Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00092 007660 18431432 na godz. na dobę w sumie
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka - książka
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0375-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych sprawił, że pojęcie 'społeczeństwa informacyjnego' przestało być sloganem, a stało się faktem. Coraz większą wagę przywiązuje się do odpowiedniego zarządzania danymi oraz szybkości przesyłania informacji. Lepsze i skuteczniejsze systemy teleinformatyczne stają się niezbędne, a dbanie o infrastrukturę sieciową jest priorytetem. Odpowiednie zaprojektowanie sieci i jej zbudowanie zgodnie z określonymi procedurami może sprawić, że sieć będzie tak niezawodna, jak będą oczekiwać tego jej użytkownicy.

Książka 'Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka' to doskonały przewodnik dla wszystkich, którzy chcą poznać zasady projektowania sieci teleinformatycznych. Opisuje wszystkie zagadnienia, zarówno te, które związane są z naturą sygnału przesyłanego w takich sieciach, jak i te, które przydają się podczas planowania i realizacji projektu sieci. Czytając ją, nauczysz się dobierać odpowiednie miejsce na ułożenie kabli i umiejscowienie urządzeń sieciowych, dowiesz się, jak zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się serwery, i jak prowadzić dokumentację projektową.

Wykonaj profesjonalny projekt instalacji teleinformatycznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Autor: Rafa³ Pawlak ISBN: 83-246-0375-1 Format: B5, stron: 180 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych sprawi³, ¿e pojêcie „spo³eczeñstwa informacyjnego” przesta³o byæ sloganem, a sta³o siê faktem. Coraz wiêksz¹ wagê przywi¹zuje siê do odpowiedniego zarz¹dzania danymi oraz szybkoœci przesy³ania informacji. Lepsze i skuteczniejsze systemy teleinformatyczne staj¹ siê niezbêdne, a dbanie o infrastrukturê sieciow¹ jest priorytetem. Odpowiednie zaprojektowanie sieci i jej zbudowanie zgodnie z okreœlonymi procedurami mo¿e sprawiæ, ¿e sieæ bêdzie tak niezawodna, jak bêd¹ oczekiwaæ tego jej u¿ytkownicy. Ksi¹¿ka „Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka” to doskona³y przewodnik dla wszystkich, którzy chc¹ poznaæ zasady projektowania sieci teleinformatycznych. Opisuje wszystkie zagadnienia, zarówno te, które zwi¹zane s¹ z natur¹ sygna³u przesy³anego w takich sieciach, jak i te, które przydaj¹ siê podczas planowania i realizacji projektu sieci. Czytaj¹c j¹, nauczysz siê dobieraæ odpowiednie miejsce na u³o¿enie kabli i umiejscowienie urz¹dzeñ sieciowych, dowiesz siê, jak zabezpieczyæ pomieszczenia, w których znajduj¹ siê serwery, i jak prowadziæ dokumentacjê projektow¹. (cid:129) Model ISO/OSI (cid:129) Rodzaje przewodowych mediów transmisyjnych (cid:129) Okablowanie pionowe i poziome (cid:129) Instalacja i oznakowanie gniazd (cid:129) Organizacja pomieszczenia na serwery (cid:129) Odbiór systemu okablowania (cid:129) Normy okreœlaj¹ce jakoœæ okablowania Wykonaj profesjonalny projekt instalacji teleinformatycznej Podziękowania ...................................................................................................................5 Prolog .................................................................................................................................7 Wstęp ..................................................................................................................................9 Rozdział 1. Charakterystyka i cele tworzenia systemu okablowania ................... 11 Podstawa rozważań — model ISO/OSI ...........................................................................11 Istota systemu okablowania strukturalnego .....................................................................12 Geneza ........................................................................................................................12 Początki okablowania strukturalnego ........................................................................13 Istota okablowania .....................................................................................................14 Metoda .......................................................................................................................14 Topologie systemu ...........................................................................................................15 Rozdział 2. Przewodowe media transmisyjne ..................................................... 19 Typy sygnału ....................................................................................................................19 Algebra Boole’a .........................................................................................................21 Kable miedziane ...............................................................................................................22 Kable koncentryczne ..................................................................................................22 Kable UTP .................................................................................................................24 Światłowody .....................................................................................................................28 Budowa światłowodu .................................................................................................30 Klasyfikacja światłowodów .......................................................................................31 Sposoby łączenia włókien ..........................................................................................34 Złącza światłowodowe (optyczne) .............................................................................35 Rozdział 3. Elementy składowe okablowania strukturalnego .............................. 39 Okablowanie: poziome, pionowe i międzybudynkowe ...................................................39 Okablowanie poziome ...............................................................................................39 Okablowanie pionowe ...............................................................................................42 Okablowanie międzybudynkowe ...............................................................................43 Punkty rozdzielcze ...........................................................................................................43 Nomenklatura polska .................................................................................................44 Nazewnictwo angielskojęzyczne ...............................................................................45 Dobór pomieszczenia na punkt dystrybucyjny ..........................................................46 Punkt abonencki, sekwencja i polaryzacja .......................................................................47 Punkt abonencki .........................................................................................................47 Oznakowanie gniazd ..................................................................................................49 System oznaczników kablowych ...............................................................................52 Sekwencja ..................................................................................................................53 Polaryzacja .................................................................................................................55 Terminowanie ............................................................................................................56 D: oboczy praktyka8_druk\___spis treści.doc jarekmakiety poprawki i druku pdfOkablowanie strukturalne sieci. Teoria i 3 4 Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka Elementy pasywne systemu .............................................................................................58 Szafy dystrybucyjne ...................................................................................................58 Ustawianie i konfiguracja „czystej” szafy .................................................................61 Elementy chłodzące szafę ..........................................................................................64 Elementy porządkujące przewody w szafie ...............................................................65 Sprzęt pasywny ..........................................................................................................70 Kable krosowe ...........................................................................................................73 Dobór przepustowości w segmencie ................................................................................76 MUTO ..............................................................................................................................79 Światłowód prosto do biurka ............................................................................................80 Instalacje towarzyszące ....................................................................................................82 Sieć elektryczna .........................................................................................................82 Zasilanie awaryjne .....................................................................................................85 Instalacja telefoniczna ................................................................................................86 Rozdział 4. Środowisko pracy centrum danych (data center) ............................. 87 Definiowanie zagrożeń .....................................................................................................88 Ochrona przeciwpożarowa ...............................................................................................90 System klimatyzacyjny ....................................................................................................92 Chłodzenie i wentylacja szaf .....................................................................................93 Elektroniczna kontrola dostępu ........................................................................................98 Rozdział 5. Dokumentacja projektowa ............................................................... 99 Cele i zadania ...................................................................................................................99 Projekt systemu okablowania strukturalnego (sieci LAN) ......................................101 Kosztorys ........................................................................................................................104 Rozdział 6. Odbiór systemu okablowania ......................................................... 107 Sprawdzanie systemu pod względem zgodności z normami .........................................108 Procedura sprawdzania światłowodu przed instalacją .............................................112 Rozwiązania gwarancyjne ..............................................................................................113 Rozdział 7. Porady techniczno-instalacyjne ...................................................... 115 Ogólne zalecenia instalacyjne oraz ochrona kabli przez czynnikami zewnętrznymi ....115 Ogólne zalecenia instalacyjne ..................................................................................115 Ochrona kabli przed czynnikami zewnętrznymi ......................................................117 Zasady układania kabli w gruncie ..................................................................................118 Sposoby przeciągania kabla przez kanalizację ........................................................120 Systemy listew i rur do instalacji teleinformatycznych .................................................121 Systemy dystrybucji okablowania ...........................................................................123 Sprzęt instalatora ............................................................................................................127 Rozdział 8. Okablowanie strukturalne a normy ................................................ 133 Podstawowe instytucje standaryzujące ..........................................................................133 Główne dokumenty legislacyjne ....................................................................................135 Podstawowe porównanie norm ................................................................................136 Rozdział 9. Redundancja okablowania pionowego ............................................ 139 Redundancja okablowania kampusowego .....................................................................139 Przykładowe rozwiązanie ...............................................................................................145 Rozdział 10. Okablowanie strukturalne w pytaniach i odpowiedziach ................. 147 Rozdział 11. Zakończenie ................................................................................ 171 Dodatek A Słowniczek terminów .................................................................... 173 Skorowidz ..................................................................................... 179 4 D: oboczy jarekmakiety poprawki i druku pdfOkablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka8_druk\___spis treści.doc Rozdział 3. Architektura logiczna systemu okablowania strukturalnego ma w miarę prostą i kla- rowną strukturę. Każdy logiczny moduł jest reprezentowany przez określoną grupę zintegrowanego ze sobą sprzętu pasywnego. Pełny sukces wdrożonego systemu oka- blowania kryje się w poprawnym doborze wszystkich elementów. Infrastruktura sie- ciowa w każdym ze swoich najmniejszych detali musi współgrać ze sobą oraz wspie- rać się nawzajem. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której, któryś z elementów będzie niezgodny z przyjętą formą implementacji fizycznej. W tym rozdziale przedstawię logiczne moduły systemu okablowania strukturalnego oraz elementy, dzięki którym wykonamy sieć pasywną. Okablowanie: poziome, pionowe i międzybudynkowe Okablowanie poziome Okablowaniem poziomym jest ta część systemu, która łączy użytkownika (punkt abo- nencki) z punktem dystrybucyjnym (lokalnym lub kondygnacyjnym). Tworzy ona naj- większą „pajęczynę” kabli z uwagi na to, że każde gniazdo w punkcie abonenckim posiada własną linię transmisyjną. Tym samym ze wszystkich gniazd poprowadzone są kable, które z drugiej strony zakończone są w panelu krosowym znajdującym się w szafie (rysunek 3.1). D:ROBOCZ~1MAKIET~1OKABLO~1.TEO8_druk3.doc (10-05-06) 39 40 Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka Rysunek 3.1. Okablowanie poziome (LEGRAND) W skład tego segmentu sieci wchodzą następujące elementy: t Interfejsy użytkownika (gniazda w punktach abonenckich). t Kable krosowe, którymi zestawiane są połączenia w szafie. Dokładniej rzecz ujmując, służą one do przydzielenia sygnału do poszczególnych gniazd. Łączą one urządzenia aktywne z panelami krosowymi. t Kable relacji gniazdo-terminal (stacyjne). t Nośnik sygnału (skrętka UTP/FTP, światłowód). t Adaptery — pozwalają na zmianę sekwencji. t Baluny — stanowią przejście z kabla koncentrycznego do UTP. Okablowanie poziome często określa się terminem angielskojęzycznym Basic Link (połączenie proste) lub Chanel (kanał). Zalecane odległości odcinków okablowania poziomego Projektując poziomy segment systemu, w żadnym wypadku nie można dopuścić, aby całkowita długość kabla między terminalem a punktem dystrybucyjnym przekro- czyła 100 m (rysunki 3.2, 3.3). Rysunek 3.2. Zalecane odległości okablowania poziomego 40 (10-05-06) D:ROBOCZ~1MAKIET~1OKABLO~1.TEO8_druk3.doc Rozdział 3. ¨ Elementy składowe okablowania strukturalnego 41 Rysunek 3.3. Zalecane odległości okablowania poziomego — schemat logiczny (LEGRAND) Odcinek ten rozkłada się następująco: t Maksymalna długość przebiegu poziomego wynosi 90 m. t Łączna długość kabla krosowego i stacyjnego nie może przekroczyć 10 m, przy czym kabel krosowy nie może mieć więcej niż 5 m. Tabela 3.1. Rozkład długości odcinków dla okablowania poziomego Odcinek Maksymalna długość A — cały segment poziomy B — odcinek od panelu krosowego do PA C — kabel stacyjny D — kabel krosowy C + D — łącznie dwa odcinki 100 m 90 m 3 m 5 m 10 m Producenci okablowania strukturalnego zalecają, aby nie wydłużać segmentu pozio- mego do maksymalnej wartości 100 m. Jest to zasadne z uwagi na mogące się pojawić błędy pomiarowe (oczywiście w granicach tolerancji). Skrócenie długości odcinków powinno ochronić sieć przed spadkiem szybkości transmisji. Okablowanie funkcjonuje w warunkach rzeczywistych i może być narażone na wpływ czynników zewnętrznych, negatywnie wpływających na propagację sygnału w medium. W tabeli 3.2 przytoczy- łem wytyczne dotyczące długości odcinków okablowania miedzianego jednego z pro- ducentów okablowania strukturalnego. Tabela 3.2. Wytyczne MOLEX PREMISE NETWORKS® Odcinek Maksymalna długość A — cały segment poziomy B — odcinek od panelu krosowego do PA C — kabel stacyjny D — kabel krosowy C + D — łącznie dwa odcinki 70 m 60 m 3 m 5 m 10 m D:ROBOCZ~1MAKIET~1OKABLO~1.TEO8_druk3.doc (10-05-06) 41 42 Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka Maksymalna długość segmentu dla standardu 100Base-TX wynosi właśnie 100 m. Cała magia okablowania poziomego, a tym samym całego SOS, polega na tym, iż wszystkie pomieszczenia w budynkach są wyposażone w punkty abonenckie. Fakt ten zaiste może wzbudzać kontrowersje, zwłaszcza u inwestora. Trzeba dobrze zro- zumieć sens i ideę wdrażania takiego rozwiązania, aby móc skutecznie przekonać potencjalnego klienta. Odpowiedź jest oczywista, lecz nie dla każdego może być zro- zumiała. Patrząc od strony technicznej, nadmierna liczba gniazd w stosunku do fak- tycznie pracujących urządzeń pozwoli nam na dostęp do usług teleinformatycznych na obszarze całego przedsiębiorstwa. Organizacja nowego stanowiska pracy będzie polegała jedynie na wskazaniu pomieszczenia oraz znajdującego się w nim punktu abonenckiego. Przydzieleniem stosownych sygnałów zajmie się już administrator, dokonując połączeń krosowych. Aby taki stan rzeczy mógł zaistnieć, okablowanie poziome buduje się według topo- logii fizycznej hierarchicznej gwiazdy. Dzięki układowi drzewiastemu poprowadzimy kabel bezpośrednio od każdego użytkownika sieci prosto z szafy dystrybucyjnej. Okablowanie pionowe Ten element systemu okablowania wymaga szczególnej uwagi i staranności podczas prac projektowych. Okablowanie pionowe (ang. backbone) łączy Pośrednie Punkty Dystrybucyjne (IDF) z Głównym Punktem Rozdzielczym (MDF). Najczęściej takie ka- ble układane są w pionowych szybach między poszczególnymi kondygnacjami. Długość segmentu okablowania pionowego ściśle zależy od zastosowanego medium. Tabela 3.3 przedstawia maksymalne odległości odcinków w stosunku do wybranego medium. Tabela 3.3. Długości tras dla okablowania pionowego Rodzaj nośnika Maksymalna długość Telefoniczny kabel UTP Skrętka UTP/FTP Światłowód 800 m 90 m 2000 m Równolegle do kabli przeznaczonych do transmisji danych układa się pionowe okablo- wanie telefoniczne, mające zapewnić łączność głosową. Wykonuje się je najczęściej za pomocą wielożyłowego kabla miedzianego UTP (25- lub 100-parowego) przeznaczo- nego do łączy telefonicznych. Przy doborze kabli oraz ich kombinacji należy kierować się potrzebami dyktowanymi przez inwestora. Najczęściej spotkamy się z jednym z trzech poniższych układów przewodów: t Światłowód przeznaczony do transmisji danych oraz równolegle poprowadzona wiązka przewodu telefonicznego. t Skrętka UTP + wielożyłowy kabel telefoniczny. t Sam światłowód (przy telefonach VoIP). 42 (10-05-06) D:ROBOCZ~1MAKIET~1OKABLO~1.TEO8_druk3.doc Rozdział 3. ¨ Elementy składowe okablowania strukturalnego 43 Istnieje także możliwość zastosowania kabla UTP CAT-5e. Takie rozwiązanie będzie jednak wymagało ułożenia w pionie takiej samej liczby odcinków przewodów, co gniazd, do których będziemy chcieli w przyszłości podłączyć telefon. Zabieg ten jest kłopotliwy, lecz posiada istotną zaletę — uzyskujemy w ten sposób w pełni uniwer- salny system zgodny z ISDN. Przy zastosowaniu kabla 25- lub 100-parowego urucho- mimy jedynie analogowy system łączności telefonicznej. Okablowanie międzybudynkowe Jest to specyficzny element wchodzący w skład systemu okablowania strukturalnego. Okablowanie międzybudynkowe (inaczej kampusowe) ma zapewnić łączność telein- formatyczną między budynkami fizycznie oddalonymi od siebie. Doskonałym przykła- dem funkcjonowania takiego okablowania są ośrodki akademickie, których budynki tworzą zazwyczaj małe „miasteczka”. Logicznie łączy ono ze sobą Budynkowy Punkt Dystrybucyjny z Centralnym Punktem Dystrybucyjnym (fizycznie są to tzw. „szafy”). Z uwagi na ściśle wyspecjalizowany charakter tego elementu okablowania nie jest ono składnikiem obowiązkowym. W przypadku okablowania pionowego i kampusowego, wykonanego za pomocą kabli światłowodowych, należy pamiętać o uwzględnieniu nadmiarowości włókien! Fakt ten jest niezmiernie uciążliwy podczas negocjacji z Inwestorami, którzy często kierują się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym. Projektując SOS, jesteśmy zobowiązani do wdrożenia rozwiązań pozwalających na dalszą rozbudowę sieci LAN. Spoczywa na nas obowiązek pełnego uświadomienia Klienta o wymiernych korzyściach takiego zabiegu. Zaleca się układanie kabla zawierającego min. 6 włókien, nawet jeżeli wy- korzystamy tylko dwa. W ten sposób zachowamy elastyczność systemu okablowania i umożliwimy przyszłą rozbudowę sieci informatycznej. Nigdy nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, w której bezpośrednio po uruchomieniu sieci teleinformatycznej będzie- my mieli „zajęte” wszystkie włókna światłowodów. Punkty rozdzielcze Punkt rozdzielczy jest to miejsce, w którym zbiega się całe okablowanie z danego te- renu. W tym pomieszczeniu znajduje się szafa rozdzielcza wraz z całym sprzętem pasywnym i aktywnym. Punkty rozdzielcze są logicznym odwzorowaniem topologii systemu okablowania. Fizycznie reprezentują je szafy rozdzielcze. Topologią fizyczną okablowania strukturalnego jest hierarchiczna gwiazda. Z tego względu, tworząc schematy logiczne, wyróżnia się stopniowanie ważności punktów rozdzielczych. Projektując system, możemy posługiwać się nomenklaturą polską lub angielską. Nigdy nie wolno nam mieszać nazewnictwa. Decydując się na jeden z profili, musimy konsekwentnie zachować jednorodną terminologię. D:ROBOCZ~1MAKIET~1OKABLO~1.TEO8_druk3.doc (10-05-06) 43 44 Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka Nomenklatura polska Schemat logiczny tworzony na podstawie terminologii polskiej składa się z następu- jących elementów: t PCS — Punkt Centralny Sieci. Zawiera farmę serwerów, punkt dostępu do Internetu oraz Centralny Punkt Dystrybucyjny okablowania. Jest to strategiczne i główne pomieszczenie sieci LAN. Stanowi ono serce całej infrastruktury teleinformatycznej. t CPD — Centralny Punkt Dystrybucyjny. Tutaj zbiega się całe okablowanie pionowe i międzybudynkowe. W tym miejscu umieszczona jest także 19-calowa szafa dystrybucyjna (1x42U lub z podwójnym stelażem 2x42U). Jest to najważniejszy element systemu okablowania strukturalnego. t BPD — Budynkowy Punkt Dystrybucyjny. Sprzęga on całe okablowanie z obszaru podległego sobie budynku z CPD. Do tego punktu zbiegają się także wszystkie kable z kondygnacyjnych punktów dystrybucyjnych. t KPD — Kondygnacyjny Punkt Dystrybucyjny. Swoim zasięgiem obejmuje jedynie pojedyncze piętra lub skrzydła budynku. W mniej rozległych systemach okablowania hierarchia na tym elemencie się kończy. t LPD — Lokalny Punkt Dystrybucyjny. Najczęściej jest to fizycznie mała 19-calowa wisząca szafka, której zadaniem jest przedłużenie segmentu sieci. W dużych obszarowo kondygnacjach możemy mieć problem z utrzymaniem stosownej odległości kabla między punktem abonenckich a KPD. W takim przypadku zachodzi konieczność zainstalowania LPD, który przedłuży segment sieci. Dla standardu sieci Ethernet 100Base-TX maksymalna długość kabla wynosi 100 m. Zgodnie z terminologią polską przedstawioną na rysunku 3.4. system zawiera pięć szaf fizycznych. Natomiast od strony logicznej wygląda to nieco inaczej. Rysunek 3.4. Punkty rozdzielcze — nazewnictwo polskojęzyczne 44 (10-05-06) D:ROBOCZ~1MAKIET~1OKABLO~1.TEO8_druk3.doc Rozdział 3. ¨ Elementy składowe okablowania strukturalnego 45 W Punkcie Centralnym Sieci zagnieżdżony jest Centralny Punkt Dystrybucyjny dla okablowania strukturalnego. Ten zaś jednocześnie stanowi BPD dla prawego budynku, a on z kolei zawiera Kondygnacyjny Punkt Dystrybucyjny dla parteru. Miejmy na uwa- dze to, iż cały czas może być to tylko jedna szafa. Dodatkowo PCS obsługuje dostęp do Internetu dla całej sieci LAN (punkt [3]) oraz do publicznego operatora telefonii stacjonarnej (punkt [4]). Kondygnacyjne Punkty Dystrybucyjne 01 i 02 „spięte” są z CPD za pomocą okablowania pionowego (punkt [1]). To właśnie we wszystkich KPD admi- nistrator będzie przydzielał sygnał poszczególnym gniazdom (punkt [2] i [6]). Budynek po lewej stronie podłączony jest z prawym biurowcem za pomocą okablo- wania międzybudynkowego (najczęściej światłowód). Na jego parterze znajduje się BPD 02, który zawiera w sobie logicznie KPD dla parteru. Wyższa kondygnacja w bu- dynku jest obsługiwana przez KPD 04, sprzężony ze swoim macierzystym BPD 02 oka- blowaniem pionowym (punkt [5]). W przypadku, gdy któraś kondygnacja będzie wymagała ułożenia odcinka kabla mie- dzianego dłuższego niż 100 m, należy zastosować dodatkowo LPD. Lokalny Punkt Dystrybucyjny będzie przedłużeniem segmentu poprowadzonego z właściwego dla piętra KPD. Nazewnictwo angielskojęzyczne Nomenklatura angielskojęzyczna przewiduje użycie nieco mniejszej liczby elementów składowych niż terminologia polska (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Punkty rozdzielcze — nomenklatura angielskojęzyczna D:ROBOCZ~1MAKIET~1OKABLO~1.TEO8_druk3.doc (10-05-06) 45
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: