Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00362 005536 13606850 na godz. na dobę w sumie
Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - książka
Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2385-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> technik informatyk
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01\.

Numer dopuszczenia MEN: 15/2010

Doskonała znajomość możliwości oferowanych przez oprogramowanie biurowe to jedna z umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu technika informatyka.

Niniejszy podręcznik zawiera teoretyczne oraz praktyczne (realizacja konkretnych projektów) omówienie wielu istotnych zagadnień z tego zakresu. Uczeń znajdzie tu między innymi wszelkie informacje dotyczące pakietu Office 2007, pozna tajniki obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, organizera i przeglądarki internetowej, a także programu pocztowego. Dowie się, jak stworzyć projekt prezentacji multimedialnej, podłączyć i wykorzystać urządzenia peryferyjne oraz skonstruować bazę danych. Ponadto będzie miał też okazję samodzielnie porównać działanie dwóch typów oprogramowania biurowego - Office 2007 oraz darmowego pakietu OpenOffice.

'Technik Informatyk' to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.

W skład zestawu 'Technik Informatyk' wchodzą także:

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Multimedia i grafika komputerowa. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Programowanie strukturalne i obiektowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami w świecie współczesnej informatyki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Oprogramowanie biurowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska ISBN: 978-83-246-2385-3 Format: 168×235, stron: 344 Podrêcznik jest zgodny z podstaw¹ programow¹ kszta³cenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Doskona³a znajomoœæ mo¿liwoœci oferowanych przez oprogramowanie biurowe to jedna z umiejêtnoœci niezbêdnych do wykonywania zawodu technika informatyka. Niniejszy podrêcznik zawiera teoretyczne oraz praktyczne (realizacja konkretnych projektów) omówienie wielu istotnych zagadnieñ z tego zakresu. Uczeñ znajdzie tu miêdzy innymi wszelkie informacje dotycz¹ce pakietu Office 2007, pozna tajniki obs³ugi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, organizera i przegl¹darki internetowej, a tak¿e programu pocztowego. Dowie siê, jak stworzyæ projekt prezentacji multimedialnej, pod³¹czyæ i wykorzystaæ urz¹dzenia peryferyjne oraz skonstruowaæ bazê danych. Ponadto bêdzie mia³ te¿ okazjê samodzielnie porównaæ dzia³anie dwóch typów oprogramowania biurowego – Office 2007 oraz darmowego pakietu OpenOffice. „Technik Informatyk” to doskona³y, charakteryzuj¹cy siê wysok¹ jakoœci¹ i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponuj¹cego ogromnym doœwiadczeniem lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych – wydawnictwo Helion. W sk³ad zestawu „Technik Informatyk” wchodz¹ tak¿e: (cid:129) „Programowanie strukturalne i obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk” (cid:129) „Multimedia i grafika komputerowa. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk” (cid:129) „Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk” (cid:129) „Systemy i sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk” Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿¹ce do tej serii zosta³y opracowane z myœl¹ o wykszta³ceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradz¹ sobie z wyzwaniami w œwiecie wspó³czesnej informatyki. Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007 . . . . . 11 1.1. Nowy interfejs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2. Nowe formaty plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.4. Nowe funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rozdział 2. Edytory tekstu — program Word . . . . . . . . . . 15 2.1. Zasady formatowania dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1.1. Formatowanie czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1.2. Formatowanie akapitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.1.3. Formatowanie za pomocą stylu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.1.4. Wykorzystanie szablonów dostępnych w Wordzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.1.5. Formatowanie strony dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.1.6. Podział dokumentu na sekcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.2. Grafika w dokumencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.2.1. Wstawianie grafiki do dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.2.2. Edycja elementów graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.2.3. Przycinanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.3. Rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.3.1. Wykorzystywanie narzędzi do rysowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.3.2. Grupowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.3.3. Kolejność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.3.4. Pole tekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.3.5. Rozmieszczanie elementów graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.4. Grafika SmartArt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.5. Narzędzia do sprawdzania pisowni i gramatyki . . . . . . . . . . . . . . 46 2.5.1. Wykorzystanie narzędzi do sprawdzania pisowni i gramatyki . . . . . . . . . . 46 2.6. Zaawansowane narzędzia edytora tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.6.1. Tabele w edytorze tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 technik_informatyk_ksiazka.indb 3 2010-06-30 18:45:39 2.6.2. Projektowanie wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.6.3. Równania matematyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2.6.4. Korespondencja seryjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2.7. Praca z dużym dokumentem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.7.1. Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.7.2. Spisy ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 2.7.3. Wstawianie przypisów i komentarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.8. Makropolecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 2.8.1. Sposoby definiowania makropoleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2.8.2. Wykorzystanie makropoleceń w dokumencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 2.9. Technika OLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.9.1. Łączenie i osadzanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 2.10. Drukowanie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.10.1. Przygotowanie dokumentu do wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.11. Zapisywanie dokumentu w różnych formatach . . . . . . . . . . . . . 73 2.11.1. Podstawowe formaty tekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2.11.2. Zapisywanie dokumentu w formacie PDF lub XPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2.11.3. Zapisywanie dokumentu jako strony Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2.11.4. Open Document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Rozdział 3. Narzędzia i formaty plików wykorzystywane w pracy biurowej . . . . . . . . . . 76 3.1. Technika OCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.1.1. Inne pojęcia związane z techniką OCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.2. Skaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.2.1. Skanowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.2.2. Rozpoznawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.2.3. Weryfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.2.4. Eksport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.3. Drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.4. Faksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.5. Modemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.6. Format PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.6.1. Adobe Reader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.6.2. Foxit Reader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.6.3. PDFCreator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Rozdział 4. Internet i poczta elektroniczna . . . . . . . . . . . . 85 4.1. Podstawowe pojęcia dotyczące internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.1.1. Rodzaje łączy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4 technik_informatyk_ksiazka.indb 4 2010-06-30 18:45:40 4.1.2. Adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.1.3. DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4.1.4. Usługi w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4.2. Przeglądarki internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4.2.1. Przeglądanie stron internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4.2.2. Zasady wyszukiwania informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4.2.3. Sposoby pobierania informacji z internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4.2.4. Normy etyczne przy korzystaniu z różnych źródeł informacji . . . . . . . . . . . 99 4.3. Poczta elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.3.1. Konta dostępne na serwerach pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.3.2. Adres e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.3.3. Zakładanie konta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4.3.4. Wysyłanie i odbieranie poczty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.4. Outlook Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.4.1. Ustawienia programu Outlook Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.4.2. Konfigurowanie konta e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4.4.3. Zarządzanie wieloma kontami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4.4.4. Tworzenie i wysyłanie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.4.5. Odbieranie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.4.6. Książka adresowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.5. Mozilla Thunderbird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4.5.1. Ustawienia programu Mozilla Thunderbird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4.5.2. Konfigurowanie konta pocztowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.5.3. Tworzenie nowej wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.5.4. Odbieranie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.5.5. Książka adresowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 4.5.6. Etykiety wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4.5.7. Spam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4.5.8. Zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 4.6. Bezpieczeństwo w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 4.6.1. Rodzaje zagrożeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 4.6.2. Funkcje zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Rozdział 5. Prezentacje multimedialne — program PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5.1. Zasady projektowania prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5.1.1. Etapy tworzenia prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5.1.2. Konstrukcja prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5.2. Program PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5.3. Przygotowanie prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5.3.1. Wykorzystanie szablonu przy tworzeniu prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5.3.2. Projektowanie slajdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.3.3. Widoki w prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 5 technik_informatyk_ksiazka.indb 5 2010-06-30 18:45:40 5.4. Wstawianie obiektów do slajdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 5.4.1. Dźwięk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 5.4.2. Filmy i pliki animowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 5.4.3. Przyciski akcji i hiperłącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 5.5. Wzorzec slajdów i układ slajdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5.5.1. Wzorzec slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5.5.2. Układ slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5.6. Przygotowanie pokazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 5.6.1. Prezentacja automatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 5.6.2. Zapis prezentacji na płycie CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Rozdział 6. Organizer — menedżer informacji osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 6.1. Program Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 6.1.1. Poczta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 6.1.2. Prowadzenie kalendarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 6.1.3. Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 6.1.4. Planowanie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 6.2. Inne programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 6.2.1. Draco Organizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 6.2.2. Chandler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 6.2.3. Kalendarz Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Rozdział 7. Arkusze kalkulacyjne — program Excel . . . . 171 7.1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 7.1.1. Forma przechowywania danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 7.1.2. Typy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 7.1.3. Adres komórki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 7.2. Praca z arkuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 7.2.1. Wprowadzanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 7.2.2. Definiowanie formuł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 7.2.3. Zastosowanie funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 7.2.4. Formatowanie warunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 7.2.5. Blokowanie okienek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 7.3. Drukowanie arkusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 7.3.1. Przygotowanie arkusza do wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 7.4. Wykresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 7.4.1. Typy wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 7.4.2. Tworzenie i formatowanie wykresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 7.5. Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 7.5.1. Podstawowe pojęcia bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 7.5.2. Sortowanie i filtrowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 6 technik_informatyk_ksiazka.indb 6 2010-06-30 18:45:40 7.5.3. Tabele przestawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 7.5.4. Sumy częściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 7.5.5. Konsolidacja zakresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 7.5.6. Konspekt danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 7.6. Importowanie i eksportowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 7.6.1. Importowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 7.6.2. Eksportowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 7.7. Analizowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 7.7.1. Przewidywanie wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 7.8. Elementy sterujące arkusza i makropolecenia . . . . . . . . . . . . . . 223 7.8.1. Definiowanie makropoleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 7.8.2. Elementy sterujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 7.9. Ochrona danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 7.9.1. Ochrona i zabezpieczenie arkusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 7.9.2. Blokowanie zawartości zewnętrznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 7.9.3. Udostępnianie skoroszytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Rozdział 8. Bazy danych — program Access . . . . . . . . . 231 8.1. Modele baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 8.1.1. Model hierarchiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 8.1.2. Model sieciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 8.1.3. Model obiektowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 8.1.4. Model relacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 8.2. Program Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 8.2.1. Obiekty programu Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 8.2.2. Interfejs użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 8.3. Tabela jako podstawowa forma organizacji danych . . . . . . . . . . 239 8.3.1. Projektowanie tabeli (opcja Projekt tabeli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 8.3.2. Definiowanie klucza podstawowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 8.3.3. Typy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 8.3.4. Wprowadzanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 8.3.5. Właściwości pól tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 8.3.6. Zasady tworzenia relacji między tabelami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 8.3.7. Reguły integralności bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 8.3.8. Sprawdzanie poprawności danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 8.4. Formularze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 8.4.1. Projektowanie formularza (opcja Projekt formularza) . . . . . . . . . . . . . . . . 255 8.4.2. Formanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 8.4.3. Właściwości formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 8.4.4. Właściwości formantów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 8.4.5. Wstawianie do formularza obiektów graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 8.4.6. Przyciski poleceń w formularzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 8.4.7. Makropolecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 8.4.8. Funkcje formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 7 technik_informatyk_ksiazka.indb 7 2010-06-30 18:45:40 8.4.9. Formularze pojedyncze i ciągłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 8.4.10. Formularz z podformularzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 8.4.11. Formanty listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 8.4.12. Formularz sterujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 8.5. Definiowanie wyrażeń w Accessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 8.5.1. Elementy wyrażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 8.5.2. Konstruktor wyrażeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 8.6. Kwerendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 8.6.1. Kwerendy wybierające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 8.6.2. Wybór typu sprzężenia w kwerendzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 8.6.3. Kwerendy funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 8.7. Raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 8.7.1. Projektowanie raportu przy użyciu kreatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 8.7.2. Drukowanie raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 8.8. Ochrona danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 8.9. Język SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 8.9.1. Kwerenda wybierająca w języku SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 8.9.2. Definiowanie kwerendy wybierającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 8.9.3. Typy danych w języku SQL w aparacie bazy danych programu Microsoft Access 311 8.9.4. Definiowanie połączenia między tabelami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 8.10. Projektowanie bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 8.10.1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 8.10.2. Reguły tworzenia tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 8.10.3. Normalizacja tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 8.10.4. Projektowanie bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Rozdział 9. OpenOffice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 9.1. Edytor tekstu Writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 9.1.1. Praca z programem Writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 9.1.2. Format PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 9.2. Arkusz kalkulacyjny Calc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 9.2.1. Praca z programem Calc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 9.3. Program do tworzenia prezentacji Impress . . . . . . . . . . . . . . . . 324 9.3.1. Praca z programem Impress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 9.4. Baza danych Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 9.4.1. Praca z programem Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 9.5. Edytor równań Math . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 9.5.1. Praca z programem Math . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 8 technik_informatyk_ksiazka.indb 8 2010-06-30 18:45:40 Wstęp Oprogramowanie biurowe to podręcznik do nauki przedmiotu „Oprogramowanie biuro- we”. Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312 [01]. Zawarte w nim omówienia obejmują podstawę teoretyczną poruszanych zagadnień, projekty różnych zadań oraz ich realizację praktyczną. Tak skonstruowany podręcznik pomaga uczniowi w zdobywaniu wymaganej wiedzy oraz umożliwia samodzielne po- szerzanie umiejętności. Podręcznik składa się z dziewięciu rozdziałów. Ich budowa umożliwia realizację treści programowych w sposób wybrany przez nauczyciela. Rozdział 1., „Wprowadzenie do pakietu Office 2007”, zawiera omówienie podstawo- wych funkcji pakietu Microsoft Office 2007. Pokazano w nim, jak działa nowe środo- wisko tego pakietu i jak należy korzystać z jego nowych funkcji. Rozdział 2., „Edytory tekstu — program Word”, to opis funkcji edytorów tekstu. Na przykładzie edytora Word 2007 pokazano ich możliwości. Omówiono tu podstawowe funkcje, takie jak formatowanie tekstu i dokumentu. Wyjaśniono sposoby wykorzysta- nia zaawansowanych narzędzi, takich jak style, szablony, oraz modyfikowania elemen- tów graficznych, tabel i wykresów. Pokazano zasady tworzenia złożonych dokumentów, umieszczania automatycznych spisów treści i ilustracji, opracowywania korespondencji seryjnej. Opisano wykorzystanie w dokumencie makropoleceń oraz techniki OLE. Za- prezentowano sposoby zapisu dokumentu i jego elementów w różnych formatach. Rozdział 3., „Narzędzia wykorzystywane w pracy biurowej”, jest omówieniem funk- cji urządzeń, takich jak skanery, drukarki, faksy, modemy, które są wykorzystywane w pracy biurowej. Przedstawiono w nim oprogramowanie wykorzystujące format za- pisu PDF i technikę OCR. Rozdział 4., „Internet i poczta elektroniczna”, zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z internetem. Opisano w nim usługi dostępne przez internet. Przed- stawiono różne przeglądarki i wyszukiwarki internetowe. Omówiono sposoby korzy- stania z kont poczty elektronicznej oraz zaprezentowano programy wykorzystywane do obsługi tych kont. Poruszono również temat zagrożeń związanych z internetem. technik_informatyk_ksiazka.indb 9 2010-06-30 18:45:40 Wstęp Rozdział 5., „Prezentacje multimedialne — program PowerPoint”, to opis podstawo- wych zasad tworzenia projektu prezentacji. Na przykładzie programu PowerPoint 2007 pokazano, jakie elementy powinny znaleźć się w prezentacji multimedialnej. Omó- wiono wykorzystanie szablonów, motywów i gotowych układów slajdów. Zaprezen- towano wykorzystanie przejść między slajdami oraz animacji i efektów dźwiękowych. Podano sposoby umieszczania w prezentacji plików dźwiękowych i plików wideo oraz przycisków akcji i hiperłączy. Opisano zasady projektowania wzorca slajdów i układu slajdu, a także pokazano, jak przygotować pokaz slajdów. Rozdział 6., „Organizer — menedżer informacji osobistych”, jest omówieniem progra- mów służących do zarządzania danymi osobistymi. Na przykładzie programu Outlook zaprezentowano sposoby obsługi konta pocztowego, tworzenia listy kontaktów, pro- wadzenia kalendarza z obsługą terminów i planowaniem zadań. Rozdział 7., „Arkusze kalkulacyjne — program Excel”, stanowi wyjaśnienie wielu pojęć związanych z pracą w arkuszu kalkulacyjnym. Na przykładzie programu Excel pokazano możliwości tego typu aplikacji. Omówiono tu sposoby adresowania komó- rek, metody definiowania formuł i możliwości wykorzystania wbudowanych funkcji. Pokazano sposoby formatowania komórek oraz metody przygotowania arkusza do wy- druku. Przedstawiono typy wykresów i sposoby prezentacji danych. Zaprezentowano dostępne funkcje bazy danych tworzonej w arkuszu. Opisano sposoby tworzenia tabel przestawnych, sum częściowych i konsolidacji zakresów. Wyjaśniono zasady importo- wania danych i eksportowania danych. Pokazano, jak wykorzystać w arkuszu elementy sterujące i makropolecenia. Wyjaśniono funkcje analizy danych i przewidywania wyni- ków oraz zademonstrowano sposoby ochrony i zabezpieczania danych w arkuszu. Rozdział 8., „Bazy danych — program Access”, zawiera ogólną koncepcję baz danych, modele baz danych oraz pojęcia związane z relacyjną bazą danych. Na przykładzie programu Access opisano w nim takie funkcje bazy danych jak tworzenie tabel, defi- niowanie relacji oraz więzów integralności. Pokazano sposoby tworzenia formularzy i omówiono ich funkcje. Podano przykłady zastosowań formularzy. Wyjaśniono, jak stosować makropolecenia i kiedy korzystać z właściwości zdarzeń. Poruszono zagadnie- nia związane z tworzeniem wyrażeń i wykorzystywaniem ich w kwerendach, formula- rzach i raportach. Wytłumaczono znaczenie kwerend w bazie danych oraz omówiono rodzaje kwerend i sposoby ich projektowania. Przedstawiono sposoby projektowania raportów. Opisano podstawowe instrukcje języka SQL i pokazano na przykładach ich wykorzystanie przy projektowaniu kwerend. Wyjaśniono zasady projektowania baz danych, reguły tworzenia tabel oraz zasady normalizacji tabel. Rozdział 9., „OpenOffice”, to omówienie alternatywnego pakietu biurowego. Zawarto w nim opis podstawowych funkcji i sposobu działania edytora tekstu Writer, arkusza kalkulacyjnego Calc, programu do tworzenia prezentacji multimedialnej Impress, pro- gramu do zarządzania bazami danych Base i edytora równań matematycznych Math. 10 technik_informatyk_ksiazka.indb 10 2010-06-30 18:45:40 5 Prezentacje multimedialne – program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputero- wo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk, animacje i filmy. Głównym jej zadaniem jest przekazanie w atrakcyjny i dynamiczny sposób dużej ilości informacji. Prezentacje multimedialne są podstawowymi i obecnie najpopularniejszymi narzę- dziami wykorzystującymi komputer do komunikowania się z uczestnikami pokazu, wykładu czy prelekcji. Prezentacje mogą być pokazywane na ekranie monitora, na ekranie ściennym, na tablicy interaktywnej lub udostępnione w internecie. Mogą być przedstawiane przez prelegenta, który omawia i uzupełnia prezentowane na ekranie informacje, lub pokazywane automatycznie na przykład w oknie wystawowym. Mogą zostać pogrupowane tematycznie, a wyboru tematu dokonuje użytkownik. Do przygotowania prezentacji na komputerze służą specjalne programy. Najprostsze z nich umożliwiają utworzenie prezentacji z gotowych elementów. Bardziej zaawansowane za- wierają dodatkowe narzędzia, na przykład do obróbki grafiki lub tworzenia animacji. Programy do opracowywania prezentacji multimedialnej to Microsoft PowerPoint, Corel Presentations, OpenOffice Impress, WildPresenter. Każda prezentacja składa się ze slajdów zawierających tekst, grafikę, animacje, dźwięk lub film wyświetlanych w kolejności zaplanowanej przez autora prezentacji. 5.1. Zasady projektowania prezentacji Sukces prezentacji multimedialnej zależy nie tylko od zastosowanych narzędzi, ale również od umiejętności prelegenta i dobrze przygotowanego pokazu. O jakości pre- zentacji świadczy nie liczba zastosowanych narzędzi, ale znajomość i stosowanie za- technik_informatyk_ksiazka.indb 125 2010-06-30 18:45:53 ROzdzIAł 5 t Prezentacja multimedialna sad jej projektowania. Podstawowym zadaniem każdego pokazu jest zwrócenie uwagi uczestników pokazu na pewne informacje. q Wybór narzędzi do tworzenia prezentacji — na tym etapie należy wybrać 5.1.1. Etapy tworzenia prezentacji Program, który zostanie użyty do przygotowania prezentacji, nie dostarczy treści mery- torycznej, a tylko pomoże w przedstawieniu przygotowanego wcześniej materiału. Dla- tego przed przystąpieniem do tworzenia prezentacji należy starannie ją zaplanować. q Planowanie prezentacji — na tym etapie należy określić, co chcemy przekazać słuchaczom, czego słuchacze chcieliby się dowiedzieć, jaki jest najlepszy sposób osiągnięcia celu, kto będzie odbiorcą pokazu. Inaczej będzie wyglądała prezenta- cja przeznaczona dla fachowca, który oczekuje konkretnych parametrów i roz- wiązań technicznych, inaczej dla odbiorcy mniej zorientowanego, oczekującego ogólnych informacji, zagadnień podanych poglądowo, bez omawiania szczegółów i używania określeń branżowych. program, który zostanie użyty do opracowania prezentacji, oraz programy, jakie zostaną wykorzystane do przygotowania obiektów dodawanych do prezentacji. Wybór programu, który posłuży do wykonania prezentacji, określa narzędzia, jakie mogą być zastosowane w prezentacji. Niektóre programy nie pozwalają na dołączenie pliku dźwiękowego czy wideo. Jeżeli zamierzamy dołączyć zdję- cia, musimy wiedzieć, w jakim programie dokonamy ich obróbki. Jeśli chcemy wykorzystać dźwięk, powinniśmy zaplanować, jak utworzymy pliki dźwiękowe i jakich programów użyjemy do ich obróbki. q Określenie własnego potencjału — na tym etapie musimy określić, jaki jest nasz potencjał twórczy i możliwości zastosowania różnych narzędzi. Jeżeli nie mamy kamery do zrobienia filmu, rezygnujemy ze wstawienia sekwencji wideo lub prosi- my o jej nakręcenie inne osoby. Gdy nie znamy konkretnego programu graficznego, rezygnujemy z obiektów graficznych w nim tworzonych. Film nakręcony kamerą internetową lub nieudolnie wykonana grafika przyniosą więcej szkody niż pożytku. q Przygotowanie konspektu prezentacji — na tym etapie należy ustalić, co pre- zentacja powinna zawierać, co ma pojawić się na każdym slajdzie, jak przejść do następnego tematu, gdzie wstawić tekst, gdzie umieścić grafikę, a gdzie dane liczbowe i wykresy. Tu należy również określić, jakie środki przekazu zostaną za- stosowane do zaprezentowania wybranej treści, i rozstrzygnąć, którą część treści prezentacji opiszemy słowami, gdzie wstawimy zdjęcia, gdzie wykresy, a gdzie dołączymy dźwięk lub sekwencję wideo. zentacji zostanie wykorzystany gotowy szablon, czy zaprojektujemy własny i czy będzie on obowiązywał w całej prezentacji. Należy pamiętać o wyborze szablonu, który będzie odpowiedni do tematu. tworzone slajdy, zgodnie z wcześniej przygotowanym konspektem. q Zaplanowanie wyglądu prezentacji — na tym etapie należy określić, czy w pre- q Utworzenie slajdów — na tym etapie za pomocą odpowiedniego programu są 126 technik_informatyk_ksiazka.indb 126 2010-06-30 18:45:53 q Wypełnienie slajdów elementami multimedialnymi — na tym etapie należy 5.1. zasady projektowania prezentacji q Zdefiniowanie parametrów wyświetlania prezentacji — na tym etapie należy wstawić do slajdów elementy graficzne, rysunki, wykresy, dołączyć dźwięk, ani- mację i sekwencje filmowe. określić przejścia między slajdami i harmonogram wyświetlania slajdów. (zwane notatkami prelegenta). q Utworzenie notatek — na tym etapie można dodać notatki komentujące slajdy q Zapisanie prezentacji w określonym formacie to ostatni etap prac. 5.1.2. Konstrukcja prezentacji Przystępując do projektowania prezentacji, należy określić, które informacje będą przekazywane w formie tekstu, a które jako obiekty multimedialne. Wykorzystanie różnego rodzaju multimediów spowoduje zwiększenie zainteresowania pokazem. Jed- nocześnie przygotowywana prezentacja powinna być logiczna i zrozumiała. Tekst Slajdy z tekstem stanowią 60 – 70 każdej prezentacji. Najważniejsze informacje są zwykle przekazywane za pomocą tekstu. Można stosować slajdy tytułowe, slajdy z tekstem wypunktowanym lub slajdy wypełnione zwykłym tekstem. Należy wyko- rzystywać cały obszar slajdu, litery nie powinny być za małe ani za duże. Muszą być dobrze widoczne z oddali. Strona tytułowa powinna zostać zaprojektowana w sposób ciekawy i wzbudzający zainteresowanie uczestnika pokazu. Można na niej umieścić dodatkowe elementy, na przykład swoje imię i nazwisko, logo lub inny element graficzny. Jeżeli w tym miejscu zostaną użyte barwy, powinny one obowiązywać w całym pokazie. Tekst wypunktowany najczęściej występuje w slajdzie tekstowym. q Nie powinien być stosowany więcej niż w pięciu kolejnych slajdach, ponieważ powoduje znużenie uczestników pokazu. W każdym wierszu slajdu powinna być zawarta tylko jedna myśl lub tylko jedno określenie. Maksymalna liczba słów w wierszu nie powinna przekroczyć sześciu. Na jednym slajdzie powinno znaleźć się do sześciu wierszy. Tekst na slajdzie powinien „układać się”, to znaczy u góry trzeba umieścić wypo- wiedzi najdłuższe, a na dole najkrótsze lub odwrotnie. Jeżeli na slajdzie znajdzie się pięć lub sześć punktów, warto wyświetlać je po kolei. Spowoduje to wzbudzenie zainteresowania pojawiającym się tekstem. Jeżeli za dużo slajdów zawiera wypunktowanie, należy zastąpić je zwykłym tek- stem, dodać grafikę, utworzyć schemat lub wstawić ramkę. q q q q q q technik_informatyk_ksiazka.indb 127 2010-06-30 18:45:53 127 ROzdzIAł 5 t Prezentacja multimedialna W tekście lepiej nie używać czcionki szeryfowej, takiej jak Times New Roman. Dużo lepiej wygląda prosty font, na przykład Arial. Gdy czcionka zostanie wybrana, warto używać jej w całej prezentacji. Grafika W prezentacji powinny znaleźć się elementy graficzne. Mogą to być gotowe cliparty lub własne elementy graficzne związane z tematem prezentacji. Proste rysunki dodane do tek- stu zwiększają zainteresowanie pokazem. Jednak z tego narzędzia należy korzystać roz- ważnie. Elementy graficzne powinny zostać starannie dobrane. Należy również zachować umiar w umieszczaniu ich w prezentacji (nie muszą występować na każdym slajdzie). Kolory Przy doborze kolorów w prezentacji należy stosować zasadę kontrastów. Dla tekstów wskazane jest używanie jasnych kolorów na ciemnym tle. Jeżeli jasne litery pojawią się na ciemnym tle, łatwiej przeczytać tekst na ekranie. Wprowadzenie koloru ożywia prezentację i powoduje wzrost zainteresowania, ale nie należy go nadużywać. Wykresy Wykresy występują w prezentacjach bardzo często. Muszą być łatwe w interpretacji. Po- winny pokazywać tendencje i zmiany zachodzące w czasie. Jest wiele rodzajów wykresów. Należy je tak dobierać, aby można było prawidłowo interpretować dane. Przy ich tworze- niu należy zachować szablon i kolorystykę zgodną z innymi elementami prezentacji. Schematy Schematy mogą zostać wykorzystane do pokazania zależności i złożonych procesów. Można tworzyć schematy zależności na różnych poziomach i za pomocą strzałek opi- sywać ich przebieg. Do schematów można wykorzystać mechanizm stopniowego wy- świetlania kolejnych elementów. Wówczas uczestnicy pokazu będą mieli wrażenie, że schemat powstaje na ich oczach. Dźwięk Dobrze przygotowana prezentacja multimedialna nie może obejść się bez dźwięku. Pre- zentacje, w których wykorzystano efekty dźwiękowe, zyskują na atrakcyjności. Dźwięk może towarzyszyć przejściom między slajdami lub animacjom. Może być odtwarzany, gdy zostanie otwarty określony slajd lub pojawi się konkretny element. Może jako tło muzyczne towarzyszyć całemu pokazowi lub jego części. Może zostać dołączony do prezentacji jako głos narratora wyjaśniający przedstawiane zagadnienia. Efekty specjalne Aby przyciągnąć uwagę odbiorców, można do prezentacji dodać efekty specjalne. Po- zwalają one na zaprojektowanie animacji obiektów znajdujących się na slajdzie. Ani- mować można zarówno tekst, jak i elementy graficzne. Dzięki efektom specjalnym można skupić uwagę uczestników pokazu na wybranych elementach prezentacji lub uatrakcyjnić pokaz. W animowanych elementach można określić sposób ich wyświe- tlania oraz kolejność pojawiania się na slajdzie. 128 technik_informatyk_ksiazka.indb 128 2010-06-30 18:45:53 Klipy wideo Umieszczenie w prezentacji multimedialnej sekwencji wideo może zwiększyć atrakcyj- ność pokazu. Do slajdów można dołączyć jeden ze standardowych klipów lub utwo- rzyć własny film. 5.2. Program PowerPoint ĆWICZENIA 1. 2. Zaprojektuj prezentację multimedialną „Szkoła moich marzeń”. Zaprojektuj prezentację multimedialną na temat swojej szkoły. Określ od- biorcę prezentacji i zakres przekazywanych informacji. 5.2. Program PowerPoint Jednym z najpopularniejszych programów służących do tworzenia prezentacji multi- medialnych jest PowerPoint wchodzący w skład pakietu Microsoft Office 2007. Wy- posażony został w bardzo rozbudowane narzędzia do tworzenia pokazów. Tak jak w innych modułach Microsoft Office 2007, został w nim zastosowany nowy interfejs oparty na wstążce. Po uruchomieniu programu widzimy wstążkę, która zawiera pole- cenia potrzebne do zaprojektowania prezentacji (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Wstążka programu PowerPoint q Wstawianie — karta zawiera narzędzia do wstawiania różnego rodzaju obiektów Na wstążce są dostępne następujące karty: q Narzędzia główne — karta zawiera podstawowe polecenia wykorzystywane przy tworzeniu prezentacji, takie jak wybieranie schematu slajdu, dodawanie slajdów, formatowanie tekstu, wyszukiwanie, zmiana, kopiowanie, wklejanie. i kolejnych slajdów. q Projekt — karta zawiera narzędzia do obsługi wizualnej slajdów. Pozwala zmie- nić orientację i kolorystykę slajdów, graficzny szablon, styl tła oraz zastosować gotowe efekty specjalne. i ruchów obiektów. Umożliwia wybór dźwięku towarzyszącego efektom przejść w slajdach, określenie szybkości przejść i zdefiniowanie rozkładu zdarzeń w czasie. nymi nagrywanie własnej narracji i określenie kolejności wyświetlania. q Animacje — karta zawiera narzędzia do obsługi efektów przejść w slajdach q Pokaz slajdów — karta zawiera narzędzia definiujące pokaz slajdów, między in- technik_informatyk_ksiazka.indb 129 2010-06-30 18:45:53 129 ROzdzIAł 5 t Prezentacja multimedialna q Recenzja — karta zawiera pomocnicze narzędzia językowe, między innymi słow- nik i tezaurus. sortowanie slajdów, widok notatek, podgląd prezentacji. q Widok — karta oferuje obsługę różnych widoków prezentacji, między innymi Poniżej wstążki znajduje się obszar przeznaczony na projektowanie prezentacji. Z le- wej strony mamy okno zawierające dwie karty Slajdy i Konspekt, na środku okienko projektowania slajdu, a na dole okienko notatek (rysunek 5.2). Karta Konspekt Karta Slajdy Okienko slajdu Okienko notatek Rysunek 5.2. Okno programu PowerPoint Karta Slajdy, wyświetlana jako domyślna, zawiera miniatury slajdów. Umożliwia też szybkie przemieszczanie się między slajdami. Wystarczy kliknąć miniaturkę wybrane- go slajdu, aby został on wyświetlony w okienku slajdu. Karta Konspekt również zawiera listę slajdów, ale widoczne są tylko teksty umieszczo- ne na poszczególnych slajdach. Okienko slajdu wyświetla zawartość wybranego slajdu. Znajduje się w centralnej części ekranu. Można w nim projektować slajdy. Okienko notatek służy do wpisywania notatek dotyczących bieżącego slajdu. Okienko notatek jest widoczne tylko w niewielkim fragmencie. Aby je powiększyć, należy zła- pać myszą za jego górną krawędź i pociągnąć w górę. 130 technik_informatyk_ksiazka.indb 130 2010-06-30 18:45:53 5.3 Przygotowanie prezentacji 5.3. Przygotowanie prezentacji Aby utworzyć prezentację w programie PowerPoint, można wykorzystać gotowy sza- blon lub zaprojektować prezentację samodzielnie. W obu przypadkach można dodawać nowe slajdy i modyfikować istniejące. W czasie projektowania można użyć trzech wido- ków wyświetlania prezentacji: normalnego, sortowania slajdów lub pokazu slajdów. Po uruchomieniu programu PowerPoint zostanie otwarta nowa, pusta prezentacja (oparta na szablonie Pusta prezentacja), którą można wypełnić dowolnymi slajdami, zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Szablon Pusta prezentacja jest naj- prostszym szablonem, z którego warto korzystać, ponieważ jest łatwy w użyciu i moż- na go dostosować do wielu typów prezentacji. 5.3.1. Wykorzystanie szablonu przy tworzeniu prezentacji Program PowerPoint zawiera zbiór gotowych szablonów prezentacji dostępnych na dys- ku oraz umożliwia korzystanie z szablonów dostępnych na stronie firmy Microsoft. Aby można było użyć szablonów na stronie internetowej, pakiet Office musi zostać aktywo- wany. Każdy szablon ma zdefiniowane wszystkie podstawowe elementy stylu slajdu: styl czcionki i punktorów, określony projekt tła, schemat kolorów i układ zawartości. Prezentacja utworzona na podstawie szablonu najczęściej nie do końca odpowiada na- szym oczekiwaniom, ale pozwala na szybkie przygotowanie pokazu, ponieważ oferuje gotowe układy slajdów, które należy wypełnić odpowiednią treścią. W tak tworzonej prezentacji można wykorzystać tylko niektóre slajdy z szablonu lub wszystkie. Aby rozpocząć tworzenie prezentacji z zastosowaniem szablonów, należy wybrać przy- cisk pakietu Office (w górnym lewym rogu okna aplikacji) i kliknąć polecenie Nowy. W otwartym oknie Nowa prezentacja w obszarze Szablony po wybraniu opcji Zainsta- lowane szablony zostanie wyświetlona lista szablonów dostępnych na komputerze. Po kliknięciu wybranego szablonu ukaże się jego zawartość (rysunek 5.3). Rysunek 5.3. Szablony dostępne w programie PowerPoint technik_informatyk_ksiazka.indb 131 2010-06-30 18:45:53 131 ROzdzIAł 5 t Prezentacja multimedialna W obszarze Microsoft Office Online można wybrać jeden z szablonów udostępnio- nych na stronach internetowych firmy Microsoft. W oknie Nowa prezentacja w obszarze Szablony dostępna jest opcja Zainstalowane motywy. Wybranie jej spowoduje wyświetlenie listy motywów zainstalowanych na komputerze. DEFINICJA Motyw to zestaw ujednoliconych elementów pokazu, takich jak kolor, czcionki i grafika, które nadają dokumentowi określony wygląd. Zmiana motywu spowoduje zmianę ogól- nego wyglądu prezentacji, ale układ poszczególnych elementów zostanie zachowany. Poniżej na rysunkach 5.4 – 5.6 zaprezentowano przykład zmiany motywu dla tego samego slajdu. Rysunek 5.4. Classic Rysunek 5.5. Wędrówka Rysunek 5.6. Wykusz 132 technik_informatyk_ksiazka.indb 132 2010-06-30 18:45:54 5.3 Przygotowanie prezentacji Dodatkową funkcją jest możliwość tworzenia własnych szablonów. Często nowy sza- blon powstaje po modyfikacji istniejącego, na przykład przez modyfikację podstawo- wego szablonu Pusta prezentacja. Po dodaniu do tego szablonu własnej czcionki, kolo- rów i tła można zapisać projekt jako nowy szablon, a następnie używać go w innych prezentacjach. Szablony są zapisywane w plikach z rozszerzeniem potx dla pakietu Office 2007 oraz z rozszerzeniem pot dla wcześniejszych wersji pakietu. Jeżeli utworzony szablon zapi- szemy w formacie pot lub potx, zostanie dodany do listy szablonów. Opracowanie własnego szablonu dla prezentacji pozwala ujednolicić jej wygląd i za- chować taki sam styl, format i paletę kolorów w kolejnych slajdach dodawanych do projektu. 5.3.2. Projektowanie slajdu Tworzenie prezentacji multimedialnej zaczynamy od wyboru układu slajdów, które będą używane w pokazie. Układ slajdu, edycja zawartości slajdu Układ slajdu określa rozmieszczenie na slajdzie takich elementów jak tekst tytułu i podtytułu, listy, obrazy, tabele, wykresy, autokształty i filmy. Układ określa jedynie położenie i formatowanie obiektów, które będą umieszczone na slajdzie. Na układzie slajdu położenie obiektów jest widoczne w postaci symboli zastępczych. Aby wybrać układ nowego slajdu, należy na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy kliknąć strzałkę obok ikony Nowy slajd (rysunek 5.7). Zostanie wyświetlona galeria dostępnych układów. Odpowiedni układ po wybraniu zostanie wyświetlony na karcie Slajdy oraz w okienku slajdu. Przy dodawaniu każdego nowego slajdu należy powta- rzać tę czynność. Rysunek 5.7. Narzędzie tworzenia nowego slajdu Jeżeli chcemy zmienić układ istniejącego slajdu, trzeba go zaznaczyć na karcie Slajdy, a następnie kliknąć ikonę Układ. Zostanie wyświetlona galeria dostępnych układów slajdów (rysunek 5.8). technik_informatyk_ksiazka.indb 133 2010-06-30 18:45:54 133 ROzdzIAł 5 t Prezentacja multimedialna Rysunek 5.8. Wbudowane układy slajdów Układ ułatwia zaprojektowanie slajdu. Wśród dostępnych układów są slajdy z gotowymi polami na tekst, listę wypunktowaną, wstawienie grafiki, wykresu, diagramu lub filmu. Program PowerPoint posiada wbudowane układy standardowe. Możliwe jest też two- rzenie układów niestandardowych. Zbiór dostępnych układów slajdów zależy od wy- branego szablonu. Po wybraniu układu slajdu należy umieścić na nim wymagane obiekty. Dołączanie do slajdu różnych obiektów Większość slajdów budowanej prezentacji zawiera różnego rodzaju elementy graficzne. Mogą to być rysunki, cliparty, tabele, wykresy, elementy grafiki SmartArt, dźwięki, filmy czy animacje. Można do slajdu dodać hiperłącze lub przyciski nawigacyjne, aby łatwiej poruszać się po prezentacji lub przechodzić do lokalizacji znajdujących się poza nią. Jeżeli zostanie wybrany układ slajdu zawierający narzędzia do wstawiania obiektów, wystarczy kliknąć myszą ikonę wybranego obiektu. Zostanie otwarte okno umożli- wiające umieszczenie elementu na slajdzie. Do wyboru mamy tabelę, wykres, grafikę SmartArt, obraz z pliku, clipart lub klip multimedialny (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Obiekty dostępne w układzie slajdu Jeżeli zostanie wybrany układ slajdu, który nie zawiera symbolu obiektu, obiekt moż- na wstawić po kliknięciu jego ikony na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje. Obiekt zostanie wstawiony na środku slajdu. Można go przenieść w inne miejsce, zmienić jego rozmiar, obrócić, dodać do niego tekst lub dokonać innych zmian. 134 technik_informatyk_ksiazka.indb 134 2010-06-30 18:45:54 5.3 Przygotowanie prezentacji Modyfikowanie zawartości slajdu Mimo że ilustracje lepiej pomagają odbiorcom pokazu zrozumieć i zapamiętać in- formacje, większość slajdów w prezentacji zawiera wyłącznie tekst. W programie Po- werPoint 2007 istnieją narzędzia, które umożliwiają przekonwertowanie tekstu na grafikę. Stosując grafikę SmartArt, zamiast ciągu slajdów zawierających tekst otrzy- mujemy profesjonalnie przygotowaną ilustrację. Do grafiki SmartArt można również dodać animację. Poniższe rysunki (5.10 – 5.12) prezentują przykład zamiany tekstu na grafikę SmartArt. Rysunek 5.10. Slajd z tekstem Rysunek 5.11. Oś czasu Rysunek 5.12. Proces blokowy Slajd zapisany w postaci listy wypunktowanej po przekonwertowaniu na grafikę SmartArt uzyskuje postać graficzną. Dodatkowo — oprócz informacji na temat struk- tury szkolnictwa — przedstawia dynamikę zmian. Aby przekonwertować istniejący tekst na grafikę SmartArt, należy zaznaczyć symbol zastępczy zawierający tekst, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit wybrać polecenie Konwertuj na grafikę SmartArt. Otworzy się okno z galerią grafik 135 technik_informatyk_ksiazka.indb 135 2010-06-30 18:45:54 ROzdzIAł 5 t Prezentacja multimedialna (rysunek 5.13). Po wybraniu jednej z nich tekst zostanie przekształcony na odpo- wiedni układ graficzny. Jeżeli żaden z proponowanych układów nie spełnia naszych oczekiwań, powinniśmy wybrać polecenie Więcej grafiki SmartArt, aby wyświetlić pe- łen zestaw układów. Grafikę SmartArt umieszczoną na slajdzie można modyfikować, zmieniać jej styl, rozmiar, układ i kolory. Rysunek 5.13. dostępne rodzaje układów grafiki SmartArt UWAGA Grafika SmartArt szerzej została omówiona w rozdziale 2., „Edytory tekstu”, w podroz- dziale „Grafika SmartArt”. Przejścia między slajdami Przejścia między slajdami to efekty specjalne podobne do animacji, które towarzyszą zmianie slajdów. Można je zdefiniować po zaprojektowaniu slajdów. Program Power- Point jest wyposażony w zestaw różnych typów przejść, które są dostępne na karcie Animacje, w grupie Przejście do tego slajdu (rysunek 5.14). Rysunek 5.14. Opcje wyboru rodzaju przejścia między slajdami Oprócz zdefiniowania rodzaju przejść, użytkownik może określić ich szybkość, scha- rakteryzować dźwięk towarzyszący przejściom i zdecydować, czy wybrane przejście zastosuje do jednego, do kilku czy do wszystkich slajdów. Animacja tekstu i rysunku Animowanie tekstu, grafiki i innych obiektów pozwala zwrócić uwagę odbiorców na ważne informacje zawarte w prezentacji oraz zwiększyć zainteresowanie pokazem. 136 technik_informatyk_ksiazka.indb 136 2010-06-30 18:45:54 5.3 Przygotowanie prezentacji Program PowerPoint ma wbudowane standardowe efekty animacji. Można je dołączać do tekstu i obiektów umieszczonych na slajdzie. Można je dodawać do wybranych slajdów we wzorcu slajdów lub do układów niestandardowych. Animację niestandardową można zastosować do wszystkich elementów slajdu lub tyl- ko do pojedynczego elementu. Można jej używać jako dodatku do ścieżki ruchu, którą określony obiekt lub tekst będzie się poruszał w sekwencji animacji. Do pojedynczego elementu można stosować więcej niż jedną animację. Użytkownik może także wybrać efekty towarzyszące animacji, takie jak na przykład odtwarzanie dźwięku razem z animacją czy animowanie poszczególnych liter, wyra- zów lub akapitów. Aby dla wybranego elementu zastosować efekt animacji, należy zaznaczyć ten element i na karcie Animacje w grupie Animacje wybrać z listy Animacja odpowiedni efekt. By zaprojektować niestandardowy efekt animacji, trzeba zaznaczyć wybrany element i na karcie Animacje w grupie Animacje wybrać przycisk Animacja niestandardowa (rysu- nek 5.15). Rysunek 5.15. Wybór animacji niestandardowej Zostanie otwarte okno zadań Animacja niestandardowa, które służy do określenia spo- sobu i czasu wyświetlania wybranego elementu podczas pokazu. Wyświetlane są w nim informacje o sposobie animacji i kolejności animacji względem pozostałych efektów. Po kliknięciu przycisku Dodaj efekt można projektować efekty animacji dla zaznaczo- nego elementu. Wtedy pojawi się lista efektów (rysunek 5.16). Znajdują się na niej cztery podstawowe efekty: q Wejście — określa efekt, który towarzyszy pojawieniu się tekstu lub obiektu, q Wyróżnienie — o
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: