Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00453 006339 14063710 na godz. na dobę w sumie
OpenOffice 1.1.x UX.PL - książka
OpenOffice 1.1.x UX.PL - książka
Autor: , , Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-633-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> openoffice
Porównaj ceny (książka, ebook (-87%), audiobook).

Poznaj wszystkie możliwości bezpłatnego pakietu biurowego

Pakiet OpenOffice jest uważany za jeden z najważniejszych produktów z grupy open source. Całkowicie bezpłatny, niezawodny i bardzo wydajny pakiet biurowy umożliwił wielu firmom, organizacjom i osobom prywatnym wykonywanie swojej pracy bez ponoszenia kosztów i ryzyka związanego z korzystaniem z nielegalnego oprogramowania. Mnogość funkcji, szeroki wachlarz obsługiwanych formatów plików i stabilna praca to tylko niektóre zalety pakietu OpenOffice. Pełna zgodność z Microsoft Office, możliwość wymiany plików pomiędzy tymi pakietami, a także zbliżona filozofia obsługi powodują, że 'przesiadka' na OpenOffice nie wymaga od użytkownika zmiany przyzwyczajeń i organizacji pracy. Najistotniejszą przewagą tego pakietu nad innymi jest to, że jest on dostępny bez żadnych opłat.

Książka 'OpenOffice 1.1.x UX.PL' opisuje polską wersję pakietu OpenOffice. Przedstawia możliwości i narzędzia zawarte we wszystkich jego komponentach, wyjaśnia sposoby realizacji typowych zadań wykonywanych podczas codziennej pracy biurowej oraz metody dostosowania OpenOffice'a do własnych potrzeb i przyzwyczajeń.

Ogranicz koszty swojej pracy -- skorzystaj z bezpłatnego oprogramowania!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI OpenOffice 1.1.x UX.PL KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autorzy: Grzegorz Kocur, Piotr Majchrzak, Leszek Zdonek ISBN: 83-7361-633-0 Format: B5, stron: 304 Poznaj wszystkie mo¿liwoġci bezp³atnego pakietu biurowego • Wykorzystaj w pracy wszystkie komponenty pakietu OpenOffice • Wyeksportuj dokumenty do plików XML • Stwórz w³asne makra i style Pakiet OpenOffice jest uwa¿any za jeden z najwa¿niejszych produktów z grupy open source. Ca³kowicie bezp³atny, niezawodny i bardzo wydajny pakiet biurowy umo¿liwi³ wielu firmom, organizacjom i osobom prywatnym wykonywanie swojej pracy bez ponoszenia kosztów i ryzyka zwi¹zanego z korzystaniem z nielegalnego oprogramowania. Mnogoġæ funkcji, szeroki wachlarz obs³ugiwanych formatów plików i stabilna praca to tylko niektóre zalety pakietu OpenOffice. Pe³na zgodnoġæ z Microsoft Office, mo¿liwoġæ wymiany plików pomiêdzy tymi pakietami, a tak¿e zbli¿ona filozofia obs³ugi powoduj¹, ¿e „przesiadka” na OpenOffice nie wymaga od u¿ytkownika zmiany przyzwyczajeñ i organizacji pracy. Najistotniejsz¹ przewag¹ tego pakietu nad innymi jest to, ¿e jest on dostêpny bez ¿adnych op³at. Ksi¹¿ka „OpenOffice 1.1.x UX.PL” opisuje polsk¹ wersjê pakietu OpenOffice. Przedstawia mo¿liwoġci i narzêdzia zawarte we wszystkich jego komponentach, wyjaġnia sposoby realizacji typowych zadañ wykonywanych podczas codziennej pracy biurowej oraz metody dostosowania OpenOffice’a do w³asnych potrzeb i przyzwyczajeñ. • Instalacja pakietu • Interfejs u¿ytkownika • Praca z plikami — otwieranie, zapisywanie i zabezpieczanie has³em • Powi¹zanie OpenOffice’a z dokumentami Microsoft Office • Tworzenie dokumentów tekstowych w programie Writer • Formatowanie tekstu i tworzenie stylów • Praca z arkuszem kalkulacyjnym Calc • Modu³ Impress — tworzenie prezentacji • Przygotowywanie elementów graficznych w programie Draw • Edycja dokumentów HTML i wzorów matematycznych • Korzystanie z makropoleceñ • Import i eksport plików XML i PDF • Konfiguracja pakietu OpenOffice Spis treści Rozdział 1. Wstęp ...................................................z.......................................... 11 Instalacja ...................................................z..................................... 17 Sposoby instalacji...................................................t...................................................t........17 Wymagania...................................................t...................................................t..................17 Instalacja indywidualna...................................................t..................................................18 Powitanie...................................................t...................................................t...............18 Uaktualnienie ...................................................t...................................................t........18 Ważne informacje ...................................................t...................................................t.19 Umowa licencyjna ...................................................t...................................................t19 Dane użytkownika ...................................................t...................................................t19 Typ instalacji...................................................t...................................................t.........20 Szczegółowy wybór komponentów ...................................................t.........................21 Wybór foldera instalacyjnego ...................................................t..................................22 Rozpoczęcie kopiowania ...................................................t.........................................22 Przypisanie OpenOffice do plików Microsoft Office.................................................22 Instalacja Javy...................................................t...................................................t.......23 Instalacja wieloużytkownikowa lub sieciowa ...................................................t................24 Cześć administratora...................................................t................................................25 Część użytkownika...................................................t...................................................t......30 Rozdział 2. Rozpoczynamy pracę z OpenOffice ...................................................z. 35 Interfejs użytkownika...................................................t...................................................t..35 Menu ...................................................t...................................................t.....................35 Paski narzędzi ...................................................t...................................................t.......36 Linijka ...................................................t...................................................t...................37 Obszar roboczy ...................................................t...................................................t.....38 Pasek stanu...................................................t...................................................t............38 Menu kontekstowe ...................................................t...................................................t38 Okna dialogowe ...................................................t...................................................t....39 Tworzenie nowego dokumentu ...................................................t......................................40 Zapisywanie dokumentu ...................................................t................................................40 Zabezpieczanie dokumentu hasłem ...................................................t.........................41 Zapisywanie dokumentu do obcego formatu ...................................................t.................41 Otwieranie zapisanego dokumentu ...................................................t................................42 4 OpenOffice 1.1.x UX.PL Otwieranie dokumentów zapisanych w obcych formatach...............................................43 Microsoft Office...................................................t...................................................t....43 Szablony ...................................................t...................................................t......................44 Tworzenie nowego szablonu...................................................t....................................44 Tworzenie nowego dokumentu na podstawie szablonu..............................................45 Rozdział 3. Dokument tekstowy...................................................z...................... 47 Czym jest Writer?...................................................t...................................................t........47 Okno Writera...................................................t...................................................t...............47 Elementy paska obiektów ...................................................t........................................47 Elementy głównego paska narzędzi...................................................t.........................49 Właściwości linijki...................................................t...................................................t50 Elementy paska stanu...................................................t...............................................51 Pisanie tekstu...................................................t...................................................t...............52 Wprowadzanie tekstu i podział na akapity ...................................................t..............52 Tryby pisania ...................................................t...................................................t........52 Nawigacja w dokumencie ...................................................t........................................52 Zaznaczanie...................................................t...................................................t...........53 Przenoszenie i kopiowanie...................................................t.......................................54 Cofanie oraz ponawianie...................................................t..........................................55 Wstawianie znaków specjalnych...................................................t....................................55 Indeks górny i dolny...................................................t...................................................t....56 Sprawdzanie pisowni i Autokorekta ...................................................t..............................57 Automatyczne sprawdzanie pisowni i Autokorekta ...................................................t57 Ręczne sprawdzanie pisowni ...................................................t...................................57 Wypunktowania i listy numerowane...................................................t..............................59 Przykładowe listy...................................................t...................................................t...59 Usuwanie listy...................................................t...................................................t.......60 Sortowanie listy ...................................................t...................................................t....60 Zmiana znaków numeracji...................................................t.......................................61 Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu...................................................t.............................61 Wyszukiwanie wzorca w dokumencie...................................................t.....................62 Zastępowanie słowa lub fragmentu tekstu...................................................t...............62 Zaawansowane opcje okna Szukaj i Zastąp...................................................t.............62 Autotekst ...................................................t...................................................t.....................63 Definiowanie autotekstu ...................................................t..........................................63 Wstawianie (używanie) autotekstu ...................................................t..........................63 Kolumny...................................................t...................................................t......................64 Tworzenie układu kolumnowego...................................................t.............................64 Usuwanie kolumn ...................................................t...................................................t.64 Tabele ...................................................t...................................................t..........................65 Tworzenie tabeli...................................................t...................................................t....65 Opcje okna Wstaw tabelę...................................................t.........................................65 Opcje okna Autoformatowanie ...................................................t................................66 Formatowanie tabeli...................................................t.................................................66 Zmiana szerokości kolumn ...................................................t......................................68 Formatowanie za pomocą okna Format tabeli ...................................................t.........68 Tworzenie tabeli ze sformatowanego tekstu...................................................t............69 Dodawanie własnego formatu do autoformatowania .................................................70 Wykonywanie działań na liczbach w komórkach...................................................t....70 Ramki ...................................................t...................................................t..........................71 Wstawianie ramki ...................................................t...................................................t.71 Usuwanie ramki ...................................................t...................................................t....71 Spis treści 5 Pola...................................................t...................................................t..............................71 Wstawianie pola...................................................t...................................................t....71 Formatowanie pola...................................................t...................................................t72 Usuwanie pola...................................................t...................................................t.......72 Wstawianie grafiki ...................................................t...................................................t......73 Wstawianie gotowej grafiki za pomocą narzędzia Galeria, ustawianie graficznego tła..73 Wstawianie grafiki z pliku ...................................................t.......................................73 Obiekty OLE ...................................................t...................................................t...............74 Wstawienie...................................................t...................................................t............74 Edycja obiektu OLE...................................................t.................................................75 Operacje na obiektach ...................................................t...................................................t.75 Skalowanie...................................................t...................................................t............75 Przesuwanie ...................................................t...................................................t..........76 Opływanie tekstu ...................................................t...................................................t..76 Ustawianie krawędzi obiektu (obramowania) ...................................................t.........77 Ustawianie tła obiektu...................................................t..............................................79 Usuwanie obiektu...................................................t...................................................t..79 Tworzenie rysunków ...................................................t...................................................t...79 Pasek funkcji rysowania ...................................................t..........................................80 Tworzenie wykresów na podstawie danych z tabel ...................................................t.......81 Tworzenie wykresu...................................................t..................................................81 Spisy i indeksy ...................................................t...................................................t............82 Spis treści ...................................................t...................................................t..............82 Indeks...................................................t...................................................t....................85 Nagłówki i stopki ...................................................t...................................................t........86 Definiowanie nagłówka ...................................................t...........................................86 Definiowanie stopki ...................................................t.................................................87 Usuwanie nagłówka lub stopki ...................................................t................................88 Przypisy...................................................t...................................................t.......................88 Wstawianie przypisu dolnego lub końcowego ...................................................t........88 Edycja przypisu...................................................t...................................................t.....89 Usuwanie przypisu...................................................t...................................................t89 Używanie stylów ...................................................t...................................................t.........89 Styl akapitu ...................................................t...................................................t...........90 Styl znaku...................................................t...................................................t..............94 Styl ramki...................................................t...................................................t..............96 Styl strony ...................................................t...................................................t.............97 Styl numeracji ...................................................t...................................................t.......98 Formatowanie wybranej części dokumentu za pomocą stylu.....................................98 Formatowanie...................................................t...................................................t..............99 Formatowanie znaków ...................................................t.............................................99 Formatowanie akapitów...................................................t.........................................101 Podziały...................................................t...................................................t.....................102 Ustawianie znaku podziału ...................................................t....................................102 Usuwanie znaku podziału ...................................................t......................................103 Sekcje ...................................................t...................................................t........................103 Ustawianie sekcji ...................................................t...................................................t103 Usuwanie sekcji ...................................................t...................................................t..104 Korespondencja seryjna ...................................................t...............................................104 Źródła danych ...................................................t...................................................t.....105 Tworzenie dokumentu seryjnego...................................................t...........................105 Tworzenie nadruku na kopertach...................................................t...........................108 Tworzenie etykiet adresowych ...................................................t..............................110 Drukowanie seryjne ...................................................t...............................................113 6 OpenOffice 1.1.x UX.PL Drukowanie dokumentu tekstowego...................................................t............................114 Podgląd wydruku ...................................................t...................................................t114 Pasek narzędzi Podgląd wydruku ...................................................t..........................114 Drukowanie...................................................t...................................................t.........115 Rozdział 4. Arkusz kalkulacyjny ...................................................z.................... 117 Czym jest Calc?...................................................t...................................................t.........117 Okno programu Calc ...................................................t...................................................t.117 Paski narzędzi ...................................................t...................................................t.....118 Obszar roboczy ...................................................t...................................................t...122 Budowa dokumentu...................................................t...................................................t...122 Skoroszyt...................................................t...................................................t.............122 Arkusz ...................................................t...................................................t.................123 Odwołania do komórek...................................................t..........................................125 Wprowadzanie danych do komórek...................................................t.......................127 Usuwanie zawartości komórek ...................................................t..............................129 Edycja zawartości komórki...................................................t....................................130 Wykonywanie obliczeń ...................................................t................................................130 Formuły...................................................t...................................................t...............130 Funkcje...................................................t...................................................t................130 AutoPilot: Funkcje ...................................................t.................................................133 Ręczne przeliczenie arkusza ...................................................t..................................133 Formatowanie...................................................t...................................................t............134 Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy ...................................................t....................134 Formatowanie komórek ...................................................t.........................................136 Formatowanie warunkowe...................................................t.....................................139 Notatki...................................................t...................................................t.................140 Nagłówki i stopki...................................................t...................................................t140 Style w arkuszu ...................................................t...................................................t...142 Formatowanie przy użyciu stylu...................................................t............................144 Wykresy ...................................................t...................................................t....................144 Tworzenie wykresu...................................................t................................................144 Edycja i formatowanie wykresu...................................................t.............................146 Usuwanie wykresu ...................................................t.................................................149 Arkusz kalkulacyjny jako baza danych...................................................t........................149 Tworzenie bazy danych ...................................................t.........................................149 Sortowanie danych...................................................t.................................................150 Filtrowanie bazy danych ...................................................t........................................151 Eksport bazy danych ...................................................t..............................................152 Drukowanie ...................................................t...................................................t...............153 Wybór elementów do drukowania ...................................................t.........................153 Wybór zakresu wydruku ...................................................t........................................154 Wybór skali...................................................t...................................................t.........154 Wybór kolejności wydruku...................................................t....................................154 Podgląd wydruku ...................................................t...................................................t154 Drukowanie...................................................t...................................................t.........154 Rozdział 5. Prezentacja ...................................................z................................ 155 Czym jest Impress? ...................................................t...................................................t...155 Okno programu Impress...................................................t...............................................155 Elementy paska obiektów ...................................................t......................................156 Elementy głównego paska narzędzi...................................................t.......................157 Elementy paska stanu...................................................t.............................................158 Widok dokumentu...................................................t..................................................159 Spis treści 7 Szybkie przygotowanie prezentacji...................................................t..............................159 AutoPilot nowej prezentacji...................................................t...................................159 Tworzenie prezentacji ...................................................t..................................................162 Autoukład...................................................t...................................................t............162 Tworzenie slajdów bez użycia Autoukładu ...................................................t...........163 Strona tytułowa prezentacji...................................................t....................................163 Operacje na slajdach ...................................................t..............................................164 Powielanie slajdu ...................................................t...................................................t164 Zmiana nazwy slajdu ...................................................t.............................................165 Usuwanie slajdu ...................................................t...................................................t..165 Zmiana kolejności slajdów ...................................................t....................................165 Ukrywanie slajdów ...................................................t................................................166 Zarządzanie obiektami ...................................................t.................................................166 Przesuwanie ...................................................t...................................................t........166 Skalowanie...................................................t...................................................t..........166 Przenoszenie i kopiowanie...................................................t.....................................167 Obracanie obiektów ...................................................t...............................................167 Formatowanie obiektów...................................................t.........................................168 Wyrównywanie obiektów ...................................................t......................................168 Efekty obiektów ...................................................t...................................................t..168 Kolejność efektów ...................................................t.................................................169 Dodawanie dźwięku do efektu obiektu...................................................t..................170 Warstwy obiektów ...................................................t.................................................170 Obiekty tekstowe...................................................t...................................................t.......171 Wstawianie obiektu tekstowego ...................................................t............................171 Wprowadzanie tekstu do obiektu...................................................t...........................171 Formatowanie tekstu...................................................t..............................................171 Formatowanie tekstu w całym dokumencie...................................................t...........171 Tekst trójwymiarowy ...................................................t.............................................172 Wstawianie grafiki ...................................................t...................................................t....172 Wstawianie gotowej grafiki z Galerii ...................................................t....................172 Wstawianie grafiki z pliku ...................................................t.....................................173 Ustawianie tła slajdu ...................................................t...................................................t.173 Obiekty OLE ...................................................t...................................................t.............174 Wstawienie...................................................t...................................................t..........174 Edycja obiektu OLE...................................................t...............................................175 Wstawianie dźwięku i klipu wideo ...................................................t..............................175 Wstawianie dźwięku ...................................................t..............................................175 Wstawianie wideo...................................................t..................................................175 Odnośniki do elementów...................................................t..............................................176 Wstawianie hiperłącza do strony WWW...................................................t...............176 Tworzenie rysunków ...................................................t...................................................t.176 Przypisywanie akcji do obiektów — interakcje...................................................t...........177 Wstawianie interakcji uruchamiającej przejście do innego slajdu ...........................177 Ustawienia efektu zmiany slajdu prezentacji ...................................................t...............177 Drukowanie prezentacji...................................................t................................................178 Publikacja prezentacji w internecie...................................................t..............................179 Eksport do formatu Flash ...................................................t.............................................181 Przeprowadzanie pokazu multimedialnego ...................................................t................181 Start i ustawienie wyświetlania prezentacji ...................................................t...........181 Poruszanie się po slajdach podczas wyświetlania prezentacji..................................183 8 OpenOffice 1.1.x UX.PL Rozdział 6. Rysunek ...................................................z..................................... 185 Czym jest Draw? ...................................................t...................................................t.......185 Okno programu Draw...................................................t...................................................t185 Elementy paska obiektów ...................................................t......................................185 Elementy głównego paska narzędzi...................................................t.......................186 Elementy paska stanu...................................................t.............................................187 Tworzenie rysunku...................................................t...................................................t....187 Określenie rozmiaru strony...................................................t....................................187 Obiekty tekstowe ...................................................t...................................................t189 Prostokąty ...................................................t...................................................t...........190 Elipsy ...................................................t...................................................t..................191 Obiekty 3D...................................................t...................................................t..........191 Krzywe...................................................t...................................................t................192 Linie i strzałki ...................................................t...................................................t.....192 Łączniki...................................................t...................................................t...............193 Efekty...................................................t...................................................t..................193 Formatowanie ...................................................t...................................................t.....197 Operacje na wielu obiektach...................................................t..................................200 Przenikanie...................................................t...................................................t..........201 Duplikacja ...................................................t...................................................t...........202 Drukowanie rysunku ...................................................t...................................................t.203 Opcje wydruku...................................................t...................................................t....203 Eksportowanie rysunku ...................................................t................................................204 Rozdział 7. Dokument HTML ...................................................z......................... 205 Okno programu ...................................................t...................................................t.........205 Widok domyślny...................................................t...................................................t.205 Główny pasek narzędzi ...................................................t..........................................205 Stylista...................................................t...................................................t.................206 Pisanie i formatowanie tekstu ...................................................t......................................206 Tworzenie dokumentu HTML za pomocą AutoPilota...................................................t.207 Elementy charakterystyczne dla dokumentów HTML...................................................t.207 Hiperłącza ...................................................t...................................................t...........208 Formularze ...................................................t...................................................t..........208 Widok dokumentu ...................................................t...................................................t.....210 Układ wydruku...................................................t...................................................t....210 Tekst źródłowy HTML ...................................................t..........................................210 Rozdział 8. Formuła ...................................................z...................................... 213 Tworzenie wzoru matematycznego...................................................t..............................213 Okno poleceń........................................t...................................................t........................214 Poruszanie się po formule wzoru...................................................t...........................214 Menu kontekstowe ...................................................t.................................................214 Przykłady...................................................t...................................................t...................215 Wprowadzanie wzoru I ...................................................t..........................................215 Wprowadzanie wzoru II...................................................t.........................................215 Znaki matematyczne ...................................................t...................................................t.216 Wstawianie symbolu ...................................................t...................................................t.218 Zmiana rozmiaru czcionki...................................................t............................................219 Zmiana odstępów ...................................................t...................................................t......219 Wyrównanie wzorów ...................................................t...................................................t220 Spis treści 9 Rozdział 9. Wspólne komponenty aplikacji ...................................................z.... 221 Makra ...................................................t...................................................t........................221 Rejestracja makra...................................................t...................................................t221 Tworzenie makra w zintegrowanym środowisku BASIC.............................................222 Uruchamianie makra...................................................t..............................................222 Wykonywanie makra automatycznie przy wystąpieniu określonych zdarzeń .........223 AutoPiloty ...................................................t...................................................t.................223 List ...................................................t...................................................t......................223 Faks ...................................................t...................................................t.....................224 Porządek dzienny ...................................................t...................................................t224 Memorandum...................................................t...................................................t......224 Prezentacja ...................................................t...................................................t..........224 Strona WWW...................................................t...................................................t......224 Formularz...................................................t...................................................t............224 Raport...................................................t...................................................t..................225 Konwerter dokumentów...................................................t.........................................225 Konwerter euro ...................................................t...................................................t...225 Import bazy danych StarOffice 5.2...................................................t........................225 Źródło danych adresowych ...................................................t....................................225 Zainstaluj nowe słowniki ...................................................t.......................................225 Stylista...................................................t...................................................t.......................225 Okno narzędzia Stylista ...................................................t.........................................226 Określanie stylu za pomocą Stylisty ...................................................t......................227 Tworzenie nowego stylu za pomocą Stylisty...................................................t.........227 Modyfikacja stylu przy użyciu Stylisty ...................................................t.................228 Tryb wypełniania formatem...................................................t...................................228 Galeria ...................................................t...................................................t.......................228 Wstawianie obiektu z Galerii do dokumentu...................................................t.........229 Tworzenie własnego tematu ...................................................t..................................229 Nawigator ...........................................t...................................................t..........................229 Okno Nawigatora ...................................................t...................................................t230 Autotekst ...................................................t...................................................t...................231 Tworzenie nowego autotekstu ...................................................t...............................231 Wstawianie autotekstu do dokumentu ...................................................t...................232 Źródła danych...................................................t...................................................t............232 Administracja źródeł danych ...................................................t.................................232 Zmiana źródła danych...................................................t............................................234 Okno źródła danych ...................................................t...............................................234 Narzędzia językowe ...................................................t...................................................t..234 Filtry XML ...................................................t...................................................t................235 Tworzenie filtra XML...................................................t............................................236 Import plików XML...................................................t...............................................237 Eksport plików XML ...................................................t.............................................237 Eksport do PDF ...................................................t...................................................t.........238 Rozdział 10. Konfiguracja pakietu ...................................................z................... 239 Dostosowywanie OpenOffice do swoich potrzeb ...................................................t........239 Menu ...................................................t...................................................t...................239 Klawiatura...................................................t...................................................t...........240 Pasek stanu...................................................t...................................................t..........242 Paski narzędzi ...................................................t...................................................t.....242 Wydarzenia ...................................................t...................................................t.........244 10 OpenOffice 1.1.x UX.PL Opcje konfiguracyjne ...................................................t...................................................t245 OpenOffice.org ...................................................t...................................................t...245 Ładuj/Zapisz ...................................................t...................................................t.......255 Ustawienia językowe ...................................................t.............................................259 Internet ...................................................t...................................................t................260 Dokument tekstowy ...................................................t...............................................261 Dokument HTML ...................................................t..................................................267 Arkusz kalkulacyjny ...................................................t..............................................272 Prezentacja ...................................................t...................................................t..........276 Rysunek...................................................t...................................................t...............281 Formuła ...................................................t...................................................t...............285 Wykres ...................................................t...................................................t................285 Źródła danych ...................................................t...................................................t.....285 Rozdział 11. OpenOffice w środowisku Linux ...................................................z... 287 Instalacja w systemie Linux ...................................................t.........................................287 Przygotowanie do instalacji ...................................................t...................................287 Zarządzanie drukarką ...................................................t...................................................t288 Dodawanie nowej drukarki ...................................................t....................................288 Określanie właściwości drukarki ...................................................t...........................290 Wydruk strony próbnej ...................................................t..........................................291 Zarządzanie czcionkami...................................................t.........................................292 Konfiguracja...................................................t...................................................t..............292 Szybkie uruchamianie...................................................t............................................293 Wygładzanie czcionek ...................................................t...........................................293 Zewnętrzne programy ...................................................t............................................293 Skorowidz...................................................z................................... 295 Rozdział 6. Rysunek Czym jest Draw? Draw jest częścią składową pakietu OpenOffice służącą do tworzenia rysunków. Ob- sługuje on wewnętrznie grafikę wektorową, ma jednak możliwość importowania pli- ków bitmapowych. Gotowy rysunek może być także zapisancy w postaci bitmapowej. Draw obsługuje dwu- i trójwymiarowe figury, linie i strzałki, linie wymiarowe, krzy- we Béziera, pola tekstowe i wiele innych obiektów graficcznych. Okno programu Draw Elementy paska obiektów Pasek obiektów edytora rysunków umożliwia szybką zmianę właściwości elementów graficznych. Składa się on z następujących elementów (rcysunek 6.1). 1. 2. 3. Edytuj punkty — zmienia zawartość paska obiektów, wyświetlając na ncim przyciski funkcyjne służące do edycji punktów obiekctów rysunkowych. Ponowne kliknięcie ikony Edytuj punkty przywraca poprzedni widok paska obiektów. Linia — otwiera okno dialogowe umożliwiające szczegółowe okcreślenie stylu linii. Styl strzałki — otwiera okno, za pomocą którego możesz wybrać wyglądc strzałek. Rysunek 6.1. Pasek obiektów 186 OpenOffice 1.1.x UX.PL 4. 5. 6. 7. 8. 9. Styl linii — lista rozwijana pozwalająca na szybki wybór stylu lcinii z gotowych wzorców. Szerokość linii — określa grubość linii. Wpisz wartość lub użyj strzałeck, by ją zmienić. Kolor linii — lista rozwijana umożliwiająca szybką zmianę koloru licnii. Obszar — otwiera okno dialogowe, w którym możesz szczegółowoc określić styl obszaru. Styl/Wypełnienie obszaru — dwie listy rozwijane pozwalające na szybką zmianę stylu i rodzaju wypełnienia obszaru. Cień — umożliwia szybkie dodanie cienia do obiektu. Elementy głównego paska narzędzi Główny pasek narzędzi zawiera przyciski definiujące funkcje najczęściej używane w edyto- rze rysunków Draw. Składa się on z następujących elementów (rysunek 6.2). 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wybierz — przełącza kursor myszy w tryb wyboru obiektów. Powiększenie — przełącza kursor myszy w tryb skalowania. Aby okreśclić tryb skalowania, naciśnij lewy przycisk myszy na ikonie i pcrzytrzymaj. Otworzy się okno umożliwiające wybór trybu skalowania. Tekst — przełącza kursor myszy w tryb wstawiania lub edycjci obiektów tekstowych. Prostokąt — przełącza kursor myszy w tryb rysowania prostokątców. Elipsa — przełącza kursor myszy w tryb rysowania elips. Obiekty 3D — przełącza kursor myszy w tryb tworzenia obiektów trójwymiarowych. Rysunek 6.2. Główny pasek narzędzi Rozdział 6. ♦ Rysunek 187 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Krzywa — przełącza kursor myszy w tryb rysowania krzywych. Linie i strzałki — przełącza kursor myszy w tryb rysowania linii prosctych lub strzałek. Łącznik — przełącza kursor myszy w tryb wstawiania łącznikócw. Efekty — umożliwia przekształcanie obiektów rysunkowych przecz nadawanie im efektów obrotu, odbicia itp. Wyrównanie — pozwala wyrównać dwa lub więcej obiektów względem siebie. Rozmieszczenie — umożliwia zmianę położenia obiektów względem siebie w warstwach. Wstaw — wstawia do rysunku obiekt zewnętrzny, na przykładc grafikę, formułę, wykres itp. Kontroler 3D — nadaje trójwymiarowość i zmienia właściwości obiektców trójwymiarowych. Elementy paska stanu Na pasku stanu wyświetlane są aktualne informacje o edytowanym dokumencie i za- wartych w nim obiektach. Aby zmienić wygląd paska stanu, wybierz Konfiguruj… z menu Narzędzia i przejdź na kartę Pasek stanu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bieżący kontekst — pokazuje, który z elementów rysunku jest aktualnie zaznaczony. Rozmiar — wyświetla położenie i rozmiar bieżącego kontekstu.c Skala — wskazuje bieżącą skalę wyświetlania w stosunku do crozmiaru oryginalnego. Stan dokumentu — jeśli dokument został zmodyfikowany, wyświetlany jesct znak „*”. Slajd/warstwa — pokazuje slajd lub warstwę aktualnie podlegające edcycji. Układ — wyświetla układ bieżącego slajdu. Tworzenie rysunku Każdy rysunek składa się z elementów graficznych, którym możesz nadawać różne właściwości, efekty, przekształcenia itp. Określenie rozmiaru strony Wybierz polecenie Strona… z menu Format. Na karcie Strona możesz określić nastę- pujące parametry (rysunek 6.3): 188 Rysunek 6.3. Ustawienia dotyczące formatu strony OpenOffice 1.1.x UX.PL rozmiar i orientację papieru — możesz wybrać jeden ze cstandardowych rozmiarów lub zdefiniować własny, marginesy,  styl numerowania kolejnych stron, dopasowanie do strony — jeśli wybierzesz tę opcję, obciekty zostaną automatycznie przeskalowane do wybranego rozmiaru strcony. Na karcie Tło możesz wybrać tło dla bieżącej strony. Do dyspozycji masz następujące wa- rianty tła (rysunek 6.4): Brak, Kolor, Rysunek 6.4. Ustawienia dotyczące tła rysunku Rozdział 6. ♦ Rysunek 189 Gradient, Kreskowanie, Mapa bitowa. Obiekty tekstowe Bardzo często w pracach graficznych musimy umieścić teksct. Aby umieścić na rysunku obiekt tekstowy, wybierz Tekst na głównym pasku narzędzi. Draw rozróżnia następujące rodzaje obiektów tekstowcych: tekst, tekst automatycznie dopasowany do ramki, objaśnienia. Aby wybrać rodzaj obiektu tekstowego, naciśnij i przytrzymaj chwilę przycisk myszy na ikonie Tekst na pasku narzędzi. Zostanie otwarte okno umożliwiające wybór rodzaju obiektu tekstowego (rysunek 6.5). Rysunek 6.5. Wybór rodzaju obiektu tekstowego Tekst Umożliwia wstawienie ramki tekstowej do rysunku. W ramce możesz wpisać tekst i póź- niej odpowiednio go sformatować. Tekst dopasowany do ramki Po umieszczeniu ramki tekstowej w dokumencie wielkość wpisanego weń tekstu zaw- sze będzie automatycznie dopasowana do wielkości ramki. Objaśnienia Specjalny rodzaj obiektu tekstowego służący do opisycwania innych elementów rysunku. FontWork FontWork jest narzędziem umożliwiającym nadanie ozdobnego wyglądu obiektom tekstowym. Możesz rozciągnąć tekst na krzywej, nadać mu kierunek, obracać, do- dawać cień itp. Aby użyć narzędzia FontWork, zaznacz obiekt tekstowy, a następnie wybierz polece- nie FontWork z menu Format. 190 OpenOffice 1.1.x UX.PL W oknie dialogowym (rysunek 6.6) nadaj obiektowi tekstowemu wymagane właści- wości. Wszystkie zmiany będą od razu widoczne na rysunku. Po skończonej edycji zamknij okno FontWork. Rysunek 6.6. FontWork Prostokąty Funkcja rysowania prostokątów w programie Draw posiacda następujące warianty: prostokąt, prostokąt bez wypełnienia, kwadrat, kwadrat bez wypełnienia, prostokąt zaokrąglony, prostokąt zaokrąglony bez wypełnienia, kwadrat zaokrąglony, kwadrat zaokrąglony bez wypełniania. Aby narysować prostokąt, kliknij ikonę Prostokąt na głównym pasku narzędzi. Aby wybrać typ rysowanego prostokąta, naciśnij i przytrzymaj chwilę przycisk myszy na ikonie Prostokąt na głównym pasku narzędzi. Otworzy się okno, z którego będziesz mógł wybrać odpowiedni rodzaj prostokąta (rysunek 6.7).c Rysunek 6.7. Wybór rodzaju prostokąta Rozdział 6. ♦ Rysunek 191 Elipsy Narzędzie pozwalające rysować elipsy w Draw występuje cw opcjach: elipsa, elipsa bez wypełnienia, koło, koło bez wypełnienia, wycinek elipsy, wycinek elipsy bez wypełnienia, wycinek koła, wycinek koła bez wypełnienia, odcinek elipsy, odcinek elipsy bez wypełnienia, odcinek koła, odcinek koła bez wypełnienia, łuk elipsy, łuk koła. Aby narysować elipsę, kliknij ikonę Elipsa na głównym pasku narzędzi. Wyboru typu elipsy można dokonać, naciskając i przytrzymując chwilę przycisk myszy na ikonie Elipsa na głównym pasku narzędzi. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, zostanie otwarte okno, z którego będziesz mógł wybrać odpowiedni rodzaj elipsy (rysunek 6.8). Rysunek 6.8. Wybór rodzaju elipsy Obiekty 3D W programie Draw możesz łatwo tworzyć podstawowe bryłyc, takie jak: sześcian, ostrosłup, kula, torus, walec, skorupa, 192 OpenOffice 1.1.x UX.PL stożek, półkula. Aby utworzyć bryłę, kliknij ikonę Obiekty 3D na głównym pasku narzędzi. Typ bryły wybierzesz po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku myszy na ikonie Obiekty 3D na głównym pasku narzędzi. Z otwartego okna będziesz mógł wybrać potrzebny rodzaj obiektu trójwymiarowego (rysunek 6.9). Rysunek 6.9. Wybór rodzaju bryły Krzywe Za pomocą tego narzędzia możesz tworzyć dowolne linie krzywe. Obiekty wypełnio- ne zostaną automatycznie zamknięte. Możesz wstawić rodzaje krzywych i krzywych zamkniętych, takie jak: krzywa wypełniona, krzywa, wielokąt wypełniony, wielokąt,  wielokąt wypełniony o kątach będących wielokrotnością c45°, wielokąt o kątach będących wielokrotnością 45°, linia odręczna wypełniona, linia odręczna. Jak zwykle, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku myszy na ikonie Krzywe pozwoli na wybór rodzaju krzywej, która będzie rysowana (ryscunek 6.10). Rysunek 6.10. Wybór rodzaju krzywej Linie i strzałki Narzędzie to umożliwia rysowanie linii prostych lub strzałek. Po wstawieniu linii mo- żesz zmienić jej grubość lub styl strzałek za pomocą narzędzi znajdujących się na pa- sku obiektów. Możesz wstawić następujące typy linii (rcysunek 6.11), takie jak: linia, linia biegnąca pod kątem będącym wielokrotnością 45° w stosunku do krawędzi slajdu, Rozdział 6. ♦ Rysunek Rysunek 6.11. Wybór rodzaju linii 193 linia wymiarowa, linia ze strzałką na końcu,    linia ze strzałką na początku, linia ze strzałką na obydwu końcach, linia ze strzałką na początku i kółkiem na końcu, linia ze strzałką na końcu i kółkiem na początku, linia ze strzałką na początku i kwadratem na końcu, linia ze strzałką na końcu i kwadratem na początku. Łączniki Bardzo często zachodzi konieczność graficznego przedstawienia różnego rodzaju dia- gramów i zależności. Narzędziem, które doskonale ułatwia tego typu prace, jest łącz- nik. Możesz wybrać jeden z 32 gotowych rodzajów łącznicków (rysunek 6.12). Rysunek 6.12. Wybór łącznika Aby połączyć dwa obiekty łącznikiem, kliknij ikonę Łącznik na głównym pasku na- rzędzi, kliknij obiekt, który będzie początkiem łącznika i, trzymając nadal wciśnięty przycisk myszy, przenieś kursor nad obiekt, który ma bcyć końcem łącznika. Efekty Każdy obiekt rysunku może zostać poddany dodatkowym przekształceniom przy uży- ciu jednego z niżej opisanych efektów. Aby wybrać efekt, przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy na ikonie Efekty z głównego paska narzędzi (rysunek 6.13). Rysunek 6.13. Wybór efektu 194 Obrót OpenOffice 1.1.x UX.PL Zaznacz obiekt, który chcesz obrócić, a następnie kliknij i przytrzymaj ikonę Efekty na głównym pasku narzędzi. W wyświetlonym oknie wybiercz narzędzie Obrót. Zostanie wyświetlona oś obrotu oraz osiem uchwytów. Możesz zmienić położenie osi obrotu, przeciągając ją na nowe miejsce za pomocą myszy. Chwyć za jeden z naroż- nych uchwytów, by obrócić obiekt (rysunek 6.14). Rysunek 6.14. Obracanie obiektu graficznego Odbicie Zaznacz obiekt, który chcesz odbić, a następnie kliknij i przytrzymaj ikonę Efekty na głównym pasku narzędzi. W wyświetlonym oknie wybierz ncarzędzie Odbij. Zostanie wyświetlona oś odbicia. Możesz ją edytować, przeciągając myszą uchwyty na jej końcach. Aby odbić zaznaczony obiekt, przeciągnij jeden z uchwytów na drugą stronę osi odbicia (rysunek 6.15). Rysunek 6.15. Odbicie obiektu graficznego Przekształcenie na obiekt obrotowy 3D Narzędzie to przekształca obiekt dwuwymiarowy w obiekt trójwymiarowy poprzez obrót obiektu dwuwymiarowego wokół osi symetrii. Zaznacz obiekt, który chcesz przekształcić, a następnie kliknij i przytrzymaj ikonę Efekty na głównym pasku narzędzi. W wyświetlonym oknie wybierz narzędzie Na obiekt obrotowy 3D. Zostanie wyświetlona oś symetrii. Możesz ją edytować, przeciągając myszą uchwyty na jej końcach. Aby obrócić zaznaczony obiekt wokół osi, przeciągnij jeden z uchwy- tów na drugą stronę osi symetrii (rysunek 6.16). Rozdział 6. ♦ Rysunek 195 Rysunek 6.16. Przekształcanie obiektu graficznego w obiekt 3D Perspektywa Rozciąga obiekt na kole i dodaje mu perspektywę. Zaznacz obiekt, który chcesz przekształcić, a następnie kliknij i przytrzymaj ikonę Efekty na głównym pasku narzędzi. W wyświetlonym oknie wybierz narzędzie Ustaw w kole (perspektywa). Jeśli zaznaczony obiekt nie jest wielokątem lub krzywą Béziera, zostaniesz zapytany o zgodę na konwersję obiektu. Następnie za pomocą uchwytów rozciągnij obiekt na kole (rysunek 6.17). Rysunek 6.17. Rozciąganie na kole z dodaniem perspektywy Pochylenie Rozciąga obiekt na kole. Zaznacz obiekt, który chcesz przekształcić, a następnie kliknij i przytrzymaj ikonę Efekty na głównym pasku narzędzi. W wyświetlonym oknie wybierz narzędzie Ustaw w kole (pochylenie). Jeśli zaznaczony obiekt nie jest wielokątem lub krzywą Béziera, zostaniesz zapytany o zgodę na konwersję obiektu. Następnie za pomocą uchwytów rozciągnij obiekt na kole (rysunek 6.18). Rysunek 6.18. Rozciąganie na kole z pochyleniem 196 OpenOffice 1.1.x UX.PL Zniekształcenie Narzędzie umożliwiające zmianę kształtu obiektu przy ucżyciu uchwytów. Zaznacz obiekt, który chcesz przekształcić, a następnie kliknij i przytrzymaj ikonę Efekty na głównym pasku narzędzi. W wyświetlonym oknie wybierz narzędzie Znie- kształć. Jeśli zaznaczony obiekt nie jest wielokątem lub krzywą Béziera, zostaniesz zapytany o zgodę na konwersję obiektu. Następnie za pomocą uchwytów zmień kształt obiektu (rysunek 6.19). Rysunek 6.19. Zniekształanie obiektu graficznego Przezroczystość Nadaje obiektowi gradientową przezroczystość. Zaznacz obiekt, który chcesz przekształcić, a następnie kliknij i przytrzymaj ikonę Efekty na głównym pasku narzędzi. W wyświetlonym oknie wybierz narzędzie Prze- zroczystość. Za pomocą myszy możesz edytować linię przezroczystości. Czarny uchwyt reprezentuje brak przezroczystości, a biały — całkowitą przezroczystość (ry- sunek 6.20). Rysunek 6.20. Nadawanie przezroczystości Gradient Jeśli zaznaczony obiekt ma gradientowe wypełnienie, za pomocą tego narzędzia bę- dziesz mógł łatwo je edytować. Zaznacz obiekt, który chcesz przekształcić, a następnie kliknij i przytrzymaj ikonę Efekty na głównym pasku narzędzi. W wyświetlonym oknie wybierz narzędzie Gra- dient. Przy użyciu myszy możesz edytować kierunek i intensywność gradientu wy- pełnienia (rysunek 6.21). Rozdział 6. ♦ Rysunek 197 Rysunek 6.21. Edycja wypełnienia gradientowego Formatowanie Linie W niektórych sytuacjach możesz potrzebować bardzo dokładnego i szczegółowego określenia wyglądu linii, a wówczas wcześniej przygotowane style mogą być niewy- starczające. Aby dokładnie określić wygląd linii, zaznacz ją, a następnie wybierz z menu Format polecenie Linia…. Alternatywnie możesz użyć przycisku na pasku obiektócw. Linia Na karcie Linia określ styl linii, kolor, grubość i przezroczystość. Możesz także okre- ślić style i wielkości strzałek kończących linię (rysunekc 6.22). Rysunek 6.22. Określanie właściwości linii Style linii Na karcie Style linii masz możliwość modyfikacji istniejących stylów linii oraz two- rzenia własnych (rysunek 6.23). 198 Rysunek 6.23. Określanie stylu linii OpenOffice 1.1.x UX.PL Style strzałek Analogicznie, na karcie Style strzałek masz możliwość modyfikacji istniejących sty- lów strzałek oraz tworzenia własnych (rysunek 6.24). Rysunek 6.24. Określanie stylu strzałek Obszary Aby określić wygląd obszaru, zaznacz go, a następnie z menu Format wybierz pole- cenie Obszar…. Masz możliwość edycji następujących parametrów (rysunek c6.25). 1. Obszar — określa styl i kolor wypełnienia obszaru. Możesz wycpełnić obszar kolorem, gradientem, kreskami lub mapą bitową. Rozdział 6. ♦ Rysunek 199 Rysunek 6.25. Edycja właściwości obszaru 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cień — definiuje sposób oświetlenia obiektu, wielkość, kolorc i stopień przezroczystości cienia. Przezroczystość — ustala, czy obszar ma być przezroczysty oraz w jakicm stopniu. Kolory — określa kolor wypełnienia obszaru. Możesz wybrać jecden ze zdefiniowanych kolorów lub zadeklarować własny. Gradienty — jeśli chcesz, by obszar był wypełniony gradientem, ockreśl w tym miejscu typ i kolor gradientu. Kreskowanie —
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OpenOffice 1.1.x UX.PL
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: