Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00401 007578 13584292 na godz. na dobę w sumie
Office 2003. Programowanie - książka
Office 2003. Programowanie - książka
Autor: Liczba stron: 512
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0171-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zaprojektuj i napisz własne aplikacje dla MS Office 2003

Pakiet MS Office już od pierwszych wersji umożliwiał automatyzowanie pracy -- najpierw narzędziem wykorzystywanym w tym celu były makra, potem język VBA. Nowa wersja Microsoft Office, oznaczona symbolem 2003, pozwala na tworzenie aplikacji za pomocą języka Visual Basic. Dzięki temu twórcy aplikacji dla pakietu Office mogą korzystać z możliwości oferowanych przez platformę .NET i narzędzia, takie jak Visual Studio Tools for Office oraz Information Bridge Framework. Dodatkową zaletą jest pełna obsługa standardu XML, co pozwala na korzystanie z technologii Web Services. Wykorzystując tę technologię, programiści mogą tworzyć bardzo rozbudowane i wydajne aplikacje.

Czytając książkę 'Office 2003. Programowanie', nauczysz się pisać własne programy dla MS Office 2003. W każdym z jej rozdziałów znajdziesz przykładowy projekt aplikacji. Dowiesz się, w jaki sposób do budowania programów używanych w pojedynczym dziale firmy, a nawet w całej korporacji, wykorzystywać nowe możliwości, udostępniane przez Visual Studio .NET oraz .NET Framework,. Zapoznasz się z zasadami tworzenia praktycznych rozwiązań biznesowych dla pakietu Office. Poznasz sposoby wykorzystywania usług sieciowych i baz danych, napiszesz własne dodatki COM oraz zastosujesz w aplikacjach znaczniki Smart Tag.

Zastosuj praktyczne aplikacje w firmie
i dopasuj je do swoich specyficznych wymagań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Office 2003. Programowanie Autor: Ty Anderson T³umaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 83-246-0171-6 Tytu³ orygina³u: Office 2003 Programming: Real World Applications Format: B5, stron: 512 Zaprojektuj i napisz w³asne aplikacje dla MS Office 2003 (cid:129) Wykorzystaj mo¿liwoœci jêzyka VB.NET. (cid:129) Po³¹cz aplikacje z baz¹ danych. (cid:129) Zintegruj sk³adniki pakietu Office. Pakiet MS Office ju¿ od pierwszych wersji umo¿liwia³ automatyzowanie pracy — najpierw narzêdziem wykorzystywanym w tym celu by³y makra, potem jêzyk VBA. Nowa wersja Microsoft Office, oznaczona symbolem 2003, pozwala na tworzenie aplikacji za pomoc¹ jêzyka Visual Basic. Dziêki temu twórcy aplikacji dla pakietu Office mog¹ korzystaæ z mo¿liwoœci oferowanych przez platformê .NET i narzêdzia, takie jak Visual Studio Tools for Office oraz Information Bridge Framework. Dodatkow¹ zalet¹ jest pe³na obs³uga standardu XML, co pozwala na korzystanie z technologii Web Services. Wykorzystuj¹c tê technologiê, programiœci mog¹ tworzyæ bardzo rozbudowane i wydajne aplikacje. Czytaj¹c ksi¹¿kê „Office 2003. Programowanie”, nauczysz siê pisaæ w³asne programy dla MS Office 2003. W ka¿dym z jej rozdzia³ów znajdziesz przyk³adowy projekt aplikacji. Dowiesz siê, w jaki sposób do budowania programów u¿ywanych w pojedynczym dziale firmy, a nawet w ca³ej korporacji, wykorzystywaæ nowe mo¿liwoœci, udostêpniane przez Visual Studio .NET oraz .NET Framework,. Zapoznasz siê z zasadami tworzenia praktycznych rozwi¹zañ biznesowych dla pakietu Office. Poznasz sposoby wykorzystywania us³ug sieciowych i baz danych, napiszesz w³asne dodatki COM oraz zastosujesz w aplikacjach znaczniki Smart Tag. (cid:129) Architektura aplikacji dla pakietu Office (cid:129) Generator prezentacji Power Point (cid:129) Obs³uga dokumentów Worda (cid:129) Wysy³anie wiadomoœci e-mail w oparciu o wyra¿enia regularne (cid:129) Praca z Visual Studio Tools for Office (cid:129) Zastosowanie dokumentów inteligentnych oraz us³ug sieciowych (cid:129) Tworzenie znaczników Smart Tag Zastosuj praktyczne aplikacje w firmie Spis treści O autorze ......................................................................................... 9 Wprowadzenie ................................................................................ 11 Rozdział 1. Tworzenie aplikacji dla pakietu Office przy użyciu języka VB .NET ..... 19 Architektura aplikacji .....................................................................................................20 Warstwa bazy danych ...............................................................................................20 Warstwa logiki biznesowej .......................................................................................21 Warstwa prezentacji: Microsoft Office .....................................................................23 Scenariusz przykładowy: Bravo Corp .............................................................................25 Strategia biznesowa Bravo Corp ...............................................................................26 Strategia rozwoju Bravo Corp ..................................................................................27 Zalety biznesu ...........................................................................................................27 Podsumowanie ................................................................................................................31 Rozdział 2. Generator prezentacji ...................................................................... 33 Projektowanie Generatora prezentacji ............................................................................34 Scenariusz biznesowy .....................................................................................................37 Tworzenie bazy danych ..................................................................................................37 Tworzenie szablonów PowerPoint ..................................................................................39 Tworzenie dodatku add-in — Generator prezentacji ......................................................40 Interfejs IDTExtensibility2 .......................................................................................42 Tworzenie projektu dodatku add-in ..........................................................................43 Wymagane komponenty dodatku Generator prezentacji ..........................................48 Tworzenie klasy appPPT ..........................................................................................49 Tworzenie formularza Settings oraz klasy UserSettings ...........................................52 Tworzenie formularza GetUpdates ...........................................................................64 Tworzenie formularza ListPresentations ..................................................................68 Tworzenie klasy Connect .........................................................................................71 Kompilacja dodatku Generator prezentacji ...............................................................78 Tworzenie kreatora dopasowania prezentacji .................................................................78 Tworzenie klasy WizardInfo ....................................................................................79 Tworzenie formularza PPTWizard ...........................................................................88 Tworzenie modułu Main ..........................................................................................94 Składanie wszystkich klocków w jedną całość ...............................................................94 Uruchamianie Kreatora z poziomu dodatku add-in ..................................................94 Podsumowanie ................................................................................................................96 S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie!!Spis.doc 5 6 Office 2003. Programowanie Rozdział 3. Generator dokumentów ................................................................... 97 Przebieg procesu tworzenia dokumentów .......................................................................98 Projektowanie Generatora dokumentów .......................................................................100 Scenariusz biznesowy ...................................................................................................102 Modyfikacja bazy danych Bravo Corp .........................................................................103 Tworzenie szablonów dokumentów Word ....................................................................103 Konfiguracja pliku danych programu Outlook .............................................................105 Tworzenie dodatku add-in ............................................................................................108 Klasa appOutlook ...................................................................................................110 Klasa formularza Documents .................................................................................124 Klasa formularza DocumentProcessor ....................................................................133 Formularz Settings ..................................................................................................148 Klasa UserSettings ..................................................................................................150 Klasa formularza GetUpdates .................................................................................154 Klasa Connect .........................................................................................................155 Podsumowanie ..............................................................................................................156 Rozdział 4. Generator wiadomości email ......................................................... 157 Projektowanie Generatora wiadomości email ...............................................................158 Scenariusz biznesowy ...................................................................................................161 Zastosowanie wyrażeń regularnych ..............................................................................162 Tworzenie Generatora wiadomości email .....................................................................165 Tworzenie folderu szablonów wiadomości email ...................................................165 Tworzenie bazy kontaktów (obiekty ContactItem) .................................................165 Tworzenie przykładowych szablonów wiadomości email ......................................166 Budowanie dodatku COM add-in ...........................................................................169 Klasa BravoMenu ...................................................................................................189 Formularz Settings ..................................................................................................201 Klasa UserSettings ..................................................................................................204 Podsumowanie ..............................................................................................................208 Rozdział 5. Aplikacja do obsługi zgłoszeń serwisowych .................................... 209 InfoPath i usługi sieci Web ...........................................................................................210 Projektowanie aplikacji do obsługi zgłoszeń serwisowych ...........................................212 Scenariusz biznesowy Bravo Corp ...............................................................................216 Tworzenie tablic bazy danych .......................................................................................217 Tworzenie usługi sieci Web aplikacji do obsługi zgłoszeń serwisowych .....................218 Projekt usługi sieci Web .........................................................................................219 Plik web.config .......................................................................................................220 Klasa EventIssues.asmx ..........................................................................................221 Klasa Config.vb ......................................................................................................236 Moduł Globals.vb ...................................................................................................238 Klasa EventIssue.vb ................................................................................................241 Klasa EventIssueTask.vb ........................................................................................244 Testowanie usługi sieci Web do obsługi zgłoszeń serwisowych ............................249 Tworzenie formularzy InfoPath aplikacji do obsługi zgłoszeń serwisowych ...............250 Formularz EventIssuesForm ...................................................................................251 Formularz Task .......................................................................................................260 Tworzenie strony WWW — EventIssueTracking.aspx ................................................262 Projektowanie strony WWW — EventIssueTracking ............................................263 Zdarzenia ................................................................................................................265 Metody właściwości ...............................................................................................269 Podsumowanie ..............................................................................................................269 6 S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie!!Spis.doc Spis treści 7 Rozdział 6. Konsolidator wydatków budżetowych ............................................ 271 Projektowanie Konsolidatora budżetu ..........................................................................273 Scenariusz biznesowy ...................................................................................................280 Tworzenie pliku szablonu budżetu oraz pliku podsumowania ......................................281 Tworzenie pliku BudgetTemplate.xls .....................................................................282 Dodawanie zabezpieczeń arkusza ...........................................................................284 Tworzenie pliku BudgetSummary.xls ....................................................................285 Formularz frmLineItems .........................................................................................286 Moduł basSecurity ..................................................................................................292 Moduł basToolbar ..................................................................................................296 Moduł basMain .......................................................................................................299 Moduł ThisWorkbook ............................................................................................301 Testowanie szablonu budżetu .................................................................................302 Tworzenie silnika Konsolidatora budżetu .....................................................................302 Formularz frmSettings ............................................................................................304 Moduł basConfig ....................................................................................................307 Moduł basMain .......................................................................................................310 Moduł ThisWorkbook ............................................................................................322 Moduł basSecurity ..................................................................................................323 Moduł basToolbar ..................................................................................................324 Dystrybucja dodatku .....................................................................................................326 Podsumowanie ..............................................................................................................326 Rozdział 7. System rejestracji czasu pracy ...................................................... 327 Projektowanie systemu Karta pracy ..............................................................................329 Scenariusz biznesowy ...................................................................................................333 Tworzenie centralnej bazy danych ................................................................................334 Konfiguracja ustawień bezpieczeństwa .NET ...............................................................335 Tworzenie usługi sieciowej systemu Karta pracy .........................................................337 Plik web.config .......................................................................................................339 Klasa TimeManagerWeb.asmx ...............................................................................340 Klasa Config.vb ......................................................................................................348 Klasa Globals.vb .....................................................................................................349 Klasa Hours.vb .......................................................................................................350 Klasa Project.vb ......................................................................................................352 Klasa User.vb .........................................................................................................353 Testowanie usługi sieci Web ..................................................................................354 Tworzenie aplikacji Karta pracy: Wprowadzanie .........................................................355 Tworzenie projektu aplikacji Karta pracy: Wprowadzanie przy użyciu pakietu Visual Studio Tools for Office ....................356 Formularz TimeManagerLogin ...............................................................................368 Formularz SaveDialog.vb .......................................................................................371 Tworzenie aplikacji Karta pracy: Raporty ....................................................................375 Plik app.config ........................................................................................................375 Klasa OfficeCodeBehind (ThisWorkbook.vb) .......................................................376 Formularz TimeManagerLogin.vb ..........................................................................381 Podsumowanie ..............................................................................................................383 Rozdział 8. Znacznik Account Details Smart Tag ............................................. 385 Information Bridge Framework ....................................................................................386 Usługi sieciowe IBF ...............................................................................................388 Metadane IBF .........................................................................................................388 Kontrolki interfejsu użytkownika IBF ....................................................................389 Znaczniki Smart Tag współpracujące z IBF ...........................................................390 S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie!!Spis.doc 7 8 Office 2003. Programowanie Projektowanie znacznika Account Details Smart Tag ..................................................394 Scenariusz biznesowy ...................................................................................................399 Instalacja i konfiguracja przykładowego systemu Information Bridge Framework ......400 Tworzenie pliku XML z informacją o klientach ...........................................................402 Tworzenie znacznika Account Details Smart Tag ........................................................402 Odwołania ..............................................................................................................403 Klasa Recognizer.vb ...............................................................................................404 Rejestrowanie znacznika Account Details Smart Tag ............................................410 Konfiguracja ustawień bezpieczeństwa ..................................................................411 Testowanie znacznika Account Details Smart Tag .................................................411 Podsumowanie ..............................................................................................................414 Rozdział 9. System obsługi zamówień na imprezach targowych ........................ 415 Praca z dokumentami inteligentnymi ............................................................................417 Komponenty dokumentów inteligentnych ..............................................................420 Projektowanie systemu obsługi zamówień ...................................................................422 Scenariusz biznesowy ...................................................................................................424 Tworzenie pliku schematu XML — Order.xsd .............................................................424 Tworzenie dokumentu zamówienia (plik OrderForm.doc) ...........................................426 Przygotowywanie bazy danych .....................................................................................430 Tworzenie usługi sieciowej SubmitOrder .....................................................................432 Klasa OrderWS.asmx .............................................................................................434 Testowanie usługi sieciowej ...................................................................................443 Tworzenie frontonu dokumentu inteligentnego ............................................................444 Tworzenie podzespołu action handler (klasa DocActions) .....................................445 Konfiguracja ustawień bezpieczeństwa ..................................................................472 Tworzenie Manifestu oraz pakietu rozszerzającego ...............................................473 Dołączanie Manifestu oraz pakietu rozszerzającego ..............................................475 Podsumowanie ..............................................................................................................476 Dodatek A Instalacja i dystrybucja zarządzanych dodatków add-in ................... 477 Problemy z kodem zarządzanym ..................................................................................478 Mechanizmy bezpieczeństwa pakietu Office 2003 .................................................478 Shim — niezarządzany dodatek COM add-in ...............................................................481 Tworzenie niezarządzanego dodatku COM add-in shim przy użyciu VB 6 ...........482 Testowanie dodatku shim .......................................................................................483 Podpisywanie cyfrowe dodatku shim .....................................................................484 Testowanie podpisanego dodatku shim ..................................................................487 Instalacja dodatku shim oraz zarządzanego dodatku COM add-in .........................488 Podsumowanie ..............................................................................................................489 Skorowidz...................................................................................... 491 8 S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie!!Spis.doc Rozdział 1. ♦ Tworzenie aplikacji dla pakietu Office przy użyciu języka VB .NET 19 Rozdział 1. Tworzenie aplikacji dla pakietu Office przy użyciu języka VB .NET Nasza książka poświęcona jest zagadnieniom związanym z tworzeniem uniwersalnych aplikacji biznesowych przy użyciu języka Visual Basic oraz pakietu Microsoft Office. Każdy rozdział wyjaśnia, w jaki sposób utworzyć inną, w pełni funkcjonalną aplikację biznesową. Kiedy zbierzesz je razem, przekonasz się, że: 1. Stanowią doskonałą ilustrację tego, w jaki sposób możesz utworzyć bardzo użyteczne aplikacje dla pakietu Office, których funkcjonalność często nie jest ograniczona tylko do zasobów Twojego komputera osobistego. 2. Dostarczają przykładów, w jaki sposób można wykorzystać nowe możliwości rozbudowy pakietu Office, dostarczane przez Visual Studio .NET oraz .NET Framework. 3. Dostarczają przykładów metod tworzenia rozwiązań dla pakietu Office, które są gotowe do zastosowania w rzeczywistych, praktycznych aplikacjach biznesowych (nasze przykłady być może nie zawsze są najpiękniejsze i najbardziej efektywne, niemniej jednak w pełni funkcjonalne i użyteczne). 4. Są dla Ciebie znakomitym punktem odniesienia oraz źródłem inspiracji przy tworzeniu własnych aplikacji dla pakietu Office. Dzięki poszczególnym aplikacjom zapoznasz się z wieloma kluczowymi zagadnie- niami i tajemnicami języka VB .NET oraz zagadnieniami związanymi z programowa- niem pakietu Office. Oczywiście w łatwy sposób będziesz mógł również rozbudowy- wać poszczególne aplikacje i dopasowywać je do własnych, specyficznych wymagań. S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie 01-06.doc 19 20 Office 2003. Programowanie Aby ułatwić Ci skoncentrowanie się na zagadnieniach związanych z biznesową stroną funkcjonalności omawianych aplikacji, w zdecydowanej większości kodów źródłowych nie umieszczaliśmy kodu przeznaczonego do obsługi błędów, który z pew- nością będzie wymagany w gotowych aplikacjach produkcyjnych. Architektura aplikacji Aby zapewnić optymalną wydajność działania dla wszystkich użytkowników (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), wszystkie omawiane tutaj aplikacje posiadają ar- chitekturę n-warstwową (ang. n-tier architecture) — patrz rysunek 1.1. W zdecydo- wanej większości przypadków został zachowany tradycyjny podział na warstwę prezentacji, warstwę logiki biznesowej oraz warstwę bazodanową. Takie podejście do zagadnienia architektury zapewnia aplikacji wymaganą elastyczność, ponieważ logika biznesowa jest odseparowana i niezależna od ogólnego projektu aplikacji oraz zasad rządzących jej funkcjonowaniem. Rysunek 1.1. Podstawowa architektura aplikacji Warstwa bazy danych W niniejszej książce nie kładliśmy zbyt dużego nacisku na szczegółowe omawianie zagadnień związanych z warstwą danych poszczególnych aplikacji. Zazwyczaj zaple- czem aplikacji (ang. backend) jest baza SQL Server (lub Access), która spełnia funkcję centralnego repozytorium dla zasobów aplikacji (przykładowo przechowywane są w niej zatwierdzone szablony prezentacji dla programu PowerPoint — patrz rozdział 2.). 20 S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie 01-06.doc Rozdział 1. ♦ Tworzenie aplikacji dla pakietu Office przy użyciu języka VB .NET 21 Warstwa logiki biznesowej Z punktu widzenia projektowania aplikacji można bez wahania stwierdzić, że to wła- śnie w tej warstwie zawsze jest najwięcej pracy do wykonania. To właśnie w niej im- plementujemy reguły logiki biznesowej, których zadaniem jest zwiększenie funkcjo- nalności danej aplikacji pakietu Office. Aby osiągnąć nasz cel, będziemy korzystać z wielu różnych technik, począwszy od technik tradycyjnych (takich jak zastosowanie VBA oraz dodatków COM add-ins do automatyzacji procesu tworzenia dokumentów programu Word; patrz rozdział 3.) aż do najnowocześniejszych, zaawansowanych roz- wiązań, takich jak tworzenie usług XMLWeb Service, które będą przechowywały i udo- stępniały podstawowe mechanizmy sterujące przepływem informacji (ang. workflow engine), jak to zostało opisane w rozdziale 5. Omówimy teraz w skrócie niektóre z wykorzystywanych technologii, sposoby ich uży- wania oraz demonstrowane przez nie kluczowe techniki i rozwiązania programistyczne. Dopasowywanie aplikacji pakietu Office przy użyciu Visual Basic .NET Cały pakiet aplikacji Office posiada o wiele większe możliwości niż pojedynczy, przeciętny użytkownik będzie w stanie kiedykolwiek wykorzystać, a pomimo to nadal nie jest w stanie sprostać wszystkim bez wyjątku wymaganiom biznesowym. Na szczęście nie stanowi to jakiegoś większego problemu, ponieważ rozszerzenie funk- cjonalności aplikacji pakietu Office tak, aby spełniały jakieś określone, specyficzne wymagania danego biznesu jest równie proste, jak napisanie odpowiedniego progra- mu w języku Visual Basic .NET. W książce będziemy bardzo intensywnie korzystali z Visual Basic .NET do tworzenia własnych rozszerzeń aplikacji Office, dopasowanych do naszych indywidualnych potrzeb. Przykładowo VB .NET będzie wykorzystywany między innymi do: (cid:141) Tworzenia zarządzalnych dodatków COM add-ins (takich jak na przykład generator prezentacji PowerPoint, opisywany w rozdziale 2.). (cid:141) W połączeniu z Visual Studio Tools for Office do dołączania kodu do skoroszytów Excela (takiego jak System rozliczania czasu pracy, omawiany w rozdziale 7.). (cid:141) Do tworzenia nowych tagów inteligentnych (ang. smart tags), takich jak np. tag o nazwie Account Details, o którym będzie mowa w rozdziale 8., oraz do tworzenia inteligentnych dokumentów, takich jak System zamówień targowych, opisywany w rozdziale 9. (cid:141) W połączeniu z VBA do automatyzacji często wykonywanych, powtarzalnych zadań pakietu Office, takich jak tworzenie szablonów dokumentów programów Word czy Excel (patrz rozdziały 2. i 6.). XML i usługi Web Services Transakcje w biznesie są nieodłącznie powiązane z przetwarzaniem dużych ilości różnego rodzaju informacji. Oferty, broszury marketingowe, zamówienia, faktury czy wiadomości poczty elektronicznej — to zaledwie niektóre z wielu różnych rodzajów informacji generowanych i przetwarzanych każdego dnia. S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie 01-06.doc 21 22 Office 2003. Programowanie Wraz z rosnącą popularnością języka XML (ang. eXtensible Markup Language) i po- jawieniem się jego implementacji w wielu aplikacjach wykorzystywanych w zasto- sowaniach biznesowych, takich jak pakiet Office i baza danych SQL Server, informa- cja stała się o wiele bardziej „mobilna” niż kiedykolwiek wcześniej. Dzieje się tak, ponieważ dokumenty XML zawierają nie tylko dane, ale również strukturę danych. Oznacza to, że niezależnie od tego, gdzie znajdzie się dany dokument XML, odpo- wiednia aplikacja zawsze będzie w stanie właściwie zinterpretować przechowywane w nim informacje. Nasza książka nie jest podręcznikiem języka XML. Zakładamy po prostu, że dyspo- nujesz odpowiednią wiedzą i posiadasz praktyczne umiejętności korzystania z XML-a oraz powiązanych z nim składników. Więcej dodatkowych informacji na temat XML-a możesz znaleźć na witrynie internetowej http://www.xml.org. Z punktu widzenia zagadnień biznesowych kluczowym elementem całego procesu jest założenie, że aplikacje, które służą do generowania i przetwarzania danych, są mniej krytyczne niż same dane. Główny nacisk jest położony na dane oraz sposób ich „konsumowania”. Poprzez implementację XML-a różne źródła danych mogą bez większego wysiłku zostać połączone w jedną, spójną całość. XML pozwala dużym środowiskom korporacyjnym na szybką zmianę wymagań dotyczących danych i dzię- ki temu na niemal natychmiastowe nadążanie za zmieniającymi się w czasie wyma- ganiami klienta. Na przykład nowe aplikacje mogą być tworzone tak, aby spełniały specyficzne wymagania klienta, bez konieczności zwracania szczególnej uwagi na naturę zaplecza biurowych systemów komputerowych klienta. Przy wykorzystaniu XML-a dane z aplikacji mogą być szybko i łatwo przekształcone do formatu wyma- ganego przez architekturę docelowych systemów biurowych klienta. XML oraz usługi Web Services zostaną bardziej szczegółowo omówione w rozdziałach 5., 8. i 9. W kilku rozdziałach niniejszej książki skorzystaliśmy z implementacji naszych wła- snych schematów XML, będących integralnymi częściami rozwiązań przedstawianych w danych rozdziałach. W naszej książce nie używaliśmy żadnych komercyjnych schematów XML firmy Microsoft, takich jak np. WordML. Usługi Web Services są wykorzystywane w trzech przykładowych aplikacjach. Usługi Web Services to inaczej zestaw metod, z których poprzez sieć mogą korzystać różne aplikacje. W naszej książce usługi Web Services dostarczają dodatkowej logiki bizne- sowej dla rozwiązań zbudowanych w oparciu o aplikacje pakietu Office. Usługi Web Services wykorzystują język XML oraz protokół HTTP, co powoduje, że dostarczane przez nie zcentralizowane zasoby logiki biznesowej mogą być wykorzystywane przez wiele różnych aplikacji. Dobrym przykładem takiego zastosowania jest system reje- stracji czasu pracy opisywany w rozdziale 7. System ten zawiera między innymi dwa oddzielne skoroszyty Excela, które korzystają ze zdalnej logiki biznesowej zapew- niającej mechanizmy uwierzytelniania użytkownika. Korzystając z usług Web Services utworzymy odpowiednie metody, których zada- niem będzie dostarczanie odpowiednich danych dla aplikacji (np. pobieranie z bazy danych i przekazywanie aplikacji listy aktywnych użytkowników systemu) oraz 22 S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie 01-06.doc Rozdział 1. ♦ Tworzenie aplikacji dla pakietu Office przy użyciu języka VB .NET 23 umożliwianie dostępu do danych takim aplikacjom pakietu Office jak np. InfoPath (patrz rozdział 5.). Przekonasz się również, w jaki sposób usługa Web Services może współpracować z nową platformą Microsoft Office Information Bridge Framework1 (patrz rozdział 8.). Inne techniki kodowania Oprócz technologii, o których wspominaliśmy, omówimy również następujące klu- czowe zagadnienia związane z tworzeniem kodu aplikacji: (cid:141) Zastosowanie wyrażeń regularnych do tworzenia własnych tagów (ang. InfoTags) w celu opisywania miejsc wstawiania danych w szablonach wiadomości pocztowych, a następnie do zamiany tagów na odpowiednie dane (patrz rozdział 4.). (cid:141) Wykorzystywanie i modyfikacja pasków poleceń menu pakietu Office w celu zapewnienia użytkownikom szybkiego dostępu do kluczowych mechanizmów własnych aplikacji (patrz rozdziały 2., 3., 4. i 6.). Dodatkowo omówimy również sposoby dynamicznego tworzenia przycisków sterujących na pasku poleceń, dostosowujących się do typów poszczególnych elementów odnajdywanych w folderze pakietu Outlook (patrz rozdział 4.). (cid:141) Tworzenie formularzy kreatorów, które prowadzą użytkownika poprzez proces tworzenia własnych prezentacji (patrz rozdział 2.). (cid:141) Tworzenie oraz instalacja zarządzalnych dodatków COM add-in, które będą traktowane przez pakiet Office 2003 jako zaufane. Warstwa prezentacji: Microsoft Office W epoce „dot-com” narodził się silny trend do tworzenia nowych, webowych wersji istniejących aplikacji o krytycznym znaczeniu dla prowadzenia interesów firmy. W re- zultacie projektanci i programiści zwrócili się w stronę sieci Internet i zaczęli tworzyć aplikacje wykorzystujące mechanizmy standardowych przeglądarek sieciowych, które dawały użytkownikowi możliwości podobne jak ich pełne, instalowane na każdym komputerze odpowiedniki. Pomimo że taka strategia osiągnęła jeden ze swoich ce- lów, jakim była „zawsze dostępna” informacja, to jednak użytkownicy takich aplika- cji musieli ponieść stosunkowo wysokie koszty wdrożenia takiego rozwiązania. Na przykład wiele mechanizmów i rozwiązań aplikacji „biurkowych”, które sprzyjało zwiększaniu produktywności pracowników, zostało utraconych, a użytkownicy mu- sieli się borykać z niezbyt satysfakcjonującymi doświadczeniami z pracy z aplikacjami webowymi. To wszystko było jednak tylko dodatkiem do drastycznego zwiększenia ilości czasu, jaki deweloperzy i programiści musieli poświęcać na tworzenie aplikacji webowych i dodawanie po stronie klienta odpowiednich skryptów zwiększających funkcjonalność programów wykorzystujących przeglądarki sieciowe. 1 Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz na stronie: http://msdn.microsoft.com/office/understanding/ibframework/default.aspx — przyp. tłum. S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie 01-06.doc 23 24 Office 2003. Programowanie Po pojawieniu się na rynku w roku 2001 platformy .NET Framework i gwałtownie ro- snącej, powszechnej akceptacji usług Web Services pojawił się kolejny, nowy trend. Chodziło o umożliwianie standardowym aplikacjom klienckim wykorzystywania in- terfejsów webowych. Bez żadnej przesady możemy jednak powiedzieć, że do poja- wienia się takiej tendencji w ogromnym stopniu przyczyniły się możliwości łatwego przenoszenia informacji, jakie dają ML oraz usługi Web Services. Wspaniałą zaletą aplikacji omawianych w naszej książce jest to, że z perspektywy użytkownika wykorzystują one w znacznej mierze „normalny”, dobrze znany każde- mu interfejs pakietu Office. Pakiet Microsoft Office był i jest najbardziej udanym i najbardziej rozpowszechnionym zestawem aplikacji biurowych w historii kompute- ryzacji. Nikt przecież chyba nie zaprzeczy, że posiadając ponad 90 udział w rynku pakietów biurowych, Office jest de facto standardem w dziedzinie tworzenia i prze- twarzania dokumentów biurowych. Oprócz działania z podstawowymi szablonami PowerPointa, arkuszami kalkulacyj- nymi Excela i dokumentami Worda, aplikacje opisywane w naszej książce mogą być wykorzystywane również w niektórych nowych technologiach wprowadzonych w pa- kiecie Office 2003. XML a pakiet Office 2003 Obsługa XML jest prawdopodobnie jedną z najważniejszych i najbardziej znaczących nowości, jakie zostały zaimplementowane w pakiecie Office 2003. Mechanizm ob- sługi XML pozwala deweloperom na wykorzystywanie w aplikacjach Office takich jak Excel, InfoPath, Word czy Access danych, które pochodzą z wielu innych źródeł. Dzięki zastosowaniu XML-a możliwa staje się pełna integracja danych biznesowych w poszczególnych aplikacjach. Warto zauważyć, że dzięki zastosowaniu XML-a poszczególne aplikacje pakietu Office mogą być wykorzystywane jako inteligentne klienty korporacyjnych systemów biu- rowych. Przykładowo, w takim scenariuszu, Word mógłby być używany do tworzenia dokumentów zamówień zgodnych z określonym schematem XML. Po utworzeniu ta- kiego zamówienia dane XML byłyby przekazywane do firmowego systemu księgowego. W rozdziale 9. omawiamy nieco uproszczoną wersję systemu wprowadzania zamówień, utworzonego na bazie inteligentnych dokumentów Worda. Dokumenty inteligentne Dokumenty inteligentne wykorzystują kod .NET do aktualizacji panelu zadań pakietu Office tak, aby zawierał on odpowiednie elementy sterujące oraz informacje zależne od kontekstu bieżącego dokumentu. Mechanizm taki wykorzystuje odpowiednie sche- maty XML dołączone do dokumentów Worda czy też Excela, poprzez które .NET jest w stanie zebrać odpowiednie informacje o kontekście bieżącego dokumentu. Dokumenty takie dostarczają deweloperom potężną strukturę do tworzenia doku- mentów zawierających pewne elementy inteligencji. Patrząc z perspektywy użyt- kownika, dokumenty inteligentne to nic innego jak „podrasowane” dokumenty Excela, 24 S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie 01-06.doc Rozdział 1. ♦ Tworzenie aplikacji dla pakietu Office przy użyciu języka VB .NET 25 Worda czy też programy InfoPath, które „wiedzą”, jakie informacje powinny zostać do nich wprowadzone oraz które zapewniają odpowiednie narzędzia (dostępne za- zwyczaj w postaci specjalnie przygotowanych formularzy, informacji pobranych z in- nych systemów zewnętrznych itp.) pozwalające na szybszy i łatwiejszy proces przy- gotowania ostatecznych, finalnych wersji dokumentów. Formularze InfoPath InfoPath jest nową aplikacją pakietu Office 2003 Professional. Jest to program ukie- runkowany na tworzenie rozbudowanych, dynamicznych formularzy, z których dane są zapisywane bezpośrednio do bazy danych lub też innego systemu zaplecza korpo- racyjnego (takich jak korporacyjne systemy finansowe, systemy CRM, systemy ob- sługi sprzedaży i marketingu itp.). InfoPath jest oparty całkowicie na XML, a jego przeznaczeniem jest tworzenie odpowiednich struktur XML z danymi; są one następ- nie przekazywane do usług Web Services, baz danych, serwerów SharePoint lub do- wolnych innych aplikacji, które potrafią obsługiwać dane XML. Jedną z najciekaw- szych cech programu InfoPath jest to, że aby mieć możliwość współpracy z usługami Web Services, bazami danych czy też serwerami SharePoint, użytkownik nie musi tworzyć żadnego kodu. Wszystkie tego typu połączenia są obsługiwane poprzez od- powiednie okna dialogowe, które powodują, że przekazywanie dokumentów XML utworzonych przez InfoPath do danej usługi Web Services nie stanowi już dłużej żad- nego problemu (patrz rozdział 5.). Scenariusz przykładowy: Bravo Corp Aplikacje opisywane w naszej książce są bardzo uniwersalne; postaramy się zilustrować ich użyteczność i elastyczność pokazując, w jaki sposób mogą one pomóc fikcyjnej firmie Bravo Corp w prowadzeniu działalności biznesowej, uproszczeniu procesów biznesowych oraz zwiększeniu produktywności i efektywności jej pracowników. Bravo Corp specjalizuje się w dostarczaniu towarów i usług związanych z organizacją i zarządzaniem targów, wystaw i innych imprez masowych. Zdecydowana większość zysków firmy jest generowana poprzez zarządzanie takimi imprezami w imieniu klien- tów (zazwyczaj są nimi duże organizacje branżowe i firmy, których nazwy można znaleźć w rankingu Fortune 500) oraz dostarczanie różnego rodzaju usług pomocni- czych dla wystawców. Zazwyczaj odbywa się to tak, że dana firma lub organizacja podpisuje z Bravo Corp odpowiednią umowę o przygotowanie i prowadzenie danej imprezy, ponieważ sama nie posiada ani umiejętności, ani możliwości ani zasobów, niezbędnych do podjęcia próby samodzielnego poprowadzenia takiego przedsięwzięcia. Bravo Corp zajmuje się wszystkimi aspektami danego wydarzenia, włączając w to opracowanie spraw związanych z jego logistycznym zabezpieczeniem, przygotowy- waniem pokazów i innych materiałów, urządzeniem stoiska przed rozpoczęciem im- prezy, usunięciem stoiska po jej zakończeniu itd. Oczywiście lista świadczonych usług na tym się nie kończy, ale nawet taki niewielki jej fragment może nieco przybliżyć obraz dynamicznej natury biznesu prowadzonego przez Bravo Corp. S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie 01-06.doc 25 26 Office 2003. Programowanie W ciągu ostatnich dziesięciu lat firma Bravo Corp gwałtownie się rozwijała, ciągle rozszerzając zakres swojej działalności, co spowodowało ogromny wzrost zapotrze- bowania na nowe narzędzia informatyczne, które pozwoliłyby pracownikom firmy na lepszą komunikację z klientami oraz ogólny wzrost efektywności, zwłaszcza w zakre- sie codziennych obowiązków. W naszej książce opisujemy całą serię aplikacji zbu- dowanych na bazie pakietu Microsoft Office, które doskonale spełniają rosnące po- trzeby i wymagania firmy Bravo Corp. Strategia biznesowa Bravo Corp Zarząd firmy Bravo Corp postanowił utworzyć nowy zespół pracowników, PIE (ang. Productivity Improvement and Efficency). Zespół PIE celowo nie był zbyt liczny, co pozwalało i nadal pozwala na podejmowanie decyzji bez konieczności angażowania czegoś w rodzaju komitetu zarządzającego. W PIE pracują ludzie z różnych działów firmy. Zespół był odpowiedzialny za tworzenie strategii poszczególnych wydarzeń oraz projektowanie narzędzi niezbędnych do spełnienia najważniejszych wymagań poszczególnych działów. Właśnie takie plany były zawsze traktowane priorytetowo, co zresztą było wymuszone przez wzrost wartości świadczonych usług (a tak naprawdę stopę zwrotu z inwestycji). Działając w duchu rozpoczęcia nowego projektu, zespół PIE postanowił przyjąć takie podejście do opracowywania strategii biznesowych, które podkreślałoby i nieja- ko uwypuklało wymagania użytkowników biznesowych we wszystkich oddzia- łach firmy. Podstawowe założenia nowych strategii były następujące: do tej pory to użytkownicy biznesowi musieli się dostosowywać do wymagań i rozwiązań pro- ponowanych przez dział IT, a zatem tym razem zamiast kontynuować taki model działania zadecydowano, że to kierownicy poszczególnych działów oraz personel usługowy będą mogli formułować wymagania i określać cele nowych strategii. Celem takiego postępowania było utworzenie optymalnego zestawu mechani- zmów i funkcjonalności, które będą w jak najlepszym stopniu spełniały wymaga- nia i oczekiwania klientów. Najlepszym sposobem na osiągnięcie założonego celu było zezwolenie na podejmowanie najważniejszych decyzji tym, którzy najlepiej rozumieją strategie biznesowe firmy Bravo Corp. Dział IT oczywiście nadal od- grywał bardzo istotną rolę w dyskusjach nad określaniem priorytetów poszcze- gólnych wymagań, aczkolwiek teraz głównymi jego zadaniami jest dostarczanie wymaganych rozwiązań. W skład zespołu wchodzi jeden, bardzo doświadczony menedżer z branży IT, którego zadaniem jest doradzanie członkom zespołu oraz wprowadzanie ich w meandry i za- wiłości bieżącej architektury systemów informatycznych Bravo Corp. Takie podejście znacznie zredukowało nieco irytującą tendencję działu IT do torpedowania wielu do- brych rozwiązań, nawet zanim zostaną one dobrze, w pełni zrozumiane. 26 S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie 01-06.doc Rozdział 1. ♦ Tworzenie aplikacji dla pakietu Office przy użyciu języka VB .NET 27 Strategia rozwoju Bravo Corp Jak zapewne zauważyłeś, Bravo Corp intensywnie wykorzystuje oprogramowanie Microsoft Office, instalując wszystkie aplikacje wchodzące w skład pakietu Microsoft Office Professional Edition 2003 na laptopach wszystkich użytkowników (Outlook, Excel, Word, Access, InfoPath itd.). Zespół zadecydował, że pakiet Office nadal będzie wykorzystywany jako interfejs użytkownika, czyli inaczej mówiąc, warstwa prezentacji. Jest to w pełni zrozumiały wybór, gdyż użytkownicy doskonale znają już ten pakiet i czują się pewnie, pracując z poszczególnymi aplikacjami wchodzącymi w skład pakietu Office. Zespół PIE skoncentrował swoje techniczne wysiłki na tym, aby w maksymalnym stopniu wyko- rzystywać poszczególne aplikacje pakietu Office. Zważywszy na doskonałe wsparcie, jakie daje pakiet Office dla języka XML, jak również możliwości wykorzystywania różnych źródeł danych (bezpośrednio, poprzez usługi Web Services i inne), zespół PIE doszedł do wniosku, że pakiet Office doskonale będzie się nadawał do tego celu, dostarczając użytkownikowi wygodnego, znanego i bogatego interfejsu, który dodat- kowo będzie się charakteryzował odpowiednią elastycznością, umożliwiającą w razie potrzeby łatwą rozbudowę i zmianę jego funkcjonalności. A zatem na przykładzie firmy Bravo Corp postaramy się przedstawić Ci, w sposób maksymalnie praktyczny, sposoby implementacji odpowiednich technologii, wdraża- nia technik programowania oraz architektury systemowej. Pozwolą Ci one na sku- teczne rozwiązywanie problemów, na jakie możesz się natknąć, prowadząc rzeczywi- stą działalność biznesową. Zalety biznesu Jak to ma zazwyczaj miejsce w gwałtownie rozwijających się firmach, portfel za- mówień Bravo Corp stał się bardzo zróżnicowany. Przez długie lata Bravo Corp skupiała swoje wysiłki na realizacji zamówień od dużych klientów prowadzących duże imprezy masowe (targi, wystawy itp.). Obecnie pod uwagę brane są również zamówienia od mniejszych klientów, którzy często chcą na danej wystawie mieć stoisko prezentujące osiągnięcia swojej firmy i reklamujące dostarczane przez nią towary. Takie zróżnicowanie wielkości zamówień, jak również ogromna dywersy- fikacja klientów firmy ujawniła zapotrzebowanie na zestaw narzędzi informatycz- nych, które będą w stanie poprawić metody, jakimi Bravo Corp spełnia wymagania swoich klientów. W tabeli 1.1 przedstawiamy listę problemów, z jakimi Bravo Corp musi się borykać, a także krótkie opisy aplikacji z naszej książki, które są w stanie rozwiązać takie problemy. S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie 01-06.doc 27 28 Office 2003. Programowanie ł a i z d z o R a i z d ę z r a n e t y ż U 8 2 a i n a z ą i w z o r h c i u l e c w ć y ż u a n ż o m h c i k a j , e j c a k i l p a z a r o p r o C o v a r B y m r i f y m e l b o r P . 1 . 1 a e b a T l i i a n a z ą w z o r s i p O l u m e b o r p s i p O l m e b o r P T E N . i B V a k y z ę j u c y ż u y z r p e c i f f i O u t e k a p a d i j l c a k i l i p a e n e z r o w T ♦ . 1 ł a i z d z o R . 2 ł a i z d z o R i k t a d o d e t r a p o e n l a z d ą z r a z , t n i o P r e w o P y n o l b a z s , s n i - d d a M O C t n i o P r e w o P w ó t n e m u k o d r e v r e S L Q S , A B V a n ć a t s y z r o k y b a , k a t y n a w o d u b z ł a t s o z i j c a t n e z e r p r o t a r e n e G , h c y n o z d r e i w t a z u w a t s e z z w ó n o l b a z s a n a l a w z o p h c y w o d r a d n a t s o c , i j c a t n e z e r p ę j c a z y t a m o t u a a i n e z r o w t u s e c o r p a i n a w o s o t s a z z e z r p o p i j c a t n e z e r p w ó r o t a e r k u i c y ż u w h c y w t a ł . i j c a t n e z e r p . 3 ł a i z d z o R . 4 ł a i z d z o R r e v r e S L Q S , s n i - d d a M O C i k t a d o d e n l a z d ą z r a z , k o o l t u O , d r o W s n i - d d a M O C i k t a d o d e n l a z d ą z r a z , e n r a l u g e r a i n e ż a r y w , k o o l t u O e i w a t s d o p a n y b a , k a t y n a w o d u b z h c y n o z d r e i w t a z , h c y w o d r a d n a t s ć y z r o w t e i n z c y t a m o t u a w ó c r o z w ł a t s o z w ó t n e m u k o d r o t a r e n e G y t n e m u k o d e i n d e i w o p d o e i n d e i w o p d o w h c i n o d ć a i w a t s w i . a t n e i l k e n a d a c s j e i m i c ś o m o d a i w w ó n o l b a z s r o t a r e n e G , k o o l t u O ę j c a k i l p a o m y t r a p o m e i z d ę z r a n t s e j h c y w o t z c o p m o k i n w o c a r p a l a w z o p a r ó t k , ą i n d e i w o p d o z h c y w o t z c o p . ą i c ś o t r a w a z ą n a w o i n i f e d e r p e n a w y t s y z r o k y w e i n p ę t s a n . i c ś o m o d a i w ” h c y w o t o g „ a i n e z r o w t o g e i k b y z s o d ć y b ą g o m e i k a t y n o l b a z S e i n e z r o w t a n p r o C o v a r B i c ś o m o d a i w w ó n o l b a z s u g n i t e k r a m i y ż a d e z r p s a l d e j c a t n e z e r p e n j e l o k y ł o p s e Z c ą z r o w t m e z a r m y d ż a k a z ą z s u m w ó t n e i l k ć y z r o w t i o ł o k . w a t s d o p d o ć a w y d j a n y w ę j c a t n e z e r p e l e i w t y b z ą j a z d ę p s u g n i t e k r a m , ) . p t i y t r e f o , o i n d e r ś o p z e b h c i k a t e l e i w y t k a r t n o k ( w ó t n e i l k a l d — u s a z c o ł a m t y b z a , a z s r o g o C . m e t n e i l k z w ó t n e m u k o d u i n e z r o w t a n u s a z c i y ż a d e z r p s u ł a i z d y c i n w o c a r P h c y n t a d o p t s e j w ó t n e m u k o d s a z c d o p e n a i n ł e p o p y d ę ł b a n . h c y n a d a i n a z d a w o r p w ć a w o k i f i l a w k a z a n ż o m w ó t n e i l k e n a w a d a z j e i c ś ę z c j a n „ i i r o g e t a k o d z e z r p h c y n a w a d a z ń a t y p e l e i W e i n l a u d i w y d n i m e z a r m y d ż a k i l e i s u m p r o C o v a r B y c i n w o c a r p a z i w o t n e i l k u m e d ż a k ć a d a i w o p d o i c ś o ł z s e z r p W . ” a i n a t y p . a i n a t y p e i k a t a n u t a m r o f o g e n j ó p s k a r B h c y n a w y ż u i j c a t n e z e r p . y ż a d e z r p s e l a i z d w a b e z r t u s a z c e l e i w t y b Z e i n e z r o w t a n ć a c ę i w ś o p h c y n a w y ż u o t s ę z c . w ó t n e m u k o d . u s a z c e l e i w t y b z ą j u m j a z y b ś o r p a n e j c a m r o f n i z d e i w o p d O i o w ó t n e i l k 8 2 - c o d . 6 0 1 0 r e i n a w o m a r g o r P . 3 0 0 2 e c i f f O f d p a i w l y S : S Rozdział 1. ♦ Tworzenie aplikacji dla pakietu Office przy użyciu języka VB .NET 29 . 5 ł a i z d z o R , s e c i v r e S b e W i g u ł s u , h t a P o f n I s s e c c A ł a i z d z o R a i z d ę z r a n e t y ż U . 6 ł a i z d z o R A B V , l e c x E . 7 ł a i z d z o R r o f s l o o T o i d u t S , s e c i v r e S b e W i g u ł s u l a u s i V , l e c x E , e c i f f O s s e c c A y z s l a d g ą i c 9 2 — a i n a z ą i w z o r h c i u l e c w ć y ż u a n ż o m h c i k a j , e j c a k i l p a z a r o p r o C o v a r B y m r i f y m e l b o r P . 1 . 1 a e b a T l i i a n a z ą w z o r s i p O l u m e b o r p s i p O l m e b o r P T E N . i B V a k y z ę j u c y ż u y z r p e c i f f i O u t e k a p a d i j l c a k i l i p a e n e z r o w T ♦ . 1 ł a i z d z o R . ą j c a k i f y t n e d i z h c y n a z ą i w z ń e z r a d z h c i k t s y z s w e i n e z d e l ś e z s p e l a n w ó m e l b o r p m e i n a w y z ą i w z o r i a l a w z o p e i z d ę z r a n e n o ż o r d W j e ł a c h c a ł a i z d h c y n l ó g e z c z s o p w o t e i z d ę z r a n o w o k t a d o D . y m r i f e i n a w o r e n e g y w e w t a ł a n a l a w z o p j e ł a c u t e ż d u b h c i n d e i w o p d o o g e n a w o d i l o s n o k s a n o g e t r a p o , y m r i f . w ó ł a i z d h c y n l ó g e z c z s o p z h c y n a d a n m y c ą j a l a w z o p m e i z d ę z r a n w ó t e ż d u b h c y n j ó p s e i n e z r o w t t s e j u t e ż d u b r o t a d i l o s n o K e i z d ę z r a n o t y c a r P a t r a K m e t s y S m o k i n w o k t y ż u e c ą j a i n w e p a z u i c y ż u w y w t a ł p r o C o v a r B e i k b y z s e i n e z d a w o r p w e n w a r p s i y c ą j a i w i l ż o m u s j e f r e t n i ń e z c i l z o r u m e t s y s o d i j c a m r o f n i h c i n d e i w o p d o . y c a r p e i s a z c o a t n e i l k i g u ł s b o e l a i z d w y m e l b o r P o v a r B W . y m r i f j e d ż a k ą r o m z ą s y b o ł a l a w z o p e r ó t k , a i z d ę z r a n y r o p j e t o d o ł a w o k a r b p r o C i g u ł s b o u ł a i z d w ó k i n w o c a r p w ó k ł i s y w ę j c a n y d r o o k a n o g e n w a r p s j e i z d r a b w ó m e l b o r p a i n a w y z ą i w z o r u l e c w a t n e i l k . g u ł s u ą i c ś o n p ę t s o d z u t e ż d u b a i n a w y w o c a r p o s e c o r P s a z c d o p y m e l b o r p e w o k t a d o d o g e n a w o d i l o s n o k s a i n e z r o w t y z r o w t i y n j ó p s e i n t s e j y m r i f h c a ł a i z d h c y n l ó g e z c z s o p w . y m r i f j e ł a c u t e ż d u b h c y n d a ż a d a i s o p e i n p r o C o v a r B a n y b y ł a l a w z o p e r ó t k , i z d ę z r a n i k a j , h c y n a d m e s a z c z h c y n a z ą i w z ę z i l a n a i e i n e z d e l ś h c y n l ó g e z c z s o p a n ą j a c ę i w ś o p y c i n w o c a r p e i n a n o k y w a k y r o b a m r i f e i c a t l u z e r W . ń a d a z . m y n w y t k e f e z i m a m e l b o r p z ę i s y c a r p i m a t z s o k m e i n a z d ą z r a z w ó m e l b o r p a i n a w y z ą i w z o r . g u ł s u ą i c ś o n p ę t s o d z y d o t e m e b a ł S a i n a w y w o c a r p o u s e c o r p o g e w o d r a d n a t s k a r B . u t e ż d u b . y c a r p u s a z c w ó t r o p a r h c y w o ł ó g e z c z s k a r B 9 2 - c o d . 6 0 1 0 r e i n a w o m a r g o r P . 3 0 0 2 e c i f f O f d p a i w l y S : S 30 . 8 ł a i z d z o R ł a i z d z o R . 9 ł a i z d z o R Office 2003. Programowanie k r o w e m a r F e g d i r B n o i t a m r o f n I , d r o W , e n t n e g i l e t n i i g a T s l i a t e D a r e i b o p t n u o c c A y n t n e g i l e t n i g a T e r ó t k , m e i z d ę z r a n t s e j h c y w o r u i b w ó m e t s y s h c y n n i z i d r o W u m a r g o r p w o k i n w o k t y ż u e j a i n p ę t s o d u e i c n e m u k o d w i a m k i n w o k t y ż u u m e t i k ę i z d ( e i c n e i l k m y n a d o e j c a m r o f n i h c i k a t o d p ę t s o d y w o t s a i m h c y t a n s a z c d o p . ) u t n e m u k o d a i n a w o t y d e o i n d e r ś o p z e b h c y n a d L Q S , s e c i v r e S b e W i g u ł s u , d r o W , e n t n e g i l e t n i y t n e m u k o D , L M X r e v r e S ć a w o z y t a m o t u a z i ć i w a r p o p y b a . ń e i w ó m a z a i n a d a ł k s s e c o r p , h c y w o g r a t ń e i w ó m a z m e t s y S y n a w o t k e j o r p a z k a t ł a t s o z , ) . p t i M R C a k l i k , P R E ( m y n j y c a r o p r o k u g ę i s a z o w ó m e t s y s a d a i s o p p r o C o v a r B e n p ę t s o d o i n d e r ś o p z e b ą s e z s w a z e i n e i m o h c u r u t s e j e n a g a m y w o k d a z r e i n ; a k i n w o k t y ż u a l d ą s e n a w y w o h c e z r p h c y r ó t k w e j c a m r o f n i u j a z d o r o g e n ż ó r e i n e i k a t e n a D . h c a t n e i l k o . i j c a k i l p a h c y w o k t a d o d o g e n ż ó r s e r k a z i k o r e z s m o t n e i l k k e r u i b d o , w ó t k u d o r p u j a z d o r y n a w y d , y p m a l z e z r p o p ł e s e z r k a i n a w o l b a k o w ó t n e m e l e o d ż a i . w ó r e t u p m o k i o g e w o i c e i s y r o p j e t o d o ł a w y ż u p r o C o v a r B a n , y z r a l u m r o f h c y w o r e i p a p e j o w s i l a z c z s e i m u i c n e i l k h c y r ó t k ł y b a n u d ę l g z w e z e l a , a i n e i w ó m a z i k a t w ó t k u d o r p s e r k a z i k o r e z s ń e i w ó m a z a i n a d a ł k s b ó s o p s h c y c ą j u t y r i m e d o w o p o t s ę z c s a z c d o p e j u r e f o p r o C o v a r B m i o w s . p t i w a t s y w , w ó g r a t . k e ł y m o p i w ó d ę ł b h c y n a d o d u p ę t s o d k a r B , h c a m e t s y s h c y n n i h c y n a w y w o h c e z r p w w ó t n e i l k t a m e t a n . h c y w o r u b i u m e t s y s o g e n j a d y w k a r B h c y w o g r a t ń e i w ó m a z i m i n a i n a z d ą z r a z i a i z d ę z r a n e t y ż U y z s l a d g ą i c — a i n a z ą i w z o r h c i u l e c w ć y ż u a n ż o m h c i k a j , e j c a k i l p a z a r o p r o C o v a r B y m r i f y m e l b o r P . 1 . 1 a e b a T l i i a n a z ą w z o r s i p O l u m e b o r p s i p O l m e b o r P i e n a w o m a r g o r P . 3 0 0 2 e c i f f O 0 3 - c o d . 6 0 1 0 r e i n a w o m a r g o r P . 3 0 0 2 e c i f f O f d p a i w l y S : S 0 3 Rozdział 1. ♦ Tworzenie aplikacji dla pakietu Office przy użyciu języka VB .NET 31 Podsumowanie Office 2003 jest czymś więcej niż tylko pakietem aplikacji rezydującym na komputerze tego czy innego użytkownika. W rzeczywistości od wielu lat projektanci i programi- ści zajmują się tworzeniem aplikacji na platformę Office, zwiększających produktyw- ność użytkowników poprzez uproszczenie procesów biznesowych, szybkie dostarczanie danych z systemów zewnętrznych i wiele innych. Począwszy od wersji 2003, pakiet Office, dzięki swoim nowym mechanizmom i zaimplementowanym technologiom, jest w stanie lepiej niż kiedykolwiek obsługiwać aplikacje dedykowane różnego rodzaju procesom biznesowym. Zapoznając się z kolejnymi rozdziałami nauczysz się, w jaki sposób w firmie Bravo Corp zostały zaimplementowane nowe strategie biznesowe poprzez samodzielne bu- dowanie omawianych przez nas aplikacji. W każdym rozdziale znajdziesz szczegółowe omówienie danej aplikacji — od etapu projektowania aż do wdrożenia. S: SylwiapdfOffice 2003. Programowanie 01-06.doc 31
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Office 2003. Programowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: