Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00489 010244 10729130 na godz. na dobę w sumie
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie - ebook/pdf
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 349
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5300-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka będzie dotyczyć problemu niesłusznych skazań oraz innych form pozbawienia wolności stosowanych w procesie karnym na skutek pomyłki sądowej. Autor stara się odpowiedzieć na pytania, na czym polega pomyłka sądowa, jakie są praktyczne konsekwencje błędu wymiary sprawiedliwości dla oskarżonego oraz czy polskie prawo pozwala skutecznie niwelować skutki pomyłek sądowych poprzez ich rekompensowanie? Obecne regulacje prowadzą do wniosku, że polska procedura karna nie daje należytych gwarancji procesowych w tym zakresie. Autor opiera swoje wnioski na własnych badaniach naukowych, a także odwołuje się do orzecznictwa międzynarodowego, w tym trybunału w strasburgu oraz innych, obcych systemów prawnych. wreszcie, w książce problem odszkodowań z tytułu pomyłek sądowych zostanie odniesiony do kwestii ekonomicznych, w tym ekonomicznej analizy prawa. Autor postuluje również wprowadzenie nieznanej polskiej procedurze karnej instytucji odszkodowania za niesłuszne oskarżenie.

Atrakcyjność tematu książki wynika z faktu, iż będzie to pierwsza od kilkunastu lat wyczerpująca publikacja dotycząca odszkodowań za niezgodne z prawem pozbawienie wolności. Problem ten zostanie omówiony z perspektywy procedury karnej oraz pomocniczo, od strony zagadnień cywilistycznych. Dla praktyków atrakcyjność książki przejawiać się będzie w tym, iż zostanie ona napisana przez wykonującego zawód adwokata, a więc odniesie się do ważnych i trudnych kwestii proceduralnych, z którymi sędziowie, adwokaci czy też prokuratorzy spotykają się na co dzień.

Książka pozwoli zatem zainteresowanym studentom oraz aplikantom poszerzyć swoją wiedzę wykraczając poza podstawowy kurs procedury karnej. Będzie również pomocna w ramach wykładu specjalizacyjnego dotyczącego niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania i zatrzymania.

Praktykom, książka pomoże lepiej konstruować i udowadniać podstawy odszkodowawcze (adwokaci) oraz oceniać złożone wnioski odszkodowawcze rzetelnie, w sposób zgodny z utrwalającą się linią orzeczniczą (sędziowie).

Atrakcyjność tematu jest również potwierdzona dużym zainteresowaniem środków masowego przekazu wszelkimi przypadkami niesłusznych skazań oraz szeroko rozumianych pomyłek sądowych. Promocja książki będzie mogła być przeprowadzona na organizowanej m.in.. przez autora konferencji naukowej w maju 2012 r. dotyczącej pomyłek sądowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE, TYMCZASOWE ARESZTOWANIE LUB ZATRZYMANIE ORAZ ZA NIESŁUSZNE OSKARŻENIE ŁUKASZ  CHOJNIAK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ CHOJNIAK • ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE, TYMCZASOWE ARESZTOWANIE LUB ZATRZYMANIE ORAZ ZA NIESŁUSZNE OSKARŻENIE Polecamy nasze publikacje z tej serii: Jan Lic SPÓŁKA CYWILNA – DYLEMATY PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ Marek Kulik PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Iwona Sepioło PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Krystian Markiewicz ZASADY ORZEKANIA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM Beata Janiszewska ZGODA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO. UJĘCIE WEWNĄTRZSYSTEMOWE www.ksiegarnia.beck.pl ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE, TYMCZASOWE ARESZTOWANIE LUB ZATRZYMANIE ORAZ ZA NIESŁUSZNE OSKARŻENIE ŁUKASZ CHOJNIAK WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Redakcja: Dorota Walaszkiewicz Wydawca: Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5299-2 ISBN e-book 978-83-255-5300-5 Moim Rodzicom Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XI Bibliografia   .................................................................................................................  XV Wstęp   ............................................................................................................................  XXIX Część pierWSza rozdział i. prawo do odszkodowania za niesłuszne stosowanie środków     represji karnej w systemie prawa   .......................................................................  § 1.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  ......................................................  § 2.  Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych   Wolności  ..........................................................................................................  I.  Odszkodowanie za niesłuszne skazanie ..........................................  II.  Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie ..  § 3.  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej  ..........................................  § 4.  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. ......  § 5.  Prawo obce  ......................................................................................................  I.  Prawo angielskie  .................................................................................  II.  Prawo francuskie  ................................................................................  § 6.  Systematyka polskiego prawa karnego procesowego  ...............................  § 7.  Rekompensowanie pomyłek sądowych w postępowaniu cywilnym           oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  ........................  I.  Postępowanie cywilne  ........................................................................  II.  Postępowanie przed sądami administracyjnymi  ..........................  rozdział ii. rekompensowanie błędów wymiaru sprawiedliwości w ujęciu historycznym  ..........................................................................................................  § 1.  Lata 1944–1956, czyli błąd wymiaru sprawiedliwości a zbrodnia   sądowa. Podstawowa terminologia wczoraj i dziś  ....................................  § 2.  Prawo do rekompensaty niesłusznych skazań w początkowych   latach PRL  .......................................................................................................  § 3.  Polski październik 1956 r.  ............................................................................    I.  Ustawa z 1956 r. o odpowiedzialności Państwa za szkody   wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych  .......................  3 5 11 11 14 19 21 22 22 25 33 36 37 42 45 46 50 58 59 VII Spis treści   II.  Ocena ustawy z 1956 r.  .......................................................................  § 4.  Kodeks postępowania karnego z 1969 r.  ....................................................  Część druga rozdział iii. Niesłuszne skazanie lub zastosowanie środka               zabezpieczającego   .................................................................................................  § 1.  Stwierdzenie niesłuszności skazania  ..........................................................  I.  Kasacja  ..................................................................................................  II.  Wznowienie postępowania ................................................................  § 2.  Wykonanie kary  .............................................................................................  § 3.  Uniewinnienie niesłusznie skazanego  .......................................................  I.  Uniewinnienie na skutek kasacji  ......................................................  II.  Uniewinnienie na skutek wznowienia postępowania  ...................  III.  Uniewinnienie w ponownym postępowaniu karnym  ..................  § 4.  Skazanie na łagodniejszą karę  .....................................................................  I.  Łagodniejsza kara  ...............................................................................  II.  Orzekanie łagodniejszej kary  ...........................................................  § 5.  Niesłuszność skazania w przypadku ułaskawienia  ..................................  § 6.  Umorzenie postępowania wskutek nieuwzględnionych wcześniej   okoliczności  ....................................................................................................  § 7.  Niesłuszne zastosowanie środka zabezpieczającego  ................................  rozdział iV. Niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie   .....................................................................................................  § 1.  Charakter i podstawy prawne zatrzymania oraz tymczasowego   aresztowania  ...................................................................................................  I.  Zatrzymanie procesowe i pozaprocesowe  ......................................  II.  Podstawy zatrzymania procesowego  ...............................................  III.  Tymczasowe aresztowanie  .................................................................        § 2.  Niewątpliwa niesłuszność zatrzymania oraz tymczasowego   aresztowania  ...................................................................................................  § 3.  Kontrola stosowania środków przymusu a niewątpliwie niesłuszne  zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie  ..............................................  rozdział V. pokrzywdzenie przez niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie, czyli zakres i warunki uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia  .............................................................  § 1.  Odpowiednie stosowanie przepisów prawa cywilnego materialnego  .....  § 2.  Odszkodowanie i zadośćuczynienie  ...........................................................  I.  Zakres możliwych szkód majątkowych  ..........................................  II.  Krzywdy niemajątkowe  .....................................................................      VIII 71 72 81 84 87 90 104 109 109 112 113 114 114 115 116 119 122 123 124 124 128 134 140 150 155 156 158 158 164 Spis treści III.  Związek przyczynowo-skutkowy  .....................................................  IV.  Zasada odpowiedzialności  ................................................................  V.  Zaliczenie okresu tymczasowego aresztowania na poczet   orzeczonej kary  ...................................................................................  § 3.  Wyłączenie odpowiedzialności Skarbu Państwa ......................................    I.  Ustawowe przesłanki wyłączenia albo ograniczenia   odpowiedzialności Skarbu Państwa  ................................................  II.  Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej                                 a konsensualizm procesowy  ..............................................................  § 4.  Terminy przedawnienia  ................................................................................  I.  Istota instytucji przedawnienia  ........................................................  II.  Początek biegu przedawnienia  .........................................................  III.  Termin przedawnienia określony w art. 555 KPK na tle innych   terminów przedawnienia  ...................................................................  IV.  Skutki przedawnienia roszczenia  .....................................................  V.  Zrzeczenie się przedawnienia roszczenia  .......................................  VI.  Przedawnienie a zasada lojalności procesowej  ..............................  § 5.  Roszczenie regresowe Skarbu Państwa  ......................................................  rozdział Vi. postępowanie kompensacyjne  .......................................................  § 1.  Sąd  ....................................................................................................................  § 2.  Skarb Państwa, prokurator oraz Prokuratoria Generalna  ......................  § 3.  Wnioskodawca i jego pełnomocnik  ............................................................  § 4.  Ciężar dowodu a zasada prawdy materialnej  ............................................  § 5.  Odpowiednie stosowanie przepisów postępowania cywilnego  .............  § 6.  Zasada wzajemności  ......................................................................................  rozdział Vii. Wynagradzanie szkód i krzywd osobom represjonowanym za działalność opozycyjno‑niepodległościową w prL   .................................  § 1.  Odpowiedzialność sędziów za czyny popełnione w latach 1944–1989  ...  I.  Odpowiedzialność dyscyplinarna  ...................................................  II.  Odpowiedzialność karna  ...................................................................  III.  Faktyczne znaczenie odpowiedzialności dyscyplinarnej   i karnej sędziów  ...................................................................................  § 2.  Wynagrodzenie szkód i krzywd osobom represjonowanym   za działalność opozycyjno-niepodległościową w PRL  ............................  I.  Ustawa lutowa z 1991 r.  ......................................................................  1.  Stwierdzenie nieważności orzeczenia  ........................................  2.  Procedura odszkodowawcza  ........................................................  II.  Nowelizacja z 2007 r.  ..........................................................................  167 170 172 177 177 186 192 192 193 195 202 205 206 208 213 214 224 230 234 239 241 245 245 246 247 251 253 256 257 262 270 IX Spis treści Część trzeCia rozdział Viii. Niesłuszne oskarżenie – potrzeba odrębnej regulacji?   ........  § 1.  Historia instytucji niesłusznego oskarżenia  .............................................  § 2.  Definicja niesłusznego oskarżenia ..............................................................  I.  Niesłuszne przedstawienie zarzutów  ...............................................  II.  Niesłuszne oskarżenie sensu stricto  .................................................  § 3.  Zakres odszkodowania i zadośćuczynienia  ..............................................  § 4.  Postępowanie odszkodowawcze  ..................................................................      Część CzWarta rozdział iX. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie – ocena de lege lata oraz projektu nowelizacji ustawy karnoprocesowej  ................................................................  279 281 283 283 288 290 296 301 X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. − Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) KK  ........................................  ustawa z 6.6.1997 r. − Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553  ze zm.) KK z 1932 r.  ........................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. −  Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r.  ........................  ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94  ze zm.) KKW  ...................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90,  poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP  ..................  ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konstytucja PRL z 1952 r.    Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona  przez Sejm Ustawodawczy 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 233  ze zm.) Konwencja  ..........................  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona na- stępnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem  nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KP  ........................................  ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r.  Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. − Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK  .....................................  ustawa z 6.6.1997 r. − Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK z 1928 r.  ......................  rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  z 19.3.1928 r. − Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 33,  poz. 313 ze zm.) KPK z 1969 r.  ......................  ustawa z 19.4.1969 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPW  ....................................  ustawa z 21.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach  o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 395) XI Wykaz skrótów KZ  ........................................  rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598  ze zm.) NiewOrzU  ..........................  ustawa z 23.2.1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wyda- nych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz  niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149  ze zm.) OdpPańFPU  .......................  ustawa z 15.11.1956 r. o odpowiedzialności Państwa za szko- dy wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych (Dz.U.  Nr 54, poz. 243 ze zm.) PolicjaU  ...............................  ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 287,  poz. 1687 ze zm.) ProkGenSPU  ......................  ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) ProkU  ..................................  ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r.  Nr 270, poz. 1599 ze zm.) Protokół Nr 7  .....................  Protokół Nr 7 sporządzony 22.11.1984 r. w Strasburgu do  Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności (Dz.U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364) PrPostSAdm  .......................  ustawa z 30.8.2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sąda- mi administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270  ze zm.) 2. publikatory i czasopisma AUW  ...................................  Acta Universitatis Wratislaviensis  BPK  ......................................  Biuletyn Prawa Karnego BRPO ...................................  Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich BSN  ......................................  Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE  .........................  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej GSW  ....................................  Gazeta Sądowa Warszawska GSP  ......................................  Gdańskie Studia Prawnicze KZS  ......................................  Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP  .....................................  Monitor Prawniczy NP  ........................................  Nowe Prawo OSA  .....................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC  ..................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNPG  ...............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Prokuratura Generalna OSNIK  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna OSNKW  ..............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa XII Wykaz skrótów OSNwSK  .............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA  ...............................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK  .....................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A  ................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A OTK ZU  ..............................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy Pal.  .......................................  Palestra PiP  .......................................  Państwo i Prawo PPK  ......................................  Przegląd Prawa Karnego Prok. i Pr.  ............................  Prokuratura i Prawo PS  .........................................  Przegląd Sądowy PWP  ....................................  Przegląd Więziennictwa Polskiego Rzeczp.  ................................  Rzeczpospolita RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI  ..........................................  Studia Iurisdica SM  ........................................  Sprawy Międzynarodowe SP  .........................................  Studia Prawnicze WPP  ....................................  Wojskowy Przegląd Prawniczy WSS  .....................................  Wrocławskie Studia Sądowe ZNUJ  ...................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUMK  ..............................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 3. Organy i instytucje ABW  ....................................  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego CBA  .....................................  Centralne Biuro Antykorupcyjne ETPC  .....................................  Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu IPN  ......................................  Instytut Pamięci Narodowej NSA  .....................................  Naczelny Sąd Administracyjny RPO  .....................................  Rzecznik Praw Obywatelskich SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SO  ........................................  Sąd Okręgowy SN  ........................................  Sąd Najwyższy TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny WSA  ....................................  Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. inne skróty art.  ........................................  artykuł post.  .....................................  postanowienie tekst jedn.  ............................  tekst jednolity XIII Wykaz skrótów uchw.  ...................................  uchwała wyr.  ......................................  wyrok w zw.  ....................................  w związku zd.  ........................................  zdanie ze zm.  ..................................  ze zmianami XIV Bibliografia Amelung K., Marszał K. (red.), Stosowanie środków przymusu w procesie karnym. Problem  karnoprocesowych ograniczeń praw obywatelskich, Katowice 1990. Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973. Ashworth A., Redmayne M., The criminal process, Oxford 2005. Bafia J., Kodyfikacja prawa karnego PRL a międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich  i Politycznych, PiP 1969, Nr 7. Bafia J., Kara grzywny w Kodeksie karnym, PiP 1970, Nr 10. Banaszak B., Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław 1995. Banaszak B., Zakres podmiotów uprawnionych do dochodzenia wynagrodzenia szkody  wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej (art. 77  ust. 1 Konstytucji RP), MoP 2011, Nr 1. Bartusiak B., Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary, Warszawa 2011. Bednarski M., Wilkin J., Ekonomia dla prawników i nie tylko, Warszawa 2008. Bendetson W., O odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariu- szy państwowych, NP 1957, Nr 3. Bouloc B., Procédure pénale, Paris 2008. Buchała K., Waltoś S., Zasady prawa i procesu karnego, Warszawa 1975. Buisson J., Guinchard S., Procédure pénale, Paris 2008. Bulsiewicz A., Charakter prawny roszczeń odszkodowawczych za niesłuszne skazanie lub  oczywiście bezzasadne tymczasowe aresztowanie, PiP 1965, Nr 12. Bulsiewicz A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z 13.6.2002 r., V KKN  125/00, OSP 2003, Nr 5. Bulsiewicz A., Konstytucyjna ochrona wolności i praw człowieka a odpowiedzialność Skarbu  Państwa za szkody powstałe wskutek niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowa- nia lub zatrzymania, [w:] J. Czapka, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady  procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława  Waltosia, Warszawa 2000. Bulsiewicz A., Odszkodowanie za bezpodstawne zastosowanie środków ścigania karnego  w niemieckim procesie karnym, WPP 1993, Nr 1–2. Bulsiewicz A., Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie, tymczasowe aresztowanie lub za- trzymanie w projekcie zmian przepisów Kodeksu postępowania karnego, Pal. 1983,  Nr 5–6. Bulsiewicz A., Postępowanie o odszkodowanie za bezpodstawne oskarżenie, NP 1966,  Bulsiewicz A., Proces o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub oczywiście bezzasadny  areszt tymczasowy, Toruń 1968. Nr 7. XV Bibliografia Bulsiewicz A., Rodzaje odszkodowania za niesłuszne skazanie i oczywiście bezzasadny  areszt tymczasowy, Pal. 1966, Nr 7. Bulsiewicz A., Stanowisko poszkodowanego w procesie o odszkodowanie za niesłuszne  skazanie lub oczywiście bezzasadne tymczasowe aresztowanie, NP 1965, Nr 10. Bulsiewicz A., Ustalenie podstawy i wysokości odszkodowania za niesłuszne skazanie lub  oczywiście bezzasadne tymczasowe aresztowanie, ZNUMK 1967, Prawo VII, z. 23. Bulsiewicz A., Warunki dopuszczalności procesu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie  lub bezpodstawne tymczasowe aresztowanie, ZNUMK 1996, Prawo VI, Nr 19. Bulsiewicz A., Zmiana wysokości lub czasu trwania renty zasądzonej z tytułu niesłusznego  skazania lub bezpodstawnego aresztu tymczasowego, Pal. 1965, Nr 7–8. Bulsiewicz A., Hofmański P., Materialnoprawne warunki odpowiedzialności Skarbu Pań- stwa za szkodę spowodowaną oczywiście niesłusznym tymczasowym aresztowaniem,  Pal. 1981, Nr 10–12. Celiński W., Jeszcze o przepisach dotyczących odszkodowania za niesłuszne skazanie, oskar- żenie i tymczasowe aresztowanie, NP 1957, Nr 6. Charette de H., Grand débat national sur la justice. Après Outreau, quelle réforme de la ju- stice pénale? Actes du colloque du 29 mars 2006 à l’Assemblée nationale, Paris 2006. Chojniak Ł., Niezaskarżalność postanowienia o przedstawieniu zarzutów, Prok. i Pr. 2013,  Nr 4. Nr 10. XVI Chojniak Ł., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie w polskim procesie karnym – wybrane  zagadnienia, [w:] P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa  2010. Chojniak Ł., Wiśniewski Ł., Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce, Warszawa 2012. Cieślak M., Nieważność orzeczeń w procesie karnym PRL, Warszawa 1965. Cieślak M., O przesłankach procesowych w polskim postępowaniu karnym. Podstawowe  założenia i problemy metodologiczne, PiP 1969, Nr 12. Cieślak M., O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, NP 1969, Nr 2. Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984. Cieślak M., Postępowanie karne. Zarys instytucji, Warszawa 1982. Cieślak M., Środki przymusu na tle systemu bodźców prawnych w procesie karnym, ZNUJ  Cieślak M., Środki zapobiegawcze w projekcie Kodeksu postępowania karnego z 1968 r.,  Cieślak M., Murzynowski A., Wynagrodzenie szkody osobie pokrzywdzonej przestępstwem  i jego znaczenie w sferze prawa karnego, SP 1974, Nr 2. Cioch P., Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, Pal. 2004,  1962, Nr 7. PiP 1969, Nr 1. Nr 7−8. Cioch P., Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, Warszawa 2007. Cioch P., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,  [w:] M. Romańska (red.), Pozainstancyjne środki ochrony prawnej, Warszawa 2012. Cioch P., Problematyka niesłusznego skazania w Stanach Zjednoczonych, Pal. 2006, Nr 7–8. Cora Ł., Funkcje zatrzymania właściwego i tymczasowego aresztowania, PiP 2009, Nr 1. Cora Ł., Gwarancje praw osób zatrzymanych na podstawie art. 244 § 1 KPK, PS 2008,  Bibliografia Cora Ł., Instytucja zatrzymania prewencyjnego z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji,  Przegląd Policyjny 2008, Nr 3. Cora Ł., Kontrowersje wokół zezwolenia na ujawnienie danych osobowych i wizerunku  podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, Pal. 2011, Nr 1−2. Cora Ł., O pojęciu pozaprocesowego zatrzymania osoby, PiP 2008, Nr 3. Cora Ł., Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby w polskim proce- sie karnym. Zarys problematyki, GSP 2009, t. XXI. Cora Ł., Z problematyki karno-administracyjnego zatrzymania osoby do wytrzeźwienia,  Cora Ł., Zatrzymania penitencjarne w świetle przepisów ustaw o Policji i o Służbie Wię- Samorząd Terytorialny 2008, Nr 7−8. ziennej, PWP 2008, Nr 58. Cora Ł., Zatrzymanie administracyjne na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prok. i Pr. 2008, Nr 5. Cora Ł., Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby na podstawie art. 247 § 1 KPK.  Uwagi na marginesie wyroku TK z 5.2.2008 r., Pal. 2008, Nr 9–10. Cora Ł., Zatrzymanie stadionowe, Prok. i Pr. 2009, Nr 2. Cora Ł., Zatrzymanie żołnierza lub innej osoby przez Żandarmerię Wojskową, WPP 2008,  Nr 3. Czapska J., Społeczne następstwa przewlekłości postępowania karnego, [w:] S. Waltoś,  J. Czapska (red.), Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?, Warszawa  2005. Czekaj M., Sukcesja uprawnień osoby represjonowanej, Prok. i Pr. 2001, Nr 5. Czołgoszewski J., Wykonywanie kary śmierci w okresie stalinowskim, PWP 2008, Nr 58. Daszkiewicz W., Postępowanie rehabilitacyjne – jego podstawy i usprawnienie przebiegu,  PiP 1990, Nr 9. 1990, Nr 2. Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. 1 i 2, Bydgoszcz 1999. Daszkiewicz W., Problem rehabilitacji i odszkodowań za bezprawne represje karne, PiP  Dąbrowa J., Glosa do postanowienia SN z 24.1.1970 r., OSPiKA 1970, Nr 11. Desportes F., Lazerges-Cousquer L., Traité de Procédure Pénale, Paris 2009. Doda Z. (red.), Kasacja w postępowaniu karnym. Komentarz, Warszawa 1996. Doda Z., Rewizja nadzwyczajna w polskim procesie karnym, Warszawa 1972. Doda Z., Gaberle A., Kontrola odwoławcza w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Naj- wyższego. Komentarz, Warszawa 1997. Dudek D., Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999. Dudek D., Niektóre aspekty odpowiedzialności osób sprawujących władzę państwową,  Drozd A., Koncepcja oszustwa sądowego w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spad- Dzienis P., Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej, Warszawa 2006. Elks L., Righthing miscarriages of justice? Ten years of the Criminal Cases Review Com- Kościół i Prawo 1988, Nr 5. ku, WSS 2012, Nr 3. mission, Londyn 2008. XVII Bibliografia Nr 6. Ereciński T., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,  [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi  Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005. Fauvelet E., Ētude de cas sur la jurisprudence récente de la Commision nationale d’in- demnisation des détentions, [w:] M. Deguergue (red.), Justice et responsabilité de l’Ētat,  Paris 2003. Gardocki L., Podstawy rehabilitacji w świetle ustawy z 23.2.1991 r., PS 1991, Nr 4. Gardocki L., Subsydiarność prawa karnego oraz in dubio pro libertate – jako zasady kry- minalizacji, PiP 1989, Nr 12. Gardocki L., Trybunał Konstytucyjny a wejście w życie nowej Konstytucji, PiP 1997, Nr 11–12. Gardocki L., Zagadnienia odpowiedzialności karnej za zbrodnie stalinowskie, PPK 1992,  Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, t. I–V, Warszawa 2003. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2001. Garlicki L. (red.), Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1995. Garlicki L. (red.), Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 1989. Giętkowski R., Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym, Warszawa 2007. Girdwoyń K., Konsensualny wymiar kary. Instytucje powszechnego procesu karnego,  Warszawa 2006. Glaser S., Bezpodstawne oskarżenie, GSW 1926, Nr 7. Glaser S., Wstęp do nauki procesu karnego, Warszawa 1928. Gostyński Z. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I–II, Warszawa 1998. Górecki D., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2007. Grabowska S., Grabowski R., Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz  Encyklopedyczny, Warszawa 2009. Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2005. Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego, Warszawa 2003. Greszta W., Status procesowy prokuratora w postępowaniu o odszkodowanie za niesłusz- Gronowska B., Wolność i bezpieczeństwo osobiste w sprawach karnych w świetle standar- ne skazanie, Prok. i Pr. 2010, Nr 7−8. dów Rady Europy, Toruń 1996. Gronowska B., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia  4 kwietnia 2000 r., sygn. 26629/95, w sprawie Witolda Litwy przeciwko Polsce – prob- lem legalności zatrzymania w izbie wytrzeźwień, Prok. i Pr. 2000, Nr 7–8. Grzegorczyk T., Rozpoznawanie przez sąd zażalenia na zatrzymanie i przymusowe dopro- wadzenie w znowelizowanej procedurze karnej, Prok. i Pr. 2003, Nr 7–8. Grzeszczyk W., Podstawy i zakres odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe  aresztowanie lub zatrzymanie, Prok. i Pr. 2010, Nr 1–2. Grzeszczyk W., Postępowanie przygotowawcze w Kodeksie postępowania karnego, Kraków  Gudowski J., Węzłowe problemy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc- Guinchard V.S., Responsabilités encourues du fait de dysfonctionements du services pub- nego orzeczenia, PS 2006, Nr 1. lic de la justice, Paris 2007. 1998. XVIII Bibliografia Guinchard V.S., La responsabilité civile, [w:] praca zbiorowa: Les juges: de l’irresponsabilité  à la responsabilité? Actes de Colloque de l’Institutde Sciences Pénales et de Criminologie  d’Aix – en – Provence (5–6 mai 2000), Marseille 2000. Haÿduk-Hawrylak I., Rzetelny proces karny a ułaskawienie, [w:] J. Skorupka W. Jasiński (red.),  Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej Trzebieszowice 17–19.9.2009 r.,  Warszawa 2010. Hofmański P., Konwencja europejska a prawo karne, Toruń 1995. Hofmański P., Nowe polskie prawo karne w świetle europejskich standardów w zakresie  ochrony praw człowieka, Warszawa 1997. Hofmański P., Ochrona praw człowieka, Białystok 1994. Hołda Z., Ochrona godności ludzkiej skazanego w toku odbywania kary pozbawienia wol- Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, War- Hołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 1998. Hołda Z., Rzepliński A. (red.), Zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie a prawa czło- ności, Pal. 1988, Nr 4. szawa 2004. wieka, Lublin 1992. Houillon P., Vallini A., Rappot fair au nom de la commission d’enquete chargée de recher- cher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l‘affaire dite d‘Outreau et de  formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, Assemblée Nationale con- stitution du 4 Octobre 1958, Nr 3125. Iwanicki S., Prokuratura w nowej Konstytucji, Prok. i Pr. 1995, Nr 2. Iwanicki S., Prokuratura, jej usytuowanie i zadania w nowych warunkach, Prok. i Pr. 1995,  Nr 4. Nr 5. 1998. 2009. Jagiełłowicz Ł., Konstytucyjny system źródeł prawa a status prawny jednostki w postępo- waniu karnym, Prok. i Pr. 2012 r., Nr 11. Jankowska B., Odpowiedzialność karna osób prawnych, PiP 1996, Nr 7. Jankowski J., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 22.12.2004 r., MoP 2005,  Jasudowicz T., Orzecznictwo Strasburskie. Zbiór orzeczeń ETPC 1990–1997, t. I i II, Toruń  Jasiński W., Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa  Jaworski W.L., Projekt konstytucji, Kraków 1928. Jaworski G., Sołtysińska A., Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynaro- dowych. Komentarz, Warszawa 2010. Jeż-Ludwichowska M., Kala D., Lach A., Charakter prawny postępowania i środki przymu- su w sprawach o wykroczenia, Prok. i Pr. 2002, Nr 6. Joerden J.C., Szwarc A.J., Europeizacja prawa karnego w Polsce i w Niemczech – podstawy  konstytucyjnoprawne, Poznań 2007. Józefowicz A., Skutki prawne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności aktu  normatywnego z Konstytucją, PiP 1995, Nr 1. Kabat A., Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego, Białystok 1995. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: