Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00337 007859 15715463 na godz. na dobę w sumie
Ordynacja podatkowa. Przepisy. Wydanie 14 - ebook/pdf
Ordynacja podatkowa. Przepisy. Wydanie 14 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 276
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4677-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 5.03.2012 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dział I. Przepisy ogólne Zakres przedmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa.normuje: 1). zobowiązania.podatkowe; 2). 3). postępowanie.podatkowe,.kontrolę.podatkową.i.czynności. informacje.podatkowe; sprawdzające; 4). tajemnicę.skarbową. Zakres przedmiotowy — doprecyzowanie Art. 2. § 1. Przepisy.ustawy.stosuje.się.do: 1). podatków,.opłat.oraz.niepodatkowych.należności.budżetu. państwa.oraz.budżetów.jednostek.samorządu.terytorialnego,. do.których.ustalania.lub.okreś.lania.uprawnione.są.organy. podatkowe; 2). (uchylony); 3). opłaty.skarbowej.oraz.opłat,.o.których.mowa.w.przepisach. o.podatkach.i.opłatach.lokalnych; 4). spraw.z.zakresu.prawa.podatkowego.innych.niż.wymienione. w.pkt.1,.należących.do.właściwości.organów.podatkowych. § 2. Jeżeli.odrębne.przepisy.nie.stanowią.inaczej,.przepisy.dzia­ łu.III.stosuje.się.również.do.opłat.oraz.niepodatkowych.należności. budżetu.państwa,.do.których.ustalenia.lub.okreś.lenia.uprawnione. są.inne.niż.wymienione.w.§.1.pkt.1.organy. 11 Art. 3 Ordynacja podatkowa § 3. Organom,.o.których.mowa.w.§.2,.przysługują.uprawnienia. organów.podatkowych. § 4. Przepisów.ustawy.nie.stosuje.się.do.świadczeń.pieniężnych. wynikających.ze.stosunków.cywilnoprawnych.oraz.do.opłat.za. usługi,.do.których.stosuje.się.przepisy.o.cenach. Słowniczek ustawowy — definicje Art. 3. Ilekroć.w.ustawie.jest.mowa.o: 1). ustawach.podatkowych.—.rozumie.się.przez.to.ustawy.doty­ czące.podatków,.opłat.oraz.niepodatkowych.należności.bu­ dżetowych.okreś.lające.podmiot,.przedmiot.opodatkowania,. powstanie.obowiązku.podatkowego,.podstawę.opodatko­ wania,.stawki.podatkowe.oraz.regulujące.prawa.i.obowiązki. organów.podatkowych,.podatników,.płatników.i.inkasentów,. a.także.ich.następców.prawnych.oraz.osób.trzecich; 2)1. przepisach.prawa.podatkowego.—.rozumie.się.przez.to.prze­ pisy.ustaw.podatkowych,.postanowienia.ratyfikowanych. przez.Rzeczpospolitą.Polską.umów.o.unikaniu.podwójnego. opodatkowania.oraz.ratyfikowanych.przez.Rzeczpospolitą. Polską.innych.umów.międzynarodowych.dotyczących.pro­ blematyki.podatkowej,.a.także.przepisy.aktów.wykonaw­ czych.wydanych.na.podstawie.ustaw.podatkowych; 3). podatkach.—.rozumie.się.przez.to.również: a). zaliczki.na.podatki, b). raty.podatków,.jeżeli.przepisy.prawa.podatkowego.prze­ widują.płatność.podatku.w.ratach, c). opłaty.oraz.niepodatkowe.należności.budżetowe; 4). księgach.podatkowych.—.rozumie.się.przez.to.księgi.rachun­ kowe,.podatkową.księgę.przychodów.i.rozchodów,.ewidencje. oraz.rejestry,.do.których.prowadzenia,.do.celów.podatko­ wych,.na.podstawie.odrębnych.przepisów,.obowiązani.są. podatnicy,.płatnicy.lub.inkasenci; 1.Art..3.pkt.2.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.lit..a).ustawy.z.dnia.16.listopada. 2006.r..(Dz..U..Nr.217,.poz..1590).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2007.r. 12 Ordynacja podatkowa Art. 3 5). deklaracjach.—.rozumie.się.przez.to.również.zeznania,.wy­ kazy.oraz.informacje,.do.których.składania.obowiązani.są,. na.podstawie.przepisów.prawa.podatkowego,.podatnicy,. płatnicy.i.inkasenci; 6). ulgach.podatkowych.—.rozumie.się.przez.to.przewidziane. w.przepisach.prawa.podatkowego.zwolnienia,.odliczenia,. obniżki.albo.zmniejszenia,.których.zastosowanie.powoduje. obniżenie.podstawy.opodatkowania.lub.wysokości.podatku,. z.wyjątkiem.obniżenia.kwoty.podatku.należnego.o.kwotę. podatku.naliczonego,.w.rozumieniu.przepisów.o.podatku.od. towarów.i.usług,.oraz.innych.odliczeń.stanowiących.element. konstrukcji.tego.podatku; 7). zwrocie.podatku.—.rozumie.się.przez.to.zwrot.różnicy.podat­ ku.lub.zwrot.podatku.naliczonego.w.rozumieniu.przepisów. o.podatku.od.towarów.i.usług,.a.także.inne.formy.zwrotu. podatku.przewidziane.w.przepisach.prawa.podatkowego; 8). niepodatkowych.należnościach.budżetowych.—.rozumie.się. przez.to.niebędące.podatkami.i.opłatami.należności.stanowią­ ce.dochód.budżetu.państwa.lub.budżetu.jednostki.samorządu. terytorialnego,.wynikające.ze.stosunków.publicznoprawnych; 9). działalności.gospodarczej.—.rozumie.się.przez.to.każdą.dzia­ łalność.zarobkową.w.rozumieniu.przepisów.o.swobodzie. działalności.gospodarczej,.w.tym.wykonywanie.wolnego. zawodu,.a.także.każdą.inną.działalność.zarobkową.wykony­ waną.we.własnym.imieniu.i.na.własny.lub.cudzy.rachunek,. nawet.gdy.inne.ustawy.nie.zaliczają.tej.działalności.do.dzia­ łalności.gospodarczej.lub.osoby.wykonującej.taką.działalność. —.do.przedsiębiorców; 10)2. cenie.transakcyjnej.—.rozumie.się.przez.to.cenę.przedmiotu. transakcji.zawieranej.pomiędzy.podmiotami.powiązanymi. w.rozumieniu.przepisów.prawa.podatkowego.dotyczących. podatku.dochodowego.od.osób.fizycznych,.podatku.docho­ dowego.od.osób.prawnych.oraz.podatku.od.towarów.i.usług; 2.Art..3.pkt.10.dodany.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.30.czerwca.2005.r.. (Dz..U..Nr.143,.poz..1199).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2006.r. 13 Art. 3a Ordynacja podatkowa 11)3. podmiocie.krajowym.—.rozumie.się.przez.to.podmiot.krajo­ wy.w.rozumieniu.przepisów.prawa.podatkowego.dotyczą­ cych.podatku.dochodowego.od.osób.fizycznych.i.podatku. dochodowego.od.osób.prawnych.oraz.zagraniczny.zakład,. w.rozumieniu.tych.przepisów,.położony.na.terytorium.Rze­ czypospolitej.Polskiej; 12)4. podmiocie.zagranicznym.—.rozumie.się.przez.to.podmiot. zagraniczny.w.rozumieniu.przepisów.prawa.podatkowego. dotyczących.podatku.dochodowego.od.osób.fizycznych.i.po­ datku.dochodowego.od.osób.prawnych.oraz.zagraniczny. zakład.podmiotu.krajowego.w.rozumieniu.tych.przepisów,. położony.poza.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej; 13)5. dokumencie.elektronicznym.—.rozumie.się.przez.to.doku­ ment.elektroniczny,.o.którym.mowa.w.art..3.pkt.2.ustawy. z.dnia.17.lutego.2005.r..o.informatyzacji.działalności.podmio­ tów.realizujących.zadania.publiczne.(Dz..U..Nr.64,.poz..565,. z.późn..zm.). Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej — podmioty składające Art. 3a.6 § 1.7.Deklaracje.okreś.lone.w.rozporządzeniu.wyda­ nym.na.podstawie.§.3.mogą.być.składane.za.pomocą.środków.ko­ munikacji.elektronicznej. 3.Art..3.pkt.11.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.lit..b).ustawy.z.dnia.16.listopada. 2006.r..(Dz..U..Nr.217,.poz..1590).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2007.r. 4.Art..3.pkt.12.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.lit..b).ustawy.z.dnia.16.listopada. 2006.r..(Dz..U..Nr.217,.poz..1590).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2007.r. 5.Art..3.pkt.13.dodany.przez.art..6.pkt.1.ustawy.z.dnia.12.lutego.2010.r..o.zmia­ nie.ustawy.o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publicz­ ne.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..Nr.40,.poz..230).z.dniem.17.czerwca.2010.r. 6.Art..3a.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.30.czerwca.2005.r..(Dz..U.. Nr.143,.poz..1199).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.16.sierpnia.2006.r. 7.Art..3a.§.1.zmieniony.przez.art..6.pkt.2.ustawy.z.dnia.12.lutego.2010.r..o.zmia­ nie.ustawy.o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publicz­ ne.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..Nr.40,.poz..230).z.dniem.17.czerwca.2010.r. 14 Ordynacja podatkowa Art. 3b § 2.8.Organ.podatkowy.lub.elektroniczna.skrzynka.podawcza. systemu.teleinformatycznego.administracji.podatkowej.potwierdza,. w.formie.dokumentu.elektronicznego,.złożenie.deklaracji.za.pomo­ cą.środków.komunikacji.elektronicznej. § 3. Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych.okreś­ li,.w.drodze.rozporządzenia,.rodzaje.deklaracji,.które.mogą.być. składane.za.pomocą.środków.komunikacji.elektronicznej,.mając.na. względzie.potrzebę.stopniowego.upowszechniania.elektronicznej. formy.kontaktów.z.organami.podatkowymi.oraz.częstotliwość. składania.deklaracji. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej — wymogi formalne Art. 3b.9 § 1. Deklaracja.składana.za.pomocą.środków.komu­ nikacji.elektronicznej.powinna.zawierać: 2). 1). dane.w.ustalonym.formacie.elektronicznym,.zawarte.we. wzorze.deklaracji.okreś.lonym.w.odrębnych.przepisach, jeden.podpis.elektroniczny. § 2. Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych.w.poro­ zumieniu.z.ministrem.właściwym.do.spraw.informatyzacji.okreś.li,. w.drodze.rozporządzenia: 1)10.(uchylony); 2). sposób.przesyłania.deklaracji.i.podań.za.pomocą.środków. komunikacji.elektronicznej; 3). rodzaje.podpisu.elektronicznego,.którymi.powinny.być.opa­ trzone.poszczególne.typy.deklaracji.lub.podań. 8.Art..3a.§.2.zmieniony.przez.art..6.pkt.2.ustawy.z.dnia.12.lutego.2010.r..o.zmia­ nie.ustawy.o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publicz­ ne.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..Nr.40,.poz..230).z.dniem.17.czerwca.2010.r. 9.Art..3b.dodany.przez.art..1.pkt.3.ustawy.z.dnia.30.czerwca.2005.r..(Dz..U.. Nr.143,.poz..1199).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.16.sierpnia.2006.r. 10.Art..3b.§.2.pkt.1.uchylony.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.24.września. 2010.r..(Dz..U..Nr.197,.poz..1306).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2011.r. 15 Art. 3d–5 Ordynacja podatkowa § 3. Wydając.rozporządzenie,.o.którym.mowa.w.§.2,.minister. 2). właściwy.do.spraw.finansów.publicznych.powinien.uwzględnić: 1). potrzebę.zapewnienia.bezpieczeństwa,.wiarygodności.i.nieza­ przeczalności.danych.zawartych.w.deklaracjach.i.podaniach. oraz.potrzebę.ich.ochrony.przed.nieuprawnionym.dostępem; limity.wysokości.zobowiązania.podatkowego,.kwoty.nad­ płaty.lub.zwrotu.podatku.wynikających.z.deklaracji.i.rodzaj. podatku,.którego.dotyczy.deklaracja,.a.także.wymagania.dla. poszczególnych.rodzajów.podpisu.okreś.lone.w.przepisach. o.podpisie.elektronicznym,.w.szczególności.dotyczące.wery­ fikacji.podpisu.i.znakowania.czasem. Art. 3c.11.(uchylony) Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej organom administracji Art. 3d.12.Składanie.deklaracji.za.pomocą.środków.komuni­ kacji.elektronicznej.wójtowi,.burmistrzowi.(prezydentowi.miasta),. staroście,.marszałkowi.województwa.regulują.odrębne.przepisy. Obowiązek podatkowy Art. 4. Obowiązkiem.podatkowym.jest.wynikająca.z.ustaw. podatkowych.nieskonkretyzowana.powinność.przymusowe­ go.świadczenia.pieniężnego.w.związku.z.zaistnieniem.zdarzenia. okreś.lonego.w.tych.ustawach. Zobowiązanie podatkowe Art. 5. Zobowiązaniem.podatkowym.jest.wynikające.z.obo­ wiązku.podatkowego.zobowiązanie.podatnika.do.zapłacenia.na. rzecz.Skarbu.Państwa,.województwa,.powiatu.albo.gminy.podat­ ku.w.wysokości,.w.terminie.oraz.w.miejscu.okreś.lonych.w.przepi­ sach.prawa.podatkowego. 11.Art..3c.uchylony.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.5.marca.2009.r..(Dz..U.. Nr.57,.poz..466).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.8.kwietnia.2009.r. 12..Art..3d.dodany.przez.art..1.pkt.3.ustawy.z.dnia.30.czerwca.2005.r..(Dz..U.. Nr.143,.poz..1199).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.16.sierpnia.2006.r. 16 Ordynacja podatkowa Art. 6–10 Podatek Art. 6. Podatkiem.jest.publicznoprawne,.nieodpłatne,.przy­ musowe.oraz.bezzwrotne.świadczenie.pieniężne.na.rzecz.Skarbu. Państwa,.województwa,.powiatu.lub.gminy,.wynikające.z.ustawy. podatkowej. Podatnik Art. 7. § 1. Podatnikiem.jest.osoba.fizyczna,.osoba.prawna.lub. jednostka.organizacyjna.niemająca.osobowości.prawnej,.podlega­ jąca.na.mocy.ustaw.podatkowych.obowiązkowi.podatkowemu. § 2. Ustawy.podatkowe.mogą.ustanawiać.podatnikami.inne. podmioty.niż.wymienione.w.§.1. Płatnik Art. 8. Płatnikiem.jest.osoba.fizyczna,.osoba.prawna.lub.jed­ nostka.organizacyjna.niemająca.osobowości.prawnej,.obowiązana. na.podstawie.przepisów.prawa.podatkowego.do.obliczenia.i.pobra­ nia.od.podatnika.podatku.i.wpłacenia.go.we.właściwym.terminie. organowi.podatkowemu. Inkasent Art. 9. Inkasentem.jest.osoba.fizyczna,.osoba.prawna.lub.jed­ nostka.organizacyjna.niemająca.osobowości.prawnej,.obowiązana. do.pobrania.od.podatnika.podatku.i.wpłacenia.go.we.właściwym. terminie.organowi.podatkowemu. Możliwość dokonania wyboru formy opodatkowania Art. 10. § 1. Wprowadzenie.zryczałtowanej.formy.opodatko­ wania.nie.pozbawia.podatnika.możliwości.dokonania.wyboru.opo­ datkowania.na.zasadach.ogólnych. § 2. Przepisu.§.1.nie.stosuje.się,.jeżeli.ustawy.podatkowe.nie. przewidują.możliwości.wyboru.przez.podatnika.formy.opodat­ kowania. 17 Art. 11–12 Rok podatkowy Ordynacja podatkowa Art. 11. Rokiem.podatkowym.jest.rok.kalendarzowy,.chyba.że. ustawa.podatkowa.stanowi.inaczej. Terminy — zasady obliczania Art. 12. § 1. Jeżeli.początkiem.terminu.okreś.lonego.w.dniach. jest.pewne.zdarzenie,.przy.obliczaniu.tego.terminu.nie.uwzględnia. się.dnia,.w.którym.zdarzenie.nastąpiło..Upływ.ostatniego.z.wyzna­ czonej.liczby.dni.uważa.się.za.koniec.terminu. § 2. Terminy.okreś.lone.w.tygodniach.kończą.się.z.upływem. tego.dnia.w.ostatnim.tygodniu,.który.odpowiada.początkowemu. dniowi.terminu. § 3. Terminy.okreś.lone.w.miesiącach.kończą.się.z.upływem. tego.dnia.w.ostatnim.miesiącu,.który.odpowiada.początkowemu. dniowi.terminu,.a.gdyby.takiego.dnia.w.ostatnim.miesiącu.nie.było. —.w.ostatnim.dniu.tego.miesiąca. § 4. Terminy.okreś.lone.w.latach.kończą.się.z.upływem.tego.dnia. w.ostatnim.roku,.który.odpowiada.początkowemu.dniowi.terminu,. a.gdyby.takiego.dnia.w.ostatnim.roku.nie.było.—.w.dniu,.który. poprzedzałby.bezpośrednio.ten.dzień. § 5. Jeżeli.ostatni.dzień.terminu.przypada.na.sobotę.lub.dzień. ustawowo.wolny.od.pracy,.za.ostatni.dzień.terminu.uważa.się.na­ stępny.dzień.po.dniu.lub.dniach.wolnych.od.pracy. § 6. Termin.uważa.się.za.zachowany,.jeżeli.przed.jego.upływem. pismo.zostało: 1)13.wysłane.w.formie.dokumentu.elektronicznego.do.organu. podatkowego,.a.nadawca.otrzymał.urzędowe.potwierdzenie. odbioru; 2). nadane.w.polskiej.placówce.pocztowej.operatora.publicznego. albo.złożone.w.polskim.urzędzie.konsularnym; 13.Art..12.§.6.pkt.1.zmieniony.przez.art..6.pkt.3.ustawy.z.dnia.12.lutego. 2010.r..o.zmianie.ustawy.o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących. zadania.publiczne.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..Nr.40,.poz..230).z.dniem. 17.czerwca.2010.r. 18 Ordynacja podatkowa Art. 13 3). złożone.przez.żołnierza.lub.członka.załogi.statku.morskiego. w.dowództwie.jednostki.wojskowej.lub.kapitanowi.statku; 4). złożone.przez.osobę.pozbawioną.wolności.w.administracji. 5). złożone.przez.osobę.aresztowaną.w.administracji.aresztu. zakładu.karnego; śledczego. Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość Rozdział 1. Organy podatkowe Organy podatkowe Art. 13. § 1. Organem.podatkowym,.stosownie.do.swojej.wła­ ściwości,.jest: 1). naczelnik.urzędu.skarbowego,.naczelnik.urzędu.celnego,. wójt,.burmistrz.(prezydent.miasta),.starosta.albo.marszałek. województwa.—.jako.organ.pierwszej.instancji; 2). dyrektor.izby.skarbowej,.dyrektor.izby.celnej.—.jako: a). organ.odwoławczy.odpowiednio.od.decyzji.naczelnika. urzędu.skarbowego.lub.naczelnika.urzędu.celnego, b). organ.pierwszej.instancji,.na.podstawie.odrębnych.prze­ c). organ.odwoławczy.od.decyzji.wydanej.przez.ten.organ. pisów, w.pierwszej.instancji; 3). samorządowe.kolegium.odwoławcze.—.jako.organ.odwoław­ czy.od.decyzji.wójta,.burmistrza.(prezydenta.miasta),.starosty. albo.marszałka.województwa. § 2. Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych.jest. organem.podatkowym.—.jako: 1). organ.pierwszej.instancji.w.sprawach.stwierdzenia.nieważno­ ści.decyzji,.wznowienia.postępowania,.zmiany.lub.uchylenia. decyzji.lub.stwierdzenia.jej.wygaśnięcia.—.z.urzędu; 2). organ.odwoławczy.od.decyzji.wydanych.w.sprawach,.o.któ­ rych.mowa.w.pkt.1; 19 Art. 13a–14 Ordynacja podatkowa 3)14.organ.właściwy.w.sprawach.porozumień.dotyczących.ustale­ 4)15.organ.właściwy.w.sprawach.interpretacji.przepisów.prawa. nia.cen.transakcyjnych; podatkowego, 5)16.organ.właściwy.w.sprawach.informacji.przekazywanych. przez.banki.i.spółdzielcze.kasy.oszczędnościowo–kredytowe. o.założonych.i.zlikwidowanych.rachunkach.bankowych.zwią­ zanych.z.prowadzeniem.działalności.gospodarczej. § 3. Organami.podatkowymi.wyższego.stopnia.są.organy.od­ woławcze. Fakultatywne nadanie uprawnień organu podatkowego podmiotom Art. 13a.17.Rada.Ministrów.może,.w.drodze.rozporządzenia,. nadać.uprawnienia.organów.podatkowych: 1). Szefowi.Agencji.Wywiadu, 2). Szefowi.Agencji.Bezpieczeństwa.Wewnętrznego, 3). Szefowi.Centralnego.Biura.Antykorupcyjnego, 4). Szefowi.Służby.Wywiadu.Wojskowego, 5). Szefowi.Służby.Kontrwywiadu.Wojskowego —.jeżeli.jest.to.uzasadnione.ochroną.informacji.niejawnych.i.wy­ mogami.bezpieczeństwa.państwa. Minister ds. finansów publicznych — uprawnienia. Interpretacja prawa podatkowego Art. 14.18 § 1. Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicz­ nych.sprawuje.ogólny.nadzór.w.sprawach.podatkowych. 14.Art..13.§.2.pkt.3.dodany.przez.art..1.pkt.5.ustawy.z.dnia.30.czerwca.2005.r.. (Dz..U..Nr.143,.poz..1199).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2006.r. 15.Art..13.§.2.pkt.4.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.16.listopada. 2006.r..(Dz..U..Nr.217,.poz..1590).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2007.r. 16.Art..13.§.2.pkt.5.dodany.przez.art..1.pkt.5.ustawy.z.dnia.30.czerwca.2005.r.. (Dz..U..Nr.143,.poz..1199).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2007.r. 17.Art..13a.zmieniony.przez.art..119.pkt.1.ustawy.z.dnia.5.sierpnia.2010.r.. (Dz..U..Nr.182,.poz..1228).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.2.stycznia.2011.r. 18.Art..14.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.24.września.2010.r..(Dz..U.. Nr.197,.poz..1306).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.9.listopada.2010.r. 20 Ordynacja podatkowa Art. 14a § 2. W.ramach.nadzoru,.o.którym.mowa.w.§.1,.minister.właści­ wy.do.spraw.finansów.publicznych.w.celu.wykonywania.ustawo­ wych.zadań,.w.szczególności.zadań.analityczno–sprawozdawczych,. może.przetwarzać.dane.wynikające.z.deklaracji.podatkowych. składanych.do.naczelników.urzędów.skarbowych.oraz.naczelników. urzędów.celnych. § 3. Przetwarzanie.danych,.o.którym.mowa.w.§.2,.odbywa. się.z.zachowaniem.przepisów.o.ochronie.danych.osobowych.oraz. tajemnic.ustawowo.chronionych. Rozdział 1a.19 Interpretacje przepisów prawa podatkowego Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego — wniosek, tryb wydania Art. 14a.20 § 1. Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicz­ nych.dąży.do.zapewnienia.jednolitego.stosowania.przepisów.pra­ wa.podatkowego.przez.organy.podatkowe.oraz.organy.kontroli. skarbowej,.dokonując.w.szczególności.ich.interpretacji,.z.urzędu. lub.na.wniosek,.przy.uwzględnieniu.orzecznictwa.sądów.oraz.Try­ bunału.Konstytucyjnego.lub.Europejskiego.Trybunału.Sprawiedli­ wości.(interpretacje.ogólne);.wnioskodawcą.nie.może.być.organ.ad­ ministracji.publicznej. § 2. Wniosek.o.wydanie.interpretacji.ogólnej.powinien.za­ wierać.uzasadnienie.konieczności.wydania.interpretacji.ogólnej,. w.szczególności: 1). przedstawienie.zagadnienia.oraz.wskazanie.przepisów.prawa. podatkowego.wymagających.wydania.interpretacji.ogólnej; 19.Oznaczenie.i.tytuł.rozdziału.1a.dodane.przez.art..1.pkt.5.ustawy.z.dnia. 16.listopada.2006.r..(Dz..U..Nr.217,.poz..1590).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 1.lipca.2007.r. 20.Art..14a.zmieniony.przez.art..9.ustawy.z.dnia.16.września.2011.r..o.redukcji. niektórych.obowiązków.obywateli.i.przedsiębiorców.(Dz..U..Nr.232,.poz..1378). z.dniem.1.stycznia.2012.r. 21 Art. 14a Ordynacja podatkowa 2). wskazanie.niejednolitego.stosowania.przepisów.prawa.po­ datkowego.w.okreś.lonych.decyzjach,.postanowieniach.oraz. interpretacjach.indywidualnych.wydanych.przez.organy. podatkowe.oraz.organy.kontroli.skarbowej.w.takich.samych. stanach.faktycznych.lub.zdarzeniach.przyszłych,.oraz.w.ta­ kich.samych.stanach.prawnych. § 3. Interpretację.ogólną.wydaje.się,.jeżeli.w.dniu.złożenia. wniosku.w.sprawach,.o.których.mowa.w.§.2.pkt.2,.nie.toczy.się. postępowanie.podatkowe.lub.postępowanie.kontrolne.organu. kontroli.skarbowej.albo.od.decyzji.lub.na.postanowienie.nie.zostało. wniesione.odwołanie.lub.zażalenie. § 4. Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych.pozosta­ wia.wniosek.o.wydanie.interpretacji.ogólnej.bez.rozpatrzenia,.jeżeli: 1). nie.są.spełnione.warunki,.o.których.mowa.w.§.2.i.3,.lub.wnio­ sek.nie.spełnia.innych.wymogów.okreś.lonych.przepisami. prawa,.lub 2). przedstawione.we.wniosku.zagadnienie.jest.przedmiotem. interpretacji.ogólnej.i.stan.prawny.nie.uległ.w.tym.zakresie. zmianie. § 5. W.sprawie.pozostawienia.wniosku.o.wydanie.interpretacji. ogólnej.bez.rozpatrzenia.wydaje.się.postanowienie,.na.które.służy. zażalenie..Postanowienie.nie.zawiera.danych.identyfikujących. stronę.postępowania,.w.którym.wydano.decyzję,.postanowienie. lub.interpretację.indywidualną,.wskazaną.we.wniosku.o.wydanie. interpretacji.ogólnej..Przepisy.rozdziałów.14.i.16.działu.IV.stosuje. się.odpowiednio. § 6. Prawo.dostępu.do.akt.sprawy.wydania.interpretacji.ogól­ nej.nie.obejmuje.danych.identyfikujących.stronę.postępowania,. w.którym.wydano.decyzję,.postanowienie.lub.interpretację.indy­ widualną,.wskazaną.we.wniosku.o.wydanie.interpretacji.ogólnej. § 7. Na.pisemne.żądanie.ministra.właściwego.do.spraw.finan­ sów.publicznych.organy.podatkowe.oraz.organy.kontroli.skarbowej. przekazują.niezwłocznie.akta.dotyczące.wskazanych.we.wniosku. o.wydanie.interpretacji.ogólnej.decyzji,.postanowień.oraz.interpre­ tacji.indywidualnych. 22 Ordynacja podatkowa Art. 14b § 8. Opłata.podlega.zwrotowi.wyłącznie.w.przypadku.wydania. interpretacji.ogólnej..Zwrot.opłaty.następuje.w.terminie.7.dni.od. dnia.opublikowania.interpretacji.ogólnej. § 9. W.sprawach.dotyczących.wydawania.interpretacji.ogól­ nych.na.wniosek.przepisy.art..14d,.art..14f,.art..120,.art..121.§.1,. art..125,.art..129,.art..130,.art..135–137,.art..140,.art..143,.art..165a,. art..168,.art..169.§.1–2,.art..170.i.art..171.oraz.przepisy.rozdziału.5,.6,. 10.i.23.działu.IV.stosuje.się.odpowiednio. § 10. Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych.w.celu. usprawnienia.obsługi.wnioskodawców.może,.w.drodze.rozporzą­ dzenia,.upoważnić.podległe.organy.do.wydawania,.jako.organ. pierwszej.instancji,.postanowień.o.których.mowa.w.§.5,.oraz.wyko­ nywania.czynności,.o.których.mowa.w.§.7,.okreś.lając.jednocześnie. właściwość.rzeczową.oraz.miejscową.upoważnionych.organów. § 11. Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych,.biorąc. pod.uwagę.zapewnienie.sprawności.postępowania,.okreś.li,.w.dro­ dze.rozporządzenia,.wzór.wniosku.o.wydanie.interpretacji.ogólnej,. który.zawiera.dane.identyfikujące.wnioskodawcę,.dane.wskazane. w.§.2,.oraz.sposób.uiszczenia.opłaty. Moc wiążąca interpretacji pisemnej. Konsekwencje chybienia obowiązkowi wydania interpretacji przez organ. Tryb zmiany postanowienia w sprawie interpretacji Art. 14b.21 § 1. Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicz­ nych,.na.pisemny.wniosek.zainteresowanego,.wydaje,.w.jego.in­ dywidualnej.sprawie,.pisemną.interpretację.przepisów.prawa.po­ datkowego.(interpretację.indywidualną). § 2. Wniosek.o.interpretację.indywidualną.może.dotyczyć.za­ istniałego.stanu.faktycznego.lub.zdarzeń.przyszłych. § 3. Składający.wniosek.o.wydanie.interpretacji.indywidualnej. obowiązany.jest.do.wyczerpującego.przedstawienia.zaistniałego. stanu.faktycznego.albo.zdarzenia.przyszłego.oraz.do.przedsta­ 21.Art..14b.zmieniony.przez.art..1.pkt.6.ustawy.z.dnia.16.listopada.2006.r.. (Dz..U..Nr.217,.poz..1590).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2007.r. 23 Art. 14c Ordynacja podatkowa wienia.własnego.stanowiska.w.sprawie.oceny.prawnej.tego.stanu. faktycznego.albo.zdarzenia.przyszłego. § 4. Wnioskujący.o.wydanie.interpretacji.indywidualnej.składa. oświadczenie.pod.rygorem.odpowiedzialności.karnej.za.fałszywe. zeznania,.że.elementy.stanu.faktycznego.objęte.wnioskiem.o.wy­ danie.interpretacji.w.dniu.złożenia.wniosku.nie.są.przedmiotem. toczącego.się.postępowania.podatkowego,.kontroli.podatkowej,. postępowania.kontrolnego.organu.kontroli.skarbowej.oraz.że.w.tym. zakresie.sprawa.nie.została.rozstrzygnięta.co.do.jej.istoty.w.decyzji. lub.postanowieniu.organu.podatkowego.lub.organu.kontroli.skar­ bowej..W.razie.złożenia.fałszywego.oświadczenia.wydana.interpre­ tacja.indywidualna.nie.wywołuje.skutków.prawnych. § 5. Nie.wydaje.się.interpretacji.indywidualnej.w.zakresie.tych. elementów.stanu.faktycznego,.które.w.dniu.złożenia.wniosku.o.in­ terpretację.są.przedmiotem.toczącego.się.postępowania.podatkowe­ go,.kontroli.podatkowej,.postępowania.kontrolnego.organu.kontroli. skarbowej.albo.gdy.w.tym.zakresie.sprawa.została.rozstrzygnięta.co. do.jej.istoty.w.decyzji.lub.postanowieniu.organu.podatkowego.lub. organu.kontroli.skarbowej. § 6. Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych.w.celu. zapewnienia.jednolitości.wydawanych.wiążących.interpretacji. i.usprawnienia.obsługi.wnioskodawców.może,.w.drodze.rozporzą­ dzenia,.upoważnić.podległe.organy.do.wydawania.interpretacji.indy­ widualnych.w.jego.imieniu.i.w.ustalonym.zakresie.okreś.lając.jedno­ cześnie.właściwość.rzeczową.i.miejscową.upoważnionych.organów. § 7. Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych.okreś.li,. w.drodze.rozporządzenia,.wzór.wniosku,.o.którym.mowa.w.§.1,. który.zawiera.dane.identyfikujące.wnioskodawcę.oraz.dane.wska­ zane.w.§.2–5,.oraz.sposób.uiszczenia.opłaty,.o.której.mowa.w.art..14f. Zastosowanie się do interpretacji pisemnej Art. 14c.22 § 1. Interpretacja.indywidualna.zawiera.ocenę.sta­ nowiska.wnioskodawcy.wraz.z.uzasadnieniem.prawnym.tej.oce­ 22.Art..14c.zmieniony.przez.art..1.pkt.6.ustawy.z.dnia.16.listopada.2006.r.. (Dz..U..Nr.217,.poz..1590).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2007.r. 24 Ordynacja podatkowa Art. 14d–14e ny..Można.odstąpić.od.uzasadnienia.prawnego,.jeżeli.stanowisko. wnioskodawcy.jest.prawidłowe.w.pełnym.zakresie. § 2. W.razie.negatywnej.oceny.stanowiska.wnioskodawcy. interpretacja.indywidualna.zawiera.wskazanie.prawidłowego.sta­ nowiska.wraz.z.uzasadnieniem.prawnym. § 3. Interpretacja.indywidualna.zawiera.pouczenie.o.prawie. wniesienia.skargi.do.sądu.administracyjnego. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dokonanie interpretacji Art. 14d.23.Interpretację.indywidualną.przepisów.prawa.po­ datkowego.wydaje.się.bez.zbędnej.zwłoki,.jednak.nie.później.niż. w.terminie.3.miesięcy.od.dnia.otrzymania.wniosku..Do.tego.termi­ nu.nie.wlicza.się.terminów.i.okresów,.o.których.mowa.w.art..139.§.4. Pisemne interpretacje w sprawach indywidualnych — dopuszczalność wydania Art. 14e.24 § 1. Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicz­ nych.może,.z.urzędu,.zmienić.wydaną.interpretację.ogólną.lub.in­ dywidualną,.jeżeli.stwierdzi.jej.nieprawidłowość,.uwzględniając. w.szczególności.orzecznictwo.sądów,.Trybunału.Konstytucyjnego. lub.Europejskiego.Trybunału.Sprawiedliwości. § 2. Zawiadomienie.o.zmienionej.interpretacji.indywidualnej. doręcza.się.podmiotowi,.któremu.w.danej.sprawie.interpretacja. została.wydana. 23.Art..14d.zmieniony.przez.art..1.pkt.6.ustawy.z.dnia.16.listopada.2006.r.. (Dz..U..Nr.217,.poz..1590).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2007.r. 24.Art..14e.zmieniony.przez.art..1.pkt.6.ustawy.z.dnia.16.listopada.2006.r.. (Dz..U..Nr.217,.poz..1590).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2007.r. 25 Art. 14f–14g Ordynacja podatkowa Opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Zwrot nienależnej opłaty Art. 14f.25 § 1.26.Wniosek.o.wydanie.interpretacji.indywidual­ nej.podlega.opłacie.w.wysokości.40.zł,.którą.należy.wpłacić.w.ter­ minie.7.dni.od.dnia.złożenia.wniosku. § 2. W.przypadku.wystąpienia.w.jednym.wniosku.o.wydanie. interpretacji.indywidualnej.odrębnych.stanów.faktycznych.lub. zdarzeń.przyszłych.pobiera.się.opłatę.od.każdego.przedstawionego. we.wniosku.odrębnego.stanu.faktycznego.lub.zdarzenia.przyszłego. § 2a.27.Zwrot.nienależnej.opłaty.następuje.nie.później.niż.w.ter­ minie.7.dni.od.dnia.zakończenia.postępowania.w.sprawie.wydania. interpretacji. § 3. Opłata,.o.której.mowa.w.§.1.i.2,.stanowi.dochód.budżetu. państwa. Uchybienia we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Art. 14g.28 § 1. Wniosek.o.wydanie.interpretacji.indywidual­ nej.niespełniający.wymogów.okreś.lonych.w.art..14b.§.3.pozostawia. się.bez.rozpatrzenia. § 2.29.(uchylony) § 3. W.sprawie.pozostawienia.wniosku.bez.rozpatrzenia.wydaje. się.postanowienie,.na.które.służy.zażalenie..Przepisy.rozdziałów.14. i.16.działu.IV.stosuje.się.odpowiednio. 25.Art..14f.dodany.przez.art..1.pkt.7.ustawy.z.dnia.16.listopada.2006.r..(Dz..U.. Nr.217,.poz..1590).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2007.r. 26.Art..14f.§.1.zmieniony.przez.art..6.ustawy.z.dnia.10.lipca.2008.r..o.zmianie. ustawy.o.swobodzie.działalności.gospodarczej.oraz.o.zmianie.niektórych.innych. ustaw.(Dz..U..Nr.141,.poz..888).z.dniem.20.września.2008.r. 27.Art..14f.§.2a.dodany.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.7.listopada.2008.r.. (Dz..U..Nr.209,.poz..1318).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2009.r. 28.Art..14g.dodany.przez.art..1.pkt.7.ustawy.z.dnia.16.listopada.2006.r..(Dz..U.. Nr.217,.poz..1590).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2007.r. 29.Art..14g.§.2.uchylony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.7.listopada.2008.r.. (Dz..U..Nr.209,.poz..1318).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2009.r. 26
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ordynacja podatkowa. Przepisy. Wydanie 14
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: