Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 004974 18973119 na godz. na dobę w sumie
Odzyskaj pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów - ebook/pdf
Odzyskaj pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 23
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7677-627-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ebook informuje o

W odniesieniu do leczenia obcokrajowców opisuje warunki, które musi spełnić ta osoba, by uzyskać świadczenie, tj. wykupić polisę ubezpieczeniową lub mieć własne środki (leczenie planowe). Przedstawia także sytuację, w której ZOZ musi zwrócić się do ambasady, aby uzyskać zwrot za leczenie nieubezpieczonego obcokrajowca.

Z tekstu dowiesz się: 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Odzyskaj pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Odzyskaj pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Praktyczne wskazówki Jak zakłady opieki zdrowotnej mogą uzyskać zwrot środków finansowych za leczenie bezdomnych i nieubezpieczonych oraz cudzoziemców? Odzyskaj pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Praktyczne wskazówki Krzysztof Tuczapski wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych, prezes zarządu Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. Wydawca Alina Sulgostowska Redaktor Anna Rubinkowska Koordynator produkcji Tomasz Jakóbiak Projekt graficzny okładki Raster studio Korekta Zespół ISBN 978-83-7677-627-9 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2010 Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk ul. Konopnickiej 46, 05-071 Sulejówek, tel. 603 59 59 71 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Książka chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszej książce wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zasto- sowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności praw- nej za zastosowanie zawartych w książce wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści 1. WPROWADZENIE ................................................................ 5 2. POTWIERDZANIE, CZY PACJENT JEST UBEZPIECZONY ......................................................... 6 3. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE BEZDOMNYM ............................................... 8 3.1. Decyzja potwierdzająca prawo do leczenia osoby kwalifiku- jącej się do otrzymania pomocy społecznej ..................... 8 4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA LECZENIE PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH .................................................... 11 5. LECZENIE OBCOKRAJOWCÓW ................................... 12 Polisa ubezpieczeniowa lub własne środki ............................ 19 Ściągalność płatności .............................................................. 20 6. PODSTAWA PRAWNA ......................................................... 24 4 www.serwiszoz.pl 1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Zarówno menedżerowie zakładów opieki zdrowotnej, jak i leka- rze, w przypadku leczenia nieubezpieczonych pacjentów, zwłasz- cza w nagłych przypadkach, muszą kierować się dobrem pacjenta i potrzebą pełnej, fachowej pomocy medycznej, zgodnej ze sztuką lekarską. Udzielą świadczenia zdrowotnego, ale za leczenie wystawią rachunek. Nie zawsze jednak będzie to możliwe, ponieważ pacjent może podać fałszywy adres lub jest bezdomny. Czasem jest to obcokrajowiec, który nie ma Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i za jego leczenie nie zapłaci NFZ. W związku z tym menedżerowie muszą podejmować trud odzyskiwa- nia pieniędzy za leczenie nieubezpieczonych pacjentów w ośrodkach pomocy społecznej, NFZ czy ambasadach. Skalę problemu ponoszenia przez zakłady opieki zdrowotnej kosz- tów leczenia cudzoziemców nieobjętych wspólnotowym systemem koordynacji, a jednocześnie nieposiadających wymaganych polis pokazuje wynik ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdro- wia w szpitalach, których organami założycielskimi są marszałkowie województw. Od stycznia 2008 r. do sierpnia 2009 r. odnotowano w nich 441 przypadków, w których nie zostały pokryte koszty leczenia cudzoziemców, z czego 107 przypadków dotyczyło osób posiada- jących polisy ubezpieczeniowe. Stanowiły one kwotę 1.420.970 zł. W niniejszej broszurze podpowiadamy, jaka jest procedura odzyski- wania środków finansowych za leczenie nieubezpieczonych pacjen- tów, i podajemy praktyczne przykłady, jak radzą sobie z nią zakłady opieki zdrowotnej. www.serwiszoz.pl 5 Odzyskaj pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów 2. Potwierdzanie, czy pacjent jest ubezpieczony W każdym zakładzie opieki zdrowotnej sprawami ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych pacjentom, np. nieubezpieczonym, powinien zajmować się tzw. pracownik socjalny, mający odpowiednie kwalifikacje. Przykład W Zamojskim Szpitalu Niepublicznym obowiązuje zarządzenie, które ściśle reguluje procedury postępowania z osobą nieubezpie- czoną, zarówno w sytuacji zagrożenia życia, jak i zabiegów pla- nowych. Szpital jednak często ma problem z zebraniem prawdziwych danych pacjentów, którzy nie mają dowodów tożsamości i podają fałszywe adresy. Uzyskanie potwierdzenia prawa do ubezpieczenia dla tej grupy pacjentów wymaga dużo czasu i pełnego zaangażowania osób za to odpowiedzialnych. Zasady postępowania w przypadku leczenia nieubezpieczonego pacjenta na przykładzie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego ■ w przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta niemającego do- kumentu ubezpieczenia zdrowotnego dany oddział zgłasza ten fakt pracownikowi socjalnemu, ■ pracownik socjalny sprawdza w ZUS, KRUS i PUP, czy pacjent podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ■ przy braku potwierdzenia ubezpieczenia przez wymienione instytucje uruchamiana jest procedura objęcia ubezpieczeniem w trybie art. 54 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 6 www.serwiszoz.pl 2. Potwierdzanie, czy pacjent jest ubezpieczony zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (w ra- mach NFZ), ■ w sytuacji nieotrzymania decyzji (wójta, burmistrza, prezyden- ta) o ubezpieczeniu dział finansowy szpitala wystawia rachunek za pobyt i udzielone świadczenia lecznicze. Decyzje odmowne wydawane są w przypadku niespełnienia przez pacjenta kry- terium dochodowego, o którym mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ■ rachunek za pobyt w szpitalu jest wystawiany na podstawie aktualnego cennika usług medycznych, zatwierdzonego decyzją prezesa szpitala. Wycena dokonywana jest według wskazania grupera JGP zgodnego z wyceną NFZ, ■ termin płatności rachunku wynosi 2 tygodnie, ■ jeżeli należność nie zostanie uregulowana w terminie, dział finansowy szpitala wysyła wezwanie do zapłaty z natychmia- stowym terminem realizacji, ■ w przypadku braku wpłaty należności wysyłane jest wezwanie ostateczne z terminem płatności 5 dni, ■ po tym terminie do sądu kierowany jest wniosek o zasądzenie należności na rzecz szpitala, ■ po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upomi- nawczym szpital wystawia wezwanie do zapłaty w terminie 2 tygodni, ■ w przypadku braku zapłaty w terminie określonym w wezwaniu sprawa jest kierowana do postępowania komorniczego, ■ jeżeli komornik przyśle zawiadomienie o nieściągalności, na- leżność jest umarzana, ■ wtedy koszt danej hospitalizacji ponosi szpital. www.serwiszoz.pl 7 www.serwiszoz.pl BBP 0678 ISBN 978-83-7677-627-9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odzyskaj pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: