Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00643 009021 11014267 na godz. na dobę w sumie
Ordynacja podatkowa. The Tax Ordinance Act - ebook/pdf
Ordynacja podatkowa. The Tax Ordinance Act - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 356
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1668-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie ustawy – Ordynacja podatkowa. Uwzględnia ono ostatnia nowelizację ustawy, obowiązującą od 9 sierpnia 2010.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) reguluje ogólne zagadnienia prawa podatkowego. Niniejsza książka będzie bardzo pomocna dla tłumaczy oraz osób niewładających językiem polskim, a chcących zrozumieć zasady dotyczące najnowszej wersji podstawowego aktu polskiego prawa podatkowego.

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy od 1995 r. świadczy usługi prawne dla największych podmiotów gospodarczych na rynku polskim i zagranicznym. Kancelaria posiada ugruntowana pozycję na rynku usług prawnych, plasując się w czołówce rankingów przeprowadzanych przez prestiżowe media. Od 2004 r. wysoka jakość usług świadczonych przez Kancelarię jest potwierdzona Certyfikatem Jakości ISO 9001:2000.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Tax Ordinance The Tax Ordinance Act Act Ordynacja podatkowa Ordynacja podatkowa T∏umaczenie Pawe∏ Jab∏onowski Bart∏omiej Sobieraj Katarzyna St´pnicka The Tax Ordinance Act Ordynacja podatkowa T∏umaczenie / Translation Pawe∏ Jab∏onowski Bart∏omiej Sobieraj Katarzyna St´pnicka e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Tax Ordinance Act Ordynacja podatkowa WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011 Ordynacja podatkowa h e Tax Ordinance Act Stan prawny: listopad 2010 / Latest updating: November 2010 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presen- tation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domes- tic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the fi les of articles inserted by the Publisher and editorial work. Redaktor prowadzący: Aleksandra Kalinowska Konsultacja językowa: Nicholas Faulkner Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer, www.pandawer.pl Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-1668-0 Spis treści / Contents Wstęp ................................................................ VI Foreword ............................................................ VII 2 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ................ h e Tax Ordinance Act of 29 August 1997 ...................... 3 V Wstęp Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w usta- wie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr8, poz. 60 ze zm). Są to kluczowe regulacje mające wpływ na technikę obli- czania i uiszczania zobowiązań podatkowych oraz kontrolę poprawności ich deklarowania i zapłaty. Przepisy tej ustawy stosuje się nie tylko do zobowią- zań podatkowych, ale również do opłat oraz innych niepodatkowych należ- ności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. W przepisach Ordynacji podatkowej zawarto defi nicje, m.in. obowiązku i zobowiązania podatkowego, podatku oraz podatnika, płatnika, inkasenta i organu podatkowego. Ustawa określa też sposób powstania zobowiązania podatkowego, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, zabezpiecze- nie wykonania zobowiązań, sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, skutki powstania zaległości podatkowej, a także postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające. Tłumaczenie uwzględnia zmiany, które zostały wprowadzone w szczegól- nych instytucjach proceduralnych w 2008, 2009 oraz 2010 roku. Zaczynając od najbardziej elementarnych kwestii, należy wskazać na zmianę w zakresie naliczania odsetek za zwłokę. W przypadku złożenia prawnie skutecznej ko- rekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 standardowej stawki. Istotną zmianą przetłumaczonej ustawy jest ograniczenie odpowiedzial- ności nabywcy przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa za zaległości podatkowe. Po pierwsze wykluczono z rygoru tej odpowiedzial- ności nabywcę składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli wartość jednostkowa tych składników w dniu zbycia wynosi co najmniej 15 000 zł, a po drugie wyłączono tę odpowiedzialność, gdy nabywca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć VI Foreword General issues of tax law are regulated by the Tax Ordinance act of 29 August 1997 (J.L. of 2005, No. 8, item 60 as amended). h ese are key regu- lations aff ecting the calculation and payment of tax obligations and monitoring of the correctness of their declaration and payment. h e provisions of this act apply not only to tax obligations, but also to taxes, fees and non-tax dues to the State budged and to the budgets of local government units, which the tax authorities are entitled to establish or determine, as well as stamp duty and fees, referred to in provisions on taxes and local fees. h e provisions of the Tax Ordinance include defi nitions of tax liability and tax obligation, tax, the taxpayer, the tax remitter, the tax collector and the tax authority. h is act also defi nes the manner in which a tax obligation arises, the liability for tax obligations, security on the performance of an obligation, methods of extinguishing tax obligations, the consequences of creating tax ar- rears, as well as tax proceedings, tax audits and tax inspections. h is translation includes amendments that were introduced in the specifi c procedural institutions in 2008, 2009 and 2010. One of the most essential issues is the change in charging default interest on tax arrears. In the case of a legally eff ective correction of the statement, containing a justifi cation of the reasons for the correction and full payment of tax arrears, within seven days from the date of submitting the correction, a reduced rate of the default interest for late pay- ment of 75 per cent of the standard rate will apply. A signifi cant change in this act is the limitation of liability of the ac- quirer of an enterprise or an organised part of an enterprise for tax arrears. Firstly, the acquirer of the assets related to economic activity (...), if their unit value at the date of transfer is at least 15,000 PLN, have been excluded VII Wstęp o zaległościach. Natomiast przepisów o odpowiedzialności nabywcy przed- siębiorstwa za jego zaległości podatkowe nie stosuje się przy nabyciu w postę- powaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym. Wiele zmian wprowadzonych w ostatnim czasie ma na celu ochronę podat- ników zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu kontroli. Co do zasady organy podatkowe muszą zawiadomić podatnika o planowanej kontroli co naj- mniej 7 dni naprzód, przy czym będzie ona musiała zostać wszczęta nie później niż 30 dni od doręczenia zawiadomienia. Za zgodą podatnika kontrola może się rozpocząć wcześniej. Sprecyzowano także obowiązki kontrolującego w zakresie zastrzeżeń złożonych przez kontrolowanego – w szczególności musi wskazać, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycz- nym i prawnym. Wprowadzono obowiązek poinformowania strony wzywanej na przesłuchanie o prawie odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i o zwią- zanej z tym możliwości niestawienia się na wezwanie. Istotne zmiany nastąpiły także w zakresie postępowania podatkowego oraz jego zakończenia, czyli wydania decyzji podatkowej. Stronie przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów także po zakończeniu postępowania. Kwestie dotyczące wykonania decyzji zostały umieszczone w odrębnym rozdziale. Określono w nim zasady wykonalności decyzji nieostatecznych i ostatecznych, nadawania rygoru natychmiastowej wy- konalności oraz wstrzymania wykonania decyzji, wydawania decyzji o zabez- pieczeniu, etc. Zasadą jest, iż decyzja, od której przysługuje odwołanie w nor- malnym toku instancji, nie podlega wykonaniu z mocy prawa. Znacznym uproszczeniem wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2010 r. jest możliwość złożenia odpisu dokumentu, potwierdzonego za zgodność z orygi- nałem przez notariusza albo przez prowadzącego sprawę pełnomocnika stro- ny będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Tłumaczenie na język angielski przedmiotowego tekstu ustawy jest opar- te na praktycznym doświadczeniu w zakresie stosowania powyżej powoła- nych instytucji oraz pozostałych regulacji ustawy. Liczymy, iż pozycja będzie bardzo pomocna dla osób niewładających językiem polskim, a chcących zro- zumieć zasady dotyczące najnowszej wersji podstawowego aktu podatkowego. Tłumaczenie może także się okazać niezbędne dla podmiotów obsługujących spółki z kapitałem zagranicznym. Paweł Jabłonowski Bartłomiej Sobieraj Katarzyna Stępnicka VIII Foreword from this liability, and secondly an acquirer who, despite exercising due dili- gence, could not know about the arrears is also excluded from this liability. However, the provisions on the liability of the enterprise’s acquirer for tax ar- rears will not apply to the acquisition in enforcement proceedings and bank- ruptcy. Many of the recent changes were aimed at increasing the protection of taxpayers, both before, during, and after a tax audit. In principle, the tax authorities must notify the taxpayer of a planned audit at least seven days in advance, but it will have to be initiated no later than 30 days from the date of delivery of a notifi cation. Upon the consent of the taxpayer, the audit can be- gin earlier. h e act also specifi es the responsibilities of controlling authorities within the scope of the objections made by controlled party – in particular, it will have to indicate the reservations that were not taken into account, to- gether with the factual and legal justifi cation. An obligation to inform the re- quested party to the hearing of the right to refuse to consent to a hearing, and the related right of non-attendance to the summons were also introduced. h ere have also been signifi cant changes concerning tax proceedings and their termination and conclusion – namely issuing a tax decision. Parties have the right to inspect the case fi le, make notes, copies or duplicates, even after the termination of the proceedings. Issues concerning the implementation of the decision have been placed in a separate chapter. It sets out rules for the enforceability of a fi nal and non-fi nal decision, declaring a decision immediate- ly enforceable and suspending the enforcement of a decision, issuing a decision on security etc. h e principle is that a decision that can be appealed against in the normal course of the proceedings will not be enforceable by force of law. A signifi cant simplifi cation introduced with eff ect from 1 January 2010 is allowing a copy of a document, certifi ed as the original by a notary public or by a proxy: a legal adviser, an attorney at law or a tax adviser, to be submitted. h e English translation of this act is based on practical experience in the ap- plication of these institutions and other regulations. We hope that this position will be very helpful for people who do not have a good grasp of Polish, but who want to understand the rules concerning the latest version of the basic tax act. h e translation may be very useful for the entities servicing companies with foreign capital. Paweł Jabłonowski Bartłomiej Sobieraj Katarzyna Stępnicka IX Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) The Tax Ordinance Act of 29 August 1997 ( J.L. No. 137, item 926 as amended) 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926) tekst jednolity z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 60) (zm.: Dz.U. 2005 Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, Dz.U. 2006 Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, Dz.U. 2007 Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671, Dz.U. 2008 Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, poz. 1318, poz. 1320, Dz.U. 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, Dz.U. 2010 Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne ........................................................ Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość ......................... Rozdział 1. Organy podatkowe ........................................... Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego.... Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych .................. Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych .......................................................... Dział III. Zobowiązania podatkowe ......................................... Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego ........ Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych ............................................................ Rozdział 4. Terminy płatności ............................................ Rozdział 5. Zaległość podatkowa ........................................ Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna ........ Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych ............ i inkasenta ................................................................ 1–12 13–20 13–14 14a–14p 15–20 20a–20r 21–119 21–25 26–32 33–46 47–50 51–52 53–58 59–67 2 h e Tax Ordinance Act of 29 August 1997 ( J.L. No. 137, item 926) consolidated text of 4 January 2005 ( J.L. No. 8, item 60) (amendments: J.L. 2005 No. 85, item 727, No. 86, item 732, No. 143, item 1199; J.L. 2006 No. 66, item 470, No. 104, item 708, No. 217, item 1590, No. 225, item 1635; J.L. 2007 No. 105, item 721, No. 112, item 769, No. 120, item 818, No. 192, item 1378, No. 195, item 1414, No. 225, item 1671; J.L. 2008 No. 118, item 745, No. 141, item 888, No. 180, item 1109, No. 209, item 1316, item 1318, item 1320; J.L. 2009 No. 18, item 97, No. 44, item 362, No. 57, item 466, No. 166, item 1317, No. 168, item 1323, No. 213, item 1652, No. 216, item 1676; J.L. 2010 No. 40, item 230, No. 57, item 355, No. 127, item 858) Contents Section I. General Provisions ................................................. Section II. Tax Authorities and their Competence .................. Chapter 1. Tax Authorities ..................................................... Chapter 1a. Interpretations of Tax Law Provisions ............. Chapter 2. Competence of Tax Authorities. ........................... Section IIa. Agreements for Setting the Transaction Prices ........ Section III. Tax Obligations ..................................................... Chapter 1. h e Tax Obligation Arising .................................. Chapter 2. h e Liability of the Taxpayer, Tax Remitter and Tax Collector ................................................... Chapter 3. Securing the Performance of Tax Obligations ......... Chapter 4. Payment Deadlines ............................................... Chapter 5. Tax Arrears ........................................................... Chapter 6. Default Interest and Extension Fee ...................... Chapter 7. Expiry of Tax Obligations..................................... 1–12 13–20 13–14 14a–14p 15–20 20a–20r 21–119 21–25 26–32 33–46 47–50 51–52 53–58 59–67 3 Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych ......... Rozdział 8. Przedawnienie .................................................. Rozdział 9. Nadpłata........................................................... Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji ................................... Rozdział 10. Korekta deklaracji ............................................ Rozdział 11. Informacje podatkowe ...................................... Rozdział 12. Rachunki .......................................................... Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna ............................. Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa oraz podmiotów przekształconych............................ Spis treści 67a–67e 68–71 72–80 80a–80b 81–81c 82–86 87–90 91–92 93–106 107–119 120–271 120–129 osób trzecich ............................................................. Dział IV. Postępowanie podatkowe.......................................... Rozdział 1. Zasady ogólne .................................................. Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego 130–132 oraz organu podatkowego ......................................... 133–138 Rozdział 3. Strona ............................................................... 139–143 Rozdział 4. Załatwianie spraw ............................................ 144–154c Rozdział 5. Doręczenia ....................................................... 155–160 Rozdział 6. Wezwania ......................................................... 161–164 Rozdział 7. Przywrócenie terminu ...................................... 165–171 Rozdział 8. Wszczęcie postępowania .................................. 172–177 Rozdział 9. Protokoły i adnotacje ....................................... 178–179 Rozdział 10. Udostępnianie akt ............................................ Rozdział 11. Dowody ............................................................ 180–200 Rozdział 11a. Rozprawa ......................................................... 200a–200d 201–206 Rozdział 12. Zawieszenie postępowania ............................... Rozdział 13. Decyzje ............................................................ 207–215 216–219 Rozdział 14. Postanowienia .................................................. 220–235 Rozdział 15. Odwołania........................................................ Rozdział 16. Zażalenia .......................................................... 236–239 Rozdział 16a. Wykonanie decyzji ........................................... 239a–239j 240–246 Rozdział 17. Wznowienie postępowania............................... 247–252 Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji ..................... 253–257 Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej ......... Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji ......................................... 258–259 260–261 Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza ................ Rozdział 22. Kary porządkowe ............................................. 262–263 4 Contents 93–106 107–119 120–271 120–129 67a–67e 68–71 72–80 81a–81b 81–81c 82–86 87–90 91–92 Chapter 7a. Tax Payment Reliefs ......................................... Chapter 8. Limitation ............................................................ Chapter 9. Overpayment ........................................................ Chapter 9a. Signing a Tax Return ....................................... Chapter 10. Tax Return Adjustment ................................... Chapter 11. Tax Information ............................................... Chapter 12. Bills .................................................................. Chapter 13. Joint and Several Liability ................................ Chapter 14. Rights and Obligations of Legal Successors and Transformed Entities ....................................... Chapter 15. Tax Liability of h ird Parties ........................... Section IV. Tax Proceedings ..................................................... Chapter 1. General Rules ....................................................... Chapter 2. Exclusion of the Employee of the Tax 130–132 Authority and the Tax Authority .......................... 133–138 Chapter 3. A Party to the Tax Proceedings ............................ Chapter 4. Settling cases. ....................................................... 139–143 Chapter 5. Deliveries .............................................................. 144–154c Chapter 6. Summons ............................................................. 155–160 161–164 Chapter 7. Restoration of Deadlines ...................................... 165–171 Chapter 8. Initiating Proceedings........................................... 172–177 Chapter 9. Minutes and Annotations ..................................... Charter 10. Making Files Available ..................................... 178–179 Chapter 11. Evidence........................................................... 180–200 Chapter 11a. Hearings ........................................................... 200a–200d 201–206 Chapter 12. Suspension of the Proceedings ......................... 207–215 Chapter 13. Decisions. ......................................................... Chapter 14. Rulings ............................................................. 216–219 220–235 Chapter 15. Appeals ............................................................ Chapter 16. Complaints....................................................... 236–239 Chapter. 16a. Implementation of Decisions ........................... 239a–239j Chapter 17. Resumption of Proceedings.............................. 240–246 247–252 Chapter 18. Ascertaining the Invalidity of a Decision ......... 253–257 Chapter 19. Reversal or Amendment of a Final Decision ........ 258–259 Chapter 20. Expiry of a Decision. ........................................ Chapter 21. Liability for Damages ...................................... 260–261 262–263 Chapter 22. Penalties for Breach of Order ........................... 5 Rozdział 23. Koszty postępowania ........................................ Dział V. Czynności sprawdzające ........................................... Dział VI. Kontrola podatkowa ................................................. Dział VII. Tajemnica skarbowa ................................................. Dział VIIa. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami ................................................. 305a–305o Spis treści 264–271 272–280 281–292 293–305 305a podatkowych ............................................................ Rozdział 1. Zasady ogólne wymiany informacji Rozdział 2. Szczegółowe zasady wymiany informacji Rozdział 3. Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej ...................................................... 305b–305m o przychodach (dochodach) z oszczędności ............... 305n–305o Dział VIII. Przepisy karne .......................................................... 306 Dział VIIIa. Zaświadczenia .......................................................... 306a–306m Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe ................................ Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących ............. Rozdział 2. Przepisy przejściowe ......................................... Rozdział 3. Przepisy końcowe ............................................. 307–344 307–323 324–342 343–344 6 Contents Chapter 23. h e Costs of Proceedings. ................................ 264–271 Section V. Inspection Activities. .............................................. 272–280 Section VI. Tax Audit. .............................................................. 281–292 Section VII. Fiscal Secrecy ......................................................... 293–305 Section VIIa. Exchange of Tax Information with other States ...... 305a–305o Chapter 1. General Principles for the Exchange of Tax Information ................................................. 305a Information with the European Union Member States. ...................................................... 305b–305m Chapter 2. Detailed Principles for the Exchange of Tax Chapter 3. h e Detailed Principles for the Exchange of Information about Revenues (Income) from Saving. ........................................................... 305n–305o Section VIII. Criminal provisions ................................................ 306 Section VIIIa. Certifi cates ............................................................ 306a–306m Section IX. Amendments to Provisions in Force, transitional and Final Provisions ........................... Chapter 1. Amendments to the Provisions in Force .............. Chapter 2. Transitional Provisions ........................................ Chapter 3. Final Provisions .................................................... 307–344 307–232 324–342 343–344 7 1–3 Dział I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy ogólne Artykuł 1 Zakres przedmiotowy Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdza- jące; 4) tajemnicę skarbową. Artykuł 2 Uszczegółowienie zakresu przedmiotowego § 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których usta- lania lub określania uprawnione są organy podatkowe; 2) (uchylony) 3) opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podat- kach i opłatach lokalnych; 4) spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1, należących do właściwości organów podatkowych. § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy. § 3. Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia orga- nów podatkowych. § 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wyni- kających ze stosunków cywilnoprawnych oraz do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach. Artykuł 3 Defi nicje ogólne Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) ustawach podatkowych – rozumie się przez to ustawy dotyczące po- datków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych okre- ślające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich; 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ordynacja podatkowa. The Tax Ordinance Act
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: