Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00053 006574 19985643 na godz. na dobę w sumie
Organizacje pozarządowe w Elblągu - ebook/pdf
Organizacje pozarządowe w Elblągu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89113-76-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bezpośrednią przesłanką podjęcia prezentowanych tu badań było zainteresowanie władz samorządowych Elbląga oceną relacji między samorządem a organizacjami pozarządowymi w kontekście planów związanych z przygotowaniem wieloletniego planu współpracy. Wiązała się z tym oferta przeprowadzenia badań złożona Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. W piśmie Prezydenta Miasta skierowanym 3 lipca 2008 roku do Uczelni odwołano się m.in. do zasady współpracy między władzami samorządowymi a środowiskiem akademickim, słusznie zakładając, że to właśnie badania naukowe winny leżeć u podstaw decyzji odnoszących się do wybranych fragmentów rzeczywistości społecznej.
(...)

Całość opracowania składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym omówiono kwestie metodologiczne – wybór metody i jej specyfikę, dobór respondentów oraz problemy związane z prowadzonymi badaniami. W rozdziale drugim przedstawiono doświadczenia biograficzne liderów środowiska pozarządowego, ich motywacje, doświadczenia, postrzeganie własnej roli itd. Rozdział trzeci poświęcono charakterystyce własnych organizacji przez liderów, w kontekście szerszej wiedzy o organizacjach społecznych nie tylko w Elblągu. Czwarty rozdział traktuje o członkach organizacji, ich aktywności i postawach, o pracownikach oraz o wolontariuszach. Z kolei rozdział piąty dotyczy skomplikowanych relacji między organizacjami a społecznością lokalną. Tu także znalazły się pytania dotyczące oceny społeczeństwa obywatelskiego w Elblągu. I wreszcie rozdział szósty, niewątpliwie najważniejszy, poświęcono kwestiom relacji między samorządem a organizacjami. Ponadto w pracy zamieszczono próbę podsumowania badań wraz z wnioskami, które być może posłużą do podejmowania konkretnych działań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Karolina Ciechorska-Kulesza Cezary Obracht-Prondzyński Organizacje pozarządowe w Elblągu Ludzie – działania – współpraca z samorządem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Elbląg 2012 Recenzent Dr hab. prof. UG Janusz Erenc Redakcja i łamanie Oficyna Wydawnicza Lidia Ciecierska Korekta Zofia Ciecierska © Copyright by Karolina Ciechorska-Kulesza, Elbląg 2012 © Copyright by Cezary Obracht-Prondzyński, Elbląg 2012 © Copyright by Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg 2012 Wydawca Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg tel. 0-55 239 38 02, fax 0-55 239 38 01 www: euh-e.edu.pl ISBN 978-83-89113-48-1 druk ISBN 978-83-89113-76-4 on-line pdf Wydanie publikacji dofinansował Urząd Miejski w Elblągu Druk i oprawa: Totem s.c., Inowrocław Spis treści Uwagi wstępne Rozdział I 7 METODOLOGIA BADAŃ, ICH REALIZACJA ORAZ DOBÓR RESPONDENTÓW 15 Rozdział II LIDERZY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ELBLĄGU – W KRĘGU DOŚWIADCZEŃ BIOGRAFICZNYCH Problematyczność „pracy społecznej” Motywy, aspiracje i pobudki do aktywności społecznej Początki działalności Bycie liderem Co daje działanie w organizacji – nadzieje, oczekiwania, satysfakcja i… rozczarowania Rozdział III CHARAKTERYSTYKA WŁASNYCH ORGANIZACJI W jakich warunkach i dlaczego powstała organizacja? Krótka charakterystyka stylów działania organizacji Stabilizacja, rozwój czy regres? Cele i formy działalności Kwestia wypełniania podstawowych funkcji przez organizacje Wnętrze organizacji: struktury, decyzje, procedury… 33 33 34 38 40 43 47 47 52 56 60 72 77 6 Spis treści Potrzeby organizacji – najważniejsze problemy, oczekiwane wsparcie z zewnątrz Organizacje uczące się Rozdział IV CZŁONKOWIE ORGANIZACJI – PRACOWNICY – WOLONTARIUSZE Aktywność, działanie i zaangażowanie członków Pracownicy organizacji a problemy biurokratyzacji i etatyzacji Problem wolontariatu Rozdział V ORGANIZACJE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Zaufanie do organizacji Kondycja III sektora w Elblągu Ocena własnej organizacji przez mieszkańców miasta Relacje i współdziałanie między organizacjami pozarządowymi Współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym Kwestia funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Elblągu Problem relacji między sferą polityczną a organizacjami pozarządowymi Rozdział VI RELACJE ORGANIZACJI W ELBLĄGU Z SAMORZĄDEM Modele relacji między rządem a sektorem non profit Ocena współpracy między samorządem a NGO-sami w świetle badań Strategia, zasady współpracy a realia Aspekt finansowy współpracy Samorząd a organizacje, czyli między partnerstwem a klientelizmem Ocena czynnika ludzkiego, czyli kwestia osobistych kontaktów między urzędnikami a działaczami pozarządowymi Procedury grantowe KONKLUZJE 79 85 95 95 103 115 129 129 140 144 146 157 163 173 185 185 188 194 206 210 225 230 245 Sytuacja jest dobra, a przynajmniej nie najgorsza, choć mogłaby być lepsza… 245 BIBLIOGRAFIA WYKAZ TABLIC I RYSUNKÓW 251 257 UWAGI WSTĘPNE Bezpośrednią przesłanką podjęcia prezentowanych tu badań było zaintere- sowanie władz samorządowych Elbląga oceną relacji między samorządem a or- ganizacjami pozarządowymi w kontekście planów związanych z przygotowaniem wieloletniego planu współpracy. Wiązała się z tym oferta przeprowadzenia badań złożona Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. W piśmie Prezydenta Miasta skierowanym 3 lipca 2008 roku do Uczelni odwołano się m.in. do zasady współpracy między władzami samorządowymi a środowiskiem akademickim, słusznie zakładając, że to właśnie badania naukowe winny leżeć u podstaw decy- zji odnoszących się do wybranych fragmentów rzeczywistości społecznej. Pierwszym etapem przygotowań do realizacji projektu badawczego była próba określenia właściwego celu badań. W liście wyjaśniającym pełnomocni- ka ds. organizacji pozarządowych Macieja Pietrzaka z 23 lipca 2008 roku ocze- kiwania związane z badaniami określono następująco: Głównym celem założonego działania jest opracowanie Wieloletniego Pro­ gramu Współpracy (swoistego rodzaju Strategii Współpracy) Elbląskiego Samorządu z  Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie miasta. Programu, który skupiałby w sobie dotychczasowe doświadczenia wynikające ze współdziałania obydwu sektorów i miałby za zadanie wy­ tyczyć ogólne kierunki rozwoju dalszej współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Pracując nad wyżej wymienionym programem, chcemy osiągnąć efekt po­ łączenia istniejących już Zasad Współpracy oraz Strategii Rozwoju Orga­ nizacji Pozarządowych z zapisami Strategii Rozwoju Elbląga. 8 Zakładamy, iż zbudowanie dobrego systemu współpracy będzie elementem, który bez wątpienia wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta. Jednak, aby taki system miał szansę zafunkcjonować, potrzebna jest dogłębna analiza stanu obecnej współpracy oraz potrzeb III sektora jako grupy najbardziej wyczulonej na problemy lokalnej społeczności. I dlatego chcieliby­ śmy, aby punktem wyjścia tego dokumentu były efekty badania (ilościowego i jakościowego) współpracy obydwu sektorów. Kolejne rozwinięcie i uszczegółowienie planowanego zakresu badań zna- lazło się w piśmie z 2 marca 2009 roku: 1. Diagnoza sektora pozarządowego w Elblągu  stan ilościowy (ile jest w Elblągu organizacji pozarządowych, czy ich liczba rośnie, ile nowych organizacji powstało w ciągu ostatnich trzech lat, czym zajmują się organizacje). Zasoby organizacji:  potencjał organizacji (ile organizacji posiada swoje siedziby, jaka część organizacji zatrudnia stałych pracowników, jaka część organizacji pra­ cuje z wolontariuszami, czy organizacje korzystają z nowych technolo­ gii, jaka jest częstotliwość spotkań/prowadzonych działań poszczegól­ nych organizacji);  źródła finansowania (jakie są przychody organizacji, czy organizacje pozyskują środki spoza budżetu miasta Elbląga, czy organizacje organi­ zują zbiórki publiczne, ile organizacji działa tylko w oparciu o składki członkowskie);  partnerstwo (czy organizacje współpracują z innymi podmiotami, czy podejmują działania regionalne, ogólnopolskie, międzynarodowe);  potrzeby organizacji (jakie są najważniejsze problemy organizacji, ja­ kiego wsparcia oczekują, czy korzystały ze wsparcia Centrum Organi­ zacji Pozarządowych, jakie jest zapotrzebowanie organizacji na lokale pod działalność statutową);  wizerunek organizacji (jak oceniają swoje działania organizacje, jakie nastroje panują wśród organizacji, jak organizacje odbierane są przez społeczność lokalną, jaka jest wiedza o organizacjach wśród mieszkań­ ców Elbląga, jak oceniają działania organizacji mieszkańcy, jakich dzia­ łań realizowanych przez organizacje brakuje a jakich jest zbyt wiele);  poziom wiedzy (czy znają prawodawstwo regulujące działalność organi­ zacji współpracy, zasady współpracy organizacji z samorządem lokalnym, czy potrafią zarządzać organizacją, czy prowadzą pełną księgowość). Uwagi wstępne 9 Propozycje metod badawczych: ankiety, indywidualne wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, wywiady telefoniczne, sonda uliczna. 2. Analiza zasad współpracy pomiędzy samorządowymi władzami El- bląga a organizacjami pozarządowymi:  współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi (zakres i for­ my współpracy, częstotliwość współpracy, poziom zadowolenia z  do­ tychczasowej współpracy);  relacje między partnerami (wzajemne postrzeganie, wspólnie podejmo­ wanie inicjatywy, wizerunek partnerów);  poziom wiedzy (znajomość zasad funkcjonowania partnerów, znajo­ mość prawodawstwa, znajomość prawa lokalnego regulującego współ­ pracę obu partnerów);  oczekiwania (wzajemne oczekiwania wobec siebie, wpływ współpracy na rozwój społeczno-gospodarczy miasta, oczekiwania wobec prawa lo­ kalnego regulującego współpracę);  bariery współpracy. Propozycje metod badawczych: badanie dokumentów źródłowych, indywi­ dualne wywiady pogłębione, zogniskowany wywiad grupowy. 3. Stworzenie wieloletniego programu współpracy samorządu miasta Elbląga z organizacjami pozarządowymi na lata 2009–2013. Propozycje metod badawczych: powołanie zespołu, cykl 5–8 spotkań, redak­ cja dokumentu, recenzja, konsultacje społeczne. Jak widać, cele badawcze zostały tu określone nader szeroko przy zastoso- waniu różnorodnych metod badawczych (a w zasadzie cele te wykraczały poza działania o charakterze naukowym). Wskazywały też w pewien sposób zakres potrzeb i oczekiwań poznawczych władz samorządowych. Ponieważ były one m.in. efektem dyskusji i konsultacji w środowisku samorządowo-pozarządo- wym, należało przede wszystkim określić:  co jest możliwe do wykonania przy określonych środkach, możliwo- ściach kadrowych oraz czasowych;  co jest rzeczywiście niezbędne z punktu widzenia celów, jakie stawiają sobie władze miejskie;  co jest konieczne w zestawieniu z dotychczasowym stanem wiedzy (chodziło o to, aby nie powtarzać badań i nie powielać wyników już znanych). Uwagi wstępne 10 Aby wyjaśnić te wątpliwości wykonaliśmy następujące działania:  dokonaliśmy inwentaryzacji dotychczasowych badań nad sektorem organizacji pozarządowych w Elblągu,  zebraliśmy podstawową dokumentację dotyczącą zasad współpracy między samorządem a organizacjami społecznymi,  zorganizowaliśmy 6 marca 2009 roku spotkanie w kręgu osób zain- teresowanych badaniem (badacze, przedstawiciele NGO-sów1 oraz przedstawiciel samorządu), mające na celu dookreślenie potrzeb oraz ustalenie priorytetów badawczych. W wyniku tych działań oraz dyskusji uznaliśmy, że głównym problemem badawczym powinny być dwie kwestie ściśle ze sobą powiązane: 1. Ocena współpracy między władzami miasta i organizacjami pozarzą- dowymi 2. Autowizerunek NGO-sów w  Elblągu (jak organizacje postrzegają same siebie i swoją aktywność w społeczności lokalnej oraz jakie mają wyobrażenie na temat ich oceny ze strony społeczności lokalnej). Wychodząc z  tych przesłanek, sformułowaliśmy pytania i  szczegółowe cele badawcze: 1. Samorząd a organizacje  znajomość procedur, ocena ich funkcjonowania (czy są przestrzega- ne, czy są oceniane jako sprawiedliwe), ocena przyjmowanych priory- tetów, wysokości dofinansowania itd.;  ocena czynnika ludzkiego (kwestia osobistych kontaktów między urzędnikami a działaczami pozarządowymi);  na ile samorząd odpowiada na potrzeby organizacji pozarządowych, sprzyja ich aktywizowaniu (albo blokuje ich działalność);  czy między NGO-sami a samorządem istnieją relacje partnerskie, czy może raczej patronackie (kwestie etatyzacji, biurokratyzacji, uzależ- nienia finansowego itd.)  drażliwy, ale niezwykle ważny, problem relacji między sferą politycz- ną a organizacjami pozarządowymi. 2. Organizacje w społeczności lokalnej 1 NGO – organizacje pozarządowe (skrót od ang. non-governmental organisations). Uwagi wstępne 11  ocena postrzegania własnej kondycji (organizacji własnej, ale przede wszystkim całego środowiska);  czy organizacje są ważne dla funkcjonowania społeczeństwa obywa- telskiego w Elblągu (czy takie społeczeństwo w ogóle funkcjonuje);  kwestia wypełniania podstawowych funkcji przez organizacje;  rola organizacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na po- ziomie lokalnym i ocena kondycje tegoż społeczeństwa w Elblągu. Tak określone cele badawcze wymagały wyboru odpowiedniej metody badawczej oraz procedury. Trzeba jednak przyznać, że w stosunku do planowa- nego pierwotnie przebiegu badań doszło do pewnej korekty. Początkowo przy- jęto bowiem w planowanym badaniu procedurę czterostopniową: a. Etap wstępny: na podstawie dostępnej literatury, materiałów źródło- wych (urzędowych i organizacyjnych) oraz dotychczasowych badań opis sfery pozarządowej w Elblągu i procedur współpracy między or- ganizacjami a samorządem; b. Etap drugi: skonstruowanie narzędzia badawczego (sformułowanie dyspozycji do wywiadów) oraz przeprowadzenie ok. 30 wywiadów pogłębionych z liderami środowiska pozarządowego (25 wywiadów) i przedstawicielami sfery samorządowej (5 wywiadów); c. Etap trzeci: analiza zgromadzonego materiału empirycznego; d. Etap czwarty: przygotowanie raportu z badań (a najlepiej – docelowo – osobnej publikacji poświęconej tematyce badań). Różnica polega na tym, że ostatecznie przeprowadzono 27 wywiadów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a zrezygnowano z wywiadów z przedstawicielami samorządu. Uznano bowiem, że z punktu widzenia celów poznawczych wywiady z liderami środowiska społecznego są istotniejsze, po- nieważ dostarczają pełniejszej informacji o kondycji środowiska i jego auto- wizerunku. Pozwalają też pełniej spojrzeć na obowiązujące procedury – oczy- ma tych, którzy animując życie społeczne muszą się z tymi procedurami na co dzień borykać. Mieliśmy też wątpliwość, co do skuteczności zastosowania przyjętej metody do badań środowiska urzędniczo-politycznego oraz wielkości próby badawczej (nie wykluczamy, że na dalszym etapie badań być może warto będzie do badania postaw i opinii tego środowiska powrócić, ale już przy zasto- sowaniu innej metody). Ponadto wywiady, które przeprowadziliśmy na dwóch etapach badania z przedstawicielami NGO-sów, okazały się na tyle obszerne i wyczerpujące, iż uznaliśmy, że zgromadzony materiał jest wystarczający do odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Uwagi wstępne 12 Pierwsza wersja raportu została przedstawiona władzom miejskim w lu- tym 2010 roku. Po pewnym czasie trafił on do organizacji pozarządowych i stał się przedmiotem środowiskowej dyskusji. Okazją do pełniejszego zaprezento- wania samego badania, jak i wniosków z niego wypływających, był nasz udział w dorocznym spotkaniu organizacji pozarządowych z władzami samorządowy- mi 15 października 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Elblągu2. Było ono dla nas ważne także dlatego, że pojawiły się głosy krytyczne, dotyczące m.in. zakre- su badań, zastosowanej metody czy też wniosków końcowych. Dlatego też ze- brany materiał z wywiadów z liderami wraz z wnioskami, po przedyskutowaniu go z przedstawicielami środowiska pozarządowego i samorządowego oraz po otrzymaniu wartościowych informacji zwrotnych, postanowiliśmy poszerzyć o dwa zogniskowane wywiady grupowe (tzw. fokusy) z liderami NGO-sów, któ- rzy nie brali udziału w pierwszej części badań. Rekrutację przeprowadziliśmy, biorąc pod uwagę wiek przedstawicieli środowiska pozarządowego oraz licz- bę lat w organizacjach. Uczestnikami pierwszego wywiadu byli młodzi ludzie, działający społecznie od kilku lat, głównie w  organizacjach młodzieżowych. Drugą grupę stanowili liderzy z długim stażem, pamiętający czasy organizacji społecznych sprzed akcesji do Unii Europejskiej. Jednocześnie musimy stwierdzić, że w trakcie badania dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy, o które wcale pierwotnie nie zamierzaliśmy pytać i które były poza naszymi głównymi celami badawczymi. Ale taka jest też specyfika przyjętej przez nas metody, bowiem rozmowa kieruje nas w stronę spraw istot- nych z punktu widzenia respondenta, a nie koncentruje się wyłącznie na tych aspektach, które wydają się być ważne dla badającego. W przeprowadzonych wywiadach znalazły się więc informacje dotyczące doświadczeń biograficznych, życiowych zawodów i radości, przeżyć i reflek- sji… Ponadto refleksje dotyczące stosunków wewnątrz sektora pozarządowego. Wreszcie nie tylko opinie o relacjach z samorządem, ale także ze społeczeństwem elbląskim. Pytaliśmy bowiem o własne wyobrażenie o tym, jak poszczególne organizacje oraz cały sektor są oceniane przez elblążan, dzięki czemu stworzy- liśmy swoisty obraz „jaźni odzwierciedlonej”. A przy tym skonfrontowaliśmy to z  najnowszymi badaniami na temat zaufania do organizacji społecznych w dużych miastach (w tym w Elblągu). Staraliśmy się też odnosić do strategii 2 Wnioski końcowe zostały także opublikowane: K.  Ciechorska-Kulesza, C.  Obracht- Prondzyński, Wnioski raportu z badania „Organizacje pozarządowe w Elblągu”. Ludzie – działania – współpraca z samorządem, [w:] Obserwatorium ekonomii społecznej na Warmii i  Mazurach. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne partnerstwa lo­ kalne, red. P. Pniewski, A. Jachimowicz, J. Prokopowicz, A. Wiśniewska, Elbląg 2011, s. 157–161. Uwagi wstępne 13 rozwoju NGO-sów w Elblągu, pytając o kondycję sektora, ale charakterystyczne, że w naszych rozmowach niemal nikt się do niej nie odniósł (ani pozytywnie, ani negatywnie). Dużo wypowiedzi odnosiło się do problemu wolontariatu, które- go to problemu pierwotnie wcale nie zamierzaliśmy poruszać. A jednak okazało się, że jest to jeden z najważniejszych obszarów aktywności organizacji i… jedna z największych ich bolączek. Wniosek jest jeden – na wzór badań zrealizowanych w Gdańsku – warto byłoby przeprowadzić podobne w Elblągu, pytając nie tylko o aktywność wolontariacką mieszkańców miasta, ale także o istniejący tu poten- cjał (chęci zaangażowania w pracę wolontariacką)3. Mając tak bogaty i różnorodny materiał w ręku, postanowiliśmy wykorzy- stać go maksymalnie, nawet za cenę poszerzenia czy też modyfikacji niektórych pierwotnych celów i  problemów badawczych4. Dzięki temu wydaje się nam, że uzyskaliśmy nieco pełniejszy obraz elbląskiego środowiska pozarządowego. Jednym słowem jest to ładny kawałek opowieści o Elblągu doby transformacji, a nie tylko o organizacjach. Są tu bowiem także informacje o społeczeństwie, o strukturze społecznej, o funkcjonowaniu elit, ale i o uprzedzeniach, nieufno- ści, podziałach środowiskowych… Zobaczyliśmy też – mimo deklarowanych problemów, trudności itd. – ogromne zaangażowanie w różnorodne przedsię- wzięcia: sportowe, kulturalne, samopomocowe i socjalne, edukacyjne, opiekuń- cze, interwencyjne… Za tymi opowieściami liderów i animatorów kryje się au- tentyczna praca dziesiątek wolontariuszy, członków stowarzyszeń, sympatyków, kooperantów… Praca skierowana na pomoc równie wielu osobom, na angażo- wanie i mobilizowanie, na animowanie różnych zdarzeń, na budowanie spo- łecznych więzi, na wspieranie i angażowanie młodych itd. I choć nasi rozmówcy nie ukrywali, że są problemy, bariery i kłopoty w prowadzeniu działalności spo- łecznej, a myśmy tych wątków nie tylko nie pomijali, ale wręcz je wybijaliśmy na plan pierwszy, ponieważ poniższy raport ma służyć przede wszystkim poprawie sytuacji, to jednocześnie jesteśmy pod wrażeniem aktywności, którą dane nam było opisać. Zrobiliśmy te badania z prawdziwą przyjemnością. Jednocześnie mamy świadomość, że czas nieubłaganie płynie… Od mo- mentu przeprowadzenia badań minęło blisko dwa lata, które przyniosły zmiany 3 4 A. Buczyńska, P. Buczyński, M. Dębski, B. Kisiel, Potencjał wolontarystyczny mieszkań­ ców w Trójmieście, Gdańsk 2009, wyd. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Chcemy przy tym podkreślić, że obydwoje autorów tego opracowania ma za sobą różnorodne doświadczenia z działalności pozarządowej. Stąd też w trakcie badań, przy ich opracowaniu oraz pisaniu raportu mogliśmy i często sięgaliśmy do własnych spostrzeżeń. Równocześnie z racji znajomości ruchu pozarządowego „od wewnątrz” jesteśmy przekonani o wartości pozyskanych materiałów i konieczności ich pełnego wykorzystania. Uwagi wstępne 14 także w środowisku samorządowym Elbląga (zmiana na stanowisku prezydenta miasta, nowa Rada Miejska itd.). W pewnej więc mierze nasze wnioski będą mia- ły charakter historyczny, ale z drugiej strony mogą one być wskazówką dla no- wych władz, jak można i powinno się układać relacje ze środowiskiem organizacji pozarządowych, jakie są jego podstawowe bolączki, oczekiwania, aspiracje… Całość opracowania składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym omó- wiono kwestie metodologiczne – wybór metody i jej specyfikę, dobór respon- dentów oraz problemy związane z  prowadzonymi badaniami. W  rozdziale drugim przedstawiono doświadczenia biograficzne liderów środowiska poza- rządowego, ich motywacje, doświadczenia, postrzeganie własnej roli itd. Roz- dział trzeci poświęcono charakterystyce własnych organizacji przez liderów, w kontekście szerszej wiedzy o organizacjach społecznych nie tylko w Elblągu. Czwarty rozdział traktuje o członkach organizacji, ich aktywności i postawach, o pracownikach oraz o wolontariuszach. Z kolei rozdział piąty dotyczy skom- plikowanych relacji między organizacjami a  społecznością lokalną. Tu także znalazły się pytania dotyczące oceny społeczeństwa obywatelskiego w Elblągu. I wreszcie rozdział szósty, niewątpliwie najważniejszy, poświęcono kwestiom relacji między samorządem a organizacjami. Ponadto w pracy zamieszczono próbę podsumowania badań wraz z wnioskami, które być może posłużą do po- dejmowania konkretnych działań. Na końcu chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wsparli nas w re- alizacji badania: respondentom za to, że wyrazili chęć do rozmowy i uczestnic- twa w badaniu, władzom miasta za to, że uznały takie badanie za celowe i po- trzebne, Maciejowi Pietrzakowi za wsparcie, kooperację i życzliwą atmosferę, władzom EUH-E za chęć patronowania badaniom i wszystkim innym osobom, które m.in. dostarczały nam niezbędnych informacji i ułatwiały poruszanie się w świecie elbląskich organizacji pozarządowych. Uwagi wstępne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Organizacje pozarządowe w Elblągu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: