Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00322 006663 9770904 na godz. na dobę w sumie
Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 3 - ebook/pdf
Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 502
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3803-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria Akademia Prawa jest kierowana do studentów wydziałów prawniczych. Książki z tej serii stanowią opracowania podręcznikowe, które w przystępny i przejrzysty sposób podają wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa.

W podręczniku ,,Ogólne postępowanie administracyjne' omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego.
W trzecim wydaniu uwzględniono obszerną nowelizację KPA dokonaną ustawą z 3.12.2010 r. oraz zmiany w zakresie wznowienia postępowania wynikające z ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Ponadto omówione zostały zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, a także nowa instytucja procedury administracyjnej - metryka sprawy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Akademia Prawa Robert Kędziora Ogólne postępowanie administracyjne 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Ogólne postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski (red.) POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, wyd. 14 Podręczniki Prawnicze W. Federczyk, N. Klimaszewski, B. Majchrzak POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 2 Wykłady Becka M. Rojewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI I EGZEKUCYJNE Kazusy Becka P. Gołaszewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE wyd. 2 Plansze Becka A. Suławko-Karetko, M. Rojewski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. ORZECZNICTWO wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 25 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Akademia Prawa dr Robert Kędziora Ogólne postępowanie administracyjne 3. wydanie Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-3802-6 ISBN e-book 978-83-255-3803-3 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Wykaz podstawowej literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . § 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego sądownictwa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . I. Ogólne postępowanie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej w rozumieniu KPA . . . . . . . . . . . . . . . . III. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Wyłączenia spod zakresu obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym . . § 4. Zakres podmiotowy ogólnego postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Kompetencja procesowa organu administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . III. Organy administracji publicznej wydające decyzje administracyjne 3 9 11 13 14 14 16 21 21 22 23 24 24 28 32 36 38 38 39 w sprawach indywidualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Organy administracji rządowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Organy jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Inne organy państwowe i inne podmioty wydające decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Organy kolegialne w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Właściwość organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie i źródła właściwości organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Właściwość rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spis treści III. Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Właściwość instancyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie właściwości instancyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Organy wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym . . . . . . 3. Organy naczelne w rozumieniu KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Zasada obowiązku przestrzegania właściwości z urzędu . . . . . . . . . . . . . . VI. Skutki prawne naruszenia przepisów o właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. Spory o właściwość między organami administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie i rodzaje sporów między organami administracji publicznej . . . . . II. Spory o właściwość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Spory kompetencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Wyłączenie pracownika i organu administracji publicznej od załatwienia sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wyłączenie pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zakres podmiotowy instytucji wyłączenia pracownika . . . . . . . . . . . . . 2. Wyłączenie pracownika z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wyłączenie pracownika na żądanie lub z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Skutki prawne wyłączenia pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Skutki prawne naruszenia przepisów o wyłączeniu pracownika . . . . . . III. Wyłączenie organu administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Podstawy wyłączenia organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Skutki prawne wyłączenia organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Utrata zdolności do prowadzenia postępowania przez organ kolegialny i poszczególnych jego członków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Strona i inni uczestnicy postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . § 8. Strona postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zdolność administracyjnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych stron postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zdolność prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zdolność do czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Przedstawicielstwo w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . § 9. Pełnomocnictwo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Ustanowienie pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres umocowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Skutki procesowe ustanowienia pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Pełnomocnictwo domniemane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10. Następstwo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Uczestnicy postępowania na prawach strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . III . Prokurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka . . . . . . . . . . . . . . . V. Inni uczestnicy na prawach strony w postępowaniu administracyjnym . 40 41 41 42 44 45 46 47 47 49 51 51 52 53 53 55 59 60 60 61 61 62 63 65 65 66 69 71 72 72 73 73 75 77 78 80 81 81 82 84 85 86 88 93 93 I Spis treści 95 Rozdział 4. Zasady ogólne postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 § 12. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 I. Pojęcie i charakter zasad ogólnych postępowania administracyjnego . . . . 97 II. Funkcje zasad ogólnych postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . 98 III. Inne zasady stosowane w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . 98 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 2. Zasady konstytucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3. Zasady sformułowane przez doktrynę i orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . § 13. Zasada praworządności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 § 14. Zasada prawdy obiektywnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 § 15. Zasada uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 § 16. Zasada zaufania do władzy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 II. Kodeksowe gwarancje zasady zaufania do władzy publicznej . . . . . . . . . . 110 III. Obowiązek równego traktowania stron postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . 111 IV. Postulat pewności w sferze stosowania prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 V. Zasada zaufania w orzecznictwie sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 VI. Kultura administrowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 § 17. Zasada obowiązku udzielania informacji stronom i innym uczestnikom postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 § 18. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 I. Zakres uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . 118 II. Ograniczenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu . . . . . . . . 121 III. Skutki prawne naruszenia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 § 19. Zasada przekonywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 § 20. Zasada szybkości i prostoty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 II. Szybkość postępowania i jej gwarancje procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 III. Ekonomika procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 § 21. Zasada ugodowego załatwiania spornych spraw administracyjnych . . . . . . . . . 125 I. Istota ugody administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 II. Realizacja zasady ogólnej z art. 13 KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 § 22. Zasada pisemności postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 § 23. Zasada dwuinstancyjności postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 I. Istota i zakres zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 II. Prawne ograniczenia zasady dwuinstancyjności postępowania . . . . . . . . . 135 III. Skutki prawne naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania . . . . 135 § 24. Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 I. Pojęcie ostatecznej decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 II. Trwałość ostatecznych decyzji administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 § 25. Zasada sądowej weryfikacji decyzji ostatecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Rozdział 5. Czynności techniczno-procesowe postępowania administracyjnego . . . 141 § 26. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 § 27. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1. Pojęcie i skutki prawne doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2. Zasada oficjalności doręczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 II Spis treści II. Zakres podmiotowy doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 III. Pokwitowanie odbioru pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 IV. Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej . . . . . . . . . . . 147 V. Doręczenie właściwe (zwykłe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 1. Doręczanie pism osobom fizycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 2. Doręczanie pism jednostkom organizacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 VI. Doręczenie zastępcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 1. Doręczenie zastępcze w trybie art. 43 KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 2. Doręczenie zastępcze w trybie art. 44 KPA (doręczenie subsydiarne) . . . 153 VII. Doręczenia szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 VIII. Doręczenie przez ogłoszenie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 § 28. Wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 I. Pojęcie wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 II. Zasady dotyczące wzywania osób do udziału w czynnościach procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3. Elementy wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 4. Wezwanie w sprawach niecierpiących zwłoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 5. Obowiązek osobistego stawiennictwa i jego ograniczenia . . . . . . . . . . . . 160 5.1. Zakres terytorialny obowiązku osobistego stawiennictwa . . . . . . . . 160 5.2. Pomoc prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 5.3. Bezwzględny obowiązek osobistego stawiennictwa . . . . . . . . . . . . . 162 III. Zwrot należności z tytułu zadośćuczynienia wezwaniu . . . . . . . . . . . . . . . 162 § 29. Utrwalanie na piśmie czynności procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 I. Protokół w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 II. Adnotacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 III . Metryka sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 § 30. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 II. Uprawnienia strony postępowania w zakresie dostępu do akt sprawy . . 170 III. Granice jawności akt sprawy dla strony postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Rozdział 6. Terminy w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 § 31. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 § 32. Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 § 33. Terminy procesowe dla stron i innych uczestników postępowania . . . . . . . . . . . 178 I. Terminy ustawowe i urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 II. Przywrócenie terminu procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 2. Przesłanki przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 3. Właściwość organu w sprawie przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . 182 4. Orzeczenie w przedmiocie przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 § 34. Terminy załatwiania spraw administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 II. Długość terminów załatwiania spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 III. Obowiązek sygnalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 IV. Bezczynność organu i przewlekłe prowadzenie postępowania . . . . . . . . . 189 V. Procesowe gwarancje szybkości postępowania administracyjnego . . . . . . 192 VI. Odpowiedzialność pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 III Spis treści Rozdział 7. Wszczęcie postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 § 35. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 § 36. Sposoby wszczęcia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 II. Wszczęcie postępowania na żądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 III. Wszczęcie postępowania z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 IV. Wszczęcie jednego postępowania w dwu lub więcej sprawach . . . . . . . . . 201 § 37. Forma i data wszczęcia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 I. Orzekanie o wszczęciu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 II. Data wszczęcia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 III. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 § 38. Podania w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 I. Przedmiot podania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 II. Sposoby wnoszenia podań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 III. Wymogi co do formy i treści podania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 § 39. Braki w podaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 § 40. Ustalenie właściwości organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Rozdział 8. Postępowanie wyjaśniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 § 41. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 I. Zakres postępowania wyjaśniającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 II. Pojęcie i przedmiot dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 1. Pojęcie dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 2. Przedmiot dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 3. Uprawdopodobnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 § 42. Formy postępowania wyjaśniającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 I. Postępowanie gabinetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 II. Rozprawa administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 1 . Istota rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 2. Przesłanki przeprowadzenia rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 3. Czynności organizujące rozprawę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 4 . Przebieg rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 § 43. Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 I. Zasada otwartego katalogu środków dowodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 II. Zasada równej mocy środków dowodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 III. Dowód z dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 1. Pojęcie i rodzaje dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 2. Moc dowodowa dokumentu urzędowego w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 IV. Dowód z zeznań świadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 1. Zdolność bycia świadkiem w postępowaniu administracyjnym . . . . . . 237 2. Prawne ograniczenia w przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 2.2. Prawo odmowy zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 2.3. Prawo odmowy odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 3. Tryb przeprowadzania dowodu z zeznań świadka . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 V. Dowód z opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 VI. Oględziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 VII. Dowód z przesłuchania strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 VIII. Inne środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 IX Spis treści § 44. Zasady postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 II. Realizacja zasady prawdy obiektywnej w postępowaniu wyjaśniającym . 253 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 2. Konstrukcja prawna postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 3. Obowiązek wyczerpującego zebrania materiału dowodowego . . . . . . . 256 4. Obowiązek wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego . . . . 257 5. Zasada bezpośredniości postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . 258 6. Postanowienie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 III. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu dowodowym . . . . . . . 259 IV. Zasada swobodnej oceny dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 § 45. Zawieszenie postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 II. Zawieszenie postępowania administracyjnego z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . 266 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 2. Braki podmiotowe w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . 267 3. Zagadnienie prejudycjalne (wstępne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 III. Zawieszenie postępowania administracyjnego na żądanie strony . . . . . . . 272 IV. Podjęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 V. Orzeczenie w przedmiocie zawieszenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . 274 VI. Skutki prawne zawieszenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Rozdział 9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 § 46. Decyzja administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 I. Pojęcie decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 1. Decyzja administracyjna w znaczeniu materialnym . . . . . . . . . . . . . . . . 278 2. Decyzja administracyjna w znaczeniu procesowym . . . . . . . . . . . . . . . . 280 II. Struktura decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 2. Obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 2.1. Oznaczenie organu administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 2.2. Data wydania decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 2.3. Oznaczenie strony lub stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 2.4. Powołanie podstawy prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 2.5. Rozstrzygnięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 2.6. Uzasadnienie faktyczne i prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 2.7. Pouczenie o środkach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 2 .8 . Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 3. Dodatkowe składniki decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 III. Rygor natychmiastowej wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 IV. Forma decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 V. Zasada związania organu wydaną decyzją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 § 47. Umorzenie postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 II. Umorzenie postępowania administracyjnego z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . 298 III. Umorzenie postępowania na żądanie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 § 48. Współdziałanie organów przy wydawaniu decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 § 49. Rektyfikacja i wyjaśnianie wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej . . . 307 I. Rektyfikacja decyzji administracyjnej w trybie art. 111 KPA . . . . . . . . . . . . 307 II. Rektyfikacja decyzji administracyjnej w trybie art. 113 § 1 KPA . . . . . . . . . 309 III. Wyjaśnianie wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . 311 X Spis treści § 50. Ugoda administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 I. Przesłanki zawarcia ugody administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 II. Procedura zawierania ugody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 III. Forma i struktura ugody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 IV. Zatwierdzenie ugody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 V. Wykonalność ugody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 VI. Skutki prawne zatwierdzonej ugody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 § 51. Postanowienie organu administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 I. Pojęcie postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 II. Rodzaje postanowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 III. Forma i struktura postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Rozdział 10. Weryfikacja decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 § 52. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 § 53. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 I. Konstrukcja prawna odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 1. Prawo odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 2. Przedmiot odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 3. Podmiot uprawniony do wniesienia odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 4. Treść i forma odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 5. Termin do wniesienia odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 6. Moc prawna odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 II. Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 § 54. Postępowanie odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 II. Postępowanie odwoławcze przed organem I instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 1. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 2. Kontrola decyzji wydanej w I instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 3. Przekazanie odwołania organowi odwoławczemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 III. Postępowanie przed organem odwoławczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 2. Czynności wstępne postępowania przed organem odwoławczym . . . . 348 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 2.2. Niedopuszczalność odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 2.3. Uchybienie terminu do wniesienia odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 2.4. Prawna forma zakończenia stadium procesowego czynności wstępnych organu odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 3. Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . 351 4. Postępowanie rozpoznawcze przed organem II instancji . . . . . . . . . . . . 352 5. Cofnięcie odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 6. Zakończenie postępowania odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 6.2. Decyzje organu odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 A. Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji (art. 138 § 1 pkt 1 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 B. Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości albo w części i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy (art. 138 § 1 pkt 2 in principio KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 C. Uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania I instancji w całości albo w części (art. 138 § 1 pkt 2 in fine KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 XI Spis treści D. Umorzenie postępowania odwoławczego (art. 138 § 1 pkt 3 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 E. Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (art. 138 § 2 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 F. Uchylenie zaskarżonej decyzji i zobowiązanie organu I instancji do wydania decyzji o określonej treści (art. 138 § 4 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 7 . Zakaz reformationis in peius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 § 55. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 § 56. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 I. Pojęcie i przedmiot zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 II. Weryfikacja postanowień, na które nie służy zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . 371 III. Podmiot uprawniony do wniesienia zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 IV. Termin do wniesienia zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 V. Moc prawna zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 VI. Postępowanie zażaleniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Rozdział 11. Nadzwyczajne środki weryfikacji aktów administracyjnych . . . . . . . . 375 § 57. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 § 58. Wznowienie postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 II. Podstawy wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 2. Katalog podstaw wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 2.1. Wydanie decyzji na podstawie fałszywych dowodów (art. 145 § 1 pkt 1 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 2.2. Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa (art. 145 § 1 pkt 2 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 2.3. Wydanie decyzji przez pracownika lub organ podlegający wyłączeniu (art. 145 § 1 pkt 3 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 2.4. Brak udziału strony w postępowaniu administracyjnym (art. 145 § 1 pkt 4 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 2.5. Wyjście na jaw nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów (art. 145 § 1 pkt 5 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 2.6. Wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu (art. 145 § 1 pkt 6 KPA) . . . . . . . . . . . . . 387 2.7. Odmienne rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd (art. 145 § 1 pkt 7 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . 387 2.8. Zmiana decyzji lub orzeczenia sądu, w oparciu o które wydana została decyzja (art. 145 § 1 pkt 8 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 2.9. Wznowienie postępowania administracyjnego jako skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (art. 145a KPA) . . . . . . . . . 389 2.10. Wznowienie postępowania administracyjnego jako skutek naruszenia zasady równego traktowania (art. 145b KPA) . . . . . . . 390 III. Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 1. Inicjatywa wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 2. Termin wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 3. Właściwość organu w sprawie wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . 393 4. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 5. Przebieg postępowania w sprawie wznowienia postępowania . . . . . . . 395 5.1. Stadium wszczęcia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 XII Spis treści 5.2. Postępowanie rozpoznawcze przed organem właściwym w sprawie wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 5.3. Zakończenie wznowionego postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 § 59. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 II. Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 2. Katalog podstaw stwierdzenia nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 2.1. Wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości (art. 156 § 1 pkt 1 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 2.2. Wydanie decyzji bez podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 KPA) . 405 2.3. Wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 2.4. Wydanie decyzji w sprawie już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną (art. 156 § 1 pkt 3 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . 409 2.5. Skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 4 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 2.6. Wydanie decyzji trwale niewykonalnej (art. 156 § 1 pkt 5 KPA) . . 410 2.7. Wydanie decyzji, która w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą (art. 156 § 1 pkt 6 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 2.8. Wydanie decyzji zawierającej wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa (art. 156 § 1 pkt 7 KPA) . . . . . . . . . . . . . 412 III. Okoliczności wyłączające możliwość stwierdzenia nieważności decyzji . . 412 IV. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 1. Organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . 413 2. Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 3. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 4. Stadium rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 5. Zakończenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 § 60. Odpowiedzialność odszkodowawcza organu administracji publicznej . . . . . . . . 419 § 61. Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej na podstawie art. 154 i 155 KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 II. Nabycie prawa na podstawie decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 422 III. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej w trybie art. 154 KPA . . . 424 IV. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej w trybie art. 155 KPA . . . 426 § 62. Inne nadzwyczajne środki weryfikacji decyzji administracyjnych . . . . . . . . . . . . 427 I. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 II. Uchylenie decyzji administracyjnej na podstawie art. 162 § 2 KPA . . . . . . 429 III. Postępowanie w stanie nagłej konieczności administracyjnej . . . . . . . . . . . 430 IV. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej na podstawie przepisów szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Rozdział 12. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . 433 § 63. Pojęcie zaświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 § 64. Wydawanie zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Rozdział 13. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 § 65. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 XIII Spis treści I. Prawo wnoszenia petycji, skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 II. Organy prowadzące postępowanie w sprawach petycji, skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 III . Petycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 § 66 . Skarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 I. Przedmiot i treść skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 II. Właściwość organów w postępowaniu skargowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 III. Skarga złożona w sprawie indywidualnej w rozumieniu art. 1 pkt 1 i 2 KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 IV. Rozpatrzenie i załatwienie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 V. Termin załatwienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 VI. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 VII. Postępowanie ze skargą pieniacką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 § 67. Wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 § 68. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 I. Przyjmowanie skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 II. Udział prasy i organizacji społecznych w postępowaniu skargowym i wnioskowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 § 69 . Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków . . . . . 459 Rozdział 14. Opłaty i koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 § 70. Opłaty administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 II. Opłata skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 III. Inne opłaty administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 § 71. Koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z 17.6.1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) GospNierU . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) InfDziałU . . . . . . . . . ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności pod- miotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) InspOchrŚrU . . . . . . ustawa z 20.7.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny KK . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny KP . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks pracy KPA . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania administracyjnego KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym OchrKonkurU . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen- (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) tów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OpłSkarbU . . . . . . . . ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) Nr 130, poz. 1450 ze zm.) PodElU . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. PracUrzPańU . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwo- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) X Wykaz skrótów PrBud . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. ProkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) PrPostSAdm . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są- dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrZgrom . . . . . . . . . ustawa z 5.7.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. RMU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.) z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.) RPOU . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) SamGminU . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamKOU . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach od- woławczych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) SamPowiatU . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojewU . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: