Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00517 008398 10741729 na godz. na dobę w sumie
Opłata produktowa - ebook/pdf
Opłata produktowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 318
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0465-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W monografii „Opłata produktowa' omówiono szczegółowo takie zagadnienia jak:
Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia
prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny,
elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarzach.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE BARTOSZ DRANIEWICZ · OP£ATA PRODUKTOWA Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Matthias Kramer, Maria Urbaniec, Andrzej Kryński, Maria Brauweiler, Zygfryd Nowak, Heinz Strebel, Ludgarda Buzek (red.) MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, Tom I–III Studia Ekonomiczne Zbigniew Bukowski PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA UNII EUROPEJSKIEJ Skrypty Becka Wprowadzenie Bartosza Rakoczego PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, wyd. 1 Teksty Ustaw Becka PROCHRŚROD, ODPADY, OBOWPRZEDS, wyd. 2 Teksty Ustaw Becka Roman Hauser prawo administracyjne, Tom I–II Zbiór Przepisów www.sklep.beck.pl OP£ATA PRODUKTOWA BARTOSZ DRANIEWICZ Redakcja: Aneta Flisek ã Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-0465-6 „Dla mojej córeczki Julci i żony Ani z podziękowaniami za wyrozumiałość” Spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................... XIII Wykaz cytowanej literatury ......................................................................... XIX Wykaz cytowanych aktów normatywnych ......................................... XXXIII Wykaz cytowanych orzeczeń ....................................................................... XLI Wykaz innych cytowanych dokumentów źródłowych ................ XLIII Wprowadzenie ...................................................................................................... 1 Rozdział I. Ochrona środowiska jako przesłanka rozwoju cywilizacyjnego ............................................................................................. 11 1. Korzystanie ze środowiska jako problem ekonomiczny i prawny 11 1.1. Geneza regulacji prawnej w zakresie korzystania ze środowiska i jego ochrony ............................................................. 1.2. Korzystanie ze środowiska w ujęciu ekonomicznym i prawnym ............................................................................................. 1.2.1. Koncepcja dóbr wolnych i dóbr wspólnych 1.2.2. Korzystanie z rzeczy wspólnych (res omnium w ekonomii ............................................................................... communes) w aspekcie prawnym ................................... 1.2.2.1. Wprowadzenie .......................................................... 1.2.2.2. Rzeczy wspólne wszystkimjako przedmiot praw cywilnych ..................................................................... 1.2.2.3. Rzeczy publiczne w prawie administracyjnym ................................................................. 1.2.2.4. Rzeczy publiczne w prawie wodnym ............. 1.3. Rodzaje korzystania ze środowiska ............................................. 1.3.1. Korzystanie ze środowiska w ustawie – Prawo wodne ........................................................................ 1.3.2. Korzystanie ze środowiska w ustawie 11 13 13 14 14 16 19 23 25 25 – Prawo ochrony środowiska ........................................... 26 2. Skutki oddziaływania na środowisko w aspekcie ekonomicznym i prawnym ..................................................................... 2.1. Koszty zewnętrzne w ekonomii ................................................... 2.2. Wymiar prawny skutków oddziaływania na środowisko ... 28 28 31 VIIVII Spis treści 2.2.1. Szkoda środowiskowa (ekologiczna) .............................. 2.2.2. Inne negatywne oddziaływania na środowisko ....... 3. Kompensowanie skutków oddziaływania na środowisko w ujęciu prawnym ..................................................................................... 3.1. Zasada zrównoważonego rozwoju oraz jej znaczenie polityczne i prawne .......................................................................... 3.2. Zasada „zanieczyszczający płaci” .................................................. 3.3. Zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta za produkt jako szczególny podtyp zasady „zanieczyszczający płaci” ............................................................... 3.4. Opłata produktowa jako sposób wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci” ............................................................... Rozdział II. Instrumenty prawne ochrony środowiska .............. 1. Pojęcie i źródła prawa ochrony środowiska ...................................... 2. Instrumenty prawne służące ochronie środowiska ....................... 2.1. Pojęcie instrumentu prawnego ..................................................... 2.2. Klasyfikacja instrumentów prawnych ....................................... 3. Instrumenty ekonomiczno-prawne ...................................................... 3.1. Ogólna charakterystyka .................................................................. 3.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska w prawie polskim ... 3.3. Opłaty za korzystanie ze środowiska a administracyjne kary pieniężne i inne opłaty „sankcyjne” .................................. 3.4. Subwencje ............................................................................................ 3.5. Systemy depozytowe ........................................................................ 3.6. Zbywalne prawa do emisji ............................................................. 4. Opłaty produktowe ..................................................................................... 4.1. Pojęcie opłaty produktowej .......................................................... 4.2. Opłaty produktowe w polskim systemie prawa ochrony 31 38 40 40 42 47 50 55 55 59 59 61 68 68 70 73 77 79 81 83 83 87 środowiska ........................................................................................... 87 4.2.1. Źródła prawa krajowego ..................................................... 91 4.2.2. Źródła prawa europejskiego .............................................. 93 4.3. Opłaty produktowe w wybranych krajach europejskich .... 93 4.3.1. Opłaty nakładane na opakowania .................................... 93 a) System szwedzki ................................................................ 95 b) System fiński ....................................................................... 97 c) System duński ..................................................................... 4.3.2. Opłaty produktowe nakładane na nawozy .................. 100 a) System austriacki .............................................................. 100 b) System szwedzki ................................................................ 101 c) System fiński ....................................................................... 102 d) System holenderski .......................................................... 103 VIII Spis treści 4.3.3. Opłaty produktowe na baterie ......................................... 103 a) System belgijski ................................................................. 103 b) System włoski ..................................................................... 105 c) System węgierski .............................................................. 105 4.3.4. Podsumowanie ........................................................................ 106 Rozdział III. Konstrukcja prawna opłat produktowych w Polsce ............................................................................................................. 111 1. Pojęcie konstrukcji prawnej i jej znaczenie ....................................... 111 2. Podmiot opłaty produktowej .................................................................. 113 2.1. Prawny podmiot opłaty produktowej – uwagi ogólne ........ 113 2.2. Podmiot opłaty produktowej w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej ........ 114 2.3. Podmiot opłaty produktowej w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym .................................. 116 2.4. Podmiot opłaty produktowej w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ........................................ 117 2.5. Podmiot opłaty produktowej w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową ................................................. 120 2.6. Problem „organizacji odzysku” jako podmiotuopłaty produktowej ........................................................................................ 120 2.7. Ekonomiczne konsekwencje prawnej koncepcji podmiotu opłaty produktowej – zjawisko „przerzucania” danin publicznych ......................................................................................... 126 3. Przedmiot opłaty produktowej .............................................................. 129 3.1. Przedmiot opłaty produktowej – uwagi ogólne .................... 129 3.2. Przedmiot opłaty produktowej w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej ........ 130 3.3. Przedmiot opłaty produktowej w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym .................................. 137 3.4. Przedmiot opłaty produktowej w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ........................................ 138 3.5. Przedmiot opłaty produktowej w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową .................................................. 138 4. Podstawa opłaty produktowej ................................................................ 139 5. Stawki opłat produktowych .................................................................... 141 5.1. Stawki opłat produktowych – uwagi ogólne ............................ 141 5.2. Stawki opłat produktowych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej ........ 142 IX Spis treści 5.3. Stawki opłat produktowych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ................................................... 145 5.4. Stawki opłat produktowych w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ........................................ 147 5.5. Stawki opłat produktowych w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową ................................................. 147 6. Pobór opłaty produktowej ....................................................................... 148 7. Zwolnienia z opłaty produktowej ......................................................... 151 7.1. Zwolnienia z opłaty produktowej – uwagi ogólne ................. 151 7.2. Zwolnienia przedmiotowe .............................................................. 152 7.3. Zwolnienia podmiotowe .................................................................. 153 7.4. Zwolnienia rationis valoris ......................................................... 155 8. Ulgi w spłacie opłat produktowych ..................................................... 157 9. Redystrybucja środków z opłat produktowych ................................ 161 9.1. Redystrybucja środków z opłat produktowych – uwagi ogólne .................................................................................... 161 9.2. Sposoby redystrybucji środków z opłat produktowych ..... 164 9.3. Redystrybucja środków z opłat produktowych a pomoc publiczna ............................................................................ 166 Rozdział IV. Uwarunkowania prawne nakładania danin publicznych służących ochronie środowiska ............................. 169 1. Wstęp ................................................................................................................ 169 2. Typy danin publicznych w ochronie środowiska ........................... 170 2.1. Pojęcie „daniny publicznej” ............................................................ 170 2.2. Pojęcie „podatku” ................................................................................ 174 2.3. Pojęcie „opłaty” .................................................................................... 178 3. Wymogi konstytucyjne .............................................................................. 183 3.1. Konstytucyjne podstawy nakładania danin publicznych w ogólności ......................................................................................... 183 3.2. Zakres stosowania art. 217 Konstytucji w stosunku do danin publicznych ....................................................................... 184 4. Wymogi ustawowe ....................................................................................... 187 4.1. Ustawa z 27.4.2001 r.– Prawo ochrony środowiska a opłaty produktowe .......................................................................................... 187 4.2. Ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa a opłaty produktowe ......................................................................................... 192 a) Stosowanie ogólnych przepisów o zobowiązaniach podatkowych do opłat produktowych na podstawie ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa .............. 192 b) Stosowanie ogólnych przepisów o zobowiązaniach podatkowych do opłat produktowych na podstawie ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ... 199 X Spis treści c) Stosowanie ogólnych przepisów o zobowiązaniach podatkowych do opłat produktowych na podstawie ustaw je regulujących ............................................................. 206 5. Wymogi prawa wspólnotowego pierwotnego ................................. 207 5.1. Wprowadzenie .................................................................................... 207 5.2. Daniny publiczne służące ochronie środowiska a art. 23 i 25 TWE .............................................................................. 208 5.3. Daniny publiczne służące ochronie środowiska a art. 90 TWE ....................................................................................... 209 5.4. Daniny publiczne służące ochronie środowiska a art. 28 TWE ....................................................................................... 212 5.5. Daniny publiczne służące ochronie środowiska a pomoc publiczna ............................................................................. 214 5.5.1. Wprowadzenie ......................................................................... 214 5.5.2. Pojęcie pomocy publicznej ................................................. 215 5.5.3. Pomoc publiczna w zakresie ochrony środowiska– wytyczne wspólnotowe ......................................................... 217 6. Wymogi prawa wtórnego .......................................................................... 218 Rozdział V. Charakter prawny opłaty produktowej ....................... 223 1. Wprowadzenie ............................................................................................... 223 2. Koncepcja opłaty produktowej jako daniny publicznej ............... 224 3. Koncepcja opłaty produktowej jako opłaty za korzystanie ze środowiska .............................................................................................. 227 3.1. Charakter prawny opłaty za korzystanie ze środowiska .... 227 3.2. Opłata produktowa jako opłata za korzystanie ze środowiska ........................................................................................... 233 4. Koncepcja opłaty produktowej jako podatku ................................... 237 5. Koncepcja opłaty produktowej jako ceny ........................................... 241 5.1. Pojęcie „ceny” ....................................................................................... 241 5.2. Niecenowy charakter opłaty produktowej ............................... 245 6. Koncepcja opłaty produktowej na tle innych instrumentów ekonomiczno-prawnych .......................................................................... 246 6.1. Opłata produktowa a administracyjna kara pieniężna ....... 246 6.1.1. Charakter prawny administracyjnej kary pieniężnej 246 6.1.2. Niesankcyjny charakter opłaty produktowej ............. 252 6.2. Opłata produktowa a opłata dodatkowa ................................... 256 6.3. Opłata produktowa a opłata depozytowa ................................ 258 Wnioski ...................................................................................................................... 261 Indeks rzeczowy ................................................................................................. 267 XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CenyU ................................... ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050) DrogiU .................................. ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) dyrektywa 2000/53/WE .. dyrektywa z 18.9.2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.Urz. WE L Nr 269 z 21.10.2000 r.) dyrektywa 2002/96/WE .. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z 27.1.2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.Urz. UE L Nr 37 z 13.2.2003 r.) dyrektywa 2004/35/WE .. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/35/WE z 21.4.2004 r. w sprawie unikania i usuwania skutków szkód środowiskowych (Dz.Urz. UE L Nr 143 z 30.4.2004 r.) dyrektywa 2006/12/WE .... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z 5.4.2006 r. o odpadach (Dz.Urz. UE L Nr 114 z 27.4.2006 r.) EgzAdmU .............................. ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzeku- cyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) EKPCz ................................... Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) FinansPublU98 ................... ustawa z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) FinansPublU ........................ ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) HandUprEmU ..................... ustawa z 22.12.2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2884) KC ........................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) XIIIXIII Wykaz skrótów Konstytucja ......................... Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konstytucja PRL ................ Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22.7.1952 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) LasU ....................................... ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) ObPrzedU ............................ ustawa z 11.5.2001 r. o obowiązkach przed- siębiorców w zakresie gospodarowania niektóry mi odpadami oraz o opłacie produktowej i o opłacie depozytowej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) OchrGrU .............................. ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) OchrPrzyrU ........................ ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) OchrŚrodU80 ..................... ustawa z 31.1.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. Nr 3, poz. 6 ze zm.) OchrŚrodU .......................... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) OdpadU97 ........................... ustawa z 27.4.1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592 ze zm.) OdpadU ................................ ustawa z 27.4.2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) OpakU .................................. ustawa z 11.5.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638) OrdPU ................................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) OrgGenModU ..................... ustawa z 22.6.2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tekst jedn. Dz.U. 2007 r. Nr 36, poz. 233) PDOFizU ............................... ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). PDOPrU ................................ ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PomocPublU ...................... ustawa z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) XIV Wykaz skrótów PrAtom .................................. ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.) PrGeo .................................... ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) PrWod22 .............................. ustawa z 19.9.1922 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 1928 r. Nr 62, poz. 574 ze zm.) PrWod74 .............................. ustawa z 24.10.1974 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230 ze zm.) PrWod .................................... ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) RecPojazdU .......................... ustawa z 20.1.2005 r. o recyklingu pojazdów wy- cofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202 ze zm.) SubOzonU ........................... ustawa z 20.4.2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, poz. 1263 ze zm.) SwobodaGospU ................. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) TWE ....................................... Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej z 25.3.1957 r. (Dz.Urz. WE C Nr 340 z 10.11.1997 r.) VATU93 ................................. ustawa z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) VATU ...................................... ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ZapSzkodŚrodU ................. ustawa z 13.4.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493 ze zm.) ZmSwobodaGospU .......... ustawa 10.7.2008 r. o zmianie ustawy o swobod- zie działalności gospodarczej oraz o zmianie nie- których innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 888) ZużSprzętU ......................... ustawa z 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycz- nym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495) 2. Organy i Instytucje ETPCz .................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ......................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości GIOŚ ...................................... Główny Inspektor Ochrony Środowiska GUS ........................................ Główny Urząd Statystyczny KE ........................................... Komisja Europejska XV Wykaz skrótów MF .......................................... Ministerstwo Finansów MinF ...................................... Minister Finansów MŚ ........................................... Ministerstwo Środowiska MinŚ ....................................... Minister Środowiska NFOŚiGW ............................. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo- darki Wodnej NSA ........................................ Naczelny Sąd Administracyjny OECD .................................... Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Ro- zwoju RM .......................................... Rada Ministrów RPO ........................................ Rzecznik Praw Obywatelskich SN ........................................... TK ........................................... Trybunał Konstytucyjny UE ........................................... Unia Europejska WSA ....................................... Wojewódzki Sąd Administracyjny Sąd Najwyższy 3. Publikatory i Czaspopisma AUWr ..................................... Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. .................................. Dziennik Urzędowy EPS ......................................... Europejski Przegląd Sądowy GP ........................................... Gazeta Prawna GSP ........................................ Gdańskie Studia Prawnicze KPPod ................................... Kwartalnik Prawa Podatkowego M.P. ........................................ Monitor Polski MoP ........................................ Monitor Prawniczy MoPod .................................. Monitor Podatkowy ONSA ..................................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Admi ni stra cyj nego OSNC .................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP ........................................ Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ................................. Orzecznictwo Sądów Powszechnych i Komisji Arbitrażowych OTK ....................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP .......................................... Państwo i Prawo PiŚ .......................................... Prawo i Środowisko PK ........................................... Przegląd Komunalny PP ........................................... Przegląd Podatkowy PPK ........................................ Przegląd Prawa Karnego PS ............................................ Przegląd Sądowy XVI Wykaz skrótów PUG ....................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS ..................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SP ............................................ ZNUAM ................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickie- Studia Prawnicze wicza angielski artykuł franuski łaciński 4. Inne skróty ang. ......................................... art. .......................................... fr. ............................................. łac. .......................................... m.in. ....................................... między innymi nast. ....................................... następny (-a, -e) niem. ...................................... niemiecki np. .......................................... na przykład Nr ........................................... numer op. cit. .................................... opus citatum opubl. .................................... opublikowany (-a, -e) pkt .......................................... punkt PKWiU .................................. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług por. ......................................... porównaj r. .............................................. red. ......................................... red. nauk. ............................. tekst jedn. ............................ wyr. ........................................ wyrok zob. ......................................... zobacz § .............................................. paragraf rok redaktor, redakcja redaktor naukowy tekst jednolity XVII Wykaz cytowanej literatury Książki Adam L., Podatki i opłaty w kapitalizmie, Warszawa 1962. Adam L., Mazurkiewicz M., Opłaty, [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, t. III, Prawo budżetowe, Ossolineum 1985. Ahlt M., Prawo europejskie, Warszawa 1998. Axelsson S., Ecological tax reform. Tax shift – a tool to reduce unemployment and improve the environment, Stockholm 1996. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999. Bar M., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wrocław 2005. Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowi- ska, Warszawa 2006. Bartosiewicz A., Kubacki R., Leksykon Ordynacji podatkowej 2006, Wrocław 2006. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994. Boć J., Zagadnienie prawne ochrony środowiska naturalnego, Wrocław 1979. Boć J., [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz Komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. J. Boć, Wrocław 1998. Boć J., Samborska-Boć E., Nowacki K., Ochrona środowiska, Wrocław 2004. Boć J., Rotko J., Organizacja i instrumenty prawnej ochrony powietrza w Pol- sce, [w:] Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i Niemczech, Wrocław 2006. Bojanowski E., Wybrane zjawiska w administracyjnym prawie materialnym (tezy do głosu w dyskusji), [w:] Prawo administracyjne w okresie trans- formacji ustrojowej, pod red. E. Knosali, A. Matana, G. Łaszczycy, Kraków 1999. Bojarski P., Wymagania prawne ochrony środowiska w odniesieniu do ruchu drogowego, Wrocław 2002. Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Warszawa 2000. Brans E., Liability for damage to natural resourses, Rotterdam 1997. Brodecki Z., [w:] Z. Brodecki, M. Derezińska, Prawo integracji europejskiej. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Sopot 1999. Brzeziński W., Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka, Warszawa 1975. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opłata produktowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: