Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00145 018002 16942474 na godz. na dobę w sumie
Ordynacja podatkowa. Ustawa o NIP - ebook/pdf
Ordynacja podatkowa. Ustawa o NIP - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789303 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia, 1 marca 2017 r. weszły w życie zmiany w Ordynacji podatkowej. 1 lipca 2017 r. wejdą w życie kolejne zmiany. 

Publikacja zawiera ujednolicone teksty ustaw:

- Ordynacja podatkowa

- ustawa o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP)

W ujednoliconych tekstach przepisów zostały wyróżnione zmiany wprowadzone z dniem 1 marca 2017 r. oraz zmiany, które wejdą w życie 1 lipca 2017 r.

Ujednolicone wersje ustaw zostały przygotowane według stanu prawnego na dzień 1 marca 2017 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ordynacja podatkowa art. 1–3 5 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201)1) DZIAŁ I przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji]2) 1) 2) 3) Ustawanormuje: zobowiązaniapodatkowe; informacjepodatkowe; postępowaniepodatkowe,kontrolępodatko- wąiczynnościsprawdzające; tajemnicęskarbową. 4) Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] §1.Przepisyustawystosujesiędo: podatków, opłat oraz niepodatkowych na- leżności budżetu państwa oraz budżetów jednosteksamorząduterytorialnego,doktó- rychustalanialubokreślaniauprawnionesą organypodatkowe; (uchylony) opłatyskarbowejorazopłat,októrychmowa wprzepisach opodatkach iopłatach lokal- nych; sprawzzakresuprawapodatkowegoinnych niżwymienionewpkt1,należącychdowłaś- ciwościorganówpodatkowych. §2.Jeżeliodrębneprzepisyniestanowiąina- czej, przepisy działu III stosuje się również do opłat,doktórychustalenialubokreśleniaupraw- nionesąinneniżwymienionew§1pkt1organy. §3.Organom,októrychmowaw§2,przysłu- 1) 2) 3) 4) gująuprawnieniaorganówpodatkowych. § 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeńpieniężnychwynikającychzestosun- kówcywilnoprawnych. Art. 2a. [Obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika] Niedającesięusunąćwątpliwościcodotreści przepisówprawapodatkowegorozstrzygasięna korzyśćpodatnika. Art. 3. [Definicje] 1) 2) 3)    4) 5) Ilekroćwustawiejestmowao: ustawachpodatkowych–rozumiesięprzez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatko- wania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatko- weorazregulująceprawaiobowiązkiorga- nów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców praw- nychorazosóbtrzecich; przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowieniaratyfikowanychprzezRzecz- pospolitą Polską umów o unikaniu podwój- nego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problema- tykipodatkowej,atakżeprzepisyaktówwy- konawczychwydanychnapodstawieustaw podatkowych; podatkach–rozumiesięprzeztorównież: a) zaliczkinapodatki, b) ratypodatków,jeżeliprzepisyprawapo- datkowegoprzewidująpłatnośćpodatku wratach, c) opłatyorazniepodatkowenależnościbu- dżetowe; księgach podatkowych –rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodówirozchodów,ewidencjeorazre- jestry,doktórychprowadzenia,docelówpo- datkowych,napodstawieodrębnychprzepi- sów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci; deklaracjach – rozumie się przez to rów- nież zeznania, wykazy, zestawienia oraz 1) W ujednoliconym tekście Ordynacji podatkowej uwzględniono wszystkie obowiązujące zmiany. W treści ustawy wyróżniono zmiany wprowadzone ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej AdministracjiSkarbowej(Dz.U.z2016r.poz.1948zezm.).Zmiany,któreweszływżycie: lzdniem1marca2017r.wyróżnionopogrubioną czcionką lzdniem1lipca2017r.zostaływyróżnionewramkach   2) Hasławklamrachpochodząodredakcji.  KODEKSksięgowego IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ordynacja podatkowa. Ustawa o NIP
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: