und anderer Verbände für Amtspflichtverletzungen von Beamten bei Ausübung der öf- fentlichen Gewalt),.Preußische.Gesetz-Sammlung.1909, s..691.i.n. Ustawa.z.22.5.1910.r..o.odpowiedzialności.odszkodowawczej.Rzeszy.za.swo- ich.urzędników.(Gesetz über die Haftung des Reiches für seine Beamten),. RGBl..1910,.s..798.i.n. Konstytucja.Rzeszy.Niemieckiej.z.11.8.1919.r..(Die Verfassung des Deutschen Reiches),.RGBl..1919,.s..1383.i.n. Ustawa.Zasadnicza.Republiki.Federalnej.Niemiec.z.23.5.1949.r..(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland),.BGBl..1949,.s..1.i.n. II. Francja Ustawa.z.17.7.1790.r..o.zaległych.wierzytelnościach.i.funkcjach.komitetu.lik- widacyjnego.(Décret relatif aux créances arriérées et aux fonctions du co- mité de liquidation),.Duvergier,.t..1,.wyd..2,.s..251.i.n. Ustawa.z.16.8.1790.r..o.organizacji.wymiaru.sprawiedliwości.(Décret sur l’organisation judiciaire),.Duvergier,.t..1,.wyd..2,.s..310.i.n. Ustawa.z.6.9.1790.r..o.postępowaniu.przed.władzą.administracyjną.i.sądową. w.materii.kontrybucji,.robót.publicznych.i.handlu.oraz.o.zniesieniu.wcześniej. istniejących.sądów,.trybunałów.i.jurysdykcji.(Décret relatif à la forme de procéder devant les autorités administratives et judiciaires, en matière de contributions, de travaux publics, et de commerce, et à la suppression des cours, tribunaux et juridictions d’ancienne création),.Duvergier,.t..1,. wyd..2,.s..359.i.n. Konstytucja.Francuska.z.3.9.1791.r..(Constitution Française),.Duvergier,.t..3,. wyd..2,.s..239.i.n. Akt.konstytucyjny.i.deklaracja.praw.człowieka.z.24.6.1793.r..(Acte constitution- nel et déclaration des droits de l’homme),.Duvergier,.t..5,.wyd..2,.s..352.i.n. Ustawa.z.26.9.1793.r..ustanawiająca.regulowanie.wierzytelności.państwa.w.dro- dze.administracyjnej.(Décret portant que créances de l’Etat seront régleées administrativement), Duvergier,.t..6,.wyd..2,.s..189. Konstytucja.Republiki.Francuskiej.z.22.8.1795.r..(Constitution de la République Française),.Duvergier,.t..8,.wyd..2,.s..223.i.n. Ustawa.z.2.9.1795.r..o.zakazie.badania.przez.sądy.aktów.administracji.i.uchylająca. wszystkie.procedury.i.wyroki.w.tym.względzie.(Loi qui défend aux tribu- naux de connaître des actes d’administration, et annulle toutes procédu- res et jugemens intervenus à cet égard),.Bulletin.des.Lois.1794–1795,.ser..I,. t..5,.Nr.175,.s..14. XII Wykaz cytowanych aktów normatywnych Konstytucja.Republiki.Francuskiej.z.13.12.1799.r..(Constitution de la République Française),.Bulletin.des.Lois.de.la.République.1799–1800,.ser..II,.t..9,.Nr.333,. s..1.i.n. Ustawa.z.17.2.1800.r..o.podziale.terytorium.Republiki.i.administracji.(Loi concernant la division du territoire de la République et l’administration),. Bulletin.des.Lois.1799–1800,.ser..III,.t..1,.Nr.17,.s..1.i.n. Kodeks.cywilny.z.21.3.1804.r..(Code civil des français), Code.civil.des.français.. Édition.originale.et.seule.officielle,.Paris.1804. Ustawa. z. 16.9.1807. r.. o. osuszaniu. terenów. bagnistych. (Loi relative au Desséchement des Marais),.Bulletin.des.Lois.de.l’Empire.Français.1807,. ser..I,.t..7,.Nr.162,.s..126.i.n. Ustawa.z.8.3.1810.r..o.wywłaszczeniu.dla.celów.użyteczności.publicznej.(Loi sur les Expropriations pour cause d’utilité publique),.Bulletin.des.Lois.de. l’Empire.Français.1910,.ser..I,.t..12,.Nr.273,.s..197.i.n. Karta.Konstytucyjna.z.14.8.1830.r..(Charte Constitutionnelle),.Bulletin.des.Lois. du.Royaume.de.France.1830,.ser..IX,.t..1,.Nr.5,.s..51.i.n. Ustawa.z.30.3.1831.r..o.wywłaszczeniu.i.czasowym.zajęciu.własności.prywa- tnej.koniecznej.do.prac.fortyfikacyjnych.w.przypadkach.nagłych.(Loi rela- tive à l’expropriation et à l’occupation temporaire, en cas d’urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux des fortifications),.Duvergier,. t..31,.s..281.i.n. Ustawa.z.7.7.1833.r..o.wywłaszczeniu.dla.celów.użyteczności.publicznej.(Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique),.Duvergier,.t..33,.s..275. i.n. Ustawa.z.12.2.1835.r..o.tytoniu.(Loi sur les Tabacs. Au palais des Tuilleries),. Bulletin.des.Lois.du.Royaume.de.France.1835,.ser..IX,.t..7,.Nr.133,.s..5.i.n. Ustawa.z.3.5.1841.r..o.wywłaszczeniu.dla.celów.użyteczności.publicznej.(Loi sur l’Expropriation pour cause d’utilité publique. Au palais des Tuileries),. Bulletin.des.Lois.du.Royaume.de.France.1841,.ser..IX,.t..22,.Nr.808,.s..601. i.n. Ustawa.z.15.7.1845.r..o.porządku.publicznym.na.kolei.(Loi sur la police des Chemins de fer. Au palais de Neuilly),.Bulletin.des.Lois.du.Royaume.de. France.1845,.ser..IX,.t..31,.Nr.1221,.s..109.i.n. Konstytucja.Republiki.Francuskiej.z.4.11.1848.r..(Constitution de la République Française),.Bulletin.des.Lois.de.la.République.Française.1848,.ser..X,.t..2,. Nr.87,.s..575.i.n. Ustawa.z.19.1.1849.r..o.odszkodowaniu.dla.kolonistów.w.związku.z.oswobo-. dzeniem.niewolników.(Loi relative à l’Indemnité accordée aux Colons,.par suite de l’affranchissement des Esclaves),.Bulletin.des.Lois.de.la.République. Française.1849,.ser..X,.t..3,.Nr.158,.s..405.i.n. Ustawa.z.19.1.1849.r..o.odszkodowaniu.dla.kolonistów.w.związku.z.oswobo-. dzeniem.niewolników.(Loi relative à l’Indemnité accordée aux Colons, par suite de l’affranchissement des Esclaves),.Duvergier,.t..70,.s..335. Dekret.[Rządu.Obrony.Narodowej.–.dop..B. P. W.].z.19.9.1870.r..o.uchyleniu. art..75.Konstytucji.roku.8.(Décret qui abroge l’art. 75 de la Constitution de l’an 8),.Duvergier,.t..70,.s..335. XIII Wykaz cytowanych aktów normatywnych Ustawa.z.24.5.1872.r..o.reorganizacji.Rady.Stanu.(Loi portant réorganisation du conseil d’Etat),.Duvergier,.t..72,.s..213.i.n. Ustawa.z.2.8.1872.r..o.przyznaniu.państwu.monopolu.państwowego.na. produkcję.i.sprzedaż.zapałek.(Loi qui attribue à l’Etat le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes chmiques),.Duvergier,.t..72,.s..391. i.n. Ustawa.konstytucyjna.z.16.7.1875.r..o.relacjach.między.władzami.publicznymi. (Loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publiecs),.Duvergier,. t..75,.s..250.i.n. Ustawa.z.14.3.1904.r..o.pośrednictwie.pracy.przy.zatrudnianiu.urzędników. i.robotników.obu.płci.i.wszystkich.profesji.(Loi relative au placement des employés et ouviers des deux sexes et de toutes professions),.Duvergier,. t..104,.s..70.i.n. Ustawa.z.20.7.1909.r..o.użyciu.bieli.ołowianej.w.pracach.malarskich.wyko- nywanych.wewnątrz.i.zewnątrz.budynków.(Loi sur l’emploi de la cèruse dans les travaux de peinture exécutés tant à l’interieur qu’à l’extérieur des bâtiments),.Duvergier,.nowa.ser.,.t..19,.s..370.i.n. Ustawa.z.29.6.1934.r..o.ochronie.produktów.mleczarskich.(Loi relative à la protection des produits laitiers),.Duvergier,.nowa.ser.,.t..38,.s..242.i.n. III. Wielka Brytania Wielka.Karta.Swobód.z.1215.r..(Magna Carta Libertatum),.[w:].Ch. Bémont. (red.),.Chartes.des.libertés.anglaises.(1100–1305),.Paris.1892,.s..26.i.n. Ustawa.z.3.7.1860.r..o.petycji.praw.(Petition of Right Act),.23. .24.ictoria,. poz..34. Ustawa.z.5.12.1893.r..o.ochronie.władz.publicznych.(Public Authorities Protection Act),.56. .57.ictoria,.poz..61. Ustawa.z.15.8.1919.r..o.ministerstwie.transportu.(Ministry of Transport Act),. 9. .10.George.,.poz..50. Ustawa.z.31.7.1947.r..o.postępowaniach.sądowych.z.udziałem.korony.(Crown Proceedings Act),.10. .11.George.I,.poz..44. IV. Varia Europejska.Konwencja.o.Ochronie.Praw.Człowieka.i.Podstawowych.Wolności. z.4.11.1950.r.,.Dz.U..z.1993.r..Nr.61,.poz..284.ze.zm. Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.,.Dz.U..Nr.78,.poz..483. ze.zm. XI Wykaz cytowanych orzeczeń I. Orzecznictwo niemieckie Orzeczenie.Wyższego.Sądu.Apelacyjnego.w.Kasel.(Oberappellationsgericht zu Cassel).z.21.11.1818.r.,.[w:].B. W. Pfeiffer,.Practische.Ausführungen. aus. allen. Theilen. der. Rechtswissenschaft.. Mit. Erkenntnissen. des. Oberappellationsgerichts.zu.Cassel,.t..1,.Hannover.1825,.s..258.i.n. Orzeczenie.Wyższego.Trybunału.(Obertribunal).w.Stuttgarcie.z.24.1.1845.r.,. Seuffert.1851,.t..4,.poz..251,.s..414.i.n. Orzeczenie.Wyższego.Sądu.Apelacyjnego.(Oberappelationsgericht).w.Jenie. z.1847.r..[brak.podanej.daty.dziennej.–.dop..B. P. W.],.Seuffert.1849,.t..2,. poz..123,.s..166.i.n. Orzeczenie.Wyższego.Sądu.Apelacyjnego.w.Lubece.z.12.3.1859.r.,.Sammlung. der.Entscheidungs-Gründe.des.Ober-Appellations-Gerichts.der.vier.fre- ien.Städte.Deutschlands.zu.Lübeck.in.bremischen.Civil-Rechtssachen,.t..4,. Bremen.1862,.s..261.i.n. Orzeczenie. Niższego. Sądu. Krajowego. (Niedergericht). w. Hamburgu. z.21.12.1874.r.,.HGZ.(Beiblatt).1875,.s..37.i.n. Orzeczenie.Wyższego.Sądu.Apelacyjnego.w.Lubece.z.18.12.1875.r.,.HGZ. (Beiblatt).1876,.s..59.i.n. Orzeczenie. Niższego. Sądu. Krajowego. w. Hamburgu. z. 11.9.1876. r.,. HGZ. (Beiblatt).1876,.s..154.i.n. Orzeczenie.Wyższego.Sądu.Krajowego.(Obergericht).w.Hamburgu.z.27.4.1877.r.,. HGZ.(Beiblatt).1877,.s..192. Orzeczenie. Hanzeatyckiego. Wyższego. Sądu. Krajowego. (Hanseatisches Oberlandesgericht).z.3.11.1881.r.,.HGZ.(Beiblatt).1881,.s..164.i.n. Orzeczenia.Sądu.Krajowego.(Landgericht).w.Hamburgu.z.12.5.1882.r..oraz. 14.5.1882.r.,.HGZ.(Beiblatt).1883,.s..101.i.n. Orzeczenie.Hanzeatyckiego.Wyższego.Sądu.Krajowego.z.17.10.1882.r.,.HGZ. (Beiblatt).1883,.s..103.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.(Reichsgericht).z.13.1.1883.r.,.RGZ.12,.s..1.i.n. Orzeczenie.Hanzeatyckiego.Wyższego.Sądu.Krajowego.z.18.12.1883.r.,.HGZ. (Beiblatt).1884,.s..95.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.29.6.1886.r.,.RGZ.16,.s..159.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.28.6.1898.r.,.RGZ.40,.s..191.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.24.2.1902.r.,.JW.1902,.s..175.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.24.3.1905.r.,.RGZ.60,.s..326.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.16.10.1906.r.,.RGZ.64,.s.183.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.20.10.1909.r.,.RGZ.72,.s..85.i.n. XX Wykaz cytowanych orzeczeń Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.4.12.1909.r.,.JW.1910,.s..74.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.22.6.1912.r.,.RGZ.79,.s..427.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.18.3.1913.r.,.RGZ.82,.s..77.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.29.4.1921.r.,.RGZ.102,.s..166.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.31.1.1922.r.,.RGZ.103,.s..429.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.4.11.1925.r.,.RGZ.111,.s..320.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.29.4.1926.r.,.RGZ.113,.s..301.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.4.11.1927.r.,.JW.1928,.s..102.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.8.11.1927.r.,.JW.1928,.s..1036.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.4.11.1930.r.,.RGZ.130,.s..319.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.10.2.1932.r.,.RGZ.136,.s..113.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.11.4.1933.r.,.RGZ.140,.s..276.i.n. Orzeczenie.Sądu.Rzeszy.z.27.4.1934.r., RGZ.144,.s..253.i.n. Orzeczenie. Trybunału. Federalnego. (Bundesgerichtshof). z. 26.6.2003. r.,. Amtliche. Sammlung. der. Entscheidungen. des. Bundesgerichtshofs. in. Zivilsachen.155,.s..273.i.n. II. Orzecznictwo francuskie Orzeczenie.Rady.Stanu.(Conseil d’État).z.11.1.1838.r.,.Duchâtellier,.RL.1938,. s..15.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.28.5.1838.r.,.Mathon,.RL.1838,.s..284.i.n. Orzeczenie.Sądu.Kasacyjnego.(Cour de cassation).z.1.4.1845.r.,.Depeyre,. Recueil.Sirey.1845,.ser..II,.cz..1,.s..363.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.6.8.1852.r.,.Ferrier,.RL.1852,.s..353.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.8.12.1853.r.,.Manégat,.RL.1853,.s..1021.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.8.6.1854.r.,.Veuve Saurin,.Recueil.Dalloz.1854,.cz..3,. s..84. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.6.12.1855.r.,.Rotschild,.RL.1855,.s..707.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.30.6.1859.r.,.Bouchers de Paris,.RL.1859,.s..448.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.13.1.1863.r.,.Payerne,.RL.1863,.s..65.i.n. Orzeczenie.Trybunału.Kompetencyjnego.(Tribunal des conflits).z.8.2.1873.r.,. Blanco,.Recueil.Dalloz.1873,.cz..3,.s..20.i.n. Orzeczenie.Trybunału.Kompetencyjnego.z.30.7.1873.r.,.Pelletier,.Recueil.Dalloz. 1874,.cz..3,.s..3.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.5.2.1875.r.,.Moroge,.RL.1875,.s..89.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.4.4.1879.r.,.Goupy,.RL.1879,.s..284.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.12.1.1883.r.,.Barbe,.RL.1883,.s..36.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.16.4.1886.r.,.Leboucher,.RL.1886,.s..357.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.23.3.1888.r.,.Parry,.RL.1888,.s..306.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.21.6.1895.r.,.Cames,.RL.1895,.s..509.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.8.8.1896.r.,.Fabrique de l’église cathédrale de Saint- Jean-de-Maurienne,.RL.1896,.s..663.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.9.4.1897.r.,.Gaz de Montluçon,.RL.1897,.s..305.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.31.1.1902.r.,.Grosson,.RL.1902,.s..56.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.3.4.1903.r.,.Mistral et Pavie,.RL.1903,.s..306.i.n. XI Wykaz cytowanych orzeczeń Orzeczenie.Rady.Stanu.z.29.5.1903.r.,.Le Berre,.RL.1903,.s..414.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.20.5.1904.r.,.Compagnie Marseillaise de navigation ă vapeur,.RL.1904,.s..425.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.1.7.1904.r.,.Fabrique de l’église cathédrale d’Annecy,. RL.1904,.s..533.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.10.2.1905.r.,.Thomaso Grecco,.RL.1905,.s..139.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.27.7.1906.r.,.Compagnie P.-L.-M.,.RL.1906,.s..702.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.6.12.1907.r.,.Compagnie du Nord, d’Orléans, du Midi, de l’Est et de l’Ouest,.RL.1907,.s..913.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.8.8.1919.r.,.Dame veuve Verret,.RL.1919,.s..758.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.29.4.1921.r.,.Société Edouard Prenier et Henry,.RL. 1921,.s..424.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.18.7.1924.r.,.Embry,.RL.1924,.s..707.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.18.3.1927.r.,.Ville de Paris,.RL.1927,.s..363.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.16.3.1934.r.,.Société Amman-Firmery,.RL.1934,.s..354. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.14.1.1938.r.,.Compagnie Générale de la Grande Pêche,. RDP.1938,.s..99.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.14.1.1938.r.,.La Fleurette,.RL.1938,.s..25.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.21.1.1944.r.,.Caucheteux et Desmont,.RL.1944,.s..22. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.1.12.1961.r.,.Lacombe,.RL.1961,.s..674.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.25.1.1963.r.,.Bovero,.RL.1963,.s..53.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.22.2.1963.r.,.Commune de Gavarnie,.RL.1963,.s..113. i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.30.3.1966.r.,.Cie générale d’énergie radio-électrique,. RL.1966,.s..257.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.29.10.1976.r.,.Burgat,.RL.1976,.s..452.i.n. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.13.7.1979.r.,.S.A..Compagnie de participation, de re- cherches et d’exploitations pétrolières (COPAREX),.RL.1979,.s..320. Orzeczenie.Rady.Stanu.z.18.12.1981.r.,.Compagnie d’aménagement et de pro- motion immobilière,.RL.1981,.s..478.i.n. Orzeczenie.Rady.Konstytucyjnej.(Conseil constitutionnel).z.4.7.1989.r.,.Journal. Officiel.de.la.République.Française.1989,.s..5382.i.n. Orzeczenie.Rady.Konstytucyjnej.z.10.1.2001.r..(Nr.2000-440),.LPA.2001,.Nr.34,. s..13.i.n. III. Orzecznictwo brytyjskie Orzeczenie.Sądu.Spraw.Pospolitych.(Court of Common Pleas).z.1610.r.,. Dr Bonham Case, The.Selected.Writings.and.Speeches.of.Sir.Edward.Coke,. Edited.by.S..Sheppard,.t..1,.Indianapolis.2003,.s..264.i.n. Orzeczenie.Izby.Lordów.(House of Lords).z.22.3.1842.r.,.Edinburgh Dalkeith Railway Company v. Wauchope,.www.bailii.org. Orzeczenie. Wysokiego. Sądu. Kanclerskiego. (High Court of Chancery). z.11.2.1843.r.,.Viscount Canterbury v. Attorney-General, The.English. Reports,.t..41,.Edinburgh–London.1904,.s..648.i.n. Orzeczenie.Sądu.Ławy.Królowej.(Court of Queen’s Bench).z.19.1.1858.r.,.The Company of Proprietors of the Southampton and Itchin Floating Bridge XII Wykaz cytowanych orzeczeń and Roads v. The Local Board of Health of Southampton,.The.Law.Journal. Reports.1859,.nowa.ser.,.t..28,.cz..2,.s..41.i.n. Orzeczenie.Sądu.Spraw.Pospolitych.z.30.4.1864 r.,.Tobin v. The Queen,. LTR.1864,.nowa.ser.,.t..10,.s..762.i.n. Orzeczenie.Sądu.Ławy.Królowej.z.4.2.1865.r.,.Feathers v. The Queen,.LTR.1865,. nowa.ser.,.t..12,.s..114.i.n. Orzeczenie.Izby.Lordów.z.5.6.1866.r.,.Mersey Board v. Gibbs,.LTR.1866,.nowa. ser.,.t..14,.s..677.i.n. Orzeczenie.Sądu.Najwyższego.Szkocji.(High Court of Justiciary).z.19.7.1906.r.,. Emmanuel Mortensen v. David Peters,.Session.Cases..Cases.Decided.in. The.Court.of.Session,.Court.of.Justiciary,.and.House.of.Lords.1906,.ser..5,. t..8,.s..93.i.n. Orzeczenie Izby.Lordów.z.10.5.1920.r.,.Attorney-General v. De Keyser’s Royal Hotel, Limited, The.Law.Reports..Appeal.Cases.1920,.s..508.i.n. Orzeczenie.Wydziału.Kanclerskiego.Sądu.Najwyższego.Anglii.i.Walii.(High Court of Justice of England and Wales – Chancery Division) z.26.6.1931.r.,. The North Charterland Exploration Company (1910) Limited v. The King, The.Law.Reports,.Chancery.[Division].1931,.t..1,.s..169.i.n. Orzeczenie.Wydziału.Ławy.Królewskiej.Sądu.Najwyższego.Anglii.i.Walii.(High Court of Justice of England and Wales – King’s Bench Division) z.25.1.1934.r.,. Ellen Street Estates, Limited v. Minister of Health,.The.Law.Reports..King’s. Bench.1934,.t..1,.s..590.i.n. Orzeczenie.Wydziału.Kanclerskiego.Sądu.Najwyższego.Anglii.i.Walii.z.3.7.1967.r.,. Cheney v. Conn,.The.All.England.Law.Reports.1968,.t..1,.s..779.i.n. IV. Varia Orzeczenie.Stałego.Trybunału.Sprawiedliwości.Międzynarodowej.(Cour per- manente de Justice internationale).z.25.5.1926.r.,.Chorzów,.Publications.de. la.Cour.Permanentne.de.Jusitce.Internationale.1926,.ser..A,.Nr.7,.s..1.i.n. Orzeczenie.Sądu.Najwyższego.z.24.10.1930.r.,.Zbiór.Orzeczeń.Sądu.Najwyższego. 1930,.III,.sek..2,.Nr.77,.s..66.i.n. Uchwała.SN(7).z.20.4.1970.r.,.III.CZP.4/70,.Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.. Izba.Cywilna.oraz.Izba.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych.1970,.Nr.9,.poz..146,. s..3.i.n. XIII Bibliografia Lord Acton.[J. E. Dalberg-Acton.–.dop..B. P. W.],.Historia.wolności.w.czasach. starożytnych,.[w:].tenże,.Historia.wolności.(wybór.esejów,.wybór.i.wstęp. P. Śpiewak,.tłumaczenie.A. Branny,.A. Gowin,.P. Śpiewak),.Kraków.1995 Affolter F.,.Das.intertemporale.Recht..Das.Recht.der.zeitlich.verschiedenen. Rechtsordnungen,.Leipzig.1902 Agard J.,.Documents.relatifs.à.la.question.des.indemnités.qui.peuvent.être.mi- ses.à.la.charge.de.l’Etat.par.le.juge.à.l’occasion.de.mesures.législatives.ou. règlementaires.préjudiciables,.Carcassonne.1911 Albrecht E.,.Rezension.von.R..Maurenbrechers.„Grundsätzen.des.heutigen. deutschen.Staatsrechts”,.Göttingische.Gelehrte.Anzeigen.1837,.s..1489.i.n.. (reprint E. Albrecht,.Rezension.über.Maurenbrechers.Grundsätze.des.heu- tigen.deutschen.Staatsrechts..Sonderausgabe.MCMLXII,.Darmstadt.1962) Anschütz G.,.Der.Ersatzanspruch.aus.ermögensbeschädigungen.durch.recht- mäßige.Handhabung.der.Staatsgewalt,.erwaltungsarchiv.1897,.s..1.i.n. Anschütz G.,.Die.erfassung.des.Deutschen.Reiches.vom.11..August.1919..Ein. Kommentar.für.Wissenschaft.und.Praxis,.wyd..9,.Berlin.1929 Anschütz G.,.Die.erfassungs-Urkunde.für.den.Preußischen.Staat.vom.31..Januar. 1850..Ein.Kommentar.für.Wissenschaft.und.Praxis,.t..1,.Berlin.1912 Anson W. R.,.The.Law.and.Custom.of.the.Constitution,.t..1,.wyd..4,.Oxford. 1909;.t..2,.cz..1,.wyd..4,.Oxford.1935 Arlet L.,.De.la.responsabilité.de.l’État.législateur,.Sarlat.1914 von Arnim H. H., Die.Haftung.der.Bundesrepublik.Deutschland.für.das. Investitionshilfegesetz..Zur.Staatshaftung.wegen.schuldhaften.legislativen. Unrechts,.Wiesbaden.1986 Arystoteles,.Etyka.nikomachejska,.[w:].tenże,.Dzieła.wszystkie.(przekłady,. wstępy.i.komentarze.D. Gromska,.L. Regner,.W. Wróblewski),.t..5,.Warszawa. 1996 Aucoc L.,.Conférences sur.l’administration.et.le.droit.administratif..Faites. a.l’école.des.ponts.et.chaussées,.t..1,.wyd..2,.Paris.1878 Auzary-Schmaltz B.,.Les.atteintes.au.droit.de.propriété.vues.à.travers.la.juris- prudence.du.parlement.de.Paris.à.la.fin.du.Moyen.Âge,.[w:].L’expropriation.. Expropriation,.cz..2:.Moyen.Âge.et.temps.modernes..Middle.Ages.and.Modern. Times,.Recueils.de.la.Société.Jean.Bodin.pour.l’Histoire.Comparative.des. Institutions,.t..67,.Bruxelles.2000,.s..15.i.n. Bagińska E.,.Odpowiedzialność.odszkodowawcza.za.wykonywanie.władzy. publicznej,.Warszawa.2006 Bähr O.,.Der.Rechtsstaat,.Cassel,.Göttingen.1864 XIXXIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za działania ustawodawcy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: