Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00656 013055 17014028 na godz. na dobę w sumie
Opodatkowanie spółek osobowych - ebook/pdf
Opodatkowanie spółek osobowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 339
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8921-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W opracowaniu przedstawiono w sposób kompleksowy odrębności opodatkowania spółek osobowych, poprzez analizę reguł określających skutki podatkowe zdarzeń charakterystycznych dla spółek na wszystkich etapach ich funkcjonowania, od chwili zawarcia umowy spółki po wykreślenie z KRS -u (między innymi wniesienie wkładów i innych sposobów dokapitalizowania, zawieranie umów pomiędzy wspólnikami a spółką, zmiany składu personalnego, kwestie likwidacji, czy przekształceń). Warunkiem optymalnego opodatkowania tzn. skutecznego z perspektywy interesów fiskalnych państwa oraz niezakłócającego naturalnych procesów gospodarczych jest rozumienie natury prawnej spółek osobowych.

Ustawodawca nie uregulował zasad opodatkowania spółek osobowych w sposób kompleksowy, co rodzi wątpliwości, co do możliwości stosowania ogólnych norm dotyczących opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. W toku badań analizowano przyczyny wprowadzania rozwiązań szczegółowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE OpOdatkOwanie spółek OsObOwych AgnieszkA soBieCH Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE AGNIESZKA SOBIECH • OPODATKOWANIE SPÓŁEK OSOBOWYCH Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Grzegorz Klich ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Konrad Jan Marciniak MORSKIE ZASOBY GENETYCZNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Sebastian Koczur AKSJOLOGIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKA Marcin Kamiński MECHANIZM I GRANICE WERYFIKACJI SĄDOWOADMINISTRACYJNEJ A NORMY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I ICH KONKRETYZACJA Andrzej Olaś UMORZENIE PROCESU CYWILNEGO www.ksiegarnia.beck.pl OPODATKOWANIE SPÓŁEK OSOBOWYCH AGNIESZKA SOBIECH WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja: prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz Recenzenci: Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS5/02294 © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8920-2 ISBN e-book 978-83-255-8921-9 Men may put on the habiliments of a partnership whenever it advantages them to be treated as partners underneath, although in fact it may be a case of „Th e King has no clothes on” to the sharp eyes of the law. Felix Frankfurter Spis treści XIII Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... XIX Akty prawne .............................................................................................................. XXXIII Interpretacje organów podatkowych ................................................................... XXXVII XLIII Orzeczenia .................................................................................................................. Wstęp ........................................................................................................................... XLIX Rozdział I. Wpływ konstrukcji spółek osobowych na ich wybór jako formy prowadzenia działalności gospodarczej .......................................... 1. Charakterystyka poszczególnych typów spółek osobowych ............... 1.1. Wprowadzenie .................................................................................. 1.2. Spółka jawna ..................................................................................... 1.3. Spółka partnerska ............................................................................ 1.4. Spółka komandytowa ...................................................................... 1.5. Spółka komandytowo-akcyjna ....................................................... 1.6. Spółka cywilna .................................................................................. 1.7. Wspólne przedsięwzięcie ................................................................ 1.8. Podsumowanie ................................................................................. 2. Podmiotowość podatkowa spółek osobowych ..................................... 2.1. Wprowadzenie .................................................................................. 2.2. Podmiotowość podatkowa ............................................................. 2.3. Spółki osobowe jako podatnicy poszczególnych podatków ...... 2.3.1. Podatki dochodowe .................................................................. 2.3.2. Podatki pośrednie ..................................................................... 2.3.2.1. Podatek od towarów i usług ........................................... 2.3.2.2. Podatek akcyzowy ............................................................. 2.3.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych .............................. 2.3.4. Podatek od nieruchomości ...................................................... 2.4. Podsumowanie ................................................................................. 3. Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestnictwa w spółkach osobowych .................................................................................................. 3.1. Wprowadzenie .................................................................................. 3.2. Zasady ogólne opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze spółek osobowych ....................................................................... 1 1 1 3 6 8 12 16 20 22 23 23 24 28 28 32 32 36 38 39 41 43 43 44 VII Spis treści 3.3. Opodatkowanie wspólników spółki jawnej podatkiem zryczałtowanym ................................................................................ 3.4. Opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych ...................... 3.5. Opodatkowanie odsetek od udziału kapitałowego ..................... 3.6. Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki ............................ 3.6.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych .............................. 3.6.2. Podatek od towarów i usług .................................................... 3.7. Podsumowanie ................................................................................. 4. Wpływ treści umowy spółki na ocenę skutków podatkowych zdarzeń w spółce ........................................................................................ 4.1. Wprowadzenie .................................................................................. 4.2. Zawarcie umowy spółki .................................................................. 4.3. Postanowienia umowne mające wpływ na opodatkowanie ...... 4.3.1. Przedmiot działalności spółki ................................................. 4.3.2. Wniesienie wkładów ............................................................... 4.3.3. Ogół praw i obowiązków w spółce ....................................... 4.3.4. Zasady partycypacji w zyskach i stratach .............................. 4.3.5. Zasady likwidacji spółki ........................................................... 4.4. Zmiany umowy spółki – skutki podatkowe ................................ 4.5. Stosowanie przepisów o cenach transferowych do umów spółek osobowych ............................................................................ 4.5.1. Dokumentacja podatkowa ....................................................... 4.6. Podsumowanie ................................................................................. 5. Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania podatkowe ................................................................................................... 5.1. Uwagi wstępne ................................................................................. 5.2. Odpowiedzialność w prawie prywatnym ..................................... 5.3. Odpowiedzialność w prawie podatkowym .................................. 5.3.1. Odpowiedzialność wspólników jako osób trzecich ............. 5.3.2. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich .... 5.3.3. Zakres odpowiedzialności ........................................................ 5.4. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki przekształcanej .................................................................................. 5.5. Podsumowanie ................................................................................. Rozdział II. Skutki podatkowe zdarzeń związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem spółek osobowych ......................................................... 1. Opodatkowanie wkładów wnoszonych do spółek osobowych i wycofywanych z tych spółek ................................................................. 1.1. Wprowadzenie .................................................................................. 1.2. Wkłady pieniężne ............................................................................ 1.3. Wkłady niepieniężne ....................................................................... VIII 56 58 62 63 65 67 70 71 71 72 74 74 75 76 76 78 79 80 88 90 91 91 92 94 94 99 101 106 109 111 111 111 113 114 Spis treści 1.4. Podatki dochodowe ......................................................................... 1.4.1. Amortyzacja wkładów .............................................................. 1.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych ..................................... 1.6. Podatek od towarów i usług .......................................................... 1.7. Wycofanie wkładu ze spółki .......................................................... 1.7.1. Zwrot części wkładów wspólnikowi będącemu osobą fizyczną ........................................................................................ 1.7.2. Zwrot części wkładu wspólnikowi będącemu osobą prawną ......................................................................................... 1.8. Podsumowanie ................................................................................. 2. Opodatkowanie umów zawieranych pomiędzy wspólnikiem spółki osobowej a spółką ...................................................................................... 2.1. Wprowadzenie .................................................................................. 2.2. Skuteczność umowy ........................................................................ 2.3. Sposób rozliczania przychodów i kosztów .................................. 2.3.1. Odmienne skutki dla spółki cywilnej .................................... 2.4. Kwalifikacja do źródła przychodów ............................................. 2.5. Ceny transakcyjne ............................................................................ 2.6. Podsumowanie ................................................................................. 3. Problemy spółek rodzinnych ................................................................... 3.1. Wprowadzenie .................................................................................. 3.2. Praca wspólników i członków rodziny na rzecz spółki ............. 3.3. Podróże służbowe członków rodziny wspólników ..................... 3.4. Świadczenia członków rodziny na rzecz spółki .......................... 3.5. Odpowiedzialność członków rodziny wspólnika ........................ 3.5.1. Odpowiedzialność małżonka wspólnika ............................... 3.5.2. Odpowiedzialność członków rodziny .................................... 3.6. Podsumowanie ................................................................................. 4. Dokapitalizowanie spółki osobowej ....................................................... 4.1. Wprowadzenie .................................................................................. 4.2. Dopłaty ............................................................................................... 4.2.1. Podatek dochodowy ................................................................. 4.2.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych .............................. 4.3. Wpłaty na kapitał zapasowy .......................................................... 4.4. Darowizny na rzecz spółki ............................................................. 4.5. Pożyczki ............................................................................................. 4.5.1. Podatek dochodowy ................................................................. 4.5.1.1. Niedostateczna kapitalizacja ........................................... 4.5.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych .............................. 4.5.3. Podatek od towarów i usług .................................................... 4.6. Podsumowanie ................................................................................. 118 122 124 125 129 130 132 136 137 137 138 141 144 145 146 148 148 148 149 154 155 156 156 158 159 160 160 160 162 166 168 171 172 173 180 181 182 184 IX Spis treści Rozdział III. Zakończenie działalności w ramach spółki, likwidacja spółki, przekształcenie – skutki podatkowe ................................................ 1. Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika z osobowej spółki handlowej i zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce ...................... 1.1. Wprowadzenie .................................................................................. 1.2. Skutki podatkowe wystąpienia ze spółki ...................................... 1.3. Skutki podatkowe zbycia ogółu praw i obowiązków w podatkach dochodowych ............................................................ 1.4. Skutki zbycia w innych podatkach ............................................... 1.5. Podsumowanie ................................................................................. 2. Śmierć wspólnika spółki osobowej – problemy prawnopodatkowe spadkobierców ............................................................................................ 2.1. Wprowadzenie .................................................................................. 2.2. Skutki śmierci wspólnika na gruncie KSH .................................. 2.3. Odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania wynikające z przyjęcia spadku ............................................................................ 2.4. Skutki śmierci spadkodawcy w prawie podatkowym ................. 2.5. Podsumowanie ................................................................................. 3. Likwidacja spółki osobowej – wybrane problemy podatkowe ........... 3.1. Wprowadzenie .................................................................................. 3.2. Skutki likwidacji w podatkach dochodowych ............................. 3.3. Skutki likwidacji spółki w podatku od towarów i usług ............ 3.4. Podsumowanie ................................................................................. 4. Sukcesja spółki osobowej w drodze darowizny .................................... 4.1. Wprowadzenie .................................................................................. 4.2. Zalety umowy darowizny ............................................................... 4.2.1. Podatek od spadków i darowizn ............................................ 4.2.2. Skutki zawarcia umowy darowizny w pozostałych podatkach ................................................................................... 4.2.2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ...................... 4.2.2.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych ...................... 4.2.2.3. Podatek od towarów i usług ........................................... 4.3. Podsumowanie ................................................................................. 5. Skutki podatkowe przekształcenia spółek ............................................. 5.1. Wprowadzenie .................................................................................. 5.2. Przekształcenie spółki na gruncie KSH ........................................ 5.3. Następstwo prawne w prawie podatkowym ................................ 5.3.1. Sukcesja NIP .............................................................................. 5.4. Przekształcenie spółki w prawie bilansowym .............................. 5.5. Przekształcenie spółki w podatkach dochodowych .................... 5.5.1. Zagadnienia ogólne ................................................................... X 187 187 187 190 194 197 198 199 199 199 202 206 216 216 216 219 229 233 234 234 234 237 239 239 240 241 242 243 243 243 248 251 251 253 253 Spis treści 5.5.2. Rozliczanie straty podatkowej ................................................ 5.5.3. Zasady amortyzacji ................................................................... 5.5.4. Niepodzielone zyski .................................................................. 5.6. Skutki przekształcenia spółki w podatku od czynności cywilnoprawnych ............................................................................. 5.7. Skutki przekształcenia w podatku od towarów i usług .............. 5.8. Podsumowanie ................................................................................. Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 256 257 259 263 267 268 269 277 XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne AkcyzaU .......................................... ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym AkcyzaU z 2004 r. ......................... ustawa z 23.1.2004 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) Dyrektywa 2006/112/WE ............. dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.) Dyrektywa 2008/7/WE ................. dyrektywa Rady 2008/7/WE z 12.2.2008 r. doty- cząca podatków pośrednich od gromadzenia kapi- tału EwidPodU ...................................... ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji identy- fikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 476 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- KRSU ............................................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- czy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) wym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych OrdPod ........................................... ustawa z 29.8. 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) PCCU .............................................. ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywil- noprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.) PDOFizU ........................................ ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PDOPrU ......................................... ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PodLokU ......................................... ustawa z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokal- PrWłPrzem ..................................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- PSpDarU ......................................... ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i daro- RachU ............................................. ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości nych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) wej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) wizn (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) SwobDziałGospU .......................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829) VATU .............................................. ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) 2. Czasopisma, publikatory AC .................................................... Amicus Curiae ALR ................................................. Alabama Law Review AUILR ............................................. American University International Law Review AUL ................................................. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica AUNC ............................................. Acta Universitatis Nicolai Copernici AUWr .............................................. Acta Universitatis Wratislaviensis BAS .................................................. Biuro Analiz Sejmowych BIFD ................................................ Bulletin for International Fiscal Documentation DP .................................................... Doradca Podatnika Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy Gl. .................................................... Glosa GLR ................................................. Georgia Law Review GP .................................................... Gazeta Prawna HBTLJ ............................................. Houston Business and Tax Law Journal JEBH ................................................ JI ....................................................... Jur. Pod. .......................................... KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl ............................................ Kwartalnik Prawa Publicznego LLALR ............................................. Loyola of Los Angeles Law Review M.P. ................................................. Monitor Polski MoP ................................................. Monitor Prawniczy MoPod ............................................ Monitor Podatkowy MPH ................................................ Monitor Prawa Handlowego OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ................................................... Palestra Journal of Economic and Business History Juridica International Jurysdykcja Podatkowa XIV Wykaz skrótów PCz .................................................. Prawa Człowieka PiP ................................................... Państwo i Prawo POP ................................................. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego PPLiFS ............................................. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samo- rządowych PPod. ............................................... Przegląd Podatkowy PPPod .............................................. Przegląd Prawa Podatkowego PPPubl. ............................................ Przegląd Prawa Publicznego Pr. Gosp. ......................................... Prawo Gospodarcze Pr. i Pod. ......................................... Prawo i Podatki Pr. Sp. .............................................. Prawo Spółek PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. ............................................... Radca Prawny Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ............................................ Rzeczpospolita SP ..................................................... Studia Prawnicze SPP ................................................... Studia Prawa Prywatnego TPP .................................................. Transformacje Prawa Prywatnego TRP .................................................. Toruński Rocznik Podatkowy TTM ................................................ Taxes the Tax Magazine Zb.Orz. ............................................ Zbiór Orzeczeń ZNAE .............................................. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Kra- ZNPWSZ ........................................ Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Za- ZNUJ ............................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, wodowej im. Witelona w Legnicy Prace Prawnicze ZNUŁ .............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNUMK .......................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koper- ZNUSz ............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ZNUŚ .............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ZNUWr ........................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego kowie nika TSUE) 3. Organy orzekające ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny XV Wykaz skrótów sędziów NSA(7) ............................................ Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SN(7) ............................................... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SO .................................................... Sąd Okręgowy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty International Monetary Fund Izba Skarbowa jak wyżej art. .................................................... artykuł cyt. ................................................... cytowany (-a, -e) dec. .................................................. decyzja dot. ................................................... dotyczy IMF .................................................. IS ...................................................... jw. .................................................... KRS .................................................. Krajowy Rejestr Sądowy m.in. ................................................ między innymi MF ................................................... Minister Finansów n. ...................................................... następny (-a, -e) Nb .................................................... numer brzegowy niepubl. ........................................... niepublikowany np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie PKD ................................................. Polska Klasyfikacja Działalności pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja pr. zbior. ......................................... praca zbiorowa r. ....................................................... RM ................................................... Rada Ministrów rozp. ................................................. rozporządzenie s. ....................................................... S.A. .................................................. S.K.A. ............................................... spółka komandytowo-akcyjna sp. z o.o. .......................................... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. ................................................... spółka jawna rok strona (-y) spółka akcyjna XVI Wykaz skrótów spółka komandytowa tom tekst jednolity to jest tak zwany (-a, -e) sp.k. ................................................. t. ....................................................... t.j. ..................................................... tj. ...................................................... tzw. .................................................. uchw. ............................................... uchwała UE .................................................... Unia Europejska ust. ................................................... ustęp uw. ................................................... uwaga uzas. ................................................. uzasadnienie w zw. ............................................... w związku wyr. .................................................. wyrok z. ....................................................... zeszyt zd. .................................................... zdanie ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz ZUS .................................................. Zakład Ubezpieczeń Społecznych XVII Wykaz literatury Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2016 Asłanowicz M., Instytucja spółki partnerskiej w wybranych europejskich systemach prawniczych a prawo polskie, PS 1999, Nr 10 Asłanowicz M., Spółka partnerska, Warszawa 2004 Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Or- dynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2015 Babiarz S., Mariański A., Nykiel W., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komen- tarz, Warszawa 2010 Babiarz S., Następstwo prawne spadkobierców w orzecznictwie sądowoadministracyj- nym (wybrane zagadnienia), POP 2006, Nr 3 Babiarz S., Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, Warszawa 2010 Babiarz S., Znak towarowy: zdolność aportowa i zdolność amortyzacyjna, Szczecin 2015 Balodis K., Contractual Aspects of Formation and Composition of Commercial Part- Bandzmer M., Kwalifikacja podatkowoprawna korporacyjnych podmiotów zagranicz- Bandzmer M., Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym, nerships, JI 2005, Nr X nych, MoP 2013, Nr 9 Warszawa 2015 Bartosiewicz A., Jak opodatkować sprzedaż majątku po likwidacji firmy, Rzeczp. z 3.1.2011 r. – dodatek Podatki i Rachunkowość Bartosiewicz A., Prowadzenie działalności gospodarczej – status podatnika VAT. Ko- mentarz praktyczny, http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prowadze- nie-dzialalnosci-gospodarczej–8211-status-podatnika-vatBartosiewicz A., VAT. Komentarz, Lex/el. 2014 Bartosiewicz A., Zwolnienie dla aportów nie oznacza, że wcześniej były opodatkowane, Rzeczp. z 4.1.2011 r. Bartosiewicz A., Kubacki R., Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie- których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz, Warszawa 2011 Bernat R., Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych – wybrane aspekty po- Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, War- datkowe, ZNPWSZ 2015, Nr 14 szawa 2014 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opodatkowanie spółek osobowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: