Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00388 006349 18484519 na godz. na dobę w sumie
OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy - książka
OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0848-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> openoffice
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Arkusz kalkulacyjny Calc to jeden ze składników dostępnego nieodpłatnie pakietu biurowego OpenOffice 2.0. Podobnie jak jego komercyjne odpowiedniki, Calc posiada ogromne możliwości w zakresie przeprowadzania nawet najbardziej złożonych obliczeń. Jego użytkownicy mogą tu wykorzystać nie tylko tworzone przez siebie formuły, ale także rozbudowany zbiór predefiniowanych funkcji. Funkcje te, podzielone na kategorie, wymagają jedynie odpowiedniego zdefiniowania argumentów -- i to właśnie stanowi często przeszkodę w ich wykorzystaniu. W wielu przypadkach trudno zorientować się, czy argumentem jest pojedyncza komórka, czy też zakres komórek. Lakoniczny opis wyświetlany po wybraniu funkcji w programie rzadko okazuje się pomocny.

'OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy' zawiera zestawienie opisów wszystkich opcji, jakie oferuje swoim użytkownikom aplikacja OpenOffice Calc. W każdym rozdziale znajdziesz omówienie innej kategorii funkcji. Dowiesz się, jakie jest zastosowanie każdej z nich, poznasz liczbę i znaczenie argumentów funkcji oraz typ i interpretację zwracanej wartości. Każdy opis zawiera także przykład zastosowania funkcji, co znacząco ułatwia zrozumienie zadania przez nią realizowanego.

Usprawnij i przyspiesz swoją pracę z arkuszem kalkulacyjnym!

Pobierz z serwera FTP dodatkowy rozdział do książki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy Autor: Bartosz Gajda ISBN: 83-246-0848-6 Format: B6, stron: 272 Arkusz kalkulacyjny Calc to jeden ze sk‡adnik(cid:243)w dostŒpnego nieodp‡atnie pakietu biurowego OpenOffice 2.0. Podobnie jak jego komercyjne odpowiedniki, Calc posiada ogromne mo¿liwo(cid:156)ci w zakresie przeprowadzania nawet najbardziej z‡o¿onych obliczeæ. Jego u¿ytkownicy mog„ tu wykorzysta(cid:230) nie tylko tworzone przez siebie formu‡y, ale tak¿e rozbudowany zbi(cid:243)r predefiniowanych funkcji. Funkcje te, podzielone na kategorie, wymagaj„ jedynie odpowiedniego zdefiniowania argument(cid:243)w (cid:150) i to w‡a(cid:156)nie stanowi czŒsto przeszkodŒ w ich wykorzystaniu. W wielu przypadkach trudno zorientowa(cid:230) siŒ, czy argumentem jest pojedyncza kom(cid:243)rka, czy te¿ zakres kom(cid:243)rek. Lakoniczny opis wy(cid:156)wietlany po wybraniu funkcji w programie rzadko okazuje siŒ pomocny. (cid:132)OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy(cid:148) zawiera zestawienie opis(cid:243)w wszystkich opcji, jakie oferuje swoim u¿ytkownikom aplikacja OpenOffice Calc. W ka¿dym rozdziale znajdziesz om(cid:243)wienie innej kategorii funkcji. Dowiesz siŒ, jakie jest zastosowanie ka¿dej z nich, poznasz liczbŒ i znaczenie argument(cid:243)w funkcji oraz typ i interpretacjŒ zwracanej warto(cid:156)ci. Ka¿dy opis zawiera tak¿e przyk‡ad zastosowania funkcji, co znacz„co u‡atwia zrozumienie zadania przez ni„ realizowanego. (cid:149) Funkcje bazodanowe (cid:149) Funkcje operuj„ce na datach i godzinach (cid:149) Funkcje finansowe (cid:149) Funkcje informacyjne (cid:149) Funkcje logiczne (cid:149) Funkcje matematyczne (cid:149) Funkcje macierzowe (cid:149) Funkcje statystyczne (cid:149) Funkcje arkusza kalkulacyjnego (cid:149) Funkcje tekstowe (cid:149) Inne funkcje Usprawnij i przyspiesz swoj„ pracŒ z arkuszem kalkulacyjnym! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .............................................................................................5 1. Funkcje kategorii Baza danych .....................................................7 2. Funkcje kategorii Data i godzina ............................................... 24 3. Funkcje kategorii Finanse ........................................................... 49 4. Funkcje kategorii Informacja .................................................... 107 5. Funkcje kategorii Logiczne ........................................................ 122 6. Funkcje kategorii Matematyka ................................................. 127 7. Funkcje kategorii Macierz ......................................................... 167 8. Funkcje kategorii Statystyka ..................................................... 181 9. Funkcje kategorii Arkusz kalkulacyjny .................................... 232 10. Funkcje kategorii Tekst ............................................................. 250 11. Funkcje kategorii Dodatek ........................................................FTP 3 Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek BESSELI Zastosowanie Funkcja służy do obliczania wartości zmodyfikowanej funkcji Bessela dla czysto urojonych argumentów. Zmodyfikowana funkcja Bessela n-tego rzędu obliczana przez opisywaną funkcję ma postać: xI )( n n − i )( = J n ( ix ) gdzie n J jest funkcją Bessela J. Składnia BESSELI(liczba;rząd) Opis argumentów liczba liczba, dla której chcemy wyznaczyć wartość funkcji. rząd rząd funkcji Bessela. BESSELJ Zastosowanie Funkcja służy do obliczania wartości funkcji Bessela. Składnia BESSELJ(liczba;rząd) I Opis argumentów liczba liczba, dla której chcemy wyznaczyć wartość funkcji. rząd rząd funkcji Bessela. BESSELK Zastosowanie Funkcja służy do obliczania wartości zmodyfikowanej funkcji Bessela dla czysto urojonych argumentów. Zmodyfikowana funkcja Bessela n-tego rzędu obliczana przez opisywaną funkcję ma postać: xK )( n = p 2 i n + 1 [ J ( ix ) + iY n ( ix )] n gdzie n J oraz n Y są odpowiednio funkcjami Bessela J i Y. Składnia BESSELK(liczba;rząd) Opis argumentów liczba liczba, dla której chcemy wyznaczyć wartość funkcji. rząd rząd funkcji Bessela. BESSELY Zastosowanie Funkcja służy do obliczania wartości zmodyfikowanej funkcji Bessela zwa- nej także funkcją Webera lub funkcją Neumanna. Zmodyfikowana funkcja Bessela n-tego rzędu obliczana przez opisywaną funkcję ma postać: II | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy )( xY n lim = ν → n )( xJ ν cos( νπ ) − J )( x − ν sin( νπ ) J gdzie ν jest funkcją Bessela J. Składnia BESSELY(liczba;rząd) Opis argumentów liczba liczba, dla której chcemy wyznaczyć wartość funkcji. rząd rząd funkcji Bessela. BIN2DEC Zastosowanie Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci binarnej do zapisu dziesiętnego. Składnia BIN2DEC(liczba) Opis argumentów liczba liczba binarna, którą chcemy konwertować. Liczba może mieć mak- symalnie 10 bitów. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku. Uwagi Liczby ujemne są wprowadzane w zapisie dopełnienia do dwóch. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | III BIN2HEX Zastosowanie Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci binarnej do zapisu szesnastkowego. Składnia BIN2HEX(liczba;miejsca) Opis argumentów liczba liczba binarna, którą chcemy konwertować. Liczba może mieć mak- symalnie 10 bitów. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku. Licz- by ujemne są wprowadzane w zapisie dopełnienia do dwóch. miejsca liczba znaków, którą ma zwrócić funkcja. Uwagi Jeżeli pominiemy argument miejsca, liczba zostanie przedstawiona za pomocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa liczbę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, liczba zostanie uzupełniona zerami (wstawianymi na jej początku). Liczby ujemne są re- prezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument liczba bę- dzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-bitową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W ta- kim przypadku argument miejsca jest ignorowany. BIN2OCT Zastosowanie Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci binarnej do zapisu ósemkowego. IV | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy Składnia BIN2OCT(liczba;miejsca) Opis argumentów liczba liczba binarna, którą chcemy konwertować. Liczba może mieć mak- symalnie 10 bitów. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku. Licz- by ujemne są wprowadzane w zapisie dopełnienia do dwóch. miejsca liczba znaków, którą ma zwrócić funkcja. Uwagi Jeżeli pominiemy argument miejsca, liczba zostanie przedstawiona za pomocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa liczbę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, liczba zostanie uzupełniona zerami (wstawianymi na jej początku). Liczby ujemne są re- prezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument liczba będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-bitową liczbę, w której najbar- dziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. COMPLEX Zastosowanie Funkcja służy do zapisu liczby zespolonej w postaci x+yi lub x+yj na podstawie podanej jako argumenty części rzeczywistej i urojonej. Składnia COMPLEX(część_rzeczywista;część_urojona;jednostka_urojona) Opis argumentów część_rzeczywista argument określa część rzeczywistą liczby zespolonej. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | V część_urojona argument określa część urojoną liczby zespolonej. jednostka_urojona argument określa jednostkę urojoną, może przyjmować wartości i lub j. Uwagi Jeżeli argument jednostka_urojona zostanie pominięty, przyjmie wartość domyślną i. DEC2BIN Zastosowanie Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci dziesiętnej do zapi- su binarnego. Składnia DEC2BIN(liczba;miejsca) Opis argumentów liczba liczba dziesiętna, którą chcemy konwertować. Argument musi być liczbą większą od –512 i mniejszą od 511. miejsca liczba znaków, którą ma zwrócić funkcja. Uwagi Jeżeli pominiemy argument miejsca, liczba zostanie przedstawiona za po- mocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa licz- bę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, liczba zostanie uzupełniona zerami (wstawianymi na początku). Liczby ujemne są re- prezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument liczba będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-bitową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W ta- kim przypadku argument miejsca jest ignorowany. VI | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy DEC2HEX Zastosowanie Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci dziesiętnej do zapi- su szesnastkowego. Składnia DEC2HEX(liczba;miejsca) Opis argumentów liczba liczba dziesiętna, którą chcemy konwertować. miejsca liczba znaków, którą ma zwrócić funkcja. Uwagi Jeżeli pominiemy argument miejsca, liczba zostanie przedstawiona za po- mocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa licz- bę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, liczba zostanie uzupełniona zerami (wstawianymi na początku). Liczby ujemne są repre- zentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument liczba będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-znakową liczbę gdzie najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przy- padku argument miejsca jest ignorowany. DEC2OCT Zastosowanie Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci dziesiętnej do zapi- su ósemkowego. Składnia DEC2OCT(liczba;miejsca) Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | VII Opis argumentów liczba liczba dziesiętna, którą chcemy konwertować. miejsca liczba znaków, którą ma zwrócić funkcja. Uwagi Jeżeli pominiemy argument miejsca, liczba zostanie przedstawiona za po- mocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa licz- bę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, liczba zostanie uzupełniona zerami (wstawianymi na początku). Liczby ujemne są repre- zentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument liczba będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-znakową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. DELTA Zastosowanie Funkcja służy do sprawdzania, czy dwie liczby podane jako argumenty są sobie równe. Składnia DELTA(liczba1;liczba2) Opis argumentów liczba1 pierwsza z porównywanych liczb. liczba2 druga z porównywanych liczb. Uwagi Jeżeli pominiemy argument liczba2, przyjmie on wartość domyślną 0. VIII | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy ERF Zastosowanie Funkcja służy do wyznaczania wartości całki błędu Gaussa w zadanych ar- gumentami granicach. Składnia ERF(granica1;granica2) Opis argumentów granica1 argument określa dolną granicę całkowania. granica2 argument określa górną granicę całkowania. Uwagi Całka błędu Gaussa ma postać: ERF ),( ba = b ∫ a 2 π 2 t dt − e ERFC Zastosowanie Funkcja służy do wyznaczania wartości całki błędu Gaussa w granicach od podanej argumentem granicy do nieskończoności. Składnia ERFC(granica) Opis argumentów granica argument określa dolną granicę całkowania. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | IX Uwagi Funkcja oblicza następującą całkę: ERFC )( x = +∞ ∫ x 2 π 2 t dt − e FACTDOUBLE Zastosowanie Funkcja służy do obliczania silni liczby z przyrostami o 2. Składnia FACTDOUBLE(liczba) Opis argumentów liczba liczba, której silnię chcemy policzyć. Uwagi Dla parzystej liczby n jest obliczana następująca silnia: n*(n-2)* (n- 4)*…*4*2, a dla nieparzystej n jest obliczana silnia: n*(n-2)*(n-4)* …*3*1. GESTEP Zastosowanie Funkcja służy do testowania wartości liczbowej w taki sposób, że kiedy wartość testowana jest większa lub równa zadanej wartości progowej, funkcja zwraca wartość 1, a kiedy wartość testowana jest mniejsza, funkcja zwraca wartość 0. X | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy Składnia GESTEP(liczba;próg) Opis argumentów liczba wartość, którą testujemy. Argument powinien być liczbą. próg wartość progowa. Argument powinien być liczbą. Uwagi Jeżeli argument próg zostanie pominięty, przyjmie wartość domyślną 0. HEX2BIN Zastosowanie Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci szesnastkowej do za- pisu binarnego. Składnia HEX2BIN(liczba;miejsca) Opis argumentów liczba liczba szesnastkowa, którą chcemy konwertować. miejsca liczba znaków, którą ma zwrócić funkcja. Uwagi Jeżeli pominiemy argument miejsca, liczba zostanie przedstawiona za po- mocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa licz- bę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, liczba zostanie uzu- pełniona zerami wiodącymi na początku. Liczby ujemne są reprezentowane Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | XI w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument liczba będzie liczbą ujem- ną, funkcja zwróci 10-bitową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe znaki reprezentują wartość. W takim przypad- ku argument miejsca jest ignorowany. HEX2DEC Zastosowanie Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci szesnastkowej do za- pisu dziesiętnego. Składnia HEX2DEC(liczba) Opis argumentów liczba liczba szesnastkowa, którą chcemy konwertować. Uwagi Liczby ujemne są wprowadzane w zapisie dopełnienia do dwóch. HEX2OCT Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci szesnastkowej do za- pisu ósemkowego. Składnia HEX2BIN(liczba;miejsca) Opis argumentów liczba liczba szesnastkowa, którą chcemy konwertować. XII | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy miejsca liczba znaków, którą ma zwrócić funkcja. Uwagi Jeżeli pominiemy argument miejsca, liczba zostanie przedstawiona za po- mocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa licz- bę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, liczba zostanie uzu- pełniona zerami wiodącymi na początku. Liczby ujemne są reprezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument liczba będzie liczba ujemną, funkcja zwróci 10-znakową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. IMABS Zastosowanie Funkcja służy do wyznaczania modułu (wartości bezwzględnej) liczby zespolonej. Składnia IMABS(liczba) Opis argumentów liczba liczba zespolona, której moduł chcemy wyznaczyć. Liczba po- winna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. Uwagi Przykładowa funkcja =IMABS( 4+3i ) zwróci wartość 5. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | XIII IMAGINARY Zastosowanie Funkcja służy do wyodrębniania części urojonej liczby zespolonej. Składnia IMAGINARY(liczba) Opis argumentów liczba liczba zespolona, której część urojoną chcemy wyodrębnić. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. Uwagi Przykładowa funkcja =IMAGINARY( 4+3i ) zwróci wartość 3. IMARGUMENT Zastosowanie Funkcja służy do wyznaczania argumentu (kąta) liczby zespolonej. Wynik jest zwracany w radianach. Składnia IMARGUMENT(liczba) Opis argumentów liczba liczba zespolona, której argument chcemy wyznaczyć. Liczba powin- na być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. XIV | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy Uwagi Przykładowa funkcja =IMARGUMENT( 2+2i ) zwróci wartość 0,79, co odpowiada π/4 (45º). IMCONJUGATE Zastosowanie Funkcja służy do określania liczby sprzężonej dla zadanej liczby ze- spolonej. Składnia IMCONJUGATE(liczba) Opis argumentów liczba liczba zespolona, dla której chcemy wyznaczyć liczbę sprzężoną. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cu- dzysłów. Uwagi Przykładowa funkcja =IMCONJUGATE( 1+2i ) zwróci wartość 1-2i. IMCOS Funkcja służy do wyznaczania cosinusa liczby zespolonej. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | XV Składnia IMCOS(liczba) Opis argumentów liczba liczba zespolona, której cosinus chcemy wyznaczyć. Liczba po- winna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. Uwagi Przykładowa funkcja =IMCOS( 5+5i ) zwróci wartość 21.0505561816548+71.1552598809822i. IMDIV Zastosowanie Funkcja służy do wyznaczania ilorazu dwóch liczb zespolonych. Składnia IMDIV(dzielna;dzielnik) Opis argumentów dzielna liczba zespolona stanowiąca dzielną ilorazu. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. dzielnik liczba zespolona stanowiąca dzielnik ilorazu. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. XVI | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy Uwagi Przykładowa funkcja IMDIV( 2+3i ; 1+2i ) zwróci wartość 1.6-0.2i. IMEXP Zastosowanie Funkcja służy do wyznaczania postaci wykładniczej liczby zespolonej. Składnia IMEXP(liczba) Opis argumentów liczba liczba zespolona, której postać wykładniczą chcemy otrzymać. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. Uwagi Przykładowa funkcja IMEXP( 2+3i ) zwróci wartość -7.3151100949011+1.0427436562359i. IMLN Funkcja służy do wyznaczania logarytmu naturalnego liczby zespolonej. Składnia IMLN(liczba) Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | XVII Opis argumentów liczba liczba zespolona, której logarytm naturalny chcemy wyznaczyć. Licz- ba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. Uwagi Przykładowa funkcja =IMLN( 1+1i ) zwróci wartość 0.346573590279973+0.785398163397448i. IMLOG10 Funkcja służy do wyznaczania logarytmu dziesiętnego liczby zespo- lonej. Składnia IMLOG10(liczba) Opis argumentów liczba liczba zespolona, której logarytm dziesiętny chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. Uwagi Przykładowa funkcja =IMLOG10( 3+5i ) zwróci wartość 0.765739458521128+0.447486970040493i. IMLOG2 Funkcja służy do wyznaczania logarytmu o podstawie równej 2 liczby zespolonej. XVIII | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy Składnia IMLOG2(liczba) Opis argumentów liczba liczba zespolona, której logarytm o podstawie 2 chcemy wyzna- czyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. Uwagi Przykładowa funkcja =IMLOG2( 1+4j ) zwróci wartość 2.04373142062517+1.91275056849686j. IMPOWER Funkcja służy do wyznaczania potęgi liczby zespolonej. Składnia IMLOG2(liczba;wykładnik) Opis argumentów liczba liczba zespolona, której potęgę chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. wykładnik wykładnik potęgi; może być dowolną liczbą rzeczywistą. Uwagi Przykładowa funkcja =IMPOWER( 1+2i ;3) zwróci wartość -11-2i. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | XIX IMPRODUCT Funkcja służy do wyznaczania iloczynu liczb zespolonych. Składnia IMPRODUCT(liczba1;liczba2;...;liczba30) Opis argumentów liczba1;liczba2;...;liczba30 liczby zespolone (maksymalnie 30), których iloczyn chcemy wyzna- czyć. Liczby powinny być podane w postaci x+yi lub x+yj i ujęte w cudzysłów. Argumenty mogą być odwołaniami do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby zespolone. Uwagi Przykładowa funkcja IMPRODUCT( 1+2i ; 2+3i ) zwróci wartość -4+7i. IMREAL Zastosowanie Funkcja służy do wyodrębniania części rzeczywistej liczby zespolonej. Składnia IMREAL(liczba) Opis argumentów liczba liczba zespolona, której część rzeczywistą chcemy wyodrębnić. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. XX | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy Uwagi Przykładowa funkcja =IMREAL( 4+3i ) zwróci wartość 4. IMSIN Funkcja służy do wyznaczania sinusa liczby zespolonej. Składnia IMSIN(liczba) Opis argumentów liczba liczba zespolona, której sinus chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. Uwagi Przykładowa funkcja =IMSIN( 5+5i ) zwróci wartość -71.161721061921+21.0486448808835i. IMSQRT Funkcja służy do wyznaczania pierwiastka kwadratowego liczby zespo- lonej. Składnia IMSQRT(liczba) Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | XXI Opis argumentów liczba liczba zespolona, której pierwiastek kwadratowy chcemy wyznaczyć. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cu- dzysłów. Uwagi Przykładowa funkcja =IMSQRT( 4+6i ) zwróci wartość 2.36760454372431+1.26710349832363i. IMSUB Zastosowanie Funkcja służy do wyznaczania różnicy dwóch liczb zespolonych. Składnia IMSUB(liczba1;liczba2) Opis argumentów liczba1 liczba zespolona, od której ma zostać odjęta liczba liczba2. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. liczba2 liczba zespolona, która ma zostać odjęta od liczby liczba1. Liczba powinna być podana w postaci x+yi lub x+yj i ujęta w cudzysłów. Uwagi Przykładowa funkcja =IMSUB( 5-2i ; 2+3i ) zwróci wartość 3-5i. XXII | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy IMSUM Funkcja służy do wyznaczania sumy liczb zespolonych. Składnia IMSUM(liczba1;liczba2;...;liczba30) Opis argumentów liczba1;liczba2;...;liczba30 liczby zespolone (maksymalnie 30), których sumę chcemy wyzna- czyć. Liczby powinny być podane w postaci x+yi lub x+yj i ujęte w cudzysłów. Argumenty mogą być odwołaniami do komórek lub zakresów komórek zawierających liczby zespolone. Uwagi Przykładowa funkcja =IMSUM( -1-2i ; -3-4i ) zwróci wartość -4-6i. KONWERTUJ_ADD Zastosowanie Funkcja służy do konwersji wartości wyrażonej w jednym systemie miar do innego systemu miar. Składnia KONWERTUJ_ADD(wartość;jednostka_wejściowa; jednostka_docelowa) Opis argumentów wartość wartość, którą chcemy konwertować, wyrażona w jednostkach określonych argumentem jednostka_wejściowa. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | XXIII jednostka_wejściowa argument określający jednostkę wartości wartość. Może przyj- mować wartości symboli jednostek wymienionych w tabeli 11.1. Symbole jednostek należy ująć w cudzysłów. Dodatkowo przed symbolami jednostek z tabeli 11.1 można umieszczać wymienione w tabeli 11.2 przedrostki odpowiadające poszczególnym mnożnikom. jednostka_docelowa jednostka, w jakiej ma być podany wynik funkcji. Argument może przyjmować wartości symboli jednostek wymienione w tabeli 11.1. Symbole jednostek należy ująć w cudzysłów. Dodatkowo przed symbolami jednostek z tabeli 11.1 można umieszczać wymienione w tabeli 11.2 przedrostki odpowiadające poszczególnym mnożnikom. Tabela 11.1. Dopuszczalne symbole jednostek wielkości fizycznych Wielkość Jednostka Masa Długość Czas Ciśnienie Siła Energia Moc Siła pola g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec yr, day, hr, mn, sec Pa, atm, mmHg, Torr, psi N, dyn, pond J, e, c, cal, eV, HPh, Wh, BTU W, HP, PS T, ga Temperatura C, F, K, Reau, Rank Objętość l, tsp, tbs, oz, cup, pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass Powierzchnia m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha Prędkość m/s, m/h, mph, kn, admkn Uwagi Przykładowa funkcja =KONWERTUJ_ADD(1; atm ; hPa ), zwróci wynik 1013,25, co oznacza że jedna atmosfera odpowiada 1013,25 hektopaskalom. XXIV | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy Tabela 11.2. Przedrostki i odpowiadające im mnożniki Przedrostek Mnożnik Y Z E P T G M k h e d c m u n p f a z y 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 101 10–1 10–2 10–3 10–6 10–9 10–12 10–15 10–18 10–21 10–24 OCT2BIN Zastosowanie Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci ósemkowej do za- pisu binarnego. Składnia OCT2BIN(liczba;miejsca) Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | XXV Opis argumentów liczba liczba ósemkowa, którą chcemy konwertować. miejsca liczba znaków, którą ma zwrócić funkcja. Uwagi Jeżeli pominiemy argument miejsca, liczba zostanie przedstawiona za po- mocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa licz- bę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, liczba zostanie uzu- pełniona zerami wiodącymi na początku. Liczby ujemne są reprezentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument liczba będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-bitową liczbę, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przy- padku argument miejsca jest ignorowany. OCT2DEC Zastosowanie Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci ósemkowej do za- pisu dziesiętnego. Składnia OCT2DEC(liczba) Opis argumentów liczba liczba ósemkowa, którą chcemy konwertować. Uwagi Liczby ujemne są wprowadzane w zapisie dopełnienia do dwóch. XXVI | OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy OCT2HEX Funkcja służy do konwersji liczby zapisanej w postaci ósemkowej do za- pisu szesnastkowego. Składnia DEC2HEX(liczba;miejsca) Opis argumentów liczba liczba ósemkowa, którą chcemy konwertować. miejsca liczba znaków, którą ma zwrócić funkcja. Uwagi Jeżeli pominiemy argument miejsca, liczba zostanie przedstawiona za po- mocą najmniejszej liczby znaków. Jeżeli argument miejsca określa licz- bę znaków jako większą od najmniejszej koniecznej, liczba zostanie uzupełniona zerami (wstawianymi na początku). Liczby ujemne są repre- zentowane w zapisie dopełnienia do dwóch. Jeśli argument liczba będzie liczbą ujemną, funkcja zwróci 10-znakową liczbę, w której najbardziej zna- czący bit jest bitem znaku, a pozostałe bity reprezentują wartość. W takim przypadku argument miejsca jest ignorowany. Rozdział 11. Funkcje kategorii Dodatek | XXVII
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: