Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00256 005167 15194415 na godz. na dobę w sumie
Ograniczenia własności i gwarancje jej ochrony w polskim prawie konstytucyjnym - ebook/pdf
Ograniczenia własności i gwarancje jej ochrony w polskim prawie konstytucyjnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 197
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2477-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autor przedstawia najważniejsze poglądy teoretyków i praktyków prawa konstytucyjnego w zakresie konstytucyjnych ograniczeń własności oraz gwarancji jej ochrony w Polsce, a także przytacza konstruktywne polemiki z niektórymi z tych koncepcji. W swoich rozważaniach odnosi się też do istniejącego orzecznictwa sądów dotyczącego omawianego zagadnienia (ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego). Publikacja stanowi cenny wkład w rozwój doktryny polskiego prawa konstytucyjnego. Jest adresowana do pracowników naukowych, studentów zainteresowanych prawem konstytucyjnym, praktyków prawa (w tym sędziów), pracowników administracji publicznej, a także osób zajmujących się naukowo innymi dziedzinami prawa (w tym prawem rzeczowym).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Niniejsza praca będzie miała na celu ukazanie zagadnień ograniczeń własności i gwarancji jej ochrony w polskim prawie konstytucyjnym. Rozważania będą prowadzone z uwzględnieniem stanu prawnego aktu- alnego na moment opublikowania pracy i w przeważającej części zostaną oparte na regulacjach wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Pol- skiej z 2 kwietnia 1997 roku1. Punktem wyjścia dla zaprezentowania zasadniczej części rozważań będzie poczynienie w rozdziale pierwszym rudymentarnych uwag co do gwarancji własności wynikających z polskiej ustawy zasadniczej. Tym samym przedstawione zostaną takie kwestie, jak sposób uregulowania przez ustrojodawcę własności na gruncie aktualnie obowiązującej Kon- stytucji, konstytucyjne pojęcie własności, treść oraz zakres podmiotowy gwarancji własności w Konstytucji RP. Równocześnie zostaną wskazane trzy formy własności jako jeden z możliwych sposobów uporządkowania regulacji dotyczących własności wynikających z Konstytucji RP z 1997 roku. Rozdziały drugi oraz trzeci prezentowanej pracy będą stanowiły jej kluczową część. Prowadzone w tych rozdziałach rozważania zostaną w dużej części oparte na spostrzeżeniach poczynionych w pierwszym rozdziale tej pracy. Co więcej, przedstawiona w rozdziale pierwszym ty- pologia własności w Konstytucji RP – zakładająca wyróżnienie trzech form własności – będzie wyraźnie korespondować z prowadzonymi w ko- lejnych rozdziałach rozważaniami, a przede wszystkim znajdzie swoje odzwierciedlenie w przyjętym sposobie przedstawienia zagadnienia gwa- rancji ochrony własności w Konstytucji RP. 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.). 8 Wprowadzenie W rozdziale drugim pracy zostaną przedstawione ograniczenia włas- ności w polskim prawie konstytucyjnym. W tym celu najpierw zosta- ną zarysowane ogólne tło i założenia ograniczeń własności w polskim prawie, a następnie kompleksowo przeanalizowane istniejące regulacje konstytucyjne, odnoszące się do tego zagadnienia. Na podstawie tych re- gulacji zostanie wskazane, jak do kwestii ograniczeń własności podszedł polski ustrojodawca i w jaki sposób – w aktualnie obowiązującym stanie prawnym – własność może zostać ograniczona. Rozdział trzeci pracy zostanie z kolei poświęcony zagadnieniu gwa- rancji ochrony własności w Konstytucji RP. Rozważania będą zmierzały w pierwszej kolejności do wykazania, jakie gwarancje ochrony własno- ści wynikają z polskiej ustawy zasadniczej, jaka jest ogólna koncepcja ochrony własności przyjęta na gruncie Konstytucji RP oraz jakie środki ochrony własności można wyróżnić w świetle regulacji konstytucyjnych. W dalszej części tego rozdziału zostaną z kolei przedstawione gwaran- cje ochrony własności z punktu widzenia form własności wyróżnionych w pierwszym rozdziale. Zostaną także ukazane środki ochrony każdej z form własności. Niniejsza praca będzie prowadzona z uwzględnieniem kilku metod badawczych. Zostanie w niej zastosowana przede wszystkim metoda analityczna – z uwagi na fakt, że rozważania oprą się na analizie aktów normatywnych (przede wszystkim Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku), analizie podstawowych stanowisk doktryny prawa konstytucyj- nego oraz analizie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (a także – w wąskim zakresie – orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego). Wobec faktu, że w pewnym stopniu zostanie równocześnie uwzględniony kontekst historyczny omawianych zagad- nień, będą wykorzystane – jako dodatkowe metody badawcze – także metoda historyczna i metoda komparatystyczna. Przy użyciu tych me- tod uregulowania odnoszące się do własności – obowiązujące na grun- cie Konstytucji RP z 1997 roku – zostaną ukazane na tle dotyczącym własności regulacji konstytucyjnych, które w przeszłości funkcjonowały w polskim konstytucjonalizmie jako przyjęte rozwiązanie ustrojowe. Zaprezentowane rozważania umożliwią w mojej ocenie wyczerpu- jące przedstawienie zagadnień przywołanych w tytule niniejszej pracy oraz pozwolą wykazać, że przewidziane w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku ograniczenia własności i gwarancje jej ochrony są zagadnie- Wprowadzenie 9 niami złożonymi i wieloaspektowymi. Jestem przekonany, że zastoso- wana na potrzeby pracy metoda ujęcia omawianych zagadnień pozwoli zaproponować spójny, uporządkowany i usystematyzowany sposób ich postrzegania. W obliczu wielu – czasem zupełnie odmiennych – poglą- dów doktrynalnych i rozbudowanego orzecznictwa Trybunału Konstytu- cyjnego wydaje się to działaniem jak najbardziej celowym i potrzebnym.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ograniczenia własności i gwarancje jej ochrony w polskim prawie konstytucyjnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: