Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00398 006878 12423999 na godz. na dobę w sumie
Odwrotne obciążenie 2017 – usługi budowlane i towary - ebook/pdf
Odwrotne obciążenie 2017 – usługi budowlane i towary - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789099 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., zmieniła częściowo zasady rozliczeń w odwrotnym obciążeniu. Rozszerzono także katalog czynności objętych odwrotnym obciążeniem. 

Publikacja kompleksowo i na licznych przykładach wyjaśnia m.in:

• Kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT w ramach odwrotnego obciążenia

• Jakie nowe towary i usługi budowlane objęto odwrotnym obciążeniem

• Jakie są nowe zasady wysyłania deklaracji VAT – 7 i krajowych informacji podsumowujących (VAT – 27)

• W jaki sposób prawidłowo rozliczyć korektę transakcji objętej odwrotnym obciążeniem

Całość napisana w bardzo przystępny sposób, poparta praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów i deklaracji.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INDEKS 331783OdwrOtne obciążenie 2017– usługi budowlane i towary Kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT w ramach odwrotnego obciążenia Jakie nowe towary i usługi budowlane objęto odwrotnym obciążeniem Jakie są nowe zasady wysyłania deklaracji VAT-7 i krajowych informacji podsumowujących (VAT-27) W jaki sposób prawidłowo rozliczyć korektę transakcji objętej odwrotnym obciążeniemISSN 1234-5695 NR 2 (888) LUTY 2017 CENA 39,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) WWW.PGP.INFOR.PLUKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKUPartner merytoryczny luty 2017PorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 2 (888)3spis treścispis treści1. OpOdatkOwanie według mechanizmu OdwrOtnegO Obciążenia – na czym pOlega 52. ObOwiązek rOzliczenia Vat Od dOstawy tOwarów – na kim spOczywa 62.1. Warunki, jakie musi spełniać dostawca towarów 82.1.1. Uzyskanie przez dostawcę potwierdzenia statusu podatkowego nabywcy – czy konieczne 92.2. Warunki, jakie musi spełniać nabywca towarów i jak sprawdzić jego podatkowy status 102.2.1. Weryfikacja statusu podatkowego nabywcy, czyli jak sprawdzić, czy nabywca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 112.3. Warunki, jakie musi spełniać dostawa, która podlega opodatkowaniu w ramach odwrotnego obciążenia 112.3.1. Nieodpłatne przekazanie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT – czy jest objęte odwrotnym obciążeniem 132.4. Rozliczenie zakupu dokonanego przez organy władzy publicznej 132.5. Ochrona sprzedawcy w przypadku błędnego wskazania statusu podatkowego przez nabywcę 143. tOwary Objęte mechanizmem OdwrOtnegO Obciążenia 153.1. Nowe towary objęte odwrotnym obciążeniem od 2017 r. 153.2. Rozliczanie dostaw towarów objętych odwrotnym obciążeniem w okresie przejściowym 163.3. Sprzedaż pełnowartościowego stopu metali nieżelaznych a odwrotne obciążenie 173.4. Limit 20 000 zł – jakich towarów dotyczy 173.5. Dostawa towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji 193.6. Umowa o współpracy jako podstawa do rozliczania dostaw w ramach odwrotnego obciążenia 203.7. Skutki obniżenia ceny dla jednolitej gospodarczo transakcji spowodowanego przyznaniem rabatu, zwrotem towaru lub rezygnacją z części dostawy 213.8. Rozliczenie zaliczki przekazanej na poczet jednolitej gospodarczo transakcji 223.9. Dostawa elektroniki o charakterze ciągłym (powtarzalnym) – kto rozlicza podatek 233.10. Dostawa przenośnego komputera – kiedy nie podlega procedurze odwrotnego obciążenia 244. rOzliczenie dOstawy tOwarów Objętych OdwrOtnym Obciążeniem przez sprzedawcę 254.1. Udokumentowanie dostawy towarów 254.2. Ujęcie faktury z odwrotnym obciążeniem w ewidencji sprzedaży i deklaracji VAT 274.3. Transakcje wyrażone w walucie obcej – ustalenie podstawy opodatkowania i wyznaczenie kursu waluty 284.4. Rozliczenie przez dostawcę zaliczki przy odwrotnym obciążeniu 295. rOzliczenie dOstaw tOwarów Objętych OdwrOtnym Obciążeniem przez nabywcę 315.1. Dokumentowanie i rozliczanie transakcji 315.1.1. Ustalenie podstawy opodatkowania i daty powstania obowiązku podatkowego 315.1.2. Termin odliczenia przez nabywcę VAT naliczonego 325.2. Ujęcie transakcji w ewidencji i deklaracji podatkowej 345.3. Rozliczenie VAT od nieodpłatnego przekazania towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT 375.4. Rozliczenie przez nabywcę dostaw dokonanych w systemie zaliczkowym 385.5. Skutki nieprawidłowego rozliczenia VAT przez nabywcę 406. kOrygOwanie transakcji krajOwych Objętych OdwrOtnym Obciążeniem 416.1. Treść faktury korygującej transakcję objętą odwrotnym obciążeniem 426.2. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej 436.3. Terminy obowiązujące przy rozliczeniach korekty transakcji objętej odwrotnym obciążeniem 446.3.1. Moment korygowania sprzedaży przez dostawcę 44 4www.pgp.infor.plPorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 2 (888)spis treści6.3.2. Termin korygowania podatku należnego i naliczonego przez nabywcę 456.3.3. Korekta rozliczenia, gdy sprzedawca błędnie wystawił fakturę z wykazanym VAT 476.4. Korekta transakcji związanych z dostawą sprzętu elektronicznego 496.4.1. Korekta rozliczenia VAT od transakcji w przypadku, gdy jej łączna wartość zmniejszy się poniżej limitu 20 000 zł 496.4.2 Podwyższenie wartości dostaw powyżej limitu 20 000 zł a zmiana podmiotu zobowiązanego do rozliczenia VAT 506.5. Korekta zaliczki w przypadku zmiany podatnika zobowiązanego do rozliczenia VAT od dostawy towarów 526.6. Korekta podatku naliczonego przez nabywcę towarów lub usług objętych odwrotnym obciążeniem w ramach ulgi na złe długi 537. rOzliczenie Vat przez dOstawcę i nabywcę tOwarów wymieniOnych w załączniku nr 11 dO ustawy w deklaracji pOdatkOwej 547.1. Wykazanie przez dostawcę transakcji w deklaracji VAT 557.2. Wykazanie przez nabywcę transakcji w deklaracji VAT 557.3. Korekta deklaracji VAT przez dostawcę 567.4. Korekta deklaracji VAT przez nabywcę 578. wykazanie dOstaw Objętych OdwrOtnym Obciążeniem w infOrmacji pOdsumOwującej (Vat-27) 598.1. Składanie informacji podsumowujących (VAT-27) 598.2. Dane wykazywane w krajowej informacji podsumowującej 608.3. Składanie zerowych informacji podsumowujących 608.4. Zasady korygowania informacji podsumowujących 618.5. Rozliczanie zaliczki w informacji podsumowującej 629. rOzliczanie usług budOwlanych Objętych OdwrOtnym Obciążeniem 639.1. Podatnicy objęci odwrotnym obciążeniem z tytułu świadczonych usług budowlanych 639.2. Usługi budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia 659.3. Rozliczenie usług budowlanych przez sprzedawcę 689.3.1. Weryfikacja statusu podatkowego usługobiorcy, czyli jak sprawdzić, czy nabywca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 689.3.2. Dokumentowanie sprzedaży usługi budowlanej 689.3.3. Ujęcie faktury z odwrotnym obciążeniem w deklaracji VAT 699.3.4 Dokumentowanie i rozliczanie przez usługodawcę zaliczki otrzymanej na poczet usługi budowlanej 709.3.5. Wykazywanie przez sprzedawcę usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem w krajowej informacji podsumowującej (VAT-27) 729.4. Rozliczenie VAT przez nabywcę usługi budowlanej 749.4.1. Dokumentowanie i rozliczanie transakcji przez nabywcę usługi 749.4.2. Ujęcie przez nabywcę transakcji w deklaracji VAT 779.4.3. Rozliczenie transakcji w systemie zaliczkowym przez nabywcę usługi 799.5. Rozliczanie usług budowlanych w okresie przejściowym 8110. OdpOwiedzi na pytania czytelników 8310.1. Jakie są warunki stosowania odwrotnego obciążenia w budownictwie 8310.2. Czy stosujemy odwrotne obciążenie przy sprzedaży złomu na rzecz gminy i zakładu budżetowego 8710.3. Jak ewidencjonować zapasy objęte procedurą odwrotnego obciążenia 8810.4. Jakie obowiązki związane z mechanizmem odwrotnego obciążenia w budownictwie ciążą na podatnikach 8910.5. Czy odwrotne obciążenie ma zastosowanie do usług budowlanych wykonanych w 2016 r., a zafakturowanych w roku 2017 9111. załączniki 92Załącznik nr 1 92Załącznik nr 2 95 opodatkowanie według mechanizmu odwrotnego obciążenia – na czym polegaluty 2017PorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 2 (888)5Odwrotne obciążenie 2017 – usługi budowlane i towary1. opodatkowanie według mechanizmu odwrotnego obciążenia – na czym polega Przez wiele lat samonaliczanie VAT przez nabywcę dotyczyło głównie transakcji z podmiotami zagranicz­nymi, tak jak w przypadku WNT, importu usług czy nabycia towarów w Polsce od zagranicznego podat­nika, który w naszym kraju nie posiadał siedziby, stałego miejsca zamieszkania ani stałego miejsca pro­wadzenia działalności. Od 1 kwietnia 2011 r. obowiązek rozliczania przez nabywcę podatku należnego dotyczy także niektórych transakcji krajowych. Od momentu, gdy po raz pierwszy wprowadzono obowiązek rozliczania podatku należnego przez nabywcę, do chwili obecnej katalog czynności, w odniesieniu do których należy stosować mechanizm odwrotnego ob-ciążenia, sukcesywnie się powiększa. Tabela nr 1. Wprowadzenie i rozszerzenie katalogu czynności dokonanych na terytorium kraju, obję-tych mechanizmem odwrotnego obciążenia w latach 2011–2017Data obowiązywaniaKatalog czynności objętych odwrotnym obciążeniemOd 1 kwietnia 2011 r. ■ dostawa złomu (obowiązujące wówczas przepisy o VAT nie określały definicji złomu),■ świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powie-trza gazów cieplarnianych;Od 1 lipca 2011 r. ■ dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, opisa-nych za pomocą nomenklatury PKWiU, w tym m.in. dostawa odpadów i zło-mu metali nieszlachetnych, odpadów szklanych, odpadów gumowych oraz odpadów z tworzyw sztucznych itp.;Od 1 października 2013 r.■ katalog towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT ulega rozszerzeniu o kolejne towary – głównie z grupy wyrobów stalowych, takie jak m.in. pręty i kształtowniki stalowe, wyroby z miedzi i jej stopów itp.; Od 1 lipca 2015 r. ■ katalog towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT ulega po-nownemu rozszerzeniu o kolejne towary z grupy wyrobów stalowych, złota, metali nieżelaznych (aluminium, cynk, ołów, cyna, nikiel) oraz z kategorii elek-troniki (komputery przenośne, telefony komórkowe, konsole do gier wideo);Od 1 stycznia 2017 r. ■ katalog towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT ulega dalszemu rozszerzeniu o towary z grupy wyrobów ze srebra, złota i platyny oraz z kategorii elektroniki (procesory),■ katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem ulega rozszerzeniu o świadczenie określonych usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.Stosowanie mechanizmu polegającego na przesunięciu obowiązku zapłaty VAT na podmiot gospodarczy, na rzecz którego dokonano sprzedaży, jest zgodne z przepisami unijnymi. Na stosowanie tego środka zezwala odwrotne obciążenie 2017 – usługi budowlane i towary6www.pgp.infor.plPorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 2 (888)art. 199 i art. 199a dyrektywy 2006/112/WE. Wymienione przepisy zawierają zamknięty katalog transakcji, w odniesieniu do których państwa członkowskie mogą postanowić, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik podatku VAT – odbiorca towarów i usług będących przedmiotem tych transakcji. Z art. 199 ust. 1 dy-rektywy 2006/112/WE wynika, że państwa członkowskie mogą postanowić, iż osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik – odbiorca m.in. takich transakcji jak:■ dostawa prac budowlanych, w tym prac obejmujących naprawę, porządkowanie, konserwację, przebudowę i rozbiórkę nieruchomości, jak również odbiór robót budowlanych uznawany za dostawę towarów na pod-stawie art. 14 ust. 3 dyrektywy;■ dostawa zużytych materiałów, zużytych materiałów nienadających się do ponownego użycia w tym samym stanie, złomu, odpadów przemysłowych i nieprzemysłowych, odpadów przetwarzalnych, częściowo prze-tworzonych odpadów oraz dostawy pewnych towarów i świadczenia usług, wymienionych w załączniku VI dyrektywy (w tym np. dostawa odpadów oraz półproduktów żelaznych i nieżelaznych, itp.).Z kolei art. 199a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE stanowi, że państwa członkowskie mogą do 31 grudnia 2018 r. i na okres co najmniej dwóch lat postanowić, iż osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik, na rzecz którego jest wykonywana dowolna usługa lub jest dostarczany dowolny towar spośród wymienionych w tym przepisie, co dotyczy m.in.:■ przeniesienia pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziała-mi emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, które podlegają przenoszeniu zgodnie z art. 12 tej dyrekty-wy;■ dostawy telefonów komórkowych, będących urządzeniami wyprodukowanymi lub przystosowanymi do użytku w połączeniu z licencjonowaną siecią, wykorzystujących określone częstotliwości, niezależnie od tego, czy mogą one być wykorzystywane do innych zastosowań;■ dostawy układów scalonych, takich jak mikroprocesory i jednostki centralne, przed ich zainstalowaniem w wyrobach przeznaczonych dla użytkownika końcowego;■ dostawy konsoli do gier, tabletów i laptopów;■ dostawy metali surowych lub półwyrobów metalowych (w tym metali szlachetnych), innej niż te, o których mowa w art. 199 ust. 1 lit. d) dyrektywy, o ile nie są objęte procedurą szczególną dotyczącą towarów uży-wanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków na mocy art. 311–343 dyrektywy lub proce-durą szczególną dla złota inwestycyjnego na mocy art. 344–356 dyrektywy.Mechanizm opodatkowania sprzedaży w ramach odwrotnego obciążenia stanowi odstępstwo od zasady ogólnej, w myśl której podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego jest podmiot dokonują-cy dostawy towarów lub świadczenia usług. Mechanizm ten, który czyni podatnikiem nabywcę towarów lub usług, został wprowadzony po to, aby ograniczyć oszustwa i nadużycia w VAT w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są towary i usługi szczególnie podatne na te oszustwa. Głównie chodzi tu o nadużywa-nie prawa do odliczenia VAT z tzw. pustych faktur, w przypadku gdy wystawca takiej faktury nie wykazał po-datku należnego (gdy sprzedawcą jest tzw. słup, czyli podmiot, który mimo istnienia obowiązku nie rozlicza podatku należnego i zwykle nie posiada żadnego majątku). Rozszerzenie z dniem 1 stycznia 2017 r. katalogu dostaw i usług, wobec których stosuje się mechanizm od-wrotnego obciążenia, zostało wprowadzone w ramach tzw. pakietu rozwiązań uszczelniających, który ma na celu poprawę ściągalności VAT. 2. obowiązek rozliczenia Vat od dostawy towarów – na kim spoczywaNa warunki, których spełnienie powoduje, że to nabywca towarów rozlicza podatek należny od dostawy, wskazuje art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że jeśli dostawa dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT oraz:a) dokonującym ich dostawy jest podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podsta-wie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT;b) nabywcą jest podatnik VAT zarejestrowany jako podatnik VAT czynny; obowiązek rozliczenia Vat od dostawy towarów – na kim spoczywa7luty 2017PorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 2 (888)7c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w:■ art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (zwolnienie dotyczy dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu dostawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego) lub■ art. 122 ustawy o VAT (zwolnienie dotyczy dostawy złota inwestycyjnego), to podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT od tej transakcji jest nabywca będący osobą prawną, jed-nostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną. ! UWAGANabywca ma obowiązek rozliczenia VAT od dostawy towarów, jeśli:■ dostawca i nabywca są czynnymi podatnikami VAT;■ dostawa:– została dokonana na terytorium kraju,– dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT,– nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 usta-wy o VAT. W przypadku spełnienia wymienionych warunków dostawca towarów nie rozlicza podatku należnego, co wynika z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT. W celu udokumentowania tej sprzedaży musi jednak wystawić fakturę bez stawki i kwoty VAT, oznaczoną wyrazami „odwrotne obciążenie”. Tak wystawiona faktura stanowi infor-mację, że VAT od transakcji rozlicza nabywca towarów. Z kolei nabywca jest zobowiązany rozliczyć podatek należny z tego tytułu niezależnie od ich dalszego przeznaczenia, tzn. niezależnie od tego, czy nabyty przez niego towar będzie podlegał dalszej odsprzedaży jako towar handlowy, czy będzie służył to wytworzenia wy-robów gotowych, czy też np. zostanie przekazany lub zużyty przez podatnika na inne cele związane z prowa-dzoną działalnością gospodarczą. PrzykłAd 1Firma X kupiła od firmy Y towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Przedmiotem trans-akcji były stalowe pręty i kształtowniki. Obie strony transakcji są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. Nabywca kupił towary w celu ich zużycia podczas remontu firmowego budynku (magazynu). Ze względu na fakt, że:■ dostawa dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT,■ obie strony transakcji są podatnikami VAT czynnymi,dostawca nie rozlicza VAT od sprzedaży. Obowiązek ten obciąża nabywcę towarów. Obejmuje on także sytuację, gdy kupione towary są zużywane przez nabywcę na własne potrzeby (remont firmowego bu-dynku). Zasadą jest, że nabywca rozlicza podatek należny od dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT niezależnie od wartości transakcji, tzn. niezależnie od tego, czy wartość zakupu (bez VAT) wy-niosła np. 1 zł czy 100 000 zł. Wyjątkiem jest jednak dostawa towarów z kategorii elektroniki wymienionych w poz. 28–28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, takich jak:■ procesory (PKWiU ex 26.11.30.0), ■ komputery przenośne, np. tablety, notebooki, laptopy (PKWiU ex 26.20.11.0),■ telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0), oraz■ konsole do gier wideo (PKWiU ex 26.40.60.0).W 2017 r. utrzymana została zasada, w myśl której podatek należny od dostawy wymienionych towarów rozlicza nabywca, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza 20 000 zł (art. 17 ust. 1c ustawy o VAT). Do końca 2016 r. podany limit dotyczył komputerów przenośnych, telefonów komórkowych oraz konsoli do gier wideo. Od 2017 r. li-mit, po przekroczeniu którego transakcja jest objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia, dotyczy również procesorów. odwrotne obciążenie 2017 – usługi budowlane i towary8www.pgp.infor.plPorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 2 (888)PrzykłAd 2Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT zajmuje się hurtowym handlem podzespołami komputero-wymi. Kupione towary firma odsprzedaje innym podmiotom gospodarczym. 18 stycznia 2017 r. spółka kupiła procesory. Dostawcą był czynny podatnik VAT. Wartość netto transakcji wyniosła 50 000 zł. Ze względu na to, że wartość transakcji przekracza limit 20 000 zł, spółka, jako nabywca procesorów, po-winna rozliczyć podatek należny od ich dostawy. 2.1. warunki, jakie musi spełniać dostawca towarówZ art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy o VAT wynika, że przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy towarów (wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT) niezbędne jest, aby dokonującym dostawy był podatnik, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT. Za takiego dostawcę uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Dla objęcia transakcji odwrotnym obciążeniem istotne jest, aby dostawca, który działa w charakterze takie-go podatnika, nie korzystał z tzw. zwolnienia podmiotowego przysługującego drobnym przedsiębiorcom (ze względu na obroty), o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT. W 2017 r. zmienił się limit sprzedaży uprawniającej do stosowania zwolnienia podmiotowego. Od tego roku zwolnienie z opodatkowania VAT przysługuje tzw. drobnym przedsiębiorcom, czyli takim, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Do końca 2016 r. limit ten wynosił 150 000 zł. Z kolei z przejściowych przepisów usta-wy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r. poz. 2024 (zwanej dalej ustawą zmieniającą), wynika również, że podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać z tego zwolnienia. ! UWAGAW 2017 r. zmienił się limit sprzedaży uprawniającej do stosowania zwolnienia podmiotowe-go. Obecnie wynosi on 200 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). PrzykłAd 3Dostawca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT prowadzi działalność gospodar-czą od 2012 r. Dotychczas obrót osiągany przez tego podatnika za poszczególne lata uprawniał go do stosowania zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W 2016 r. łączna wartość sprzedaży wyniosła u niego 180 000 zł. 1. Skoro wartość sprzedaży za 2016 r. nie przekroczyła limitu 200 000 zł, to podatnik w 2017 r. także może korzystać ze zwolnienia przysługującego drobnym przedsiębiorcom. Jeżeli podatnik w 2017 r. nie zrezygnuje ze zwolnienia lub nie utraci do niego prawa, to dokonane przez niego dostawy towa-rów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT nie będą objęte odwrotnym obciążeniem (na-bywca nie rozlicza podatku należnego).2. Jeśli od 2017 r. podatnik zrezygnuje ze statusu podatnika VAT zwolnionego lub w trakcie roku utraci do niego prawo i zarejestruje się jako podatnik VAT czynny, to dokonane przez niego dostawy towarów wy-mienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT będą objęte odwrotnym obciążeniem (nabywca zareje-strowany jako podatnik VAT czynny będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego od dostawy). Analogiczne konsekwencje związane z rozliczeniem transakcji będą dotyczyły podatników, którzy w 2017 r. rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej. Ze zwolnienia podmiotowego mogą bowiem korzystać nie tylko podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, ale również ci, którzy dopiero ją rozpoczynają. obowiązek rozliczenia Vat od dostawy towarów – na kim spoczywa9luty 2017PorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 2 (888)9U podatnika, który w 2017 r. rozpocznie wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, zwolnie-niu podlega sprzedaż, której przewidywana wartość nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzo-nej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Jednocześnie z przejściowych przepisów ustawy zmieniającej wynika, że podatnicy, którzy rozpoczę-li w 2016 r. wykonywanie czynności opodatkowanych wymienionych w art. 5 ustawy o VAT, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać z tego zwolnienia. Tym samym podatnicy, któ-rzy w 2017 r. rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej i nie zrezygnują ze zwolnienia podmio-towego lub nie utracą do niego prawa, nie rozliczają dostawy w ramach mechanizmu odwrotnego obcią-żenia, nawet jeśli zostały spełnione pozostałe warunki związane z przedmiotem dostawy i podatkowym statusem nabywcy. 2.1.1. uzyskanie przez dostawcę potwierdzenia statusu podatkowego nabywcy – czy konieczneJeżeli transakcja spełnia warunki do opodatkowania jej w ramach odwrotnego obciążenia, wobec czego dostawca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT na podstawie art. 17 ust. 2 usta-wy o VAT nie rozliczył podatku należnego, to żadne przepisy o VAT nie nakładają na tego dostawcę obo-wiązków w zakresie uzyskania i posiadania potwierdzenia statusu podatkowego nabywcy. Dostawca nie musi również uzyskiwać od nabywcy potwierdzenia, że rozliczył on w deklaracji VAT podatek należny od dostawy towarów. Sprawdzenie, czy nabywca rozliczył podatek należny od dostawy, w przypadku gdy na podstawie przepisów ustawy o VAT był on do tego zobowiązany, spoczywa wyłącznie na organach admi-nistracji podatkowej lub kontroli skarbowej. Brak obowiązku posiadania przez dostawcę oświadczenia złożonego przez nabywcę w sprawie jego sta-tusu podatkowego potwierdził także Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2014 r. (IBPP1/443-1229/13/LSz), który wyjaśnił, że:MF(...) nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wnioskodawca dysponował ww. oświadczeniem, jednak usta-wodawca nie uzależnił zakresu stosowania procedury odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towa-rów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, od posiadania jakiegokolwiek oświadczenia. Skoro jednak od statusu podatkowego nabywcy zależy sposób rozliczenia podatku należnego od do-stawy, to warto, by dostawca dysponował dokumentami, które potwierdzają zasadność tego rozliczenia. Weryfikacja nabywcy jest o tyle istotna dla dostawcy, że jeśli w momencie sprzedaży nie opodatkował on dostawy towarów, to w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej lub skarbowej, jeśli wykaże ona, że status nabywcy nie pozwalał na rozliczenie VAT w ramach odwrotnego obciążenia, dostawca będzie mu-siał uregulować kwotę VAT, mimo że faktycznie nie otrzymał od nabywcy zapłaty w części przypadającej na podatek.Aby uniknąć tego rodzaju konsekwencji, warto, by dostawca uzyskał potwierdzenie, że nabywca:■ jest wpisany do odpowiedniego rejestru i prowadzi działalność gospodarczą (np. CEIDG lub KRS),■ posiada status podatnika VAT czynnego zweryfikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce „Sprawdź status podmiotu w VAT” (patrz: punkt 2.2.1. Weryfikacja statusu podatkowe-go nabywcy, czyli jak sprawdzić, czy nabywca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT).Zasadność weryfikacji statusu nabywcy potwierdził również Dyrektor IS w Katowicach w przywołanej wcześniej interpretacji indywidualnej z 27 marca 2014 r. (IBPP1/443-1229/13/LSz). W piśmie tym czy-tamy, że:MFPodatnik powinien dołożyć wszelkich starań, aby prowadzone przez niego rozliczenia były prawidło-we i ma różne możliwości ustalenia, czy nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Wnioskodawca może bowiem np. zażądać od nabywcy dokumentów potwierdzających prowa-dzenie przez kontrahenta działalności gospodarczej, rejestrację jako podatnika VAT, lub skorzystać z procedu-ry określonej w art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, zgodnie z którym na wniosek zainteresowanego naczelnik urzę-du skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku. odwrotne obciążenie 2017 – usługi budowlane i towary10www.pgp.infor.plPorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 2 (888)2.2. warunki, jakie musi spełniać nabywca towarów i jak sprawdzić jego podatkowy status Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o VAT warunkiem zastosowania mechanizmu odwrotnego obcią-żenia przy dostawie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT jest, aby nabywcą był podat-nik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W przypadku gdy status podatkowy dostawcy oraz przedmiot transakcji spełniają warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, nabywca jest zobowiązany do rozliczenia VAT, jeżeli jest:■ osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną, która wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności,■ zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. PrzykłAd 4Podatnik VAT czynny sprzedał innemu podatnikowi VAT czynnemu pręty ze stali wymienione w załącz-niku nr 11 do ustawy o VAT, sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 24.31.20.0. Wartość netto transakcji wyniosła 250 zł. Bez względu na wartość transakcji nabywca stał się dla niej podatnikiem zo-bowiązanym do rozliczenia podatku należnego. PrzykłAd 5Podatnik VAT czynny sprzedał podatnikowi VAT zwolnionemu pręty ze stali wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 24.31.20.0. Wartość netto transak-cji wyniosła 3000 zł. Ze względu na status podatkowy nabywcy dostawca rozlicza transakcję na zasadach ogólnych, wystawiając fakturę z doliczonym podatkiem należnym. PrzykłAd 6Podatnik VAT czynny sprzedał osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej kształtowniki ze stali wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 24.10.71.0, o wartości netto 2000 zł. Osoba prywatna, która nabyła kształtowniki, w ogóle nie jest podatnikiem VAT (ani czynnym, ani zwol-nionym) i dla tej transakcji nie występuje ona w charakterze takiego podatnika. Nabywca niebędący po-datnikiem VAT nie rozlicza podatku od nabycia kształtowników. Wobec tego dostawca rozlicza sprzedaż towarów na zasadach ogólnych. W tym celu powinien zaewi-dencjonować obrót wraz z kwotą należnego podatku przy użyciu kasy fiskalnej (jeśli ma taki obowią-zek). Gdy osoba prywatna zażąda wystawienia faktury, dostawca kształtowników dokumentuje sprzedaż „zwykłą” fakturą, zawierającą m.in. stawkę i kwotę VAT. PrzykłAd 7Podatnik VAT czynny sprzedał unijnemu kontrahentowi drut miedziany wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, sklasyfikowany według PKWiU pod symbolem 24.44.23.0, o wartości 10 000 euro. Towar zo-stał przetransportowany z Polski do innego państwa członkowskiego UE. Unijny nabywca nie spełnia warun-ku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o VAT, ponieważ nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w naszym kraju jako podatnik VAT czynny. Zagraniczny przedsiębior-ca, będący nabywcą towarów, jest ewentualnie podatnikiem podatku od wartości dodanej. Dostawa towarów obowiązek rozliczenia Vat od dostawy towarów – na kim spoczywa11luty 2017PorAdniK GAzeTy PrAWneJ nr 2 (888)11 powinna być rozliczona jako WDT. Nie stosuje się do niej rozwiązań dotyczących opodatkowania dostawy w ramach odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. 2.2.1. weryfikacja statusu podatkowego nabywcy, czyli jak sprawdzić, czy nabywca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VatZastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia wymaga, aby nabywca towarów był zarejestrowany jako po-datnik VAT czynny. Wobec tego sprzedawca, w celu uniknięcia problemów związanych z opodatkowaniem dosta-wy, powinien na moment jej dokonania zweryfikować status podatkowy nabywcy. Możliwości weryfikacji jest kilka. Dostawca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT może zażądać od nabywcy okazania lub sporządzenia kserokopii „Potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT” sporządzanego według formularza VAT-5. Dokument ten stwierdza m.in. zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czyn-nego lub podatnika VAT zwolnionego. Trzeba jednak brać pod uwagę, że potwierdzenie to nie w każdym przy-padku może być aktualne, gdyż np. podatnik, który uzyskał VAT-5 potwierdzający jego status podatnika VAT czynnego, właśnie powrócił do zwolnienia w VAT. Ustalenie statusu podatkowego nabywcy może nastąpić także w trybie art. 96 ust. 13 ustawy o VAT. Z prze-pisu tego wynika, że na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Przy czym zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku. Za wydanie tego za-świadczenia wnioskujący musi wnieść opłatę skarbową w wysokości 21 zł. Wadą tego rozwiązania jest to, że na zaświadczenie trzeba niestety poczekać, a transakcja zwykle musi być zrealizowana bez zbędnej zwłoki. Poza tym gdyby dostawca chciał zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami rozliczenia VAT, to musiałby występować o takie zaświadczenie przy wykonaniu każdej czynności opodatkowanej, takiej jak dostawa towa-rów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT czy otrzymanie zaliczki na poczet tej dostawy. Z tych powodów najbardziej praktyczne jest trzecie rozwiązanie, a mianowicie sprawdzenie statusu podat-nika w bazie on-line udostępnionej przez Ministerstwo Finansów na Portalu Podatkowym. Na taki sposób we-ryfikacji resort finansów wskazał również w broszurze informacyjnej na temat „Zmian w zakresie mechani-zmu odwróconego obciążenia VAT”, w której wyjaśnił, że:MFWeryfikację statusu podatkowego nabywcy ułatwi dokonującemu dostawy baza on-line – usługa zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod nazwą „SPRAWDŹ STATUS PODMIOTU W VAT”, za pomo-cą której dostawca będzie mógł potwierdzić czy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Status podatkowy nabywcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w za-kładce „Sprawdź status podmiotu w VAT”. Sprawdzenie statusu nabywcy wymaga podania jego właściwego numeru NIP. Nie jest wymagane podanie danych adresowych ani nawet nazwy podmiotu. Weryfikowana jest wyłącznie poprawność cyfr oraz podatko-wy status podmiotu. Dostawca, który w ten sposób identyfikuje nabywcę, może otrzymać jeden z trzech komunikatów o następu-jącej treści:1. „Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT”2. „Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny”3. „Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony”. Usługa daje możliwość wydruku komunikatu wraz z datą weryfikacji. 2.3. warunki, jakie musi spełniać dostawa, która podlega opodatkowaniu w ramach odwrotnego obciążeniaAby dostawa towarów podlegała opodatkowaniu w ramach odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT:■ musi dotyczyć towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT; Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odwrotne obciążenie 2017 – usługi budowlane i towary
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: