Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00075 005203 14053761 na godz. na dobę w sumie
Opis przedmiotu zamówienia. Szacowanie wartości zamówienia - ebook/pdf
Opis przedmiotu zamówienia. Szacowanie wartości zamówienia - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 80
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4281-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opis przedmiotu zamówienia to jedna z najważniejszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zobligowany jest do jego odpowiedniego przygotowania. Uchybienia w tym zakresie nie mogą w sposób negatywny wpływać na pozycję wykonawcy w postępowaniu. Natomiast ustalenie wartości szacunkowej zamówienia wpływa nie tylko na zakres przepisów stosowanych do udzielenia zamówienia, ale również na kształt budżetu zamawiającego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Agata Hryc-Ląd Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie za- mówień publicznych, członek ogólnopolskiego Stowarzy- szenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej. Andrzela Gawrońska-Baran Radca prawny, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, obecnie kieruje departamentem za- mówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, dok- tor nauk prawnych z kilkunastoletnim do świad czeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizujący się rów- nież w kwestiach legislacyjnych. Autorka licznych profe- sjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamó- wień publicznych. 978-83-269-4281-5 UOX 40 Cena 47,52 zł netto 49,90 zł brutto W s z c z ę c i e p o s t ę p o w a n a i : O p B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Andrzela Gawrońska-Baran OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Agata Hryc-Ląd SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Seria: Wszczęcie postępowania i i s p r z e d m o t u z a m ó w i e n i a • S z a c o w a n i e w a r t o ś c i z a m ó w i e n i a UOX40 okladka.indd 1 01.10.2015 13:12 Andrzela Gawrońska-Baran OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Agata Hryc-Ląd SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA UOX40.indd 1 01.10.2015 16:14 Autorzy: Agata Hryc-Ląd (str. 48–70) Andrzela Gawrońska-Baran (str. 7–34) Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Rafał Duluk Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-4281-5 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: MDruk Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artyku- łach i ich tytułach. Artykułów ani jakichkolwiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szcze- gólności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie populary- zacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materia- łach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. UOX40.indd 2 01.10.2015 16:14 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Opis przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Informacje ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Siwz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Środki unijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wymóg wyczerpującego i jednoznacznego opisu . . . . . . . . . . . . . . 10 Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Opis przedmiotu zamówienia a potrzeby zamawiającego . . . . . . . . 15 Specyfika opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ustawa i rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Równoważność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Definicja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Opis przedmiotu zamówienia za pomocą wymagań funkcjonalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Prawo opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Opis przedmiotu a klauzule społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Opis przedmiotu zamówienia – wzór dokumentu . . . . . . . . . . . . . . 30 Opis przedmiotu zamówienia w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . 35 Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane musi być precyzyjnie określony przez dokumentację projektową . . . . . . 35 Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek oraz ich dostarczanie i odbiór to usługi pocztowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Wiedza i Praktyka UOX40.indd 3 3 01.10.2015 16:14 Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający ma obowiązek przyporządkować kod CPV do danego zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm i dopuszczenia rozważań równoważnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Nie jest naruszeniem ustawy Pzp wymaganie, aby sprzęt pochodził z autoryzowanego kanału sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Zamawiający musi w opisie przedmiotu zamówienia określić szczegółowo parametry techniczne i jakościowe . . . . . . . . . . . . . . . 44 Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jest dozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Szacowanie wartości zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Zasady ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Cel, który powinien przyświecać zamawiającym . . . . . . . . . . . . . 49 Sposoby szacowania wartości zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Wartość szacunkowa zamówienia a rażąco niska cena . . . . . . . . . 61 Termin ustalenia wartości szacunkowej zamówienia . . . . . . . . . . 63 Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku – wzór dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Szacowanie wartości zamówienia w pytaniach i odpowiedziach . . . 71 Przy remoncie na jednym obiekcie trzeba zsumować wartość robót i materiałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Wartości udzielonych zamówień nie sumuje się z innymi nieplanowanymi zamówieniami tego samego rodzaju . . . . . . . . . . . 72 Usługa na obsługę prawną może być świadczona w sposób jednorazowy lub ciągły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Roboty budowlane realizowane na jednym obiekcie należy szacować łącznie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zasady ustalania wartości usług transportu realizowanych przez 2 miesiące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Tonery i materiały biurowe można kupić w odrębnych postępowaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4 UOX40.indd 4 Wiedza i Praktyka 01.10.2015 16:14 Opis przedmiotu zamówienia Wstęp Opis przedmiotu zamówienia to jedna z najważniejszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu- blicznego. Zamawiający zobligowany jest do jego odpo- wiedniego przygotowania. Uchybienia w tym zakresie nie mogą w sposób negatywny wpływać na pozycję wyko- nawcy w postępowaniu. A wykonawca powinien otrzymać pełną informację co do zakresu czynności, robót czy też przedmiotu dostaw, które będzie zobowiązany wykonać w ramach danego zamówienia publicznego. Natomiast ustalenie wartości szacunkowej zamówienia wpływa nie tylko na zakres przepisów stosowanych do udzielenia zamówienia, ale również na kształt budżetu za- mawiającego. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia bardzo często jest kwestią problematyczną dla zamawia- jących, w szczególności w odniesieniu do konieczności sumowania zamówień. Publikacja systematyzuje czynności podejmowane na etapie wszczęcia postępowania. Można w niej znaleźć zarów- no omówienie zagadnień dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości zamówienia, jak i przydatne wzory dokumentów oraz odpowiedzi na pytania. Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka UOX40.indd 5 5 01.10.2015 16:14 Opis przedmiotu zamówienia UOX40.indd 6 01.10.2015 16:14 Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najważniejszych czynności dokonywanych przez zamawiającego w toku przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niewątpliwie zamawiający zobligowany jest do jego należytego sporządzenia, a wszelkie uchybienia w tym zakresie nie mogą w sposób negatywny wpływać na pozycję wykonawcy w postępowaniu. Informacje ogólne Określenie zakresu objętego danym zamówieniem (zakres przedmiotowy) stanowi zatem wyznacznik sporządzenia oferty przez wykonawcę. Musi on otrzymać pełną infor- mację co do zakresu czynności, robót czy też przedmiotu dostaw, które będzie zobowiązany wykonać w ramach danego zamówienia publicznego. Na podstawie tej infor- macji wykonawca ocenia, czy jest zdolny do wykonania zamówienia, przewiduje konieczny nakład pracy w celu prawidłowego wykonania zamówienia i stosownie do tego kalkuluje swoje wynagrodzenie (cenę oferty). Siwz Podkreślić należy, że dokumenty składające się na opis przedmiotu zamówienia nie są treścią ogłoszenia o zamó- wieniu, a treścią specyfikacji istotnych warunków zamó- wienia (dalej: siwz). W ogłoszeniu zawarte jest bowiem jedynie określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości skła- dania ofert częściowych (np. art. 41 pkt 4, art. 48 ust. 2 Wiedza i Praktyka UOX40.indd 7 7 01.10.2015 16:14 Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opis przedmiotu zamówienia. Szacowanie wartości zamówienia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: