Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00446 017030 20917753 na godz. na dobę w sumie
Ordynacja podatkowa. 426 wyjaśnień i interpretacji - ebook/pdf
Ordynacja podatkowa. 426 wyjaśnień i interpretacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-072-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja stanowi praktyczny komentarz do przepisów ordynacji podatkowej oparty przede wszystkim na orzecznictwie NSA. Jest opracowaniem, które będzie przydatne w toku procedur podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych i jednocześnie najobszerniejszym na rynku zbiorem aktualnego orzecznictwa sądowego (ponad 1500 przywołanych orzeczeń) w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów ordynacji podatkowej, co może w sposób decydujący pomóc we wzmocnieniu argumentacji sporządzanych pism procesowych, w tym skarg do sądu. Książka, wskazując kierunki wykładni stosowane przez sądy, wypełnia lukę pomiędzy komentarzami do ustawy a codzienną, podatkową rzeczywistością.

W opracowaniu znajdziemy wyjaśnienia dotyczące m.in.:
interpretacji indywidualnych,
nadpłat i ich oprocentowania,
przedawnienia zobowiązań podatkowych,
odpowiedzialności osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu osób prawnych,
pułapek proceduralnych związanych ze stosowaniem przepisów procesowych.

W drugim wydaniu książki omówiono nowe regulacje ustawowe, w tym m.in.: klauzulę in dubio pro tributario, klauzulę o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, nowe przepisy w odniesieniu do właściwości organów podatkowych, interpretacji indywidualnych, pełnomocnictw oraz doręczeń drogą elektroniczną. Ukazano również wpływ nowelizacji przepisów prawa cywilnego w zakresie nowej definicji dokumentu na podatkowe postępowanie dowodowe.

Publikacja skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób zawodowo zajmujących się prawem podatkowym (księgowych, doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marek Kwietko-Bębnowski Ordynacja podatkowa 426 wyjaśnień i interpretacji 2. wydanie Warszawa 2016 Stan prawny na 15 września 2016 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga Zając Wydawca Opracowanie redakcyjne i łamanie Redaktor prowadzący JustLuk Opracowanie redakcyjne Łamanie Projekt gra czny okładki i stron tytułowych Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁ ASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl PLK IB ��K © Copyright by © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 Wolters Kluwer SA, 2013 ISBN: 978-83-8092-767-4 ISBN: 2. wydanie 1. wydanie ukazało się pod tytułem Ordynacja podatkowa. 366 wyjaśnień i interpretacji, 2013 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótóW ...............................................................................................................23 Wstęp  ................................................................................................................................27 Część pierWsza zoboWiązania podatkoWe ................................................................................................29 Rozdział 1 Zakres stosowania przepisów ordynacji podatkowej ................................................................. 31 1. Cel uchwalenia ordynacji podatkowej .................................................................................... 31 2. Zakres przedmiotowy ustawy ................................................................................................. 31 3. Zasada in dubio pro tributario ................................................................................................ 33 Rozdział 2 Podatek, opłata, niepodatkowa należność budżetowa ............................................................... 37 4. Podatek ................................................................................................................................... 37 5. Opłata i niepodatkowa należność budżetowa ......................................................................... 37 6. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fundusz) ............ 40 7. Kary pieniężne nakładane na przedsiębiorców na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym ......................................................................................................... 42 8. Opłaty z tytułu składek ZUS na ubezpieczenia społeczne ..................................................... 46 9. Opłata planistyczna i adiacencka ............................................................................................ 48 10. Odpady, opłata produktowa, sankcje i kary pieniężne ........................................................... 52 11. Kary pieniężne nakładane w trybie przepisów o informowaniu o cenach towarów i usług ...... 55 12. Kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ...................................................................................................... 55 13. Opłaty za koncesje udzielone według przepisów prawa energetycznego .............................. 56 14. Cło a podatek .......................................................................................................................... 57 Inne przypadki odesłania w ustawach do przepisów działu III ordynacji podatkowej .......... 59 15. Rozdział 3 Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe .................................................................... 60 16. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe ............................................................... 60 17. Publicznoprawny charakter obowiązków i zobowiązań podatkowych .................................. 63 18. Decyzje reformatoryjne organu odwoławczego ustalające zobowiązanie podatkowe ........... 64 19. Nabycie spadku a powstanie zobowiązania podatkowego ..................................................... 65 20. Niedobory wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku a powstanie obowiązku podatkowego ........................................................................................................ 66 21. Charakter zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług ................................. 68 5 Spis treści Rozdział 4 Termin płatności podatku, zaległość podatkowa ........................................................................ 69 22. Zaliczka na podatek dochodowy a zaległość podatkowa ....................................................... 69 23. Termin zapłaty podatku a termin powstania zobowiązania podatkowego w podatkach dochodowych .................................................................................................... 71 24. Termin płatności podatku i zaległość podatkowa ................................................................... 72 25. Stwierdzenie istnienia zaległości podatkowej ........................................................................ 73 26. Nienależny zwrot podatku a zaległość podatkowa ................................................................. 76 27. Termin płatności podatku ....................................................................................................... 77 28. Potrącenie zobowiązań i zaległości podatkowych z wierzytelności wobec Skarbu Państwa ........................................................................................................... 78 Rozdział 5 Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna ................................................................................... 81 29. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych ...................................................................... 81 30. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od dnia 1 stycznia 2016 r. ............................................ 82 31. Podwyższona stawka odsetek za zwłokę od dnia 1 stycznia 2016 r. ...................................... 83 32. Sposób zaliczania wpłaty podatku lub nadpłaty na należność główną i odsetki za zwłokę ................................................................................................................. 85 33. Obniżona stawka odsetek za zwłokę a złożenie korekty deklaracji w wyniku czynności sprawdzających ...................................................................................................... 86 34. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od 2009 r. do 2015 r. a przepisy intertemporalne ........ 87 35. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od 2016 r. a przepisy intertemporalne ......................... 89 36. Wcześniejsze wykazanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług a odsetki za zwłokę ................................................................................................................. 90 37. Przyczyny opóźnienia w wydaniu decyzji niezależne od organu i ich wpływ na zaniechanie poboru odsetek ............................................................................................... 92 38. Przyczyny opóźnienia w wydaniu decyzji leżące po stronie podatnika a zaniechanie poboru odsetek ........................................................................................................................ 95 39. Tryb ubiegania się o zaniechanie poboru odsetek za zwłokę przez organ podatkowy ........... 95 40. Sumowanie terminów procesowych przy zaniechaniu naliczania odsetek za zwłokę ........... 98 41. Opłata prolongacyjna .............................................................................................................. 99 Rozdział 6 Nadpłata, zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych .......................................... 101 42. Nadpłata ................................................................................................................................ 101 43. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty a postępowanie wymiarowe do końca 2015 r. .................................................................................................................... 102 44. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty a postępowanie wymiarowe od 2016 r. .............................................................................................................................. 109 45. Oprocentowanie nadpłaty w przypadku uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej nieważności ..................................................................................................................... 110 46. Dysponowanie nadpłatą przez podatnika ............................................................................. 114 47. Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych ................. 114 6 Spis treści 48. Zaliczanie nadpłaty podatku na poczet zaległości podatkowej wynikającej z decyzji nieostatecznej ........................................................................................................ 116 49. Zwrot nadwyżki podatku od towarów i usług a przepisy o nadpłacie .................................. 117 50. Zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań podatkowych ..................................................................................................... 120 51. Zaliczenie nadpłaty spółki cywilnej na poczet zobowiązań wspólników ............................ 120 52. Moment powstania i oprocentowanie nadpłaty w podatkach dochodowych ....................... 122 53. Termin zwrotu nadpłaty a oprocentowanie nadpłaty ............................................................ 124 54. Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy a dysponowanie nadpłatą przez organ podatkowy ......................................................................................................... 125 55. Likwidacja lub rozwiązanie spółki z o.o. w organizacji a odzyskanie nadpłaty .................. 126 56. Stwierdzenie nadpłaty a pobranie podatku przez płatnika ................................................... 127 57. Nadpłata w podatku akcyzowym oraz podatku od towarów i usług a prawo do jej zwrotu na rzecz wspólników rozwiązanych spółek cywilnych .................................. 128 58. Nadpłata w podatku akcyzowym .......................................................................................... 129 59. Oprocentowanie opóźnionego zwrotu podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług ............................................................................................... 132 60. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych a możliwość stwierdzenia nadpłaty ................................................ 134 61. Upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w toku rozpoznawania wniosku o stwierdzenie nadpłaty .......................................................................................... 135 62. Oprocentowanie nadpłaty a konieczność złożenia skorygowanego zeznania (deklaracji) ............................................................................................................................ 136 63. Zwrot podatku od towarów i usług po wyroku Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a przepisy o nadpłacie i jej oprocentowaniu ............................................................................................................. 137 64. Nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a wniosek o zwrot nadpłaty złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego .................................................................................................. 140 65. Zapłata podatku przez osobę trzecią a prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty ................................................................................................................................ 144 66. Moment zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych ......................................... 145 67. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w przypadku istnienia w obrocie prawnym decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego ..................................... 146 68. Nowa treść decyzji stwierdzającej nadpłatę od dnia 1 stycznia 2016 r. ............................... 147 69. Omyłkowy zwrot podatku tytułem nadpłaty ........................................................................ 147 70. Nadpłata w zaliczce na podatek dochodowy ........................................................................ 148 71. Kwestionowanie wysokości oprocentowania zwróconej nadpłaty ...................................... 149 Rozdział 7 Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych ............................................................ 150 72. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych ........................................................ 150 73. Ustawowe przesłanki zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego ................... 156 74. Pełnomocnictwo szczególne w postępowaniu zabezpieczającym toczącym się w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej .......................................... 158 7 Spis treści 75. Organ uprawniony do dokonania zabezpieczenia należności podatkowych ........................ 164 76. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu a postępowanie odwoławcze od tej decyzji ............ 165 77. Decyzja o zabezpieczeniu a przybliżona kwota zobowiązania podatkowego ...................... 167 78. Odmowa przyjęcia zabezpieczenia przez organ podatkowy ................................................ 168 79. Charakter prawny decyzji o zabezpieczeniu ........................................................................ 169 Rozdział 8 Wygasanie zobowiązań podatkowych ........................................................................................ 170 80. Wygasanie zobowiązań podatkowych wspólnika spółki osobowej wskutek zapłaty podatku z rachunku bankowego spółki, zapłata podatku przez osobę trzecią ...................... 170 81. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe ....................................................................................... 172 82. Wyegzekwowanie kwoty zaległości podatkowej w drodze egzekucji administracyjnej a wygaśnięcie zobowiązania podatkowego .......................................................................... 173 83. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek zapłaty a jego przedawnienie .............. 174 84. Zapłata podatku wynikającego z decyzji nieostatecznej a wygaśnięcie zobowiązania podatkowego .......................................................................... 175 Rozdział 9 Przedawnienie .............................................................................................................................. 177 85. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego .................................................................................................. 177 86. Przedawnienie prawa do wydania decyzji w podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej ............................................................................................................... 179 87. Przedawnienie zobowiązania podatkowego a podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów ze źródeł nieujawnionych .............................................................................. 180 88. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego .................................................................................................. 185 89. Strata w podatku dochodowym a przedawnienie ................................................................. 185 90. Nieefektywna egzekucja a skutek przerwania biegu terminu przedawnienia ...................... 192 91. Zastosowanie środka egzekucyjnego przez niewłaściwy organ a skutek przerwania biegu terminu przedawnienia ................................................................................................ 192 92. Czynność egzekucyjna na podstawie decyzji uchylonej w toku instancji a skutek w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia ............................................................. 193 93. Kumulatywność przesłanek przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony .................. 196 94. Przedawnienie nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług ....................................... 199 95. Przedawnienie odsetek od zaliczek ...................................................................................... 200 96. Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne a przerwanie biegu terminu przedawnienia .......................................................................... 202 97. Brak przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym ............................................................................... 203 98. Przedmiot zabezpieczenia hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym a nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług ................ 207 99. Przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty ............................................................................ 208 8 Spis treści 100. Przedawnienie odsetek od niezapłaconych w terminie lub zaniżonych zaliczek na podatek dochodowy ......................................................................................................... 209 101. Zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ................................................................................................... 210 Rozdział 10 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych ................................................................................... 213 102. Pojęcie ważnego interesu podatnika i interesu publicznego jako przesłanek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych ........................................................ 213 103. Regulacje dotyczące udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w odniesieniu do przedsiębiorców ....................................................................................... 220 104. Wymagania dotyczące składania wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorcę ....................................................................................... 221 105. Znaczenie postanowienia przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego w przedmiocie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych .............................. 223 Rozdział 11 Szacowanie podstawy opodatkowania ....................................................................................... 225 106. Szacowanie podstawy opodatkowania ................................................................................. 225 107. Obowiązek szacowania dochodu przy nieznanych kosztach jego uzyskania ....................... 227 108. Szacowanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy a odsetki od zaliczek niezapłaconych w terminie ................................................................................................... 229 109. Szacowanie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług dla podatników czynnych ..................................................................................................... 230 110. Procedura porozumień w sprawie cen transferowych od 2016 r. ......................................... 234 111. Tryb i zasady szacowania dochodów podmiotów powiązanych .......................................... 238 Rozdział 12 Podatnik i płatnik ........................................................................................................................ 239 112. Status podatnika .................................................................................................................... 239 113. Agencja celna a status podatnika podatku importowego od towarów i usług ...................... 239 114. Spółka cywilna a status podatnika w podatku akcyzowym .................................................. 243 115. Małżeństwo a status podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych ........................ 246 116. Status podatkowej grupy kapitałowej ................................................................................... 250 117. Odpowiedzialność płatnika za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony ....................................................................................................................... 252 118. Komornik sądowy płatnikiem podatku od towarów i usług ................................................. 253 119. Odpowiedzialność płatnika w przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek zapłaty podatku przez podatnika ............................................................................ 259 120. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków .................................. 260 121. Przedawnienie prawa do żądania zwrotu nienależnego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków .......................................................................... 262 9 Spis treści Rozdział 13 Deklaracje, e-deklaracje ............................................................................................................. 264 122. E-deklaracje i pełnomocnictwo do ich podpisywania .......................................................... 264 123. Deklaracja VAT a korekta podatku od towarów i usług wykazanego na „pustej” fakturze VAT ...................................................................................................... 266 124. Druk deklaracji i formuła odpowiedzialności karnej ........................................................... 268 Rozdział 14 Właściwość organów podatkowych ........................................................................................... 270 125. Właściwość i zakres działania naczelników „dużych” urzędów skarbowych ...................... 270 126. Właściwość miejscowa naczelnika „dużego” urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego .................................................................................................. 272 127. Zmiana właściwości organu podatkowego w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej ........................................................................................................ 274 128. Wyznaczenie organu podatkowego w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub konieczności zabezpieczenia dowodów .................................................... 276 129. Przekazanie sprawy organowi kontroli skarbowej ............................................................... 278 130. Właściwość miejscowa organu podatkowego po zmianie adresu siedziby lub miejsca zamieszkania płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych .................. 280 131. Właściwość miejscowa organu podatkowego dla następcy prawnego ................................. 281 132. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej a właściwość miejscowa organu podatkowego ............................................................................................................. 281 Rozdział 15 Interpretacje indywidualne i ogólne .......................................................................................... 283 133. Właściwość miejscowa organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych ................................................................................................ 283 134. Legitymacja procesowa do złożenia wniosku o interpretację indywidualną ....................... 287 135. Interpretacja indywidualna aktem niepodzielnym ................................................................ 289 136. Niezbędne cechy interpretacji indywidualnej ....................................................................... 289 137. Interpretacja indywidualna a przepisy ustaw „niepodatkowych” ......................................... 291 138. Uzasadnienie interpretacji indywidualnej uznającej stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe .................................................................................................................. 292 139. Brak możliwości prowadzenia postępowania dowodowego w postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej ................................................................................. 293 140. Termin wydania interpretacji indywidualnej ........................................................................ 295 141. Interpretacje indywidualne a wykładnia prawa procesowego .............................................. 297 142. Konieczność uwzględniania przepisów unijnych przy wydawaniu interpretacji indywidualnych ................................................................................................ 298 143. Możliwość złożenia wniosku o wydanie kolejnej interpretacji indywidualnej w tym samym stanie faktycznym ......................................................................................... 300 144. Sukcesja prawna funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej .......................................... 300 145. Możliwość zmiany zaskarżonej interpretacji indywidualnej przez sąd administracyjny na niekorzyść wnioskodawcy ............................................................................................... 303 10 Spis treści 146. Interpretacja indywidualna a optymalizacja podatkowa ...................................................... 305 147. Interpretacja indywidualna a przepisy podatkowe obowiązujące w innych krajach ............ 307 148. Upływ terminu udzielenia interpretacji indywidualnej wskutek niezasadnego postanowienia o pozostawieniu wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia .................................................................................................................... 308 149. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składany przez osobę prawną a wypis z KRS .................................................................................................................................... 311 150. Zakres funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej przy powtarzających się (okresowych) stanach faktycznych ....................................................................................... 312 151. Związanie organu zakresem problemu przedłożonym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ................................................................................................... 313 152. Konieczność uwzględnienia w interpretacji indywidualnej wskazanych przez wnioskodawcę orzeczeń sądów .................................................................................. 316 153. Błąd organu interpretacyjnego nie musi oznaczać prawidłowości stanowiska wnioskodawcy ...................................................................................................................... 316 154. Bezprzedmiotowość wniosku o interpretację indywidualną z powodu zbiegu z zagadnieniem rozstrzygniętym interpretacją ogólną ......................................................... 317 155. Tryb zmiany interpretacji indywidualnej przez organ .......................................................... 319 156. Możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej po zakończeniu kontroli podatkowej, a przed wszczęciem postępowania podatkowego .................................................................................................. 324 157. Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej .................................................... 325 158. Ochrona podmiotów realizujących zamówienia publiczne .................................................. 327 159. Moc wiążąca interpretacji ogólnych ..................................................................................... 327 160. Kompetencje Ministra Finansów do zmiany, uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej ................................................................................................... 328 161. Stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej ........................................................ 329 162. Zaskarżenie interpretacji indywidualnej, odnoszącej się do kilku stanów faktycznych ................................................................................................ 331 163. Śmierć strony postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie skargi na interpretację indywidualną ............................................................................................... 331 164. Interpretacja indywidualna nie może zastąpić decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej .................................................................................................... 333 165. Termin na wydanie interpretacji po uchyleniu jej przez sąd administracyjny ...................... 334 Rozdział 16 Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania ............................................................................... 336 166. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ...................................................................... 336 167. Relacje między zasadą in dubio pro tributario a klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania ...................................................................................................................... 343 168. Problem działania wstecz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania ............................. 345 169. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania ....................................... 347 170. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania oraz opinie zabezpieczające .................................................................................................. 350 171. Interpretacje indywidualne a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ........................ 353 11 Spis treści Rozdział 17 Zaświadczenia .............................................................................................................................. 354 172. Charakter prawny zaświadczenia ......................................................................................... 354 173. Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści ............................................................... 356 174. Odmowa wydania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywcy a odpowiedzialność podatkowa nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ............................................................................................ 357 175. Zaświadczenie a zasada zaufania do organów podatkowych ............................................... 358 176. Zaświadczenie o przedawnieniu prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn .......................................... 359 Rozdział 18 Księgi podatkowe, rachunki ....................................................................................................... 360 177. Przepisy o prowadzeniu ksiąg podatkowych a obowiązki podatkowe ................................. 360 178. Okres przechowywania ksiąg rachunkowych ....................................................................... 360 179. Rok podatkowy a rok kalendarzowy .................................................................................... 361 180. Obowiązek wystawiania rachunków a status rolnika i pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej ..................................................................................................... 364 Rozdział 19 Prawa i obowiązki następców prawnych i podmiotów przekształconych .............................. 368 181. Sukcesja uniwersalna majątkowych praw i obowiązków spadkodawcy .............................. 368 182. Sukcesja uniwersalna a zobowiązanie w podatku od towarów i usług spadkodawcy .......... 370 183. Tryb postępowania i charakter prawny decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców ...................................................................................................................... 371 184. Wpływ sposobu przyjęcia spadku na sytuację prawnopodatkową spadkobiercy ................. 377 185. Sukcesja uniwersalna a dochody ze źródeł nieujawnionych spadkodawcy ......................... 377 186. Charakter decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobierców ......................................... 380 187. Wniosek spadkobiercy o zwrot nadpłaty powstałej za życia spadkodawcy ......................... 384 188. Przejęcie praw i obowiązków podatnika podatku od towarów i usług ................................. 386 189. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a sukcesja uniwersalna ..................... 386 190. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a prawo do ulgi na nowe kasy fiskalne ......................................................................................................................... 390 191. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową a prawo do korekty zeznania CIT-8 .......... 392 192. Koszty uzyskania przychodów a dziedziczone prawa majątkowe ....................................... 394 193. Wniesienie przedsiębiorstwa jednostki budżetowej do spółki kapitałowej a sukcesja uniwersalna .......................................................................................................... 396 194. Połączenie spółek kapitałowych przez przejęcie a możliwość rozliczenia straty spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą w kolejnych latach podatkowych ........................ 397 195. Nadpłata a sukcesja podatkowych praw majątkowych ........................................................ 400 196. Podział spółki przez wydzielenie a prawo do ulgi na złe długi w podatku VAT .................. 401 197. Zobowiązania podatkowe spadkodawcy a wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn ....................................................................................... 403 12 Spis treści Rozdział 20 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich ............................................................................. 405 198. Charakter odpowiedzialności podatkowej osób trzecich ...................................................... 405 199. Odpowiedzialność podatkowa płatnika lub inkasenta a odpowiedzialność osób trzecich ........................................................................................ 407 200. Charakter decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej ......................................................... 408 201. Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej .................. 409 202. Postępowanie odwoławcze od decyzji orzekającej o odpowiedzialności osoby trzeciej ...................................................................................... 411 203. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika ..................................................... 412 204. Odpowiedzialność członka rodziny podatnika ..................................................................... 414 205. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ................................................................................................................... 416 206. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia a odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ............................ 418 207. Odpowiedzialność osoby trzeciej – firmanta – za zobowiązania podatkowe firmowanego .... 419 208. Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych ............................................................. 421 209. Przekształcenie spółki cywilnej w kapitałową a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej ...................................................................................................................... 424 210. Przedawnienie zobowiązania podatkowego podatnika a decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej ........................................................................................................................ 425 211. Przesłanka winy członka zarządu a orzeczenie o jego odpowiedzialności jako osoby trzeciej ................................................................................................................ 427 212. Przesłanka wskazania mienia spółki, z którego egzekucja umożliwia zaspokojenie Skarbu Państwa, a orzeczenie o odpowiedzialności członka zarządu .................................. 433 213. Podział obowiązków i kwalifikacje członków zarządu a orzeczenie o odpowiedzialności członka zarządu jako osoby trzeciej ................................................... 435 214. Ocena przesłanki bezskuteczności egzekucji ....................................................................... 436 215. Wadliwość postępowania egzekucyjnego wobec spółki a orzeczenie o odpowiedzialności członka zarządu .................................................................................. 438 216. Pojęcie właściwego czasu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki a odpowiedzialność członka zarządu .................................................................................... 439 217. Wieloosobowy zarząd spółki a postępowanie w sprawie odpowiedzialności członka zarządu .................................................................................................................... 440 218. Temporalny aspekt odpowiedzialności członka zarządu ...................................................... 442 219. Postępowanie restrukturyzacyjne a odpowiedzialność członka zarządu .............................. 443 Część druga proCedury podatkoWe  ...................................................................................................445 Rozdział 1 Zasady ogólne postępowania podatkowego .............................................................................. 447 220. Rola zasad ogólnych w procesie wymiaru podatków ........................................................... 447 221. Zasada legalizmu .................................................................................................................. 450 222. Zasada budzenia zaufania do organów podatkowych i zasada informowania ..................... 451 13 Spis treści 223. Zasada prawdy obiektywnej ................................................................................................. 455 224. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu ................................................................ 457 225. Zasada przekonywania strony .............................................................................................. 459 226. Zasada szybkości postępowania ........................................................................................... 461 227. Zasada pisemności ................................................................................................................ 462 228. Zasada dwuinstancyjności .................................................................................................... 463 229. Zasada trwałości decyzji ostatecznych ................................................................................. 465 230. Zasada jawności postępowania dla stron .............................................................................. 467 Rozdział 2 Wyłączenie pracownika urzędu lub funkcjonariusza .............................................................. 469 231. Wyłączenie pracownika urzędu a przesłanka jego bezstronności ........................................ 469 232. Wyłączenie pracownika urzędu a przesłanka udziału w wydaniu zaskarżonej decyzji ....... 471 233. Wyłączenie pracownika a postępowanie uzupełniające ....................................................... 472 Rozdział 3 Strona i pełnomocnik strony ....................................................................................................... 477 234. Status strony w postępowaniu podatkowym ........................................................................ 477 235. Byli wspólnicy spółki cywilnej a status strony postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług ........................................... 478 236. Byli wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji a status strony postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty ................................................................. 481 237. Ogłoszenie upadłości spółki kapitałowej a status syndyka jako strony postępowania podatkowego .................................................................................................. 483 238. Zarząd osoby prawnej a status strony postępowania podatkowego ..................................... 484 239. Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej ....................................................................... 485 240. Udzielenie pełnomocnictwa do sprawy podatkowej do końca 2015 r. ................................. 490 241. Udzielenie pełnomocnictwa do sprawy podatkowej od 2016 r. ........................................... 496 242. Pełnomocnictwo złożone w toku kontroli podatkowej a reprezentacja mocodawcy w toku postępowania podatkowego ...................................................................................... 503 243. Pełnomocnictwo przed organem I instancji a umocowanie do złożenia odwołania ............ 505 244. Forma odwołania pełnomocnictwa ....................................................................................... 506 245. Niezłożenie dokumentu pełnomocnictwa przez pełnomocnika wezwanego do usunięcia braku formalnego odwołania od decyzji ......................................................... 507 246. Reprezentacja spółki cywilnej w postępowaniu podatkowym ............................................. 508 247. Doręczenie pisma z pominięciem ustanowionego w postępowaniu pełnomocnika ............. 509 248. Wielość pełnomocników i pełnomocnictwo substytucyjne a opłata skarbowa .................... 510 249. Obowiązek działania pełnomocnika po wypowiedzeniu pełnomocnictwa .......................... 511 Rozdział 4 Terminy i załatwianie spraw w postępowaniu podatkowym ................................................... 516 250. Terminy i sposoby ich obliczania ......................................................................................... 516 251. Przywrócenie terminu ........................................................................................................... 518 252. Przesłanka braku winy a przywrócenie terminu ................................................................... 520 14 Spis treści 253. Odmowa przywrócenia terminu wniesienia odwołania a postanowienie stwierdzające uchybienie terminowi wniesienia odwołania ....................................................................... 521 254. Podanie wniesione do niewłaściwego organu a zachowanie terminu .................................. 524 255. Pojęcie podania w przepisach ordynacji podatkowej ........................................................... 525 256. Terminy załatwiania spraw podatkowych ............................................................................ 527 257. Ponaglenie a złożenie skargi na bezczynność organu podatkowego lub przewlekłe prowadzenie postępowania .......................................................................... 529 258. Termin rozpatrzenia ponaglenia przez organ podatkowy wyższego stopnia lub Ministra Finansów a skarga na bezczynność organu ...................................................... 535 259. Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania .................................... 538 260. Tryb wnoszenia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ podatkowy I instancji ........................................................................................ 541 Rozdział 5 Wszczęcie postępowania ............................................................................................................. 544 261. Skutki prawne czynności organu dokonanych przed wszczęciem postępowania ................ 544 262. Przedawnienie prawa do wszczęcia postępowania podatkowego ........................................ 545 263. Doręczenie zastępcze postanowienia o wszczęciu postępowania z urzędu .......................... 546 264. Data wszczęcia postępowania na żądanie strony w sprawie stwierdzenia nadpłaty a przerwanie biegu terminu przedawnienia zwrotu nadpłaty ............................................... 549 265. Przesłanki odmowy wszczęcia postępowania podatkowego na żądanie strony ................... 551 266. Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w toku postępowania podatkowego i kontroli podatkowej a przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty ............................................................................................................... 552 267. Pozostawienie podania bez rozpatrzenia .............................................................................. 553 268. Podania wnoszone drogą elektroniczną ................................................................................ 554 Rozdział 6 Doręczenia .................................................................................................................................... 558 269. Doręczenia w ordynacji podatkowej – uwagi ogólne ........................................................... 558 270. Doręczenie pisma osobie fizycznej w jej mieszkaniu .......................................................... 561 271. Doręczenie pisma pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu .................. 563 272. Doręczenie pisma osobie fizycznej w miejscu pracy ........................................................... 564 273. Doręczenie zastępcze przez pozostawienie pisma na poczcie lub w urzędzie gminy .......... 567 274. Doręczenie zastępcze na adres osoby fizycznej wykazany w formularzu NIP-1 lub NIP-3 ............................................................................................. 571 275. Doręczanie pism osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym ..................................... 573 276. Odmowa przyjęcia pisma a skutek doręczenia ..................................................................... 575 277. Doręczenie kopii decyzji podatkowej a skutek doręczenia .................................................. 575 278. Doręczenie decyzji stronie postępowania z pominięciem ustanowionego pełnomocnika .............................................................................................. 577 279. Zmiana pełnomocnika w toku postępowania a skuteczność doręczenia zastępczego .......... 579 280. Doręczanie pism pełnomocnikowi substytucyjnemu ........................................................... 583 15 Spis treści Rozdział 7 Wezwania, protokoły, adnotacje ................................................................................................ 584 281. Tryb, przesłanki i rygor wezwania przez organ podatkowy ................................................. 584 282. Wezwania w formie telefonicznej ........................................................................................ 586 283. Kryterium „niezbędności” przy wezwaniach ....................................................................... 587 284. Wezwania – kryteria stosowania .......................................................................................... 589 285. Wezwanie opornego świadka a zasada prawdy obiektywnej ............................................... 591 286. Metryka sprawy .................................................................................................................... 591 287. Protokoły .............................................................................................................................. 593 288. Adnotacje .............................................................................................................................. 595 Rozdział 8 Udostępnianie akt ........................................................................................................................ 596 289. Pojęcie akt sprawy ................................................................................................................ 596 290. Prawo strony do wglądu i żądania kopii akt sprawy ............................................................ 597 291. Prawo strony do żądania wydania kopii akt sprawy w formie elektronicznej ..................... 599 292. Odmowa umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami z akt sprawy ..................... 600 293. Przesłanki wyłączenia dokumentów z akt sprawy ze względu na interes publiczny ........... 603 294. Wyłączenie dostępności akt sprawy a wyłączenie dostępności poszczególnych dokumentów ............................................................................................... 605 Rozdział 9 Dowody ......................................................................................................................................... 606 295. Przesłanka zgodności z prawem dowodów w ordynacji podatkowej ................................... 606 296. Dowód z dokumentu ............................................................................................................. 608 297. Protokoły przesłuchań świadków z innych postępowań a zasada czynnego udziału strony w postępowaniu ......................................................................................................... 613 298. Dowód z informacji uzyskanej przez telefon ....................................................................... 618 299. Istota zasady kompletności materiału dowodowego ............................................................ 619 300. Zasada swobody w ocenie materiału dowodowego ............................................................. 619 301. Granice swobody organu podatkowego w kwestii przeprowadzenia dowodu ..................... 620 302. Moc dowodowa faktów znanych powszechnie oraz znanych organowi podatkowemu z urzędu ................................................................................................................................. 622 303. Obowiązek organu podatkowego w przeprowadzeniu dowodu wskazanego przez stronę postępowania .................................................................................................... 623 304. Szczególna moc dowodowa dokumentów urzędowych ....................................................... 626 305. Dowody w języku obcym ..................................................................................................... 627 306. Obowiązek tłumaczenia na własny koszt dowodów obcojęzycznych .................................. 628 307. Decyzja podatkowa w innym postępowaniu dowodem w sprawie ...................................... 630 308. Opinia prawna na zlecenie strony a dowód z opinii biegłego .............................................. 634 309. Znaczenie opinii biegłego w postępowaniu podatkowym .................................................... 635 310. Dowód z oględzin ................................................................................................................. 639 311. Prawo strony do udziału w przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadków ......................... 640 312. Wystąpienie przez organ podatkowy do sądu powszechnego o ustalenie stosunku prawnego lub prawa .............................................................................................................. 641 16 Spis treści 313. Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym ..................................................................... 647 314. Dowód z zeznań świadka ..................................................................................................... 649 315. Obowiązek stawiennictwa świadka i zwrot poniesionych kosztów stawiennictwa ............. 651 316. Konfrontacja zeznań świadków na gruncie ordynacji podatkowej ...................................... 653 317. Nagrywanie procesu przesłuchiwania świadków przez stronę postępowania ...................... 654 318. Przesłuchanie strony a wyjaśnienia składane przez stronę jako dowody w postępowaniu podatkowym .............................................................................................. 655 319. Obowiązek wyznaczenia terminu wypowiedzenia się strony w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji ...................................... 657 320. Ograniczenia zasady zupełności materiału dowodowego .................................................... 660 321. Dowód z ksiąg podatkowych ................................................................................................ 661 322. Przekazanie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej ............. 663 323. Dowody przeprowadzone z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy ............................................................................ 667 Rozdział 10 Zawieszenie postępowania .......................................................................................................... 669 324. Forma rozstrzygnięcia w sprawie zawieszenia postępowania podatkowego ....................... 669 325. Obligatoryjność zawieszenia postępowania podatkowego w przypadku śmierci strony ..... 670 326. Skutki zawieszenia postępowania podatkowego .................................................................. 671 Rozdział 11 Decyzje i postanowienia .............................................................................................................. 673 327. Przesłanki umorzenia postępowania podatkowego .............................................................. 673 328. Decyzja administracyjna jako forma orzekania organu podatkowego ................................. 676 329. Forma podjęcia rozstrzygnięcia w zakresie wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika podatku od towarów i usług ......................................................................... 677 330. Niezbędne elementy decyzji podatkowej ............................................................................. 681 331. Oznaczenie organu podatkowego, strony i daty wydania decyzji ........................................ 682 332. Powołanie podstawy prawnej decyzji ................................................................................... 684 333. Rozstrzygnięcie decyzji ........................................................................................................ 684 334. Rozstrzygnięcie decyzji podatkowej dotyczącej zobowiązań w podatku od towarów i usług ................................................................................................................................... 685 335. Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej ......................................................... 687 336. Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji organu odwoławczego ........................................ 689 337. Podpis osoby upoważnionej na decyzji podatkowej ............................................................ 690 338. Skutek prawny doręczenia decyzji ....................................................................................... 694 339. Doręczenie odpisu lub kopii decyzji stronie postępowania .................................................. 694 340. Wydanie decyzji a niekwestionowanie wysokości zobowiązania podatkowego ................. 696 341. Prostowanie błędów rachunkowych i innych oczywistych omyłek w decyzji ..................... 697 342. Prawo strony do uzyskania wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji ........................... 701 343. Instytucja uzupełnienia decyzji ............................................................................................ 702 344. Możliwość uzupełnienia postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego ............. 705 345. Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania lub skargi do właściwego sądu ......... 706 346. Możliwość zaskarżenia samego uzasadnienia decyzji podatkowej ...................................... 707 17 Spis treści Rozdział 12 Odwołania i zażalenia ................................................................................................................. 710 347. Autokontrola organu podatkowego I instancji ..................................................................... 710 348. Wymogi formalne odwołania od decyzji podatkowej .......................................................... 712 349. Ostateczność postanowień organu odwoławczego w sprawie niedopuszczalności odwołania, uchybienia terminowi złożenia odwołania i pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia .................................................................................................................... 716 350. Niedopuszczalność odwołania .............................................................................................. 717 351. Wymiar uzupełniający .......................................................................................................... 719 352. Dodatkowe postępowanie uzupełniające organu odwoławczego ......................................... 720 353. Fakultatywny charakter przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez organ odwoławczy ...................................................................................................... 722 354. Decyzja organu odwoławczego określająca zobowiązanie w podatku od towarów i usług za kilka okresów rozliczeniowych ............................................................................ 723 355. Zażalenie na postanowienie organu podatkowego ............................................................... 724 Rozdział 13 Wykonalność decyzji ................................................................................................................... 725 356. Zasada i znaczenie wstrzymania wykonalności decyzji nieostatecznej ............................... 725 357. Charakter postępowania w sprawie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności ............................................................................................ 730 358. Przesłanka upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego dla nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności ............................................ 736 359. Postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a doręczenie tej decyzji .............................................................................................................................. 739 360. Nieprawidłowy numer decyzji w postanowieniu o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności ........................................................................................................................ 741 361. Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej ....................................................................... 742 362. Złożenie wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji ostatecznej a czynności egzekucyjne organu podatkowego ........................................................................................ 746 363. Ustalenie przesłanki braku majątku, na którym można ustanowić hipotekę lub zastaw skarbowy, do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ................................ 747 364. Ustalenie przesłanki zbywania majątku znacznej wartości do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ............................................................................................ 748 365. Przesłanka toczącego się postępowania egzekucyjnego w zakresie innych należności pieniężnych do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ............................. 749 366. Zmiana stanu faktycznego pomiędzy wydaniem postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a rozpatrzeniem zażalenia na to postanowienie przez organ odwoławczy ...................................................................................................... 750 367. Uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a skutki podjętych czynności egzekucyjnych ....................................................................... 751 368. Zażalenie na postanowienie w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a wydanie decyzji ostatecznej przed rozpatrzeniem zażalenia ...................... 752 18 Spis treści Rozdział 14 Wznowienie postępowania .......................................................................................................... 754 369. Tryb wznowienia postępowania podatkowego ..................................................................... 754 370. Właściwość organu podatkowego do wznowienia postępowania ........................................ 757 371. Właściwość organu kontroli skarbowej do wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ........................................................................................... 758 372. Rodzaje decyzji w postępowaniu wznowionym ................................................................... 759 373. Brak udziału strony w postępowaniu przesłanką wznowienia postępowania ...................... 760 374. Brak udziału strony w kontroli podatkowej a przesłanka wznowienia postępowania ......... 763 375. Kwestionowanie skutecznego doręczenia decyzji pierwszoinstancyjnej a przesłanki wznowienia postępowania lub przywrócenia terminu wniesienia odwołania ...................... 764 376. Znaczenie terminu „powzięcie wiadomości o treści decyzji” .............................................. 765 377. Przesłanka nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów w sprawie ................ 766 378. Nowe dowody w sprawie na etapie postępowania sądowoadministracyjnego a przesłanka wznowienia postępowania ............................................................................... 769 379. Przesłanka fałszywości dowodów, na podstawie których u
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ordynacja podatkowa. 426 wyjaśnień i interpretacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: