Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00391 007057 20321971 na godz. na dobę w sumie
Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu. Pisz kod podatny na przyszłe zmiany - ebook/pdf
Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu. Pisz kod podatny na przyszłe zmiany - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2844-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).
Oprogramowanie po wdrożeniu w środowisku produkcyjnym dalej wymaga opieki programisty. Aktualizacje, dostosowanie do zmian, udoskonalenia i poprawa usterek — te czynności są warunkiem utrzymania systemu w dobrej kondycji. Niestety, jeśli twórca oprogramowania nie przestrzegał pewnych zasad, pielęgnacja kodu jest uciążliwa, nieefektywna, a bywa nawet, że niemożliwa do wykonania. System przestaje działać ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Aby tego uniknąć, wystarczy na etapie tworzenia kodu uwzględniać potrzebę jego utrzymywania w przyszłości. Niniejsza książka jest lekturą obowiązkową dla wszystkich, którzy chcą tworzyć kod łatwy w pielęgnacji. Na jej kartach przedstawiono dziesięć wytycznych prowadzących do tego celu. Wytyczne te zostały gruntownie omówione, a ich znaczenie i sposób stosowania w praktyce wyjaśniono, posługując się przykładowymi fragmentami kodu. Kod ten napisano w Javie, jednak książka okaże się przydatna również dla programistów używających innych języków.

W książce przedstawiono następujące zagadnienia:

Profesjonalny programista zawsze pisze kod najwyższej jakości!


Joost Visser jest profesorem na Uniwersytecie im. Radbouda w Nijmegen. Zajmuje się programowaniem generycznym, zieloną informatyką, a także jakością i ewolucją oprogramowania.
Pascal van Eck zajmuje się jakością oprogramowania. Jest autorem ponad 80 publikacji dotyczących bezpieczeństwa IT i metryk oprogramowania.
Rob van der Leek jest konsultantem do spraw jakości oprogramowania. Bierze również udział w tworzeniu narzędzi do analizy programów.
Sylvan Rigal zajmuje się jakością oprogramowania i prowadzi szkolenia z analizy ryzyk bezpieczeństwa programów.
Gijs Wijnholds pracuje nad jakością oprogramowania w administracji publicznej. Jest ekspertem od Haskella i lingwistyki matematycznej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Building Maintainable Software, Java Edition: Ten Guidelines for Future-Proof Code Tłumaczenie: Łukasz Suma ISBN: 978-83-283-2843-3 © 2016 Helion SA Authorized Polish translation of the English edition of Building Maintainable Software, ISBN 9781491940662 © 2016 Software Improvement Group, B.V. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/oplaut Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp ................................................................................................ 7 1. Wprowadzenie ................................................................................. 21 22 23 1.1. Czym jest pielęgnowalność? 1.2. Dlaczego pielęgnowalność jest ważna? 1.3. Trzy podstawowe zasady, na których oparto wytyczne umieszczone w tej książce 1.4. Nieporozumienia związane z pielęgnowalnością 1.5. Ocena pielęgnowalności 1.6. Przegląd wytycznych dotyczących pielęgnowalności 25 28 30 32 2. Pisanie krótkich jednostek kodu ........................................................ 35 38 39 47 52 2.1. Motywacja 2.2. Stosowanie wytycznych 2.3. Typowe obiekcje wobec pisania krótkich jednostek kodu 2.4. Więcej na ten temat 3. Pisanie prostych jednostek kodu ....................................................... 55 61 62 67 68 3.1. Motywacja 3.2. Stosowanie wytycznych 3.3. Typowe obiekcje wobec pisania prostych jednostek kodu 3.4. Więcej na ten temat 3 Poleć książkęKup książkę 4. Pisanie kodu jeden raz ......................................................................71 76 77 82 86 4.1. Motywacja 4.2. Stosowanie wytycznych 4.3. Typowe obiekcje wobec unikania duplikowania kodu 4.4. Więcej na ten temat 5. Ograniczanie wielkości interfejsów jednostek ....................................89 92 93 98 99 5.1. Motywacja 5.2. Stosowanie wytycznych 5.3. Typowe obiekcje wobec ograniczania wielkości interfejsów 5.4. Więcej na ten temat 6. Separowanie zagadnień w modułach .............................................. 101 106 107 111 6.1. Motywacja 6.2. Stosowanie wytycznych 6.3. Typowe obiekcje wobec separowania zagadnień 7. Luźne sprzęganie komponentów architektonicznych ....................... 115 117 121 123 125 7.1. Motywacja 7.2. Stosowanie wytycznych 7.3. Typowe obiekcje wobec luźnego sprzęgania komponentów 7.4. Więcej na ten temat 8. Równoważenie architektury komponentów .................................... 129 130 133 134 135 8.1. Motywacja 8.2. Stosowanie wytycznych 8.3. Typowe obiekcje wobec równoważenia komponentów 8.4. Więcej na ten temat 9. Ograniczanie wielkości bazy kodu ................................................... 139 140 142 146 9.1. Motywacja 9.2. Stosowanie wytycznych 9.3. Typowe obiekcje wobec ograniczania wielkości bazy kodu 4 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę 10. Automatyzowanie testów ............................................................... 151 153 155 167 169 10.1. Motywacja 10.2. Stosowanie wytycznych 10.3. Typowe obiekcje wobec automatyzacji testów 10.4. Więcej na ten temat 11. Pisanie czystego kodu ..................................................................... 171 171 172 179 11.1. Niepozostawianie śladów 11.2. Stosowanie wytycznych 11.3. Typowe obiekcje wobec pisania czystego kodu 12. Następne kroki ............................................................................... 181 181 12.1. Przejście od wytycznych do praktyki 12.2. Wytyczne niskopoziomowe (dotyczące jednostek) mają pierwszeństwo przed wytycznymi wysokopoziomowymi (dotyczącymi komponentów) 12.3. Każdy komit się liczy 12.4. Najlepsze praktyki w procesie tworzenia oprogramowania są opisane w kolejnej książce 182 182 183 A Sposób mierzenia pielęgnowalności wykorzystywany przez SIG ....... 185 Skorowidz ...................................................................................... 189 Spis treści (cid:95) 5 Poleć książkęKup książkę 6 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie „Kto napisał ten kod??? Nie mogę tak pracować!!!” Dowolny programista Praca programisty komputerowego to wspaniałe zajęcie. Gdy stajesz przed ja- kimś problemem i otrzymujesz odpowiednie wymagania, możesz opracować rozwiązanie i przełożyć je na język zrozumiały dla komputera. Jest to zadanie bardzo trudne, lecz dające wiele satysfakcji. Kariera programisty komputero- wego bywa również jednak rzeczą wymagającą dużej pracowitości i poświę- cenia. Jeśli często musisz wprowadzać zmiany w kodzie napisanym przez inne osoby (lub nawet przez samego siebie), wiesz doskonale, że może to być zajęcie naprawdę proste albo naprawdę trudne. Czasami jesteś w stanie szybko zi- dentyfikować linie kodu, które należy zmienić. Zmiana jest wyraźnie wyizo- lowana, a testy potwierdzają, że nowy kod działa dokładnie tak, jak chciałeś. Innym razem jedynym rozwiązaniem okazuje się zastosowanie hacka, który więcej problemów powoduje, niż rozwiązuje. Prostota lub złożoność, jaka wiąże się z wprowadzaniem zmian w oprogramo- waniu, jest określana jako jego pielęgnowalność lub utrzymywalność (ang. maintainability)1. Pielęgnowalność systemu oprogramowania jest determino- wana przez właściwości jego kodu źródłowego. W niniejszej książce omówimy te właściwości oraz zaprezentujemy 10 wytycznych pomocnych w pisaniu kodu źródłowego, który będzie łatwo modyfikować. 1 W literaturze można się również spotkać z terminami naprawialność, serwisowalność, łatwość konserwacji, łatwość pielęgnacji lub łatwość utrzymania — przyp. tłum. 21 Poleć książkęKup książkę W tym rozdziale wyjaśnimy, co rozumiemy pod pojęciem pielęgnowalności. Następnie omówimy powody, dla których jest ona tak ważną kwestią. To umoż- liwi nam wprowadzenie do głównego tematu tej książki, czyli tego, jak budować oprogramowanie, które jest łatwe w pielęgnacji od samego początku. Na ko- niec tego wprowadzenia omówimy powszechne zarzuty dotyczące pielęgno- walności oraz przedstawimy podstawowe zasady stojące za wspomnianymi 10 wytycznymi, które zostały zaprezentowane w niniejszej publikacji. 1.1. Czym jest pielęgnowalność? Wyobraź sobie dwa różne systemy informatyczne, które oferują dokładnie tę samą funkcjonalność. Przy tych samych danych wejściowych wytwarzają ten sam efekt końcowy. Jeden z tych dwóch systemów działa szybko i jest prosty w obsłudze, a jego kod źródłowy łatwo jest zmodyfikować. Drugi jest powolny i trudno się go używa, a jego kodu źródłowego niemal nie da się zrozumieć, nie mówiąc już nawet o wprowadzeniu w nim jakichkolwiek zmian. Mimo że obydwa te systemy oferują te same możliwości funkcjonalne, ich jakość różni się w oczywisty sposób. Pielęgnowalność (czyli to, jak łatwo można zmodyfikować system) jest jedną z cech jakości oprogramowania. Inną jest wydajność działania (czyli to, jak szybko system wytwarza efekt końcowy). Międzynarodowy standard ISO/IEC 25010:2011 (który w tej książce nazywać będziemy po prostu ISO 250102) wyróżnia osiem cech składających się na ja- kość oprogramowania: pielęgnowalność, stabilność funkcjonalna, wydajność działania, kompatybilność, użyteczność, niezawodność, bezpieczeństwo i prze- nośność (ang. odpowiednio: maintainability, functional suitability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, portability). W tej książce skupimy się wyłącznie na pielęgnowalności. Choć standard ISO 25010 nie określa sposobu mierzenia jakości oprogra- mowania, nie znaczy to jeszcze, że pomiar taki jest niemożliwy. W dodatku A przedstawiliśmy, jak mierzymy jakość oprogramowania w ramach Software Improvement Group (SIG) w zgodzie z wytycznymi standardu ISO 25010. 2 Jego pełna nazwa to: International Standard ISO/IEC 25010. Systems and Software Engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and Software Quality Models, wydanie pierwsze, 2011-03-01. 22 (cid:95) Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę Cztery rodzaje działań związanych z pielęgnowaniem oprogramowania Pielęgnacja oprogramowania nie polega na naprawianiu zużywających się ele- mentów. Oprogramowanie nie ma charakteru fizycznego, a co za tym idzie, nie niszczy się samo z siebie, jak mają w zwyczaju przedmioty fizyczne. Mimo to większość systemów informatycznych jest nieustannie modyfikowana już po dostarczeniu ich klientom. Właśnie o to chodzi w pielęgnowaniu opro- gramowania. Można tu wyróżnić cztery podstawowe rodzaje zadań: (cid:120) W oprogramowaniu wykrywane są błędy, które muszą być naprawiane. Tego typu działania nazywane są pielęgnacją korekcyjną (ang. corrective maintenance). (cid:120) System musi być dostosowywany do zmian występujących w środowisku, w którym działa. Przykładem mogą tu być aktualizacje systemu operacyj- nego lub wykorzystywanej technologii. Nosi to nazwę pielęgnacji adap- tacyjnej (ang. adaptive maintenance). (cid:120) Użytkownicy systemu (albo inni interesariusze) zmieniają wymagania lub zgłaszają nowe. Działania związane z ich wdrażaniem określane są mianem pielęgnacji doskonalącej (ang. perfective maintenance) lub po prostu udoskonalania. (cid:120) Znaleziono sposoby, aby poprawić jakość systemu lub zapobiec wystą- pieniu przyszłych błędów w działaniu oprogramowania. Działania mające wprowadzić w życie tego rodzaju zmiany noszą nazwę konserwacji pro- filaktycznej (ang. preventive maintenance). 1.2. Dlaczego pielęgnowalność jest ważna? Jak zdążyłeś się już dowiedzieć, pielęgnowalność jest zaledwie jedną z ośmiu charakterystyk jakości produktu programistycznego określonych w normie ISO 25010. Dlaczego zatem jest tak istotna, aby miała zasługiwać na napisanie całej książki poświęconej wyłącznie jej samej? Istnieją dwie odpowiedzi na to pytanie: (cid:120) Pielęgnowalność — albo też jej brak — ma znaczący wpływ na biznes. (cid:120) Pielęgnowalność ma decydujące znaczenie dla innych charakterystyk jakości. Obydwie te odpowiedzi zostaną szerzej omówione w dwóch kolejnych punktach. 1.2. Dlaczego pielęgnowalność jest ważna? (cid:95) 23 Poleć książkęKup książkę Pielęgnowalność ma znaczący wpływ na biznes W procesie rozwoju oprogramowania etap pielęgnacji systemu trwa często 10 lat lub nawet dłużej. Przez większą część tego czasu mamy do czynienia z ciągłym strumieniem problemów, które należy rozwiązać (to pielęgnacja korekcyjna i adaptacyjna), a także propozycji udoskonaleń, które muszą być wdrożone (to pielęgnacja udoskonalająca). Wydajność i efektywność, z jakimi problemy mogą być rozwiązywane, a ulepszenia wprowadzane w życie, mają zatem duże znaczenie dla interesariuszy. Wysiłki związane z pielęgnacją są mniejsze, gdy rozwiązania problemów i udo- skonalenia mogą być wdrażane szybko i łatwo. Jeśli wydajna pielęgnacja po- zwala ograniczyć liczbę odpowiedzialnych za nią osób (programistów), obniża również koszty operacyjne. Gdy liczba programistów nie ulega zmianie, dzię- ki wydajnej pielęgnacji mają oni więcej czasu na inne zadania, takie jak two- rzenie nowej funkcjonalności. Szybkie wdrażanie ulepszeń oznacza skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych produktów oraz usług obsługiwanych przez system. Zarówno w przypadku rozwiązywania problemów, jak i wdrażania ulepszeń sprawdza się twierdzenie, że jeśli działania te są powolne i kłopotliwe, może to doprowadzić do sytuacji, w której nie uda się dotrzymać terminów lub system stanie się bezużyteczny. Firma SIG zgromadziła empiryczne dowody, że rozwiązywanie problemów i wdrażanie udoskonaleń są działaniami dwukrotnie szybszymi w systemach o pielęgnowalności przewyższającej średnią niż w systemach z pielęgnowalnością niższą niż średnia. Dwukrotność to znacząca wartość w przypadku systemów biznesowych. Czas niezbędny do rozwiązania problemu i wdrożenia ulepsze- nia liczy się w dniach lub tygodniach. Nie mamy tu do czynienia z różnicą pomiędzy poprawieniem 5 a 10 błędów w ciągu godziny, lecz z różnicą pomiędzy byciem pierwszym, który dostarczy nowy produkt na rynek, a oglądaniem pleców konkurencji, która wyprzedza nas o całe miesiące. A to tylko różnica pomiędzy pielęgnowalnością powyżej i poniżej średniej. W firmie SIG mieliśmy do czynienia z zupełnie nowymi systemami, których pielęgnowalność była tak niska, że właściwie nie dało się ich modyfikować — działo się tak nawet jeszcze przed wejściem tych systemów do produkcji. Zmiany wprowadzały więcej błędów, niż udawało się dzięki nim naprawić. Proces programowania trwał tak długo, że dawno już zdążyło się zmienić środowisko biznesowe (a więc i wymagania użytkownika). Konieczne były 24 (cid:95) Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę kolejne modyfikacje, które wprowadzały jeszcze więcej błędów. Najczęściej okazywało się, że systemy takie musiały być spisane na straty, jeszcze zanim miały okazję doczekać się swojego pierwszego wydania. Pielęgnowalność ma decydujące znaczenie dla innych charakterystyk jakości Innym powodem, dla którego pielęgnowalność to szczególny aspekt jakości oprogramowania, jest to, że ma ona wpływ na inne charakterystyki jakości. Gdy system jest wysoce pielęgnowalny, łatwiej dokonywać ulepszeń w innych ob- szarach jakości, takich jak naprawianie błędów zabezpieczeń. Bardziej ogólnie rzecz ujmując, można stwierdzić, że optymalizacja systemu informatycznego wymaga modyfikacji jego kodu źródłowego, niezależnie od tego, czy chodzi o kwestie wydajności, przydatności funkcjonalnej, bezpieczeństwa czy też którąkolwiek inną z siedmiu pozostałych niepielęgnowalnościowych charak- terystyk zdefiniowanych przez standard ISO 25010. Zdarza się, że są to niewielkie, lokalne modyfikacje. Czasami wiążą się one z bardziej inwazyjną restrukturyzacją. Wszystkie zmiany wymagają odszuka- nia określonego fragmentu kodu źródłowego, przeanalizowania go, zrozu- mienia jego wewnętrznej logiki oraz miejsca w procesie biznesowym, który oprogramowanie ma upraszczać, przeanalizowania zależności występujących pomiędzy różnymi częściami kodu, przetestowania ich oraz przepchnięcia przez cały proces programistyczny. W każdym przypadku modyfikacje te łatwiej wykonać w systemie pielęgnowalnym, dzięki czemu implementacja optymali- zacji jakościowych może odbyć się szybciej i efektywniej. Na przykład, wysoce pielęgnowalny kod jest stabilniejszy niż kod niepielęgnowalny, ponieważ zmiany w systemie pielęgnowalnym mają mniej efektów ubocznych niż zmiany w systemie powikłanym, który trudno się analizuje i testuje. 1.3. Trzy podstawowe zasady, na których oparto wytyczne umieszczone w tej książce Skoro pielęgnowalność jest tak istotna, jak możesz poprawić ją w przypadku kodu, który piszesz? W książce tej przedstawiono 10 wytycznych, które — gdy będzie się ich przestrzegać — umożliwiają tworzenie wysoce pielęgnowalnego kodu. W kolejnych rozdziałach każda z tych wytycznych jest prezentowana 1.3. Trzy podstawowe zasady, na których oparto wytyczne umieszczone w tej książce (cid:95) 25 Poleć książkęKup książkę i omawiana szczegółowo. W niniejszym rozdziale przedstawimy zasady stojące za tymi wytycznymi. Oto one: 1. Pielęgnowalność wzrasta, gdy trzymamy się prostych wytycznych. 2. Pielęgnowalność nie wynika z refleksji, lecz powinna być brana pod uwagę od samego początku projektu programistycznego. Liczy się tu dosłownie każdy składnik. 3. Niektóre naruszenia są gorsze od innych. Im bardziej przy tworzeniu systemu informatycznego trzymamy się wytycznych, tym bardziej jest on pielęgnowalny. Zasady te zostały szczegółowo wyjaśnione poniżej. Zasada 1. Pielęgnowalność zyskuje najbardziej dzięki prostym wytycznym Niektórym może się wydawać, że pielęgnowalność wymaga użycia jakiejś „srebrnej kuli”, czyli jednej technologii lub zasady, która załatwia temat raz na zawsze, automagicznie. Kierujemy się tu zupełnie inną zasadą, wierząc, że pielęgnowalność wymaga postępowania według prostych, naprawdę niewy- szukanych wytycznych. Zapewniają one wystarczający, nie zaś doskonały po- ziom pielęgnowalności (czymkolwiek ten ostatni by nie był). Kod źródłowy powstały według tych wytycznych można nadal poprawić, aby stał się on jeszcze bardziej pielęgnowalny. Jednak w pewnym momencie dodatkowe zyski pły- nące ze wzrostu pielęgnowalności stają się coraz mniejsze, podczas gdy koszt jej zwiększania szybko rośnie. Zasada 2. Pielęgnowalność nie wynika z refleksji i liczy się każdy składnik Pielęgnowalność powinna być uwzględniana w projekcie informatycznym od samego początku. Rozumiemy, że trudno stwierdzić, czy pojedyncze „naru- szenie” wytycznych przedstawionych w tej książce ma wpływ ma całkowitą pielęgnowalność systemu. To właśnie dlatego wszyscy programiści muszą za- chować dyscyplinę i podążać za wytycznymi, aby móc opracować system, który jest ogólnie pielęgnowalny. Z tego powodu Twój indywidualny wkład ma zasad- nicze znaczenie dla całości. 26 (cid:95) Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę Przestrzeganie wytycznych przedstawionych w tej książce nie tylko skutkuje otrzymaniem bardziej pielęgnowalnego kodu, lecz również daje właściwy przy- kład Twoim kolegom programistom. Pozwala to uniknąć „efektu wybitych okien”, powstającego, gdy inni programiści chwilowo poluzowują swoją dys- cyplinę i idą na skróty. W świeceniu dobrym przykładem nie chodzi koniecznie o to, aby być najbardziej wykwalifikowanym inżynierem, lecz raczej o to, aby za- chować właściwą dyscyplinę w czasie programowania. Pamiętaj, że nie piszesz kodu wyłącznie dla siebie, lecz rów- nież dla mniej doświadczonych programistów, którzy przyjdą po Tobie. Ta myśl powinna pomóc Ci upraszczać rozwiązanie, które tworzysz. Zasada 3. Niektóre naruszenia są gorsze od innych Wytyczne przedstawione w tej książce traktują progi metryczne jako regułę bezwzględną. W rozdziale 2. mówimy na przykład, abyś nigdy nie pisał metod, które zawierają więcej niż 15 linii kodu. Jesteśmy w pełni świadomi, że w prak- tyce niemal zawsze będą się zdarzały wyjątki w stosowaniu tej wytycznej. Co zaś, gdy w jakimś fragmencie kodu uda Ci się naruszyć jakąś wytyczną lub nawet kilka z nich? Wiele narzędzi programistycznych pomagających w zachowaniu właściwej jakości oprogramowania działa zgodnie z założeniem, że każde, do- słownie każde naruszenie zasad jest złe. Ukrytym założeniem jest tu to, że wszyst- kie tego rodzaju naruszenia powinny być usunięte. W praktyce usuwanie wszyst- kich naruszeń nie jest ani konieczne, ani opłacalne. Takie bezkompromisowe podejście do naruszeń wytycznych może doprowadzić do sytuacji, w której programiści będą zupełnie ignorować naruszenia. Nasze podejście jest inne. Aby metryki były proste, a jednocześnie praktyczne, określamy jakość pełnej bazy kodu nie na podstawie liczby naruszeń, z którymi mamy w niej do czynienia, lecz według jej profili jakości (ang. quality profiles). Profil jakości dzieli metryki na odrębne kategorie, obejmujące przypadki od kodu całkowicie zgodnego z wytycznymi aż do takiego, który silnie je naru- sza. Korzystając z profili jakości, możemy odróżnić umiarkowane naruszenia (takie jak metoda zawierająca 20 linii kodu) od poważnych (przykładem mo- że tu być metoda z 200 liniami kodu). W kolejnych podrozdziałach (tuż po podrozdziale następnym, w którym omówione zostały powszechne nieporozu- mienia związane z pielęgnowalnością) wyjaśnimy, w jaki sposób profile ja- kości są wykorzystywane do mierzenia pielęgnowalności systemu. 1.3. Trzy podstawowe zasady, na których oparto wytyczne umieszczone w tej książce (cid:95) 27 Poleć książkęKup książkę 1.4. Nieporozumienia związane z pielęgnowalnością W podrozdziale tym omówimy pewne nieporozumienia związane z pielęgno- walnością, z którymi można się często spotkać w praktyce. Nieporozumienie: Pielęgnowalność jest zależna od języka programowania „W naszym systemie zastosowano najnowocześniejszy język programowania. Z tego powodu jest on co najmniej tak pielęgnowalny, jak każdy inny system”. Dane, które udało nam się zebrać w firmie SIG, nie wskazują, aby technologia (język programowania) wybrana dla systemu była dominującym czynnikiem determinującym pielęgnowalności. Nasz zbiór danych obejmuje systemy opracowane w języku Java, które należą do najbardziej pielęgnowalnych, lecz również takie, które są pośród najtrudniejszych w pielęgnacji. Średnia pielę- gnowalność wszystkich systemów javowych w naszym porównaniu jest po prostu średnia, tak samo jest zresztą w przypadku C#. Pokazuje to, że możliwe jest opracowanie bardzo pielęgnowalnych systemów w Javie (oraz w C#), ale zastosowanie któregokolwiek z tych języków programowania nie gwarantuje w żaden sposób wysokiego poziomu pielęgnowalności systemu. Najwyraźniej na pielęgnowalność mają wpływ inne czynniki. Aby zachować spójność treści, w całej książce korzystamy z przy- kładowych fragmentów kodu napisanych w Javie. Jednak opisane tu wytyczne nie są specyficzne dla tego języka. W rzeczywistości firma SIG sprawdziła systemy napisane w ponad stu różnych językach programowania na podstawie wytycznych i metryk zawartych w tej książce. Nieporozumienie: Pielęgnowalność jest zależna od branży „Mój zespół zajmuje się pisaniem oprogramowania wbudowanego dla przemy- słu motoryzacyjnego. Pielęgnowalność to zupełnie inny temat w tej branży”. Wierzymy, że wytyczne przedstawione w tej książce mogą być zastosowane do każdego rodzaju twórczości programistycznej: oprogramowania wbudowanego, gier komputerowych, oprogramowania naukowego, komponentów programi- stycznych, takich jak kompilatory i silniki baz danych, a także oprogramowa- nia administracyjnego. Istnieją oczywiście różnice pomiędzy tymi dziedzinami. 28 (cid:95) Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę Na przykład, w przypadku oprogramowania naukowego używa się często języka programowania specjalnego przeznaczenia, takiego jak język R wyko- rzystywany w analizach statystycznych. Ale również w R dobrze jest tworzyć krótkie i proste jednostki kodu. Oprogramowanie wbudowane musi działać w środowisku, w którym przewidywalność wydajności ma kluczowe zna- czenie, a zasoby są ograniczone. Zatem w każdym przypadku, gdy trzeba wypracować kompromis pomiędzy wydajnością a pielęgnowalnością, ta pierwsza musi wygrać z drugą. Niezależnie jednak od dziedziny, z którą ma- my do czynienia, charakterystyki określone przez standard ISO 25010 nadal mają zastosowanie. Nieporozumienie: Pielęgnowalność jest tym samym, co brak błędów „Powiedziałeś, że system musi mieć pielęgnowalność powyżej średniej. Jednak okazało się, że jest pełen błędów!”. Według definicji standardu ISO 25010 system może być wysoce pielęgnowalny, ale nadal cierpieć na braki w zakresie innych charakterystyk jakości. A zatem może mieć ponadprzeciętną pielęgnowalność i w dalszym ciągu sprawiać kło- poty związane ze stabilnością funkcjonalną, wydajnością, niezawodnością itd. Ponadprzeciętna pielęgnowalność nie oznacza nic więcej niż tylko to, że mo- dyfikacje niezbędne, aby zredukować liczbę błędów, mogą być wykonane bardzo wydajnie i skutecznie. Nieporozumienie: Pielęgnowalność ma charakter zerojedynkowy „Mój zespół wielokrotnie był w stanie poprawiać błędy w tym systemie. Zatem udało się udowodnić, że jest on łatwy w pielęgnacji”. To rozróżnienie jest bardzo istotne. Pielęgnowalność to dosłownie możliwość pielęgnacji, utrzymywania czy też konserwacji. Zgodnie z definicją określoną przez standard ISO 25010 pielęgnowalność kodu źródłowego nie jest wielkością binarną. Jest za to miarą stopnia, w jakim zmiany mogą być zrobione w spo- sób wydajny i skuteczny. Pytanie, które należy tu zatem zadać, nie powinno dotyczyć tego, czy zmiany (takie jak poprawki błędów) zostały zrobione, lecz raczej tego, jaki wiązał się z tym wysiłek (wydajność) i czy dało to właściwy efekt (skuteczność). 1.4. Nieporozumienia związane z pielęgnowalnością (cid:95) 29 Poleć książkęKup książkę Biorąc pod uwagę definicję pielęgnowalności według standardu ISO 25010, można by stwierdzić, że system informatyczny nigdy nie może być doskonale pielęgnowalny ani doskonale niepielęgnowalny. W praktyce w firmie SIG zda- rzało nam się trafiać na systemy, które można uznać za niepielęgnowalne. Syste- my te charakteryzowały się tak niskim stopniem efektywności i skuteczności modyfikacji, że ich właścicieli po prostu nie było stać na ich pielęgnację. 1.5. Ocena pielęgnowalności Wiemy już, że pielęgnowalność to charakterystyka jakości odniesiona do pew- nej skali. Oznacza ona różne stopnie możliwości pielęgnacji systemu. Co jednak oznacza „łatwy w pielęgnacji”, a co „trudny w pielęgnacji”? Skomplikowany system będzie, rzecz jasna, łatwiej pielęgnować ekspertowi niż mniej doświad- czonemu programiście. Tworząc nasze porównania w firmie SIG, pozwalamy odpowiedzieć na to pytanie metrykom stosowanym w branży oprogramowania. Jeśli metryka systemu plasuje się poniżej średniej, to jest on trudniejszy w pielę- gnacji niż przeciętny. Punkt odniesienia jest rekalibrowany rokrocznie. Jako że branża uczy się kodować bardziej efektywnie (na przykład dzięki pomocy nowych technologii), średnia dla metryk dąży do poprawy wraz z czasem. To, co było normą w inżynierii oprogramowania kilka lat temu, w tej chwili może odstawać jakościowo. Punkt odniesienia odzwierciedla zatem aktualny stan wiedzy w inżynierii oprogramowania. SIG w ramach swojego rankingu stosuje wobec systemów ocenę wyrażoną za pomocą liczby gwiazdek, przy czym jedna gwiazdka oznacza tu system najtrud- niejszy w pielęgnacji, a pięć — system najłatwiejszy. Rozkład ocen systemów w tej skali od 1 do 5 gwiazdek przedstawia się następująco: 5 -30 -30 -30 -5 . Oznacza to, że w rankingu systemy należące do najlepszych 5 otrzymują ocenę 5 gwiazdek. W systemach tych wciąż występują pewne naruszenia wy- tycznych, jest ich jednak znacznie mniej niż w systemach ocenionych gorzej. Ocena określona w gwiazdkach stanowi prognozę rzeczywistej pielęgnowal- ności systemu. Firmie SIG udało się zgromadzić dowody empiryczne na to, że rozwiązywanie problemów i wdrażanie ulepszeń jest dwukrotnie szybsze w przypadku systemów, które otrzymały ocenę 4 gwiazdek, niż w systemach ocenionych na 2. 30 (cid:95) Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę Systemy w rankingu są uszeregowane na podstawie ich metrycznych profili jakości. Na rysunku 1.1 przedstawione zostały trzy przykłady profili jakości wielkości jednostki (czytelnicy papierowego wydania książki mogą obejrzeć kolorowe wersje tego i kolejnych rysunków, korzystając z repozytorium opra- cowanego dla potrzeb publikacji: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/oplaut.zip). Rysunek 1.1. Przykład trzech profili jakości Pierwszy wykres na rysunku 1.1 przedstawia profil jakości wielkości jednostki kodu źródłowego oprogramowania Jenkins w wersji 1.625, będącego popu- larnym serwerem ciągłej integracji dostępnym na zasadach otwartego kodu (rozwiązanie dostępne jest pod adresem: https://jenkins.io/index.html). Widocz- ny tu profil jakości informuje nas, że w bazie kodu Jenkinsa 64 kodu znaj- duje się w metodach, których długość nie przekracza 15 linii (czyli jest zgodna z odpowiednimi wytycznymi). Profil ten pokazuje również, że 18 całego kodu znajduje się w metodach, których długość zawiera się w przedziale od 15 do 30 linii, a 12 — w metodach o długości od 31 do 60 linii kodu. Baza kodu Jenkinsa nie jest doskonała. Występują w niej poważne naruszenia wy- tycznych dotyczących wielkości jednostki: 6 kodu znajduje się w bardzo du- żych jednostkach (takich, których długość przekracza 60 linii kodu). Drugi z wykresów zaprezentowanych na rysunku 1.1 przedstawia profil jakości systemu, który otrzymał ocenę 2 gwiazdek. Zauważ, że ponad 1/3 bazy kodu znajduje się w jednostkach, których długość przekracza 60 linii. Pielęgnacja tego systemu będzie wymagała dużego nakładu pracy. Trzeci i ostatni wykres widoczny na rysunku 1.1 przedstawia charakterysty- kę wielkości jednostki dla systemu ocenionego na 4 gwiazdki. Porównaj ten wykres z pierwszym. Możesz stwierdzić, że Jenkins spełnia wytyczne dotyczą- ce wielkości jednostki, które umożliwiają przyznanie mu oceny 4 gwiazdek 1.5. Ocena pielęgnowalności (cid:95) 31 Poleć książkęKup książkę (choć już nie 5), ponieważ procentowe udziały jego kodu w każdej z kategorii są niższe niż limity wyznaczone dla tej oceny. W ramkach znajdujących się na końcu wszystkich rozdziałów poświęconych poszczególnym wytycznym przedstawiamy kategorie profili jakości związa- nych z tymi wytycznymi w takiej formie, w jakiej wykorzystywane są w SIG do oceny pielęgnowalności. A dokładnie: prezentujemy tam limity oraz mak- symalny odsetek kodu, który może należeć do każdej z kategorii, aby mógł on otrzymać ocenę 4 gwiazdek lub wyższą (a więc należeć do najlepszych 35 rankingu). 1.6. Przegląd wytycznych dotyczących pielęgnowalności W kolejnych rozdziałach szczegółowo przedstawione zostaną poszczególne wytyczne, tutaj jednak postanowiliśmy wymienić wszystkie 10, aby dać Ci możliwość szybkiego zapoznania się z całą ich listą. Zalecamy rozpocząć lek- turę od rozdziału 2., a następnie czytać następne rozdziały w kolejności, w któ- rej występują w książce. „Pisanie krótkich jednostek kodu” (rozdział 2.) Krótsze jednostki (czyli metody i konstruktory) łatwiej się analizuje, te- stuje i ponownie wykorzystuje. „Pisanie prostych jednostek kodu” (rozdział 3.) Jednostki zawierające mniejszą liczbę punktów decyzyjnych łatwiej anali- zować i testować. „Pisanie kodu jeden raz” (rozdział 4.) Zawsze należy unikać powielania kodu źródłowego, ponieważ zmiany będą musiały być wprowadzane do każdej z kopii. Powielanie jest również źródłem błędów regresji. „Ograniczanie wielkości interfejsów jednostek” (rozdział 5.) Jednostki (metody i konstruktory) z mniejszą liczbą parametrów łatwiej się testuje i wykorzystuje ponownie. „Separowanie zagadnień w modułach” (rozdział 6.) Luźno sprzężone moduły (klasy) łatwiej jest modyfikować, umożliwiają też one tworzenie bardziej modułowych systemów. 32 (cid:95) Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę „Luźne sprzęganie komponentów architektonicznych” (rozdział 7.) Wysokopoziomowe komponenty systemu, które są ze sobą luźno sprzę- żone, łatwiej jest modyfikować, a ponadto umożliwiają one tworzenie bardziej modułowych systemów. „Równoważenie architektury komponentów” (rozdział 8.) Zrównoważona architektura, w której nie występuje zbyt wiele ani zbyt mało komponentów i w której mają one jednolitą wielkość, ma najbardziej modułowy charakter i umożliwia prostą modyfikację poprzez separację zagadnień. „Ograniczanie wielkości bazy kodu” (rozdział 9.) Wielki system jest trudny w pielęgnacji, ponieważ analizować, zmieniać i testować należy w jego przypadku więcej kodu. Ponadto wydajność pie- lęgnacji w przeliczeniu na linię kodu jest niższa w dużych systemach niż w małych. „Automatyzowanie testów” (rozdział 10.) Zautomatyzowane testy (to jest takie, które da się przeprowadzić bez interwencji człowieka) zapewniają niemal natychmiastowe uzyskiwanie informacji zwrotnych na temat skuteczności wprowadzanych zmian. Ręczne testy są mało skalowalne. „Pisanie czystego kodu” (rozdział 11.) Pozostawianie w bazie kodu nieistotnych artefaktów, takich jak opisy, co jeszcze należy zrobić, a także martwego kodu sprawia, że nowym człon- kom zespołu trudniej jest wydajnie pracować. To z kolei oznacza zmniej- szenie wydajności pielęgnowania kodu. 1.6. Przegląd wytycznych dotyczących pielęgnowalności (cid:95) 33 Poleć książkęKup książkę 34 (cid:95) Rozdział 1. Wprowadzenie Poleć książkęKup książkę Skorowidz A analizowanie kodu źródłowego, 76 automatyzowanie testów, 151 motywacja, 153 obiekcje, 167 stosowanie wytycznych, 155 baza kodu, 139 B C charakterystyki jakości, 25 D długie listy parametrów, 99 nazwy identyfikatorów, 177 dodawanie funkcjonalności, 41 duplikat, 73 duplikowanie kodu duplikacja w literałach znakowych, 85 duplikaty plików, 85 kod nigdy nie ulegnie zmianie, 84 kopiowanie z innej bazy, 82 różniące się wersje, 83 testy jednostkowe, 85 trudniejsze analizowanie, 76 trudniejsze modyfikowanie, 76 typowe obiekcje, 82 dzielenie jednostek, 50, 51 metod, 68 F fałszywy obiekt, 162 formatowanie kodu, 48 framework do tworzenia makiet, 164 G gęstość defektów, 142 gra JPacman, 40 I interfejsy jednostek, 89 inwestowanie w testy jednostkowe, 168 izolacja skutków pielęgnacji, 132 K klasa ciasno sprzężona, 105 poddana testowi, 157 189 Poleć książkęKup książkę klauzule strzegące, 66 klon kodu, 73 kod przepustowy, 118 w komentarzach, 175, 177 komentarze, 174, 179 komponenty luźno sprzężone, 116 konserwacja profilaktyczna, 23 kopie zapasowe, 85 krótkie jednostki kodu analizowanie, 38 ponowne wykorzystywanie, 39 testowanie, 38 typowe obiekcje, 47 L liczba wywołań klas narzędziowych, 112 luźne sprzęganie komponentów architektonicznych, 115 izolowane pielęgnowanie, 119 motywacja, 117 separacja odpowiedzialności, 120 stosowanie wytycznych, 121 testowanie, 120 luźno sprzężone moduły, 106 Ł łańcuch warunków, 63 łączenie funkcjonalności, 133 M magiczne stałe, 178 martwy kod, 176 mechanizm modulo 11, 36 metryki, 11 mierzenie pielęgnowalności, 185 pokrycia, 165 190 (cid:95) Skorowidz motywacja automatyzowanie testów, 153 luźne sprzęganie komponentów architektonicznych, 117 ograniczanie wielkości bazy kodu, 140 wielkości interfejsów jednostek, 92 pisanie kodu jeden raz, 76 krótkich jednostek kodu, 38 prostych jednostek kodu, 61 równoważenie architektury komponentów, 130 separowanie zagadnień w modułach, 106 N najlepsze praktyki, 183 naruszenia zasad, 27 narzędzie CPD, 76 nieosiągalny kod w metodach, 176 niepozostawianie śladów, 171 nierównowaga komponentów, 135 nieużywane metody prywatne, 176 niewielkie interfejsy, 92 niezależność komponentu, 116 O obiekcje wobec automatyzacji testów, 167 luźnego sprzęgania komponentów, 123 ograniczania wielkości bazy kodu, 146 ograniczania wielkości interfejsów, 98 pisania czystego kodu, 179 równoważenia komponentów, 134 separowania zagadnień, 111 obiekt makiety, 163 obsługa wyjątków, 180 Poleć książkęKup książkę ocena niezależności komponentów, 126 objętości bazy kodu, 150 pielęgnowalności, 30, 186 równowagi komponentów, 136 sprzężenia modułów, 113 stopnia duplikacji, 86 testowalności, 169 wielkości interfejsu jednostki, 100 wielkości jednostki, 52 złożoności jednostki, 68 odwrócenie sterowania, 113 ograniczanie wielkości bazy kodu, 139 motywacja, 140 obiekcje, 146 stosowanie wytycznych, 142 wielkości interfejsów jednostek, 89 motywacja, 92 obiekcje, 98 stosowanie wytycznych, 93 P pechowy przepływ, 160 pielęgnacja adaptacyjna, 23 doskonaląca, 23 korekcyjna, 23 pielęgnowalność, 21 charakter zerojedynkowy, 29 charakterystyki jakości, 25 naruszenia zasad, 27 niezależność od branży, 28 od języka programowania, 28 ocena, 30 proste wytyczne, 26 przegląd wytycznych, 32 przestrzeganie wytycznych, 27 rodzaje działań, 23 wpływ na biznes, 24 pielęgnowanie izolowane, 119 wielkich baz kodu, 141 pisanie czystego kodu, 171 obiekcje, 179 stosowanie wytycznych, 172 kodu jeden raz, 71 motywacja, 76 obiekcje, 82 stosowanie wytycznych, 77 krótkich jednostek kodu, 35 motywacja, 38 stosowanie wytycznych, 39 typowe obiekcje, 47 nowej jednostki, 40 prostych jednostek kodu, 55 motywacja, 61 obiekcje, 67 stosowanie wytycznych, 62 testów, 155 testów jednostkowych, 168 płynny interfejs, 97 podział bazy kodu, 148, 149 pokrycie, 165 linii, 165 rozgałęzień, 56 ścieżek wykonania, 56 ponowne wykorzystanie kodu, 111 praktyka, 181 profil jakości, 27, 31 programowanie defensywne, 180 sterowanego testami, 155 proste jednostki kodu, 55 łatwe modyfikowanie, 61 łatwe testowanie, 62 typowe obiekcje, 67 wytyczne, 26 przepustowość, 125 Skorowidz (cid:95) 191 Poleć książkęKup książkę pisanie czystego kodu, 172 kodu jeden raz, 77 krótkich jednostek kodu, 39 prostych jednostek kodu, 62 równoważenie architektury komponentów, 133 separowanie zagadnień w modułach, 107 szczęśliwy przepływ, 160 Ś ścieżki wykonania, 56 środki funkcjonalne, 143 techniczne, 144 T techniki refaktorowania, 42 wyodrębnienie metody, 42 wyodrębnienie nadklasy, 79 zastąpienie metody obiektem metody, 44 testowanie deszczowej strony, 160 słonecznej strony, 160 punkty decyzyjne, 56 rozgałęzienia, 56 R refaktorowanie, 42 dużych interfejsów, 99 refleksja, 26 reguła skauta, 182 reguły pisania testów, 160 ręczny test jednostkowy, 152, 167 rodzaje duplikacji, 74 rozszerzanie jednostki, 41 równoważenie architektury komponentów, 129 analizowanie kodu, 130 izolacja skutków pielęgnacji, 132 motywacja, 130 obiekcje, 134 separacja odpowiedzialności, 132 stosowanie wytycznych, 133 S separacja odpowiedzialności, 132 zagadnień, 105, 132 separowanie zagadnień w modułach, 101 testy motywacja, 106 obiekcje, 111 stosowanie wytycznych, 107 splątanie, 135 sprzężenie modułów, 116 stosowanie wytycznych, 39 automatyzowanie testów, 155 luźne sprzęganie komponentów architektonicznych, 121 ograniczanie wielkości bazy kodu, 142 wielkości interfejsów jednostek, 93 192 (cid:95) Skorowidz automatyczne, 153, 154 jednostkowe, 85 manualne, 152, 167 tworzenie makiet, 164 typy testów, 156 U udoskonalania, 23 ukrywanie specjalistycznej implementacji, 108 utrzymywalność, 21 Poleć książkęKup książkę W wielkość jednostki, 52 wprowadzenie obiektu parametru, 92 wstrzykiwanie zależności, 121 wybór języka programowania, 28 wytycznych, 9 wydajność działania, 47 wyodrębnienie metody, 42 nadklasy, 79 wysoka złożoność, 67 wytyczne dotyczące pielęgnowalności, 32 niskopoziomowe, 182 wysokopoziomowe, 182 wywołania przychodzące, 118 wewnętrzne, 117 wychodzące, 117 wzorzec projektowy fabryki abstrakcyjnej, 121 Z zagnieżdżenia, 65 zalety dzielenia jednostek, 51 zależności komponentów, 116, 124 zapach kodu, 172 wielkiej klasy, 105 zapewnianie luźnego sprzężenia, 112 zastępowanie metody obiektem metody, 44 warunku polimorfizmem, 64 własnego kodu, 111 zaślepki, 161 złe komentarze, 173 złożoność cyklomatyczna, 57 McCabe’a, 57 systemu, 148 zmniejszenie wielkości bazy kodu, 147 zwiększenie liczby jednostek, 47 Ź źle obsłużone wyjątki, 179 Skorowidz (cid:95) 193 Poleć książkęKup książkę 194 (cid:95) Skorowidz Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu. Pisz kod podatny na przyszłe zmiany
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: