Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 009961 18630875 na godz. na dobę w sumie
OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Ćwiczenia - książka
OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1596-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> openoffice
Porównaj ceny (książka, ebook (-84%), audiobook).

Poznaj możliwości oferowane przez bezpłatny arkusz kalkulacyjny

Przez długi czas określenie 'arkusz kalkulacyjny' kojarzyło się wyłącznie z jedną aplikacją. Jednak rosnąca popularność systemu operacyjnego Linux i oprogramowania open source sprawiła, że na rynku pojawiło się wiele nowych narzędzi tego typu. Jednym z nich jest składnik pakietu biurowego OpenOffice - arkusz kalkulacyjny Calc. Jego możliwości w niczym nie ustępują możliwościom komercyjnych aplikacji. Jest on równie wygodny i łatwy w obsłudze. Jedną z najważniejszych cech tego narzędzia jest zdolność do wymiany plików z arkuszem Excel.

'OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Ćwiczenia' to książka przeznaczona dla początkujących użytkowników tej aplikacji. Czytając ją, poznasz podstawowe możliwości arkusza Calc - dowiesz się, jak wprowadzać, formatować i modyfikować dane w komórkach, zaznaczać komórki i przeprowadzać obliczenia. Nauczysz się korzystać z funkcji, tworzyć wykresy i rejestrować makra. Znajdziesz tu również informacje o zapisywaniu i eksportowaniu arkuszy oraz ich drukowaniu.

Poznaj Calc - dobry i darmowy arkusz kalkulacyjny!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. ˘wiczenia Autor: Waldemar Howil ISBN: 978-83-246-1596-4 Stron: 120 Poznaj mo¿liwo(cid:156)ci oferowane przez bezp‡atny arkusz kalkulacyjny (cid:149) Jak wprowadza(cid:230) i formatowa(cid:230) dane? (cid:149) Jak sprawnie przeprowadza(cid:230) obliczenia? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) wykresy i drukowa(cid:230) arkusze? Przez d‡ugi czas okre(cid:156)lenie (cid:132)arkusz kalkulacyjny(cid:148) kojarzy‡o siŒ wy‡„cznie z jedn„ aplikacj„. Jednak rosn„ca popularno(cid:156)(cid:230) systemu operacyjnego Linux i oprogramowania open source sprawi‡a, ¿e na rynku pojawi‡o siŒ wiele nowych narzŒdzi tego typu. Jednym z nich jest sk‡adnik pakietu biurowego OpenOffice (cid:150) arkusz kalkulacyjny Calc. Jego mo¿liwo(cid:156)ci w niczym nie ustŒpuj„ mo¿liwo(cid:156)ciom komercyjnych aplikacji. Jest on r(cid:243)wnie wygodny i ‡atwy w obs‡udze. Jedn„ z najwa¿niejszych cech tego narzŒdzia jest zdolno(cid:156)(cid:230) do wymiany plik(cid:243)w z arkuszem Excel. (cid:132)OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. ˘wiczenia(cid:148) to ksi„¿ka przeznaczona dla pocz„tkuj„cych u¿ytkownik(cid:243)w tej aplikacji. Czytaj„c j„, poznasz podstawowe mo¿liwo(cid:156)ci arkusza Calc (cid:150) dowiesz siŒ, jak wprowadza(cid:230), formatowa(cid:230) i modyfikowa(cid:230) dane w kom(cid:243)rkach, zaznacza(cid:230) kom(cid:243)rki i przeprowadza(cid:230) obliczenia. Nauczysz siŒ korzysta(cid:230) z funkcji, tworzy(cid:230) wykresy i rejestrowa(cid:230) makra. Znajdziesz tu r(cid:243)wnie¿ informacje o zapisywaniu i eksportowaniu arkuszy oraz ich drukowaniu. (cid:149) Poruszanie siŒ pomiŒdzy kom(cid:243)rkami arkusza (cid:149) Wpisywanie danych (cid:149) Formatowanie wprowadzonych danych (cid:149) Edycja zawarto(cid:156)ci skoroszytu (cid:149) Zaznaczanie kom(cid:243)rek (cid:149) Tworzenie wykres(cid:243)w (cid:149) Korzystanie z funkcji obliczeniowych (cid:149) Rejestrowanie i uruchamianie makropoleceæ (cid:149) Zapisywanie arkuszy (cid:149) Eksport arkuszy do plik(cid:243)w PDF (cid:149) Drukowanie Poznaj Calc (cid:150) dobry i darmowy arkusz kalkulacyjny! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Rozdział 1. Podstawy poruszania się w arkuszu kalkulacyjnym Calc Spis treści 5 9 21 43 55 67 77 85 97 Wstęp Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Wykresy Rozdział 6. Rozdział 7. Makra Rozdział 8. i wpisywania danych Formatowanie komórki Edytowanie zawartości skoroszytu Zakresy danych Funkcje w arkuszu Zapisywanie, otwieranie, eksport, drukowanie 5 Wykresy Tworzenie wykresów jest jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych, a więc i OpenOffice.ux.pl Calc. W tym rozdziale znajdą się ćwiczenia, które pomogą utworzyć kilka najbardziej charakterystycznych lub najczęściej wykorzystywanych wykresów. Ć W I C Z E N I E 5.1 Jakie rodzaje wykresów oferuje Calc? Calc oferuje kilka typów wykresów, a każdy z nich posiada parę odmian (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Typy wykresów oferowane przez Calc 68 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0 • Ćwiczenia Przed przystąpieniem do sporządzania wykresów poznamy te typy: (cid:84) Kolumnowy — pozwala porównywać dane liczbowe w kilku kolumnach. Możliwe są kolumny w kształcie prostokąta, walca, stożka i ostrosłupa. Wykres kolumnowy występuje w trzech typach: zwykłym, skumulowanym i procentowym. (cid:84) Słupkowy — w przeciwieństwie do wykresu kolumnowego, wykres słupkowy pozwala porównywać dane w poziomych słupkach. Mogą one mieć kształt prostokąta, walca, stożka lub ostrosłupa. Tutaj także występują trzy warianty: zwykły, skumulowany i procentowy. (cid:84) Kołowy — tego typu wykres ilustruje, jaką częścią całości jest wprowadzony rodzaj danych. Calc oferuje cztery warianty tego typu wykresu: zwykły, rozsunięty kołowy, pierścieniowy, rozsunięty pierścieniowy. (cid:84) Warstwowy — wykres warstwowy idealnie nadaje się do ukazania zmian trendu na przestrzeni czasu. W przypadku wykresów warstwowych mamy również do wyboru trzy warianty: zwykły, skumulowany i procentowy. (cid:84) Liniowy — podobnie jak wykres warstwowy służy do przedstawienia zmiany trendu w czasie. Jego wariantami są wykresy: punktowy, punkty i linie, tylko linie, liniowy 3D. (cid:84) Punktowy (XY) — służy do przedstawienia zmiany w trendzie. Wariantami tego typu wykresu są wykresy składające się: tylko z punktów, z punktów i linii, tylko linii i linii 3D. (cid:84) Sieć — pokazuje dane jako wartości oddalone od centrum. Może występować w trzech wariantach: punkty, punkty i linie oraz tylko linie. (cid:84) Giełdowy — służy do przedstawiania wyników giełdowych. Dostępne są cztery warianty tego typu wykresu, zwane kolejno wykresem giełdowym 1, 2, 3 oraz 4. (cid:84) Kolumnowo-liniowy — pozwala przedstawić dwie serie danych jako wykres kolumnowy i liniowy. Calc umożliwia wybór wersji składających się ze słupków i linii oraz ze słupków skumulowanych i linii. Rozdział 5. • Wykresy 69 Ć W I C Z E N I E 5.2 Jak utworzyć wykres kolumnowy? Jednym z najczęściej wykorzystywanych typów wykresów jest wykres kolumnowy. Dzięki niemu możemy przedstawić różnice w kilku kate- goriach danych. Aby sporządzić wykres kolumnowy: (cid:84) Narysuj prostą tabelę, na przykład taką jak na rysunku 5.2. Rysunek 5.2. Ta tabela będzie podstawą wykresu (cid:84) Zaznacz całą tabelę, przesuwając kursor od komórki A1 do D4. (cid:84) Kliknij znajdującą się na standardowym pasku narzędziowym ikonę narzędzia Wykres (rysunek 5.3). Rysunek 5.3. Ikona narzędzia Wykres na pasku narzędziowym (cid:84) W otwartym Kreatorze wykresów wybierz zwykły wariant wykresu kolumnowego (rysunek 5.4). Rysunek 5.4. Wybór typu wykresu 70 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0 • Ćwiczenia (cid:84) Drugi krok polega na określeniu zakresu danych (rysunek 5.5). Zostały już wcześniej zaznaczone, więc teraz znajdują się w odpowiednim polu. Musisz w tym kroku jeszcze sprecyzować, czy serie danych mają być przedstawiane w wierszach, czy w kolumnach. Różnicę widać na rysunku 5.6 i 5.7. Zaznaczamy też opcję, aby pierwszy wiersz i pierwsza kolumna były etykietami z nazwami serii danych. Rysunek 5.5. Określanie zakresu danych wykresu Rysunek 5.6. Serie danych przedstawione w wierszach (cid:84) W trzecim kroku możesz dostosować zakresy danych do poszczególnych serii. Jeżeli wszystko wcześniej zostało poprawnie zaznaczone, nie musisz już nic robić (rysunek 5.8). (cid:84) W ostatnim kroku możesz nadać wykresowi tytuł oraz podtytuł. Możesz również wpisać nazwy danych określanych osiami X i Y, a także wyświetlić siatkę oraz zdecydować, w którym miejscu ma się znajdować legenda (rysunek 5.9). Po wykonaniu czynności opisanych w tych czterech krokach uzyskasz efekt podobny do przedstawionego na rysunku 5.10. Rozdział 5. • Wykresy 71 Rysunek 5.7. Serie danych przedstawione w kolumnach Rysunek 5.8. Dostosowywanie zakresu danych Rysunek 5.9. Dodawanie różnych elementów wykresu 72 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0 • Ćwiczenia Rysunek 5.10. Wykres słupkowy wraz z tabelą, z której pochodzą dane Ć W I C Z E N I E 5.3 Jak utworzyć wykres kolumnowo-liniowy? W tym ćwiczeniu wykonamy wykres kolumnowo-liniowy. Ten typ wy- kresu może być szczególnie przydatny, gdy oprócz zaprezentowania danych w słupkach, dodatkowo chcemy pokazać jakąś inną zależność. W naszym przypadku będzie to średnia sprzedaż z miesiąca. Aby utworzyć wykres: (cid:84) Zaprojektuj tabelę, taką jak ta zaprezentowana na rysunku 5.11. Rysunek 5.11. Tabela, na podstawie której powstanie wykres kolumnowo- -słupkowy (cid:84) Przytrzymując lewy przycisk myszy, zaznacz kursorem cały obszar tabeli od komórki A1 do komórki D6. (cid:84) Kliknij ikonę narzędzia Wykres na pasku narzędziowym i w otwartym Kreatorze wykresów wybierz wykres kolumnowo-liniowy zwykły z jedną linią (rysunek 5.12). (cid:84) W kolejnym kroku musisz określić sposób pokazania danych. W przypadku tabeli, która służy za podstawę wykresu w tym Rozdział 5. • Wykresy 73 Rysunek 5.12. Tabela wraz z Kreatorem wykresu ćwiczeniu, musisz wybrać opcję Seria danych w wierszach oraz zaznaczyć, że pierwsza kolumna i wiersz będą etykietami (rysunek 5.13). Rysunek 5.13. Wybór zakresu danych do wykresu (cid:84) W trzecim kroku usuń w polu Serie danych pozycję Wiersz 5, jest on bowiem pusty, a pozostawienie go zniekształciłoby wykres (rysunek 5.14). (cid:84) Na koniec nadaj wykresowi tytuł oraz podtytuł. Określ też, jakie nazwy będą nosiły osie X i Y. Jeżeli uważasz, że legenda powinna być wyświetlana, zaznacz odpowiednią opcję i wskaż miejsce wyświetlania opisu (rysunek 5.15). (cid:84) Utworzony przez Ciebie wykres kolumnowo-liniowy powinien wyglądać tak jak ten zaprezentowany na rysunku 5.16. 74 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0 • Ćwiczenia Rysunek 5.14. Seria danych pozostaje bez zmian Rysunek 5.15. Wybór elementów dodatkowych wykresu Rysunek 5.16. Wykres wraz z tabelą z danymi Rozdział 5. • Wykresy 75 Wyniki sprzedaży konkretnych książek w poszczególnych miesiącach zaprezentowane są w słupkach. Linia przedstawia średnią miesięczną sprzedaż wszystkich książek. Trzeba przyznać, że wskaźnik sprzedaży nie jest zbyt optymistycznie nastrajający, spróbujmy więc zmienić to w następnym ćwiczeniu. Ć W I C Z E N I E 5.4 Jak zaktualizować wykres? Kiedy wykres został już utworzony, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zaktualizować. Aktualizacja wykresu jest możliwa przez modyfikowanie wpisów w tabeli, z której wykres bierze dane. Na rysunku 5.17 został przed- stawiony wykres z poprzedniego ćwiczenia, tyle że dane ze sprzedaży książek okazały się o wiele bardziej optymistyczne, niż zakładano poprzednio. Rysunek 5.17. Zmieniony wykres Podczas tworzenia wykresów musisz dokładnie przemyśleć, jakie dane i w jakiej postaci masz zamiar przedstawić. Nie każdy wykres nadaje się do przedstawiania wszystkich danych. Nie trzeba przecież nikogo prze- konywać, że dane z poprzednich ćwiczeń w postaci wykresu giełdo- wego byłyby mało czytelne. Warto więc poświęcić chwilę na to, aby wybrać najbardziej odpowiedni typ wykresu, czyli taki, z którego sami będziemy zadowoleni i który przede wszystkim będzie czytelny dla odbiorców.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: