Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00713 010785 20670215 na godz. na dobę w sumie
OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D - książka
OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D - książka
Autor: Liczba stron: 544
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0193-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> gry >> opengl - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-70%), audiobook).

OpenGL na scenę!

Darmowa biblioteka OpenGL jest świetnym narzędziem do tworzenia grafiki trójwymiarowej na różnych platformach sprzętowych i w różnych systemach operacyjnych. Jej legendarne możliwości, doskonalone od 1992 roku do dziś, znakomicie sprawdzają się na przykład w grach komputerowych. Z kolei otwarty interfejs programistyczny pozwolił na zbudowanie wokół niej mnóstwa narzędzi uzupełniających i rozszerzeń, które przydadzą się każdemu użytkownikowi pragnącemu wykreować swój własny świat w formacie 3D.

Jeśli masz ochotę spróbować sił w programowaniu grafiki i zobaczyć na ekranie to, co na razie pozostaje jedynie w Twojej wyobraźni, ta książka pomoże Ci zrealizować cel. Dowiesz się z niej, jak zbudowana jest biblioteka, jakie zasady rządzą pisaniem programów w OpenGL oraz do czego służą obiekty i co możesz z nimi zrobić. Nauczysz się przekształcać scenę, budować modele oświetlenia i obsługiwać tekstury. Poznasz różne rodzaje buforów i zobaczysz, na czym polega antyaliasing. Odkryjesz też, jak przetwarzać geometrię obiektów i jak tworzyć realistyczne cienie. W dodatkach do książki znajdziesz natomiast informacje, które pomogą Ci rozpocząć pracę z tą biblioteką. Poznaj OpenGL i zachwyć świat swoimi grafikami!

Wykreuj swój świat z OpenGL!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:321)ci Rozdzia(cid:298) 1. Od autora ........................................................................................ 7 Rozdzia(cid:298) 2. Wprowadzenie do OpenGL ............................................................... 11 Co to jest OpenGL? .........................................................................................................................11 Historia OpenGL .............................................................................................................................13 Potok renderingu .............................................................................................................................15 Kontekst renderingu .......................................................................................................................16 Typy danych .....................................................................................................................................18 Zmienne stanu .................................................................................................................................18 Obsługa błędów ...............................................................................................................................20 OpenGL ES i WebGL ......................................................................................................................21 OpenGL NG .....................................................................................................................................21 Kwestie techniczne ..........................................................................................................................21 Rozdzia(cid:298) 3. Pierwszy program ......................................................................... 23 Obiekty bufora .................................................................................................................................23 Wierzchołki i ich atrybuty ..............................................................................................................26 Prymitywy geometryczne ...............................................................................................................30 Scena 3D i jej przekształcenia ........................................................................................................32 Podstawy GLSL ................................................................................................................................37 Shadery wierzchołków ....................................................................................................................38 Shadery fragmentów .......................................................................................................................38 Obsługa shaderów ...........................................................................................................................40 Pierwszy program ............................................................................................................................45 Rozdzia(cid:298) 4. Rzutowanie i transformacje ............................................................ 69 Zmienne jednorodne w shaderach ................................................................................................69 Przekształcenia modelu-widoku i rzutowanie ............................................................................73 Dodatkowe płaszczyzny obcinania i płaszczyzny usuwania .....................................................91 Selekcja obiektu ...............................................................................................................................97 Poleć książkęKup książkę 4 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D Rozdzia(cid:298) 5. Cieniowanie i o(cid:321)wietlenie ...............................................................105 RGB .................................................................................................................................................105 Cieniowanie wielokątów ..............................................................................................................106 Nazwane bloki jednorodne ..........................................................................................................113 Oświetlenie .....................................................................................................................................120 Model oświetlenia Lamberta ........................................................................................................130 Model oświetlenia Blinna-Phonga ..............................................................................................135 Model oświetlenia Phonga ...........................................................................................................152 Rozdzia(cid:298) 6. Tekstury .................................................................................... 163 Tablice pikseli ................................................................................................................................163 Podstawy teksturowania ...............................................................................................................168 Tekstury dwuwymiarowe .............................................................................................................184 Tekstury trójwymiarowe ..............................................................................................................203 Tablice tekstur 2D .........................................................................................................................208 Tekstury sześcienne ......................................................................................................................212 Tekstury skompresowane .............................................................................................................216 Sprajty punktowe ...........................................................................................................................223 Tekstury buforowe ........................................................................................................................228 Rozdzia(cid:298) 7. Operacje na fragmentach i przetwarzanie ko(cid:300)cowe .......................... 231 Bufory ramki ..................................................................................................................................231 Rendering pozaekranowy .............................................................................................................237 Rendering do tekstury ..................................................................................................................241 Wiele buforów renderingu ...........................................................................................................246 Rendering wielowarstwowy .........................................................................................................258 Operacje na fragmentach .............................................................................................................266 Test szablonu .................................................................................................................................267 Test głębokości ..............................................................................................................................272 Mieszanie kolorów ........................................................................................................................276 Test zasłaniania ..............................................................................................................................285 Rozdzia(cid:298) 8. Antyaliasing ................................................................................ 295 Wielopróbkowanie ........................................................................................................................296 Wielopróbkowanie w obiektach bufora ramki ..........................................................................307 Nadpróbkowanie ...........................................................................................................................312 Rozdzia(cid:298) 9. Zaawansowane przekszta(cid:298)canie geometrii ...................................... 313 Prymitywy rozszerzone i shadery geometrii ..............................................................................313 Teselacja ..........................................................................................................................................318 Krzywe i powierzchnie parametryczne ......................................................................................341 Transformacje sprzężone zwrotnie .............................................................................................360 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:321)ci 5 Rozdzia(cid:298) 10. Cienie ....................................................................................... 369 Rzutowanie cieni ...........................................................................................................................369 Bryły cieni .......................................................................................................................................376 Mapy cieni ......................................................................................................................................390 Rozdzia(cid:298) 11. Odwzorowanie (cid:321)rodowiska i nierówno(cid:321)ci powierzchni .....................415 Techniki odwzorowania nierówności powierzchni ..................................................................415 Odwzorowanie środowiska ..........................................................................................................431 Rozdzia(cid:298) 12. Rozszerzenia ............................................................................ 449 Podstawowe informacje o rozszerzeniach .................................................................................449 Obsługa rozszerzeń API OpenGL ...............................................................................................451 Obsługa rozszerzeń GLSL ............................................................................................................456 Dodatek A Macierze i wektory ....................................................................... 463 Macierze ..........................................................................................................................................463 Wektory ..........................................................................................................................................468 Dodatek B J(cid:258)zyk GLSL ................................................................................... 473 Podstawy składni ...........................................................................................................................473 Preprocesor ....................................................................................................................................474 Zmienne, typy i konwersje ...........................................................................................................478 Operatory i wyrażenia ..................................................................................................................493 Kwalifikatory ..................................................................................................................................496 Instrukcje i struktura programu ..................................................................................................515 Wbudowane zmienne ...................................................................................................................520 Wbudowane funkcje .....................................................................................................................523 Skorowidz ................................................................................................... 539 Poleć książkęKup książkę 6 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:298) 3. Pierwszy program Po wstępnych informacjach dotyczących biblioteki OpenGL przyszedł czas na napisanie pierwszego programu, który z niej korzysta. Nie jest to zadanie banalne, ponieważ wymaga zapoznania się z kilkoma fundamentalnymi elementami OpenGL, bez których praktycznie nie ma programu w OpenGL. Po lekturze tego rozdziału Czytelnik powinien mieć już podstawową wiedzę, jak wygląda program korzystający z tej biblioteki. Obiekty bufora Biblioteka OpenGL grupuje większość funkcjonalności w obiektach. Obiekty w bibliotece OpenGL są oznaczane unikatowymi identyfikatorami reprezentowa- nymi przez liczby całkowite bez znaku. Każdy obiekt w bibliotece OpenGL posiada swój własny zestaw zmiennych stanu, który jest inicjowany podczas tworzenia obiektu. Obiekty bufora (ang. buffer object) służą do przechowywania różnego rodzaju danych w pamięci (a dokładniej w przestrzeni adresowej) serwera OpenGL. Two- rząc nowy obiekt, w pierwszej kolejności musimy wygenerować jego identyfi- kator, a następnie dokonać tzw. powiązania (ang. bind) wybranego typu obiektu z jego identyfikatorem. Czynność ta tworzy wybrany rodzaj obiektu. OpenGL przechowuje dane w obiekcie bufora jako dane binarne o nieokreślonej strukturze. Dopiero podczas użycia obiektu bufora odpowiednie polecenia OpenGL określają, jak należy interpretować dane w nich zawarte. Tworzenie i usuwanie obiektów bufora Do generowania identyfikatorów obiektów bufora służy funkcja: void glGenBuffers( GLsizei n, GLuint *buffers ); Poleć książkęKup książkę 24 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D która umożliwia jednoczesne utworzenie n identyfikatorów umieszczanych w tablicy wskazywanej w parametrze buffers. W analogiczny sposób można grupowo usuwać obiekty bufora (nie tylko same identyfikatory), do czego służy funkcja: void glDeleteBuffers( GLsizei n, const GLuint *buffers ); Utworzenie samego obiektu bufora wymaga wywołania funkcji: void glBindBuffer( GLenum target, GLuint buffer ); która w pierwszym parametrze określa rodzaj obiektu bufora, a w drugim para- metrze zawiera jego wcześniej utworzony identyfikator. W programach będziemy wykorzystywać obiekty bufora wierzchołków VBO (ang. vertex buffer object), których zadaniem jest przechowywanie atrybutów wierzchołków. Aby utworzyć obiekty typu VBO, parametr target musi przyjąć wartość równą GL_ARRAY_BUFFER. Następne wywołania funkcji glBindBuffer z danym identyfikatorem pozwalają na przełączanie się pomiędzy różnymi obiektami bufora, a ostatnio tak wybrany obiekt bufora jest nazywany bieżącym obiektem bufora. Obiekty bufora można także tworzyć jednocześnie z generowaniem ich identyfi- katorów, do czego służy funkcja: void glCreateBuffers( GLsizei n, GLuint *buffers ); Tak utworzone obiekty bufora nie mają określonego rodzaju, który jest ustalany przy pierwszym wywołaniu funkcji glBindBuffer. (cid:297)adowanie danych do obiektu bufora Nowo utworzony obiekt bufora nie zawiera żadnych danych. Ładowanie danych do obiektów bufora można realizować różnie, ale najczęściej wykonuje się jedną z poniższych operacji: (cid:105) kopiowanie całości lub części danych z przestrzeni adresowej klienta, np. z tablicy lub innej struktury danych; (cid:105) kopiowanie danych z innego obiektu bufora; (cid:105) zmapowanie danych bufora do przestrzeni adresowej klienta OpenGL poprzez pobranie wskaźnika. Dane obiektu bufora mogą również być ładowane bezpośrednio z potoku renderingu na etapie transformacji sprzężonych zwrotnie, a także zapisywane z poziomu shadera. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:298) 3. (cid:139) Pierwszy program 25 Najprostszym i w praktyce najczęściej wykorzystywanym sposobem załadowania danych do bieżącego obiektu bufora jest ich skopiowanie bezpośrednio z pamięci aplikacji OpenGL. Służy do tego funkcja: void glBufferData( GLenum target, GLsizeiptr size, const GLvoid *data, (cid:180)GLenum usage ); Parametr target określa rodzaj obiektu bufora i powinien przyjąć taką samą wartość jak w funkcji glBindBuffer. Drugi parametr (cid:127) size (cid:127) ustala rozmiar danych obiektu bufora w bajtach, a trzeci parametr (cid:127) data (cid:127) jest wskaźnikiem na źródło danych bufora znajdujące się w pamięci klienta. Jeśli parametr data nie jest pusty, to funkcja glBufferData kopiuje wskazane dane do obiektu bufora. W przeciwnym wypadku zawartość danych obiektu bufora jest niezdefiniowana. W każdym przypadku usuwane są wszelkie istniejące dane znajdujące się w obiekcie bufora. Przy określaniu rozmiarów pamięci, odstępów pomiędzy elementami pamięci i podobnych wielkościach operujących na pamięci specyfikacja OpenGL używa pojęcia podstawowych jednostek maszyny BMU (ang. basic machine unit), które w pewnym uproszczeniu będziemy w niniejszym tekście utożsamiać z pojęciem 8-bitowego bajta. Ostatni parametr usage jest wskazówką wydajności, informującą OpenGL o spo- dziewanym sposobie wykorzystania danych obiektu bufora (faktyczny sposób wykorzystania bufora może być inny). Dostępne są następujące wartości tego parametru: (cid:105) GL_STREAM_DRAW — zawartość danych obiektu bufora zostanie określona raz przez aplikację i będzie używana co najwyżej kilka razy jako źródło dla poleceń OpenGL do rysowania i specyfikacji obrazu. (cid:105) GL_STREAM_READ — zawartość danych obiektu bufora zostanie określona raz przez pobranie danych z OpenGL i będzie pobierana co najwyżej kilka razy przez aplikację. (cid:105) GL_STREAM_COPY — zawartość danych obiektu bufora zostanie określona raz przez pobranie danych z OpenGL i będzie używana co najwyżej kilka razy jako źródło dla poleceń OpenGL do rysowania i specyfikacji obrazu. (cid:105) GL_STATIC_DRAW — zawartość danych obiektu bufora zostanie określona raz przez aplikację i będzie używana wiele razy jako źródło dla poleceń OpenGL do rysowania i specyfikacji obrazu. (cid:105) GL_STATIC_READ — zawartość danych obiektu bufora zostanie określona raz przez pobranie danych z OpenGL i będzie pobierana wiele razy przez aplikację. Poleć książkęKup książkę 26 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D (cid:105) GL_STATIC_COPY — zawartość danych obiektu bufora zostanie określona raz przez pobranie danych z OpenGL i będzie używana wiele razy jako źródło dla poleceń OpenGL do rysowania i specyfikacji obrazu. (cid:105) GL_DYNAMIC_DRAW — zawartość danych obiektu bufora będzie określana wielokrotnie przez aplikację i używana wiele razy jako źródło dla poleceń OpenGL do rysowania i specyfikacji obrazu. (cid:105) GL_DYNAMIC_READ — zawartość danych obiektu bufora będzie określana wielokrotnie poprzez pobranie danych z OpenGL i pobierana wiele razy przez aplikację. (cid:105) GL_DYNAMIC_COPY — zawartość danych obiektu bufora będzie określana wielokrotnie poprzez pobranie danych z OpenGL i używana wiele razy jako źródło dla poleceń OpenGL do rysowania i specyfikacji obrazu. Wybrany obszar danych bieżącego obiektu bufora można także modyfikować przy użyciu funkcji: void glBufferSubData( GLenum target, GLintptr offset, (cid:180)GLsizeiptr size, const void *data ); która określa początek (offset) i rozmiar (size) modyfikowanych danych obiektu bufora typu określonego w parametrze target. Modyfikowane dane przechowy- wane są w tablicy w pamięci klienta wskazywanej w ostatnim parametrze data. Transfer danych pomiędzy programem korzystającym z OpenGL a pamięcią GPU jest procesem stosunkowo wolnym. Częsty transfer dużych ilości danych może być jednym z tzw. wąskich gardeł aplikacji graficznych, zatem należy takie operacje w programie dobrze zoptymalizować. Wierzcho(cid:298)ki i ich atrybuty Jak wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, OpenGL operuje na prymitywach geometrycznych, które są opisane przez wierzchołki i ich atrybuty. Każdy wierz- chołek prymitywu jest określony przez jeden lub większą liczbę atrybutów, z kolei każdy atrybut jest określony przez wartość skalarną bądź wektor dwu-, trzy- lub czteroelementowy. Skalary oraz składowe wektora mogą być: liczbami zmienno- przecinkowymi (pojedynczej lub podwójnej precyzji), liczbami stałoprzecinko- wymi (typ GLfixed) lub liczbami całkowitymi o różnej liczbie bitów. Możliwe jest także definiowanie atrybutów zawierających macierze, ale w tym wypadku OpenGL traktuje taki atrybut jak zbiór atrybutów wektorowych liczący tyle atry- butów, ile kolumn ma macierz. Typowymi atrybutami wierzchołków są: współ- rzędne położenia, składowe kolorów, wektory normalne i współrzędne tekstury. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:298) 3. (cid:139) Pierwszy program 27 Atrybuty wierzchołków przechowywane są w obiektach bufora wierzchołków VBO, skąd pobierane są i przetwarzane przez shadery wierzchołków w celu wyko- rzystywania w późniejszych etapach potoku renderingu. Tablice wierzcho(cid:298)ków Tablice wierzchołków VA (ang. vertex arrays) opisują, w jaki sposób są zorga- nizowane dane atrybutów wierzchołków zawarte w obiektach VBO. Każda tablica wierzchołków zawiera m.in. unikatowy numer indeksu atrybutu wierzchołka (początek numeracji indeksów zaczyna się od 0), przy czym maksymalnie dostęp- nych jest GL_MAX_VERTEX_ATTRIBS indeksów atrybutów wierzchołków. Stała ta jest zależna od implementacji biblioteki OpenGL, ale nie może być mniejsza niż 16. Definiowanie tablic wierzcho(cid:298)ków Typowo do zdefiniowania tablicy wierzchołków z atrybutami zmiennoprzecin- kowymi pojedynczej precyzji używana jest funkcja: void glVertexAttribPointer( GLuint index, GLint size, GLenum type, (cid:180)GLboolean normalized, GLsizei stride, const GLvoid *pointer ); Parametr index zawiera numer indeksu definiowanego atrybutu wierzchołka. Numery indeksów wierzchołków generowane są automatycznie przez OpenGL lub mogą być wskazane wprost w shaderze wierzchołków albo w samym progra- mie. Drugi parametr size określa, ile składowych ma pojedynczy atrybut wierz- chołka przechowywany w obiekcie VBO. Możliwe są wartości 1, 2, 3 i 4, które oznaczają odpowiednio atrybut w postaci skalara oraz dwu-, trzy- lub czteroele- mentowego wektora. Poszczególne atrybuty wierzchołków pobierane są kolejno z pamięci obiektu VBO, w przypadku atrybutów wektorowych składowe wektorów są także pobierane kolejno z pamięci obiektu. Następny parametr type określa typ danych atrybutów wierzchołka przechowy- wanych w obiekcie VBO. Najważniejsze wartości parametru type i ich powiązanie z typami danych dostępnymi w bibliotece OpenGL zawiera tabela 3.1. Poza typami prezentowanymi w tabeli atrybuty wierzchołków mogą także występować w tzw. formatach upakowanych, których jednak nie będziemy używać w przykładowych programach. Kolejny parametr normalized wskazuje, czy dane zawarte w obiekcie VBO będące liczbami całkowitymi (GL_BYTE, GL_UNSIGNED_BYTE, GL_SHORT, GL_UNSIGNED_ (cid:180)SHORT, GL_INT i GL_UNSIGNED_INT) mają być konwertowane do liczb zmien- noprzecinkowych przez normalizowanie do przedziału 0;1 dla typów bez znaku Poleć książkęKup książkę 28 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D Tabela 3.1. Wybrane typy danych atrybutów w tablicach wierzchołków i odpowiadające im typy danych OpenGL Parametr type GL_BYTE GL_UNSIGNED_BYTE GL_SHORT GL_UNSIGNED_SHORT GL_INT GL_UNSIGNED_INT GL_FIXED GL_FLOAT GL_HALF_FLOAT GL_DOUBLE Odpowiadający typ OpenGL GLbyte GLubyte GLshort GLushort GLint GLuint GLfixed GLfloat GLhalf GLdouble 1;1(cid:16) dla typów ze znakiem (wartość parametru równa GL_TRUE). lub przedziału Możliwe jest także bezpośrednie przeliczenie wartości takiego atrybutu do liczby zmiennoprzecinkowej (wartość parametru równa GL_FALSE). Normalizacja jest typową operacją wykonywaną w grafice komputerowej na liczbach całkowitych przechowujących np. składowe RGB(A) kolorów w plikach graficznych. Na przy- kład dla składowej koloru opisanej 8-bitową liczbą całkowitą bez znaku 0 przyj- muje po normalizacji wartość 0,0, a 255 przyjmuje po normalizacji wartość 1,0. W pojedynczym obiekcie VBO można przechowywać dane wielu atrybutów wierzchołków. Dane te możemy np. całkowicie od siebie oddzielić, np. umiesz- czając kolejno: współrzędne wszystkich wierzchołków, współrzędne wektorów normalnych i na końcu składowe kolorów. Można także umieścić w obiekcie VBO dane atrybutów z przeplotem: współrzędne położenia pierwszego wierzchołka, współrzędne wektora normalnego pierwszego wierzchołka, składowe koloru pierw- szego wierzchołka, współrzędne położenia drugiego wierzchołka itd. Sposób ułożenia danych atrybutów w obiekcie VBO określa kolejny parametr stride, który definiuje określone w bajtach odstępy pomiędzy danymi poszczególnych atrybutów wierzchołków. Jeżeli stride jest równy zero, to dane definiowanej tablicy atrybutu są kolejno zapisane w obiekcie VBO, w przeciwnym wypadku dane kolejnych atrybutów są odpowiednio od siebie oddzielone. Ostatni parametr pointer określa w bajtach położenie w pamięci obiektu bufora VBO (wskaźnik) pierwszego atrybutu definiowanej tablicy wierzchołków. Wskaź- nik ten odnosi się do danych bieżącego obiektu VBO, czyli obiektu wybranego przy ostatnim wywołaniu funkcji glBindBuffer. Odpowiednie wykorzystanie tego parametru umożliwia wspomniane wyżej przechowywanie danych różnych atrybutów wierzchołków w odrębnych częściach jednego obiektu VBO. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:298) 3. (cid:139) Pierwszy program 29 Jeżeli posiadamy atrybuty zawierające liczby całkowite, to typowo przy definio- waniu tablicy wierzchołków używamy funkcji: void glVertexAttribIPointer( GLuint index, GLint size, GLenum type, (cid:180)GLsizei stride, const GLvoid *pointer ); która w stosunku do funkcji glVertexAttribPointer ma listę dopuszczalnych wartości parametru type ograniczoną do liczb całkowitych: GL_BYTE, GL_UNSIG (cid:180)NED_BYTE, GL_SHORT, GL_UNSIGNED_SHORT, GL_INT i GL_UNSIGNED_INT. W przy- padku użycia tej funkcji dane atrybutów wierzchołków zawsze przekazywane są bezpośrednio w wartościach całkowitych. Biblioteka OpenGL zawiera jeszcze funkcję: void glVertexAttribLPointer( GLuint index, GLint size, GLenum type, (cid:180)GLsizei stride, const GLvoid *pointer ); która służy wyłącznie do definiowania tablic wierzchołków atrybutów zawierają- cych liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji (GLdouble). Jedyna dopusz- czalna wartość parametru type powyższej funkcji to GL_DOUBLE. Zauważmy, że analogiczny typ danych obsługuje także funkcja glVertexAttribPointer, ale przy jej użyciu dane zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji będą konwertowane do liczb zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji (GLfloat). W(cid:298)(cid:238)czanie i wy(cid:298)(cid:238)czanie tablicy wierzcho(cid:298)ków Pojedyncza tablica atrybutów wierzchołków jest włączana lub wyłączana przez wywołanie jednego z poniższych poleceń: void glEnableVertexAttribArray( GLuint index ); void glDisableVertexAttribArray( GLuint index ); których parametr index określa numer indeksu atrybutu w tablicy wierzchołków. Domy(cid:321)lne bie(cid:353)(cid:238)ce atrybuty wierzcho(cid:298)ków Gdy tablica wierzchołków zawierająca wartości atrybutów wierzchołka nie jest aktywna, OpenGL stosuje domyślne bieżące wartości ogólnych atrybutów wierz- chołków. Początkowe wartości domyślne dla wszystkich atrybutów ogólnych wierzchołka wynoszą odpowiednio: 0 dla atrybutów skalarnych, (0,0) dla wektorów dwuelementowych, (0,0,0) dla wektorów trójelementowych i (0,0,0,1) dla wek- torów czteroelementowych. OpenGL umożliwia zmianę wartości domyślnych atrybutów wierzchołków. Służy do tego bardzo obszerna grupa funkcji glVertexAttrib, które wskazują wartości Poleć książkęKup książkę 30 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D domyślnych atrybutów dla wybranego indeksu atrybutu. Przykładowo do okre- ślenia wartości domyślnych dla atrybutu będącego wektorem czteroelementowym z liczbami zmiennoprzecinkowymi pojedynczej precyzji najlepiej użyć jednej z następujących funkcji: void glVertexAttrib4f( GLuint index, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, (cid:180)GLfloat w ); void glVertexAttrib4fv( GLuint index, const GLfloat *v ); OpenGL zapewnia odpowiednią wersję funkcji glVertexAttrib dla każdej moż- liwej kombinacji rodzaju atrybutu wierzchołka i typu danych przechowujących wartości atrybutów. Obiekty tablic wierzcho(cid:298)ków Tablice wierzchołków grupowane są w zbiorczych obiektach tablic wierzchołków VAO (ang. Vertex Array Objects). Obiekty tablic wierzchołków przechowują infor- macje o danych tablic wierzchołków i wszystkich związanych z nimi zmiennych stanu używanych w procesie renderingu. Obsługa obiektów VAO jest analogiczna do obsługi innych obiektów biblioteki OpenGL. Każdy obiekt VAO zawiera unikatowy identyfikator, który należy wyge- nerować, a następnie utworzyć sam obiekt. Niepotrzebny obiekt VAO należy usunąć. Całość realizują trzy funkcje: void glGenVertexArrays( GLsizei n, GLuint *arrays ); void glDeleteVertexArrays( GLsizei n, const GLuint *arrays ); void glBindVertexArray( GLuint array ); Po wywołaniu funkcji glBindVertexArray określony w funkcji obiekt VAO jest bieżącym obiektem tablic wierzchołków i wszystkie operacje związane z tablicami wierzchołków (np. glVertexAttribPointer i glEnableVertexAttribArray) oraz polecenia renderingu, które korzystają z tablic wierzchołków (np. glDraw (cid:180)Arrays i glDrawElements), odnoszą się do wybranego obiektu VAO. Z pole- ceniami renderingu zapoznamy się bliżej w dalszej części niniejszego rozdziału. Prymitywy geometryczne Biblioteka OpenGL obsługuje siedem podstawowych typów prymitywów geome- trycznych: punkty, łamane, łamane zamknięte, odcinki, paski trójkątów, wachlarze trójkątów i trójkąty. Każdy rodzaj prymitywu jest identyfikowany przez stałą używaną w poleceniach renderingu. Są to odpowiednio: GL_POINTS, GL_LINE_ (cid:180)STRIP, GL_LINE_LOOP, GL_LINES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN i GL_TRIANGLES. Poleć książkęKup książkę Skorowidz A accumulation buffer, Patrz: bufor akumulacyjny adjacency vertice, Patrz: wierzchołek przyległy algorytm Carmack s Reverse, Patrz: algorytm depth-fail depth-fail, 380, 388, 389, depth-pass, 379, 380, 384, 390 386 dynamicznego generowania cieni, 369 mapy cieni, 390, 391 najbliższego sąsiada, 177 odwzorowania środowiska, PN Triangles, 331, 333, 212 335, 337 rzutowania cieni, Patrz: cień rzutowanie teselacji Phonga, 333, 334, 335, 339 VSM, 410 z-fail, Patrz: algorytm depth-fail z-pass, Patrz: algorytm depth-pass aliasing, 295 ambient, 121, 124 ambient light, Patrz: światło otoczenia ambitne occlusion, Patrz: okluzja otoczenia AMD, 12, 21 Android, 21 anisotropic filter, Patrz: filtr anizotropowy antyaliasing, 295 linia, 295 punkt, 295 trójkąt, 295 aplikacja podsystem, Patrz: podsystem aplikacji Apple, 12 ARB, 11 Assimp, 22, 419, 422 asynchronous query, Patrz: zapytanie asynchroniczne atlas tekstury, 209 atraktor IFS, 363 attenuation, Patrz: światło punktowe współczynnik tłumienia auxiliary storage qualifier, Patrz: kwalifikator przechowywania pomocniczy B back cap, Patrz: bryła domknięcie tylne barycentric coordinates, Patrz: współrzędne barycentryczne basic machine unit, Patrz: BMU Bézier Pierre, 343 Béziera krzywa, Patrz: krzywa Béziera powierzchnia, Patrz: powierzchnia Béziera biblioteka Assimp, Patrz: Assimp Direct3D, 14 DirectX, 36 GLM, Patrz: GLM Mantle, Patrz: Mantle Mesa 3D, 12 OpenGL, Patrz: OpenGL pomocnicza, 22, 45, 450 Vulkan, Patrz: Vulkan WGL, Patrz: WGL bind, Patrz: obiekt identyfikator wiązanie binormal vector, Patrz: wektor binormalny blend color, Patrz: kolor mieszania blend equation, Patrz: równanie mieszania blend function, Patrz: funkcja mieszania block compression, Patrz: kompresja blokowa blok interfejsu, 499 jednorodny domyślny, 69 nazwany, 69, 105, 113, 119, 120, 499 pamięci shadera, 499 Poleć książkęKup książkę 540 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D błąd GL_CONTEXT_LOST, 20 GL_INVALID_ENUM, 20 GL_INVALID_FRAME (cid:180)BUFFER_OPERATION, 20 GL_INVALID_ OPERATION, 20 GL_INVALID_VALUE, 20 GL_NO_ERROR, 20 GL_OUT_OF_MEMORY, GL_STACK_OVERFLOW, GL_STACK_UNDERFLOW, 20 20 20 kod, 20 obsługa, Patrz: obsługa błędów BMU, 25 bounding volume, Patrz: bryła ograniczająca bryła cienia, 369, 376, 377, 378, 384, 386, 388 nieskończona, 378 rendering, 379, 380, 384, 386, 388, 389, 390, 395, 410 skończona, 378 domknięcie przednie, 378, 380, 388, 390 tylne, 378, 388 obcinania, 32 domyślna, 32, 35 ograniczająca, 288 widoku kanoniczna, 35 buffer object, Patrz: obiekt bufora bufor akumulacyjny, 260 czyszczenie, 250, 251 głębokości, 108, 232, 266, 272, 273, 286, 379, 390 czyszczenie, 108 dane podniesione do kwadratu, 410 maskowanie zapisu składowych, 249 koloru, 232, 247 czyszczenie, 108 do odczytu, 253, 254 obiekt, Patrz: obiekt bufora ramki, 52, 108, 231, 296 do odczytu, 232, 236 do zapisu, 232, 236 domyślny, 231, 232, 237 pobieranie pikseli, 251 renderingu, 232 wielokrotny, Patrz: MRT szablonu, 232, 267, 269 maskowanie zapisu składowych, 249 wielopróbkowania, 296 bump mapping, Patrz: odwzorowanie nierówności powierzchni C callback function, Patrz: funkcja wywoływana zwrotnie canonical view volume, Patrz: bryła widoku kanoniczna centroid, 535 CGL, 17 cieniowanie, 105 gładkie, Patrz: cieniowanie Gourauda, 106, 107, 109, Gourauda 140, 142 Phonga, 113, 140, 143 płaskie, 106, 107, 110 bryła, Patrz: bryła cieni dynamiczny, 369 mapa, Patrz: mapa cieni cień objętościowy, 369, Patrz: bryła cieni płaski, 371 przezroczystość, 376 rzutowanie, 369 statyczny, 369 clip coordinates, Patrz: współrzędne obcinania clip plane, Patrz: płaszczyzna obcinania clip volume, Patrz: bryła obcinania color blending, Patrz: mieszanie kolorów color picking, Patrz: wybieranie kolorów compatibility profile, Patrz: profil kompatybilny conditional rendering, Patrz: rendering warunkowy cone light, Patrz: światło convolve filter, Patrz: filtr stożek splotowy Core OpenGL, Patrz: CGL core profile, Patrz: profil podstawowy cube map texture, Patrz: tekstura sześcienna culling plane, Patrz: płaszczyzna usuwania curved point-normal triangles, Patrz: algorytm PN Triangles czajnik z Utah, 137, 349 czworokąt, 321, 324 D dane typ, Patrz: typ de Casteljau Paul, 343 default uniform block, Patrz: blok jednorodny domyślny depth buffer, Patrz: bufor głębokości Poleć książkęKup książkę depth of field, Patrz: głębia ostrości depth offset, Patrz: przesunięcie wartości głębokości diffuse, 121, 124 diffuse light, Patrz: światło directional light, Patrz: światło rozproszone kierunkowe DirectX, 84, 217 displacement mapping, Patrz: mapowanie przemieszczeń, Patrz: mapowanie przemieszczeń dyrektywa #, 475 #define, 475, 478 #elif, 475 #else, 475 #endif, 475 #error, 475 #extension, 456, 475, 477 #if, 475 #ifdef, 475 #ifndef, 475 #include, 457 #line, 475, 476 #pragma, 475, 476 #undef, 475, 478 #version, 57, 459, 475, 476 dyspersja, 444, 447 dzielenie perspektywiczne, 34 dziennik informacyjny, 43, 59, 475 E efekt Fresnela, 444 EGL, 17 elipsoida, 356 teselacja, 358 environment mapping, Patrz: środowisko odwzorowanie eye coordinates, Patrz: współrzędne oka F FBO, 231, 232, 238, 241, 242, 307 przyłączanie RBO, 237 tworzenie, 233 filtr anizotropowy, 196, 198 bezszwowy, 213 dolnoprzepustowy splotowy, 312 Gaussa, 312, 411 izotropowy, 198 Laplace’a, 312 liniowy, 177 PCF, 401, 402, 404 3×3, 404 5×5, 405, 409 pomniejszający, 177, 189, 196 powiększający, 178 splotowy, 199, 200, 201 trójliniowy, 196, 198 flat shading, Patrz: cieniowanie płaskie format, 165 BC1, 217 BC2, 217 BC3, 217 BC4, 216 BC5, 216 BC7, 217 BPTC, 216, 217, 220 DDS, 188 ETC, 216 format KTX, 188 LATC/RGTC, 220 RGTC, 216 S3TC/DXTC, 217, 220 tekstur skompresowanych, 216, 217, 220 FPS, 291 fragment, 13, 15, 231, 266 Skorowidz 541 fragment shader, Patrz: shader fragmentów fraktal, 363 frames per second, Patrz: FPS FreeGLUT, 22, 46, 51, 52, 54, 55 FreeImage, 22, 188 Fresnela efekt, Patrz: efekt Fresnela front cap, Patrz: bryła domknięcie przednie funkcja, 525 argumentów, 516 barrier, 536 bitfieldExtract, 299 bitfieldInsert, 299 BlinnPhongDirectional (cid:180)Light, 136 całkowita, 529 definiowanie, 516 deklarowanie, 516 DeleteDrawText, 112 DeleteScene, 45, 54, 64 DepthFailShadow, 389 DepthPassShadow, 386 DisplayFloor, 270 DisplayScene, 45, 54, 290 DisplayWord, 272 DisplayWorld, 270 DrawBoundingBox, 289 DrawObject, 289 DrawRoom, 386 DrawShadowVolume, 386 DrawTeapot, 386 DrawText8x16, 112 EmitBackCap, 388 EmitFrontCap, 388 EmitQuad, 384 EmitStreamVertex, 536 EmitVertex, 536 EndPrimitive, 536 EndStreamPrimitive, 536 EyePosition, 128 GenerateShadowMap, 395 geometryczna, 527 Poleć książkęKup książkę 542 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D funkcja glCopyTexImage2D, 185 glCopyTexSubImage2D, 186 glCreateBuffers, 24 glCreateFramebuffers, 233 glCreateProgram, 42 glCreateRenderbuffers, 234 glCreateShader, 40, 41 glCreateTextures, 175 glCullFace, 283 glDeleteBuffers, 24 glDeleteFramebuffers, 233 glDeleteNamedStringARB, 458 glDeleteProgram, 42 glDeleteRenderbuffers, 234 glDeleteSamplers, 181 glDeleteShader, 41 glDeleteTextures, 175 glDeleteTransformFeed (cid:180)backs, 361 glDeleteVertexArrays, 30 glDepthFunc, 273 glDetachShader, 43 glDisable, 213 glDisablei, 276 glDisableVertexAttribArray, glDrawArrays, 30, 63, 67 glDrawBuffer, 247, 248 glDrawBuffers, 247 glDrawElements, 30, 67, glDrawElementsBaseVertex, glDrawElementsInstanced, glEnable, 213, 270 glEnablei, 276 glEnableVertexAttribArray, 29, 30, 65 glEndConditionalRender, glEndTransformFeedback, 29 355 355 351 292 361 GLenum, 20 glewInit, 53 glFramebufferTexture, 242 glFramebufferTextureLayer, 259, 260 glFrontFace, 31, 271 glGenBuffers, 23 glGenerateMipmap, 174 glGenFramebuffers, 233 glGenRenderbuffers, 234 glGenSamplers, 181 glGenTextures, 175 glGenTransformFeedbacks, glGenVertexArrays, 30 glGet, 18 glGetActiveUniformBlockiv, glGetActiveUniformsiv, 116, 117 glGetAttribLocation, 61, 65 glGetBooleanv, 18 glGetCompressedTexImage, glGetDoublev, 18 glGetError, 20 glGetFloatv, 18 glGetFragDataLocation, glGetInteger64v, 18 glGetIntegerv, 18 glGetMultisamplefv, 311 glGetnUniform, 73 glGetProgramInfoLog, 43, glGetProgramiv, 43, 44 glGetProgramResource (cid:180)Index, 116, 119, 156 glGetProgramResourceiv, 117, 120 glGetProgramResource (cid:180) Location, 62, 70, 157 glGetShaderInfoLog, 44 glGetShaderiv, 44 361 120 252 246 44 glActiveShaderProgram, 71 glAttachShader, 42 glBeginConditionalRender, 292, 293 glBeginQuery, 287 glBeginTransformFeedback, 361 glBindAttribLocation, 62 glBindBuffer, 24 glBindBufferRange, 119 glBindFragDataLocation (cid:180)Indexed, 280 glBindFramebuffer, 233 glBindRenderbuffer, 234 glBindSamplers, 181 glBindTexture, 175, 176 glBindTransformFeedback, glBindVertexArray, 30 glBlendEquation, 277 glBlendEquationSeparate, glBlendFunci, 278 glBlendFuncSeparate, 277 glBlitFramebuffer, 236 glBlitNamedFramebuffer, glBufferData, 25 glBufferSubData, 26, 147 glCheckFramebufferStatus, glClear, 108, 250 glClearBuffer, 250, 251 glClearColor, 62 glClearNamedFramebuffer, glClipControl, 36 glColorMaski, 249 glCompileShader, 41 glCompressedTexImage2D, glCompressedTexSub (cid:180)Image2D, 219 361 277 237 239 251 219 Poleć książkęKup książkę glGetSubroutineIndex, 156, glGetSubroutineUniform (cid:180)Location, 156 glGetTexImage, 252 glGetUniform, 73 glGetUniformIndices, 116 glGetUniformLocation, 70, 157 157 glHint, 220 glLinkProgram, 43 glMinSampleShading, 298 glNamedFramebufferDraw (cid:180)Buffer, 248 glNamedFramebufferDraw (cid:180)Buffers, 248 glNamedFramebuffer (cid:180)Texture, 242 glNamedFramebuffer (cid:180)TextureLayer, 259, 260 glNamedRenderbufferStor age, 235 glNamedStringARB, 457 glPatchParameterfv, 322, glPatchParameteri, 322 glPauseTransformFeedback, glPixelStore, 164, 252 glPointParameteri, 223 glPointSize, 112 glPolygonMode, 275 glProgramUniform, 72 glProgramUniformMatrix, glProvokingVertex, 106 glReadPixels, 251, 252 glRenderbufferStorage, 235 glRenderbufferStorage (cid:180)Multisample, 307 glResumeTransform (cid:180)Feedback, 362 glSampleCoverage, 302 glSampleMaski, 302 glSamplerParameter, 182 325 362 72 glShaderSource, 41 glStencilFunc, 268 glStencilFuncSeparate, 268, glStencilMask, 249 glStencilMaskSeparate, 249 glStencilOp, 268 glStencilOpSeparate, 268, glTexBuffer, 228 glTexImage2D, 184, 185, 219 glTexImage2DMultisample, glTexImage3D, 203, 204 glTexImage3DMultisample, 269 269 308 308 182 glTexParameter, 175, 176, glTexStorage2D, 187 glTexSubImage2D, 186 glTransformFeedback (cid:180)Varyings, 362 glUniform, 71, 72 glUniformMatrix, 72 glUniformSubroutinesuiv, 156, 157 glUseProgram, 44 glutCreateWindow, 53 glutInit, 52 glutInitContextProfile, 53 glutInitContextVersion, 53 glutInitDisplayMode, 52 glutInitWindowSize, 53 glValidateProgram, 43 glVertexAttrib4f, 30 glVertexAttrib4fv, 30 glVertexAttribIPointer, 29 glVertexAttribLPointer, 29 glVertexAttribPointer, 27, 30, 65 glViewport, 35, 36 groupMemoryBarrier, 537 InitDrawText, 112 InitScene, 45, 54, 108, 459 interpolacyjna, 535 Skorowidz 543 kontroli pamięci shadera, 537 kontroli wywołania shadera, 536 LambertDirectionalLight, 131, 133 LambertPointLight, 133 licznika atomowego, 532 LinkValidateProgram, 59, 60 LoadShader, 58, 59, 60 LoadTextures, 205 LocalAmbientLight, 133 logarytmiczna, 525 lookAt, 90 macierzowa, 528 main, 51, 517 memoryBarrier, 537 memoryBarrierAtomic (cid:180)Counter, 537 memoryBarrierBuffer, 537 memoryBarrierImage, 537 memoryBarrierShared, 537 MeshRendering, 424 MeshRenderingOpacity, 425 mieszania, 276 MouseButton, 103 MouseMotion, 103 nazwa przyrostek v, 19 obrazu tekstury, 533 odpytująca teksturę, 529 ortho, 79 pakowania liczb zmiennoprzecinkowych, 526 pamięci, 532 PhongDirectionalLight, 153 PhongPointLight, 153 PickObject, 101 pierwiastkowa, 525 porównywania wektorów, 528 potęgowa, 525 próbkująca teksturę, 530 Poleć książkęKup książkę 544 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D funkcja przeładowanie nazwy, 516 przestarzała, 13 reflect, 433 Reshape, 45, 54, 80 rozbłysku, 121, 135 rozkładu odbicia, 121 rozpakowywania liczb zmiennoprzecinkowych, 526 różniczkowa, 534 shadera geometrii, 536 teksturowa, 529 TranslateObject, 102 trygonometryczna, 524 unProject, 100 wbudowana, 299, 523 wielopróbkująca teksturę, 531 wykładnicza, 525 zdefiniowana przez rozszerzenie, 450 G generator prymitywów, Patrz: teselator geometria instancyjna, 205, 344, 349 geometry instancing, Patrz: geometria instancyjna geometry shader, Patrz: shader geometrii GLEW, 22, 46 glFramebufferRenderbuffer, 237 GLI, 22, 188 GLM, 22, 45, 74 glNamedFramebufferRenderb uffer, 238 GLSL, 13, 14, 155, 299, 473 kompilator, 476 preprocesor, 474 program, 515 rozszerzenie, 456, 477 GL_ARB_shading_ language_include, 457, 458, 459, 461 składnia, 37, 473 słowo zarezerwowane, 474 wersja, 37, 57, 476 zmienna, Patrz: zmienna GLUT, 22, 296, 297 GLX, 17, 232, 450 głębia ostrości, 264 Gouraud shading, Patrz: cieniowanie Gourauda H half vector, Patrz: wektor połówkowy height map, Patrz: mapa wysokości hiperboloida, 356 homogeneous coordinates, Patrz: współrzędne jednorodne immutable format, Patrz: tekstura o stałym formacie implementacja, 12 indexed buffer object, Patrz: obiekt bufora indeksowany Intel, 12 iOS, 21 IRIS, 11 iterated function system, Patrz: IFS I J jednostka podstawowa maszyny, Patrz: BMU teksturująca, 174 język cieniowania GLSL, Patrz: GLSL IRIS GL, 11 K kafelkowanie, 14 kamera, Patrz: obserwator karta graficzna, 21, 292 Khronos Group, 12 klient-serwer, 15 Kocha krzywa, Patrz: krzywa Kocha kolor mieszania, 276, 279 mieszanie, Patrz: mieszanie kolorów próbki, Patrz: próbka kolor komentarz, 473 kompresja blokowa, 216 obrazów HDR, 216 obrazów monochromatycznych, 216 konsolidator, 49 konstruktor, 482 kontekst renderingu, 13, Patrz też: rendering kontekst krawędź szkieletowa, 377, 378 krzywa Béziera, 343, 345, 348 punkt kontrolny, 343 rendering, 343 stopień, 343 teselacja, 346 Kocha, 363 kwadryka, 356 kwalifikator, 496, 501, 502, 503, 504, 505 formatu bloku, 507, 508 liczników atomowych, 511 obrazów tekstury, 510 transformacji sprzężonych zwrotnie, 511 interpolacji, 513 inwariancji, 514 Poleć książkęKup książkę pamięci, 514, 515 parametru funkcji, 517 precyzji, 514 przechowywania, 496, 497, 498 wejściowego, 505, 506 wyjściowego, 505 L Laplace’a wzór, 466 layout qualifier, Patrz: kwalifikator formatu level of detail, Patrz: LOD libktx, 22, 188 licznik atomowy, 489, 511, 532 light map, Patrz: mapa light source, Patrz: źródło świetlna światła lighting equation, Patrz: równanie oświetlenia lighting model, Patrz: model oświetlenia linia przecięcie z obiektem, 100, przecięcie z płaszczyzną, 101 97 przecięcie z trójkątem, 99 local tangent plane, Patrz: przestrzeń lokalna styczna LOD, 179, 356 (cid:297) łamana, 30 M macierz, 72, 463 diagonalna, 465 element, 488 główna przekątna, 464 inicjalizacja, 487 jednostkowa, 464 kwadratowa, 468 mnożenie, 464, 495, 528 przez skalar, 465 modelu, 89 modelu-widoku, 34, 88, 89, 90 przekształcenia, 73 nieodwracalna, Patrz: macierz osobliwa nieosobliwa, 467 niezdegenerowana, 467 odwracanie, 528 odwrotna, 467 ortogonalna, 77, 468 osobliwa, 467 przekształcenia kamery, 90 obiektu sceny, 90 reprezentacja, 84 rzutowana, 34 cienia, 370, 371 perspektywicznego, 85, 87, 88 prostokątnego, 78, 79, 80 skalowania, 76 transformacji, 74 translacji, 75 transponowana, 468 transponowanie, 466, 528 układ, 84 widoku, 89 wyznacznik, 466, 528 równy 0, 467 zdegenerowana, 467 magnification filter, Patrz: filtr powiększający makro, 478 __FILE__, 478 __LINE__, 478 __VERSION__, 478 Mantle, 21 mapa, Patrz też: mapowanie cieni, 369, 390, 391, 392 filtrowanie, 401 wariancyjna, 410 Skorowidz 545 przemieszczeń, 425, 427 świetlna, 369 wektorów normalnych, 415, 416, 417, 419 wysokości, 415, 416 mapowanie, Patrz też: mapa cieni, 390, 391 otoczenia, 431, 433 dynamiczne, 436 przemieszczeń, 415, 425, 427 UV, 168 wektorów normalnych, 415, 417, 419, 420, 421 maszyna stanów, 18, 19 materiał, 121, 122 błyszczący, 135 Matrox, 12 menu kontekstowe, 54 mieszanie kolorów, 266, 269, 276, 277, 284, 285, 303, 376 dwuźródłowe, 280 minification filter, Patrz: filtr pomniejszający mipmapa, 168, 174, 179, 187, 192, 196, 241, 530 poziom, 258 współczynnik skalowania, 179 MLAA, 295 model materiału, 121 oświetlenia, 120, 121 Blinna-Phonga, 135, 136, 137, 145, 285, 420, 421, 422 Lamberta, 130, 131, 133, 420, 422 Phonga, 135, 152, 153, 154, 335, 420, 422 przestrzeni barw RGB, Patrz: RGB model matrix, Patrz: macierz modelu Poleć książkęKup książkę 546 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D model-view matrix, Patrz: macierz modelu-widoku monitora synchronizacja pionowa, 291 morphological anti-aliasing, Patrz: MLAA motion blur, Patrz: rozmycie ruchu MRT, 246, 250, 254 MSAA, 295, 296, 297, 299, 307, 309 multiple render targets, Patrz: MRT multisample anti-aliasing, Patrz: MSAA multisample buffer, Patrz: bufor wielopróbkowania multisample texture, Patrz: tekstura wielopróbkowania multisampling, Patrz: MSAA, wielopróbkowanie N nadpróbkowanie, 295, 312 named interface block, Patrz: blok interfejsu nazwany named uniform block, Patrz: blok jednorodny nazwany, Patrz: blok jednorodny nazwany Native Platform Graphics Interface, Patrz: EGL Newell Martin, 137, 349 Next Generation, Patrz: OpenGL NG nieciągłość, Patrz: szew normal map, Patrz: mapa wektorów normalnych normal mapping, Patrz: mapowanie wektorów normalnych normalized device coordinates, Patrz: współrzędne znormalizowane urządzenia NVIDIA, 12 O obiekt, 23 bufora, 23 bieżący, 24 GL_TEXTURE_BUFFER, 228 indeksowany, 118 jednorodnego, Patrz: UBO ładowanie danych, 24 odczytu pikseli, 163 ramki, Patrz: FBO renderingu, Patrz: RBO transformacji sprzężonych zwrotnie, 360 tworzenie, 23, 24 usuwanie, 24 wierzchołków, Patrz: VBO, Patrz: obiekt VBO próbkowania tekstury, 180, identyfikator, 23 programu, 40 konsolidacja, 43 parametry, 44 tworzenie, 42, 59 usuwanie, 42 181, 182 rzutowanie, Patrz: rzutowanie selekcja, 97 shadera, 40 kod źródłowy, 41 parametry, 44 tworzenie, 40 usuwanie, 41 synchronizacji, 19 tablic wierzchołków, 30 tekstury, 175 transformacja, Patrz: transformacja transformacji sprzężonych zwrotnie, 361 VBO, 24 współrzędne, Patrz: współrzędne zmienna stanu, Patrz: zmienna stanu object coordinates, Patrz: obiekt współrzędne obraz dwuskładnikowy, 216 monochromatyczny, 216 o wysokim zakresie jasności HDR, 216 obrót, 77 obserwator, 89, 128 obsługa błędów, 20 obszar renderingu, 35, 36 modyfikacja, 63 rozmiar, 35 occlusion query, Patrz: zasłaniania odbicie rozproszone, 135 zwierciadlane światła, Patrz: światło zwierciadlane odcinek, 30, 224 odwzorowanie nierówności powierzchni, 415 środowiska, Patrz: środowisko odwzorowanie off-screen rendering, Patrz: rendering pozaekranowy okluzja otoczenia, 369 okna rozmiar, 55 OpenGL, 11, 17 implementacja, Patrz: implementacja rozszerzenie, 12, 449 funkcja, 450 nazwa, 450 obsługa, 451 specyfikacja, 451 stała, 450 Poleć książkęKup książkę specyfikacja, 18, 19 wersja, 12, 13, 14, 15 OpenGL ES, 12, 14, 15, 17, 21, 217 rozszerzenie, 450 OpenGL Extension to the X Window System, Patrz: GLX OpenGL Mathematics, Patrz: GLM OpenGL NG, 21 OpenVG, 17 operator, 493 oświetlenie, 105, Patrz też: światło generowane na fragment, 140, 143 na wierzchołek, 140, 141, 142 model, Patrz: model oświetlenia oversampling, Patrz: SSAA, nadpróbkowanie P packed pixel, Patrz: piksel typ upakowany paraboloida, 356 particle system, Patrz: system cząstek pasek czworokątów, 324 trójkątów, 30, 31 pasmo Macha, 107, 142 patch vertices, Patrz: płat wierzchołków PCF, Patrz: filtr PCF percentage closer filtering, Patrz: filtr PCF perspective division, Patrz: dzielenie perspektywiczne pick ray, Patrz: promień przecięcia piksel, 165 251 pobieranie z bufora ramki, tablica, Patrz: tablica pikseli typ, 166 w buforze ramki, 232 pixel unpack buffer object, Patrz: obiekt bufora odczytu pikseli plik blinn_phong.glsl, 137 GL/gl.h, 450 GL/glcorearb.h, 450 GL/glext.h, 450 GL/glx.h, 450 GL/glxext.h, 450 GL/wgl.h, 450 GL/wglext.h, 450 graficzny, 188 lambert_light.glsl, 131 materials.glsl, 122 materials_static.glsl, 122 nagłówkowy, 450 newell_teacup.h, 137, 349 newell_teapot.h, 137, 349 newell_teaspoon.h, 137, 349 shaders.cpp, 58, 59 płaszczyzna, 77 obcinania, 32, 77 definiowana przez użytkownika, 91, 93 dodatkowa, 91, 93 styczna, 417 usuwania, 95 płat wierzchołków, 319, 326, 346 wejściowy, 319 wyjściowy, 319, 320 podprogram, 155, 518 podsystem aplikacji, 51 point light, Patrz: światło punktowe point sprite, Patrz: sprajt punktowy position, 124 post processing, Patrz: przetwarzanie końcowe Skorowidz 547 potok programów, 40 potok renderingu, Patrz: rendering potok powierzchnia Béziera, 137, 331, 348 płat, 348, 354 punkt kontrolny, 348 rendering, 349 stopień, 348 teselacja, 355 współrzędne, 348 drugiego stopnia, 356 prawo cosinusów, Patrz: prawo Lamberta Lamberta, 130 załamania Snella, 442 preprocesor, 49 primitive clipping, Patrz: prymityw obcinanie profil kompatybilny, 14 podstawowy, 14 profilowanie kontekstu renderingu, 13 program, 40 konsolowy, 51 okienkowy, 51 potok, Patrz: potok programów punkt startowy, 51 program object, Patrz: obiekt programu program pipeline object, Patrz: obiekt:potoku programów projected planar shadow, Patrz: cień rzutowanie projection matrix, Patrz: macierz rzutowania promień przecięcia, 100 próbka, 296 kolor, 296 maska pokrycia, 302 wartość pokrycia, 296, 301, 302, 303, 304 Poleć książkęKup książkę 548 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D prymityw rendering, 13, 30, 52, 55, 63 S sample, Patrz: próbka sample coverage, Patrz: próbka wartość pokrycia scena 3D, 32, 35 rendering, Patrz: rendering sceny seam, Patrz: szew seamless filter, Patrz: filtr bezszwowy sfera, 356 shader, 13, 40 ewaluacji teselacji, 14, 34, 319, 320, 321, 322, 325, 335, 337, 339, 355, 360, 362, 427, 429 fragmentów, 13, 38, 231, 241, 266, 534 kontrola przepływu, 519 geometrii, 14, 34, 36, 241, 243, 260, 262, 314, 315, 316, 345, 360, 362, 363, 432, 536 kontroli teselacji, 14, 34, 319, 320, 325, 335, 339 przechowywanie, 58 wierzchołków, 13, 34, 38, 57, 65, 325, 360, 362 zmienna wejściowa, Patrz: zmienna wejściowa zmienna wyjściowa, Patrz: zmienna wyjściowa shader object, Patrz: obiekt shadera shader storage block, Patrz: blok pamięci shadera shadow, Patrz: cień shadow map, Patrz: mapa cieni shadow mapping, Patrz: mapowanie cieni generator, Patrz: teselator geometryczny, 15, 26 łamana, Patrz: łamana odcinek, Patrz: odcinek pasek trójkątów, Patrz: pasek trójkątów punkt, Patrz: punkt trójkąt, Patrz: trójkąt wachlarz trójkątów, Patrz: wachlarz trójkątów graficzny, 14 obcinanie, 35 rozszerzony, 31, 313 generowanie indeksów, 382 prymityw łamana, 314 odcinek, 313 pasek trójkątów, 314 trójkąt, 314 teselacja, Patrz: teselacja wejściowy, 314, 315, 316 przestrzeń lokalna styczna, 417 nazw, 496 przesunięcie, Patrz: translacja wartości głębokości, 274 przetwarzanie końcowe, 241 przezroczystość, 280, 284 ptrbits, 18, 19 punkt, 30, 224 R rasteryzacja, 15, 105, 106 RBO, 232, 234, 235, 236, 237, 238 przyłączanie do FBO, 237 tworzenie, 234 refrakcja światła, Patrz: światło refrakcja render to texture, Patrz: rendering do tekstury renderbuffer object, Patrz: RBO do tekstury, 241, 242 instancyjny, 282 kontekst, 16, 51 monoskopowy, 232 utrata, 20 liczba ramek na sekundę, Patrz: FPS obszar, Patrz: obszar renderingu potok, 15, 16, 106, 107 pozaekranowy, 237, 238, 241, 242 profil, Patrz: profil punktów, 223 sceny, 62 tekstu, 112 tekstury, 196 warstwowy, 241, 260 warunkowy, 292, 294 wieloinstancyjny, Patrz: geometria instancyjna wielowarstwowy, 258, 261, 262, 263, 264 wskazówki, 220 wydajność, 216 rendering hint, Patrz: rendering wskazówki RGB, 105, 165, 168, 222 sRGB, Patrz: sRGB RGBA, 165, 171, 180, 303 rozdzielczość, 179 rozmycie ruchu, 260 równanie kanoniczne elipsoidy, 356 mieszania, 276, 277, 303 oświetlenia, 121, 131, 135, 153 parametryczne elipsoidy, 356 wektorowe, 348 rzutowanie, 69, 77 cieni, Patrz: cień rzutowanie perspektywiczne, 85, 86 prostokątne, 77, 80 Poleć książkęKup książkę shadow volume, Patrz: bryła cieni shininess, 121 silhouette edge, Patrz: krawędź szkieletowa skalowanie, 76 skybox, 213, 439 specular, 121, 124 specular light, Patrz: światło zwierciadlane spot light, Patrz: światło reflektorowe sprajt animacja, 318 generowany przez shader geometrii, 318 punktowy, 223, 224, 225, 318 sRGB, 105, 222 SSAA, 295 ST, 168 stacja graficzna IRIS, 11 stała GL_ELEMENT_ARRAY_ BUFFER, 66 GL_LINE_LOOP, 30 GL_LINE_STRIP, 30 GL_LINES, 30 GL_PATCHES, 319 GL_POINTS, 30 GL_TRIANGLE_FAN, 30 GL_TRIANGLE_STRIP, 30 GL_TRIANGLES, 30 określona przez rozszerzenie, 450 wbudowana, 523 state machine, Patrz: maszyna stencil buffer, Patrz: bufor stencil test, Patrz: test stanów szablonu szablonu storage qualifier, Patrz: kwalifikator przechowywania stos, 20 STPQ, 168 STRQ, 168 struktura, 489, 490, 493 element, 490 inicjalizacja, 490 subroutine, Patrz: podprogram subroutine uniform variable, Patrz: zmienna jednorodna podprogramu super sampling anti-aliasing, Patrz: SSAA system cząstek, 224, 319 funkcji iterowanych, Patrz: IFS szew, 213, 274 (cid:320) środowiska odwzorowanie, 212, 272, 415, 431 świat, 270, 271 światło, Patrz też: oświetlenie dyspersja, Patrz: dyspersja kierunkowe, 124, 154, 285 implementacja, 131, 136, 153 odbicie, 432, 433, 435 kąt padania, 432 otoczenia, 121, 124 globalne, 128 lokalne, 128 współczynnik odbicia, 121 punktowe, 124, 145, 150 implementacja, 131, 133, 137 125 współczynnik tłumienia, reflektorowe, 124 refrakcja, 442, 445 rozproszone, 121, 124 współczynnik odbicia, 121 rozszczepienie chromatyczne, Patrz: dyspersja Skorowidz 549 stożek, 124 współczynnik odbicia, 121 zwierciadlane, 121, 124, 135 współczynnik odbicia, 121 źródło, Patrz: źródło światła T tablica, 19, 491, 494 deklarowanie, 491 indeksów wierzchołków, 66 inicjalizacja, 492 pikseli, 163 format danych, 165 prostokątna, 163 tablica rozmiar, 492 tekstur, 241 dwuwymiarowych, 169, 170, 171, 208, 209 jednowymiarowych, 168, 170 sześciennych, 169, 171 trójwymiarowych, 208 wierzchołków, Patrz: VA tangent vector, Patrz: wektor styczny teksel, 168 brzegowy, 183 filtracja, 168 tekstury, 183 wartości składowe, 180 tekst rendering, Patrz: rendering tekstu tekstura, 14, 163, 168, 232, 241, 303, 529 atlas, Patrz: atlas tekstury brzeg, 177 buforowa, 169, 170, 228, 230 definiowanie, 184, 185, 187 dwuwymiarowa, 168, 169, 182, 184, 185, 195, 241 tworzenie, 188 Poleć książkęKup książkę 550 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D tekstura elipsoidy, Patrz: elipsoida texture unit, Patrz: jednostka filtrowanie, 177, 178, 179, teselacja 190, 196, 198 głębokości, 392, 393, 395 jako bufor renderingu, 241 jednowymiarowa, 168, 169, 182, 241 kompresja, 14, 216, 217, 220, Patrz też: kompresja kubiczna, Patrz: tekstura sześcienna mapowanie, Patrz: mapowanie o stałym formacie, 186 obiekt, Patrz: obiekt tekstury obraz, 489, 533 prostokątna, 169, 170 próbkowanie, 168, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 190, 530 rendering, Patrz: rendering tekstury szczegółowość, 179 sześcienna, 169, 170, 212, 213, 214, 241, 258, 432, 439 mapowanie, 213 trójwymiarowa, 168, 169, 182, 203, 241, 258 typ danych, 171 uchwyt, 168, 489 wielopróbkowania, 308, 309, 310 wielowarstwowa, 259 współrzędne, 168, 169, 178, 182, 190 znormalizowane, 183 zawijanie, 178, 195 ewaluacja, 14, 34 interpolacja atrybutów wierzchołków, 330, 331, 333 algorytm PN Triangles, Patrz: algorytm PN Triangles algorytm teselacji Phonga, Patrz: algorytm teselacji Phonga kontrola, 14, 34 Phonga, 333, 334, 335, 339 teselator, 319, 321, 330, Patrz też: teselacja tesselation, Patrz: teselacja test bufora głębokości, 266, 272, 273, 286 bufora szablonu, 379 cienia, 401 MSAA, 297, 299 nożycowy, 266 składowej alfa, 207, 303, 304 szablonu, 266, 267 własności piksela, 266 zasłaniania, 266, 285, 287, 288, 292, 294 texel, Patrz: teksel texture buffer, Patrz: tekstura buforowa texture coordinates, Patrz: tekstura współrzędne texture handle, Patrz: tekstura uchwyt texture mapping, Patrz: mapowanie teksturująca tomografia komputerowa, 207 transform feedback, Patrz: transformacja sprzężona zwrotnie transformacja, 69 obrót, Patrz: obrót obszaru renderingu, 35 przesunięcie, Patrz: translacja skalowanie, Patrz: skalowanie sprzężona zwrotnie, 15, 360, 361, 362 translacja, 75 trójkąt, 30, 31 orientacja, 31 pasek, Patrz: pasek trójkątów wachlarz, Patrz: wachlarz trójkątów typ, 171, 479 bool, 484 całkowity, 484 danych w języku, 18 GLbitfield, 19 GLboolean, 19 GLbyte, 19, 28 GLchar, 19 GLdouble, 19, 28 GLenum, 19 GLfixed, 19, 28 GLfloat, 19, 28 GLhalf, 19, 28 GLint, 18, 19, 28 GLint64, 19 GLintptr, 18, 19 GLshort, 19, 28 GLsizei, 19 GLsizeiptr, 18, 19 GLsync, 18, 19 GLubyte, 19, 28 GLuint, 19, 28 teselacja, 14, 34, 319, 321, 322 texture object, Patrz: obiekt czworokątów na trójkąty, 321, 323, 324, tekstury 326 na zbiór linii konturowych, 321, 329 texture sampler object, Patrz: obiekt próbkowania tekstury texture sampling, Patrz: tekstura próbkowanie Poleć książkęKup książkę GLuint64, 19 GLushort, 19, 28 GLvoid, 18 konwersja, 482 logiczny, 19 macierzowy, 487 void, 483 wektorowy, 485 zmiennoprzecinkowy, 485 U UBO, 113, 118, 119, 146 format danych, 113, 114 układ współrzędnych, 73 przekształcanie, 154 przestrzeni stycznej, 420 uniform buffer object, Patrz: UBO uniform variable, Patrz: zmienna jednorodna, Patrz: zmienna jednorodna user clipping plane, Patrz: płaszczyzna obcinania definiowana przez użytkownika UV, 168 UV mapping, Patrz: mapowanie UV V VA, 27 VAO, 30, 61, 66 variance shadow map, Patrz: mapa cienia wariancyjna VBO, 27, 28, 61, 129 Vertex Array Objects, Patrz: VAO vertex arrays, Patrz: VA vertex shader, Patrz: shader wierzchołków vertical synchronization, Patrz: monitor synchronizacja pionowa view matrix, Patrz: macierz widoku viewport, Patrz: obszar renderingu viewport transformation, Patrz: transformacja obszaru renderingu VSM, Patrz: mapa cienia wariancyjna Vulkan, 21 W wachlarz trójkątów, 30, 31 warstwa, 258, 260 Web Graphics Library, Patrz: WebGL WebGL, 21 wektor, 75, 468, 485, 486, 494 binormalny, 349 bistyczny, 417, 418, 419 długość, 468, 469 dodawanie, 469 iloczyn skalarny, 470 wektorowy, 471 jednostkowy, 470 kierunek, 468 kierunku światła, 139 mnożenie, 495 normalnej, 28 normalny, 113, 129, 131, 349, 415, 419, 420, 426 generowanie, 137 transformacja, 130, 139 uśredniony, 129, 130 odbicia, 153 odejmowanie, 469 połówkowy, 135, 153, 420 porównywanie, 528 Skorowidz 551 styczny, 349, 417, 418, 419 zerowy, 469 zwrot, 468 WGL, 17, 232, 450 wielopróbkowanie, 266, 295, 296, 297, 299, 303, 531 bufor, Patrz: bufor wielopróbkowania tekstura, Patrz: tekstura wielopróbkowania w FBO, 307 wierzchołek, 13, 15, 26 atrybut, 26, 28 numer indeksu, 27, 65, 66 główny, 106 kolejność, 31, Patrz też: trójkąt orientacja płat, Patrz: płat wierzchołków przyległy, 313 tablica, Patrz: VA tablica indeksów, 66 współrzędne, 28, 56, 57, Patrz też: współrzędne transformacja, 32 Wiggle, Patrz: WGL window coordinates, Patrz: współrzędne okna współrzędne barycentryczne, 98, 99, 321, 328 jednorodne, 32, 33 obcinania, 34 obserwatora, 34 oka, 34 okna, 35 transformacja, 32, 33 znormalizowane urządzenia, 34, 35 wybieranie kolorów, 254 wydajność, 25 wyrażenie, 493 wzór Laplace’a, 466 Poleć książkęKup książkę 552 OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D Z zapytanie asynchroniczne, 285, 286, 287, 288 zasłaniania, Patrz: test zasłaniania zmienna, 478 dwustanowa, 18 gl_InstanceID, 38 gl_Layer, 260, 262 gl_Position, 34, 38 gl_VertexID, 38 inPosition, 57 interpolowana, 106, 107 jednorodna, 37, 69, 71, 73, 113, 116 inicjalizacja, 69 macierz, 72 podprogramu, 155 położenie, 70, 71 klienta OpenGL, 18 przypisanie wartości, 493 serwera OpenGL, 18 stanu, 18, 23 GL_UNIFORM_ BUFFER_OFFSET_ ALIGNMENT, 120 GL_UNIFORM_ MATRIX_STRIDE, 115 GL_UNIFORM_OFFSET, 114 odczyt, 18 wbudowana, 38, 39, 115, 520, 521, 522` jednorodna, 523 wejściowa, 38, 39, 497 interpolacja, 39 wektorowa, 486 wyjściowa, 38, 39, 106, 497 zakres widoczności, 496 (cid:350) źródło światła, 120, 124 położenie, 150 zmiana kierunku, 139 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: