Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00405 005321 18980452 na godz. na dobę w sumie
Okres jesienno-zimowy w firmie - ebook/pdf
Okres jesienno-zimowy w firmie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 12
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7677-126-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W okresie jesienno-zimowym wielu pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich. Wiąże się z tym nie tylko konieczność naliczania wynagrodzenia chorobowego. Przedłużająca się choroba pracownika powoduje także, że pracodawca zaczyna szukać możliwości rozstania się z nim i zatrudnienia w to miejsce innej osoby. W jakich sytuacjach może to zrobić?

Przed nami także okres obfitujący w święta, które z jednej strony wiążą się z koniecznością prawidłowej organizacji czasu pracy, z drugiej zaś – ze świątecznymi prezentami i imprezami dla pracowników. Kiedy możesz je sfinansować z ZFŚS, a kiedy nie? Od jakich świadczeń należy odprowadzić składki ZUS i podatek?

Koniec roku to także obowiązki związane z coroczną korektą odpisów na ZFŚS. To również czas, gdy należy podjąć decyzję o dalszym prowadzeniu lub nie działalności socjalnej, i prawidłowo zakomunikować ją pracownikom. Jak te wszystkie rzeczy zrobić poprawnie?

Tego dowiesz się z niniejszego numeru.

W numerze znajdziesz rozwiązania najczęstszych problemów występujących w firmach w ostatnim kwartale roku:

Zagadnienia dotyczące sezonu jesienno-zimowego w firmie omówiliśmy w 3 praktycznych rozdziałach:

  1. Zwolnienia lekarskie pracowników
  2. Święta a czas pracy
  3. ZFŚS na przełomie roku

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak poradzić sobie z najczęstszymi problemami występującymi w firmach na koniec roku to specjalne wydanie „Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach” jest dla Ciebie.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w tym wydaniu specjalnym i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy. Konsultantem merytorycznym raportu jest pani Anna Tomczyk – zastępca Głównego Inspektora Pracy. To pracowanie tematyczne zostało przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach Numer specjalny Okres jesienno-zimowy w firmie I. Zwolnienia lekarskie pracowników Czas słoty jesienno-zimowej to okres, gdy pracownicy częściej niż zwykle przebywają na zwolnieniach lekarskich. Wiąże się z tym kilka problemów: od obliczenia wynagrodzenia chorobo- wego aż po możliwość zwolnienia zbyt długo lub zbyt często chorujących pod- władnych. WYNAGRODZENIE CHOROBOWE Za czas niezdolności do pracy wsku- tek choroby trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym pracownik za- chowuje prawo do wynagrodzenia fi - nansowanego przez pracodawcę. Od 34. dnia przysługuje mu natomiast zasiłek chorobowy fi nansowany przez ZUS, a następnie pracownik może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne. Pracownik 50+ krócej pochoruje na Twój koszt Od 1 lutego 2009 r. skrócono okres wypłaty wynagrodzenia za czas choro- by pracowników, którzy ukończyli 50 lat z 33 do 14 dni w roku kalendarzo- wym. Przepis ten dotyczy jednak tych osób, których niezdolność do pracy przypadła po roku kalendarzowym, w którym ukończyły 50 lat. Oznacza to, że w 2009 r. krótsze wynagrodzenia chorobowe możesz wypłacić tylko tym pracownikom, którzy ukończyli 50 lat do końca 2008 r. Natomiast ci, którzy ukończyli bądź ukończą 50 lat dopiero w 2009 roku – im 14-dniowe wynagro- dzenie chorobowe będziesz mógł wypła- cić dopiero po 1 stycznia 2010 r. Szanowni Państwo, w okresie jesienno-zimowym wielu pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich. Wiąże się z tym nie tylko konieczność na- liczania wynagrodzenia chorobowego. Przedłużająca się choroba pracownika powoduje także, że pracodawca zaczyna szukać moż- liwości rozstania się z nim i zatrudnienia w to miejsce innej osoby. W jakich sytuacjach może to zrobić? Przed nami także okres obfi tujący w święta, które z jednej strony wiążą się z koniecznością prawidłowej organizacji czasu pracy, z drugiej zaś – ze świą- tecznymi prezentami i imprezami dla pracowników. Kiedy możesz je sfi nan- sować z ZFŚS, a kiedy nie? Od jakich świadczeń należy odprowadzić składki ZUS i podatek? Koniec roku to także obowiązki związane z coroczną korektą odpisów na ZFŚS. To również czas, gdy należy podjąć decyzję o dalszym prowadzeniu lub nie dzia- łalności socjalnej, i prawidłowo zakomunikować ją pracownikom. Jak te wszyst- kie rzeczy zrobić poprawnie? Tego dowiedzą się Państwo z niniejszego numeru. Zapraszam do lektury. Anna Tomczyk zastępca Głównego Inspektora Pracy, konsultant merytoryczny „Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach” ISBN 978-83-7677-126-7 W NUMERZE M.IN.: Zwolnienia lekarskie pracowników (cid:132) Którym pracownikom i od kiedy możesz wypłacać wy- nagrodzenie chorobowe tyl- ko przez 14 dni? 1–5 (cid:132) Jak liczyć okres 33 dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego w przypadku choroby na przełomie roku kalendarzowego? (cid:132) Co zrobić, jeśli ZUS orzeka, że pracownik jest zdrowy, a lekarz medycyny pracy nie dopuszcza go do pracy? Święta a czas pracy (cid:132) Wymiar czasu pracy w listo- 5–8 padzie 2009 r. (cid:132) Kiedy pracownik wykonuje pracę w święto i jak rekom- pensować tę pracę? (cid:132) Jak prawidłowo zorganizo- wać czas pracy w grudniu 2009 r.? (cid:132) Czy nadgodziny powstałe w grudniu, ale rozliczane w styczniu zaliczamy do limitu nadgodzin w starym, czy w nowym roku kalenda- rzowym? ZFŚS na przełomie roku (cid:132) Jak prawidłowo dokonać korekty odpisu na koniec roku? 8–12 (cid:132) Kiedy i w jakiej formie mo- żesz zrezygnować z działal- ności socjalnej? (cid:132) Jakie rodzaje prezentów świątecznych i imprez mo- żesz fi nansować z ZFŚS? (cid:132) Prezenty świąteczne a ZUS i podatek Zwolnienia lekarskie pracowników Wynagrodzenie – nie zawsze od pierwszego dnia choroby Aby pracownik mógł uzyskać wy- nagrodzenie za czas choroby, musi mieć 30-dniowy okres wyczekiwa- nia. Dotyczy to pracowników, za których składka chorobowa jest odprowadzana po raz pierwszy lub tych, u których nastąpiła przerwa w okresie ubezpieczenia choro- bowego. Do okresu wyczekiwania wlicza się natomiast okres poprzed- niego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli: (cid:122) przerwa między okresami ubezpie- czenia chorobowego nie przekro- czyła 30 dni lub (cid:122) została spowodowana urlopem bez- płatnym, wychowawczym lub odby- waniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Okres wyczekiwania nie ma zastoso- wania do: (cid:122) absolwentów szkół lub szkół wyż- szych, jeśli zostali objęci ubezpie- czeniem chorobowym w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzy- skania dyplomu ukończenia stu- diów wyższych, (cid:122) pracowników, którzy mają wcze- śniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia cho- robowego, (cid:122) pracowników, których niezdolność do pracy powstała w wyniku wypad- ku w drodze do pracy lub z pracy, (cid:122) posłów i senatorów, którzy przystą- pili do ubezpieczenia chorobowe- go w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji. Tym pracownikom wynagrodzenie chorobowe wypłacasz od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Limit 33 (14) dni – nowy z początkiem każdego roku Okres 33 (14) dni ustalasz, sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, bez względu na przerwy czy też zatrudnienie w różnych zakładach pracy. Z początkiem każdego roku kalenda- rzowego pracownik „dostaje” nowe 33 dni, natomiast niewykorzystane – przepadają. Podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego Zmiana pracy w ciągu roku kalendarzowego Choroba na przełomie roku kalendarzowego Liczenie 33 dni w różnych sytuacjach* Do okresu 33 dni wlicza się okresy wypłaty wynagrodzenia chorobowego przed podjęciem dodat- kowego zatrudnienia. Przykład: Pracownik chorował w styczniu i w marcu 2009 r. w sumie 16 dni, za które otrzymał wyna- grodzenie chorobowe. We wrześniu podjął dodatkowe zatrudnienie, a w październiku dostał zwolnie- nie lekarskie na 20 dni. Każdy z pracodawców powinien więc wypłacić wynagrodzenie chorobowe za 17 dni (33 dni –16 dni), a za pozostałe 3 dni pracownik otrzyma już zasiłek chorobowy z ZUS. Zmiana pracy w ciągu roku kalendarzowego nie powoduje, że pracownik uzyskuje nowe 33 dni. Cały czas korzysta z tej samej puli „dni chorobowych”. Informację na temat już wykorzystanych dni, za któ- re przysługuje wynagrodzenie chorobowe, znajdziesz w świadectwie pracy nowego pracownika. Od nowego roku kalendarzowego pracownik nabywa prawo do nowych 33 dni, nawet jeśli nie wykorzysta limitu z poprzedniego roku. Przykład: Podwładny zachorował 20 grudnia 2008 r. Zwol- nienie lekarskie otrzymał do 10 stycznia 2009 r. Za okres od 20 grudnia do 31 grudnia (12 dni) ma prawo do wynagrodzenia chorobowego ze „starej puli”. Natomiast od 1 do 10 stycznia 2009 r. także ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, ale liczonego już z nowego limitu na 2009 r. Jeżeli natomiast na przełomie roku chory pracownik pobiera zasiłek chorobowy – od 1 stycznia nadal ten zasiłek mu przysługuje. Dopiero gdy nastąpi przerwa w okresie niezdolności do pracy, pracownik – w okresie kolejnej choroby – nabywa prawo do nowych 33 dni wynagrodzenia chorobowego. * Analogiczne zasady dotyczą obliczania 14-dniowego wynagrodzenia chorobowego. 70, 80 lub 100 Wysokość wynagrodzenia za czas choroby jest niezależna od stażu pracy i wynosi 80 podstawy wymia- ru, także za czas pobytu pracownika w szpitalu. Za czas hospitalizacji do 70 obniża się bowiem tylko zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie choro- bowe wypłacasz w wysokości 100 podstawy wymiaru, gdy niezdolność: (cid:122) powstała wskutek wypadku w dro- dze do pracy i z pracy, (cid:122) przypada na okres ciąży, (cid:122) dotyczy dawców komórek, tkanek i narządów. Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje: 1. Jeżeli zaświadczenie lekarskie orzekające niezdol- ność do pracy zostało podrobione lub sfałszowane. 2. W okresie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i bezpłatnego. 3. W czasie niezdolności do pracy przypadającym po rozwiązaniu stosunku pracy. 4. W okresie tymczasowego aresztowania i odbywania kary pozbawienia wolności. 5. W czasie odbywania służby wojskowej. 6. Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia. 7. Gdy pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego wykonuje inną pracę zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem. 8. Jeżeli pracownik w wyniku badania kontrolnego przez lekarza orzecznika ZUS został uznany za zdol- nego do pracy. W takim przypadku wynagrodzenie nie przysługuje od dnia określonego przez tego leka- rza jako daty ustania niezdolności. 2 Ty pytasz (cid:121) my odpowiadamy PRAWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Okres jesienno-zimowy w firmie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: