Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 006856 18478821 na godz. na dobę w sumie
OpenOffice.ux.pl 2.0. Ćwiczenia praktyczne - książka
OpenOffice.ux.pl 2.0. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0508-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> openoffice
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj w pracy bezpłatne narzędzia

OpenOffice.ux.pl 2.0 to nowa wersja dobrze już znanego darmowego pakietu oprogramowania biurowego. W jej skład wchodzą m.in. edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc oraz program do tworzenia prezentacji multimedialnych Impress. Aplikacje te bez problemów pracują z plikami zapisanymi w formatach używanych przez Microsoft Office. Pakiet można zainstalować w większości dostępnych na rynku systemów operacyjnych, takich jak Solaris, Linux, FreeBSD czy Windows. Wszystkie te cechy sprawiają, że stanowi on poważną konkurencję dla komercyjnego oprogramowania.

Książka 'OpenOffice.ux.pl 2.0. Ćwiczenia praktyczne' to przewodnik po podstawowych funkcjach najnowszego pakietu OpenOffice. Czytając ją, nauczysz się tworzyć i formatować dokumenty tekstowe oraz korzystać z funkcji arkusza kalkulacyjnego. Dowiesz się, jak za pomocą programu Impress przygotować prezentację multimedialną. Poznasz sposoby konfigurowania interfejsu użytkownika i opracowywania własnych szablonów i stylów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-246-0508-8 Format: A5, stron: 220 Wykorzystaj w pracy bezp³atne narzêdzia OpenOffice.ux.pl 2.0 to nowa wersja dobrze ju¿ znanego darmowego pakietu oprogramowania biurowego. W jej sk³ad wchodz¹ m.in. edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc oraz program do tworzenia prezentacji multimedialnych Impress. Aplikacje te bez problemów pracuj¹ z plikami zapisanymi w formatach u¿ywanych przez Microsoft Office. Pakiet mo¿na zainstalowaæ w wiêkszoœci dostêpnych na rynku systemów operacyjnych, takich jak Solaris, Linux, FreeBSD czy Windows. Wszystkie te cechy sprawiaj¹, ¿e stanowi on powa¿n¹ konkurencjê dla komercyjnego oprogramowania. Ksi¹¿ka „OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne” to przewodnik po podstawowych funkcjach najnowszego pakietu OpenOffice. Czytaj¹c j¹, nauczysz siê tworzyæ i formatowaæ dokumenty tekstowe oraz korzystaæ z funkcji arkusza kalkulacyjnego. Dowiesz siê, jak za pomoc¹ programu Impress przygotowaæ prezentacjê multimedialn¹. Poznasz sposoby konfigurowania interfejsu u¿ytkownika i opracowywania w³asnych szablonów i stylów. (cid:129) Praca z tekstem w programie Writer (cid:129) Formatowanie znaków i akapitów (cid:129) Wstawianie obrazów, tabel i list (cid:129) Generowanie spisu treœci (cid:129) Drukowanie dokumentów (cid:129) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych (cid:129) Korzystanie z funkcji i tworzenie formu³ (cid:129) Przygotowywanie prezentacji multimedialnej Wstęp Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer — środowisko pracy Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer Dostosowywanie środowiska pracy Menu Widok Ustawienia dokumentu Rozdział 2. OpenOffice Writer — tworzenie dokumentów Nowy dokument tekstowy Wprowadzanie tekstu Tryb wstawiania i nadpisywania Zaznaczanie tekstu Usuwanie tekstu Wycinanie, kopiowanie i wklejanie Zapisywanie dokumentu Eksportowanie dokumentu do formatu PDF Otwieranie dokumentu Zamykanie dokumentu Kończenie pracy z programem Formatowanie dokumentu tekstowego Formatowanie znaku Formatowanie akapitu Formatowanie stylu Format strony Rozdział 3. 7 9 9 11 14 16 21 21 23 24 25 26 27 29 31 32 34 36 37 37 44 53 58 4 OpenOffice.ux.pl 2.0. • Ćwiczenia praktyczne Rozdział 4. Zaawansowana obsługa dokumentu Obrazy w dokumencie tekstowym Tabele Listy wypunktowane i numerowane Nagłówki i stopki Szablony Spis treści Rozdział 5. Drukowanie dokumentu Sprawdzenie poprawności ortograficznej dokumentu tekstowego Podgląd wydruku Układ strony Drukowanie Rozdział 6. OpenOffice.ux.pl Calc. Podstawowe zasady obsługi arkuszy kalkulacyjnych Uruchamianie programu OpenOffice.ux.pl Calc Narzędzia programu OpenOffce.ux.pl Calc Menu Widok Definiowanie ustawień obliczeń dla arkusza kalkulacyjnego Poruszanie się po arkuszu Zaznaczanie komórek w arkuszu Obsługa danych i arkuszy Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego Otwieranie istniejącego dokumentu Wstawianie arkuszy Zamykanie dokumentu Rozdział 7. OpenOffice.ux.pl Calc i obliczenia Formaty danych Adresowanie komórek Proste obliczenia Proste formuły Kreator funkcji Wykorzystanie odwołań względnych i bezwzględnych w złożonych formułach Operatory OpenOffice.ux.pl Calc 63 63 74 87 91 95 98 101 101 103 105 107 109 110 112 114 115 119 120 123 137 137 138 142 145 145 151 154 158 159 162 164 Spis treści Rozdział 8. Wykresy Wstawianie wykresu Modyfikowanie wykresu Modyfikowanie prezentowanego na wykresie zakresu danych Formatowanie serii danych Formatowanie wykresów trójwymiarowych Rozdział 9. Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Baza danych — podstawowe informacje Sortowanie danych Filtrowanie danych Rozdział 10. Drukowanie arkusza kalkulacyjnego Widok podziału na strony Podgląd wydruku Drukowanie Rozdział 11. OpenOffice.ux.pl Impress Uruchamianie modułu Impress Przygotowywanie prezentacji Widoki i tryby pracy dostępne w oknie Impress Wypełnianie slajdów zawartością Zmiany na slajdach Definiowanie tła slajdów Korzystanie z wzorców stron Pokaz slajdów Drukowanie prezentacji 5 167 167 171 175 177 180 185 185 188 190 193 193 194 196 199 199 201 203 207 213 216 217 218 220 OpenOffice.ux.pl Calc to arkusz kalkulacyjny. Można w nim umieszczać tekst, liczby, wzory matematyczne oraz wykonywać obliczenia. OpenOffice.ux.pl Calc jest wyposażony w szereg funkcji automatycznych, wspomagających pracę. Możliwe jest nie tylko wykonywanie prostych obliczeń, lecz także złożonych kalku- lacji, przy których pomoc niesie Autopilot funkcji. Domyślnie nowo otwierany arkusz kalkulacyjny to w zasadzie skoroszyt zawierający trzy arkusze. W tym rodziale znajdziesz podstawowe informacje o środowisku pracy, narzędziach oraz ustawieniach typowych dla arkusza kalkulacyjnego. 1 1 0 OpenOffice.ux.pl 2.0. • Ćwiczenia praktyczne Arkusz kalkulacyjny to program stosowany w obliczeniach matema- tycznych, finansowych i statystycznych. Wyposażony jest także w narzędzia graficznego prezentowania danych i wyników. Nowy arkusz kalkulacyjny otworzy się wraz z programem OpenOffice. ux.pl Calc. Zaczniemy więc od tej metody otwierania arkusza. Ć W I C Z E N I E 6.1 Uruchamianie programu OpenOffice.ux.pl Calc Uruchom program OpenOffice.ux.pl poprzez otwarcie nowego arkusza kalkulacyjnego: 1. Kliknij przycisk Start i wybierz w menu Start pozycję Wszystkie programy, potem pozycję OpenOffice.ux.pl 2.0 i wreszcie pozycję OpenOffice.ux.pl Calc (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Aby otworzyć nowy arkusz kalkulacyjny, uruchom program OpenOffice.ux.pl Calc 2. Wyświetlone zostanie okno programu OpenOffice.ux.pl Calc (rysunek 6.2). Rozdział 6. • OpenOffice.ux.pl Calc. Podstawowe zasady obsługi 1 1 1 Rysunek 6.2. Okno programu OpenOffice.ux.pl Calc Ć W I C Z E N I E 6.2 Otwieranie nowego arkusza kalkulacyjnego z poziomu okna OpenOffice.ux.pl Calc Aby otworzyć nowy arkusz kalkulacyjny z poziomu okna już urucho- mionego programu OpenOffice.ux.pl Calc: q Kliknij na pasku narzędzi Standardowy w oknie programu OpenOffice.ux.pl Calc przycisk Nowy (rysunek 6.3) lub wybierz w oknie dowolnego programu pakietu OpenOffice.ux.pl w menu Plik pozycję Nowy, a następnie pozycję Arkusz kalkulacyjny w menu podrzędnym (rysunek 6.4). 1 1 2 OpenOffice.ux.pl 2.0. • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 6.3. Na pasku Standardowy okna programu OpenOffice.ux.pl Calc znajdziesz przycisk Nowy — służy on do tworzenia nowych arkuszy kalkulacyjnych Rysunek 6.4. Aby otworzyć nowy arkusz z poziomu okna dowolnego programu pakietu OpenOffice.ux.pl 2.0, wybierz w menu Plik tego programu pozycję Nowy, a następnie pozycję Arkusz kalkulacyjny w menu podrzędnym Efektywność korzystania z możliwości arkusza kalkulacyjnego zależy od znajomości jego narzędzi. Ć W I C Z E N I E 6.3 Narzędzia programu OpenOffce.ux.pl Calc Zapoznaj się z oknem nowego arkusza kalkulacyjnego programu Open- Office.ux.pl Calc (patrz rysunek 6.2) i narzędziami, które masz do dys- pozycji na pasku narzędzi Standardowy (rysunek 6.5) oraz pasku Formatowanie (rysunek 6.6). Rozdział 6. • OpenOffice.ux.pl Calc. Podstawowe zasady obsługi 1 1 3 Rysunek 6.5. Pasek narzędzi Standardowy i jego podstawowe elementy Przycisk Wstaw wykres pozwala wstawić wykres. Przycisk Pokaż funkcje rysunkowe wywołuje pasek Rysunek, którego niektóre narzędzia już poznałeś przy okazji studiowania narzędzi dostępnych w oknie edytora Writer. Tak jak w edytorze tekstu, te przyciski umożliwiają monitorowanie poprawności orograficznej. Przycisk Znajdź i zamień wywołuje okno dialogowe Znajdź i zamień. Przycisk Źródła danych otwiera panel, w którym masz możliwość wskazania źródła danych. Przyciski Sortuj rosnąco i Sortuj malejąco pozwalają posortować zawartość arkusza. Rysunek 6.6. Narzędzia paska narzędzi Formatowanie 1 1 4 OpenOffice.ux.pl 2.0. • Ćwiczenia praktyczne W menu Widok, wśród licznych poleceń zmiany widoku okna i jego funkcjonalności, znajdziesz polecenia typowe dla arkusza kalkulacyj- nego. Warto, abyś poznał ich działanie. Ć W I C Z E N I E 6.4 Polecenia menu Widok Rozwiń menu Widok i zapoznaj się z poleceniami Nagłówki kolumn i wierszy, Wyróżnianie wartości i Podgląd podziału stron (rysu- nek 6.7): Rysunek 6.7. W menu Widok pojawiają się polecenia typowe dla arkusza kalkulacyjnego q Wybierz w menu Widok pozycję Nagłówki kolumn i wierszy — nagłówki kolumn i wierszy zostaną ukryte. Aby je ponownie wyświetlić, wykonaj operację ponownie. Domyślnie nagłówki kolumn i wierszy są wyświetlane, a obok polecenia Nagłówki kolumn i wierszy w menu Widok jest umieszczony znacznik. q Wybierz w menu Widok polecenie Wyróżnianie wartości lub zastosuj skrót Ctrl+F8 — dzięki temu, tekstowi, liczbom i obliczeniom zostaną przyporządkowane różne kolory (rysunek 6.8). Niewątpliwie ułatwia to pracę. Aby usunąć wyróżnienie, ponownie wybierz tę samą pozycję w menu lub zastosuj skrót. Rozdział 6. • OpenOffice.ux.pl Calc. Podstawowe zasady obsługi 1 1 5 Rysunek 6.8. Tekst — X, F(X) i X^2 — ma kolor czarny, liczby są niebieskie, a wynik obliczeń — tu zawiera je kolumna C — mają kolor zielony q Wybierz w menu Widok pozycję Widok podziału stron — przełączysz się do podglądu wydruku, w którym masz możliwość wprowadzenia szeregu ustawień dotyczących sposobu drukowania (rysunek 6.9). Dodatkowe informacje na temat drukowania znajdziesz w dalszej części książki. Aby powrócić do widoku skoroszytu, wybierz w menu Widok pozycję Normalny. Jeśli w widoku podziału stron przesuniesz myszą linię podziału arkusza na strony, wprowadzisz ręczny podział arkusza. Będzie on widoczny także w widoku skoroszytu — zwróć uwagę na cienką niebieską linię. Aby usunąć ręczny podział arkusza kalkulacyjnego na strony, przejdź do widoku podziału stron, wywołaj menu kontekstowe i wybierz pozycję Usuń wszystkie ręczne podziały (rysunek 6.10). Dostęp do szeregu ustawień arkusza kalkulacyjnego masz w oknie dialogowym Opcje. Nie będziemy omawiać wszystkich jego ustawień. Zajmiemy się jedynie ustawieniami ważnymi z punktu widzenia istoty programu — a więc ustawieniami obliczeń. 1 1 6 OpenOffice.ux.pl 2.0. • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 6.9. W tym widoku możesz precyzyjnie określić podział arkusza na strony. Zwróć uwagę na postać wskaźnika myszy nad linią dzielącą domyślny podział na strony. Wskazuje ona, że możesz przeciągać ręcznie linię podziału Rysunek 6.10. Ręczny podział na strony można usunąć, korzystając z menu kontekstowego — pozycja Usuń wszystkie ręczne podziały — wywołanego w widoku podziału stron
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OpenOffice.ux.pl 2.0. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: