Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00211 007197 13461864 na godz. na dobę w sumie
Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej - ebook/pdf
Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 312
Wydawca: Aspra Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7545-523-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Struktury organizacyjne poszczególnych organów terenowych administracji rządowej przedstawiamy szczegółowo, w relacji organ nadzoru - organ podporządkowany, uwzględniając stan prawny na dzień 28 lutego 2014 r. Z kolei zadania, które realizują, ujmujemy w kontekście zadań ustawowych organu oraz zadań poszczególnych komórek struktury organizacyjnej, podstawowych dla realizacji zadań organu. W tym celu korzystaliśmy ze statutów i regulaminów organizacyjnych poszczególnych, opisywanych organów terenowych administracji rządowej.
Mamy nadzieję, że publikacja będzie użyteczna nie tylko dla studentów, lecz także dla pracowników administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych problematyką terenowej administracji rządowej'.
Z Wprowadzenia

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ORGANIZACJA I ZADANIA TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „ATENA” Katarzyna Grosicka Leszek Grosicki Przemysław Grosicki ORGANIZACJA I ZADANIA TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Pułtusk–Warszawa 2014 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Recenzent Dr Włodzimierz Fehler Projekt okładki Barbara Kuropiejska-Przybyszewska Korekta językowa i redakcja stylistyczna Studio Poligrafi czne Edytorka, www.edytorka.pl Skład i łamanie OFI © Copyright by Katarzyna Grosicka, Leszek Grosicki, Przemysław Grosicki © Copyright by Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, © Copyright by Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014 Pułtusk 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotografi cznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Autorów i Wydawców. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk Wydawcy: tel./fax (48-23) 692-50-82 e-mail: rektorat@ah.edu.pl www.ah.edu.pl Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR 03-982 Warszawa, ul. Dedala 8/44 tel. 602-247-367, fax 22 870-03-60 e-mail: ofi cyna@aspra.pl www.aspra.pl ISBN 978-83-7549-181-4 ISBN 978-83-7545-523-6 Objętość 13.8 ark. wyd. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział 1 Organizacja administracji rządowej – Przemysław Grosicki. . . 11 1.1. Organizacja administracji publicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2. Naczelne organy administracji rządowej. . . . . . . . . . . . . . . 17 1.3. Centralne organy administracji rządowej . . . . . . . . . . . . . . 32 1.4. Administracja rządowa terenowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rozdział 2 Rola i miejsce wojewody wśród organów rządowej administracji terenowej – Przemysław Grosicki . . . . . . . . . . . 39 2.1. Przedstawiciel Rady Ministrów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.2. Zwierzchnik administracji rządowej zespolonej w województwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.3. Reprezentant Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.4. Organ nadzoru nad samorządem terytorialnym. . . . . . . . . . 47 2.5. Organ wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.6. Organizacja i zadania urzędu wojewódzkiego. . . . . . . . . . . 51 Rozdział 3 Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej zespolonej – Leszek Grosicki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.1. Komendant wojewódzki policji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści 3.2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. . . . 79 3.3. Kurator oświaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.4. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.5. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa . . . 105 3.6. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny . . . . . . . . . . . . . . 112 3.7. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska . . . . . . . . . . 117 3.8. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej . . . . . . . . . . . 124 3.9. Wojewódzki lekarz weterynarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3.10. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. . . . . . . . . . 136 3.11. Wojewódzki konserwator zabytków . . . . . . . . . . . . . . . . 143 3.12. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. . . . . . . . . 150 3.13. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartografi cznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 3.14. Wojewódzki inspektor transportu drogowego . . . . . . . . . 161 Rozdział 4 Administracja zespolona w powiecie – Leszek Grosicki . . . . 169 4.1. Komendant powiatowy policji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 4.2. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej . . . . 173 4.3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego . . . . . . . . . . . 176 4.4. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny. . . . . . . . . . . . 178 Rozdział 5 Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej niezespolonej – Katarzyna Grosicka. . . . . . . . . . . . 181 5.1. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 5.2. Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych . . . 184 5.3. Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej. . . . 203 5.3.1 Dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 5.3.2. Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej . . . . . . . . . . 211 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Specjalistycznego Urzędu Górniczego. . . . . . . . . . . . . . . 224 5.4. Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor 5.5. Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5.6. Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych. . . . . . . . 237 5.7. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej . 241 5.8. Dyrektorzy urzędów morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 5.9. Dyrektorzy urzędów statystycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . 257 5.10. Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej . . . . . . . . . . . 262 5.11. Graniczni i powiatowi lekarze weterynarii . . . . . . . . . . . 265 5.12. Komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej . . . . . . . . . . . 266 5.13. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego . . . . . . . 279 5.14. Państwowi graniczni inspektorzy sanitarni . . . . . . . . . . . 283 5.15. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska . . . . . . . . . . 285 Rozdział 6 Inne organy terenowe administracji rządowej – Katarzyna Grosicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 6.1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . 295 6.2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. . . . . . . . . . . . . . 297 6.3. Centralne Biuro Śledcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie Sprawnie funkcjonująca administracja jest wyznacznikiem sprawno- ści działania państwa. W zależności od warunków jej kształtowa- nia obejmuje administrację wykonującą zadania państwa jako całości, realizowane przez rząd oraz administrację, której zadania ulokowane są w sferze lokalnej. Administracja rządowa, rozumiana jako zespół organów administracyjnych kierowanych przez Radę Ministrów, obej- muje organy szczebla centralnego oraz terenowego, ukształtowane w ramach podziałów administracyjnych państwa. Charakteryzuje się dużą liczbą podmiotów, ich zróżnicowaniem organizacyjno-zadanio- wym oraz rożnymi powiązaniami organizacyjnymi. Treścią niniejszej publikacji jest przedstawienie organizacji orga- nów terenowych administracji rządowej wyszczególnionych w usta- wie z dnia 23 sierpnia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz pokazanie ich zadań. Uważamy to za celowe ze względu na zakres programowy realizowany na kierunkach zawią- zanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem państwa, gdzie oprócz szczebla centralnego administracji duże znaczenie przypisywane jest strukturom terenowym w ujęciu systemu bezpieczeństwa państwa czy zarządzania jego bezpieczeństwem. Traktujemy ją również jako doprecyzowanie struktury organizacyjnej i szczegółowych zadań organów terenowych, ujętych w naszej publikacji z 2013 r. pt. Or- ganizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 9 Wprowadzenie Struktury organizacyjne poszczególnych organów terenowych ad- ministracji rządowej przedstawiamy szczegółowo, w relacji organ nad- zoru–organ podporządkowany, uwzględniając stan prawny na dzień 28 lutego 2014 r. Z kolei zadania, które realizują, ujmujemy w kontek- ście zadań ustawowych organu oraz zadań poszczególnych komórek struktury organizacyjnej, podstawowych dla realizacji zadań organu. W tym celu korzystaliśmy ze statutów i regulaminów organizacyjnych poszczególnych, opisywanych organów terenowych administracji rzą- dowej. Mamy nadzieję, że publikacja będzie użyteczna nie tylko dla studen- tów, lecz także dla pracowników administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych problematyką terenowej administracji rządowej. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1 Organizacja administracji rządowej 1.1. Organizacja administracji publicznej Najogólniej administrację defi niujemy jako zorganizowaną działal- ność, zmierzającą do osiągnięcia zakładanych celów, realizowaną przy pomocy aparatu urzędniczego. Jako system stanowi zbiór powią- zanych ze sobą i współpracujących organów (instytucji)1. Działalność obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne, określana jest jako admi- nistracja publiczna, stanowiąca zespolenie różnych „administracji” działających w zakresie spraw publicznych. Administracja publiczna jest terminem, nazwą używaną do określenia struktur, działań i ludzi w obszarze wszystkich rodzajów administracji. Administracja publicz- na defi niowana jest w ujęciu2: • organizacyjnym (podmiotowym) – ogół podmiotów administra- cji (organy i instytucje oraz inne podmioty) wykonujące okre- ślone funkcje z zakresu administracji publicznej; 1 Zob. E. Zieliński, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013, s. 15; B. Gay Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999, s. 16–19; M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011, s. 19–23. 2 Por. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 93–104; J. Osiński (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku, Warszawa 2011, s. 86–91. 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Organizacja administracji rządowej • materialnym (przedmiotowym) – działalność państwa prowa- dzona na rzecz interesu publicznego na podstawie ustaw (za- dania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej), której przedmiotem są sprawy administracyjne; • formalnym – cała działalność (zespół działań, czynności i przed- sięwzięć wykonywanych w ramach określonych prawem form) wykonywana przez podmioty administracyjne bez względu na to, czy ma ona charakter administracyjny, czy też nie ma tego charakteru; • negatywnym – działalność publiczna, która nie jest ustawo- dawstwem ani sądownictwem (podkreślenie odrębności władzy wykonawczej odpowiedzialnej za sprawy państwa) jako formy władzy państwowej; • pozytywnym – działalność organizatorska państwa; • przedmiotowo-podmiotowym – „zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowa- dzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w okre- ślonych prawem formach”3. Administracja w sensie prawnym i organizacyjnym jest strukturą złożoną. Regulacje prawne określające funkcjonowanie administracji identyfi kują organy administracji publicznej powołane do wykonywa- nia wyszczególnionych zadań, precyzują ich status prawny, strukturę organizacyjną, tryb powoływania, nadzór, zadania i kompetencje. Organ administracji publicznej, w sensie podmiotowym, jest zasad- niczą jednostką składową administracji, która: • stanowi wyodrębnioną organizacyjnie część aparatu administra- cji publicznej, tworzoną na podstawie prawa i w sposób przez prawo przewidziany; • działa w imieniu i na rachunek państwa; • z reguły jest uprawniona do stosowania środków władczych; 3 H. Izdebski, M. Kulesza, op.cit., s. 93. 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Organizacja administracji publicznej • wykonuje zadania publiczne z zakresu administracji; • działa w ramach przyznanych mu przez prawo kompetencji4. W rozumieniu art. 5 Kodeksu postępowania administracyjnego or- ganami administracji publicznej są: • ministrowie – prezes i wiceprezes Rady Ministrów pełniący funkcje ministra kierującego określonym działem administracji rządowej; ministrowie kierujący określonym działem admini- stracji rządowej; przewodniczący komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów; kierownicy centralnych urzędów admi- nistracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzo- rowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego mini- stra; kierownicy innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiający sprawy dotyczące rozstrzygnięć w drodze decyzji administracyjnych, sporów o właściwości między organami jed- nostek samorządu terytorialnego i organami administracji rzą- dowej oraz organami państwowymi i innymi podmiotami powo- łanymi z mocy prawa, a także między tymi organami a sądami; • centralne organy administracji rządowej; • wojewodowie; • działające w imieniu wojewody lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i nieze- spolonej); • organy jednostek samorządu terytorialnego; • organy i podmioty powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do rozstrzygania spraw indywidualnych w dro- dze decyzji administracyjnej5. Aparatem pomocniczym organu administracji jest urząd, rozumiany jako struktura organizacyjna i majątkowa oraz zespół ludzi wyodręb- 4 A. Błaś, J. Boć (red.), J. Jeżewski, Administracja publiczna, Wrocław 2003, s. 156–157. 5 Art. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz. 168 ze zm.). 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Organizacja administracji rządowej niony do realizacji zadań organu. Przykładowo, urzędem obsługują- cym ministra (organ) jest ministerstwo6. Organ administracji odróżnia się od osoby, która pełni funkcję „piastuna” organu. Administrację publiczną dzielimy na: (cid:127) (cid:127) (cid:127) administrację samorządową; administrację rządową; oraz ze względu na jednostki organizacyjne niebędące częścia- mi składowymi ani administracji rządowej, ani administracji sa- morządowej – na administrację państwową. W administracji publicznej występuje podział zadań i kompetencji między administrację rządową i samorząd terytorialny, określany jako dualizm. Samorząd terytorialny koncentruje się na zaspokojeniu po- trzeb społeczności lokalnej (regionalnej). Sprawy wykraczające poza zakres tych interesów należą do zakresu zadań administracji rządowej. Cechą specyfi czną dla administracji publicznej w Polsce jest dualizm jej struktury. Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicz- nej, a także jej szczególną formą charakteryzującą się tym, że zadania publiczne wykonywane są samodzielnie. Jednakże samorząd wyko- nuje swoje zadania, stosując te same środki prawne, co administracja rządowa, w tym także środki władcze. Podstawowa różnica wynika z posiadania przez samorząd terytorialny odrębnej od państwa pod- miotowości prawnej. W tym zakresie korzysta z ochrony sądowej spra- wowanej przez sądy administracyjne. W konsekwencji wytworzyła się dwutorowa administracja publiczna, w której strukturze wyodrębniamy administrację rządową oraz administrację samorządową sprawowaną w imieniu społeczności lokalnej i na jej odpowiedzialność. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. w art. 163 określa, iż „samorząd terytorialny wy- konuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla innych władz publicznych”. Dualizm polega zatem na rozdzieleniu administracji na administrację rządową wykonującą działania na rzecz 6 A. Błaś, J. Boć (red.), J. Jeżewski, Administracja publiczna, Wrocław 2013, s. 166–169. 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Organizacja administracji publicznej państwa jako całości oraz administrację samorządową mającą zadania w sferze lokalnej. Województwo z jednej strony jest jednostką samo- rządu terytorialnego, z drugiej jest największą jednostką zasadniczego podziału terytorialnego kraju. Występuje w podwójnej roli, ponieważ działają w nim równolegle, ale niezależnie od siebie, dwa najważniej- sze działy administracji publicznej – administracja rządowa i admini- stracja samorządowa. Dualizm ten może powodować spory związane ze sprawnym funkcjonowaniem administracji publicznej, w szczegól- ności wszędzie tam, gdzie dochodzi do sprzeczności interesów pań- stwa i samorządu nacechowanego wpływami lokalnymi. Administrację samorządową ukształtowano w Polsce na trzech szczeblach podziału terytorialnego państwa: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Obejmuje ogół organów administracji publicznej, które są powołane do realizowania zadań państwa w terenie. Samorządy gmin, powiatów, województw utworzono na podstawie prawa7, są one formą zrzeszenia się wszystkich mieszkańców danej jednostki organizacyjnej podziału terytorialnego kraju. Posiadają osobowość prawną i wypełniają zadania z zakresu administracji publicznej. Samorząd terytorialny wyko- nuje te kompetencje, które są niezastrzeżone przez konstytucję lub usta- wy dla organów innych władz publicznych w celu zaspokojenia potrzeb ludzi zamieszkujących obszar działania danej jednostki organizacyjnej. Zadania wykonuje samodzielnie, na podstawie upoważnień i w ramach środków przyznanych przez konstytucję i ustawy. Jednostkami samorządu wynikającymi z trójstopniowego podziału terytorialnego kraju są samorządy: (cid:127) (cid:127) (cid:127) 16 województw; 308 powiatów ziemskich i 65 grodzkich miast na prawach po- wiatu; 2489 gmin, w których mogą być tworzone tzw. jednostki po- mocnicze, np. sołectwa, dzielnice, osiedla. 7 Ustawy: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 578 ze zm.), z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 576 ze zm.). 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Organizacja administracji rządowej Do organów samorządu terytorialnego należą organy: (cid:127) (cid:127) stanowiące: sejmik województwa, rada powiatu, rada gminy; wykonawcze: marszałek i zarząd województwa, starosta i za- rząd powiatu, wójt (burmistrz, prezydent). Organy każdej jednostki samorządu terytorialnego realizują zada- nia publiczne na obszarze własnej właściwości miejscowej. Państwo ma jedynie możliwość nadzorowania poczynań samorządów, przy czym zakres nadzoru i jego formy są ograniczone i ściśle określone przez przepisy prawa. Samorząd terytorialny jako zrzeszenie podej- muje decyzje bądź przez samych mieszkańców (gminy, powiatu czy województwa), bądź przez swoje organy. Natomiast administracja rządowa ma strukturę organizacyjną zło- żoną. Organy administracji rządowej dzielimy na naczelne i cen- tralne organy administracji rządowej oraz administrację rządową terenową8. Na szczeblu centralnym występuje rządowa administracja central- na, którą tworzy centrum rządowe – rząd, premier i kancelaria pre- miera; ministrowie i ministerstwa; szefowie urzędów centralnych; szefowie państwowych jednostek organizacyjnych. Na szczeblu po- szczególnych jednostek podziału terytorialnego kraju funkcjonuje rządowa administracja terenowa, w skład której wchodzą: wojewoda, rządowa administracja zespolona, rządowa administracja niezespolona i inne podmioty administracji rządowej. Charakteryzuje się dużą liczbą podmiotów i ich rożnymi powiązaniami organizacyjnymi9. Administracja państwowa w ujęciu przedmiotowym i podmio- towym obejmuje wszelkie przejawy działalności i wszystkie organy, które są państwowe, czyli również administrację rządową. Utożsamia- na jest z administracją rządową i odwrotnie. Pojęcie „administracja państwowa” ma rację bytu w przypadku określenia pewnego rodzaju organów państwowych, takich jak: Prezydent Rzeczypospolitej Pol- 8 Zob. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2010, s. 145–181. 9 E. Zieliński, op.cit., s. 27. 16 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Naczelne organy administracji rządowej skiej, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajo- wa Rada Sądownictwa, organy Narodowego Banku Polskiego, central- ne organy administracji podległe Sejmowi. Organy te powołane są do realizacji i ochrony najwyższego stopnia interesu publicznego, to jest interesu państwowego. Wobec tego nie dadzą się zakwalifi kować do żadnej z występujących administracji i innego określenia działań niż działania państwowe10. 1.2. Naczelne organy administracji rządowej Określamy tak te organy, które wchodzą w skład Rady Ministrów i powoływane są przez prezydenta. Zajmują nadrzędną pozycję wśród innych organów. Obsługiwane są przez urzędy zwane ministerstwami, a ich właściwość obejmuje terytorium całego państwa. Rada Ministrów kieruje całością administracji rządowej oraz pro- wadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi zespół ministrów (członków rządu), na którego czele stoi szef rządu, odrębny od głowy państwa. W świetle konstytucji rządem jest zespół osób wyłaniany w sposób „polityczny”, decydujący – pod prze- wodnictwem premiera – o zasadniczych kwestiach polityki państwo- wej oraz sprawujący kierownictwo wobec podległej administracji. Rada Ministrów ponosi przed parlamentem polityczną odpowiedzial- ność za działalność władzy wykonawczej. W jej skład wchodzą: (cid:127) (cid:127) Prezes Rady Ministrów; ministrowie kierujący działami administracji rządowej lub wy- pełniający powierzone im przez premiera zadania (bez teki); wiceprezesi Rady Ministrów, którzy mogą być powołani i mogą zastąpić premiera lub wypełniać część jego zadań; przewodniczący określonych w ustawach komitetów, wyłącz- nie tych komitetów, których przewodniczący wchodzą w skład 11 (cid:127) (cid:127) 10 A. Błaś, J. Boć (red.), J. Jeżewski, Administracja publiczna…, op.cit., 2003, s. 47–48. 11 Art. 147 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 17 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Organizacja administracji rządowej Rady Ministrów na podstawie ustawy (np. Stały Komitet Rady Ministrów) – stosuje się do nich przepisy o ministrach resorto- wych12. Rada Ministrów jest organem kolegialnym. Każdy z członków Rady Ministrów oprócz tego, że jest członkiem Rady Ministrów, jest również samodzielnym naczelnym organem administracji rządowej. Do zadań Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nieza- strzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorial- nego13. Do szczegółowych zadań Rady Ministrów należy m.in.: (cid:127) (cid:127) (cid:127) zapewnienie wykonania ustaw; wydawanie rozporządzeń; koordynowanie i kontrolowanie prac organów administracji rzą- dowej; ochrona interesów Skarbu Państwa; uchwalanie projektu budżetu państwa; kierowanie wykonaniem budżetu państwa; zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz po- rządku publicznego; zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa; sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi; zawieranie umów międzynarodowych wymagających ratyfi ka- cji oraz zatwierdzanie i wypowiadanie innych umów między- narodowych; sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju oraz określenie corocznie liczby obywateli powołanych do czynnej służby wojskowej; określenie organizacji i trybu swojej pracy (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) 14. 12 J. Hausner, Administracja publiczna, Warszawa 2006, s. 171–177. 13 J. Filipiak, Prawo administracyjne – instytucje ogólne, część I, Kraków 2003, s. 137–138. 14 Art. 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 18 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Naczelne organy administracji rządowej W czasie swoich posiedzeń Rada Ministrów podejmuje decyzje w postaci uchwał. Rada Ministrów jest kolektywem politycznym, re- prezentującym z reguły siły mające większość w parlamencie, stano- wiącym samodzielny podmiot władzy wykonawczej. Aparatem pomocniczym Rady Ministrów i szefa rządu jest Kan- celaria Prezesa Rady Ministrów, która obsługuje premiera w zakresie merytorycznym i politycznym, wicepremierów i ministrów bez teki oraz prace Rady Ministrów. W jej skład wchodzą merytoryczne depar- tamenty, które zapewniają poziomą koordynację w całym aparacie ad- ministracyjnym rządu oraz organizację współdziałania odpowiednich komórek we wszystkich ministerstwach, urzędach centralnych i urzę- dach wojewódzkich, a ponadto gabinet premiera koordynujący prace gabinetów i pełniący funkcje doradcze. Prezes Rady Ministrów realizuje następujące zadania: (cid:127) (cid:127) (cid:127) reprezentuje Radę Ministrów; kieruje pracami Rady Ministrów; zwołuje posiedzenia Rady Ministrów, ustala ich porządek i im przewodniczy; wydaje rozporządzenia; zapewnienia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania; koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów; sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w konstytucji i ustawach; pełni rolę zwierzchnika służbowego pracowników administracji rządowej15. (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) Prezesowi Rady Ministrów przysługuje wyłączne prawo do wystę- powania do Prezydenta RP z wnioskiem o powołanie lub odwołanie członka Rady Ministrów. Zgodnie z konstytucją ministrów można po- dzielić na dwie grupy: 15 Ibidem, art. 148. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 19 Organizacja administracji rządowej (cid:127) (cid:127) ministrów kierujących określonymi działami administracji rzą- dowej (konstytucyjnych); ministrów wypełniających zadania wyznaczone im przez Preze- sa Rady Ministrów (ministrowie bez teki). Minister kieruje jednym lub wieloma działami administracji rządo- wej. O tym, jakimi działami administracji rządowej kierują poszcze- gólni ministrowie, decyduje Prezes Rady Ministrów. W niektórych ministerstwach działają pełnomocnicy rządu powołani do wyodręb- nionych spraw. Minister jest zobowiązany do inicjowania i opracowywania polity- ki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje, oraz do prze- kładania w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzeniach Rady Ministrów. W zakresie działu, którym kieruje, minister wykonuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykony- wanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu pod- legają lub są przez niego nadzorowane. W celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem administracji rządowej współ- działa z członkami Rady Ministrów, organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego, za- wodowego, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych16. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządo- wej17 określono następujące działy administracji rządowej: 1) administracja publiczna (art. 6), obejmuje sprawy: (cid:127) administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicz- nej, procedur administracyjnych, reform i organizacji struktur administracji publicznej, zespolonej administracji rządowej w województwie, (cid:127) (cid:127) 16 J. Hausner, Administracja publiczna, Warszawa 2006, s. 182–193; J. Filipiak, 17 Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943 ze zm. op.cit., s. 140. 20 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Naczelne organy administracji rządowej cyjnego państwa oraz nazw jednostek osad- podziału administra niczych i obiektów fi zjografi cznych, geodezji i kartografi i, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podob- nych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania ich skutków, zbiórek publicznych oraz prowadzenia rejestru podmiotów wy- konujących zawodową działalność lobbingową; (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) 2) budżet (art. 7), obejmuje sprawy: (cid:127) (cid:127) (cid:127) opracowywania, wykonywania budżetu państwa, kontroli jego realizacji oraz przygotowywania sprawozdań z wykonania bu- dżetu państwa, systemu fi nansowania samorządu terytorialnego, sfery budżeto- wej bezpieczeństwa państwa, wynikające z zarządzania długiem publicznym; 3) fi nanse publiczne (art. 8), obejmuje sprawy dochodów i wydatków budżetu państwa a minister właściwy do spraw fi nansów publicz- nych jest odpowiedzialny w szczególności za: (cid:127) realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich, opłat oraz ceny, koordynowanie i organizowanie współpracy fi nansowej, kredy- towej i płatniczej z zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę z międzynarodowymi organizacjami fi nansowymi, realizację przepisów dotyczących ceł oraz współpracę w two- rzeniu Wspólnej Taryfy Celnej, fi nansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i fi nansowanie samorządu terytorialnego, dochodzenie należności Skarbu Państwa, gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na auto- matach o niskich wygranych, rachunkowość i rewizję fi nansową, prawo dewizowe, ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 21 Organizacja administracji rządowej (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) bilans fi nansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego, kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej, koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jed- nostkach sektora fi nansów publicznych, sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych; (cid:127) (cid:127) (cid:127) 22 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4) instytucje fi nansowe (art. 12), obejmuje sprawy funkcjonowania rynku fi nansowego, w tym sprawy banków, zakładów ubezpie- czeń, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji wykonujących działalność na tym rynku; 5) gospodarka (art. 9), obejmuje sprawy gospodarki, w tym kon- kurencyjności gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą, umów offsetowych oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego. Minister właściwy do spraw gospodarki odpowiedzialny jest w szczególności za sprawy z zakresu: (cid:127) kształtowania warunków podejmowania i wykonywania dzia- łalności gospodarczej oraz podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności gospodarki pol- skiej, formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą, współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz kształtowania i realizacji zasad wymiany han- dlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczegól- ności w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i in- westycji polskich za granicą oraz wspierania napływu bezpo- średnich inwestycji zagranicznych, funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, działal- ności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrze- by społeczno-gospodarcze kraju; kontroli obrotu z zagranicą Naczelne organy administracji rządowej towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a także sprawy przywozu i wywozu tech- nologii, nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektro- nicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym; 6) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie prze- strzenne oraz mieszkalnictwo (art. 9a), obejmuje sprawy: (cid:127) architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowla- nego planowania i zagospodarowania przestrzennego na pozio- mie lokalnym oraz wspierania mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, infrastruktury komunalnej, rodzinnych ogrodów działkowych; 7) gospodarka morska (art. 10), obejmuje sprawy transportu morskie- go i żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani mor- skich oraz ochrony środowiska morskiego; 8) gospodarka wodna (art. 11), obejmuje sprawy: (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zaso- bów wodnych, utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowią- cych własność Skarbu Państwa, wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wod- nych, ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa, funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorolo- gicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych, ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 23 Organizacja administracji rządowej współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakre- sie zadań należących do działu; 9) informatyzacja (art. 12a), obejmuje sprawy: (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) informatyzacji administracji publicznej oraz systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej, technologii i technik informacyjnych oraz standardów informa- tycznych, wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki, zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie in- formacyjnym oraz jego rozwoju w tym przeciwdziałania wyklu- czeniu cyfrowemu, rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie, realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji oraz koordynacji interope- racyjności18; 10) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (art. 13), obejmuje sprawy: (cid:127) (cid:127) (cid:127) udziału organów administracji rządowej w pracach organów Unii Europejskiej, zgodności polskiego systemu prawa z prawem Unii Europej- skiej oraz ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej w po- stępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszech- nianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjono- wania Unii Europejskiej oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie oraz przygotowania organów administracji rządowej 18 Zdolności dwóch systemów lub komponentów do wymiany informacji oraz użycia wymienionych informacji; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności – minimalnych wymagań reje- strów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 526). 24 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Naczelne organy administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa Rzeczypo- spolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i agendach Unii Europejskiej; (cid:127) 11) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (art. 14), obejmu- je sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczegól- ności w zakresie: (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i pań- stwowej, ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz działalności mu- zeów, miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, po- mników zagłady i ich stref ochronnych, działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich ochrony, wydawnictw, księgarstwa, bibliotek, czytelnictwa, wystaw arty- stycznych oraz edukacji kulturalnej, polityki audiowizualnej, w szczególności w zakresie prasy, ra- dia, telewizji i kinematografi i, amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz społeczno-kulturalnych, wymiany kulturalnej z zagranicą, działalności widowiskowej i rozrywkowej; 12) kultura fi zyczna (art. 15), obejmuje sprawy sportu, wychowania fi zycznego i rehabilitacji ruchowej; 13) łączność (art. 16), obejmuje sprawy poczty i telekomunikacji; 14) nauka (art. 18), obejmuje sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojowych; 15) obrona narodowa (art. 19) obejmuje, w czasie pokoju, sprawy obrony państwa i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, udzia- łu Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywania się z zobo- ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 25 Organizacja administracji rządowej wiązań militarnych wynikających z umów międzynarodowych; 16) oświata i wychowanie (art. 20), obejmuje sprawy: kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fi zycznej dzieci i młodzieży, organizacji dziecięcych i młodzieżowych, w tym systemu dofi - nansowania zadań państwa realizowanych przez te organizacje, udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży, międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży; 17) praca (art. 21), obejmuje sprawy zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, stosunków i warunków pracy, wynagrodzeń i świad- czeń pracowniczych, zbiorowych stosunków pracy i sporów zbio- rowych oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców; 18) rolnictwo (art. 22), obejmuje sprawy: produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych oraz nasiennic- twa, z wyłączeniem leśnego materiału rozmnożeniowego, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zwierząt, zdro- wia zwierząt oraz weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych po- chodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwa- rzania, przetwarzania i składowania, nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi stoso- wanymi w weterynarii, nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy organizmów genetycznie zmodyfi kowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfi kowanych, izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych rolników; kształtowania ustroju rolnego państwa, ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne, scalania i wy- miany gruntów, gleboznawczej klasyfi kacji gruntów oraz po- działu i rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi, infrastruktury wsi, z zakresu melioracji, elektryfi kacji, gazyfi ka- cji, telefonizacji wsi, nieobjętych innymi działami administracji oraz prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa, 19) rozwój wsi (art. 23), obejmuje sprawy: (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) 26 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Naczelne organy administracji rządowej rozwoju przedsiębiorczości oraz ubezpieczenia społecznego rol- ników; 20) rozwój regionalny (art. 23a), obejmuje sprawy: (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) programowania i koordynacji polityki rozwoju, w szczególności opracowywania projektów strategii rozwoju, programowania i realizacji polityki regionalnej, planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i re- gionalnym oraz polityki miejskiej, opracowywania dokumentów programowych z zakresu spo- łeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, w tym będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicz- nych, wykonywania zadań państwa członkowskiego określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy struktu- ralnych i Funduszu Spójności, opracowywania analiz i prognoz rozwoju społeczno-gospodar- czego, regionalnego i przestrzennego, w tym raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym kraju oraz opiniowania zgodności rządowych strategii i programów rozwoju ze średniookresową strategią rozwoju kraju, zarządzania programami współfi nansowanymi z funduszy struk- turalnych i Funduszu Spójności, w tym sektorowymi programa- mi operacyjnymi, z wyjątkiem programów zarządzanych przez zarządy województw, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa, zawierania, kontrolowania realizacji i rozliczania kontraktów wojewódzkich, współpracy z jednostkami samorządu teryto- rialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi, a także z partne- rami społeczno-gospodarczymi w zakresie dotyczącym rozwo- ju społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego kraju, koordynacji opracowywania przez samorządy województw re- gionalnych programów operacyjnych, zawierania regionalnych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 27 Organizacja administracji rządowej porozumień programowych, a także monitorowania i oceny przebiegu ich wykonywania; 21) rynki rolne (art. 23b), obejmuje sprawy przetwórstwa i przecho- walnictwa rolno-spożywczego, jakości handlowej artykułów rol- no-spożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych; 22) rybołówstwo (art. 23c), obejmuje sprawy: rybactwa śródlądowego, rybołówstwa morskiego oraz racjonal- nego gospodarowania żywymi zasobami morza, gospodarki rybnej, organizacji rynku, producentów rybnych oraz związków organizacji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych; (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) 23) sprawiedliwość (art. 24), obejmuje sprawy: sądownictwa, prokuratury, notariatu, adwokatury i radców praw- nych, tłumaczy przysięgłych, wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka po- prawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy post- penitencjarnej; 24) Skarb Państwa (art. 25), obejmuje sprawy dotyczące gospoda- rowania mieniem Skarbu Państwa, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, w szczególności przedsiębiorstw państwowych, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa; 25) szkolnictwo wyższe (art. 26), obejmuje sprawy szkolnictwa wyż- szego, w tym określone w odrębnych przepisach sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi, oraz sprawy fi nansowania nauki w szko- łach wyższych; 26) transport (art. 27), obejmuje sprawy: funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szcze- gólności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg pu- blicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotni- czych, a także śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej, ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej, przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, (cid:127) (cid:127) (cid:127) 28 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Naczelne organy administracji rządowej kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej oraz komunikacji publicznej; 27) turystyka (art. 27a), obejmuje sprawy zagospodarowania turystycz- nego kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego; 28) środowisko (art. 28), obejmuje sprawy: ochrony i kształtowania środowiska, racjonalnego wykorzysty- wania jego zasobów, ochrony przyrody, w tym w parkach naro- dowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, grun- tów leśnych, zwierzyny i innych tworów przyrody, geologii, leśnictwa, łowiectwa oraz gospodarki zasobami natu- ralnymi, kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, organizmów genetycznie zmodyfi kowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie do ob- rotu żywności i środków farmaceutycznych oraz spraw organi- zmów genetycznie zmodyfi kowanych przeznaczonych do użyt- ku paszowego i pasz genetycznie zmodyfi kowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi prze- pisami; 29) rodzina (art. 28a), obejmuje sprawy: uwarunkowań demografi cznych w kraju, opieki nad dzieckiem do lat 3, ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz rozwoju sys- temu pieczy zastępczej nad dzieckiem, koordynowania i organizowania współpracy organów admini- stracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji oraz współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji praw rodzi- ny i dziecka; 30) sprawy wewnętrzne (art. 29), obejmuje sprawy: ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, granicy pań- stwa oraz kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców, 29 (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Organizacja administracji rządowej (cid:127) zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciw- pożarowej oraz nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym, obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych i pasz- portów oraz rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk; 31) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (art. 30), obejmuje sprawy stosunków państwa z Kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w tym zachowania i rozwoju języka re- gionalnego; 32) zabezpieczenie społeczne (art. 31), obejmuje sprawy: ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego, fundu- szy emerytalnych oraz pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w tym koordynacji systemów zabez- pieczenia społecznego, przeciwdziałania patologiom, rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szcze- gólności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także dla grup za- grożonych wykluczeniem społecznym, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, kombatantów i osób re- presjonowanych, działalności pożytku publicznego, koordynowania i organizo- wania współpracy organów administracji publicznej, podmio- tów działających w sferze pożytku publicznego, w tym organi- zacji pozarządowych; 33) sprawy zagraniczne (art. 32), obejmuje sprawy: stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i or- ganizacjami międzynarodowymi oraz reprezentowania i ochro- ny interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym także przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, koordynacji polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) 30 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Naczelne organy administracji rządowej 34) zdrowie (art. 33), obejmuje sprawy: oraz kształtowania międzynarodowego wizerunku Rzeczypo- spolitej Polskiej, reprezentowania i ochrony interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, a także współpracy z Pola- kami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich in- stytucji kulturalnych i oświatowych za granicą oraz współpracy rozwojowej, dyplomacji publicznej i kulturalnej, a także wspierania działań promujących polską gospodarkę, kulturę, język, turystykę, tech- nikę i naukę realizowanych w ramach innych działów; ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz za- wodów medycznych, nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, wyposażeniem wyrobów medycznych, wyposażeniem wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnymi wyrobami medycznymi do implantacji i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego, z wyłączeniem nadzoru nad żywnością objętego działem rolnictwo, koordyna- cji bezpieczeństwa żywności, a w szczególności nadzoru nad jakością zdrowotną żywności w procesie produkcji i w obro- cie oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, organizmów genetycznie zmodyfi kowanych w zakresie wyda- wania decyzji zezwalających na wprowadzanie do obrotu nowej żywności oraz w zakresie wydawania zezwoleń na wprowadza- nie do obrotu produktów leczniczych, lecznictwa uzdrowiskowego oraz koordynacji systemów zabezpie- czenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych. (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) (cid:127) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 31
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: