Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 006703 18479830 na godz. na dobę w sumie
Oracle Discoverer - książka
Oracle Discoverer - książka
Autor: , Liczba stron: 472
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-583-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Oracle Discoverer to potężne narzędzie służące do zadawania zapytań ad hoc i analizy danych. Discoverer pomoże Ci podejmować decyzje biznesowe na podstawie informacji zebranych w systemie ERP Twojej firmy. Książka 'Oracle Discoverer' to szczegółowy opis tego programu. Dowiesz się z niej, w jaki sposób użytkownik końcowy może uzyskać natychmiastowy dostęp do informacji zgromadzonych w relacyjnych bazach i hurtowniach danych oraz systemach transakcyjnych on-line. Nauczysz się pisać proste i zaawansowane zapytania, przygotowywać ich rezultaty do wykorzystania w prezentacjach oraz zarządzać danymi tak, by stanowiły cenną pomoc przy tworzeniu strategii biznesowej. Książka zawiera także opis wszystkich funkcji aplikacji Discoverer.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Oracle Discoverer KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autorzy: Michael Armstrong-Smith, Darlene Armstrong-Smith T³umaczenie: Ewa Palarczyk, Hubert Ziembiñski ISBN: 83-7197-583-X Tytu³ orygina³u: Oracle Discoverer Handbook Format: B5, stron: 456 TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Oracle Discoverer to potê¿ne narzêdzie s³u¿¹ce do zadawania zapytañ ad hoc i analizy danych. Discoverer pomo¿e Ci podejmowaæ decyzje biznesowe na podstawie informacji zebranych w systemie ERP Twojej firmy. Ksi¹¿ka „Oracle Discoverer” to szczegó³owy opis tego programu. Dowiesz siê z niej, w jaki sposób u¿ytkownik koñcowy mo¿e uzyskaæ natychmiastowy dostêp do informacji zgromadzonych w relacyjnych bazach i hurtowniach danych oraz systemach transakcyjnych on-line. Nauczysz siê pisaæ proste i zaawansowane zapytania, przygotowywaæ ich rezultaty do wykorzystania w prezentacjach oraz zarz¹dzaæ danymi tak, by stanowi³y cenn¹ pomoc przy tworzeniu strategii biznesowej. Ksi¹¿ka zawiera tak¿e opis wszystkich funkcji aplikacji Discoverer. • Naucz siê pisaæ efektywne zapytania ad-hoc • Twórz raporty i zestawienia na podstawie hurtowni danych • Nadaj raportom elegancki wygl¹d • Zaprezentuj dane na wykresach • U¿ywaj narzêdzi analitycznych • Zamieniaj zapytania w raporty • Wykorzystaj zaawansowane zapytania • Podziel siê swoimi zapytaniami z innymi u¿ytkownikami Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O Autorach...................................................h......................................... 11 Wstęp ...................................................h................................................ 13 Część I Rozpoczęcie pracy z programem Discoverer ..........................15 Rozdział 1. Przegląd programu Discoverer ...................................................h............. 17 Przetwarzanie informacji a działalność przedsiębiorstwa................................................... 17 Rola programu Discoverer w przetwarzaniu informacji................................................... .. 18 Wprowadzenie programu Oracle Discoverer ................................................... ........... 19 Discoverer pojawia się w Internecie ................................................... ....................... 19 Zgodność wersji dla Windows z wersją dla sieci WWW ............................................. 20 Jak korzystać z niniejszej książki ................................................... ................................. 20 Przykładowa baza danych ................................................... ..................................... 21 Nowe kierunki w raportowaniu................................................... .................................... 21 Interfejs GUI programu Discoverer ................................................... ........................ 22 Zalety GUI ................................................... ................................................... ....... 23 Wykorzystywanie myszy przy tworzeniu raportów................................................... .. 23 Zapytania ad hoc a zapytania predefiniowane................................................... .......... 24 Korzystanie z pomocy w programie Discoverer................................................... ....... 26 Podsumowanie................................................... ................................................... ........ 28 Rozdział 2. Użytkownicy i bazy danych...................................................h.................. 29 Obowiązki użytkownika końcowego ................................................... ............................ 29 Prowadzona działalność ................................................... ........................................ 29 Wymagania odnośnie raportów................................................... .............................. 30 Baza danych ................................................... ................................................... ..... 31 Koncepcja użytkownika uprzywilejowanego................................................... ................. 38 Definicja użytkownika uprzywilejowanego................................................... ............. 38 Zalety zatrudniania użytkowników uprzywilejowanych............................................... 39 Korzyści z posiadania statusu użytkownika uprzywilejowanego .................................. 39 Wybór użytkownika uprzywilejowanego ................................................... ................ 39 Podsumowanie................................................... ................................................... ........ 40 Rozdział 3. Rozpoczęcie pracy z programem Discoverer ............................................ 41 Personel o kluczowym znaczeniu................................................... ................................. 41 Administrator programu Discoverer ................................................... ....................... 42 DBA ................................................... ................................................... ................ 42 Użytkownicy uprzywilejowani................................................... ............................... 43 Uzyskanie dostępu do programu Discoverer ................................................... ................. 43 Kluczowe definicje................................................... ................................................... .. 45 Skoroszyty i arkusze................................................... ............................................. 45 Zapytania................................................... ................................................... .......... 45 Sticky Features ................................................... ................................................... ....... 45 6 Oracle Discoverer Główne cechy programu Discoverer................................................... ............................. 46 Sekwencja logowania do programu Discoverer ................................................... ............. 47 Uruchamianie programu Discoverer 3.1 ................................................... ................. 47 Uruchamianie programu Discoverer 3i ................................................... ................... 49 Uruchamianie skoroszytu................................................... ............................................ 50 Podsumowanie................................................... ................................................... ........ 51 Rozdział 4. Kreator skoroszytów: najważniejsze etapy .............................................. 53 Kreator skoroszytów (Workbook Wizard) ................................................... .................... 53 Prosty schemat................................................... ................................................... .. 53 Opcje kreatora skoroszytów ................................................... .................................. 54 Kreator skoroszytów, etap 1. — Utwórz nowy skoroszyt lub Otwórz istniejący skoroszyt .... 56 Otwórz istniejący skoroszyt................................................... ................................... 60 Kreator skoroszytów, etap 2. — Wybór danych ................................................... ...... 61 Kreator skoroszytów, etap 3. — Organizowanie sposobu uporządkowania wyników ..... 69 Kreator skoroszytów, etap 4. — Zawężanie wyników zgodnie z kryteriami................... 71 „Zapytania ze Strefy Zmroku” i sposoby unikania tworzenia takich zapytań ................. 76 Przeglądanie wyników ................................................... .......................................... 79 Zapisywanie zapytania ................................................... .......................................... 81 Podsumowanie................................................... ................................................... ........ 87 Rozdział 5. Kreator skoroszytów: etapy dodatkowe .................................................. 89 Dodatkowe etapy w kreatorze skoroszytów ................................................... .................. 89 Kreator skoroszytów, etap 5. — Tworzenie porządku sortowania (tylko dla tabel)............... 90 Co to jest sortowanie?................................................... ........................................... 91 Dodawanie sortowania ................................................... .......................................... 92 Modyfikacje sortowania ................................................... ........................................ 94 Dodawanie sortowania grupowego................................................... ......................... 94 Dodanie kolejnego sortowania ................................................... ............................... 96 Zmiana porządku sortowania ................................................... ................................. 97 Dlaczego nie korzystać z sortowania w kreatorze ................................................... .... 97 Kreator skoroszytów, etap 6. — tworzenie obliczeń definiowanych przez użytkownika ....... 99 Obliczenia — czym one są? ................................................... ................................ 100 Tworzenie pierwszych obliczeń ................................................... ........................... 100 Dlaczego nie tworzyć obliczeń w kreatorze? ................................................... ......... 104 Kreator skoroszytów w programie Discoverer 3i, etapy 7. – 9. ........................................ 104 Kreator skoroszytów, krok 7. — definiowanie wartości procentowych ............................. 105 Pojęcie wartości procentowej ................................................... .............................. 106 Tworzenie wartości procentowych ................................................... ....................... 106 Przykłady wyliczeń z wartościami procentowymi................................................... .. 109 Dlaczego nie korzystać z wyliczania wartości procentowych w kreatorze? ................. 115 Kreator skoroszytów, etap 8. — definiowanie podsumowań ............................................ 116 Podsumowanie — co to jest?................................................... ............................... 116 Tworzenie podsumowania................................................... ................................... 117 Kreator skoroszytów, etap 9. — definiowanie parametrów .............................................. 120 Parametry — czym są? ................................................... ....................................... 121 Różnice pomiędzy warunkami a parametrami ................................................... ....... 122 Tworzenie parametru................................................... .......................................... 123 Zmiana kolejności parametrów ................................................... ............................ 125 Dlaczego nie tworzyć parametrów w kreatorze?................................................... .... 125 Edycja arkusza po uruchomieniu zapytania................................................... ................. 126 Podsumowanie................................................... ................................................... ...... 127 Spis treści 7 Część II Edycja zapytania ...................................................p..............129 Rozdział 6. Formatowanie wyników.............................................h........................... 131 Nadawanie zrozumiałych nazw nagłówkom................................................... ................ 132 Jak zmienić nazwy kolumn................................................... .................................. 132 Zmiana układu wyników................................................... ........................................... 133 Jak zmienić układ kolumn ................................................... ................................... 133 Formatowanie danych................................................... ............................................... 135 Pasek formatowania................................................... ............................................ 135 Okno Format Data (Formatowanie danych) ................................................... .......... 136 Formatowanie kolumn ................................................... .............................................. 149 Formatowanie nagłówków kolumn................................................... ....................... 149 Jak usunąć kolumnę................................................... ............................................ 150 Zmiana rozmiaru kolumn ................................................... .................................... 151 Formatowanie podsumowań................................................... ...................................... 154 Formatowanie podsumowań z poziomu okna Format Data........................................ 155 Formatowanie podsumowań z paska formatowania .................................................. 155 Formatowanie wyjątków................................................... ........................................... 156 Dodawanie tytułu do zapytania ................................................... .................................. 156 Edycja tytułu................................................... ................................................... ... 156 Formatowanie tytułu ................................................... ........................................... 161 Wyłączanie wyświetlania tytułu................................................... ........................... 162 Ustawianie mapy bitowej jako tła ................................................... .............................. 162 Ustawianie tła ................................................... ................................................... . 163 Usuwanie obrazu tła ................................................... ........................................... 163 Podsumowanie................................................... ................................................... ...... 164 Rozdział 7. Wykorzystanie wykresów do prezentacji danych ................................... 165 Discoverer — okno Graph ................................................... ........................................ 166 Funkcje okna Graph w programie Discoverer 3.1 ................................................... .. 167 Dostępne style wykresów................................................... .......................................... 168 Area (Warstwowy) ................................................... ............................................. 169 Bar (Słupkowy)................................................... .................................................. 169 Cube (Sześciany)................................................... ................................................ 169 Fit to Curie (Dopasuj do krzywej)................................................... ........................ 170 Hi-Low-Close (Maks-min zamknięty) ................................................... .................. 170 Horizontal Bar (Słupek poziomy)................................................... ......................... 171 Line (Liniowy) ................................................... ................................................... 171 Pareto ................................................... ................................................... ............ 172 Pie (Kołowy) ................................................... ................................................... .. 172 Point (Punktowy) ................................................... ............................................... 173 Polar (Biegunowy)................................................... .............................................. 173 Scatter (Punktowy XY)................................................... ....................................... 173 Doughnut (Torusowy) ................................................... ........................................ 174 Surface (Powierzchniowy)................................................... ................................... 174 Tworzenie wykresu ................................................... .................................................. 174 Kreator wykresów ................................................... .............................................. 174 Modyfikowanie wykresu................................................... ........................................... 178 Modyfikacja wykresu z arkusza................................................... ........................... 179 Modyfikacja wykresu z okna Graph................................................... ..................... 179 Podsumowanie................................................... ................................................... ...... 184 Rozdział 8. Przekształcenie wyników zapytania programu Discoverer w raport......... 185 Schemat budowania raportów................................................... .................................... 186 Schemat tworzenia raportu ................................................... .................................. 187 8 Oracle Discoverer Formatowanie raportu do wydruku ................................................... ............................ 188 Okno Print Setup w programie Discoverer w wersji 3i .............................................. 188 Okno Print w programie Discoverer wydanie 3.1................................................... ... 190 Ustawienia strony................................................... ................................................... .. 191 Arkusz................................................... ................................................... ............ 192 Nagłówek i stopka ................................................... .............................................. 193 Marginesy................................................... ................................................... ....... 195 Linie siatki tabeli i macierzy................................................... ...................................... 196 Linie siatki tabeli................................................... ................................................ 196 Linie siatki macierzy................................................... ........................................... 197 Wstawianie końca strony w tabeli ................................................... .............................. 198 Eksport raportu do innej aplikacji ................................................... .............................. 199 Podsumowanie................................................... ................................................... ...... 200 Rozdział 9. Discoverer a analiza danych ...................................................h.............. 201 Czym jest analiza?................................................... ................................................... . 202 Typy analizy ................................................... ................................................... ......... 202 Analiza statystyczna ................................................... ........................................... 202 Analiza klasyfikacji ................................................... ............................................ 203 Analiza odchyleń................................................... ................................................ 204 Analiza trendu................................................... ................................................... . 206 Podstawy analizy................................................... ................................................... ... 207 Proces analizy ................................................... ................................................... ....... 208 Przykłady prezentowane w niniejszym rozdziale ................................................... ......... 209 Narzędzia analityczne ................................................... ............................................... 210 Włączanie i wyłączanie narzędzia ................................................... ........................ 211 Obszar analizy w Discoverer 3i ................................................... ................................. 212 Pasek narzędzi analitycznych w Discoverer wydanie 3.1 ................................................ 212 Obszar Totals................................................... ................................................... .. 213 Obszar Percentage (Wartości procentowe) ................................................... ............ 222 Obszar operatorów matematycznych................................................... .................... 222 Obszar warunków ................................................... .............................................. 223 Odnajdywanie wyjątków................................................... ..................................... 224 Tworzenie przykładowych zapytań ................................................... ............................ 225 Analiza statystyczna ................................................... ........................................... 225 Analiza klasyfikacji ................................................... ............................................ 226 Analiza odchyleń................................................... ................................................ 229 Analiza trendu................................................... ................................................... . 231 Podsumowanie................................................... ................................................... ...... 232 Część III Zaawansowane funkcje programu Discoverer......................233 Rozdział 10. Poprawianie elementów zapytania i drążenie danych .............................. 235 Poprawianie elementów zapytania ................................................... ............................. 235 Dodawanie lub usuwanie elementów ................................................... .................... 236 Najbardziej powszechne problemy związane z dodawaniem lub usuwaniem elementów................................................... ............................. 240 Przestawianie elementów i drążenie danych................................................... ................ 249 Przestawianie danych................................................... .......................................... 250 Duplikowanie tabel i macierzy w nowym arkuszu ................................................... . 250 Zmiana nazwy arkuszy ................................................... ....................................... 251 Drążenie danych................................................... ................................................. 252 Drążenie danych z poziomu wykresu ................................................... ................... 255 Podsumowanie................................................... ................................................... ...... 257 Spis treści 9 Rozdział 11. Tworzenie wydajnych warunków ...................................................h........ 259 Dodawanie warunków ................................................... .............................................. 259 Użycie przycisku Show Values do dodawania warunku ............................................ 259 Dodawanie warunków z wykorzystaniem paska narzędzi analitycznych ..................... 263 Wykorzystanie okna Conditions do dodawania warunku ........................................... 265 Podstawowe składniki warunku ................................................... ................................. 270 Składnik podstawowy nr 1 — element danych ................................................... ...... 271 Podstawowy składnik nr 2 — operator ................................................... ................. 272 Składnik podstawowy nr 3 — wartość(-ci)................................................... ............ 273 Edycja istniejącego warunku ................................................... ..................................... 276 Stosowanie warunków zaawansowanych................................................... .................... 276 Tworzenie warunków opartych na obliczeniach................................................... ..... 277 Tworzenie warunków opartych na innych warunkach ............................................... 280 Korzystanie z operatorów logicznych (Boole’a) ................................................... .... 284 Używanie podzapytań................................................... ......................................... 292 Usuwanie warunków ................................................... ................................................ 299 Ostateczne usuwanie warunków ................................................... .......................... 299 Dezaktywacja warunku................................................... ....................................... 300 Usuwanie kolumn, na podstawie których zdefiniowano warunki...................................... 301 Usuwanie elementów bazy danych użytych w warunkach ......................................... 301 Usuwanie obliczeń użytych w warunkach................................................... ............. 301 Usuwanie obliczeń z warunków................................................... ........................... 301 Podsumowanie................................................... ................................................... ...... 302 Rozdział 12. Modyfikacje parametrów, obliczeń, sortowania i wartości procentowych .... 303 Modyfikacja parametrów ................................................... .......................................... 303 Przekształcanie warunku do parametru................................................... ................. 304 Edycja parametrów................................................... ............................................. 308 Modyfikacja obliczeń ................................................... ............................................... 310 Główne składniki obliczenia................................................... ................................ 310 Definiowanie obliczenia z wyprzedzeniem.................................................. ............. 311 Czynności porządkowe po zakończeniu edycji obliczenia.......................................... 317 Używanie standardowych funkcji w zapytaniu ................................................... ...... 318 Obliczenia standardowego zysku i marży................................................... .............. 324 Zmiana kolejności sortowania ................................................... ................................... 326 Usuwanie elementu z porządku sortowania ................................................... ........... 326 Modyfikacja wartości procentowych ................................................... .......................... 326 Modyfikacja wartości procentowych ................................................... .................... 327 Usuwanie wartości procentowej................................................... ........................... 327 Podsumowanie................................................... ................................................... ...... 327 Rozdział 13. Zarządzanie zapytaniami ...................................................h................... 329 Administrator systemu i użytkownik końcowy ................................................... ............ 330 Udostępnianie zapytań innym użytkownikom ................................................... ............. 330 Zaangażowanie użytkownika uprzywilejowanego w proces współużytkowania zapytań ................................................... .............. 331 Jak udostępnić zapytanie ................................................... ..................................... 331 Używanie udostępnionego zapytania ................................................... .................... 332 Usuwanie zapytań z bazy danych ................................................... .............................. 336 Sposób usuwania zapytań z bazy danych ................................................... .............. 336 Właściwości zapytania (dodawanie opisu) ................................................... ............ 337 Planowanie zapytań................................................... .................................................. 337 Zalety planowania zapytań ................................................... .................................. 338 Sposób planowania zapytania ................................................... .............................. 338 Przeglądanie wyników ................................................... ........................................ 343 10 Oracle Discoverer Usunięcie planu wykonania skoroszytu ................................................... ................ 346 Edycja zaplanowanego skoroszytu ................................................... ....................... 346 Bezpieczeństwo................................................... .................................................. 347 Oprogramowanie do planowania innych producentów .............................................. 349 Uruchamianie programu Discoverer z wiersza poleceń ................................................... 349 Uruchamianie Discoverer z wiersza poleceń ................................................... ......... 350 Zarządzanie kodem SQL................................................... ........................................... 355 Eksport kodu SQL................................................... .............................................. 355 Importowanie kodu SQL................................................... ..................................... 356 Strukturalny SQL ................................................... ............................................... 356 Wysyłanie zapytań i raportów pocztą e-mail ................................................... ............... 357 Wysyłanie skoroszytu programu Discoverer pocztą elektroniczną.............................. 358 Podsumowanie................................................... ................................................... ...... 360 Rozdział 14. Ustawienia własne użytkownika, pasek narzędzi oraz program Discoverer Administrator ................................................. 361 Okno Opcje w wydaniu 3.1................................................... ....................................... 362 Zakładka General ................................................... ............................................... 362 Zakładka Query Governor................................................... ................................... 364 Zakładka Table/Crosstab................................................... ..................................... 366 Zakładka Formats................................................... ............................................... 369 Zakładka Cache Settings ................................................... ..................................... 369 Zakładka Advanced ................................................... ............................................ 370 Zakładka EUL................................................... ................................................... . 371 Okno Options w wersji 3i................................................... .......................................... 372 Zakładka General ................................................... ............................................... 372 Zakładka Query Governor................................................... ................................... 373 Zakładka Sheet Format ................................................... ....................................... 374 Zakładka Default Format.................................................. ...................................... 375 Zakładka Advanced ................................................... ............................................ 377 Zakładka EUL................................................... ................................................... . 377 Pasek narzędzi ................................................... ................................................... ...... 377 Pasek narzędzi programu Discoverer 3.1 ................................................... .............. 377 Pasek narzędzi programu Discoverer 3i ................................................... ................ 379 Administrator programu Discoverer ................................................... ........................... 381 Rola administratora programu Discoverer ................................................... ............. 381 Udzielanie pomocy administratorowi programu Discoverer w określeniu potrzebnych danych................................................... ................... 382 Co administrator programu Discoverer może zrobić dla użytkownika......................... 383 Struktura katalogów programu Discoverer 3.1................................................... ....... 387 Podsumowanie................................................... ................................................... ...... 388 Dodatki ...................................................p............................................389 Dodatek A Funkcje ...................................................h............................................ 391 Dodatek B Bazy danych i perspektywy ...................................................h............... 435 Dodatek C Porównanie programów Discoverer 3.1 i 3i ........................................... 445 Dodatek D Przykładowa baza danych ...................................................h................. 449 Skorowidz............................................h................................................ 457 Rozdział 4. Kreator skoroszytów: najważniejsze etapy W rozdziale 3. zaprezentowano sposób uruchamiania programu Discoverer i logowania się do bazy danych. W niniejszym rozdziale zostaną omówione pewne informacje o kre- atorze skoroszytów i o tworzeniu pierwszych zapytań. Przedstawione tu pierwsze cztery czynności należy określić jako najważniejsze, ze względu na to, że są to podstawowe czynności wymagane do utworzenia działającego zapytania. W niniejszym rozdziale zostanie zaprezentowany prosty schemat, zgodnie z którym warto postępować podczas budowania zapytania. Jeżeli Czytelnik zastosuje ten schemat, prze- kona się, że zapewnia on najszybszą drogę do otrzymania prawidłowo działającego zapy- tania. Czytelnik dowie się także, w jaki sposób używać ograniczeń, by zapobiec tworzeniu nieprawidłowych zapytań, których wykonywanie trwa zdecydowanie zbyt długo. W końcowej części rozdziału zostanie zaprezentowany sposób wykonywania zapytania za pomocą programu Discoverer a także metoda zapisywania takiego zapytania z uwzględ- nieniem czytelnej nazwy. Autorzy wierzą, że nauka posługiwania się tym niezwykłym narzędziem stanie się dla Czytelnika wspaniałą zabawą. Kreator skoroszytów (Workbook Wizard) Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi w rozdziale 3. w programie Discoverer 3.1 kreator skoroszytów obejmuje sześć etapów, natomiast w przypadku wersji 3i — dziewięć. Jednakże najszybszym sposobem zbudowania nowego zapytania jest przeprowadzenie tylko pierwszych czterech czynności. Tworzą one prosty schemat i zostały opisane w tym rozdziale. Prosty schemat W tym rozdziale Czytelnik zapozna się ze sposobem pracy według następującego schematu: wybór sposobu wyświetlania wyniku zapytania; wybór potrzebnych elementów; 54 Część I Rozpoczęcie pracy z programem Discoverer komponowanie układu danych; definiowanie warunków zapobiegających wykonywaniu nieprawidłowych zapytań. Jeżeli zapytanie będzie tworzone zgodnie z powyższym schematem, bez uwzględniania późniejszych czynności, proces ten przebiegnie w szybki i sprawny sposób. Opcje kreatora skoroszytów Najpierw, bezpośrednio po otwarciu kreatora skoroszytów (rysunek 4.1) należy dokonać wyboru, czy będzie tworzony nowy skoroszyt, czy należy otworzyć istniejący. Jak widać na poniższym rysunku, Discoverer wyświetla grafikę z lewej strony okna. W miarę prze- prowadzania kolejnych etapów grafika zmienia się, obrazując aktualnie wykonywaną czynność. Rysunek 4.1. Pierwsze okno kreatora skoroszytów W dolnej części okna kreatora skoroszytów znajduje się sześć przycisków (pięć z nich pojawia się już w pierwszym oknie, szósty pokazuje się począwszy od drugiego okna. Kolejność położenia omawianych przycisków jest różna w zależności od wersji programu (3.1 lub 3i) ale ich funkcjonalność pozostaje taka sama. Na poniższym rysunku przedstawiono wygląd przycisków kreatora skoroszytów w wersji Discoverer 3.1 A na kolejnym rysunku pokazano przyciski kreatora skoroszytów w wersji Discoverer 3i. Rozdział 4. Kreator skoroszytów: najważniejsze etapy 55 Jest używany do cofnięcia się do poprzedniego okna. W przypadku wyświetla- nia pierwszego okna przycisk jest nieaktywny (co oznaczono szarym kolorem). Wstecz Dalej Jest używany do uruchamiania następnego okna. W przypadku pierwszego okna przycisk jest nieaktywny, dopóki nie dokona się wyboru między utwo- rzeniem nowego a otworzeniem istniejącego skoroszytu. W przypadku ostatniego okna przycisk ten pozostaje nieaktywny, ponieważ nie można już przejść dalej. Opcje Jest używany do ustawiania wartości domyślnych dla formatowania zapytań i ustawień wyświetlania. Szczegółowo opcje te zostaną omówione w roz- dziale 14. W pierwszym oknie kreatora skoroszytów w programie Discoverer w wersji 3.1 przycisk ten nie jest widoczny, natomiast w przypadku wersji 3i jest widoczny ale po- zostaje nieaktywny. Zakończ Jest używany do zakańczania budowy zapytania. Przycisk ten nie jest aktywny w pierwszym oknie, pojawia się dopiero po przejściu do drugiego okna i po cofnięciu się z powrotem. Możliwe jest utworzenie zapytania, które nie pobiera żadnych danych z bazy danych. Nie jest to wcale błąd i mogą istnieć powody stosowania tej tech- niki. Przykładowo, można utworzyć zapytanie podające aktualny miesiąc budżetowy, używając wyłącznie mechanizmu funkcji. Zapytanie takie powinno zostać zapisane jako szablon do tworzenia przyszłych zapytań wykorzystujących dane dotyczące miesiąca budżetowego. Można wybrać przycisk Finish w dowolnym momencie, jednakże wybranie go zbyt wcze- śnie może spowodować powstanie nieprawidłowego zapytania, charakteryzującego się zbyt długim czasem wykonywania (dalsze wyjaśnienia znajdują się w dalszej części niniejszego rozdziału). Anuluj Pomoc Jest używany do przerywania tworzenia zapytania. W przypadku programu Discoverer w wydaniu 3.1 przycisk ten otwiera standardową pomoc systemu Windows, dotyczącą używania kreatora skoro- szytów. W przypadku wersji 3i otwiera drugie okno przeglądarki i wyświetla pomoc on-line Oracle Discoverer 3i w formacie HTML. 56 Część I Rozpoczęcie pracy z programem Discoverer Jeżeli Czytelnik jest zaznajomiony z innymi aplikacjami systemu Windows, może mieć nawyk korzystania z przycisków szybkiego dostępu lub kombinacji przycisków skrótów, zamiast używania myszy w tym celu. Obydwie omawiane tu wersje programu Discoverer umożliwiają korzystanie z kombinacji przycisków skrótów, aczkolwiek występują pomię- dzy nimi drobne różnice. Jeżeli Czytelnik nie korzystał jeszcze z kombinacji przycisków szybkiego dostępu i skrótów, powinien wiedzieć, że są to kombinacje klawiszy CTRL lub ALT w połączeniu z innym przyciskiem. Przykładowo, w przypadku pierwszego okna kreatora skoroszytów kombinacja ALT+N odpowiada naciśnięciu przycisku Next. Wła- ściwy dodatkowy przycisk odpowiada podkreślonej na przycisku literze. Kreator skoroszytów, etap 1. — Utwórz nowy skoroszyt lub Otwórz istniejący skoroszyt Po zapoznaniu się z oknem początkowym programu można przejść do pierwszego okna kreatora skoroszytów. Okno to zawiera dwa przyciski Create a new workbook (Utwórz nowy skoroszyt) i Open an existing workbook (Otwórz istniejący skoroszyt). Najpierw zostanie zaprezentowany sposób tworzenia nowego skoroszytu. Utwórz nowy skoroszyt W początkowym oknie kreatora skoroszytów należy wybrać Create a new workbook. W ten sposób zostanie uaktywniona druga część okna początkowego i pojawi się napis How do you want to display the results (Jak wyświetlać wyniki?) wraz z czterema przy- ciskami: Table (Tabela), Page-Detail Table (Tabela ze szczegółami stron), Crosstab (Macierz) i Page-Detail Crosstab (Macierz ze szczegółami stron). Wygląd tego okna po- kazano na rysunku 4.2. Warto zauważyć, ze Discoverer zmienił wygląd grafiki z lewej strony ekranu. Rysunek 4.2. Kreator skoroszytów, etap 1. — przyciski wyboru sposobu wyświetlania wyników Rozdział 4. Kreator skoroszytów: najważniejsze etapy 57 Przy wyborze opcji tworzenia nowego skoroszytu użytkownik jest pytany o sposób wy- świetlania wyników dla zapytania. Discoverer 3.1 wyświetla pytanie How do you want to display the results? (Jak wyświetlać wyniki?) natomiast Discoverer 3i How do you want to display the information? (Jak wyświetlać informacje?). Dostępne są cztery możliwości do wyboru: Table (Tabela); Crosstab (Macierz); Page-Detail Table (Tabela ze szczegółami stron); Page-Detail Crosstab (Macierz ze szczegółami stron). STICKY FEATURE Discoverer 3.1 zapamiętuje ostatnio używany typ wyświetlania i proponuje go jako domyślny podczas tworzenia następnego skoroszytu. Tabela Dla osób z doświadczeniem w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi tabela jest znajomym widokiem. W tabeli dane są zorganizowane w wiersze (poziomo) i w kolumny (pionowo). Discoverer numeruje wiersze z lewej strony, natomiast nazwy nagłówków kolumn pochodzą ze źródła danych. Tabele zasadniczo stanowią zbiór danych, zorganizo- wanych w formie listy. W programie Discoverer w wersji 3.1 można zmienić nazwy nagłówków kolumn, by uczynić je bardziej czytelnymi. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dalszej części niniejszego rozdziału. Rysunek 4.3. Standardowa tabela w programie Discoverer 58 Część I Rozpoczęcie pracy z programem Discoverer Uwaga do wersji 3i W przypadku wersji 3i nie można przemianować nagłówków kolumn. Do czasu aż Oracle zmodyfikuje to trzeba przedyskutować nazwy kolumn z administratorem programu Discoverer. Może on zmienić nazwy na bardziej zrozumiałe. Macierz Opcja Crosstab będzie zapewne mniej znajoma dla użytkowników niż standardowa tabela. W przypadku macierzy jest wyświetlana współzależność jednego lub więcej zbiorów danych. Wielowymiarowy widok danych jest jedną z najbardziej interesujących możliwości programu Discoverer. Macierze mogą pobierać dane z róż- nych źródeł i pozwalają użytkownikowi na oglądanie współzależności danych na bieżą- co. Osoby zaznajomione z tabelami przestawnymi w programie MS Excel zauważą podobną funkcjonalność. Jednakże macierz w programie Discoverer jest daleko ła- twiejsza w użyciu i charakteryzuje się dużo prostszym dostępem do danych. Być może Czytelnik słyszał o macierzy jako o tabeli wielowymiarowej. Wynika to z faktu, że macierz jest utworzona z co najmniej trzech wymiarów danych: jednego elementu na szczycie osi (kolumny), jednego na boku osi (wiersze) i jednej wskazującej dane (dane, które w rzeczywistości są widoczne w tabeli). W programie Discoverer dzięki możliwości istnienia wielokrotnych elementów na górze i na boku osi otrzymuje się większe możliwości w analizie danych. Dane wielowymiarowe zostaną bliżej opisane w rozdziale 9., podczas omawiania pewnych informacji dotyczących analizy danych. Na rysunku 4.4 dane z folderu Products są pokazane w postaci tabeli. Rysunek 4.4. Folder Products w postaci tabeli standardowej Rozdział 4. Kreator skoroszytów: najważniejsze etapy 59 W standardowej tabeli dane są widoczne jako lista powiązanych elementów. Jest to wystar- czające dla większości zastosowań, jednakże w przypadku głębszej analizy lub w przy- padku, gdy lista ma wiele stron, macierz może być lepszym rozwiązaniem. Na rysunku 4.5 te same dane są przedstawione w formie macierzy. Rysunek 4.5. Folder Products w postaci macierzy Tabela ze szczegółami stron i macierz ze szczegółami stron Szczegóły stron są wykorzystywane w przypadku dużej liczby danych do wyświetlenia. W tego typu skoroszycie element lub elementy danych są przeniesione na osie. Szczegóły stron opierają się na koncepcji otwierania osi stron i są wynikiem działania zapytania. Oś strony znajduje się w górnej części skoroszytu, nazwanej Page-Items (Elementy strony). Jest ona umiejscowiona w obszarze służącym do umieszczania elementów danych z tabeli lub macierzy. Istnieją dwa powody wykorzystywania opcji elementów stron: w przypadku występowania dużej liczby danych i zamiaru używania listy rozwijanej. W istocie daje to serię arkuszy, rozmieszczonych jeden za drugim; w przypadku występowanie unikatowych ograniczeń (zadanych jako warunek). Dobry przykład znajduje się na rysunku 4.4. Jeżeli użytkownik zdecydowałby się na umieszczenie warunku dotyczącego rozmiaru produktu, tak by wybrane były tylko produkty o średniej wielkości, nie wykorzystałby kolumny w odpowiedni sposób z powodu pozostawienia elementów rozmiaru wewnątrz tabeli. W takiej sytuacji należałoby przesunąć dane dotyczące rozmiaru produktu na oś strony. 60 Część I Rozpoczęcie pracy z programem Discoverer Na rysunku 4.4 przedstawiono dane o wszystkich rozmiarach i numerach modeli widgetów. W rzeczywistej bazie danych, stosowanych w prowadzonej działalności, mogą istnieć tysiące lub nawet miliony numerów części. Dzięki przesunięciu jednego lub kilku elemen- tów z wnętrza tabeli na oś strony otrzymuje się możliwość przeglądania jednej części tabeli w danej chwili. Na rysunku 4.6 pokazano sposób przesunięcie danych dotyczących rozmiaru produktu na oś strony. Rysunek 4.6. Macierz ze szczegółami stron — wybrano przeglądanie danych produktów o średnim rozmiarze Po wybraniu danych i uruchomieniu zapytania warto sprawdzić, czy w kolumnie znaj- duje się wybrany pojedynczy element. Jeżeli tak jest, należy włączyć opcję ustawiania elementów strony i przesunąć dany element na szczyt strony. Aby uruchomić opcję ustawiania szczegółów stron z paska menu, należy wybrać pozycję View/Page Items (Widok/Elementy strony). W sytuacji zaprezentowanej na rysunkach 4.6 i 4.7 element Size został przesunięty do ele- mentów strony. Element Size stał się listą rozwijalną z możliwością oddzielnego przeglą- dania danych dotyczących modeli porozdzielanych w zależności od rozmiaru produktu. Otwórz istniejący skoroszyt W chwili otwierania istniejącego skoroszytu Discoverer wykonuje trzy czynności, w za- leżności od ustawionych opcji domyślnych. Te trzy czynności to: pytanie o potwierdzenie (domyślnie); automatyczne uruchomienie zapytania; nie uruchamianie zapytania i pozostawienie pustego arkusza. Rozdział 4. Kreator skoroszytów: najważniejsze etapy 61 Rysunek 4.7. Macierz ze szczegółami stron — wybrano przeglądanie danych produktów o dużym rozmiarze Mechanizm ustawiania powyższych opcji jest wyjaśniony w rozdziale 14. Uwaga do wersji 3i Jeżeli w programie Discoverer 3i użytkownik nie zezwoli na uruchomienie zapytania, program wyświetla ostrzeżenie, że dane dla arkusza nie zostały wykorzystane w zapy- taniu. Użytkownik otrzyma nawet podpowiedź, jakiego polecenia użyć, by uruchomić zapytanie później. STICKY FEATURE Jeżeli program Discoverer ma podpowiadać wybrane ustawienia i jeśli istnieje już kilka arkuszy, funkcja Sticky Feature zapamiętuje, który z nich był otwierany jako ostatni. Jest on nazywany aktywnym arkuszem i właśnie wybór tego arkusza jest podpowia- dany. Podczas nawigacji po każdym z arkuszy są podpowiadane kolejne opcje. Jednak jeżeli ustawiono uruchamianie automatyczne arkuszy i jeśli istnieje kilka arkuszy, Disco- verer uruchomi ten ostatnio otwierany. Przy przechodzeniu przez kolejne arkusze program Discoverer będzie je uruchamiał automatycznie. Kreator skoroszytów, etap 2. — Wybór danych Następnym etapem tworzenia zapytania jest wybór danych. Po wybraniu sposobu wy- świetlania wyników zapytania należy nacisnąć przycisk Next. Spowoduje to przejście do drugiego okna kreatora skoroszytów, pokazanego na rysunku 4.8. Okno to posiada następujące trzy pola: 62 Część I Rozpoczęcie pracy z programem Discoverer Rysunek 4.8. Kreator skoroszytów, etap 2. foldery, elementy i obszary działania pod nagłówkiem Available (Dostępne); pole z nagłówkiem Selected (Wybrane), do którego przenosi się wybrane elementy; przycisk Find (Znajdź) (tylko w wersji 3.1), oznaczony symbolem latarki. Wybranie tego przycisku otwiera okno dialogowe Find. Istnieje możliwość dokonywania wyboru z tych obszarów działania do których dany użytkownik ma dostęp. Każdemu obszarowi działania odpowiadają foldery i elementy wewnątrz folderów, które wybiera się do utworzenia zapytania. Wybór obszaru działania Najpierw należy dokonać wyboru obszaru działania z listy rozwijalnej. Jeżeli interesujący obszar nie jest widoczny, należy nacisnąć symbol strzałki skierowanej w dół i wybrać obszar z listy, tak jak to pokazano na poniższym rysunku. STICKY FEATURE Program Discoverer 3.1 zapamiętuje nazwę obszaru działania, z którym ostatnio praco- wano. Jeżeli użytkownik cofnie się i utworzy nowy skoroszyt, Discoverer uzna tę nazwę za domyślny obszar działania Wersja 3i programu nie oferuje takiej funkcji. Wybór folderu Po wybraniu obszaru działania Discoverer wyświetla listę dostępnych folderów w wy- branym obszarze, co pokazano na rysunku 4.9. Aby otworzyć wybrany folder, naciska się symbol plus znajdujący się z lewej strony folderu. Każdy folder zawiera listę elementów, tworzących podstawę zapytania. Rozdział 4. Kreator skoroszytów: najważniejsze etapy 63 Rysunek 4.9. Otwarte foldery z elementami Wybór elementu Po wybraniu folderu można przystąpić do wyboru elementu (elementów) z folderu. Można to zrobić na dwa sposoby: metodą wskaż i naciśnij. W tym celu należy wskazać wybrany element, żeby go podświetlić a następnie wybrać przycisk strzałki wyboru jak pokazano na rysunku. metodą przeciągnij i upuść. Należy wybrać element a następnie przeciągnąć go za pomocą myszy do pola Selected. Jeżeli należy wybrać większą liczbę elementów z danego folderu, można tego dokonać przez przytrzymywanie przycisku CTRL i wybieranie każdego z żądanych elementów. Przy wybieraniu zostają one podświetlone. Po wybraniu wszystkich niezbędnych elemen- tów można nacisnąć strzałkę wyboru lub nacisnąć jeden z podświetlonych elementów i przeciągnąć go wraz z innymi do pola wyboru, jak pokazano na rys 4.10. W chwili wybrania elementu górna strzałka wyboru staje się aktywna. Jeżeli w polu Selected znajduje się jeden lub więcej elementów i podświetli się jeden z nich, wówczas aktywuje się dolna strzałka wyboru. Dolna strzałka wyboru jest używana do usuwania niepotrzebnych elementów z pola Selected. Wyszukiwanie elementów w wersji 3.1 Jeżeli jest używany program Discoverer 3.1 i jeśli użytkownik nie jest pewien, czy okre- ślony element istnieje w wybranym obszarze działania, można użyć okna dialogowego Find. Okno to pozwala na wyszukiwanie elementów w obszarze działania, generując listę wszystkich elementów odpowiadających kryterium szukania. 64 Część I Rozpoczęcie pracy z programem Discoverer Rysunek 4.10. Elementy wybrane do utworzenia zapytania W celu użycia okna dialogowego Find do wyszukania elementu należy wykonać poniższe czynności. 1. Najpierw wybiera się przycisk Find. Otworzy się okno dialogowe Find, pokazane na poniższym rysunku. Przycisk Find jest umieszczony z prawej strony listy wyboru obszaru działania. Przycisk ten oznaczono ikoną w kształcie latarki. 2. Wpisuje się część szukanej nazwy elementu. 3. Zaznacza się Match Whole Word (Znajdź tylko całe wyrazy), jeżeli użytkownik chce otrzymać wyniki dokładne odpowiadające wpisanemu ciągowi znaków. 4. Zaznacza się Match Case (Uwzględnij wielkość liter), jeżeli podczas wyszukiwania należy uwzględnić wielkość liter. 5. Naciska się przycisk Find. Discoverer przeszuka obszary działania i wyświetli listę elementów pasujących do podanego kryterium szukania. W sytuacji pokazanej na poniższym rysunku program Discoverer miał odnaleźć element zawierający słowo cost (koszt). Jak widać, znaleziono Cost Price w folderze Sales a drugi element Unit Cost w folderze Products. Rozdział 4. Kreator skoroszytów: najważniejsze etapy 65 6. Z listy odnalezionych elementów należy podświetlić ten, którego użytkownik ma zamiar użyć. 7. Następnie naciska się przycisk Go To (Idź do). Powoduje to, że Discoverer zamyka okno Find i powraca do etapu drugiego kreatora skoroszytów. Folder zawierający poszukiwany element zostanie automatycznie otwarty a sam element zostanie podświetlony i będzie gotowy do wybrania. 8. Jeżeli Discoverer nie znajdzie żadnego elementu odpowiadającego kryterium szukania, pojawi się poniższe okno dialogowe. Jak widać, program Discoverer informuje, że szukanie nie odniosło skutku i zaproponuje ponowienie próby. Aby przerwać szukanie, należy nacisnąć przycisk Cancel. Autorzy uważają, że zdolność programu Discoverer do wyszukiwania elementów w obsza- rach działania jest wspaniałą cechą. Częste używanie powyższego schematu jest godnym zalecenia sposobem pracy, zwłaszcza jeżeli nie ma się pewności, czy dany element istnieje. Uwaga do wersji 3i Discoverer 3i nie posiada przycisku Find, więc powyższe informacje dotyczą programu w wersji 3.1. 66 Część I Rozpoczęcie pracy z programem Discoverer Typy elementów Discoverer wykorzystuje ikony do prezentacji różnych typów danych i opcji wyboru. Typy danych i opcje mogą należeć do jednej z kategorii: ciągi znaków i oznaczenia dat; wartości liczbowe; warunki predefiniowane. Ciągi znaków i oznaczenia dat — ikona ta jest oglądana najczęściej. Reprezentuje dane będące zarówno ciągami znaków (nazwy, miasta, klientów itd.), jak i datami. Jeżeli z jej lewej strony występuje znak plus, oznacza to obecność opcji do ustawiania ograniczeń na dane. Nazywa się to listą wartości LOV (List of values). Przykładowo, jeżeli folder Customer (Klient) zawiera element o nazwie postcode (kod pocztowy) i przy elemencie tym jest umieszczony znak plus, naciśnięcie tego symbolu powoduje wyświetlenie listy występujących kodów pocztowych. Jeżeli użytkownik jest zainteresowany przeglądaniem danych tylko dla wybranych kodów pocztowych, może wybrać tylko te pożądane kody pocztowe — a więc nałożyć ograniczenie. Jeżeli obok danego elementu nie widać znaku plus a użytkownik uważa, że lista war- tości pozwoliłaby na tworzenie zapytań w sposób bardziej wydajny, należy porozmawiać z administratorem programu Discoverer. Ma on możliwość utworzenia takiej listy. Wartości liczbowe — dane reprezentowane przez taką ikonę (jej wygląd przypo- mina klawiaturę numeryczną) są liczbami, przykładowo, mogą oznaczać koszt i cenę sprzedaży. Po naciśnięciu symbolu plus obok ikony pojawia się co najmniej sześć po- delementów do wyboru. Jeżeli wybór nie zostanie dokonany, zostaną przyjęte wartości domyślne, zdefiniowane przez administratora ustawień. Najczęściej domyślnym wyborem jest SUM (element domyślny jest pogrubiony, co pokazano na rysunku 4.11). Rysunek 4.11. Elementy numeryczne, wartość domyślna pogrubiona Rozdział 4. Kreator skoroszytów: najważniejsze etapy 67 Poniżej przedstawiono listę możliwych wartości i ich opis. Nie wszystkie opcje i typy danych będą zawsze widoczne, zależy to od tego, w jaki sposób administrator programu Discoverer skonfigurował listę dostępnych elementów. Możliwe jest także otrzymanie listy LOV w elementami numerycznymi. W przypadku pojawienia się takiej listy będzie ona umiejscowiona przed pozostałymi dostępnymi funkcjami. SUM — podaje sumę wszystkich wartości; COUNT — podaje liczbę niepustych wartości zwróconych po wykonaniu zapytaniu; MAX — podaje maksymalną wartość wyrażenia; MIN — podaje minimalną wartość wyrażenia; AVG — oblicza średnią arytmetyczną; Detail (Szczegół) — nie stosuje się go do wykonywania agregacji. Przykładowo, jeżeli wyświetla się szczegółową tabelę prezentującą dane dotyczące wysyłki tej samej linii produktów przez kilka dni, można wybrać opcję Detail, jeżeli chce się przeznaczyć jeden wiersz na wyświetlenie danych o każdej wysyłce. Po wybraniu opcji SUM użytkownik zobaczy pojedynczy wiersz zawierający zsumowane wartości danych (włączając w to numery wierszy). Jeżeli Czytelnik nie pamięta, jaką funkcję pełni każdy z elementów, może po prostu go wybrać. Spowoduje to, że na pasku stanu kreatora skoroszytów pojawi się odpo- wiedni opis. Predefiniowane warunki — osoby znające programy Microsoft Excel i Access rozpoznają tą opcję jako ikonę Filter by Item (Filtruj według elementu). W progra- mie Discoverer pełni ona podobną funkcję. Administrator programu Discoverer może ustawić predefiniowane warunki i dodać je do obszaru działania Przykładowo, można sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które nie udziela kredytu nie- którym klientom. Potrzebny jest raport prezentujący dane klientów, którzy posiadają limit kredytowy z uwzględnieniem jego wysokości. Naturalna staje się prośba do administratora programu Discoverer o utworzenie predefiniowanych warunków na elemencie Credit Limit. Warunki te mogłyby umożliwić odfiltrowanie danych klientów z limitem kredy- towym większym niż zero. Warunek pojawi się w folderze podobnie jak każdy inny element i może być zidentyfikowany przez ikonę Predefined Conditions (Predefiniowane warunki) (filtr). Można wybrać warunki dla zapytania, aczkolwiek wcale nie trzeba tego robić. Dzięki możliwości wyboru predefiniowanych warunków nie trzeba tworzyć swoich wła- snych podczas przygotowywania zapytań. Predefiniowane warunki mogą być zastosowane lub wyłączone w dowolnym momencie, co pokazano na rysunku 4.12. W rozdziale 11. zostanie zaprezentowany opis używania predefiniowanych warunków i dodawania in- nych warunków do zapytań. Predefiniowane warunki tworzy administrator programu Discoverer. Tylko on może je modyfikować. Jednakże użytkownik może wykorzystać dwa lub więcej warunków dla utworzenia warunku złożonego. Jeżeli żaden z predefiniowanych warunków lub ich kom- binacja nie spełnia wymagań użytkownika, trzeba utworzyć swój własny warunek. 68 Część I Rozpoczęcie pracy z programem Discoverer Rysunek 4.12. Zapytanie z użyciem predefiniowanych warunków Wybór elementów do zapytania Porządek, w którym są wyświetlane elementy w polu Selected jest ustalony przez: folder, w którym znajduje się dany element; sposób uporządkowania elementów w folderze. Jeżeli administrator programu Discoverer posortował foldery alfabetycznie, wówczas uporządkowanie folderów w polu Selected również będzie uwzględniało tę kolejność. Kolejność dokonywania wyboru elementów pozostaje bez znaczenia. Uwaga ta jest przeznaczona dla administratorów czytających ten podrozdział. Uporząd- kowanie folderów w kolejności najbardziej odpowiadającej potrzebom użytkowników przyspieszy proces dokonywania wyboru. W podobny sposób można uporządkować elementy w folderze poprzez umieszczenie najczęściej używanych na szczycie listy. Obydwa sposoby pomogą użytkownikom dokonywać szybszego wyboru. Bardzo przydatną funkcją jest to, że w momencie wyboru elementu aktywne pozostają tylko foldery powiązane z wybranym elementem. Daje to wiedzę dotyczącą istniejących powiązań i stanowi podpowiedź, jakich danych można użyć w zapytaniu. Jeżeli jakieś foldery nie są dostępne, to pozostaną oznaczone jako nieaktywne (za pomocą szarego koloru). Zawsze można jednak zobaczyć ich zawartość poprzez naciśniecie symbolu plus. Administrator programu Discoverer może ustawić uporządkowanie folderów i elementów w sposób najbardziej odpowiedni w danej sytuacji. Jeżeli użytkownicy uważają, że dany sposób uporządkowania nie jest właściwy, powinni poprosić o wprowadzenie zmian. Discoverer może rozpoznawać istniejące powiązania pomiędzy folderami, natomiast użytkownik powinien przejrzeć dokumentację firmową i dowiedzieć, które foldery są ze sobą połączone. Elementy powinny być wybierane z folderów w logicznej kolejności. Rozdział 4. Kreator skoroszytów: najważniejsze etapy 69 NOETIX Podczas używania oprogramowania Noetix Views, zaleca się korzystanie z Pomocy przy dokonywaniu wyboru. Pomoc oferowana przez firmę Noetix jest prawdopodobnie jednym z najlepszych poradników dostępnych on-line. Nie tylko opisuje on foldery i za- warte w nich elementy ale także wskazuje, które foldery mogą zostać połączone z wybra- nym folderem. Więcej informacji o użyciu Noetix Views zawiera dodatek B. Kreator skoroszytów, etap 3. — Organizowanie sposobu uporządkowania wyników Kolejną czynnością podczas tworzenia zapytania jest uporządkowanie wyników. Po wybraniu danych do wyświetlenia należy nacisnąć przycisk Next. Spowoduje to przejście do trzeciego okna kreatora skoroszytów, w którym można defi- niować porządek wyświetlania danych. Bez względu na kolejność, w której wybierano poszczególne elementy, program Discoverer wyświetli je zawsze w kolejności zgodnej z listą z obszaru działania. W trzecim oknie kreatora, którego wygląd pokazano na ry- sunku 4.13, są dostępne opcje, umożliwiające wprowadzanie zmian w uporządkowaniu i dokonanie dwóch innych wyborów. Rysunek 4.13. Kreator skoroszytów, etap 3. Możliwymi do wyboru opcjami są: Show Page Items (Pokaż elementy strony); Hide Duplicate Rows (Ukryj powtórzone wiersze). Show Page Items Zaznaczenie tego pola spowoduje przełączenie tabeli lub tabeli prze- stawnej w tabelę ze szczegółami stron lub tabelę przestawną ze szczegółami stron (w roz- dziale 9. zamieszczono bardziej złożone przykłady tabel i macierzy ze szczegółami
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: