Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 004733 20006715 na godz. na dobę w sumie
Opanować czas - ebook/pdf
Opanować czas - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1279-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Zarządzanie niezarządzalnym

Jak myślisz, czy czasem naprawdę można zarządzać? Przedsiębiorstwem, pieniędzmi, ludźmi, projektem, nawet myślami i emocjami — owszem, tym wszystkim da się zarządzać, ponieważ mamy na to wpływ. Ale czas? Przecież on płynie zawsze w tym samym, stałym i niezmiennym tempie, niezależnie od naszych intencji, życzeń czy starań. Właśnie dlatego, że nie możemy zarządzać czasem, stworzyliśmy liczne systemy do zarządzania sobą w czasie. Niestety, efekt ich stosowania często bywa kiepski. A może by tak po prostu przestać zarządzać i zamiast tego spróbować inaczej opanować czas, który mamy do dyspozycji?

Czym jest, a czym nie jest „opanowanie czasu”? — spytasz zapewne. Opanowanie czasu to sztuka, która wymaga zupełnie innego podejścia i innych kompetencji. Na szczęście wszystkie masz w zasięgu ręki, tylko często nie zdajesz sobie z tego sprawy.
 

Arkadiusz Bednarski — jeden z czołowych polskich autorytetów w dziedzinie sprzedaży, trener rozwoju osobistego. Prowadzi autorskie seminaria i szkolenia w kraju i za granicą. Ze sprzedażą jest związany od dwudziestu lat. Twórca Wzorca Pytań Prowadzących, jednej z najbardziej skutecznych metod sprzedaży. Jest założycielem i pierwszym właścicielem firmy szkoleniowo-doradczej Top Training. Napisał jedenaście książek, w tym bestsellery: Arcymistrz sprzedaży.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/opacza Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9913-1 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Godzina 6.00 Godzina 7.08 Co nas powstrzymuje przed zarz(cid:200)dzaniem czasem? Obiektywny czas? Ale jest tyle spraw! Godzina 10.04 Jak opanowa(cid:202) czas? Wizja i misja albo wszystko naraz Cele Godzina 14.43 Obszary Skupienia Godzina 16.18 Zadania i ich grupowanie Gdzie(cid:258) pomi(cid:218)dzy 18.02 i 19.58 CKN — czas, którego nie masz 5 9 9 12 14 19 19 21 24 51 51 61 61 81 81 Kup książkęPoleć książkę 4 Opanować czas Godzina 20.01 Przyjemna i efektywna organizacja pracy DAN — dzia(cid:239)anie automatyczne, natychmiastowe Organizacja pracy Godzina 20.58 Jak dzia(cid:239)a(cid:202) wydajniej i m(cid:200)drzej? Godzina 21.47 Czas na relaks Godzina 23.00 Czas Twojego (cid:285)ycia 91 91 93 97 109 109 119 119 129 129 Kup książkęPoleć książkę Godzina 10.04 Jak opanowa(cid:202) czas? Opanowanie czasu nie wymaga (cid:285)adnych specyficznych, ani za- awansowanych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. Celem przedstawionej w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce strategii panowania nad czasem jest sprawienie, aby Twoje (cid:285)ycie sta(cid:239)o si(cid:218) pe(cid:239)niejsze, szcz(cid:218)(cid:258)liwsze, bardziej (cid:258)wiadome i spe(cid:239)nione. Brzmi to wszystko bardzo górnolotnie i niemal poetycko, a prze- cie(cid:285), jak twierdzi wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi, w (cid:285)yciu nie ma na takie rzeczy miejsca. Jednak prawda jest inna — w(cid:239)a(cid:258)nie o to w naszym (cid:285)yciu chodzi! Nie o to, (cid:285)eby mie(cid:202) prac(cid:218) i tyra(cid:202) po kilkana(cid:258)cie godzin dzien- nie w miejscu i po(cid:258)ród ludzi, których si(cid:218) nie lubi, i po to tylko, (cid:285)eby kupi(cid:202) mieszkanie, samochód, pojecha(cid:202) na urlop, mie(cid:202) co do garn- ka w(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) i wykszta(cid:239)ci(cid:202) dzieci. Je(cid:285)eli kto(cid:258) w ten sposób patrzy na (cid:285)ycie, to nawet si(cid:218) nie obejrzy, jak jego „czas na ziemi” dobiegnie ko(cid:241)ca, a on wtedy zrozumie, (cid:285)e czego(cid:258) w tym czasie zabrak(cid:239)o… (cid:191)yj(cid:200)c, powinni(cid:258)my (cid:285)y(cid:202). Jak twierdzi(cid:239) Borys Pasternak, „cz(cid:239)o- wiek rodzi si(cid:218), by (cid:285)y(cid:202), nie po to, by przygotowywa(cid:202) si(cid:218) do (cid:285)ycia”. Z kolei Herodot naucza(cid:239), (cid:285)e „ca(cid:239)e nasze (cid:285)ycie to dzia(cid:239)anie i pasja. Kup książkęPoleć książkę 20 Opanować czas Unikaj(cid:200)c zaanga(cid:285)owania w dzia(cid:239)ania i pasje naszych czasów, ryzy- kujemy, (cid:285)e w ogóle nie zaznamy (cid:285)ycia”. (cid:191)ycie powinno by(cid:202) (cid:285)yciem, a nie egzystencj(cid:200). A (cid:285)y(cid:202) — to znaczy d(cid:200)(cid:285)y(cid:202) do spe(cid:239)nienia we wszystkich jego obszarach. Odpowiedz sobie na poni(cid:285)sze pytania. (cid:132) Gdyby(cid:258) mia(cid:239) wybór — bogactwo i (cid:258)miertelna choroba albo (cid:258)redni poziom (cid:285)ycia i pe(cid:239)nia zdrowia — to co by(cid:258) wybra(cid:239)? (cid:132) Gdyby dano Ci wybór — zdrowie i samotno(cid:258)(cid:202) albo (cid:285)ycie w(cid:258)ród przyjació(cid:239) i depresja — to co by(cid:258) wybra(cid:239)? (cid:132) Gdyby(cid:258) musia(cid:239) zdecydowa(cid:202) — mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) i bieda albo bogactwo i osamotnienie — to co by(cid:258) wybra(cid:239)? Jakich wyborów dokonasz? Co Ci bardziej odpowiada? Jak wola(cid:239)by(cid:258) (cid:285)y(cid:202)? Nie s(cid:200) to (cid:239)atwe wybory, prawda? S(cid:200) osoby, które powiedz(cid:200): „A tam. Jak mam kas(cid:218), to si(cid:218) wylecz(cid:218)”. S(cid:200) te(cid:285) tacy, którzy zareaguj(cid:200): „Takie gadanie. Jak b(cid:218)d(cid:218) boga- ty, to b(cid:218)d(cid:218) mia(cid:239) przyjació(cid:239)”. Mo(cid:285)na spotka(cid:202) i takich, którzy odrzekn(cid:200): „(cid:165)ciema. Jak pomi(cid:218)- dzy nami jest silne uczucie, to przetrwamy trudne chwile”. Jednak optymistyczne slogany i rzeczywisto(cid:258)(cid:202), z któr(cid:200) si(cid:218) spo- tykamy na co dzie(cid:241), to dwie ró(cid:285)ne rzeczy. Widzia(cid:239)em wielu takich bohaterów, którzy poddawali si(cid:218), kiedy przyt(cid:239)acza(cid:239)y ich problemy. Kiedy stracili prac(cid:218), rozpad(cid:239)y si(cid:218) ich d(cid:239)ugoletnie zwi(cid:200)zki; gdy za- padli na powa(cid:285)n(cid:200) chorob(cid:218), opu(cid:258)cili ich przyjaciele i odwróci(cid:239)a si(cid:218) od nich rodzina. Dopiero gdy stajemy przed powa(cid:285)nymi problema- mi (cid:285)yciowymi, okazuje si(cid:218), (cid:285)e nasze (cid:285)ycie to nie tylko praca, rodzi- na, przyjaciele, znajomi, tera(cid:283)niejszo(cid:258)(cid:202), pasje, emocje, pieni(cid:200)dze, zdrowie czy duchowo(cid:258)(cid:202). Nasze (cid:285)ycie to wszystko to naraz i ci(cid:200)gle! Nie ma pe(cid:239)nego (cid:285)ycia bez pracy i zdrowia. Kup książkęPoleć książkę Godzina 10.04 21 Nie ma pe(cid:239)nego (cid:285)ycia bez innych ludzi. Nie ma pe(cid:239)nego (cid:285)ycia bez pasji i bez emocji. Nie ma pe(cid:239)nego (cid:285)ycia bez duchowo(cid:258)ci. Nie ma go tak(cid:285)e bez pieni(cid:218)dzy. Je(cid:285)eli chcemy czu(cid:202), (cid:285)e (cid:285)yjemy, musimy dba(cid:202) o wszystkie ob- szary naszego (cid:285)ycia. Obszary te nazwa(cid:239)em OBSZARAMI SKUPIENIA i wrócimy do nich w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Obszary Skupienia s(cid:200) tym, co pozwala nam we w(cid:239)a(cid:258)ciwy sposób opanowa(cid:202) czas. Jednak aby je okre(cid:258)li(cid:202), musimy zacz(cid:200)(cid:202) od pocz(cid:200)tku. Wizja i misja albo wszystko naraz „Zbuduj(cid:218) pojazd mechaniczny dla mas. B(cid:218)dzie wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)y dla rodziny, ale te(cid:285) wystarczaj(cid:200)co ma(cid:239)y, by z jego prowadzeniem i utrzymaniem da(cid:239)a sobie rad(cid:218) jedna osoba. B(cid:218)dzie skonstruowany z najlepszych materia(cid:239)ów, przez najlepszych ludzi, zatrudni(cid:218) do jego budowy najlepszych pracowników, b(cid:218)dzie mia(cid:239) najprostsz(cid:200) budow(cid:218), na jak(cid:200) pozwoli nowoczesna in(cid:285)ynieria. Ale te(cid:285) b(cid:218)dzie do(cid:258)(cid:202) tani, by ka(cid:285)dy, kto przyzwoicie zarabia, móg(cid:239) sobie na niego pozwoli(cid:202) i wraz z rodzin(cid:200) cieszy(cid:202) si(cid:218) b(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)stwem godzin przyjemnie sp(cid:218)dzonych na przemierzaniu stworzonych przez Boga wielkich przestrzeni”. To s(cid:239)ynne s(cid:239)owa Henry’ego Forda, w których przedstawia(cid:239) swo- j(cid:200) wizj(cid:218) samochodu, która potem sta(cid:239)a si(cid:218) rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200), kiedy w roku 1908 na ulice Ameryki wyjecha(cid:239)y samochody marki Ford T — wyprodukowano 15 milionów egzemplarzy tych aut. Wizja i misja s(cid:200) czym(cid:258) wspólnym dla tych, którzy odmienili oblicze (cid:258)wiata; mo(cid:285)na tu wymieni(cid:202) takie osoby, jak: S(cid:250)ichir(cid:250) Honda, Steve Jobs, John Rockefeller, Jack Welch, Nelson Mandela, Mar- tin Luther King, Jan XXIII, Jan Pawe(cid:239) II, Lech Wa(cid:239)(cid:218)sa, Michai(cid:239) Kup książkęPoleć książkę 22 Opanować czas Gorbaczow, Ronald Reagan i wielu innych. Ka(cid:285)dy, kto chce osi(cid:200)- gn(cid:200)(cid:202) sukces, niezale(cid:285)nie od tego, jak go definiuje, ka(cid:285)dy, kto chce, aby jego (cid:285)ycie by(cid:239)o spe(cid:239)nione, powinien chocia(cid:285)by przez krótk(cid:200) chwil(cid:218) zastanowi(cid:202) si(cid:218) i stworzy(cid:202) tak(cid:200) misj(cid:218). Jak to zrobi(cid:202)? Zdecyduj, czego chcesz i dok(cid:200)d zmierzasz, a reszta stanie si(cid:218) o wiele (cid:239)atwiejsza. Czym jest misja? Misja to Twój sens, a nie tylko cel (cid:285)ycia na ziemi. Misja jest matk(cid:200) celów, bo z niej rodz(cid:200) si(cid:218) cele. W tym mi(cid:218)dzy innymi tkwi jej si(cid:239)a. Czym jest wizja? Wizja to, ujmuj(cid:200)c rzecz krótko, pe(cid:239)ny obraz tego, dok(cid:200)d zmie- rzasz. To Twoja najwy(cid:285)sza motywacja, która sprawia, (cid:285)e (cid:285)yjesz z pe(cid:239)nym zaanga(cid:285)owaniem. Wizja odwo(cid:239)uje si(cid:218) do czego(cid:258), co jest ponad codzienno(cid:258)ci(cid:200), ponad zwyczajno(cid:258)ci(cid:200), ponad przeci(cid:218)tno(cid:258)ci(cid:200). Cz(cid:218)sto misja i wizja pokrywaj(cid:200) si(cid:218) i tworz(cid:200) jednorodny obraz, tak jak w cytowanej wy- powiedzi Forda. Pami(cid:218)taj Nie musisz wykonywa(cid:202) tego (cid:202)wiczenia. Niczego nie musisz. Mo(cid:285)esz opanowa(cid:202) czas w mniejszym stopniu, ni(cid:285) jest to mo(cid:285)liwe. Niemniej jed- nak zach(cid:218)cam Ci(cid:218) do tej pracy. To bardzo przyjemne i przede wszystkim praktyczne (cid:202)wiczenie. *************************************************** (cid:109)wiczenie Jak mo(cid:285)esz opracowa(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) misj(cid:218)? Zrób to w sze(cid:258)ciu prostych krokach. Mo(cid:285)esz stworzy(cid:202) tylko misj(cid:218) lub tylko wizj(cid:218) albo jedno i drugie. To Ty decydujesz. Masz si(cid:218) z tym dobrze czu(cid:202). To nie ma by(cid:202) „mus”, tylko przyjemno(cid:258)(cid:202). To Twoje (cid:285)ycie! Kup książkęPoleć książkę Godzina 10.04 23 (cid:132) Zastanów si(cid:218), co Ci(cid:218) inspiruje, co sprawia, (cid:285)e nagle si(cid:218) o(cid:285)y- wiasz, (cid:285)e oddychasz g(cid:239)(cid:218)biej, (cid:285)e na Twoich ustach pojawia si(cid:218) u(cid:258)miech, (cid:285)e Twoje wn(cid:218)trze wype(cid:239)nia spokój, (cid:285)e czujesz, (cid:285)e chcesz (cid:285)y(cid:202)? (cid:132) Zastanów si(cid:218), co jest zgodne z Tob(cid:200) — tym prawdziwym Tob(cid:200), nie tym, którego chc(cid:200) w Tobie inni. (cid:132) Niech ta misja b(cid:218)dzie mo(cid:285)liwie najja(cid:258)niejsza, prosta i zro- zumia(cid:239)a. (cid:132) Spraw, aby by(cid:239)a elastyczna — (cid:258)wiat wci(cid:200)(cid:285) si(cid:218) zmienia. (cid:132) Sugeruj si(cid:218) wizjami innych, zasi(cid:218)gaj porad. Mo(cid:285)esz poszu- ka(cid:202) inspiracji w internecie. Zobaczysz, jak wiele wielkich firm ma swoje wizje, które pokazuje na zewn(cid:200)trz. (cid:132) Opisz poni(cid:285)ej to, co ustali(cid:239)e(cid:258) (tylko misj(cid:218) lub tylko wizj(cid:218) albo jedno i drugie), najpierw o(cid:239)ówkiem. Po przemy(cid:258)leniu mo(cid:285)esz zmodyfikowa(cid:202) opis. Moja misja --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Moja wizja --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Je(cid:285)eli wykona(cid:239)e(cid:258) to (cid:202)wiczenie, mo(cid:285)esz przej(cid:258)(cid:202) do dalszej lektury. Je(cid:285)eli nie, postaraj si(cid:218) nie odk(cid:239)ada(cid:202) tego na pó(cid:283)niej. Lepiej b(cid:218)dzie, je(cid:285)eli w tym miejscu przerwiesz czytanie i od(cid:239)o(cid:285)ysz ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218). Powrócisz do niej, kiedy b(cid:218)dziesz mie(cid:202) czas na zrobienie (cid:202)wiczenia. Co prawda nie jest ono obowi(cid:200)zkowe, ale znacz- nie u(cid:239)atwi Ci opanowanie czasu. *************************************************** Kup książkęPoleć książkę Notatki Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opanować czas
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: