Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00290 007820 13456035 na godz. na dobę w sumie
OpenOffice. Ćwiczenia - książka
OpenOffice. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 180
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-998-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> openoffice
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

OpenOffice.org to darmowy pakiet oprogramowania biurowego. W jego skład wchodzą między innymi edytor tekstu Writer oraz arkusz kalkulacyjny Calc. OpenOffice.org obsługuje różne formaty plików, w tym formaty Microsoft Office i współpracuje z większością dostępnych na rynku platform (m.in. Solaris, Linux, FreeBSD i Windows). Nic więc dziwnego, że stanowi on doskonałą alternatywę dla komercyjnych pakietów aplikacji biurowych, takich jak Microsoft Office, zbliżając się do nich swoimi możliwościami, a bijąc je na głowę ceną.

Książka 'OpenOffice. Ćwiczenia' ma na celu szybkie wprowadzenie do praktycznego wykorzystania tego pakietu. Znajdziesz w niej ćwiczenia, które krok po kroku pozwolą Ci opanować podstawowe funkcje wszystkich programów z tego pakietu.

Nauczysz się:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI OpenOffice. Æwiczenia KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7197-998-3 Format: B5, stron: 180 OpenOffice.org to darmowy pakiet oprogramowania biurowego. W jego sk³ad wchodz¹ miêdzy innymi edytor tekstu Writer oraz arkusz kalkulacyjny Calc. OpenOffice.org obs³uguje ró¿ne formaty plików, w tym formaty Microsoft Office i wspó³pracuje z wiêkszoġci¹ dostêpnych na rynku platform (m.in. Solaris, Linux, FreeBSD i Windows). Nic wiêc dziwnego, ¿e stanowi on doskona³¹ alternatywê dla komercyjnych pakietów aplikacji biurowych, takich jak Microsoft Office, zbli¿aj¹c siê do nich swoimi mo¿liwoġciami, a bij¹c je na g³owê cen¹. Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêku ma na celu szybkie wprowadzenie do praktycznego wykorzystania tego pakietu. Znajdziesz w niej æwiczenia, które krok po kroku pozwol¹ Ci opanowaæ podstawowe funkcje wszystkich programów z tego pakietu. Nauczysz siê: • Instalowaæ OpenOffice • Tworzyæ dokumenty tekstowe za pomoc¹ edytora Writer • Formatowaæ tekst, wstawiaæ ilustracje, tworzyæ tabele i spisy treġci • Drukowaæ utworzone przez siebie dokumenty • U¿ywaæ arkusza kalkulacyjnego Calc, wykonywaæ proste i z³o¿one obliczenia • Tworzyæ wykresy ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp..............................................z...................................................z...........................................................7 Rozdział 1. OpenOffice...................................................z...................................................z...........................................9 Czym jest OpenOffice.org? ...................................................O............................................9 Krótko o każdym z modułów ...................................................O....................................... 10 Moduły opisane w niniejszej książce ...................................................O....................... 10 Pozostałe moduły wchodzące w skład pakietu OpenOffice.org ..................................... 10 Wymagania systemowe ...................................................O............................................... 11 Inne systemy operacyjne...................................................O.............................................. 12 Dostępność oprogramowania...................................................O........................................ 12 Rozdział 2. Instalowanie pakietu OpenOffice ...................................................z.............................................13 Instalacja ...................................................O...................................................O............... .. 13 Ćwiczenie do samodzielnego wykonania ...................................................O....................... 18 Wybieranie składowych modułów w procesie instalacji............................................... 18 Rozdział 3. OpenOffice Writer — środowisko pracy...................................................z...............................21 Informacje ogólne ...................................................O...................................................O.... 21 Uruchamianie edytora OpenOffice.org Writer...................................................O............... 21 Narzędzia dostępne w oknie edytora Writer...................................................O.................. 23 Konfigurowanie ekranu ...................................................O............................................... 23 Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędzi ...................................................O............. 23 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb ................................................. 27 Konfigurowanie własnych pasków narzędzi ...................................................O............. 28 Menu Widok ...................................................O...................................................O...... 34 Ustawienia dokumentu...................................................O........................................... 35 Definiowanie ustawień ładowania i zapisu dokumentów...................................................O. 37 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ...................................................O....................... 39 Testowanie narzędzi ...................................................O.............................................. 39 Dodawanie przycisku do paska ...................................................O............................... 40 Rozdział 4. OpenOffice Writer — tworzenie dokumentów...................................................z...................41 Nowy dokument tekstowy ...................................................O........................................... 41 Wprowadzanie tekstu ...................................................O.................................................. 42 Tryb wstawiania i nadpisywania ...................................................O................................... 43 4 OpenOffice. Ćwiczenia Zaznaczanie tekstu ...................................................O...................................................O... 44 Usuwanie tekstu...................................................O...................................................O....... 46 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie...................................................O............................... 46 Zapisywanie dokumentu ...................................................O.............................................. 48 Zapisywanie i porównywanie wersji dokumentu ...................................................O........... 49 Otwieranie dokumentu...................................................O................................................. 52 Importowanie dokumentu edytora Word...................................................O.................. 54 Zamykanie dokumentu ...................................................O................................................ 55 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ...................................................O....................... 56 Zapisywanie wszystkich dokumentów ...................................................O..................... 56 Zapisywanie pod inną nazwą ...................................................O.................................. 56 Rozdział 5. Formatowanie dokumentu tekstowego...................................................z................................57 Formatowanie znaku ...................................................O...................................................O 57 Pogrubienie, kursywa i podkreślenie...................................................O........................ 57 Pionowa pozycja znaku...................................................O.......................................... 58 Poziome rozmieszczenie znaków ...................................................O............................ 61 Wybór kroju czcionki...................................................O............................................. 62 Zmiana rozmiaru czcionki ...................................................O...................................... 63 Zamiana wielkich liter na małe litery i na odwrót ...................................................O..... 65 Formatowanie akapitu...................................................O.................................................. 65 Wyrównanie tekstu w akapicie za pomocą przycisków................................................. 66 Wyrównanie akapitu przy zastosowaniu okienka dialogowego Akapit .......................... 67 Definiowanie wcięć za pomocą linijki ...................................................O..................... 68 Definiowanie wcięć w oknie dialogowym Akapit ...................................................O..... 69 Odstępy między wierszami ...................................................O..................................... 70 Odstępy przed i za akapitem...................................................O................................... 71 Ustawienia tabulacji...................................................O............................................... 73 Obramowania akapitu ...................................................O............................................ 75 Formatowanie stylu ...................................................O...................................................O.. 76 Stylista ...................................................O...................................................O.............. 76 Stosowanie stylu akapitu ...................................................O........................................ 78 Projektowanie nowego stylu ...................................................O................................... 78 Importowanie stylów...................................................O.............................................. 80 Definiowanie stylu w okienku dialogowym Styl akapitu.............................................. 81 Modyfikowanie stylu ...................................................O............................................. 83 Modyfikowanie stylu w okienku dialogowym Styl akapitu .......................................... 83 Usuwanie stylu ...................................................O...................................................O... 84 Format strony ...................................................O...................................................O.......... 85 Ćwiczenie do samodzielnego wykonania ...................................................O....................... 88 Definiowanie kroju czcionki z poziomu okienka dialogowego Znak............................. 88 Rozdział 6. Zaawansowana obsługa dokumentu ...................................................z.....................................89 Obrazy...................................................O...................................................O................... . 89 Wstawianie obrazu ...................................................O................................................ 90 Zakotwiczanie obrazu w dokumencie ...................................................O...................... 91 Obraz jako tło ...................................................O...................................................O.... 92 Mapa obrazkowa ...................................................O...................................................O 94 Tabele...................................................O...................................................O................... .. 95 Wstawianie tabeli ...................................................O.................................................. 96 Modyfikacja formatowania tabeli ...................................................O............................ 97 Autoformatowanie tabeli ...................................................O........................................ 98 Listy wypunktowane i numerowane ...................................................O.............................. 99 Wstawianie list wypunktowanych i numerowanych ...................................................O.. 99 Formatowanie listy ...................................................O.............................................. 100 Nagłówki i stopki ...................................................O...................................................O... 102 Spis treści 5 Wstawianie nagłówka ...................................................O.......................................... 102 Wstawianie stopki...................................................O................................................ 104 Szablony ...................................................O...................................................O............... 105 Zapisywanie szablonu ...................................................O.......................................... 105 Korzystanie z własnego szablonu ...................................................O.......................... 107 Spis treści ...................................................O...................................................O..............107 Aktualizacja spisu treści ...................................................O....................................... 109 Bibliografia ...................................................O...................................................O........... 109 Wpisy w bibliograficznej bazie danych...................................................O.................. 110 Wstawianie odnośników w dokumencie...................................................O................. 110 Formatowanie wpisów i wstawianie bibliografii ...................................................O..... 113 Nawigator...................................................O...................................................O.............. 115 Wyświetlanie Nawigatora...................................................O..................................... 115 Pasek narzędzi Nawigatora ...................................................O................................... 116 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ...................................................O..................... 118 Dodawanie legendy...................................................O.............................................. 118 Dodawanie kolumn i wierszy w tabeli...................................................O.................... 118 Galeria...................................................O...................................................O............. 120 Rozdział 7. Drukowanie dokumentu...................................................z..............................................................121 Drukujemy ...................................................O...................................................O............ 121 Kontrola ortografii ...................................................O............................................... 121 Podgląd wydruku...................................................O................................................. 124 Drukowanie ...................................................O...................................................O..... 125 Ćwiczenie do samodzielnego wykonania ...................................................O..................... 126 Podgląd kilku stron...................................................O.............................................. 126 Rozdział 8. OpenOffice.org Calc...................................................z.......................................................................127 Informacje ogólne ...................................................O...................................................O.. 127 Otwieranie nowego arkusza kalkulacyjnego...................................................O................ 127 Narzędzia programu OpenOffce.org Calc ...................................................O.................... 129 Menu Widok...................................................O...................................................O.......... 131 Definiowanie ustawień obliczeń dla arkusza kalkulacyjnego ........................................... 132 Poruszanie się po arkuszu ...................................................O.......................................... 134 Obsługa danych i arkuszy ...................................................O.......................................... 135 Wprowadzanie danych ...................................................O......................................... 135 Zakres wpisów ...................................................O...................................................O. 136 Modyfikacja zawartości komórek...................................................O.......................... 137 Kopiowanie zawartości komórek...................................................O........................... 137 Wycinanie...................................................O...................................................O........ 138 Wklejanie ...................................................O...................................................O........ 139 Transponowanie danych...................................................O....................................... 140 Wstawianie zawartości Schowka z przeniesieniem komórek...................................... 140 Wstawianie komórek, wierszy i kolumn...................................................O................. 140 Usuwanie zawartości komórek...................................................O.............................. 141 Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego...................................................O..................... 142 Otwieranie istniejącego dokumentu...................................................O............................. 143 Wstawianie arkuszy...................................................O...................................................O 144 Zmiana nazwy arkusza...................................................O......................................... 145 Jednoczesne korzystanie z kilku arkuszy...................................................O................ 145 Zamykanie dokumentu ...................................................O.............................................. 146 Ćwiczenie do samodzielnego wykonania ...................................................O..................... 146 Formatowanie komórek...................................................O........................................ 146 Wstawianie arkusza z pliku...................................................O................................... 146 6 OpenOffice. Ćwiczenia Rozdział 9. OpenOffice.org Calc i obliczenia ...................................................z............................................ 149 Proste obliczenia ...................................................O...................................................O.... 149 Sumowanie ...................................................O...................................................O...... 149 Zakresy sumowania i sumy pośrednie...................................................O.................... 151 Proste formuły...................................................O...................................................O.. 153 Sumowanie wierszy i kolumn ...................................................O............................... 153 AutoPilot funkcji...................................................O...................................................O.... 154 Odwołania względne i bezwzględne w złożonych formułach............................................ 156 Operatory OpenOffice.org Calc ...................................................O.................................. 157 Ćwiczenie do samodzielnego wykonania ...................................................O..................... 157 Sumowanie komórek z różnych arkuszy...................................................O................ 157 AutoPilot funkcji ...................................................O................................................. 158 Rozdział 10. Wykresy...................................................z...................................................z............................................161 Wstawianie wykresu...................................................O.................................................. 161 Modyfikowanie wykresu...................................................O............................................ 163 Zmiana prezentowanego na wykresie zakresu danych...................................................O... 166 Zmiana typu wykresu ...................................................O................................................ 167 Formatowanie wykresów trójwymiarowych...................................................O................. 169 Ćwiczenie do samodzielnego wykonania ...................................................O..................... 170 Zmiana właściwości wykresu...................................................O................................ 170 Rozdział 11. Drukowanie arkusza kalkulacyjnego...................................................z...................................173 Widok podziału na strony ...................................................O.......................................... 173 Modyfikacja układu dokumentu...................................................O.................................. 174 Podgląd wydruku ...................................................O...................................................O... 174 Drukowanie ...................................................O...................................................O........... 174 Drukowanie skoroszytu...................................................O........................................ 175 Definiowanie zakresu wydruku...................................................O............................. 176 Drukowanie arkuszy ...................................................O............................................ 176 Ćwiczenie do samodzielnego wykonania ...................................................O..................... 177 Definiowanie marginesów ...................................................O.................................... 177 Rozdział 4. OpenOffice Writer — tworzenie dokumentów Nowy dokument tekstowy Ćwiczenie 4.1. Utwórz nowy dokument tekstowy. 1. Kliknij przycisk Nowy na pasku funkcji (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Oto prosta metoda tworzenia nowego dokumentu tekstowego — przycisk Nowy 2. Możesz alternatywnie wybrać w menu Plik pozycję Nowy, a następnie pozycję Dokument tekstowy w menu podrzędnym (rysunek 4.2). 3. Nowy dokument tekstowy pojawi się w obszarze roboczym pulpitu. Zwróć uwagę na zawartość pola listy Załaduj URL — pole tekstowe jest puste — i na napis na pasku tytułu — pojawia się tu nazwa domyślna Bez nazwy1 (rysunek 4.3). OpenOffice. Ćwiczenia 42 Rysunek 4.2. Wybierz pozycję Dokument tekstowy w menu Nowy Rysunek 4.3. Nowy dokument ma nazwę domyślną Bez nazwy1 Wprowadzanie tekstu Kolejne zadanie jest więcej niż proste. Po prostu pisz. Ćwiczenie 4.2. W otwartym nowym dokumencie tekstowym punkt wstawiania już czeka na Ciebie. Aby wpisać tekst dokumentu: (cid:1) Rozpocznij po prostu pisanie (rysunek 4.4). OpenOffice sam zajmie się zawijaniem tekstu, gdy dotrzesz do końca wiersza. Rysunek 4.4. Punkt wstawiania pokazuje miejsce, w którym pojawi się wprowadzany z klawiatury tekst Rozdział 4. (cid:1) OpenOffice Writer — tworzenie dokumentów 43 Aby wpisać tekst w dowolnie wybranym miejscu strony: (cid:1) Włącz kursor bezpośredni, naciskając przycisk na pasku narzędziowym i kliknij w dowolnym miejscu strony (rysunek 4.5). Rysunek 4.5. Aktywacja kursora bezpośredniego umożliwia wprowadzanie tekstu w dowolnym miejscu strony bez konieczności łamania wiersza Jeśli w trybie kursora bezpośredniego nie bardzo możesz wpisywać tekst w dowolnym miejscu, skorzystaj z ustawień w oknie Opcje, aby dostosować ten tryb do swoich potrzeb. Wyświetl okno Opcje (wybierz w menu Narzędzia pozycję Opcje), rozwiń w nim gałąź Dokument tekstowy, a następnie kliknij pozycję Pomoc w formatowaniu. W sekcji Kursor bezpośredni znajdziesz ustawienia, które pomogą Ci w dostosowaniu kursora. Wybierz na przykład opcję Tabulator i spacja, dzięki czemu kursor będzie można umiejscowić niemal w dowolnym miejscu. Z listy Kolor możesz wybrać inny kolor kursora, jeśli domyślny niebieski nie odpowiada Ci (rysunek 4.6). Rysunek 4.6. W kategorii Pomoc w formatowaniu okna Opcje możesz dostosować sposób pracy kursora bezpośredniego Tryb wstawiania i nadpisywania Bez trudu rozpoznasz te opcje, ponieważ działają tak samo, jak odpowiednie opcje z edytora Word. 44 Ćwiczenie 4.3. OpenOffice. Ćwiczenia W trybie wstawiania tekst wprowadzany w obrębie już istniejącego tekstu rozepchnie go, nie zmieniając istniejącej zawartości. W trybie nadpisywania tekst wstawiany zastąpi tekst z prawej strony kursora. Domyślnym trybem jest tryb wstawiania. Aby przełączyć się między trybami: (cid:1) Kliknij w polu WSTAW paska stanu — aktywny stanie się tryb KASUJ. Kolejne kliknięcie ponownie przełączy tryby (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Przełączanie między trybami wstawiania i nadpisywania Zaznaczanie tekstu OpenOffice.org Writer daje Ci do dyspozycji trzy tryby zaznaczania tekstu: standardowy, rozszerzony i dodawany. Ćwiczenie 4.4. Przećwicz wszystkie trzy tryby. Przełączaj się między nimi, klikając na pasku stanu u dołu okna w odpowiadającym im polu (rysunek 4.8). Rysunek 4.8. Oto trzy różne tryby zaznaczania tekstu 1. Zaznacz tekst, korzystając z trybu standardowego (STD). Możesz przeciągnąć myszą po dowolnym ciągłym fragmencie tekstu lub klikać jej klawiszem (rysunek 4.9): (cid:1) podwójne kliknięcie zaznaczy wyraz, (cid:1) potrójne kliknięcie zaznaczy wiersz. 2. Sprawdź, do czego może się przydać drugi z trybów zaznaczania, tryb rozszerzony (ROZ). Ustaw punkt wstawiania w tym miejscu tekstu, od którego chcesz tekst zaznaczyć. Przełącz się do opcji rozszerzonego zaznaczania, a następnie kliknij na końcu zaznaczanego fragmentu. W ten sposób zaznaczony zostanie cały fragment (rysunek 4.10). 3. A teraz ostatni z trybów zaznaczania tekstu — tryb dodawany (DODAJ). Przełącz się do niego i klikaj wyrazy. Jak widzisz, tryb ten umożliwia zaznaczanie nieciągłych obszarów (rysunek 4.11). Jeśli jednak wciśniesz klawisz Shift i powtórzysz operację, zaznaczane obszary będą się łączyć. Rozdział 4. (cid:1) OpenOffice Writer — tworzenie dokumentów 45 Rysunek 4.9. Tekst zaznaczony przy wykorzystaniu opcji standardowej Rysunek 4.10. Fragment tekstu zaznaczony przy wykorzystaniu opcji rozszerzonego zaznaczania Rysunek 4.11. Opcja dodawania obszarów zaznaczonych 46 OpenOffice. Ćwiczenia Podobnie jak w edytorze Word, tutaj także tekst można zaznaczać, korzystając z klawiatury — wciśnij klawisz Shift i przesuwaj punkt wstawiania, korzystając z klawiszy ze strzałkami. Skoro o zaznaczaniu mowa, to należy wspomnieć także o opcji zaznaczania całego dokumentu. Najprostszą metodą zaznaczenia dokumentu jest zastosowanie skrótu Ctrl+A. Możesz także skorzystać z polecenia Zaznacz wszystko w menu Edytuj. Usuwanie tekstu Ćwiczenie 4.5. Aby usunąć tekst, skorzystaj z jednej z metod: (cid:1) Zaznacz fragment przeznaczony do usunięcia i naciśnij klawisz Delete. (cid:1) Aby usunąć znak na lewo od punktu wstawiania, naciśnij Backspace. (cid:1) Aby usunąć znak na prawo od punktu wstawiania, naciśnij Delete. (cid:1) Aby usunąć słowo na lewo od punktu wstawiania, naciśnij Ctrl+Backspace. (cid:1) Aby usunąć słowo na prawo od punktu wstawiania, naciśnij Ctrl+Delete. Jeśli punkt wstawiania znajduje się w środku wyrazu, nie zostaną usunięte całe słowa, lecz tylko odpowiednie fragmenty. Wycinanie, kopiowanie i wklejanie Te trzy operacje to klasyka, która nie wymaga chyba drobiazgowego instruktażu. Przećwi- czymy je tylko dla wprawy. Na wstępie krótkie przypomnienie: operacja wycinania powo- duje usunięcie obiektu z danego ulokowania i umieszczenie go w schowku, skąd można go później pobrać; kopiowanie działa podobnie, lecz obiekt nie jest usuwany z oryginalnego ulokowania; wklejanie to wstawianie zawartości schowka w wybranym miejscu dokumentu. Na pasku funkcji znajdziesz przyciski, które służą do wykonywania operacji wycinania, kopiowania i wklejania (rysunek 4.12). Obok nich, chyba nie przez przypadek, są uży- teczne przyciski cofania i ponawiania operacji, Cofnij i Przywróć. Rysunek 4.12. Na pasku funkcji są przyciski wycinania, kopiowania i wklejania. Jeśli wytniesz nie to, co trzeba, skorzystaj z przycisków cofania i przywracania Rozdział 4. (cid:1) OpenOffice Writer — tworzenie dokumentów 47 Polecenia: Wytnij, Kopiuj, Wklej oraz Cofnij i Przywróć znajdziesz także w menu Edytuj okna OpenOffice.org Writer (rysunek 4.13). Obok nich podawane są skróty klawiszowe, którymi polecenia można zastąpić: Ctrl+X to skrót wycinania, Ctrl+C — skrót kopiowania i Ctrl+V — skrót wklejania. Rysunek 4.13. Polecenia wycinania, kopiowania i wklejania oraz cofania i przywracania są także w menu Edytuj Ćwiczenie 4.6. W tym ćwiczeniu skorzystamy z innej jeszcze metody wycinania tekstu. Aby wyciąć fragment tekstu: 1. Zaznacz fragment, który chcesz wyciąć. 2. Kliknij na nim prawym klawiszem myszy i wybierz z menu kontekstowego pozycję Wytnij (rysunek 4.14). Tekst zostanie wycięty z dokumentu i powędruje do Schowka. W kolejnym ćwiczeniu zobaczysz, jaki masz z tego pożytek. Rysunek 4.14. Menu kontekstowe jest dobre na wszystko — także na wycinanie 48 Ćwiczenie 4.7. OpenOffice. Ćwiczenia Aby wkleić wycięty fragment: 1. Umieść punkt wstawiania w tym miejscu dokumentu, w którym chcesz wstawić wycięty fragment tekstu (lub coś innego, na przykład skopiowany gdzieś obraz). 2. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz w menu kontekstowym pozycję Wklej (rysunek 4.15). Rysunek 4.15. Wycięty wcześniej fragment możesz wkleić w innym miejscu Ćwiczenie 4.8. Jeśli chcesz skopiować tekst lub inny element dokumentu, menu kontekstowe także będzie przydatne. Aby skopiować tekst: (cid:1) Zaznacz tekst, który chcesz skopiować (patrz ćwiczenie 4.4) i wybierz w menu kontekstowym pozycję Kopiuj. Skopiowany tekst możesz wkleić w innym miejscu dokumentu lub w innym dokumencie. Najwygodniejszy sposób kopiowania krótkich fragmentów tekstu to zaznaczenie fragmentu, wciśnięcie klawisza Ctrl i przeciągnięcie myszą kopii w wybrane miejsce. Obok kursora pojawia się znak plus, informujący o przeprowadzaniu operacji kopiowania. Jeśli przeciągniesz zaznaczony fragment, nie wciskając klawisza Ctrl, będzie to równoważne wycięciu tekstu z poprzedniego ulokowania i wklejeniu go w nowym miejscu. Zapisywanie dokumentu Gdy dokument jest zapisywany po raz pierwszy, musisz nadać mu nazwę i wybrać folder, w którym zostanie umieszczony. Przy ponownym zapisywaniu Writer korzysta z nadanej nazwy i wskazanego ulokowania, nie męcząc Cię pytaniami. Rozdział 4. (cid:1) OpenOffice Writer — tworzenie dokumentów 49 Ćwiczenie 4.9. Aby zapisać dokument po raz pierwszy: 1. Kliknij na pasku funkcji przycisk Zapisz dokument Pojawi się znane Ci okno dialogowe Zapisywanie jako. 2. Korzystając z przycisków nawigacji, znajdź folder docelowy. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę dokumentu i kliknij przycisk Zapisz (rysunek 4.16). Rysunek 4.16. Kliknij przycisk Zapisywanie dokumentu (ten oznaczony ikoną dyskietki) i w oknie Zapisywanie jako podaj nazwę pliku oraz kliknij przycisk Zapisz Z listy Zapisz jako typ możesz wybrać inny niż domyślny format pliku — jeśli chcesz wymiennie korzystać z edytorów Word i Writer, możesz wybrać któryś z formatów Microsoft Word, aczkolwiek radzę w takiej sytuacji korzystać z formatu RTF (patrz rozdział 3.). Aby zapisać plik, możesz korzystać z polecenia Zapisz w menu Plik (rysunek 4.17) lub stosować skrót Ctrl+S. Zapisywanie i porównywanie wersji dokumentu Jeśli wprowadzasz zmiany w istniejącym dokumencie, możesz je śledzić, zapisując kolejne wersje dokumentu. Ta możliwość jest cenna także w przypadku pracy grupowej. 50 Rysunek 4.17. Aby zapisać plik, wybierz polecenie Zapisz w menu Plik OpenOffice. Ćwiczenia Dokument, w którym chcesz skorzystać z możliwości, jakie daje zapis wersji, musi zostać najpierw zapisany w sposób tradycyjny. Ćwiczenie 4.10. Aby zapisać wersję dokumentu: 1. Wprowadź zmiany w dokumencie i zapisz go jako wersję, wybierając w menu Plik pozycję Wersje. Rysunek 4.18. Aby zapisać wersję pliku, wybierz w menu Pik polecenie Wersje 2. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wersje w nazwa_pliku. Kliknij w nim przycisk Zapisz nową wersję i w oknie, które się ukaże, wprowadź komentarz do wersji dokumentu (rysunek 4.19). Rozdział 4. (cid:1) OpenOffice Writer — tworzenie dokumentów 51 Rysunek 4.19. Kliknij przycisk Zapisz nową wersję i wprowadź komentarz do wersji w oknie, które się ukaże 3. Kliknij w oknie Wprowadź komentarz do wersji przycisk OK — wpis dotyczący wersji pojawi się w oknie Wersje opatrzony datą, godziną, komentarzem i nazwą użytkownika (rysunek 4.20). Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno Wersje. Rysunek 4.20. Oto lista wersji dokumentu 4. Zamknij dokument. Przy wprowadzaniu kolejnych zmian powtórz całą procedurę — lista wersji zostanie rozbudowana o kolejną pozycję. Możesz zaznaczyć w oknie Wersje pole wyboru Zawsze zapisuj wersję przy zamykaniu. Wówczas nie będziesz musiał pamiętać o zapisaniu wersji, bowiem OpenOffice zrobi to automatycznie, gdy zamkniesz dokument. Jedyne, co tracisz, korzystając z tej opcji, to komentarz. Ćwiczenie 4.11. Aby porównać wersje dokumentu: 1. Otwórz dokument, którego wersje chcesz porównać. 2. Wybierz w menu Plik pozycję Wersje. 3. Zaznacz w oknie dialogowym Wersje wersję dokumentu, od której rozpocząć ma się porównywanie wersji i kliknij przycisk Porównaj (rysunek 4.21). 52 Rysunek 4.21. Aby porównać wersje, kliknij przycisk Porównaj OpenOffice. Ćwiczenia 4. Pojawi się okno Zaakceptuj lub odrzuć zmiany (rysunek 4.22). Korzystając z przycisków Zaakceptuj i Odrzuć, wyraź swą opinię o wprowadzonych w dokumencie zmianach i zamknij okno. Rysunek 4.22. Zaakceptuj lub odrzuć zmiany Aby otworzyć daną wersję dokumentu do edycji, otwórz okno Wersje i kliknij dwukrotnie wpis dla wersji, która Cię interesuje. Możesz także otworzyć wersję w taki sam sposób, jak zwykły dokument (patrz następne ćwiczenie) — jedyna różnica polega na wskazaniu w oknie Otwieranie wersji na liście rozwijanej Wersja (rysunek 4.23). Otwieranie dokumentu Aby otworzyć istniejący dokument tekstowy, nie musisz korzystać z aktywnego okna edyto- ra Writer. Tak jak w przypadku plików edytora Word, także i pliki edytora OpenOffice.org Writer oraz pliki skojarzone z tym edytorem uruchomią się w oknie OpenOffice.org Writer, gdy klikniesz dwukrotnie ich nazwę w dowolnym folderze. Rozdział 4. (cid:1) OpenOffice Writer — tworzenie dokumentów 53 Rysunek 4.23. Możesz wybrać wersję do edycji, tak jak zwykły dokument Ćwiczenie 4.12. Aby otworzyć dokument tekstowy: 1. Wybierz w menu Plik programu OpenOffice.org Writer polecenie Otwórz lub kliknij przycisk Otwórz plik na pasku funkcji (rysunek 4.24). Rysunek 4.24. Aby otworzyć plik, wybierz w menu Plik pozycję Otwórz lub kliknij przycisk Otwórz plik 2. Wyświetlone zostanie okienko dialogowe Otwieranie. Odszukaj w nim plik, który chcesz otworzyć, i naciśnij przycisk Otwórz. Plik zostanie otwarty i pojawi się jako nowe zadanie. 54 OpenOffice. Ćwiczenia Aby wywołać okno dialogowe Otwieranie, możesz skorzystać ze skrótu Ctrl+O. Aby przy wskazywaniu otwieranego dokumentu szybko przemieścić się do pliku, zamiast wpisywać całą nazwę, wpisz w polu Nazwa pliku okna Otwieranie pierwszą literę nazwy (patrz rysunek 4.25). Pojawi się lista wszystkich zasobów, których nazwa zaczyna się od tej litery. Rysunek 4.25. Wpisz w polu Nazwa pliku literę, a wyświetlona zostanie lista zasobów, których nazwa zaczyna się od tej litery: będą tu zarówno dyski, jak i pliki Lista ostatnio otwieranych dokumentów jest także dostępna w menu Plik okna OpenOffice.org Writer (u dołu tego menu). Importowanie dokumentu edytora Word Edytor Writer pakietu OpenOffice.org radzi sobie całkiem dobrze z dokumentami edytora Word, które zawierają rysunki, tabele i całą masę formatowania (rysunek 4.26). Jednak gdy konieczne jest zamienne stosowanie dwóch edytorów, korzystaj z formatu .rtf. Rysunek 4.26. Oto w oknie edytora Writer dokument edytora Word zawierający złożone formatowanie Rozdział 4. (cid:1) OpenOffice Writer — tworzenie dokumentów 55 Ćwiczenie 4.13. Spróbuj przeczytać dokument edytora Word w edytorze Writer. Ćwicz na prostym dokumencie, przygotowanym specjalnie do tego celu, aby nie było kłopotów. Zamykanie dokumentu Ćwiczenie 4.14. Aby zamknąć bieżący dokument: (cid:1) Wybierz w menu Plik pozycję Zamknij (rysunek 4.27). (cid:1) Kliknij przycisk zamykania okna (cid:1) Zastosuj skrót Alt+F4. lub (cid:1) Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk zadania, które chcesz zamknąć, i wybierz z menu kontekstowego pozycję Zamknij zadanie (rysunek 4.27). Rysunek 4.27. Aby zamknąć dokument, możesz skorzystać z pozycji Zamknij w menu Plik lub wybrać pozycję Zamknij w menu kontekstowym wywołanym na przycisku zamykanego zadania Pierwszy sposób umożliwia zamknięcie tylko zadania bieżącego, w przypadku drugiej z metod można zamknąć dowolny z dokumentów. Jeśli wcześniej nie zapisałeś zmian wprowadzonych w dokumencie, zostaniesz o to popro- szony (patrz rysunek 4.28). Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany, przycisk Odrzuć, aby zamknąć okno dokumentu bez zapisywania zmian, lub przycisk Anuluj, aby powrócić do edycji dokumentu. 56 Rysunek 4.28. OpenOffice przypomina o zapisaniu zmian OpenOffice. Ćwiczenia Ćwiczenia do samodzielnego wykonania Zapisywanie wszystkich dokumentów Doku ment powinien być często zapisywany, aby nie utracić efektów własnej pracy. Korzystaj ze skrótu klawiszowego Ctrl+S oraz przycisku Zapisz dokument na pasku funkcji. Może się zdarzyć, że przyjdzie Ci pracować z kilkoma otwartymi plikami jednocześnie. Czy wtedy konieczne jest przełączanie się do poszczególnych dokumentów, aby je zapisać? Nie, można to zrobić jedny m poleceniem. Otwórz kilka plików, wprowadź zmiany i sprawdź, jak działa polecenie Zapisz wszystko w menu Plik. Zapisywanie pod inną nazwą Zapisywanie dokumentu pod inną nazwą to częsty sposób tworzenia kopii, na bazie której opracowany zostanie kolejny dokument. Umiejętność ta może więc być przydatna w przy- padku pracy z podobnymi dokumentami. Musisz więc dokument potraktować jako jeszcze nie zapisywany i skorzystać z polecenia Zapisz jako.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OpenOffice. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: