Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00356 006990 18462238 na godz. na dobę w sumie
OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego - książka
OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0913-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> openoffice
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dynamiczny rozwój oprogramowania o otwartym dostępie do kodu źródłowego sprawił, że większość popularnych komercyjnych aplikacji niezbędnych do pracy w biurze i domu ma swoje alternatywy w postaci dobrych bezpłatnych programów. Jednym z nich jest Calc 2.0, który z powodzeniem zastępuje Excela. Warto jednak pamiętać, że wiele funkcji w arkuszu Calc działa nieco inaczej niż w jego komercyjnym odpowiedniku, a nabranie wprawy w korzystaniu z nich wymaga nieco czasu, który z pewnością niniejsza książka pomoże Ci skrócić.

'OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego' to praktyczny przegląd setek zadziwiających możliwości tej bezpłatnej aplikacji. Poznasz środowisko pracy arkusza Calc, wszystkie przydatne funkcje i operacje, w tym działania finansowe i statystyczne, a także sposoby pracy z bazami danych. Ponadto dowiesz się, jak manipulować tekstem i zawartością komórek oraz wykonywać wiele innych potrzebnych obliczeń i zadań, co pozwoli Ci błyskawicznie zamienić Excela na jego równie funkcjonalny, ale darmowy odpowiednik.

Poznaj bogactwo możliwości arkusza Calc 2.0
i zacznij korzystać z darmowego oprogramowania!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego Autor: Maciej Groszek ISBN: 978-83-246-0913-0 Format: B5, stron: oko³o 280 Przyk³ady na ftp: 1577 kB Dynamiczny rozwój oprogramowania o otwartym dostêpie do kodu Ÿród³owego sprawi³, ¿e wiêkszoœæ popularnych komercyjnych aplikacji niezbêdnych do pracy w biurze i domu ma swoje alternatywy w postaci dobrych bezp³atnych programów. Jednym z nich jest Calc 2.0, który z powodzeniem zastêpuje Excela. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e wiele funkcji w arkuszu Calc dzia³a nieco inaczej ni¿ w jego komercyjnym odpowiedniku, a nabranie wprawy w korzystaniu z nich wymaga nieco czasu, który z pewnoœci¹ niniejsza ksi¹¿ka pomo¿e Ci skróciæ. „OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego” to praktyczny przegl¹d setek zadziwiaj¹cych mo¿liwoœci tej bezp³atnej aplikacji. Poznasz œrodowisko pracy arkusza Calc, wszystkie przydatne funkcje i operacje, w tym dzia³ania finansowe i statystyczne, a tak¿e sposoby pracy z bazami danych. Ponadto dowiesz siê, jak manipulowaæ tekstem i zawartoœci¹ komórek oraz wykonywaæ wiele innych potrzebnych obliczeñ i zadañ, co pozwoli Ci b³yskawicznie zamieniæ Excela na jego równie funkcjonalny, ale darmowy odpowiednik. • Instalowanie Calc 2.0 • Zarz¹dzanie bazami danych • Wykonywanie obliczeñ finansowych • Manipulowanie datami i godzinami • Stosowanie funkcji informacyjnych i logicznych • Korzystanie z funkcji matematycznych • Obliczanie statystyk • Manipulowanie tekstem • Zarz¹dzanie arkuszami Poznaj bogactwo mo¿liwoœci arkusza Calc 2.0 i zacznij korzystaæ z darmowego oprogramowania! Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .............................................................................................. 9 Rozdział 1. Instalacja arkusza .......................................................................... 13 Rozdział 2. Funkcje bazy danych ...................................................................... 25 Argumenty funkcji bazy danych ......................................................................................25 Ile rekordów spełnia kryterium wyszukiwania i zawiera wartości numeryczne? ........... 26 Ile rekordów spełnia kryterium wyszukiwania i zawiera wartości numeryczne lub alfanumeryczne? ...................................................................................................... 32 Ile wynosi największa zawartość komórki spełniającej kryteria wyszukiwania w całej bazie danych? .................................................................................................... 33 Ile wynosi najmniejsza zawartość komórki spełniającej kryteria wyszukiwania w całej bazie danych? .................................................................................................... 34 Ile wynosi odchylenie standardowe populacji na podstawie próbki? .............................. 35 Ile wynosi odchylenie standardowe populacji na podstawie wszystkich komórek zakresu danych spełniających warunki wyszukiwania? ............................................... 36 Co znajduje się w komórce bazy danych spełniającej kryteria wyszukiwania? ................. 38 Ile wynosi wartość średnia wszystkich pól we wszystkich rekordach spełniających kryteria wyszukiwania? .......................................................................... 40 Ile wynosi suma wartości wszystkich pól we wszystkich rekordach spełniających kryteria wyszukiwania? .......................................................................... 41 Ile wynosi wariancja wartości wszystkich pól we wszystkich rekordach spełniających kryteria wyszukiwania? .......................................................................... 42 Rozdział 3. Funkcje finansowe ......................................................................... 45 Ile wynoszą należne odsetki od papierów wartościowych w przypadku rat okresowych? .....45 Ile wynoszą odsetki od papierów wartościowych w przypadku płatności jednorazowej w dniu rozliczenia? ....................................................................................................... 47 Ile wynosi wartość amortyzacji dla okresu rozliczeniowego w amortyzacji degresywnej? ................................................................................................................ 49 Ile wynosi wartość amortyzacji dla okresu rozliczeniowego w amortyzacji liniowej? .......49 Ile wynosi amortyzacja środka trwałego za podany okres metodą podwójnego spadku wartości? ......................................................................... 50 Ile wynosi amortyzacja środka trwałego za podany okres wyliczana metodą arytmetycznego spadku wartości? ................................................... 52 Ile wynosi dyskonto papierów wartościowych? .............................................................. 53 Ile wynosi okres odsetkowy dla papierów wartościowych o oprocentowaniu stałym? ......... 56 Ile wynoszą efektywne roczne stopy oprocentowania? ................................................... 58 Ile wynosi roczna stopa procentowa przy znanej rocznej stopie nominalnej? ................ 59 4 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego Ile wynosi wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji? ......................................................... 61 Ile wynosi wysokość odsetek w przypadku stałych rat amortyzacyjnych? ..................... 62 Jaką kwotę należy zainwestować, aby uzyskać określoną kwotę raty rocznej? .......................64 Ile wynosi kwota wypłacana dla papierów wartościowych o oprocentowaniu stałym? ........ 66 Ile wynosi kwota amortyzacji dla jednego okresu całkowitego czasu amortyzacji artykułu? ........................................................................................................................ 68 Ile wynosi wartość amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu? ............... 69 Ile wynoszą łączne odsetki wypłacane dla inwestycji o stałej stopie procentowej? ....... 70 Ile wynoszą odsetki skumulowane dla okresu? ............................................................... 71 Jak wyliczyć łączne odsetki wypłacane dla okresu inwestycji o stałej stopie procentowej? ..................................................................................... 73 Ile wynosi łączna wartość wykupu kredytu? ................................................................... 75 Jak szybko zamienić ułamek zwykły na dziesiętny? ....................................................... 77 Jak szybko zamienić wartość wyrażoną w postaci liczby dziesiętnej na postać ułamkową? ................................................................................................... 78 Ile wynosi liczba okresów wymaganych, aby wkład osiągnął oczekiwaną wartość? ...... 79 Ile wynosi zmodyfikowany okres Macauley’a? .............................................................. 80 Ile wynosi zmodyfikowana wewnętrzna stopa procentowa dla serii inwestycji? ........... 81 Ile wynosi roczna nominalna stopa procentowa na podstawie stopy efektywnej i liczby okresów waloryzacji w roku? ......................................................................... 82 Ile wynosi roczna nominalna stopa procentowa na podstawie efektywnej stopy oprocentowania i liczby płatności odsetek w ciągu roku? ............................................ 83 Ile wynosi bieżąca wartość netto inwestycji na podstawie serii okresowych przepływów środków pieniężnych przy określonej stopie dyskontowej? .................... 84 Ile wynosi płatność okresowa dla rat rocznych przy założeniu stałej stopy procentowej? .................................................................... 85 Ile wynosi wartość spłaty kapitału dla podanego okresu inwestycji przy założeniu regularnych stałych wpłat i stałej stopy oprocentowania? ................... 87 Ile wynosi wartość rynkowa papieru wartościowego? .................................................... 88 Ile wynosi cena za każde 100 jednostek walutowych wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego? .................................................................... 90 Jaka jest cena za 100 jednostek wartości nominalnej papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie? .................................................................................. 91 Ile wynosi roczna wartość zwrotu bonu skarbowego? .................................................... 93 Ile wynosi cena 100 jednostek wartości nominalnej bonu skarbowego? ............................ 94 Ile wynosi rentowność bonu skarbowego? ...................................................................... 95 Ile wynosi rentowność papieru wartościowego? ............................................................. 96 Ile wynosi roczna rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego? ................... 98 Ile wynosi roczna rentowność papieru wartościowego o odsetkach wypłacanych w dniu spłaty? ..................................................................... 99 Ile dni dzieli datę pierwszej płatności odsetek od papieru wartościowego i datę rozliczenia? .............................................................................. 100 Ile wynosi liczba dni w bieżącym okresie odsetkowym obejmującym datę rozliczenia? ........................................................................................................ 101 Ile wynosi liczba dni od daty rozliczenia do daty następnych odsetek? ........................... 103 Kiedy przypada data pierwszych odsetek po dacie rozliczenia? ................................... 104 Ile wynosi liczba płatności odsetek od daty rozliczenia do daty spłaty? ....................... 105 Jaka jest data płatności odsetek przed datą rozliczenia? ............................................... 106 Ile wynosi wartość przyszła inwestycji? ........................................................................... 107 Ile wynosi roczna stopa procentowa wynikającą z lokaty kapitału? ............................. 108 Ile wynosi amortyzacja okresowa? ................................................................................ 109 Ile wynosi liczba okresów inwestycji przy założeniu okresowych stałych wpłat i stałej stopy oprocentowania? .................................................................................... 110 Spis treści 5 Rozdział 4. Funkcje daty i godziny .................................................................. 113 Jak wyliczyć dzień odległy o określoną liczbę dni roboczych od daty początkowej? ......... 113 Jak zamienić liczby godzin, minut i sekund na bieżącą wartość czasu? ....................... 115 Jak zamienić liczby dni, miesięcy i lat na datę zapisaną jako rok, miesiąc i dzień? ......... 116 Ile dni dzieli dwie daty? ................................................................................................. 117 Ile dni dzieli dwie daty, jeśli rok liczy 360 dni? ............................................................ 118 Ile dni ma miesiąc? ........................................................................................................ 119 Ile dni ma rok? ............................................................................................................... 120 Jaki to dzień tygodnia? .................................................................................................. 121 Jaki jest ostatni dzień miesiąca? .................................................................................... 122 Ile wynosi liczba godzin dla podanej wartości czasu? .................................................. 123 Jaki jest numer miesiąca? .............................................................................................. 123 Ile wynosi liczba minut dla podanej wartości czasu? .................................................... 124 Ile dni roboczych przypada między dwiema datami? ................................................... 125 Jaki jest numer tygodnia? .............................................................................................. 126 Czy rok jest przestępny? ................................................................................................ 127 Ile wynosi liczba sekund dla podanej wartości czasu? .................................................. 127 Kiedy wypada Niedziela Wielkanocna? ........................................................................ 128 Jaki ułamek roku stanowią dni pomiędzy dwiema datami? .......................................... 129 Rozdział 5. Funkcje informacyjne ................................................................... 131 Jak zamienić zawartość komórki w komunikat #NIE DOTYCZY? ............................. 131 Jak sprawdzić, czy zawartość komórki jest odwołaniem? ............................................ 132 Jak sprawdzić, czy komórka zawiera błąd? ................................................................... 132 Jak sprawdzić, czy komórka zawiera #NIE DOTYCZY? ............................................. 134 Jak sprawdzić, czy w komórce występuje formuła? ...................................................... 135 Jak sprawdzić, czy w komórce występuje liczba? ......................................................... 136 Jak sprawdzić, czy komórka zawiera wartość logiczną? ............................................... 137 Jak sprawdzić, czy komórka nie zawiera tekstu? .......................................................... 138 Jak sprawdzić, czy komórka zawiera tekst? .................................................................. 139 Jak sprawdzić, czy komórka jest pusta? .......................................................................... 140 Jaka formuła wpisana jest w komórce? ......................................................................... 140 Jak odczytać numer kolumny? ...................................................................................... 141 Jak odczytać numer wiersza? ........................................................................................ 142 Jak odczytać numer arkusza? ........................................................................................ 142 Jak odczytać zawartość komórki bez formatowania? .................................................... 143 Ile cyfr zmieści się w komórce? .................................................................................... 144 Rozdział 6. Funkcje logiczne .......................................................................... 145 Jak przypisać komórce wartość FAŁSZ? ...................................................................... 145 Jak przypisać komórce wartość PRAWDA? ................................................................. 146 Jak wyznaczyć iloczyn logiczny? .................................................................................. 146 Jak wykonać test logiczny? ........................................................................................... 147 Jak wyznaczyć sumę logiczną? ..................................................................................... 148 Jak zanegować wartość logiczną? ................................................................................. 149 Rozdział 7. Funkcje trygonometryczne ............................................................. 151 Jak wykonać wykres funkcji arcus cosinus? ................................................................. 151 Jak wykonać wykres funkcji arcus cosinus hiperboliczny? .......................................... 156 Jak wykonać wykres funkcji arcus cotangens? ............................................................. 157 Jak wykonać wykres funkcji arcus cotangens hiperboliczny? ...................................... 158 Jak wykonać wykres funkcji arcus sinus? ..................................................................... 159 Jak wykonać wykres funkcji arcus sinus hiperboliczny? .............................................. 160 Jak wykonać wykres funkcji arcus tangens? ................................................................. 161 Jak wykonać wykres funkcji arcus tangens na podstawie współrzędnych? .................. 162 6 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego Jak wykonać wykres funkcji arcus tangens hiperboliczny? .......................................... 164 Jak wykonać wykres funkcji cosinus? ........................................................................... 165 Jak wykonać wykres funkcji cosinus hiperboliczny? .................................................... 166 Jakie jeszcze funkcje trygonometryczne zawiera OpenOffice.ux.pl Calc? ................... 167 Jak wykonywać wykresy wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych? ............ 167 Rozdział 8. Funkcje matematyczne ................................................................. 169 Jak sprawdzić nieparzystość liczby? ............................................................................. 169 Jak sprawdzić parzystość liczby? .................................................................................. 170 Jaką wartość ma liczba e? .............................................................................................. 170 Jak obliczyć największy wspólny dzielnik? .................................................................. 171 Ile wynosi iloczyn liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10? ..................................................... 171 Ile wynosi liczba kombinacji? ....................................................................................... 172 Ile wynosi najmniejsza wspólna wielokrotność liczb? .................................................. 173 Jak policzyć komórki spełniające kryterium? ............................................................... 174 Jak policzyć puste komórki? .......................................................................................... 175 Jak wyznaczyć wartość całkowitą liczby? ..................................................................... 175 Jak obliczyć logarytm naturalny? .................................................................................. 176 Jak obliczyć logarytm o podstawie 13,5? ...................................................................... 177 Jak wygenerować liczbę losową? .................................................................................. 178 Jak obliczyć resztę z dzielenia? ..................................................................................... 179 Jak wyznaczyć wartość bezwzględną liczby? ............................................................... 180 Jak wyznaczyć najbliższą całkowitą wielokrotność liczby? ......................................... 181 Jak wyliczyć silnię sum argumentów podzieloną przez iloczyn silni argumentów? ........ 182 Jak wstawić do komórki liczbę Pi? ................................................................................ 183 Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy? ......................................................................... 183 Jak obliczyć potęgę liczby? ........................................................................................... 184 Jak obliczyć część całkowitą z dzielenia? ..................................................................... 185 Jak zamienić stopnie na radiany? .................................................................................. 186 Jak zamienić radiany na stopnie? .................................................................................. 186 Jak wyliczyć liczbę całkowitą losową należącą do zadanego przedziału? .................... 187 Jak obliczyć silnię? ........................................................................................................ 188 Jak zsumować zawartość komórek znajdujących się w określonym zakresie? ............. 188 Jak obliczyć sumę kwadratów? ..................................................................................... 189 Jak zaokrąglić liczbę? .................................................................................................... 190 Rozdział 9. Funkcje macierzowe ..................................................................... 193 Co to jest macierz? ........................................................................................................ 193 Co to jest formuła macierzowa? .................................................................................... 193 Jak pomnożyć wszystkie komórki w zakresie przez 10? .............................................. 194 Jakich operatorów można używać w odwołaniu do macierzy? ..................................... 194 Jak edytować formuły macierzowe? .............................................................................. 195 Jak zmienić kolor czcionki w macierzy? ....................................................................... 196 Jak kopiować formuły macierzowe? ............................................................................. 196 Jak zmienić zakres komórek formuły macierzowej? ..................................................... 196 Jak mnożyć macierze? ................................................................................................... 197 Jak wyznaczyć macierz odwrotną? ................................................................................ 198 Jak przetransponować macierz? .................................................................................... 199 Jak obliczyć wyznacznik macierzy? .............................................................................. 200 Rozdział 10. Funkcje statystyczne .................................................................... 203 Jak obliczyć prawdopodobieństwo próbki dla rozkładu dwumianowego? ................... 203 Jak wyliczyć kwadrat współczynnika korelacji Pearsona? ........................................... 204 Jak wyliczyć gęstość prawdopodobieństwa skumulowanego rozkładu beta? ............... 205 Spis treści 7 Jak wyliczyć odwrotność funkcji gęstości prawdopodobieństwa skumulowanego rozkładu beta? .................................................................................. 206 Jak wyliczyć wartość prawdopodobieństwa z oznaczonej funkcji chi-kwadrat o potwierdzonej hipotezie? ......................................................................................... 207 Jak obliczyć odwrotność jednośladowego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat? ................................................................................................. 209 Jak wyliczyć rozkład dwumianowy? ............................................................................. 209 Jak wyliczyć rozkład wykładniczy? .............................................................................. 211 Jak wyznaczyć prawdopodobieństwo odchylenia od losowego rozkładu dwóch serii testowych opartych na teście chi-kwadrat na niezależność? ................... 212 Jak wyznaczyć standardowy skumulowany rozkład normalny? ................................... 212 Jak obliczyć rozkład F? ................................................................................................. 213 Jak wyznaczyć transformatę Fishera? ........................................................................... 214 Jak wyznaczyć wartość rozkładu gamma? .................................................................... 215 Jak wyznaczyć rozkład hipergeometryczny? ................................................................ 216 Jak wyznaczyć średnią geometryczną próbki? .............................................................. 217 Jak wyliczyć średnią harmoniczną zbioru danych? ....................................................... 218 Jak wyliczyć średnią zbioru danych z pominięciem procentowej wartości alfa danych o wartościach granicznych? ............................................................................... 219 Jak wyliczyć wynik testu F? .......................................................................................... 220 Jak wyliczyć dwustronny obszar krytyczny P dla testu Z o rozkładzie standardowym? ..... 221 Jak wyliczyć kowariancję iloczynu par odchyleń? ........................................................ 222 Jak wyliczyć K-tą największą wartość zbioru danych? ................................................. 222 Jak wyliczyć współczynnik korelacji pomiędzy dwoma zbiorami danych? ................. 223 Jak wyznaczyć kwartyl zbioru danych? ........................................................................ 224 Jak wyznaczyć medianę zbioru liczb? ........................................................................... 226 Jak wyznaczyć średnią z odchyleń bezwzględnych punktów danych od ich wartości średniej? ............................................................................................. 227 Jak wyznaczyć chwilowy współczynnik korelacji iloczynu Pearsona? ........................ 228 Jak wyznaczyć pozycję procentową wartości w próbce? .............................................. 228 Jak wyznaczyć liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów? .................................. 229 Jak wyznaczyć wariancję na podstawie próbki? ........................................................... 230 Rozdział 11. Funkcje liczb zespolonych ............................................................. 233 Jak wyliczyć wartość bezwzględną liczby zespolonej? ................................................ 233 Jak zapisać liczbę zespoloną w postaci części rzeczywistej i części urojonej? ............. 234 Jak wyznaczyć część urojoną liczby zespolonej? .......................................................... 234 Jak wyznaczyć kąt, pod jakim nachylony jest wektor opisany przez liczbę zespoloną? .............................................................................................. 235 Jak wyznaczyć wartość sprzężoną liczby zespolonej? .................................................. 236 Jak wyznaczyć cosinus liczby zespolonej? ................................................................... 236 Jak pomnożyć dwie liczby zespolone? .......................................................................... 237 Jak podnieść liczbę Eulera do potęgi o wykładniku równym liczbie zespolonej? ....................... 237 Jak wyliczyć logarytm naturalny liczby zespolonej? .................................................... 238 Jak wyliczyć logarytm dziesiętny liczby zespolonej? ................................................... 239 Jak wyliczyć logarytm o podstawie 2 z liczby zespolonej? .......................................... 239 Jak wyznaczyć potęgę całkowitą liczby zespolonej? .................................................... 240 Jak wyliczyć część rzeczywistą liczby zespolonej? ...................................................... 241 Jak wyliczyć sinus liczby zespolonej? ........................................................................... 241 Jak wyliczyć pierwiastek kwadratowy liczby zespolonej? ............................................ 242 Jak wyliczyć różnicę dwóch liczb zespolonych? .......................................................... 243 Jak wyliczyć sumę liczb zespolonych? ......................................................................... 243 8 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego Rozdział 12. Funkcje tekstowe ........................................................................ 245 Jak zamienić liczbę rzymską na arabską? ...................................................................... 245 Jak zamienić liczbę naturalną na liczbę w innym systemie liczbowym? ...................... 246 Jak zamienić na liczbę w systemie dziesiętnym liczbę innego systemu? ...................... 247 Jak policzyć znaki w tekście? ........................................................................................ 248 Jaki jest kod numeryczny pierwszego znaku w łańcuchu? ............................................ 249 Jak przekształcić liczbę na wartość w formacie walutowym? ...................................... 250 Jak wyświetlić początkowe znaki w ciągu tekstowym? ................................................ 250 Jak zamienić wszystkie litery ciągu na małe? ............................................................... 251 Jak zamienić wszystkie litery ciągu na wielkie? ........................................................... 252 Jak wyświetlić określoną liczbę znaków, zaczynając od wskazanego znaku w tekście? ..... 252 Jak porównać dwa ciągi tekstowe? ................................................................................ 253 Jak zamienić liczbę arabską na rzymską? ...................................................................... 254 Jak połączyć ciągi znaków? ........................................................................................... 255 Rozdział 13. Operacje na komórkach ................................................................ 257 Do jakiej wartości ma miejsce odwołanie pośrednie? ................................................... 257 Jak określić arkusz, do którego ma miejsce odwołanie? ............................................... 258 Jak wyświetlić zawartość komórki określonej przez numer wiersza i kolumny? ......... 259 Jak odczytać numer kolumny odwołania do komórki? ................................................. 260 Jak wyświetlić liczbę arkuszy objętych odwołaniem? .................................................. 261 Jak wyliczyć liczbę kolumn odwołania? ....................................................................... 263 Jak znaleźć adres komórki, w której sygnalizowany jest błąd? .................................... 263 Zakończenie ................................................................................ 265 Skorowidz .................................................................................... 269 Rozdział 8. Funkcje matematyczne W rozdziale opisano wybrane funkcje matematyczne arkusza OpenOffice.ux.pl Calc. Jak sprawdzić nieparzystość liczby? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji CZY.NPARZ. Zwraca wartość PRAWDA, jeśli jej argument jest liczbą nieparzystą, lub FAŁSZ, jeśli jej argument jest liczbą parzystą. Ma ona następującą składnię: CZY.NPARZ(wartość) gdzie: wartość — sprawdzana wartość. Ćwiczenie 8.1. Sprawdź, czy liczba 1 jest nieparzysta. Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach A1 i B1 wpisz opis: Liczba i Jest nieparzysta. 2. W komórkach A2 i B2 wpisz odpowiednio: 1 i =CZY.NPARZ(A2). 3. Zapisz formułę. W komórce B2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.1). Rysunek 8.1. Liczba 1 jest nieparzysta Wczytaj plik r08_01_a.ods. Sprawdź, czy liczby 0 i 5,6 są nieparzyste. 170 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego Jak sprawdzić parzystość liczby? Sprawdzenie parzystości liczby można wykonać w sposób analogiczny do sposobu sprawdzania nieparzystości. Zamiast formuły CZY.NPARZ należy użyć formuły CZY.PARZ. Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą parzystą, lub FAŁSZ, jeśli wartość jest liczbą nieparzystą. Ma ona następującą składnię: CZY.PARZ(wartość) gdzie: wartość — sprawdzana wartość. Wczytaj plik r08_01_a.ods. Zmień wpisy w komórkach B1 i B2, aby w arkuszu można było sprawdzać parzystość liczby. Sprawdź, czy liczby 0 i 0,6 są parzyste. Jaką wartość ma liczba e? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji EXP. Zwraca ona liczbę e podniesioną do potęgi podanej liczby. Ma ona następującą składnię: EXP(Liczba) gdzie: Liczba — potęga, do której ma zostać podniesiona liczba e. Ćwiczenie 8.2. Sprawdź, jaką wartość ma liczba e. Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach A1 i B1 wpisz opis: Liczba i EXP. 2. W komórkach A2 i B2 wpisz odpowiednio: 1 i =EXP(A2). 3. Zapisz formułę. W komórce B2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.2). Rysunek 8.2. Komórka B2 została sformatowana jako liczba z 20 miejscami po przecinku Wczytaj plik r08_01_b.ods. Dla jakiej wartości argumentu formuła z komórki B2 zwraca wartość 1? Ile wynosi liczba e podniesiona do potęgi –46? Rozdział 8. ♦ Funkcje matematyczne 171 Jak obliczyć największy wspólny dzielnik? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji GCD. Zwraca ona największy wspólny dzielnik dwóch lub więcej liczb całkowitych. Ma ona następującą składnię: GCD(liczba_całkowita_od_1_do_30) gdzie: liczba_całkowita_od_1_do_30 — liczby całkowite, dla których należy obliczyć najwięk- szy wspólny dzielnik. Ćwiczenie 8.3. Ile wynosi największy wspólny dzielnik liczb: 13 i 66? Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach A1 i B1 wpisz opis: Liczby i NWD. 2. W komórkach A2 i A3 wpisz odpowiednio: 13 i 66. 3. W komórce B2 wpisz formułę =GCD(A2;A3). 4. Zapisz formułę. W komórce B2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.3). Rysunek 8.3. Największym wspólnym dzielnikiem liczb 13 i 66 jest 1 Wczytaj plik r08_01_c.ods. Znajdź NWD dla liczb 0 i 1. Jak wytłumaczysz wynik zwrócony przez formułę? Ile wynosi iloczyn liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji ILOCZYN. Zwraca ona iloczyn liczb, które są jej argumentami. Ma ona następującą składnię: ILOCZYN(liczba 1 do 30) 172 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego gdzie: liczba 1 do 30 — argumenty funkcji (maksymalnie 30), których iloczyn należy obliczyć. Ćwiczenie 8.4. Ile wynosi iloczyn liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10? Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach A1 i B1 wpisz opis: Liczby i Iloczyn. 2. W komórkach od A2 do A11 wpisz liczby 1 i 10. 3. W komórce B2 wpisz formułę =ILOCZYN(A2:A11). 4. Zapisz formułę. W komórce B2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.4). Rysunek 8.4. Formuła zapisana w komórce B2 zwróciła iloczyn liczb z komórek od A2 do A11 Ile wynosi liczba kombinacji? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji KOMBINACJE. Zwraca ona liczbę kombinacji dla liczby obiektów. Ma ona następującą składnię: KOMBINACJE(liczba_1;liczba_2) gdzie: liczba_1 — liczba wszystkich elementów, liczba_2 — liczba wybranych elementów. Ćwiczenie 8.5. Ile wynosi liczba kombinacji 2 elementów ze zbioru 3 elementów? Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach A1, B1 i C1 wpisz opis: Liczba 1, Liczba 2, Kombinacje. Rozdział 8. ♦ Funkcje matematyczne 173 2. W komórce A2 wpisz liczbę 3. 3. W komórce B2 wpisz liczbę 2. 4. W komórce C2 wpisz formułę =KOMBINACJE(A2;B2). 5. Zapisz formułę. W komórce C2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.5). Rysunek 8.5. Formuła zwróciła liczbę kombinacji 2 elementów ze zbioru 3 elementów Wczytaj plik r08_01_e.ods. Ile wynosi liczba kombinacji 6 spośród 49 elementów? Ile wynosi najmniejsza wspólna wielokrotność liczb? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji LCM. Zwraca ona najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch lub więcej liczb całko- witych. Ma ona następującą składnię: LCM(liczba_całkowita_od_1_do_30) gdzie: liczba_całkowita_od_1_do_30 — liczby całkowite, dla których należy obliczyć najmniej- szą wspólną wielokrotność. Ćwiczenie 8.6. Ile wynosi najmniejsza wspólna wielokrotność liczb: 3, 2, 1? Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach A1 i B1 wpisz opis: Liczby, NWW. 2. W komórce A2 wpisz liczbę 3. 3. W komórce A3 wpisz liczbę 2. 4. W komórce A4 wpisz liczbę 1. 5. W komórce B2 wpisz formułę =LCM(A2;A4). 6. Zapisz formułę. W komórce B2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.6). Wczytaj plik r08_01_f.ods. Ile wynosi najmniejsza wspólna wielokrotność liczb: 1, 4 i 5? 174 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego Rysunek 8.6. Formuła zwróciła najmniejszą wspólną wielokrotność liczb: 3, 2 i 1 Jak policzyć komórki spełniające kryterium? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji LICZ.JEŻELI. Zwraca ona liczbę elementów w zakresie komórek spełniających okre- ślone kryteria. Ma ona następującą składnię: LICZ.JEŻELI(zakres;kryteria) gdzie: zakres — zakres komórek, do którego będą zastosowane kryteria, kryteria — kryteria wyszukiwania w postaci liczby, wyrażenia lub ciągu znaków. Kryteria określają komórki, które mają być uwzględnione w obliczeniach. Funkcja pozwala także na wprowadzenie poszukiwanego tekstu w formie wyrażenia regularnego. Na przykład: (cid:141) wprowadzenie ciągu b* pozwala na wyszukanie wszystkich słów rozpoczynających się na literę b; (cid:141) wprowadzenie frazy wszystko.* pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu wszystko, po którym następują dowolne znaki; (cid:141) wprowadzenie tekstu w cudzysłowie umożliwia wyszukanie tekstu dosłownego. Ćwiczenie 8.7. Ilu handlowców osiągnęło sprzedaż wyższą niż 1000 szt. towaru? Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach A1, B1 i C1 wpisz opis: Handlowiec, Sprzedaż, Wynik 2. W komórkach od A2 do A4 wpisz: Abacki, Babacki, Dabacki. 3. W komórkach od B2 do B4 wpisz: 999, 700, 1000. 4. W komórce C2 wpisz formułę =LICZ.JEŻELI(B2:B4; 1000 ). 5. Zapisz formułę. W komórce C2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.7). Rozdział 8. ♦ Funkcje matematyczne 175 Rysunek 8.7. Żaden z handlowców nie sprzedał więcej niż 1000 sztuk towaru Wczytaj plik r08_01_g.ods. Zwiększ wartość wpisaną w komórce B4 do 1001. Co zwró- ciła formuła? Jak policzyć puste komórki? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji LICZ.PUSTE. Zwraca ona liczbę pustych komórek w badanym zakresie. Ma ona następującą składnię: LICZ.PUSTE(zakres) gdzie: zakres — oznacza zakres komórek, w którym będzie obliczona liczba pustych komórek. Ćwiczenie 8.8. Ile pustych komórek znajduje się w podanym zakresie? Aby wykonać polecenie: 1. W komórce A1 wpisz formułę =LICZ.PUSTE(B2:C4). 2. Zapisz formułę. W komórce C1 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.8). Rysunek 8.8. Wszystkie komórki z analizowanego zakresu są puste Wczytaj plik r08_01_h.ods. W komórce B4 wpisz liczbę 3. Co zwróciła formuła? Jak wyznaczyć wartość całkowitą liczby? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji LICZBA.CAŁK. Obcina ona liczbę do wartości całkowitej przez usunięcie części ułam- kowej zgodnie z precyzją określoną przez liczbę cyfr. 176 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego Liczbę miejsc po przecinku można ustawić po wybraniu poleceń: Narzędzia/Opcje/ OpenOffice.org Calc/Oblicz. Ma ona następującą składnię: LICZBA.CAŁK(Liczba;Liczba cyfr) gdzie: Liczba — liczba, której cyfry po przecinku należy obciąć, Liczba_cyfr — liczba cyfr po przecinku, które nie będą usuwane. Funkcję LICZBA.CAŁK można wykorzystać do obliczania części całkowitej liczby. Moż- liwości jej zastosowania są szersze, niż wskazuje na to nazwa. Można bowiem określić, ile cyfr po przecinku nie będzie usuwanych. Ćwiczenie 8.9. Wyznacz część całkowitą liczby 0,123456789. Aby wykonać polecenie: 1. W komórce A1 wpisz liczbę 0,123456789. 2. Sformatuj komórkę A1 tak, aby wyświetlanych było minimum 9 cyfr po przecinku. 3. W komórce B1 wpisz liczbę 0. Cyfry znajdujące się po przecinku nie będą wyświetlane. 4. W komórce C1 wpisz formułę =LICZBA.CAŁK(A1;B1). Zapisz formułę. W komórce C1 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.9). Rysunek 8.9. W komórce C1 została wyświetlona liczba z komórki A1 po ukryciu wszystkich miejsc zerowych znajdujących się po przecinku Wczytaj plik r08_01_i.ods. W komórce A1 wpisz liczbę 0,9. Czy liczba zwrócona przez formułę powstała przez zaokrąglenie czy ukrycie miejsc zerowych? Jak obliczyć logarytm naturalny? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji LN. Zwraca ona logarytm naturalny o podstawie e (2,71828182845904) dla podanej liczby. Rozdział 8. ♦ Funkcje matematyczne 177 Ma ona następującą składnię: LN(Liczba) gdzie: Liczba — wartość, z której należy obliczyć logarytm naturalny. Ćwiczenie 8.10. Oblicz logarytm naturalny liczby 2,71828182845904. Aby wykonać polecenie: 1. W komórce A1 wpisz Liczba. 2. W komórce B1 wpisz LN. 3. W komórce A2 wpisz 2,71828182845904. 4. Sformatuj komórkę A2 tak, aby wyświetlane w niej były liczby z 14 miejscami po przecinku. 5. W komórce B2 wpisz =LN(A2). Zapisz formułę. W komórce B2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.10). Rysunek 8.10. Logarytm naturalny z podstawy logarytmu naturalnego wynosi 1 Wczytaj plik r08_01_j.ods. Oblicz logarytm naturalny dla liczb: 0 i 1. Jak wyjaśnisz wyniki zwrócone przez formułę? Jak obliczyć logarytm o podstawie 13,5? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji LOG. Zwraca ona logarytm o określonej podstawie z podanej liczby. Ma ona następującą składnię: LOG(liczba;podstawa) gdzie: liczba — wartość, z której należy obliczyć logarytm, podstawa — podstawa obliczanego logarytmu. 178 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego Ćwiczenie 8.11. Oblicz logarytm o podstawie 13,5 liczby 13,5. Aby wykonać polecenie: 1. W komórce A1 wpisz Liczba. 2. W komórce B1 wpisz Podstawa. 3. W komórce C1 wpisz LOG. 4. W komórce A2 wpisz 13,5. 5. W komórce B2 wpisz 13,5. 6. W komórce C2 wpisz formułę =LOG(A2;B2). Zapisz formułę. W komórce C2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.11). Rysunek 8.11. Logarytm z podstawy logarytmu wynosi 1 Wczytaj plik r08_01_k.ods. Oblicz logarytm o podstawie 13,5 dla liczb: 0 i 1. Jak wyjaśnisz wyniki zwrócone przez formułę? Czy podstawa logarytmu może mieć war- tość 0 lub 1? Do obliczania logarytmu o podstawie 10 używaj funkcji LOG10(Liczba). Zwraca ona logarytm dziesiętny podanej liczby. Liczba jest wartością, z której należy obliczyć logarytm o podstawie 10. Jak wygenerować liczbę losową? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji LOS. Zwraca ona liczbę losową z zakresu od 0 do 1. Ma ona następującą składnię: LOS() LOS jest funkcją bezargumentową. Ćwiczenie 8.12. Wypełnij komórki od C1 do C10 liczbami losowymi z przedziału od 0 do 1. Aby wykonać polecenie: Rozdział 8. ♦ Funkcje matematyczne 179 1. W komórce C1 wpisz formułę =LOS(). Zapisz formułę. W komórce C1 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.12). Rysunek 8.12. Formuła zwróciła liczbę losową 2. Skopiuj komórkę C1 do schowka. 3. Zaznacz zakres komórek od C2 do C10. 4. Kliknij ikonę Wklej. 5. Zawartość schowka została powielona w komórkach leżących w zaznaczonym obszarze (rysunek 8.13). Rysunek 8.13. Komórki w kolumnie C zostały sformatowane tak, aby wyświetlać liczby z 20 miejscami po przecinku Wczytaj plik r08_01_l.ods. Sprawdź, kiedy generowane są nowe wartości liczb losowych. Jak obliczyć resztę z dzielenia? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji MOD. Zwraca ona resztę z dzielenia liczby przez dany podzielnik. Ma ona następującą składnię: MOD(dzielna; dzielnik) gdzie: dzielna — liczba, dla której należy obliczyć resztę z dzielenia, dzielnik — liczba, przez którą dzielona jest dzielna. Ćwiczenie 8.13. Oblicz resztę z dzielenia 4 przez 3. Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach: A1, B1, C1 wpisz odpowiednio: Dzielna, Dzielnik, MOD. 180 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego 2. W komórce A2 wpisz liczbę 4. 3. W komórce B2 wpisz liczbę 3. 4. W komórce C2 wpisz formułę =MOD(A2;B2). 5. Zapisz formułę. W komórce C2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.14). Rysunek 8.14. Reszta z dzielenia 4 przez 3 wynosi 1 Wczytaj plik r08_01_m.ods. Ile wynosi reszta z dzielenia –21 przez 2,6? Jak wyznaczyć wartość bezwzględną liczby? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji MODUŁ.LICZBY. Zwraca ona moduł liczby. Ma ona następującą składnię: MODUŁ.LICZBY(Liczba) gdzie: Liczba — wartość, z której obliczana jest wartość bezwzględna. Ćwiczenie 8.14. Oblicz moduł liczby –13,75. Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach A1, B1 wpisz odpowiednio: Liczba, Moduł. 2. W komórce A2 wpisz –13,75. 3. W komórce B2 wpisz formułę =MODUŁ.LICZBY(A2). Zapisz formułę. W komórce B2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.15). Rysunek 8.15. Formuła zapisana w komórce B2 zwróciła moduł liczby z komórki A2 Wczytaj plik r08_01_n.ods. Ile wynosi moduł liczby 0? Rozdział 8. ♦ Funkcje matematyczne 181 Jak wyznaczyć najbliższą całkowitą wielokrotność liczby? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji MROUND. Zwraca ona najbliższą całkowitą wielokrotność liczby. Funkcja jest dostępna tylko w przypadku zainstalowania dodatku służącego do analizy. Ma ona następującą składnię: MROUND(liczba;wielokrotność) gdzie: liczba — liczba, której najbliższa wielokrotność jest poszukiwana, wielokrotność — liczba, której wielokrotność jest wyznaczana. Ćwiczenie 8.15. Oblicz całkowitą wielokrotność liczby 3, która jest najbliższa liczbie 15,5. Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach: A1, B1, C1 wpisz odpowiednio: Liczba, Wielokrotność, MROUND. 2. W komórce A2 wpisz liczbę 15,5. 3. W komórce B2 wpisz liczbę 3. 4. W komórce C2 wpisz formułę =mround(A2;B2). 5. Zapisz formułę. W komórce C2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.16). Rysunek 8.16. Formuła zapisana w komórce C2 zwróciła najbliższą liczbie z komórki A2 całkowitą wielokrotność liczby z komórki B2 Wczytaj plik r08_01_o.ods. Jaka całkowita wielokrotność liczby 0,3 jest najbliższa liczbie 15,5? 182 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego Jak wyliczyć silnię sum argumentów podzieloną przez iloczyn silni argumentów? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji MULTINOMIAL. Zwraca ona silnię sum argumentów podzieloną przez iloczyn silni ar- gumentów. Funkcja jest dostępna tylko w przypadku zainstalowania dodatku służącego do analizy. Ma ona następującą składnię: MULTINOMIAL(liczby) gdzie: liczby — lista maksymalnie 30 liczb. Ćwiczenie 8.16. Oblicz (2+3+4)! / (2!*3!*4!). Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach: A1, B1, C1, D1 wpisz odpowiednio: Liczba 1, Liczba 2, Liczba 3, MULTINOMIAL. 2. W komórce A2 wpisz liczbę 2. 3. W komórce B2 wpisz liczbę 3. 4. W komórce C2 wpisz liczbę 4. 5. W komórce D2 wpisz formułę =MULTINOMIAL(A2;B2;C2). 6. Zapisz formułę. W komórce D2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.17). Rysunek 8.17. Formuła zapisana w komórce C2 zwróciła silnię sum argumentów podzieloną przez iloczyn silni argumentów liczb z komórek A2, B2 i C2 Wczytaj plik r08_01_p.ods. Oblicz silnię sum argumentów podzieloną przez iloczyn silni argumentów dla liczb: 0, 1, 2. Rozdział 8. ♦ Funkcje matematyczne 183 Jak wstawić do komórki liczbę Pi? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji PI. Zwraca ona wartość liczby Pi. Ma ona następującą składnię: PI() Funkcja PI jest funkcją bezargumentową. Ćwiczenie 8.17. Wstaw do komórki C1 liczbę Pi. Wyświetl ją z maksymalną dokładnością. Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach: B1, C1 wpisz odpowiednio: Pi wynosi, =PI(). 2. Zapisz formułę. W komórce C1 natychmiast zostanie wyświetlony wynik. 3. Sformatuj komórkę C1 tak, aby wyświetlana była w niej liczba z 20 cyframi po przecinku. 4. Poszerz komórkę C1 tak, aby widoczne były w niej wszystkie liczby (rysunek 8.18). Rysunek 8.18. Formuła PI wstawia stałą Pi Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji PIERWIASTEK. Zwraca ona dodatni pierwiastek kwadratowy z liczby. Ma ona następującą składnię: PIERWIASTEK(liczba) gdzie: liczba — liczba, z której należy obliczyć pierwiastek kwadratowy. Wartość liczby musi być dodatnia. Ćwiczenie 8.18. Wstaw do komórki C1 pierwiastek z dwóch. Wyświetl liczbę z maksymalną dokładnością. 184 OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach: B1, C1 wpisz odpowiednio: Liczba, Pierwiastek. 2. W komórce B2 wpisz liczbę 2. 3. W komórce C2 wpisz =PIERWIASTEK(B2). 4. Zapisz formułę. W komórce C2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik. 5. Sformatuj komórkę C2 tak, aby wyświetlana była w niej liczba z 20 cyframi po przecinku. 6. Poszerz komórkę C2 tak, aby widoczne były w niej wszystkie liczby (rysunek 8.19). Rysunek 8.19. Formuła zwróciła wartość pierwiastka z liczby 2 Wczytaj plik r08_01_r.ods. Oblicz pierwiastek kwadratowy z liczb 3 i –3. Jak wytłu- maczysz różnicę w wyniku zwróconym przez formułę? Jak obliczyć potęgę liczby? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji POTĘGA. Zwraca ona potęgę podanej liczby. Ma ona następującą składnię: POTĘGA(podstawa;potęga) gdzie: podstawa — liczba, którą należy podnieść do podanej potęgi, potęga — wykładnik potęgi, do której należy podnieść liczbę. Ćwiczenie 8.19. Podnieś liczbę 2 do potęgi 10. Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach: A1, B1, C1 wpisz odpowiednio: Podstawa, Wykładnik, POTĘGA. 2. W komórce A2 wpisz liczbę 2. 3. W komórce B2 wpisz liczbę 10. 4. W komórce C2 wpisz formułę =POTĘGA(A2;B2). 5. Zapisz formułę. W komórce C2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.20). Rozdział 8. ♦ Funkcje matematyczne 185 Rysunek 8.20. Formuła zwróciła liczbę 2 podniesioną do potęgi 10 Wczytaj plik r08_01_s.ods. Sformatuj komórkę C2 tak, aby wyświetlana była w niej liczba z 20 cyframi po przecinku. Poszerz komórkę C2 tak, aby widoczne były w niej wszystkie liczby. Podnieś liczbę 2 do potęgi –10. Jak obliczyć część całkowitą z dzielenia? Aby uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule, należy skorzystać z funkcji QUOTIENT. Zwraca część całkowitą z dzielenia. Funkcja jest dostępna tylko po zainstalowaniu dodatku służącego do analizy. Ma ona następującą składnię: QUOTIENT(licznik;mianownik) gdzie: licznik — dzielna, mianownik — dzielnik. Ćwiczenie 8.20. Ile wynosi część całkowita z dzielenia liczby 96 przez 33? Aby wykonać polecenie: 1. W komórkach: A1, B1, C1 wpisz odpowiednio: Licznik, Mianownik, QUOTIENT. 2. W komórce A2 wpisz liczbę 96. 3. W komórce B2 wpisz liczbę 33. 4. W komórce C2 wpisz formułę =QUOTIENT(A2;B2). 5. Zapisz formułę. W komórce C2 natychmiast zostanie wyświetlony wynik (rysunek 8.21). Rysunek 8.21. Część całkowita wyniku dzielenia 96 przez 33 wynosi 2 Wczytaj plik r08_01_t.ods. Sprawdź, ile wynosi część całkowita dzielenia 1 przez 2.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: