Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00274 007637 18431164 na godz. na dobę w sumie
OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko - książka
OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko - książka
Autor: Liczba stron: 416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0815-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> openoffice
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wypróbuj OpenOffice, a bez żalu porzucisz
dotychczas używany pakiet programów biurowych

Kto powiedział, że droższe znaczy lepsze? Wielkie koncerny próbują wmówić nam, że tylko za odpowiednio wysoką cenę możemy kupić sobie produkty spełniające rosnące wymagania jakościowe. Na szczęście nie jest to prawdą! Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z możliwościami oprogramowania stanowiącego realną, rozsądną alternatywę dla dominujących na rynku drogich aplikacji biurowych. OpenOffice to znakomity zestaw tak samo funkcjonalnych, prostych w instalacji i obsłudze programów przydatnych w codziennej pracy.

Książka 'OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko' ma za zadanie ułatwić Ci efektywne wykorzystanie programów składających się na całą aplikację. Znajdziesz tu nie tyle podstawowe opisy kolejnych poleceń, ile kompletne, złożone procedury ułatwiające wykonywanie skomplikowanych operacji i tworzenie indywidualnych, dostosowanych do konkretnych potrzeb szablonów, bez których nie może obejść się żadne biuro. Każde działanie zostało opisane w punktach, przejrzyście i wyczerpująco, a zrozumienie całości ułatwiają liczne rysunki prezentujące wygląd omawianych w danej chwili elementów ekranu.

Z książki tej dowiesz się, jak:

Do niniejszej publikacji dołączono także płytę CD
zawierającą przykłady wykorzystane w treści książki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko Autor: Sergiusz Flanczewski T‡umaczenie: openoffice, open office, pakiet biurowy, Calc, Writer, arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu ISBN: 978-83-246-0815-7 Format: B5, stron: 416 Wypr(cid:243)buj OpenOffice, a bez ¿alu porzucisz dotychczas u¿ywany pakiet program(cid:243)w biurowych Kto powiedzia‡, ¿e dro¿sze znaczy lepsze? Wielkie koncerny pr(cid:243)buj„ wm(cid:243)wi(cid:230) nam, ¿e tylko za odpowiednio wysok„ cenŒ mo¿emy kupi(cid:230) sobie produkty spe‡niaj„ce rosn„ce wymagania jako(cid:156)ciowe. Na szczŒ(cid:156)cie nie jest to prawd„! Warto po(cid:156)wiŒci(cid:230) trochŒ czasu na zapoznanie siŒ z mo¿liwo(cid:156)ciami oprogramowania stanowi„cego realn„, rozs„dn„ alternatywŒ dla dominuj„cych na rynku drogich aplikacji biurowych. OpenOffice to znakomity zestaw tak samo funkcjonalnych, prostych w instalacji i obs‡udze program(cid:243)w przydatnych w codziennej pracy. Ksi„¿ka (cid:132)OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko(cid:148) ma za zadanie u‡atwi(cid:230) Ci efektywne wykorzystanie program(cid:243)w sk‡adaj„cych siŒ na ca‡„ aplikacjŒ. Znajdziesz tu nie tyle podstawowe opisy kolejnych poleceæ, ile kompletne, z‡o¿one procedury u‡atwiaj„ce wykonywanie skomplikowanych operacji i tworzenie indywidualnych, dostosowanych do konkretnych potrzeb szablon(cid:243)w, bez kt(cid:243)rych nie mo¿e obej(cid:156)(cid:230) siŒ ¿adne biuro. Ka¿de dzia‡anie zosta‡o opisane w punktach, przejrzy(cid:156)cie i wyczerpuj„co, a zrozumienie ca‡o(cid:156)ci u‡atwiaj„ liczne rysunki prezentuj„ce wygl„d omawianych w danej chwili element(cid:243)w ekranu. Z ksi„¿ki tej dowiesz siŒ, jak: (cid:149) obs‡ugiwa(cid:230) skoroszyty w programach pakietu i zapisywa(cid:230) makra dla czŒsto wykonywanych operacji; (cid:149) tworzy(cid:230) arkusze dla poszczeg(cid:243)lnych rozliczeæ z klientami, dokumenty dostaw i faktury VAT; (cid:149) oblicza(cid:230) odsetki ustawowe i aktualizowa(cid:230) wprowadzone dane; (cid:149) opracowywa(cid:230) listŒ obecno(cid:156)ci pracownik(cid:243)w i sortowa(cid:230) zawarte tam informacje; (cid:149) sporz„dza(cid:230) zestawienia i szuka(cid:230) informacji w arkuszach rozleg‡ych; (cid:149)przedstawia(cid:230) dane w postaci graficznej i tekstowej; (cid:149) przystosowywa(cid:230) programy do w‡asnych, indywidualnych potrzeb. Do niniejszej publikacji do‡„czono tak¿e p‡ytŒ CD zawieraj„c„ przyk‡ady wykorzystane w tre(cid:156)ci ksi„¿ki. Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 1. Zamiana wartości liczbowej na zapis słowny — OpenCalc ................. 9 Obsługa skoroszytu w wersji I ......................................................................................... 10 Konstrukcja funkcji w wersji I ........................................................................................ 11 Zapis funkcji w katalogu makr osobistych ................................................................ 15 Uwagi dotyczące stosowania funkcji slox() .............................................................. 18 Obsługa skoroszytu w wersji II ....................................................................................... 18 Konstrukcja funkcji w wersji II ....................................................................................... 19 Uwagi dotyczące stosowania funkcji Slox_M() ........................................................ 21 Funkcje i instrukcje użyte do budowy kodu Basic .......................................................... 21 Rozdział 2. Dowód dostawy .............................................................................. 27 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ................................................................................ 27 Obsługa skoroszytu .......................................................................................................... 29 Arkusz Towary ................................................................................................................ 30 Przygotowanie bazy towarowej (materiałowej) ........................................................ 31 Arkusz Odbiorcy .............................................................................................................. 32 Arkusz Dowód ................................................................................................................. 34 Obszar nagłówkowy dowodu dostawy ...................................................................... 34 Obszar specyfikacji ilościowo-wartościowej dowodu .............................................. 56 Stopka dowodu .......................................................................................................... 67 Ustawienia wstępne skoroszytu Dowód dostawy ............................................................ 71 Rozdział 3. Odsetki ustawowe .......................................................................... 73 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ................................................................................ 73 Obsługa skoroszytu .......................................................................................................... 74 Arkusz Odsetki ................................................................................................................ 75 Obszar wprowadzania danych ................................................................................... 75 Obszar formuł ............................................................................................................ 86 Aktualizacja arkusza Odsetki .......................................................................................... 90 Aktualizacja „ręczna” arkusza Odsetki ..................................................................... 91 Aktualizacja automatyczna arkusza Odsetki ............................................................. 92 Zastosowanie skoroszytu Odsetki ustawowe do naliczeń odsetek podatkowych ......... 103 Rozdział 4. Lista obecności ............................................................................ 105 Obsługa skoroszytu ........................................................................................................ 106 Arkusz Pracownicy ........................................................................................................ 108 Arkusz Lista ................................................................................................................... 110 4 OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko Część nagłówkowa listy .......................................................................................... 110 Część specyfikacji dni miesiąca dla listy obecności ............................................... 117 Część specyfikacji dni świątecznych dla listy obecności ........................................ 119 Formatowanie warunkowe — wersja pełna ............................................................ 120 Formatowanie warunkowe — wersja oszczędna .................................................... 126 Ustawienia wstępne skoroszytu Lista obecności ........................................................... 130 Rozdział 5. Kartoteka obecności .................................................................... 133 Przeznaczenie i budowa skoroszytu .............................................................................. 133 Obsługa arkusza ...................................................................................................... 134 Arkusz Zestawienie ....................................................................................................... 135 Arkusz Rok .................................................................................................................... 135 Formatowanie warunkowe komórek zawierających nazwy dni tygodnia .............. 139 Wstawienie formantu Pole liczbowe w arkuszu Rok .............................................. 144 Wyznaczenie dni świątecznych w kartotece ........................................................... 148 Formatowanie warunkowe komórek zawierających oznaczenie dni świątecznych ................................................................................................... 155 Wstawienie formantu Pole kombi w arkuszu Rok .................................................. 156 Wstawienie formantu Przycisk przeznaczonego do automatycznego wstawiania kodu nieobecności w komórkach arkusza Rok .................................. 160 Konstrukcja makropolecenia dla obsługi przycisku wstawiania kodu nieobecności .............................................................................. 162 Obsługa arkusza Rok ............................................................................................... 165 Ustawienia wstępne skoroszytu Rok ............................................................................. 167 Rozdział 6. Faktura VAT ................................................................................. 169 Przeznaczenie i budowa skoroszytu .............................................................................. 169 Obsługa skoroszytu ........................................................................................................ 171 Arkusz Towary .............................................................................................................. 172 Wstawienie formantu Przycisk w arkuszu Towary ................................................. 173 Konstrukcja makropolecenia dla obsługi przycisku sortowania towarów .............. 175 Przypisanie makropolecenia do przycisku sortowania towarów ............................. 181 Arkusz Odbiorcy ............................................................................................................ 183 Wstawienie formantu Przycisk w arkuszu Odbiorcy .............................................. 183 Konstrukcja makropolecenia dla obsługi przycisku sortowania odbiorców ........... 186 Przypisanie makropolecenia do przycisku sortowania odbiorców ......................... 189 Arkusz Ustawienia ......................................................................................................... 191 Arkusz Faktura .............................................................................................................. 192 Tworzenie części nagłówkowej faktury .................................................................. 192 Tworzenie części specyfikacji towarów .................................................................. 218 Tworzenie części sumującej faktury ....................................................................... 233 Inne operacje związane z budową arkusza Faktura ................................................. 234 Ustawienia wstępne skoroszytu Faktura ........................................................................ 240 Rozdział 7. Manipulacja danymi w arkuszach rozległych .................................. 243 Otwieranie plików z różnych aplikacji bazodanowych ................................................. 243 Otwieranie plików pochodzących z aplikacji typu dBase (∗.dbf) ........................... 244 Otwieranie plików tekstowych (∗.txt, ∗.csv) ........................................................... 247 Importowanie danych z plików innych aplikacji .................................................... 251 Importowanie plików z Internetu ............................................................................ 255 Wyszukiwanie danych ................................................................................................... 256 Procedura zamiany znaku kropki na znak przecinka .............................................. 259 Informacje podstawowe z zakresu sortowania .............................................................. 260 Sortowanie przy pomocy przycisków standardowego paska narzędzi ................... 263 Sortowanie przy pomocy polecenia Sortuj... ........................................................... 263 Spis treści 5 Sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter ......................................................... 265 Sortowanie wielokolumnowe .................................................................................. 266 Sortowanie przy pomocy listy ................................................................................. 268 Podstawowe informacje z zakresu filtrowania .............................................................. 272 Wybór kolumn przeznaczonych do filtrowania ...................................................... 272 Obsługa autofiltru .................................................................................................... 275 Podstawowe informacje z zakresu filtrowania zaawansowanego ................................. 282 Wiele warunków w jednej kolumnie ....................................................................... 284 Jeden warunek w dwóch lub większej liczbie kolumn ........................................... 285 Jeden z dwóch zestawów warunków dla dwóch lub większej liczby kolumn ........ 285 Opis struktury przykładowej tabeli ......................................................................... 286 Podstawowe informacje z zakresu sum częściowych .................................................... 295 Sumy częściowe — operacje zaawansowane ................................................................ 304 Wiele funkcji dla jednej kolumny grupującej ......................................................... 307 Jedna funkcja dla wielu kolumn grupujących ......................................................... 308 Procedury złożone wykorzystywane do analizowania danych ...................................... 311 Rozdział 8. Zamiana wartości liczbowej na zapis słowny — OpenWriter ........... 317 Obsługa skoroszytu ........................................................................................................ 319 Konstrukcja makropolecenia — wersja 1. ..................................................................... 320 Procedura Slownie_1 ............................................................................................... 320 Funkcja Slox_T ....................................................................................................... 322 Konstrukcja makropolecenia — wersja 2. ..................................................................... 323 Procedura Slownie_2 ............................................................................................... 323 Zapis procedur Slownie_1 i Slownie_2 oraz funkcji Slox_T w katalogu makr osobistych ........................................................................................ 324 Dodanie przycisków Słownie 1 oraz Słownie 2 do paska narzędzi Formatowanie ...... 327 Wykonywanie konwersji zapisów ................................................................................. 330 Konwersja zapisów — wersja 1. ............................................................................. 330 Konwersja zapisów — wersja 2. ............................................................................. 333 Rozdział 9. Matematyka w dokumencie .......................................................... 335 Bezpośrednie obliczenia w tekście dokumentu ............................................................. 336 Podsumowanie tabeli ..................................................................................................... 338 Dodanie lub usunięcie pozycji z podsumowanej tabeli .......................................... 341 Inne obliczenia w tabelach ............................................................................................ 341 Funkcje dostępne w aplikacji OpenWriter .............................................................. 343 Edytor równań OpenMath ............................................................................................. 344 Inne operacje edytora równań OpenMath ............................................................... 363 Rozdział 10. Grafika — prezentacja informacji .................................................. 367 Kształty i inne obiekty rysunkowe ................................................................................ 367 Wstawianie obiektu rysunkowego .......................................................................... 368 Punkty uchwytu obiektu rysunkowego ................................................................... 370 Wprowadzanie tekstu do obiektu rysunkowego ...................................................... 371 Kolor wypełnienia obiektu rysunkowego ............................................................... 373 Cień, przezroczystość oraz efekty 3D ..................................................................... 375 Relacja obiekt rysunkowy — tekst dokumentu ....................................................... 378 Relacja obiekt rysunkowy — obiekt rysunkowy .................................................... 380 Tabele, linie i kolory ...................................................................................................... 383 Obiekty Fontwork .......................................................................................................... 393 Pobieranie zewnętrznych plików graficznych ............................................................... 397 Skorowidz .................................................................................... 401 Rozdział 6. Faktura VAT Przeznaczenie i budowa skoroszytu Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że faktura stanowi podstawowy dokument sprzedaży towarów lub usług. Dlatego też w każdej firmie są wystawiane miesięcznie dziesiątki, jak nie setki takich dokumentów. Samo sporządzenie faktury jest stosunkowo proste, jednak- że przy „ręcznym” wypełnianiu gotowego druku niezwykle pracochłonne. Przedstawione w niniejszym rozdziale rozwiązanie pozwoli nam na szybkie sporządzenie (wystawienie) faktury VAT, a zwłaszcza na: (cid:141) zapis bazy danych dotyczącej towarów i usług podlegających ustawie o podatku VAT, (cid:141) zapis bazy danych o potencjalnych odbiorcach, (cid:141) zapis słowny wartości faktury, (cid:141) wprowadzenie różnych stawek podatku VAT. Skoroszyt składa się z czterech arkuszy kalkulacyjnych przeznaczonych do wykonywania następujących zadań: 1. Arkusz Faktura — przygotowanie danych i wydruk gotowej faktury. 2. Arkusz Odbiorcy — umożliwienie wyboru z bazy danych nazwy i adresu odbiorcy. 3. Arkusz Towary — umożliwienie wyboru z bazy danych towarów podlegających sprzedaży. 4. Arkusz Ustawienia — przechowywanie i udostępnianie nazwy wystawcy, tworzenie zapisów złożonego numeru faktury, miejsca i daty wystawienia oraz sprzedaży. 170 OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko Szatę graficzną faktury przedstawiono na rysunkach 6.1 oraz 6.2. Ze względu na funk- cjonalność poszczególnych komórek w fakturze możemy wyróżnić trzy zasadnicze części: (cid:141) część nagłówkowa — przeznaczona do zapisu danych ogólnych faktury (numer, data wystawienia i data sprzedaży towarów, dane adresowe sprzedawcy oraz odbiorcy, termin oraz sposób płatności); (cid:141) część specyfikacji sprzedanych towarów — zestaw informacji zgodnych z ustawą o podatku VAT; (cid:141) część sumująca dokonaną sprzedaż w rozbiciu na poszczególne stawki podatku VAT. Rysunek 6.1. Wygląd faktury — część nagłówkowa oraz część specyfikacji towarów Rozdział 6. ♦ Faktura VAT 171 Rysunek 6.2. Wygląd faktury — część sumująca Oprócz standardowych formuł dostępnych w OpenCalcu do budowy faktury zasto- sowano: (cid:141) własną listę rozwijalną dla komórki przeznaczonej do zapisu nazwy odbiorcy, (cid:141) własną listę rozwijalną do zapisu nazwy towarów, (cid:141) własną listę rozwijalną do zapisu sposobu płatności, (cid:141) formant Pole daty, (cid:141) formant Pole kombi, (cid:141) formant Przycisk, (cid:141) makropolecenia obsługujące zdarzenia związane z formantami. Obsługa skoroszytu Opis konstrukcji i obsługi skoroszytu będzie bardziej zrozumiały, jeśli zostanie skopio- wany z załączonej płytki CD na dysk twardy, w dowolne miejsce, np. do katalogu Moje dokumenty. W tym celu musisz wykonać następujące czynności: 1. Uruchom program OpenOffice.ux.pl Calc. 2. Włóż płytkę CD do stacji CD-ROM. 3. Wybierz polecenie Plik/Otwórz, a następnie w oknie dialogowym Otwieranie, na liście rozwijalnej Szukaj w: ustaw ścieżkę dostępu do napędu CD-ROM. 4. Odszukaj katalog PrzykladyRozdzial02, a w nim plik Faktura.ods. Otwórz go, klikając dwukrotnie myszą jego nazwę lub raz w obszarze przycisku Otwórz. 5. Polecenie otwarcia pliku spowoduje aktywację okna dialogowego Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa (rysunek 6.3), w którym należy kliknąć przycisk Włącz makra, co sprawi, że procedura wczytania dokumentu zostanie zakończona. 6. Wybierz polecenie Plik/Zapisz jako, a następnie w oknie dialogowym Zapisz jako, na liście rozwijalnej Zapisz w: ustaw ścieżkę dostępu do katalogu C:Moje dokumenty, po czym kliknij przycisk Zapisz. 172 OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko Rysunek 6.3. Okno dialogowe Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Wykonanie punktu 6. pozwoli na swobodną aktualizację komórek wczytanego przykładu. W celu uproszczenia procesu zapoznania się z obsługą omawianego skoroszytu w arkuszu Faktura część komórek została wyróżniona kolorem bladożółtym, bladozielonym oraz łososiowym. Komórki wyróżnione kolorem bladożółtym są zaopatrzone w listy rozwi- jalne (utworzone na podstawie danych zawartych w arkuszach Towary, Odbiorcy oraz Ustawienia), a ich aktualizacja polega na aktywowaniu określonej listy i wybraniu żądanej pozycji. Komórki bladozielone podlegają jednorazowemu uzupełnieniu przez użytkow- nika przez wpisanie do nich miejsca wystawienia faktury, stałej części numeru faktury, danych sprzedawcy, nazwy banku i numeru konta bankowego. Komórki wyróżnione kolorem łososiowym służą do bezpośredniego wprowadzenia ilości fakturowanych towa- rów. Opis konstrukcji i obsługi poszczególnych arkuszy skoroszytu rozpoczniemy od arkusza Towary. W przypadku jeśli użytkownik przystąpi do konstrukcji własnego skoroszytu na pod- stawie informacji podanych w dalszej części niniejszego rozdziału, powinien wykonać następujące czynności wstępne: 1. Po otwarciu nowego skoroszytu w aplikacji OpenCalc.ux.pl dodać jeden arkusz. 2. Arkusze poddać procedurze zmiany nazwy, nazywając je odpowiednio: Faktura, Towary, Odbiorca oraz Ustawienia. 3. Zapisać skoroszyt pod nazwą Faktura.ods. Arkusz Towary Arkusz Towary (rysunek 6.4) stanowi bazę towarów (usług) zawierającą informacje niezbędne do wystawienia dokumentu bez konieczności wpisywania ich za każdym razem do arkusza Faktura. Do budowy bazy wykorzystano pięć kolumn (jedna pozy- cja materiałowa) zawierających kolejno: nazwę towaru, numer SWW, jednostkę mia- ry, cenę netto oraz stawkę podatku VAT. Arkusz ze względu na dokonane założenia pozwala na zapis 3000 pozycji materiałowych. W przypadku większej ilości materia- łów należy odpowiednio zmodyfikować listy rozwijalne oraz związane z nimi formuły zapisane w określonych komórkach. Sposób modyfikacji będzie zrozumiały po zapozna- niu się w dalszej części niniejszego rozdziału z procedurami konstrukcji list rozwijalnych użytkowanych w arkuszu Faktura. Rozdział 6. ♦ Faktura VAT 173 Rysunek 6.4. Wygląd fragmentu arkusza Towary Wstawienie formantu Przycisk w arkuszu Towary Podstawowym wymogiem do późniejszego prawidłowego działania skoroszytu, a dokład- niej funkcjonowania formuł zawierających odwołania do komórek z listami rozwijalnymi w arkuszu Faktura, jest przeprowadzenie procedury sortowania po każdej modyfikacji (dopisaniu) nowego towaru. Procedurę tę możemy wykonać, stosując standardowe pole- cenie Dane/Sortuj... lub też uruchamiając specjalnie zaprojektowane do tego celu makro. Makropolecenie to będzie uruchamiane po naciśnięciu formantu typu przycisk. Aby umie- ścić (wstawić) formant w arkuszu, musimy wykonać następujące czynności: 1. Z menu Widok wybrać polecenia Paski narzędzi/Formanty. Działanie to spowoduje aktywację paska narzędzi Formanty, jak na rysunku 6.5. Rysunek 6.5. Procedura aktywacji paska narzędzi Formanty 2. Na pasku narzędzi Formanty (rysunek 6.6) kliknąć ikonę formantu Przycisk. 174 Rysunek 6.6. Wybór formantu Przycisk OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko 3. Przeprowadzić procedurę wstawiania formantu w następujący sposób: a) naprowadzić wskaźnik myszy na miejsce, gdzie umieszczony zostanie lewy górny róg formantu (rysunek 6.7, oznaczenie 1); b) wcisnąć lewy przycisk myszy (wskaźnik myszy przyjmie kształt cienkiego plusa z piktogramem odpowiadającym danemu formantowi — rysunek 6.7, oznaczenie 2); c) rozpocząć przemieszczanie myszy, np. w prawo i w dół obszaru, w którym umieszczamy formant; d) po osiągnięciu żądanego wymiaru zwolnić lewy przycisk myszy. Rysunek 6.7. Procedura rysowania (wstawiania) formantu 4. Po zwolnieniu lewego klawisza myszy formant zostanie wyświetlony w arkuszu wraz z charakterystycznymi punktami zmiany rozmiaru oraz punktem zakotwiczenie (rysunek 6.8). Rysunek 6.8. Wygląd formantu bezpośrednio po wstawieniu do arkusza 5. Na pasku narzędzi Formanty kliknąć (lewym przyciskiem myszy) przycisk Formant (rysunek 6.9, oznaczenie 1). Rysunek 6.9. Pasek narzędzi Formanty, przycisk Formant 6. Działanie z punktu 5. spowoduje aktywację okna dialogowego Właściwości, w którym na zakładkach Ogólne i Dane możemy zdefiniować wygląd formantu oraz jego powiązania z określonym źródłem danych. Rozdział 6. ♦ Faktura VAT 175 7. Na zakładce Ogólne dokonać następujących ustawień: a) W polu właściwości Etykieta wpisać tekst Sortuj towary (rysunek 6.10, oznaczenie 1). b) Właściwość Czcionka — po kliknięciu przycisku oznaczonego symbolem 2 na rysunku 6.10, a następnie aktywacji okna dialogowego Znak dokonać żądanego wyboru stylu, kroju i rozmiaru czcionki, jaką zostanie wyświetlony tekst znajdujący się w polu etykiety przycisku. Rysunek 6.10. Okno dialogowe Właściwości: Przycisk, zakładka Ogólne Konstrukcja makropolecenia dla obsługi przycisku sortowania towarów Wspomniane wcześniej makropolecenie, które znacznie przyspieszy proces sortowania danych, należy skonstruować według następujących kroków: 1. Wybrać polecenia Narzędzia/Makra/Zarejestruj makro, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Zarejestruj makro zawierającego jeden przycisk — Zakończ rejestrację (rysunek 6.11). 2. Rozpocząć czynności podlegające rejestracji przez : a) zaznaczenie całego arkusza Towary poprzez kliknięcie jego lewej górnej komórki (rysunek 6.12, oznaczenie 1); b) wydanie z menu Dane polecenia Sortuj.... 3. Działanie wykonane w punkcie 2b spowoduje aktywację okna dialogowego Sortowanie (rysunek 6.13), w którym na zakładce Kryteria sortowania należy za pomocą listy rozwijalnej Sortuj według wybrać opcję Kolumna A oraz ustawić kolejność sortowania w porządku rosnącym. OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko 176 Rysunek 6.11. Rozpoczęcie procedury rejestracji makropolecenia Rysunek 6.12. Rozpoczęcie rejestracji poleceń procedury sortowania 4. Po dokonaniu ustawień kliknąć przycisk OK, powodując tym samym zamknięcie okna dialogowego i powrót do arkusza Towary. 5. Kliknąć dowolną komórkę arkusza, np. A1 (rysunek 6.14, oznaczenie 1), a następnie zakończyć proces rejestracji makropolecenia przez kliknięcie przycisku Zakończ rejestrację (rysunek 6.14, oznaczenie 2). 6. Działanie z punktu 5. spowoduje aktywację okna dialogowego OpenOffice.ux.pl – Makra Basic (rysunek 6.15), w którym należy: a) w sekcji Zapisz makro w: odszukać i kliknąć nazwę skoroszytu, w którym umieścimy makropolecenie (w przypadku, gdy skoroszyt został przez nas nazwany, wyświetlona zostanie nazwa Faktura); b) nacisnąć przycisk Nowy. 7. Działanie z punktu 6b spowoduje aktywację okna dialogowego Nowy moduł, w którym należy nacisnąć przycisk OK (nazwę domyślną Module1 pozostawimy niezmienioną, jak na rysunku 6.16). Rozdział 6. ♦ Faktura VAT 177 Rysunek 6.13. Okno dialogowe Sortowanie Rysunek 6.14. Zakończenie procedury rejestracji poleceń 8. Po powrocie do okna dialogowego OpenOffice.ux.pl – Makra Basic, które przybierze postać jak na rysunku 6.11, w polu Nazwa makra wpisać tekst Sortuj_Towary (rysunek 6.17, oznaczenie 1), po czym kliknąć przycisk Zapisz (rysunek 6.17, oznaczenie 2). Aby sprawdzić, czy instrukcje makropolecenia zostały zapisane w sposób przez nas okre- ślony, należy: 1. Z menu Narzędzia wybrać polecenia Makra/Zarządzaj makrami/OpenOffice.ux.pl Basic (rysunek 6.18). 178 OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko Rysunek 6.15. Okno dialogowe OpenOffice.ux.pl – Makra Basic Rysunek 6.16. Okno dialogowe Nowy moduł Rysunek 6.17. Określenie nazwy makropolecenia 2. Działanie z punktu 1. spowoduje wyświetlenie okna dialogowego OpenOffice.ux.pl – Makra Basic (rysunek 6.19), w którym należy podświetlić (kliknąć) nazwę modułu stworzonego dla określonego skoroszytu (w naszym przypadku Module1 dla skoroszytu Faktura), a następnie z listy Istniejące makra w: wybrać opcję Sortuj_Towary, po czym kliknąć przycisk Edytuj. 3. Kliknięcie przycisku spowoduje aktywację okna edytora kodu Basic (rysunek 6.20), w którym zobaczymy zapis instrukcji dla makropolecenia Sortuj_Towary zaczynający się od słów sub Sortuj_Towary, a kończący się tekstem end Sub. Rozdział 6. ♦ Faktura VAT 179 Rysunek 6.18. Rozpoczęcie procedury edycji makropolecenia Rysunek 6.19. Wybór makropolecenia do edycji Rysunek 6.20. Okno edytora kodu Basic 180 OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko Cała procedura makropolecenia sortowania towarów powinna mieć zapis w postaci: sub Sortuj_Towary rem ---------------------------------------------------------------------- rem define variables dim document as object dim dispatcher as object rem ---------------------------------------------------------------------- rem get access to the document document = ThisComponent.CurrentController.Frame dispatcher = createUnoService( com.sun.star.frame.DispatchHelper ) rem ---------------------------------------------------------------------- dim args1(6) as new com.sun.star.beans.PropertyValue args1(0).Name = ByRows args1(0).Value = true args1(1).Name = HasHeader args1(1).Value = false args1(2).Name = CaseSensitive args1(2).Value = false args1(3).Name = IncludeAttribs args1(3).Value = true args1(4).Name = UserDefIndex args1(4).Value = 0 args1(5).Name = Col1 args1(5).Value = 1 args1(6).Name = Ascending1 args1(6).Value = true dispatcher.executeDispatch(document, .uno:DataSort , , 0, args1()) rem ---------------------------------------------------------------------- dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue args2(0).Name = ToPoint args2(0).Value = $A$1 dispatcher.executeDispatch(document, .uno:GoToCell , , 0, args2()) end sub Aby zamknąć okno edytora kodu Basic, należy z menu Plik wybrać polecenie Zamknij (rysunek 6.21). Rysunek 6.21. Zamknięcie okna edytora kodu Basic Rozdział 6. ♦ Faktura VAT 181 Przypisanie makropolecenia do przycisku sortowania towarów Po skonstruowaniu makropolecenia sortowania towarów należy przypisać je do odpo- wiedniego zdarzenia zachodzącego w (na) przycisku, który będzie je uruchamiał. W tym celu należy: 1. Na pasku narzędzi Formanty kliknąć przycisk Włącz/Wyłącz tryb projektu (rysunek 6.22, oznaczenie 1). Rysunek 6.22. Pasek narzędzi Formanty 2. Kliknąć najpierw przycisk przeznaczony do uruchamiania procedury sortowania towarów, a następnie na pasku narzędzi Formanty przycisk Formant (rysunek 6.23, oznaczenie 1). Rysunek 6.23. Pasek narzędzi Formanty, przycisk Formant 3. Działanie z punktu 2. spowoduje aktywację okna dialogowego Właściwości, w którym na zakładce Wydarzenia (rysunek 6.24) należy kliknąć przycisk (opisany znakiem wielokropka) znajdujący się z prawej strony pola wydarzenia Naciśnięto przycisk myszy (rysunek 6.24, oznaczenie 1). Rysunek 6.24. Okno dialogowe Właściwości: Przycisk, zakładka Wydarzenia 4. Działanie z punktu 3. spowoduje aktywację okna dialogowego Przypisz makro, w którym należy się upewnić, czy jest podświetlone zdarzenie Naciśnięto przycisk myszy (rysunek 6.25), po czym kliknąć przycisk Przypisz. 182 Rysunek 6.25. Okno dialogowe Przypisz makro OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko 5. Kliknięcie przycisku Przypisz spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybierz makro, w którym po rozwinięciu drzewa arkusza Faktura (na liście Biblioteka) zostanie wyświetlona nazwa dostępnego makropolecenia Sortuj_Towary (rysunek 6.26). Nazwę tę należy podświetlić (kliknąć), a następnie nacisnąć przycisk OK znajdujący się w prawym górnym rogu okna dialogowego. Rysunek 6.26. Okno dialogowe Wybierz makro 6. Po powrocie do okna dialogowego Przypisz makro (w pozycji wybranego wcześniej zdarzenia zobaczymy tekst określający nazwę makropolecenia oraz jego ścieżkę dostępu — oznaczenie 1 na rysunku 6.27) kliknąć przycisk OK. Rysunek 6.27. Okno dialogowe Przypisz makro 7. Po powrocie do arkusza na pasku narzędzi Formanty kliknąć przycisk Włącz/Wyłącz tryb projektu, kończąc w ten sposób procedurę przypisania makropolecenia do zdarzenia przycisku. Rozdział 6. ♦ Faktura VAT 183 Po każdej aktualizacji arkusza (komórek) zawierającego dane odbiorców należy doko- nać sortowania przez naciśnięcie znajdującego się w nim przycisku Sortuj towary. W przeciwnym wypadku otrzymamy błędne dane w arkuszu Faktura. Arkusz Odbiorcy Arkusz Odbiorcy stanowi bazę kontrahentów (rysunek 6.28), za pomocą której możemy w szybki sposób umieścić — w części faktury określonej Nabywca — wszystkie potrzebne informacje bez konieczności ich wpisywania za każdym razem, gdy tworzymy nowy dokument. Do budowy bazy wykorzystano sześć kolumn zawierających kolejno: pierwszą nazwę odbiorcy, drugą nazwę odbiorcy, trzecią nazwę odbiorcy, kod miasta wraz z nazwą miasta, nazwę ulicy oraz numer NIP odbiorcy. Nazwę ulicy (kolumna E) poprzedzamy skrótem ul. Rysunek 6.28 Wygląd fragmentu arkusza Odbiorcy Arkusz ze względu na dokonane założenia pozwala na zapis danych o 300 odbiorcach. W przypadku większej liczby odbiorców należy zmodyfikować listę rozwijalną oraz związane z nią formuły zapisane w określonych komórkach. Sposób modyfikacji będzie zrozumiały po zapoznaniu się w dalszej części niniejszego rozdziału z procedurami kon- strukcji list rozwijalnych. Wstawienie formantu Przycisk w arkuszu Odbiorcy Podobnie jak miało to miejsce w przypadku arkusza z nazwami towarów, podstawo- wym wymogiem do późniejszego prawidłowego działania skoroszytu jest przeprowadze- nie procedury sortowania po każdej modyfikacji (lub dopisaniu) odbiorcy. Również w tym przypadku do wykonania procedury sortowania odbiorców zostało specjalnie zaprojektowane makropolecenie. Makro to będzie uruchamiane po naciśnięciu formantu typu przycisk. Aby umieścić (wstawić) formant w arkuszu Odbiorcy, musimy wykonać następujące czynności: 1. Z menu Widok wybrać polecenia Paski narzędzi/Formanty. Działanie to spowoduje aktywację paska narzędzi Formanty, jak na rysunku 6.29. 2. Na pasku narzędzi Formanty (rysunek 6.30) kliknąć ikonę formantu Przycisk. OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko 184 Rysunek 6.29. Procedura aktywacji paska narzędzi Formanty Rysunek 6.30. Wybór formantu Przycisk 3. Przeprowadzić procedurę wstawiania formantu w następujący sposób: a) naprowadzić wskaźnik myszy na miejsce, gdzie umieszczony zostanie lewy górny róg formantu (rysunek 6.31, oznaczenie 1); b) wcisnąć lewy przycisk myszy (wskaźnik myszy przyjmie kształt cienkiego plusa z piktogramem odpowiadającym danemu formantowi — rysunek 6.31, oznaczenie 2); c) rozpocząć przemieszczanie myszy, np. w prawo i w dół obszaru, w którym umieszczamy formant; d) po osiągnięciu żądanego wymiaru zwolnić lewy przycisk myszy. Rysunek 6.31. Procedura rysowania (wstawiania) formantu 4. Po zwolnieniu lewego klawisza myszy formant zostanie wyświetlony w arkuszu wraz z charakterystycznymi punktami zmiany rozmiaru oraz punktem zakotwiczenie (rysunek 6.32). Rysunek 6.32. Wygląd formantu bezpośrednio po wstawieniu do arkusza Rozdział 6. ♦ Faktura VAT 185 5. Na pasku narzędzi Formanty kliknąć (lewym przyciskiem myszy) przycisk Formant (rysunek 6.33, oznaczenie 1). Rysunek 6.33. Pasek narzędzi Formanty, przycisk Formant 6. Działanie z punktu 5. spowoduje aktywację okna dialogowego Właściwości, w którym na zakładkach Ogólne i Dane możemy zdefiniować wygląd formantu oraz jego powiązania z określonym źródłem danych, a na zakładce Wydarzenia przypisać procedury postępowania przy zdarzeniach zachodzących w (na) formancie. 7. Na zakładce Ogólne dokonać następujących ustawień: a) W polu właściwości Etykieta wpisać tekst Sortuj odbiorców (rysunek 6.34, oznaczenie 1). b) Właściwość Czcionka — po kliknięciu przycisku oznaczonego symbolem 2 na rysunku 6.6, a następnie aktywacji okna dialogowego Znak dokonać żądanego wyboru stylu, kroju i rozmiaru czcionki, jaką zostanie wyświetlony tekst znajdujący się w polu etykiety przycisku. Rysunek 6.34. Okno dialogowe Właściwości: Przycisk, zakładka Ogólne 186 OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko Konstrukcja makropolecenia dla obsługi przycisku sortowania odbiorców Makropolecenie umożliwiające automatyzację procedury sortowania odbiorców należy skonstruować według następujących kroków: 1. Wybrać polecenia Narzędzia/Makra/Zarejestruj makro, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Zarejestruj makro zawierającego jeden przycisk — Zakończ rejestrację. 2. Rozpocząć czynności podlegające rejestracji przez: a) zaznaczenie całego arkusza Odbiorcy poprzez kliknięcie jego lewej górnej komórki (rysunek 6.35, oznaczenie 1), b) wydanie z menu Dane polecenia Sortuj.... Rysunek 6.35. Rozpoczęcie rejestracji poleceń procedury sortowania odbiorców 3. Działanie wykonane w punkcie 2b spowoduje aktywację okna dialogowego Sortowanie (rysunek 6.36), w którym na zakładce Kryteria sortowania należy za pomocą listy rozwijalnej Sortuj według wybrać opcję Kolumna A oraz ustawić kolejność sortowania w porządku rosnącym. 4. Po dokonaniu ustawień kliknąć przycisk OK, powodując tym samym zamknięcie okna dialogowego i powrót do arkusza Odbiorcy. 5. Kliknąć dowolną komórkę arkusza, np. A1 (rysunek 6.37, oznaczenie 1), a następnie zakończyć proces rejestracji makropolecenia przez kliknięcie przycisku Zakończ rejestrację (rysunek 6.37, oznaczenie 2). 6. Działanie z punktu 5. spowoduje aktywację okna dialogowego OpenOffice.ux.pl – Makra Basic, w którym należy w polu Nazwa makra wpisać tekst Sortuj_Odbiorca (rysunek 6.38), po czym kliknąć przycisk Zapisz. 7. Działanie z punktu 6. spowoduje zapisanie makropolecenia pod nazwą Sortuj_Odbiorca, zamknięcie okna OpenOffice.ux.pl – Makra Basic i powrót do arkusza kalkulacyjnego Odbiorca. Rozdział 6. ♦ Faktura VAT 187 Rysunek 6.36. Okno dialogowe Sortowanie Rysunek 6.37. Zakończenie procedury rejestracji poleceń Rysunek 6.38. Okna dialogowe OpenOffice.ux.pl – – Makra Basic 188 OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko Aby sprawdzić, czy makropolecenie zostało zapisane w sposób przez nas określony, należy: 1. Z menu Narzędzia wybrać polecenia Makra/Zarządzaj makrami/OpenOffice.ux.pl Basic. 2. Działanie z punktu 1. spowoduje wyświetlenie okna dialogowego OpenOffice.ux.pl – Makra Basic, w którym należy podświetlić (kliknąć) nazwę modułu Module1 (skoroszyt Faktura), a następnie z listy Istniejące makra w: wybrać opcję Sortuj_Odbiorca, po czym kliknąć przycisk Edytuj. 3. Kliknięcie przycisku spowoduje aktywację okna edytora kodu Basic, w którym zobaczymy zapis instrukcji dla makropolecenia Sortuj_Odbiorca zaczynający się od słów sub Sortuj_Odbiorca, a kończący się tekstem end Sub. Cała procedura makropolecenia sortowania odbiorców powinna mieć zapis w postaci: sub Sortuj_Odbiorca rem ---------------------------------------------------------------------- rem define variables dim document as object dim dispatcher as object rem ---------------------------------------------------------------------- rem get access to the document document = ThisComponent.CurrentController.Frame dispatcher = createUnoService( com.sun.star.frame.DispatchHelper ) rem ---------------------------------------------------------------------- dim args1(6) as new com.sun.star.beans.PropertyValue args1(0).Name = ByRows args1(0).Value = true args1(1).Name = HasHeader args1(1).Value = false args1(2).Name = CaseSensitive args1(2).Value = false args1(3).Name = IncludeAttribs args1(3).Value = true args1(4).Name = UserDefIndex args1(4).Value = 0 args1(5).Name = Col1 args1(5).Value = 1 args1(6).Name = Ascending1 args1(6).Value = true dispatcher.executeDispatch(document, .uno:DataSort , , 0, args1()) rem ---------------------------------------------------------------------- dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue args2(0).Name = ToPoint args2(0).Value = $A$1 dispatcher.executeDispatch(document, .uno:GoToCell , , 0, args2()) end sub Rozdział 6. ♦ Faktura VAT 189 Po przejrzeniu procedury sortowania odbiorców należy zamknąć okno edytora kodu Basic poprzez wybranie z menu Plik polecenia Zamknij. Przypisanie makropolecenia do przycisku sortowania odbiorców Po skonstruowaniu makropolecenia sortowania odbiorców należy przypisać je do odpo- wiedniego zdarzenia zachodzącego w (na) przycisku, który będzie je uruchamiał. W tym celu należy: 1. Na pasku narzędzi Formanty kliknąć przycisk Włącz/Wyłącz tryb projektu (rysunek 6.39, oznaczenie 1). Rysunek 6.39. Pasek narzędzi Formanty 2. Kliknąć najpierw przycisk przeznaczony do uruchamiania procedury sortowania towarów, a następnie na pasku narzędzi Formanty przycisk Formant (rysunek 6.40, oznaczenie 1). Rysunek 6.40. Pasek narzędzi Formanty, przycisk Formant 3. Działanie z punktu 2. spowoduje aktywację okna dialogowego Właściwości, w którym na zakładce Wydarzenia (rysunek 6.41) należy kliknąć przycisk (opisany znakiem wielokropka) znajdujący się z prawej strony pola wydarzenia Naciśnięto przycisk myszy (rysunek 6.41, oznaczenie 1). Rysunek 6.41. Okno dialogowe Właściwości: Przycisk, zakładka Wydarzenia 190 OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko 4. Działanie z punktu 3. spowoduje aktywację okna dialogowego Przypisz makro, w którym należy się upewnić, czy podświetlone jest zdarzenie Naciśnięto przycisk myszy (rysunek 6.42), po czym kliknąć przycisk Przypisz. Rysunek 6.42. Okno dialogowe Przypisz makro 5. Kliknięcie przycisku Przypisz spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybierz makro, w którym po rozwinięciu drzewa arkusza Faktura (na liście Biblioteka) zostanie wyświetlona nazwa dostępnego makropolecenia Sortuj_Odbiorca (rysunek 6.43). Nazwę tę należy podświetlić (kliknąć), a następnie nacisnąć przycisk OK znajdujący się w prawym górnym rogu okna dialogowego. Rysunek 6.43. Okno dialogowe Wybierz makro 6. Po powrocie do okna dialogowego Przypisz makro (w pozycji wybranego wcześniej zdarzenia zobaczymy tekst określający nazwę makropolecenia oraz jego ścieżkę dostępu — oznaczenie 1 na rysunku 6.44) kliknąć przycisk OK. 7. Po powrocie do arkusza na pasku narzędzi Formanty kliknąć przycisk Włącz/Wyłącz tryb projektu, kończąc w ten sposób procedurę przypisania makropolecenia do zdarzenia przycisku. Po każdej aktualizacji arkusza (komórek) zawierającego dane odbiorców należy doko- nać sortowania przez naciśnięcie znajdującego się w nim przycisku Sortuj odbiorców. W przeciwnym wypadku otrzymamy błędne dane w arkuszu Faktura. Rozdział 6. ♦ Faktura VAT 191 Rysunek 6.44. Okno dialogowe Przypisz Arkusz Ustawienia Arkusz Ustawienia (rysunek 6.45) służy do półautomatycznego nadawania kolejnego numeru faktury. Określenie półautomatyczny oznacza konieczność „pokazania” skoro- szytowi, że chcemy uzyskać następny numer faktury. W tym celu arkusz został wypo- sażony w dwa odpowiednio oprogramowane zakresy komórek. Jeden z nich to komórki B2:B4000, w których przechowywany jest ostatni — aktywny — numer faktury. Drugi to zakres komórek A2:A4000, do których wprowadzenie przez nas znaku X powoduje aktywację i udostępnienie następnego numeru faktury. Ponadto w komórce C1 znajduje się numer początkowy, od którego (po jego zwiększeniu o wartość 1) rozpoczęła się numeracja dokumentów. Rysunek 6.45. Wygląd arkusza Ustawienia Pokazanie skoroszytowi potrzeby wygenerowania nowego numeru faktury odbywa się przez uruchomienie w arkuszu Faktura odpowiedniego makropolecenia, które powoduje wstawienie do ostatniej pustej komórki znajdującej się w kolumnie A arkusza Ustawienia znaku X. Wstawienie znaku X do komórki w kolumnie A powoduje automatyczne powstanie w odpowiedniej komórce kolumny B kolejnego numeru faktury. Możliwe jest to przez zastosowanie odpowiedniej formuły w komórkach kolumny B, np. dla komórki B4 (rysunek 6.46) formuła ma postać: =JEŻELI(A4= X ;WIERSZ()-1+$C$1; ).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: