Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00416 008136 11003656 na godz. na dobę w sumie
Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku - ebook/pdf
Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 628
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2397-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Dzieło prof. E. Schmidt-Aßmanna stanowi podsumowanie przemyśleń Autora dotyczących aktualnego stanu doktryny współczesnej nauki prawa administracyjnego i jej perspektyw rozwojowych. Publikacja ta ukazuje zagadnienia: jak zmieniły się stosunki komunikowania się pomiędzy jednostką i administracją, jakie nowe zadania się pojawiają, a także jak w wyniku prywatyzacji i deregulacji przesunęły się zakresy odpowiedzialności pomiędzy państwem i społeczeństwem. Są to problemy, które dotyczą nie tylko poszczególnego narodowego porządku administracyjnoprawnego, lecz występują w ramach wszystkich porządków administracyjnoprawnych, ponieważ są dzisiaj zdeterminowane przez te same założenia prawa europejskiego.

Autorem dzieła jest prof. Eberhard Schmidt-Aßmann (ur. 1938 r.) – em. Profesor Wydziału Prawa Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu; od 1979 r. był sędzią najpierw Sądu Administracyjnego II Instancji dla Północnej Nadrenii- Westfalii, a następnie Trybunału Administracyjnego Badenii-Wirtembergii; od 1.12.2006 r. kieruje stanowiskiem badawczym Wspólnoty Studiów Ewangelickich w Heidelbergu; jest m.in. członkiem zwyczajnym Berlińsko-Brandenburgskiej Akademii Nauk oraz Akademii Badań Przestrzennych i Planowania Krajowego w Hannowerze; w 1999 r. wyróżniony został tytułem doktora honoris causa; jego dorobek naukowy obejmuje blisko 200 publikacji.

Dzieło przetłumaczył Andrzej Wasilewski (ur. 1939 r.) – prof. dr hab. Nauk prawnych; em. prof. zw. WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia SN w stanie spoczynku; specjalizacja: prawo publiczne oraz prawo porównawcze, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa administracyjnego, administracyjnego prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE OGÓLNE PRAWO ADMINISTRACYJNE JAKO IDEA PORZĄDKU ZAŁOŻENIA I ZADANIA TWORZENIA SYSTEMU PRAWNOADMINISTRACYJNEGO EBERHARD SCHMIDT-AßMANN Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE EBERHARD SCHMIDT-AßMANN · OGÓLNE PRAWO ADMINISTRACYJNE JAKO IDEA PORZ¥DKU ZA£O¯ENIA I ZADANIA TWORZENIA SYSTEMU PRAWNOADMINISTRACYJNEGO Dedykowane mojej żonie Ulrike Schmidt-Aßmann OGÓLNE PRAWO ADMINISTRACYJNE JAKO IDEA PORZ¥DKU ZA£O¯ENIA I ZADANIA TWORZENIA SYSTEMU PRAWNOADMINISTRACYJNEGO EBERHARD SCHMIDT-AßMANN Wydanie drugie przeredagowane i rozszerzone w t³umaczeniu prof. Andrzeja Wasilewskiego Redakcja: Ksenia Rzepka Eberhard Schmidt-Aßmann Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung Berlin 2006, Verlag Springer ã Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2074-8 ISBN e-book 978-83-255-2397-8 Spis treści Wprowadzenie do wydania polskiego................................................... XII Autor dzieła i jego dorobek naukowy..................................................... XXIII Wykaz skrótów..................................................................................................... XXII Wykaz literatury.................................................................................................. XXX Wykaz powoływanych aktów prawnych WE......................................LXXXIX Rozdział I. System i tworzenie systemu w prawie administracyjnym.................................................................................... A..Myślenie.systemowe.prawa.administracyjnego............................ . I... Zadania.systematyki.prawnoadministracyjnej............... . 1..Odciążenie.praktyki.prawniczej...................................... 2..Funkcja.dogmatyczna........................................................... 3..Funkcja.polityczno-prawna................................................ 4..Recepcja.europejskiego.rozwoju.prawa....................... .II... Ogólne.i.szczególne.prawo.administracyjne.................. . 1..Dyscyplinowanie.interesów.specjalnych..................... 2..Znaczenie.dziedzin.referencyjnych................................ .III...Kształtująca.system.doniosłość.prawa.. konstytucyjnego......................................................................... . 1..Zależność,.samodzielność.i.komplementarność.. prawa.administracyjnego................................................... 2..Podstawowy.stosunek.obywatela.do.administracji.. a).Asymetria.wolności.i.kompetencji............................. b).Zorientowanie.na.prawa.indywidualne.................. 3..Podwójne.zlecenie.prawa.administracyjnego............ B..Nauka.prawa.administracyjnego.jako.nauka.sterowania........... . I... Sterowanie.przez.prawo......................................................... . 1..Sterowanie.jako.koncepcja.analityczna......................... 2..Samodzielność.prawnoadministracyjnej.koncepcji. sterowania................................................................................ 3..Dalsze.kierunki.sterowania................................................ a).Nowy.model.sterowania.(sterowanie.. budżetowe)......................................................................... b).Pozostałe.znaczenie.prawa........................................... .II... Problemy.metod.nauki.prawa.administracyjnego........ . 1..Wyzwania.................................................................................. a).Pluralizm.stosowanego.prawa..................................... 1 2 4 5 5 6 7 8 9 10 13 13 16 17 20 21 23 24 25 27 29 30 32 34 35 35  Spis treści b).Zależność.organizacyjna.działań.. administracyjnych............................................................ 2..Stosunek.do.tzw..nauk.ościennych.................................. 3..Różne.metody.prawa.administracyjnego...................... 4..Szczególnie:.oceny.skuteczności.w.prawie.................. a).Metoda.„wewnętrznej”.proceduralizacji................. b).Zasadnicze.oceny.skuteczności.................................. C..Europeizacja.prawa.administracyjnego.i.rozwój.. Europejskiego.Związku.Administracji.......................................... . I... Europeizacja.prawa................................................................... . 1..Zakresy.oddziaływania........................................................ 2..Założenia.kształtujące.system........................................... a).W.odniesieniu.do.pozycji.władzy.wykonawczej.. b).W.odniesieniu.do.pozycji.obywatela.Unii.............. .II... Europeizacja.struktur.administracyjnych........................ . 1..Zadania.w.zakresie.kierowania.gospodarką................ 2..Administracja.Europejska.jako.Związek.. w.odniesieniu.do.informacji,.działania.i.kontroli..... .III...„Europejski.Związek.Rozwojowy”...................................... . Rozdział II. Rozstrzygnięcia konstytucyjne dotyczące państwa prawa i demokracji.............................................................. 1. Część: Znaczenie zasady państwa prawnego........................ A..Związanie.administracji.prawem........................................................ . I... Systematyka.związania.prawem........................................... . 1..Wzorce.związania................................................................... 2..Mechanizmy.związania........................................................ a).Zastosowanie.poszczególnych.stanów.. faktycznych......................................................................... b).Zestawianie.programu.związania.............................. .II... Skuteczność.prawa.................................................................... . 1..Skuteczność.jako.wystarczające.poddanie.prawu.... a).Zastrzeżenia.dotyczące.poddania.prawu................ b).Intensywność.poddania.prawu.................................. 2..Skuteczność.urzeczywistniania.prawa.......................... a).Gotowość.administracji.do.skutecznej.. realizacji............................................................................... b).Zasada.odpowiedniego.czasu...................................... B..Prawnopodstawowe.impulsy.rozwoju.............................................. . I... Warstwy.znaczeniowe.praw.podstawowych.................. . 1..Treści.prawnoobronne........................................................ 2..Prawa.podstawowe.jako.polecenia.ochrony............... 3..Dalsze.warstwy.znaczeniowe............................................ a).Warstwy.prawnoświadczeniowe............................... I 36 36 38 39 40 40 41 42 42 45 45 46 48 48 50 51 55 59 60 61 62 67 67 69 71 71 72 74 75 76 77 79 80 81 81 84 84 Spis treści b).Znaczenie.prawnoproceduralne................................ c).Znaczenie.prawnoorganizacyjne............................... 4..Rola.zrzeszeń.i.przedsiębiorstw....................................... .II... „Wrażliwość”.prawnopodstawowa:.naruszenia.. pośrednie...................................................................................... . 1..Zmiany.stanu.faktycznego.ingerencji............................ 2..Nakaz.ujęcia.systematycznego.......................................... .III...Prawnopodstawowa.„subiektywizacja”:.prawa.. podmiotowe.i.znaczenie.nauki.o.normie.ochronnej... . 1..Niezbędność.podstawy.normatywnej........................... 2..Nauka.o.normie.ochronnej.ustawy.zwykłej................ 3..Bezpośrednie.wyprowadzenia.z.prawa.. podstawowego........................................................................ .I... Krytyczne.tendencje.rozwojowe......................................... . 1..Proporcjonalność.i.„kompetencja.słuszności”............ 2..Specyficznie.prawnopodstawowe.szczególne.. prawa.administracyjne........................................................ C..Państwowość.prawna.jako.struktura................................................ . I... Państwowoprawne.znaczenie.ustawy............................... . .II... Zadania.prawa.podmiotowego............................................. . .III...Gwarancja.racjonalności........................................................ . 2. Część: Znaczenie zasady demokratycznej............................. A..Legitymacja.administracji...................................................................... . I... Legitymacja.demokratyczna.................................................. . 1..Model.klasyczny:.legitymacja.za.pośrednictwem. parlamentu............................................................................... a).Legitymacja.rzeczowo-treściowa............................... b).Legitymacja.organizacyjno-osobowa....................... 2..Model.drugi:.legitymacja.samorządu.. komunalnego........................................................................... .II... Formy.legitymacji.autonomicznej....................................... . .III...Skuteczność.struktury.legitymacyjnej.............................. . 1..Legitymacja.instytucjonalna.egzekutywy.................... 2..Poziom.legitymacji................................................................ 3..Państwowa.odpowiedzialność.legitymacyjna.. 85 87 88 89 89 93 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105 108 111 111 113 114 115 117 118 120 124 124 126 w.sferze.pośredniej............................................................... 128 B..Pozostałe.czynniki.określające.demokratyczne.prawo. administracyjne..................................................................................... . I... Akceptacja.................................................................................... . .II... Partycypacja................................................................................. . 1..Rodzaje.dotknięcia................................................................ 2..Partycypacja.jako.współkształtowanie.......................... 129 130 132 133 135 II Spis treści .III...Jawność.......................................................................................... . 1..Dostęp.do.dokumentów...................................................... 2..Opinia.publiczna.jako.forum............................................. Rozdział III. Zadania administracyjne i rola szczególnego prawa administracyjnego.................................................................... 1. Część. Zadania administracyjne w świetle szczególnego prawa administracyjnego............................ A..Prawo.administracji.środowiskowej.................................................. . I... Zasady.prawa.środowiskowego............................................ . 1..Zapobieganie........................................................................... 2..Kooperacja................................................................................ .II... Struktury.interesów.i.warstwy.sterowania..................... . 1..Interesy.specyficzne.ze.względu.na.dziedzinę........... 2..Ustawowe.upoważnienia.do.konkretyzacji................. 3..Arsenał.instrumentów......................................................... 137 138 139 141 141 144 146 147 148 149 150 151 153 a).Instrumenty.pośredniej.płaszczyzny.. sterowania........................................................................... 155 b).Bezpośrednie.i.pośrednie.sterowanie.. zachowaniem..................................................................... c).Organizacje.jako.zasoby.sterowania......................... B..Prawo.administracji.socjalnej.............................................................. . I... Zasady.prawa.socjalnego........................................................ . 1..Samoodpowiedzialność.i.solidarność............................ 2..Kooperacja.i.subsydiarność............................................... .II... Pola.zadań.i.typy.administracji.socjalnej.......................... . 1..Socjalne.zabezpieczenie.dochodów............................... 2..Opieka.społeczna................................................................... 3..Świadczenia.socjalne.za.pośrednictwem.osób.. trzecich...................................................................................... .III...Struktury.interesów.i.warstwy.sterowania..................... . C..Prawo.nauki................................................................................................ . I... Kooperacja.jako.zasada.strukturalna................................. . .II... Różnorodność.warstw.regulacji.......................................... . 1..Prawo.organizacyjne............................................................. 2..Sterowanie.finansowe.......................................................... 3..Programy.ustawowe,.wykonanie.administracyjne,. kontrola...................................................................................... D..Publiczne.prawo.gospodarcze............................................................. . I... Pytanie.o.jego.ukierunkowanie........................................... . .II... Niektóre.dziedziny.częściowe.w.zarysie.......................... . .III...Nowe.wzorce.regulacji............................................................ . 156 157 158 158 159 159 161 161 162 163 164 166 167 168 168 169 170 171 172 174 176 III Spis treści 1..Administracja.regulacyjna:.prawo.. telekomunikacyjne................................................................ 2..Certyfikacja.i.akredytacja:.prawo.bezpieczeństwa. urządzeń.................................................................................... E..Ustalenia.podsumowujące..................................................................... 2. Część. Pojęcia wiodące tworzenia systemu: Interesy, zadania administracyjne, typy administracji, struktury odpowiedzialności.................................................... A..Znaczenie.pojęcia.interesu.................................................................... . I... Interesy.subiektywne.i.obiektywne................................... . .II... Realność.pola.interesów......................................................... . 1..Przedstawianie.interesów.................................................. 2..Wyjaśnianie.interesów......................................................... .III...Interesy.prywatne.i.publiczne.............................................. . 1..Ograniczenia.na.przykładzie.§.1.BauGB....................... 2..Dobro.ogółu............................................................................. B..Zadania.administracyjne.a.cele.państwowe................................... . I... Zadania.państwowe:.pojęcie.i.znaczenie......................... . 1..Brak.zwartej.nauki.o.zadaniach.państwowych.......... 2..Cele.państwa.jako.determinanty.zadań......................... .II... Socjalny.cel.państwa................................................................. . 1..Zadania.dla.ustawodawstwa.i.administracji................ 2..Płaszczyzny.działania.i.postępowanie........................... .III...Ochrona.przyrodniczych.podstaw.życia.jako.cel.. państwa......................................................................................... . 1..Ryzyko.jako.problem.prawny............................................ 2..Zlecenie.dla.prawa................................................................. C..Typy.administracji.i.odpowiedzialność.administracyjna.......... . I... Nauka.o.typach.administracji............................................... . 1..Administracja.porządkowa.i.świadcząca...................... 2..Nowsze.pojęcia.typów......................................................... a).Administracja.kierująca................................................. b).Administracja.pośrednicząca...................................... .II... Stopniowalność.odpowiedzialności.państwowej......... . 1..Odpowiedzialność.za.wykonanie.. i.odpowiedzialność.za.złagodzenie................................. 2..Stopnie.pośrednie.................................................................. 3..W.szczególności:.odpowiedzialność.gwarancyjna... .III...Prawo.w.„państwie.kooperującym”.................................... . 1..Stan.działań.kooperacyjnych............................................. 2..Normalność.działań.kooperacyjnych............................. 177 182 183 185 186 187 188 190 190 191 191 193 195 195 197 199 199 200 203 204 205 206 208 209 211 212 213 215 216 218 219 220 222 223 225 IX Rozdział IV. Samodzielność administracji pomiędzy Spis treści sterowaniem i kontrolą......................................................................... A..Ramy.instytucjonalne:.zasada.podziału.władz............................... B..Znaczenie.ustawy.parlamentarnej...................................................... . I... Zdolność.sprawcza.i.granice.sprawności.ustawy......... . .II... Warstwy.regulacyjne.ustawodawstwa.............................. . 1..Parlamentarne.prawo.interwencji................................... 2..Zastrzeżenia.ustawowe........................................................ a).Zastrzeżenie.skoncentrowane.na.wkroczeniu...... b).Zastrzeżenie.instytucjonalne...................................... c).Kryterium.istotności....................................................... .III...Wymagania.pewności.odnoszące.się.do.ustaw. prawnoadministracyjnych..................................................... . 1..Jednoznaczność.norm.......................................................... 2..Pewność.w.odniesieniu.do.treści.................................... a).Pewność.i.otwartość....................................................... b).Poszczególne.kryteria.................................................... C..Samodzielność.administracji................................................................ . I... Prawokonstytucyjny.stan.faktyczny................................... . 1..Administracja.kierowana.ustawą..................................... 2..W.kwestii.zastrzeżenia.administracyjnego.................. .II... Uznanie.administracji.............................................................. . 1..Uznanie.jako.szczególna.kompetencja.działania. i.wyważania............................................................................. 2..Struktury.stanów.faktycznych.i.rodzaje.uznania...... .III...Nauka.administracyjnej.konkretyzacji.prawa................ . 1..Praca.nad.tekstem.norm...................................................... 2..Posługiwanie.się.wytycznymi.dotyczącymi.. uznania....................................................................................... D..Kontrole.administracji............................................................................ . I... Zobowiązanie.sądów.do.ochrony.prawnej.i.kontroli.. . 1..Kontrola.administracji.jako.indywidualna.ochrona.. prawa.......................................................................................... a).Zależność.od.praw.podmiotowych........................... b).Intensywność.kontroli.sądowej................................. 2..Przydatność.kontroli.koncepcji.ochrony.prawnej. i.jej.dalszy.rozwój................................................................... a).Koncentracja.obecnej.koncepcji.na.wymiarze. sprawiedliwości................................................................ b).Dalszy.rozwój.zadań.kontroli.sądowej..................... 3..Efektywność.ochrony.prawnej:.problemy.metod. 227 227 232 233 235 236 237 238 240 241 244 245 246 246 249 252 252 253 258 260 261 264 267 267 268 270 271 271 272 274 281 282 284 w.odniesieniu.do.poziomu.kontroli................................ 290 X Spis treści .II... Różnorodność.kontroli.administracji.a.zadania. prawnoadministracyjnej.nauki.kontroli........................... . 1..Prawnoadministracyjna.nauka.kontroli........................ 2..Pluralizacja.koncepcji.kontroli......................................... 3..Kontrole.finansowe............................................................... 4..Kontrole.ze.strony.opinii.publicznej.............................. Rozdział V. Administracja jako organizacja i znaczenie prawa organizacyjnego......................................................................... A..Stan.rozwoju,.wyzwania,.perspektywy............................................ . I... Przejęta.dogmatyka.i.pożądana.dynamika....................... . 1..Krytyka.dotychczasowych.warstw.regulacji.............. 2..Nowsze.tendencje.rozwojowe.praktyki........................ 3..Organizacja.jako.medium.sterowania.oraz.zadania. administracyjnego.prawa.organizacyjnego................. .II... Podstawy.i.ramy.nowego.ustalenia..................................... . 1..Znaczenie.nauk.o.organizacji............................................ 2..Wpływ.zadań.administracyjnych..................................... 3..W.kwestii.założeń.prawokonstytucyjnych. 291 292 295 298 301 303 303 304 304 307 310 312 312 314 i.prawnoeuropejskich.......................................................... 316 .III...Systematyczna.perspektywa.administracyjnego.. prawa.organizacyjnego........................................................... . 318 B..Podstawowe.problemy.ogólnej.dogmatyki.. prawnoorganizacyjnej........................................................................ . I... Zadania.ustawy.w.organizowaniu....................................... . .II... „Jedność.administracji”.jako.problem.legitymacyjny.. . 1..Wizerunek.rozczłonkowanej.administracji.. w.świetle.ustawy.zasadniczej............................................ 2..Usamodzielnione.jednostki.administracyjne.............. a).Odłączenie.tworzące.dystans...................................... b).Włączenie.zewnętrznego.rzeczoznawstwa........... c).Organizacja.interesów.lokalnych............................... 3..Pluralistycznie.ukształtowane.jednostki.. administracyjne.............................................................................. a).Piastuni.samorządu.funkcjonalnego......................... b).Gremia.kolegialne............................................................ 4..Przedsiębiorstwa.publiczne............................................... .III... Formy.organizacyjne.współpracy.państwowo-. -społecznej............................................................................................. . 1..Różnorodność.form.–.żadna.ryczałtowa.. 321 322 325 326 329 329 331 331 332 332 335 338 342 „re-etatyzacja”.......................................................................... 343 2..Zlecanie.sprawowania.zadań.administracji.. publicznej................................................................................. 3..Organizacje.pośrednie......................................................... 345 346 XI Spis treści 4..Mieszane.przedsięwzięcia.gospodarcze........................ 349 Rozdział VI. System działania administracji: formy, postępowanie, stosunki prawne, wzorce norm..................... 1. Część. Praktyka działania i system działania....................... A..Podstawa:.publiczny.porządek.informacyjny................................ . I... Kształtujące.system.znaczenie.informacji....................... . .II... Prawo.administracyjne.informacji..................................... . 1..Warstwa.prawnoindywidualna......................................... 2..Warstwy.instytucjonalne.................................................... B..Prawo.publiczne.i.prawo.prywatne................................................... . I... Dualizm.częściowych.porządków.prawnych................. . 1..Prawo.prywatne..................................................................... 2..Prawo.publiczne..................................................................... 3..Powiązania.i.skrzyżowania................................................. .II... Administracja.w.formie.prawnoprywatnej..................... . 1..Nauka.dwóch.stopni............................................................. 2..Administracyjne.prawo.prywatne.................................. 3..Wykorzystywanie.prawnoprywatnych.form. 351 351 352 353 355 355 358 360 360 361 363 365 366 367 368 organizacyjnych..................................................................... 371 .III...„Porządki.zbiorcze”.dla.kooperacji.. państwowo-społecznej............................................................ . C..Wzorzec.porządkowy.systemu.działania......................................... . I... Zadania.nauki.o.formach.prawnych................................... . 1..Zasady.budowania................................................................. 2..Przymus.formy.a.wybór.formy......................................... 3..Statyka.i.elastyczność.nauki.o.formach......................... .II... Zadania.nauki.o.stosunkach.prawnych............................. . 1..Funkcja.heurystyczna........................................................... 2..Funkcja.organizująca............................................................ 3..Funkcja.dogmatyczna........................................................... .III...Znaczenie.prawa.o.postępowaniu.administracyjnym.. 1..Rozległe.zróżnicowanie.pojęcia.postępowania......... 2..Warstwy.myślenia.prawnopostępowaniowego,.. 373 376 377 379 380 382 383 384 384 385 387 388 cele.postępowania................................................................. 389 3..Przeciwstawne.tendencje.rozwoju.prawa. postępowaniowego............................................................... a).Prawnopodstawowa.doniosłość.postępowania. administracyjnego........................................................... b).Przyspieszenie.postępowania..................................... .I... Nauka.o.wzorcach.norm.działania.. administracyjnego..................................................................... . 1..Zadania.i.rozbudowa.nauki.o.wzorcu.normy.............. 392 393 394 397 398 XII Spis treści a).Spektrum.wzorców.norm............................................. b).Treść.wzorca.normy.i.sankcja.wzorca.normy....... 2..Wzorzec.normy.skuteczności.jako.przykład................ a).Skuteczność.jako.zasada.oszczędzania.zasobów.. b).Konsekwencje.prawa.administracyjnego............... . ... Skuteczność.systemu.działania............................................. . 1..Problemy.implementacji..................................................... 2..Problemy.sankcji.................................................................... 2. Część: Stare i nowe problemy w nauce o formach prawnych............................................................................................... A..Administracyjne.stanowienie.norm.i.planowanie....................... . I... Rozporządzenia.i.statuty......................................................... . .II... Przepisy.administracyjne:.forma.prawna.. 398 401 403 403 405 408 408 411 412 413 414 zróżnicowanych.skutków.związania.................................. . 418 .III...Stanowienie.norm.w.sferze.kooperacji.. państwowo-społecznej............................................................ . .I... Plany.i.koncepcje....................................................................... . 1..Planowanie.przestrzenne:.prawnie.ukształtowana. forma.działania....................................................................... 2..Nowe.formy.zjawiskowe:.koncepcje.i.obowiązki. koncepcyjne............................................................................. B..Akt.administracyjny:.jednostronne.regulowanie......................... . I... Regulowanie.jako.branie.odpowiedzialności................. . 1..Instrument.działania.i.źródło.prawa.............................. 2..Stabilność.i.elastyczność..................................................... .II... Forma.regulacji.w.odniesieniu.do.złożonych.. rozstrzygnięć.administracyjnych........................................ . C..Umowa.administracyjna:.działanie.konsensualne....................... . I... Normalność.umowy................................................................. . .II... Zasada.ustawowo.kierowanego.kształtowania.. 420 422 423 425 426 427 429 430 432 434 436 umowy........................................................................................... . 437 .III...Typy.umów,.prawo.postępowania.umownego.. i.praktyka.klauzul...................................................................... . 1..Analiza.różnych.sytuacji.regulacyjnych........................ 2..Proceduralizacja.i.praktyka.klauzul................................ D..Wyzwanie.nieformalnego.działania.administracyjnego........... . I... Działanie.nieformalne.jako.działanie.alternatywne.... . .II... Działanie.nieformalnie-konsensualne............................... . 438 440 442 444 446 448 1..Płaszczyzna.implementacji:.porozumienia.. dotyczące.wykonania.norm............................................... 449 2..Płaszczyzna.programowania:.porozumienia.. dotyczące.stanowienia.norm............................................. 450 XIII Spis treści .III...Pośredniczenie.w.konflikcie.(mediacja)........................... . 452 3. Część: Zadania prawa o postępowaniu administracyjnym........................................................................... A..Koncepcja.ustawy.o.postępowaniu.administracyjnym............. B..Impulsy.rozwojowe.prawa.europejskiego....................................... . I... Przykłady.z.prawa.środowiskowego.WE.......................... . 1..Koncepcja.poinformowanej.opinii.publicznej........... 2..Prywatyzacja.postępowania.............................................. 453 454 456 457 458 459 .II... Oddziaływania.zwrotne.na.niemieckie.prawo.. postępowania.............................................................................. . C..W.kwestii.systematyki.nauki.prawa.o.postępowaniu................. 459 462 . I... Postępowanie.standardowe.i.jego.formy.. konstrukcyjne............................................................................. . 1..Fazy.postępowania................................................................ 2..Stosunek.prawnopostępowaniowy................................ 3..Struktury.postępowań.(zarys).......................................... II..Niezbędność.szerszej.nauki.o.typach.postępowania...... . 1..Niektóre.nowe.typy.postępowań..................................... 2..Proceduralne.warstwy.regulacyjne................................ a).Zapewnienie.neutralności............................................ b).Rola.jawności..................................................................... III..Stosunek.do.innych.postępowań........................................... . 1..Znaczenie.prawa.o.postępowaniu.budżetowym....... 2..Stosunek.do.postępowania.sądowego........................... 462 463 465 466 468 469 470 471 472 474 474 476 Rozdział VII. Rozwój Europejskiego Prawa Administracyjnego.................................................................................. A..Administracja.przestrzeni.wspólnotowej........................................ 479 480 . I... Podmioty.uczestniczące.w.sprawowaniu.. administracji................................................................................ . 1..Administracja.Unii.Europejskiej....................................... 2..Administracje.państw.członkowskich........................... .II... Koncepcja.administracyjna................................................... . 1..Zasada.rozdziału..................................................................... a).Prymat.wykonania.pośredniego................................. b).Reguła.oddzielnego.wykonania.przez.. poszczególne.państwa.................................................... 2..Zasada.kooperacji.................................................................. .III...Warstwy.Europejskiego.Prawa.Administracyjnego..... . 1..Prawo.administracyjne.państwa.członkowskiego.... 2..Własne.prawo.administracyjne.Administracji.WE... 3..Wspólnotowe.prawo.administracyjne........................... 4..Prawo.kooperacji.administracyjnej................................ 481 481 483 484 484 485 486 487 488 489 490 493 494 XI Spis treści .I... Znaczenie.prawa.jako.siły.integrującej............................. . 1..Gwarancja.skutecznego.wykonania........................................ . 2..Pośredniczenie.we.wspólnym.przyjmowaniu.wartości. . 3..Standardy.niezawodnego.administrowania........................ . B..Wspólne.przyjmowanie.podstaw.prawnokonstytucyjnych..... . I... Elementy.zasady.prawnej....................................................... . 1..Ochrona.sądowa..................................................................... 2..Zasada.strukturalna.określonego.funkcjonalnie. podziału.władzy..................................................................... 3..Determinanty.materialne................................................... .II... Demokracja.i.przejrzystość.odpowiedzialności............ . 1..Legitymacja.demokratyczna.............................................. 2..Przejrzystość.a.demokratyczna.kontrola....................... C..Europejskie.Prawo.Administracyjne.jako.zadanie.wspólnego. tworzenia.systemu................................................................................ Indeks rzeczowy................................................................................................. 495 496 498 499 500 501 502 504 506 508 509 511 513 521 X Wprowadzenie do wydania polskiego Podział.całego.zakresu.prawa.administracyjnego.na.ogólne.prawo.admi- nistracyjne.oraz.szczególne.prawo.administracyjne.odpowiada.ogólnie.uzna- nej.systematyce.zarówno.w.Niemczech,.jak.i.w.Polsce..Szczególne.prawo.ad- ministracyjne.zajmuje.się.prawem.poszczególnych.zadań.administracyjnych;. zalicza.się.tu.prawo.budowlane,.prawo.ochrony.środowiska,.prawo.socjalne,. prawo.podatkowe.itd..Ogólne.prawo.administracyjne.ma.inny.charakter:.zaj- muje.się.tymi..zasadami.prawnymi.i.instytucjami.prawnymi,.które.sięgają.poza. poszczególne.dziedziny.szczególnego.prawa.administracyjnego..Szczególne. znaczenie.przywiązuje.przy.tym.do.założeń.konstytucyjnych:.zasady.legalno- ści,.legitymacji.władzy.wykonawczej.i.jej.związania.prawami.podstawowymi.. Chodzi.tutaj.o.problemy.podstawowej.orientacji..Tym.samym,.ogólne.prawo. administracyjne.jest.centralnym.miejscem.refleksji.nad.pozycją.administracji. w.państwie.konstytucyjnym,.nad.stosunkiem.państwa.do.jego.obywateli.i.nad. przemianami.kultury.administracyjnej:.Jak.zmieniły.się.stosunki.komunikowa- nia.się.pomiędzy.jednostką.i.administracją?.Jakie.się.pojawiają.nowe.zadania?. Jak.w.wyniku.prywatyzacji.i.deregulacji.przesunęły.się.zakresy.odpowiedzial- ności.pomiędzy.państwem.i.społeczeństwem?. Są.to.problemy,.które.dotyczą.nie.tylko.poszczególnego.narodowego.po- rządku.administracyjnoprawnego,.lecz.występują.w.ramach.wszystkich.po- rządków.administracyjnoprawnych,.ponieważ.–.bez.uszczerbku.dla.ich.róż- nych.tradycji.–.są.dzisiaj.zdeterminowane.przez.te.same.założenia.prawa. europejskiego.oraz.wywoływane.przez.nadal.wspólne.oczekiwania.europej- skich.społeczeństw.obywatelskich..Porównywanie.prawa.jako.zadanie.wspól- nej.refleksji.(gemeinsamer Reflektion).nad.podstawami.administracji.i.prawa. administracyjnego.jest.dzisiaj.niezbędne.bardziej.niż.kiedykolwiek..Niniejsze. dzieło.pragnie.się.do.tego.przyczynić:.chodzi.w.nim.o.określenie.stanowiska. w.kwestii.obecnej.sytuacji,.w.celu.uwydatnienia.linii.rozwojowych.i.proble- mów.reform..W.tradycji.europejskiego.myślenia.prawniczego.dominuje.prze- konanie,.że.zadanie.to.należy.wypełniać.tak.na.płaszczyźnie.narodowej,.jak. i.europejskiej.jedynie.poprzez.sięgnięcie.po.podstawowe.instytucje.prawne. i.zasady.prawne.oraz.poprzez.ich.systematyczne.uporządkowanie.(systema­ tische Ordnung)1.. 1.W.znaczeniu.zupełnie.takim.samym.dzieło.T. von Danwitz’a,.Europäisches.erwal- tungsrecht,.Berlin.2008,.które.również.ukazało.się.–.tak.jak.i.niemieckie.wydanie.ni- niejszego.dzieła.–.w:.Enzyklopädie.Rechts-.und.Staatswissenschaft,.Berlin/Heidelberg. 2008... XIIXII Wprowadzenie do wydania polskiego Książka.podzielona.została.na.siedem.rozdziałów.i.rozwija.swoje.idee.w.na- stępujących.po.sobie.krokach.badawczych:.zaczyna.od.problemów.metod.i.sy- stemu.(Rozdział.I),.następnie.rozwija.ideę.konstytucjonalizacji.prawa.admini- stracyjnego.(Rozdział.II).oraz.wyzwania.nowych.zadań.administracji.(Rozdział. III)..Na.tej.podstawie.omówione.zostały.klasyczne.tematy.administracji.w.no- wej.systematyce.nastawionej.na.naukowe.sterowanie.podziału.władz,.jej.orga- nizacji,.form.działania.i.postępowania.(Rozdziały.I–I)..Zakończenie.stano- wi.koncepcja.Europejskiego.Prawa.Administracyjnego.dla.Unii.Europejskiej. (Rozdział.II). Rozdział.pierwszy.uwydatnia.dogmatycznoprawne.i.praktycznoprawne. funkcje.systematyki..Ważne.jest.przy.tym.podwójne.przesłanie.prawa.admi- nistracyjnego.(Doppelauftrag des Verwaltungsrechts),.które.musi.zapewnić. obywatelowi.ochronę,.ale.równocześnie.także.administracji.możliwości.dzia- łania.w.celu.wypełnienia.jej.zadań..Prawo.administracyjne.zostało.tutaj.na- stawione.na.skuteczność;.ma.ono.nie.tylko.funkcje.obronne,.lecz.także.akty- wizujące..Chodzi.o.sterowanie.wypełnianiem.zadań.administracyjnych..Stąd. i.nauka.prawa.administracyjnego.musi.podążyć.za.ujęciem.naukowego.stero- wania.(steuerungswissenschaftlichen Ansatz)..Związane.są.z.tym.nowe.prob- lemy.dotyczące.metod,.w.szczególności.pytanie,.jak.dalece.prawo.administra- cyjne.może.i.ewentualnie.nawet.musi.recypować.wyniki.innych.nauk,.przede. wszystkim.nauk.społecznych.. W.rozdziale.drugim.chodzi.o.konstytucyjne.podstawy.(konstitutionellen Grundlagen).prawa.administracyjnego:.zasadę.państwa.prawnego.i.zasadę. demokracji..„Prawo.administracyjne.jako.skonkretyzowane.prawo.konstytu- cyjne”,.to.jest.trafna.maksyma,.która.została.potwierdzona.w.licznych.pań- stwach.europejskich.przez.uznane.dzisiaj.zorientowanie.prawa.administracyj- nego.na.konstytucję..Nie.może.być.jednak.źle.rozumiane;.konkretyzowanie. nie.oznacza.ścisłej.dedukcji..Prawo.administracyjne.jest.samodzielne.wzglę- dem.prawa.konstytucyjnego;.wprawdzie.rozwija.ono.swoją.naukę.według.za- łożeń.i.„w.świetle”.prawa.konstytucyjnego,.ale.na.szczeblu.zwykłego.prawa. (już.choćby.po.to,.aby.osiągnąć.niezbędną.elastyczność)..Najpierw.została.zba- dana.różnorodność.wzorców.norm,.które.dzisiaj.tworzą.związanie.ustawowe. egzekutywy:.ustawa.parlamentarna,.prawo.stanowione.przez.samą.egzekuty- wę,.ale.także.prawo.europejskie.i.ewentualnie.nawet.prawo.międzynarodowe.. Praworządność.nie.oznacza.jednak.tylko.związania.prawem,.lecz.domaga.się. także.skuteczności.prawa..Stąd.szczególną.wagę.przywiązywać.należy.do.po- dejmowania.rozstrzygnięcia.we.właściwym.czasie.oraz.do.urzeczywistnienia. prawa..Bezpośrednio.w.nawiązaniu.do.tego.chodzi.o.impulsy,.jakich.prawu. administracyjnemu.dotychczas.udzielały.i.nadal.udzielają.prawa.podstawowe:. jako.prawa.obrony,.ale.także.jako.polecenia.ochrony.i.jako.gwarancje.sprawied- liwego.postępowania.administracyjnego..Praworządność.oznacza.najogólniej. zagwarantowanie.racjonalności.rozstrzygania.administracyjnego. Druga.centralna.zasada.konstytucyjna,.zasada.demokratyczna,.była.uprzed- nio.rzadko.przedmiotem.dyskusji.w.prawie.administracyjnym;.zamiast.tego.za. XIII Wprowadzenie do wydania polskiego jej.systematyczne.umiejscowienie.uchodziło.prawo.państwowe..Zmieniło.się. to.w.następstwie.wskazujących.wiele.kierunków.rozstrzygnięć,.które.niemieckie. prawo.administracyjne.zawdzięcza.Związkowemu.Sądowi.Konstytucyjnemu.. Dzisiaj.istnieje.zróżnicowana.nauka.dotycząca.legitymacji,.która.wykształci- ła.każdorazowo.samodzielne.modele.legitymacji.(Legitimationsmodelle).dla. administracji.ministerialnej,.dla.samorządu.komunalnego.i.dla.niezależnych. jednostek.administracyjnych.(agencji,.przedsiębiorstw.publicznych)..Pytania. legitymacyjne.snują.się.dzisiaj.jak.czerwona.nić.poprzez.wiele.prawnoadmi- nistracyjnych.problemów,.w.szczególności.prawa.administracyjnego.organi- zacyjnego:.chodzi.o.niezbędne.sterowanie.parlamentarne.egzekutywy.oraz. o.jej.podporządkowanie.poleceniu,.ale.także.o.niezależność.od.wpływów.zrze- szeń,.o.zapewnienie.koniecznych.kontroli.i.adekwatnej.reprezentacji.intere- sów.. Skutkiem.tego,.w.rozdziale.trzecim.zostały.przeanalizowane.współcześnie. ważne.dziedziny.szczególnego.prawa.administracyjnego,.których.wyniki.ba- dań.mogą.przyczynić.się.do.stworzenia.systemu.ogólnego.prawa.administra- cyjnego..Została.rozwinięta.metodyczna.koncepcja.dziedzin.referencyjnych. (Konzept der Referenzgebiete):.Teorie.ogólnego.prawa.administracyjnego.–. jak.wiadomo.–.są.pozyskane.z.jednej.strony.z.prawa.konstytucyjnego.i.z.ogól- nych.zasad.prawnych.(m.in..zasady.proporcjonalności,.zasady.dobrej.wiary,. zasady.pewności.prawa),.ale.z.drugiej.strony.wciąż.na.nowo.indukcyjnie.wy- dobywane.z.zadań.administracyjnych.i.konkretnego.materiału.ustaw.przed- miotowych.szczególnego.prawa.administracyjnego,.które.dotyczą.regulacji. tych.zadań..Jakie.dziedziny.były.dotychczas.dziedzinami.kształtującymi.ogólne. prawo.administracyjne.(prawo.policyjne,.prawo.urzędnicze,.prawo.budow- lane),.a.jakie.są.takimi.dzisiaj.(prawo.ochrony.środowiska,.prawo.socjalne,. prawo.regulacyjne)?.Jakie.postępowania.i.instrumenty.zostały.zastosowane. w.praktyce.administracyjnej.w.tych.reprezentatywnych.dzisiaj.dziedzinach,. oraz.czy.można.je.uogólniać.w.sensie.ogólnie.ujętych.teorii?.Analizy.poszcze- gólnych.dziedzin.referencyjnych.zostały.ujęte.w.postaci.dogmatycznie.po- stawionych.problemów.poprzez.pojęcia.wiodące,.przede.wszystkim.pojęcie. „interes”.i.„odpowiedzialność”..Znane.typy.administracji.porządkującej,.świad- czącej,.kierującej.i.planującej.zostały.uzupełnione.poprzez.typologię.stopni. odpowiedzialności.(Typologie von Verantwortungsstufen)..Odzwierciedla. ona.różne.sposoby,.w.jakich.–.przede.wszystkim.w.następstwie.prywatyzacji. –.współdziałają.przy.wypełnianiu.zadań.publicznych.państwo.i.społeczeństwo,. administracja.i.gospodarka.. Rozdział.czwarty.podkreśla,.że.władza.wykonawcza.wcale.nie.jest.wła- dzą.uzależnioną,.lecz.posiada.samodzielność,.która.znajduje.się.„pomiędzy”. sterowaniem.parlamentarnym.a.kontrolą.przez.sądy.i.inne.instancje.kontrol- ne..Tematami.tego.rozdziału.są.m.in..pozycja.egzekutywy.w.modelu.podzia- łu.władz,.ważna.rola.uznania.administracyjnego.w.jego.różnych.przejawach. (uznanie.w.odniesieniu.do.skutków.prawnych,.planowania,.regulacji,.stano- wienia.prawa).oraz.doświadczenia.wynikające.z.sądowej.kontroli.administra- XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: