Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00268 003493 18641513 na godz. na dobę w sumie
Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego - ebook/pdf
Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 160
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2781-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Często zdarza się, że przewoźnicy, kierowcy lub zarządzający transportem, którzy dostali karę od Inspekcji Transportu Drogowego, uważają, że zostali ukarani niesłusznie. Twierdzą, że nie przekroczyli przepisów, że winien jest ktoś inny czy też po prostu niesprzyjające okoliczności. Oczywiście – w takiej sytuacji można się odwołać od kary, ale trzeba wiedzieć jak. Jeśli zostaniemy niesłusznie ukarani, nie rezygnujmy z dochodzenia swoich racji. Dzięki odwołaniu możemy uzyskać dużo mniejszą karę niż w pierwotnej decyzji inspektora ITD albo nawet uzyskać całkowite jej umorzenie. Warto więc walczyć o swoje. Jak to zrobić zgodznie z procedurami, jak napisać odwołanie? Odpowiedzi na te i inne pytania zamieszczone są w książce Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Większość odwołań od kar jest rozpatrywana przez ITD negatywnie. Dlaczego? Ponieważ mało który z przewoźników czy zarządzających transportem umie napisać dobre, mocne odwołanie, poparte przepisami prawa. Jak to zrobić? Najlepiej skorzystać z rad doświadczonych ekspertów, którzy zetknęli się w swojej pracy z tysiącami odwołań i doskonale wiedzą, co działa, a co nie. Ich porady znajdą Państwo w tej książce. Dzięki dobremu odwołaniu można uzyskać dużo mniejszą karę niż w pierwotnej decyzji inspektora ITD albo nawet całkowite jej umorzenie. Warto więc walczyć o swoje. Polecamy także pozostałe publikacje z serii Biblioteka Przewoźnika: Biblioteka Przewoźnika Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów • porady ekspertów • przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów • praktyczne porady UOZ03 O d w o ł a n i a o d k a r I n s p e k c j i T r a n s p o r t u D r o g o w e g o (cid:122) P o r a d n i k d l a w ł a ś c i c i e l i fi r m t r a n s p o r t o w y c h i o s ó b z a r z ą d z a j ą c y c h t r a n s p o r t e m Biblioteka Przewoźnika Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Poradnik dla właścicieli firm transportowych i osób zarządzających transportem Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Autorzy: Ewa Matejczyk prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych Agata Sawicka prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego Michał Petranik prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transportem, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie Redakcja: Aldona Kapica Menedżer produktu: Patrycja Wądołowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: Miller Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-2781-2 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastoso- wanie zawartych w publikacji „Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego” wskazówek, przykła- dów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Spis treści Wstęp ..................................................................................................................7 Rozdział 1. Kto odpowiada za naruszenia przepisów transportowych ...................9 1.1. Kary dla kierowców .........................................................................................9 1.2. Kary dla właścicieli firm .................................................................................10 1.3. Kary dla zarządzających transportem ............................................................11 1.4. Zarządzający transportem w firmach prowadzących przewozy na potrzeby własne ............................................................................................................12 1.5. Gdy właściciel jest zarządzającym lub kierowcą ............................................13 1.6. Gdy kierowca to zarządzający transportem...................................................14 1.7. Kary dla innych uczestników transportu ........................................................15 Rozdział 2. Wysokość kar....................................................................................19 2.1. Górna granica kary dla przewoźników ...........................................................20 2.2. Dla zarządzających i kierowców nie ma limitów ............................................21 Rozdział 3. Kiedy firma transportowa może się uchronić przed zapłaceniem kary nałożonej przez ITD ....................................................................................25 3.1. Jak można się uchronić przed płaceniem kary ..............................................25 3.1.1. Kiedy uznaje się, że zapewniliśmy właściwą organizację pracy ...........27 3.1.2. Kiedy uznaje się, że zapewniliśmy właściwą dyscyplinę pracy ............28 3.1.3. Jak wykazać, że zapewniliśmy prawidłowe zasady wynagradzania .....28 3.1.4. Kiedy uznaje się, że przewoźnik nie miał wpływu na powstanie naruszenia ...........................................................................................29 3.2. Szczególne zasady odpowiedzialności na podstawie ustawy o ruchu drogowym .....................................................................................................32 Rozdział 4. Odwołania firm transportowych od kar ITD – jakich argumentów warto użyć, a jakich nie .....................................................................................37 4.1. Wymagania formalne, które musi spełnić odwołanie ...................................37 4.2. Jakich argumentów warto użyć w odwołaniu ...............................................40 4.3. Błędy inspektorów w zakresie ustaleń .........................................................40 4.4. Błędy inspektorów w zakresie prawa materialnego ......................................45 4.5. Błędy inspektorów w zakresie prawa procesowego .....................................47 4.6. Jakiej argumentacji nie używać ....................................................................53 4.7. Które wnioski dowodowe będą skuteczne ....................................................55 3 Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Rozdział 5. Kiedy i jak przewoźnik może złożyć do sądu skargę na karę ITD ........61 5.1. Kiedy uzyskamy umorzenie kary....................................................................62 5.2. Kiedy są szanse na zmniejszenie kary ............................................................63 5.3. Kiedy nie warto wnosić skargi do sądu ..........................................................64 5.4. Przedłużenie postępowania może się opłacać ..............................................65 5.5. Na jakie decyzje ITD można złożyć skargę .....................................................66 5.6. Kiedy i jak wnieść skargę ...............................................................................69 5.7. Co powinna zawierać skarga .........................................................................70 5.8. Kto może być pełnomocnikiem .....................................................................72 5.9. Koszty postępowania przed sądem administracyjnym ..................................73 5.10. Jak będzie przebiegał proces .......................................................................79 5.11. Co zrobić, gdy się spóźnimy .........................................................................79 5.12. Co zrobić, gdy wyrok jest dla nas negatywny ..............................................82 Rozdział 6. Przykładowe orzeczenia sądów w sprawach dotyczących kar nakładanych na przewoźników ...........................................................................83 6.1. Wyroki w sprawie zwolnienia przewoźnika z kary .........................................83 6.1.1. ITD przy nakładaniu kary musi wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności ........................................................................................ 83 6.1.2. Odpowiedzialność załadowcy za przeładowanie pojazdu ................. 85 6.1.3. Zła sytuacja finansowa przewoźnika nie zawsze skutkuje umorzeniem kary .............................................................................. 87 6.1.4. Zmiana przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności za naruszenia ... 88 6.1.5. Nie można usprawiedliwiać naruszenia chorobą pracownika ...................90 6.1.6. Konsekwencje postępowania kierowcy obciążają przewoźnika ............92 6.1.7. ITD musi zbadać aktualną sytuację przewoźnika, rozpoznając wniosek o umorzenie kary ................................................................. 94 6.2. Wyroki w sprawie kar za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców ...95 6.2.1. Rejestr GPS to nie dokumentacja czasu pracy ....................................95 6.2.2. W trakcie odpoczynku nie można jeździć z otwartym tachografem ....96 6.2.3. Kara może zostać nałożona na podstawie ewidencji czasu pracy .......98 6.3. Kary za brak licencji, zezwoleń i zaświadczeń ..............................................100 6.3.1. Wspólnicy spółek cywilnych nie mogą być karani oddzielnie ...........100 6.3.2. Zgłaszanie do licencji zmian rodzaju pojazdu ...................................102 4 Spis treści 6.3.3. Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne trzeba mieć przy sobie .................................................................................103 6.3.4. Po ogłoszeniu upadłości przewoźnika wygasa jego licencja .............105 6.3.5. Pojazdem bez licencji nie wolno nic przewozić ................................107 6.3.6. Zamiast świadectwa ATP wystarczy tabliczka ....................................109 6.4. Kary w związku z przewozami osób .............................................................112 6.4.1. Kierowca musi sprawdzić dokumenty zagranicznych pasażerów .....112 6.4.2. Wyposażenie autobusu to nie jego warunki techniczne ...................114 Rozdział 7. Zarządzający transportem też może się uchronić przed wysokimi mandatami .......................................................................................................117 7.1. Wykroczenia, za które odpowiada zarządzający transportem ....................118 7.2. Ile maksymalnie może wynieść kara ............................................................119 7.3. Kiedy można odmówić przyjęcia mandatu ..................................................121 7.4. Za co grozi utrata dobrej reputacji ..............................................................123 7.5. Sądy orzekają niższe kary – warto odmawiać przyjęcia mandatu ..............126 Rozdział 8. Wzory pism .....................................................................................131 8.1. Odwołanie od decyzji o karze Inspekcji Transportu Drogowego .................131 8.2. Skarga na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego ...............134 8.3. Sprzeciw zarządzającego transportem od wyroku nakazowego ..................136 Rozdział 9. Taryfikator kar ................................................................................139 9.1. Załącznik nr 1 do ustawy o transporcie – kary dla kierowców ....................139 9.2. Załącznik nr 2 do ustawy o transporcie – kary dla osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym, transportem w przedsiębiorstwie oraz innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym ....................................................................................................144 9.3. Załącznik nr 3 do ustawy o transporcie – kary dla firmy wykonującej przewóz drogowy .........................................................................................147 Podstawa prawna ............................................................................................157 5 WSTĘP Często zdarza się, że przewoźnicy lub zarządzający transportem, któ- rzy dostali karę od Inspekcji Transportu Drogowego, uważają, że zostali ukarani niesłusznie. Twierdzą, że nie przekroczyli przepisów albo że wi- nien jest ktoś inny lub że przyczyną naruszenia były po prostu niesprzy- jające okoliczności. Oczywiście – w takiej sytuacji można się odwołać od kary, ale trzeba wiedzieć jak. Większość skarg jest bowiem rozpatrywana przez ITD negatywnie. Dlaczego? Ponieważ mało który z przewoźników czy zarządzających transportem umie napisać dobre, mocne odwołanie, poparte przepisami prawa. Jak to zrobić? Najlepiej skorzystać z rad doświadczonych ekspertów, którzy zetknęli się w swojej pracy z tysiącami odwołań i doskonale wiedzą, co działa, a co nie. Ich porady znajdą Państwo w tej książce. Nasi doradcy podpowiadają w niej Czytelnikom, jak pisać odwołania, żeby zostały rozpa- trzone pozytywnie i jakich błędów unikać, żeby nie odebrać sobie szansy na sukces. Omawiają zarówno odwołania pisane do Inspekcji Transportu Drogowego, jak i skargi do sądu na decyzje ITD. Przedstawiają też orze- czenia sądów w sprawach związanych z transportem drogowym – można w nich znaleźć wiele wskazówek, które kary nakładane na przewoźnika czy zarządzającego są zasadne, a które nie. Nasza książka jest przeznaczona dla osób zarządzających transportem oraz właścicieli firm transportowych. Nie zajmujemy się w niej karami nakładanymi na kierowców, w tym karami za brak opłat drogowych via- TOLL. Omawiamy decyzje ITD dotyczące przewoźników i menedżerów 7 transportu – nakładane zarówno na podstawie ustawy o transporcie dro- gowym, jak i innych przepisów. Jeśli zostaniemy niesłusznie ukarani, nie rezygnujmy z dochodzenia swoich racji. Dzięki odwołaniu możemy uzyskać dużo mniejszą karę niż w pierwotnej decyzji inspektora ITD albo nawet całkowite jej umorzenie. Warto więc walczyć o swoje. 8 Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego ROZDZIAŁ 1. KTO ODPOWIADA ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW TRANSPORTOWYCH Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego na podstawie taryfikatorów zamieszczonych w ustawie o transporcie drogowym grożą: z kierowcy, z osobie zarządzającej transportem, z osobie wykonującej przewozy drogowe (właścicielowi firmy transpor- towej) lub przewozy na potrzeby własne, z spedytorowi, nadawcy, odbiorcy, załadowcy, organizatorowi wycieczki, organizatorowi transportu i operatorowi publicznego transportu zbiorowego. Trzeba przy tym pamiętać, że osoby wykonujące transport drogowy to nie tylko podmioty wpisane do ewidencji działalności gospodarczej, lecz także te, które formalnie takiej działalności nie zgłosiły, ale ją wykonują. Przedsiębiorcą wykonującym transport drogowy jest bowiem każdy pod- miot, który faktycznie podejmuje działalność gospodarczą, bez względu na to, czy ją zarejestrował. 1.1. Kary dla kierowców Kary przewidziane dla kierowców zawiera załącznik nr 1 do ustawy. Kierowcę wolno ukarać grzywną m.in. za naruszenie: 9 z obowiązku posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów, z zasad dotyczących maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennego czasu odpoczynku lub maksymalnego czasu pro- wadzenia pojazdu bez przerwy, określonych w rozporządzeniu WE nr 561/2006 oraz w umowie AETR, z zasad regulujących użytkowanie urządzeń rejestrujących samoczyn- nie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85. Odpowiedzialność kierowcy nie ma charakteru administracyjnego. Kary grzywny wymierza mu się na podstawie przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia. Nakładane są w formie mandatów karnych. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu ITD kieruje wniosek do sądu o ukaranie. Grzywny mogą być nałożone na kierowcę zarówno podczas kontroli przeprowadzanej w trakcie przewozu, jak i tej dokonywanej w siedzibie firmy. Do końca 2011 roku nakładano je tylko na drodze. W związku z tym od początku 2012 roku kierowcy płacą dużo więcej kar, ponieważ kontrole w firmach mają znacznie szerszy zakres. Kierowca nie może już odetchnąć z ulgą, gdy po okresie 28 dni zda szefowi wykresówki, na których zareje- strowały się jego naruszenia. W razie kontroli w przedsiębiorstwie i tak za nie odpowie. 1.2. Kary dla właścicieli firm Taryfikator dla przedsiębiorców stanowi załącznik nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Te kary są nakładane w drodze decyzji ad- ministracyjnej. Jeżeli właściciel firmy transportowej jest jednocześnie zarządzającym transportem (ma certyfikat kompetencji zawodowych), w niektórych sytuacjach odpowiada za naruszenia jako zarządzający. Omó- wimy to dokładniej w dalszej części tego rozdziału. Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy są od siebie niezależ- ne, a więc ukaranie jednego z nich nie oznacza, że drugi nie zostanie ukarany. 10 Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Rozdział 1. Kto odpowiada za naruszenia przepisów transportowych PRZYKŁAD Kiedy karę poniosą i kierowca, i przedsiębiorca? Inspektorzy WITD zatrzymali pojazd, którym kierował Sta- nisław, pracownik hurtowni nawozów sztucznych „Agatt”. Przeprowadzona kontrola wykazała, że nie posiadał wypisu z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne. WITD wszczął w związku z tym postępowanie administracyjne, a następnie decyzją nałożył na „Agatt” karę pieniężną za brak zaświadczenia. W odwołaniu pełnomocnik firmy „Agatt” zażądał uchylenia de- cyzji WITD, ponieważ sąd rejonowy ukarał już za to Stanisława grzywną w wysokości 500 zł, a przepisy zakazują podwójnego karania za to samo naruszenie. Czy takie argumenty są słuszne? Nie. Kierowca został ukarany grzywną zasądzoną wyrokiem naka- zowym w postępowaniu prowadzonym w trybie Kodeksu postępowa- nia w sprawach o wykroczenia, co nie wyklucza możliwości ukarania przedsiębiorcy na podstawie ustawy o transporcie drogowym. 1.3. Kary dla zarządzających transportem Ustawa o transporcie zawiera też załącznik nr 2, w którym skatalogo- wane są kary nakładane na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem lub transportem w przedsiębiorstwie oraz na każdą inną osobę wykonującą czynności związane z przewozem drogowym. Te kary grożą m.in. za brak badań i szkoleń kierowców, niewyposażenie ich w wymagane dokumenty oraz złe organizowania im pracy. W firmach transportowych jest obowiązek wyznaczania osoby zarzą- dzającej transportem – musi to być ktoś, kto ma certyfikat kompetencji zawodowych. W innych przedsiębiorstwach zajmujących się przewozami, np. takich, które prowadzą przewozy na potrzeby własne, odpowiedzial- ność zarządzających transportem ponoszą ci pracownicy, którzy wykonują obowiązki związane z przewozami, np. kierownicy działu transportu. Zarządzający transportem, podobnie jak kierowcy, mogą być ukarani zarówno podczas kontroli drogowej, jak i przy kontroli w przedsiębiorstwie. 11 Grzywny wymierzane zarządzającym nakłada się niezależnie od tego, czy podczas tej samej kontroli ukarano kierowcę lub właściciela firmy trans- portowej, czy nie. ITD wymierza zarządzającym kary w formie mandatów karnych, a w razie odmowy przyjęcia mandatu kieruje wniosek do sądu. Kiedy zarządzający dostaje karę Wbrew temu, co sądzi wielu przewoźników, ukaranie kierowcy manda- tem karnym nie kończy kontroli dokonywanej na drodze. Jeżeli bowiem zostały podczas niej stwierdzone naruszenia, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o transporcie drogowym, rusza machina mająca na celu ustalenie, kto jest zarządzającym transportem w tej firmie. Właściciel przedsiębiorstwa otrzyma pismo, w którym organ prze- prowadzający kontrolę wezwie go do wskazania osoby pełniącej u niego funkcję zarządzającego. Jeżeli nie zostanie wskazany, ITD ustali to w inny sposób. Na przykład dowie się tego od organu, który udzielił przedsiębior- stwu licencji transportowej i w związku z tym ma dane osoby posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych w tej firmie. Jeżeli przewoźnik, chcąc uniknąć kłopotów, prześle organowi kontroli informację, że w jego firmie nie ma osoby zarządza- jącej transportem, zostanie wobec niego podjęta procedura cofnięcia licencji z uwagi na niespełnianie ustawowych wymogów. Zarządzający transportem może też być ukarany podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa. 1.4. Zarządzający transportem w firmach prowadzących przewozy na potrzeby własne Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje tylko przewozy na potrzeby własne, nie musi wyznaczać osoby zarządzającej transportem, która ma certyfikat. Nie oznacza to jednak, że nie ma tam nikogo, kto odpowie jako zarządzający w razie kontroli ITD. Taryfikator nr 2 dotyczy również przedsiębiorców wyko- nujących przewozy na potrzeby własne. Jest tak dlatego, że art. 92 ust. 3 ustawy 12 Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Rozdział 1. Kto odpowiada za naruszenia przepisów transportowych o transporcie drogowym, w którym przewidziano kary, mówi nie tylko o odpowiedzialności osób, które zarządzają transportem na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, ale także o każdej innej osobie wykonującej czynności związane z prze- wozem drogowym. Jeżeli więc podczas kontroli samochodu wykonującego przewozy na potrzeby własne zostaną stwierdzone naruszenia z załącznika nr 2, właś- ciciel firmy zostanie wezwany do wskazania osoby, która była odpowie- dzialna za sprawy związane z przewozem drogowym. Jeśli jej nie wskaże, może spodziewać się dalszych czynności ze strony Inspekcji Transportu Drogowego, np. kontroli w siedzibie swojego przedsiębiorstwa. 1.5. Gdy właściciel jest zarządzającym lub kierowcą Często, szczególnie w niewielkich firmach transportowych, bywa tak, że właściciel przedsiębiorstwa jest jednocześnie zarządzającym transportem – ma bowiem certyfikat kompetencji zawodowych. Czy w razie stwierdze- nia naruszeń zostanie ukarany dwukrotnie – jako przedsiębiorca i jako zarządzający? Nie, w sytuacji gdy właściciel firmy naruszy przepisy, za które może być ukarany też jako kierowca lub zarządzający, nakłada się karę tylko na firmę. Taką zasadę przewiduje art. 92a ust. 5 ustawy o transporcie drogowym. Czasami to się opłaca. Na przykład, jeśli podczas kontroli drogowej zostanie stwierdzony brak legalizacji tachografu, właściciel firmy, który jest jednocześnie zarządzającym transportem, zapłaci 1.000 zł. Gdyby transportem zarządzał ktoś inny, przedsiębiorstwo i tak dostałoby 1.000 zł kary, a za- rządzający dodatkowo 2.000 zł. Trzeba jednak pamiętać, że zasada ta działa tylko wówczas, gdy ta- ryfikator nr 3 przewiduje za dane wykroczenie karę dla przewoźnika. Jest bowiem wiele naruszeń ujętych w załączniku nr 1 lub 2, które nie pojawiają się w załączniku nr 3. 13 PRZYKŁAD 1 Przedsiębiorca i kierowca w jednym Właściciel firmy transportowej jeździł jako jeden z jej kierowców. Podczas kontroli inspektorzy ITD stwierdzili, że używał wykresówki dłużej niż przez okres, na który była prze- znaczona. Popełnił więc naruszenie przewidziane jako lp. 13.9 załącznika nr 1 do ustawy o transporcie. W związku z tym do- stał mandat w wysokości 100 zł, nie nałożono na niego jednak kary jako na przedsiębiorcę, ponieważ naruszenia tego nie ma w załączniku nr 3 do ustawy. PRZYKŁAD 2 Jednocześnie właściciel i zarządzający Podczas kontroli stwierdzono, że kierowca, który wy- konywał przewóz drogowy, nie miał ważnego orzeczenia lekarskiego. W firmie, do której należał samochód, właściciel był jednocześnie zarządzającym transportem. Jako zarządzający został ukarany mandatem karnym w kwocie 1.000 zł na pod- stawie lp. 3.2. załącznika nr 2 do ustawy. Punkt ten przewiduje sankcję za dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowe- go przez kierowcę, który nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Nie zostanie wobec niego wszczęte postępowanie administra- cyjne w celu nałożenia kary z załącznika nr 3. Ten taryfikator nie zawiera bowiem naruszenia związanego z niedopełnieniem obowiązku kierowania kierowców na badania lekarskie i psycho- logiczne oraz na szkolenia. 1.6. Gdy kierowca to zarządzający transportem Może też być jeszcze inaczej. Zdarza się, że osoba zarządzająca trans- portem, posiadająca certyfikat, jeździ jako kierowca. Co zrobi inspektor, gdy wykryje wykroczenie zarówno z załącznika nr 1, jak i nr 2? 14 Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Rozdział 1. Kto odpowiada za naruszenia przepisów transportowych Artykuł 92a ust. 5 ustawy o transporcie uwzględnia tylko sytuację, gdy ktoś popełnia czyn będący jednocześnie wykroczeniem z załącznika nr 1 (dla kierowców) lub 2 (dla zarządzających) oraz naruszeniem z załącznika nr 3 (dla przedsiębiorców). Wówczas stosuje się tylko sankcję admini- stracyjną. Jednak w przepisie tym nie ma mowy o przypadku, gdy ktoś dokona wykroczenia przewidzianego jednocześnie w załącznikach nr 1 i nr 2. A to jest możliwe. Zdarza się przecież, że kierowca-zarządzający nie ma przy sobie wypisu z licencji. Na podstawie załącznika nr 1 grozi mu wówczas mandat w kwocie 500 zł (za brak wymaganego dokumentu), a na bazie załącznika nr 2 kara 2.000 zł (za niewyposażenie kierowcy w wypis z licencji). To sytuacja, której nie rozstrzygnęły ani przepisy, ani Główny Inspektor Transportu Drogowego w swoich wytycznych. W związku z tym w tego rodzaju przypadkach jeden kontrolujący zastosuje sankcję łagodniejszą i nałoży mandat 500 zł, inny zaś uzna, że należy ukarać karą wyższą, i zaproponuje mandat w kwocie 2.000 zł. Można sobie nawet wyobrazić sytuację, że kontroler będzie próbował nałożyć dwa mandaty karne, wy- chodząc z założenia, że nie karze dwukrotnie za to samo naruszenie, ponieważ nieokazanie dokumentu i niewyposażenie w ten dokument to dwie różne kwestie. 1.7. Kary dla innych uczestników transportu Odpowiedzialność wobec ITD ponoszą też spedytor, nadawca, odbior- ca, załadowca, organizator wycieczki, organizator transportu i operator publicznego transportu zbiorowego. Jednak podlegają karze tylko wów- czas, gdy okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że mieli wpływ na powstanie naruszenia lub się na to godzili. Osoby te nie podlegają kontroli na tych samych zasadach co właściciele firm transportowych. Można je ukarać tylko wtedy, gdy podczas kontroli przewoźnika zostanie stwierdzone naruszenie, a okoliczności i dowody wskażą jednoznacznie, że załadowca czy nadawca wiedzieli o nim i godzili się na nie lub – tym bardziej – mieli na nie wpływ. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: