Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00353 006681 20265828 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo - ebook/pdf
Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 559
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5029-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Jak nie trafić na czarną listę złych medyków?

Znajomość podstawowych zasad, które zrządzą odpowiedzialnością prawną służby zdrowia jest w dzisiejszych czasach niezbędną koniecznością nie tylko dla prawników zajmujących się tymi zagadnieniami oraz dyrektorów podmiotów leczniczych, lecz także dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych, niezależnie od tego w jakiej formie wykonują swój zawód.  Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o. opublikowało publikację, z której dowiedzą się Państwo jakich błędów nie popełniać, by w zgodzie z etyką wykonywać swój zawód.

W książce poświęconej zagadnieniom odpowiedzialności osób wykonujących działalność leczniczą w sposób neutralny i rzeczowy przedstawiono podstawowe reguły odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz zawodowej osób pracujących w służbie zdrowia.

W książce znajdą Państwo informacje dotyczące:

Każde zdarzenie medyczne opisane w książce jest potwierdzone właściwym orzeczeniem sądowym.

Publikację zamyka wyciąg z najważniejszych przepisów mających znaczenie dla odpowiedzialności pracowników działalności medycznej.

Dzięki publikacji zyskają Państwo także dostęp do wielu interesujących treści w module Kadry w służbie zdrowia na portalu: www.EkspertBeck.pl

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych Przepisy – Przykłady – Orzecznictwo GRATIS dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl moduł Kadry w służbie zdrowia Nabywając niniejszą książkę otrzymują Państwo informacje dotyczące: • odpowiedzialności zawodowej lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników medycznych • błędów medycznych i odpowiedzial­ ności karnej • roszczeń osób uprawnionych za powstałą szkodę lub naruszenie dóbr osobistych • odpowiedzialności solidarnej lekarza i szpitala za błędy w sztuce • kar porządkowych oraz konsekwencji materialnych pracowników medycznych Dodatkowo udostępniamy GRATIS inte ­ re sujące treści w module Kadry w służbie zdrowia. Wystarczy zarejestrować się na portalu: www.EkspertBeck.pl (instrukcja rejestracji na drugiej stronie okładki). Autorami publikacji są prawnicy – spe­ cjaliści zakresu prawa medycznego, pra­ wa pracy oraz prawa karnego. Praktycy w sądowych procesach pracowniczych. Doświadczeni wykładowcy i szkoleniowcy zawodowo związani z obsługą podmio­ tów medycznych. Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych Przepisy – Przykłady – Orzecznictwo Oddajemy Czytelnikom książkę poświę­ coną zagadnieniom odpowiedzialności osób wykonujących działalność lecz­ niczą. Staraliśmy się aby opracowanie zachowało neutralny charakter i przed­ stawiało w sposób rzeczowy podstawo­ we reguły odpowiedzialności. Znajomość podstawowych zasad, które rządzą odpowiedzialnością cywilną, karną, zawodową i administracyjną służ­ by zdrowia wydaje się w dzisiejszych czasach niezbędną koniecznością nie tylko dla prawników zajmujących się tymi zagadnieniami oraz dyrektorów podmio­ tów leczniczych, lecz także dla lekarzy i pielęgniarek, niezależnie od tego w jakiej formie wykonują swój zawód. W książce omówiliśmy zasady odpo­ wiedzialności zawodowej lekarzy i pie­ lęgniarek, a także odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz pracowniczej, w tym odpowiedzialności porządkowej oraz materialnej z uwzględnieniem specyfiki realiów wykonywania zawodów medycz ­ nych. Publikację zamyka wyciąg z najważ­ niejszych przepisów mających znacze ­ nie dla odpowiedzialności pracowników działalności medycznej. Wydawnictwo C.H. Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00­203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e­mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl i l O d p o w e d z i a n o ś ć p r a w n a p r a c o w n k ó w m e d y c z n y c h i zdrapka24:zdrapka10.qxd 13-02-27 13:22 Page 2 Wejdź na stronę www.EkspertBeck.pl/ksiazki Wpisz kod rabatowy ze zdrapki PodLecz2013 UWAGA! Naruszenie pola ze zdrapką jest równoznaczne z zakupem książki! Zakup książki daje dostęp (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do modułu Kadry w służbie zdrowia portalu www.ekspertbeck.pl przez 3 miesiące gratis. Wydawnictwo(cid:202)C.(cid:202)H.(cid:202)Beck,(cid:202) Beck(cid:202)Info(cid:202)Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.sklep.beckinfobiznes.pl Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych Praca zbiorowa Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych Przepisy – Przykłady – Orzecznictwo Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych Przepisy – Przykłady – Orzecznictwo wydanie I marzec 2013 Praca zbiorowa Agnieszka Fiutak – rozdz. 3 Tomasz Podleśny – rozdz. 5 Michał Kozik – rozdz. 1 Piotr Szczerba – rozdz. 2 Katarzyna Zblewska-Wrońska – rozdz. 4 Redakcja: Marta Figuła Korekta: Monika Mielczarek Autorzy: Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. stanowią osobisty punkt widzenia Autora Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. 22 33 77 600, faks 22 33 77 602 www.beckinfobiznes.pl ISBN: 978-83-255-5028-8 ISBN e-book: 978-83-255-5029-5 SPiS treści Wykaz skrótów ....................................................................................................... XI Wykaz piktogramów ............................................................................................. XV Autorzy .................................................................................................................... XVII Bibliografia .............................................................................................................. XIX 1 Wprowadzenie ....................................................................................................... 3 1. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy ....................................................... 1.1. Szczególny charakter odpowiedzialności zawodowej ....................... 3 1.2. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów ............. 9 1.2.1. Przepisy regulujące postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej .................................................... 1.2.2. Organy prowadzące postępowanie ............................................. 1.2.3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności zawodowej ............... 1.2.4. Zakres przedmiotowy a zasady etyki ......................................... 1.2.5. Zasady odpowiedzialności zawodowej ..................................... 1.2.6. Przebieg postępowania ................................................................. 1.2.7. Przeszkody w prowadzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej .................................................... 1.2.8. Zatarcie ukarania ........................................................................... 1.2.9. Rejestr ukaranych ........................................................................... 1.3. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych .................. 1.3.1. Przepisy regulujące postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej ....................................................  9 12 14 19 24 25 51 53 54 55 55  Spis treści 1.3.2. Organy prowadzące postępowanie ............................................. 1.3.3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności zawodowej ............... 1.3.4. Zakres przedmiotowy a zasady etyki ......................................... 1.3.5. Zasady odpowiedzialności ........................................................... 1.3.6. Przebieg postępowania ................................................................. 1.3.7. Przeszkody w prowadzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej ................................................... 1.3.8. Zatarcie ukarania ........................................................................... 1.3.9. Rejestr ukaranych ........................................................................... 1.4. Pozostali pracownicy medyczni ............................................................. 1.4.1. Odpowiedzialność zawodowa farmaceutów ............................ 1.4.2. Odpowiedzialność zawodowa ratowników medycznych ....... 1.5. Odpowiedzialność zawodowa a inne rodzaje odpowiedzialności ... 2. Odpowiedzialność karna .............................................................................. 2.1. Zasady ogólne ........................................................................................... 2.2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu ............................................. 2.2.1. Przestępstwa z art. 152–154 oraz 157a KK .................................. 2.2.2. Przestępstwo z art. 155 KK ........................................................... 2.2.3. Ciężki uszczerbek na zdrowiu i inne uszkodzenia ciała (art. 156–157 KK) ............................................................................ 2.2.4. Narażenie na niebezpieczeństwo (art. 160 KK) ......................... 2.2.5. Nieudzielenie pomocy (art. 162 KK) ........................................... 2.3. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta (art. 192 KK) ............................. 2.3.1. Pozbawienie wolności – art. 189 KK ........................................... 2.4. Ujawnienie faktów objętych tajemnicą lekarską (art. 265 i 266 KK) . 2.5. Czyny zabronione związane z wykonywaniem zawodu bez uprawnień ................................................................................................. 2.6. Rodzaje błędów medycznych i ryzyko odpowiedzialności karnej ... 2.7. Przestępstwa dokonywane przy wykonywaniu czynności formalnych ................................................................................................ 2.7.1. Poświadczenie nieprawdy i fałszerstwo intelektualne (art. 271 KK) ................................................................................... 2.7.2. Przyjęcie korzyści materialnych ................................................... 57 60 61 63 65 81 83 84 85 85 88 89 93 93 98 98 110 113 120 124 127 135 143 149 153 156 156 159 I Spis treści 3. Odpowiedzialność cywilna .......................................................................... 3.1. Charakter odpowiedzialności cywilnej ................................................. 3.1.1. Pojęcie odpowiedzialności cywilnej ............................................ 3.1.2. Źródła odpowiedzialności odszkodowawczej .......................... 3.1.3. Odpowiedzialność ex contractu .................................................... 3.1.4. Odpowiedzialność ex delicto ......................................................... 3.1.5. Odpowiedzialność solidarna ........................................................ 3.1.6. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej z deliktową ................ 3.1.7. Legitymacja bierna i przypozwanie ............................................ 3.2. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej ................................................ 3.2.1. Szkoda .............................................................................................. 3.2.2. Wina ................................................................................................. 3.2.3. Związek przyczynowy .................................................................. 3.3. Wina anonimowa ..................................................................................... 3.4. Kontratypy ................................................................................................ 3.4.1. Ciężar dowodu winy ..................................................................... 3.4.2. Przyczynienie się pacjenta do powstania szkody ..................... 3.5. Roszczenia osoby uprawnionej .............................................................. 3.5.1. Zapłata odpowiedniej sumy lub przywrócenie stanu poprzedniego .................................................................................. 3.5.2. Jednorazowy zwrot kosztów ........................................................ 3.5.3. Renta ................................................................................................ 3.5.4. Jednorazowe świadczenie pieniężne tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ..................................... 3.5.5. Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych .................... 3.6. Rodzaje odpowiedzialności w zależności od stosunku łączącego personel medyczny z pacjentem ............................................................ 3.6.1. Umowa o pracę .............................................................................. 3.6.2. Kontrakt, umowa zlecenia ........................................................... 3.6.3. Jednoosobowa działalność gospodarcza .................................... 3.6.4. Grupowa działalność .................................................................... 3.6.5. Nagłe przypadki – działanie bez zlecenia .................................. 3.7. Terminy przedawnienia .......................................................................... 3.8. Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej .............................. 3.8.1. Działanie bez zgody ......................................................................  169 169 169 170 171 173 175 178 179 183 183 184 187 187 189 192 197 200 200 201 202 204 206 207 207 209 211 212 214 215 218 218 II Spis treści 3.8.2. Nieinformowanie pacjenta ........................................................... 3.8.3. Odmowa udzielenia pomocy ...................................................... 3.8.4. Naruszenie tajemnicy ................................................................... 3.8.5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom w związku z użyciem niesprawnego sprzętu medycznego .... 3.8.6. Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody nasciturusowi (dziecku poczętemu) ...................................................................... 3.8.7. Odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego ............... 3.8.8. Odpowiedzialność za błąd w sztuce ........................................... 3.9. Odpowiedzialność cywilna a inne rodzaje odpowiedzialności ....... 3.10. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne ........................................... 4. Odpowiedzialność pracownicza ................................................................. 4.1. Odpowiedzialność porządkowa pracowników medycznych ........... 4.1.1. Rodzaje kar porządkowych ......................................................... 4.1.2. Kumulowanie kar wymierzanych pracownikowi ................... 4.1.3. Przewinienia, za które można pracownikowi wymierzyć karę .................................................................................................. 4.1.4. Przesłanki odpowiedzialności ...................................................... 4.1.5. Sposób wymierzania kar ............................................................... 4.1.6. Termin i procedura na wymierzenie kary .................................. 4.1.7. Odwołanie od nałożonej kary ...................................................... 4.1.8. Przechowywanie oświadczenia o nałożeniu kary i zatarcie ukarania ........................................................................................... 4.2. Odpowiedzialność materialna pracowników medycznych .............. 4.3. Zakres i granice odpowiedzialności ...................................................... 4.4. Przesłanki pracowniczej odpowiedzialności materialnej ................. 4.4.1. Naruszenie obowiązków pracowniczych .................................. 4.4.2. Wina ................................................................................................. 4.4.3. Szkoda ............................................................................................. 4.4.4. Związek przyczynowy ................................................................. 4.5. Konsekwencje dla pracownika .............................................................. 5. Odpowiedzialność pozakodeksowa ........................................................... 5.1. Charakterystyka odpowiedzialności za zdarzenia medyczne .......... III 227 229 233 238 240 241 244 249 251 255 255 256 260 265 267 269 270 273 275 277 282 294 294 296 299 300 300 305 305 Spis treści 5.2. Zasady ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. ..................................................... 5.2.1. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy ....................................... 5.2.2. Postępowanie wyjaśniające ........................................................... 5.2.3. Rozpoznanie sprawy przed sądem lekarskim ........................... 5.2.4. Konsekwencje stwierdzenia błędu ............................................. 5.3. Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych na podstawie ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta ........................................................... 5.4. Tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych – etapy postępowania ....................................... 6. Akty prawne .................................................................................................... 6.1. Ustawa o działalności leczniczej – wyciąg z ustawy .......................... 6.2. Ustawa o izbach lekarskich – wyciąg z ustawy ................................... 6.3. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .................... 6.4. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – wyciąg z ustawy 6.5. Kodeks Etyki Lekarskiej .......................................................................... 6.6. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej – wyciąg z ustawy ...... 6.7. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych – wyciąg z ustawy ..................................................................................................... 6.8. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej ....................................................................................................... 308 308 311 312 315 315 316 321 321 351 385 414 442 456 485 511 IX  Wykaz SkrótóW AlkU ....................... ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia- łaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.) art. .......................... artykuł DziałLeczU .......... ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Dz.U. ....................... Dziennik Ustaw ew. ........................... ewentualnie FinPublU .............. ustawa z 27.7.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) KC ............................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KEL ......................... Kodeks Etyki Lekarskiej KEZ ......................... Kodeks etyki zawodowej KEZPiP .................. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej KK ........................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny KP ............................ ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy KPA ......................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego KPK ......................... ustawa z 25.8.2001 r. – Kodeks postępowania karnego KRO ........................ ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH ......................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych KW .......................... ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń LDEP ...................... Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy XI  Wykaz skrótów LEP ......................... Lekarski Egzamin Państwowy lit. ............................ litera MF ........................... Minister Finansów m.in. ....................... między innymi MPiPS .................... Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MZ ........................... Minister Zdrowia NarkU .................... ustawa z 24.4.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz. 468 ze zm.) NFZ ......................... Narodowy Fundusz Zdrowia np. ........................... na przykład NSA ......................... Naczelny Sąd Administracyjny Nr ............................ numer OchrInfU .............. ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) OchrPłodU ........... ustawa z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkie- go i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) OSNAPiUS ............ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP ...................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych PDOFizU ............... ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) PDOPrU ................ ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PIP .......................... Państwowa Inspekcja Pracy PIS ........................... Państwowa Inspekcja Sanitarna pkt ........................... punkt pkt. ......................... punkty POChP ................... przewlekła obturacyjna choroba płuc por. .......................... porównaj poz. ......................... pozycja PrPacjent ............. ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen- ta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) PrWeksl ................ ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) XII Wykaz skrótów (Dz.U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.) r. ............................... rok red. ......................... redakcja RM .......................... Rada Ministrów rozdz. ..................... rozdział rozp. ....................... rozporządzenie str. ........................... strona (y) SA ............................ Sąd Apelacyjny SN ............................ Sąd Najwyższy t.j. ............................ tekst jednolity tj. .............................. to jest TK ............................ Trybunał Konstytucyjny tzn. .......................... to znaczy ustawa o zfśs ...... ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ust. .......................... ustęp w zw. ...................... w związku wg ........................... według ww. ......................... wyżej wymieniony (a, e) ZapobChoróbU .. ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.) ZawLekU .............. ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) ZawPielU .............. ustawa z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) zd. ............................ zdanie ZdrPsychU ........... ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) ze zm. ..................... ze zmianami zob. ......................... zobacz ZOZU ...................... ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) ZUS ......................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZwZawU ............... ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) § ............................... paragraf  XIII Wykaz PiktOgramóW – OrzecznictWO – PrzykŁaD – WaŻne  X autOrzy Agnieszka Fiutak – prawnik, karnista, specjalista z zakresu prawa medycznego, far- maceutycznego i ubezpieczeń zdrowotnych oraz prawa dla psychologów, doktorant- ka w Katedrze Prawa Karnego WPiA Uczelni Łazarskiego w Warszawie, pielęgniarka z kilkuletnim stażem. Prowadzi zajęcia z prawa medycznego m.in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszaw- skiego oraz w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Pro- wadzi również kancelarię prawną LEXMEDI oraz bloga www.prawo-w-medycynie.pl. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Tomasz Podleśny – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szcze- cinie specjalizujący się w prawie pracy i prawie medycznym. Zawodowo związany z obsługą podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Prak- tyk w sądowych procesach pracowniczych. Były referendarz w jednym z wydziałów ksiąg wieczystych. Michał Kozik – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kato- wicach, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Niczpan, Trefon, Prasałek w Katowi- cach, radca prawny Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, prowadzi obsługę praw- ną podmiotów leczniczych, w tym szpitali i jednostek sektora finansów publicznych. Prowadzi wykłady z zakresu prawa medycznego dla lekarzy i ratowników medycz- nych. Wykłada prawo medyczne na studiach podyplomowych. Piotr Szczerba – aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Swoje zainte- resowania zawodowe koncentruje wokół szeroko rozumianego prawa karnego. Katarzyna Zblewska-Wrońska – prawnik, specjalista prawa pracy, absolwent- ka wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła podyplo- XII  Autorzy mowe Europejskie Studia Specjalne na Politechnice Gdańskiej, podyplomowe studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Gdańskiej oraz studia po- dyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi – Menedżer HR w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Od wielu lat zajmuje się prawem pracy na co dzień, autor- ka licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz doświadczony szkoleniowiec. XIII
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: