Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00495 014107 11055702 na godz. na dobę w sumie
Organy ochrony prawnej. Orzecznictwo - ebook/pdf
Organy ochrony prawnej. Orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 273
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2393-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jesat indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację.

Prezentowany zbiór orzecznictwa dotyczący organów prawnych opisuje przede wszystkim prawa i obowiązki związane z naczelnymi organami administracji państwowej. Opracowanie zawiera również orzeczenia dotyczące poszczególnych rodzajów sądownictwa, prokuratury oraz prawniczych samorządów zawodowych. Autor starał się również przedstawić najważniejsze orzeczenia dotyczące służb mundurowych, biorą pod uwagę ich uprawnienia oraz stosunek służbowy funkcjonariusza. Powyższy zbiór może być bardzo pomocny studentom, aplikantom oraz urzędnikom organów administracji rządoweji samorządowej.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka Organy ochrony prawnej Orzecznictwo Michał Rojewski C.H. Beck Spis tre(cid:287)ci Przedmowa ............................................................................................ IX Wykaz skrótów ...................................................................................... XI Rozdział I. S(cid:261)downictwo powszechne ................................................. 1. Zakres kognicji prezesa s(cid:261)du ....................................................... 2. Przyczyny odwoławcze w post(cid:266)powaniu o wykroczenia 1 1 – niewła(cid:286)ciwa obsada s(cid:261)du .......................................................... 3. Powołanie s(cid:266)dziego – dopuszczalno(cid:286)ć odwołania od uchwały Krajowej Rady S(cid:261)downictwa ...................................................... Rozdział II. S(cid:261)downictwo administracyjne ........................................ 4. Dopuszczalno(cid:286)ć odmowy zastosowania przez s(cid:261)d aktu wykonawczego ............................................................................ 5. Odmowa zastosowania przez s(cid:261)d niekonstytucyjnego aktu wykonawczego ............................................................................ 6. Skład s(cid:266)dziowski ......................................................................... 7. Skład WSA – delegowanie s(cid:266)dziego WSA i przeniesienie s(cid:266)dziego NSA .............................................................................. Rozdział III. Prokuratura .................................................................... 8. Stan spoczynku ............................................................................ 9. Status prawny prokuratury .......................................................... 10. Zajmowanie przez prokuratora stanowiska po uko(cid:276)czeniu 65 lat ............................................................................................ 11. Zakaz ograniczenia wypłaty wynagrodzenia .............................. 12. Okre(cid:286)lenie pracodawcy asesora prokuratorskiego ...................... 13. Opinia organu samorz(cid:261)du prokuratorskiego ............................... Rozdział IV. Policja ............................................................................... 14. Przekroczenie uprawnie(cid:276) przez policjanta .................................. 15. Przeniesienie policjanta bez jego zgody na inne stanowisko słu(cid:298)bowe ...................................................................................... 16. S(cid:261)dowo-administracyjna kontrola udzielenia zezwolenia na podj(cid:266)cie przez policjanta zaj(cid:266)cia zarobkowego poza słu(cid:298)b(cid:261) .. Rozdział V. Stra(cid:298) graniczna ................................................................. 17. Kryterium wymierzania kary dyscyplinarnej .............................. 3 3 5 5 8 10 12 14 14 15 17 19 22 24 26 26 29 31 32 32 V Spis tre(cid:286)ci 18. Uprawnienia funkcjonariusza w zakresie roszcze(cid:276) pracowniczych ............................................................................. 19. Składniki post(cid:266)powania dysyplinarnego .................................... 20. Czas wolny od słu(cid:298)by .................................................................. 21. Delegowanie funkcjonariusza ..................................................... 22. Uprawnienia funkcjonariusza w post(cid:266)powaniu dyscyplinarnym Rozdział VI. Adwokatura ..................................................................... 23. Immunitet adwokacki .................................................................. 24. Wpis na list(cid:266) adwokatów ............................................................. 25. Wpis na list(cid:266) adwokatów – funkcjonariusza policji .................... 26. Przesłanki odmowy wpisu na list(cid:266) adwokatów ........................... 27. Nadzór Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci nad samorz(cid:261)dem adwokackim ................................................................................. 28. Wpis na list(cid:266) adwokatów – uprawnienia radcy prawnego nabyte w Niemczech ............................................................................... 29. Zasady formułowania pyta(cid:276) na aplikacj(cid:266) adwokack(cid:261) ................. Rozdział VII. Radcy prawni ................................................................. 30. Radca prawny – działalno(cid:286)ć gospodarcza ................................... 31. Zakres uprawnie(cid:276) radcy prawnego w post(cid:266)powaniu karnym ..... 32. Uprawnienia aplikanta radcowskiego ......................................... 33. Przesłanki wpisu na list(cid:266) radców prawnych ................................ 34. Praca w organach wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci .............................. 35. Odwołanie od wyników egzaminu na aplikacj(cid:266) .......................... 36. Ustalenie wyników egzaminu na aplikacj(cid:266) radcowsk(cid:261) – 33 38 43 44 46 47 47 48 50 54 57 74 77 81 81 83 85 88 89 93 96 uchwała komisji egzaminacyjnej ................................................. Rozdział VIII. Notariat ......................................................................... 98 37. Funkcje notariusza ....................................................................... 98 38. Zasady reguluj(cid:261)ce prac(cid:266) notariusza ............................................. 100 39. Dokonanie czynno(cid:286)ci poza kancelari(cid:261) ........................................ 101 40. Maksymalne stawki taksy notarialnej ......................................... 103 41. Taksa notarialna ........................................................................... 105 42. Opłata s(cid:261)dowa za wpis do ksi(cid:266)gi wieczystej ............................... 108 43. Zmiana siedziby kancelarii notarialnej ....................................... 111 44. Przesłanki odmowy powołania na notariusza ............................. 115 45. Brak uprawnie(cid:276) do kontroli kwalifikacji kandydatów na notariusza ................................................................................ 115 46. Brak ogranicze(cid:276) ilo(cid:286)ciowych w zakresie dost(cid:266)pu do kancelarii . 116 47. R(cid:266)kojmia wykonywania zawodu ................................................ 117 48. Zakaz dodatkowej weryfikacji kandytata na notariusza ............. 118 49. Ograniczone mo(cid:298)liwo(cid:286)ci samorz(cid:261)du zawodowego ..................... 121 50. Obowi(cid:261)zek posiadania wykształcenia prawniczego ................... 124 51. Zakres uprawnie(cid:276) organów samorz(cid:261)du notarialnego .................. 125 VI Spis tre(cid:286)ci 52. Obowi(cid:261)zek zło(cid:298)enia (cid:286)lubowania ................................................. 126 53. Odwołanie notariusza .................................................................. 127 54. Zgoda na dodatkow(cid:261) prac(cid:266) notariusza ........................................ 128 55. Obowi(cid:261)zki rady izby notarialnej ................................................. 130 56. Wysoko(cid:286)ć taksy notarialnej ......................................................... 131 57. Konstrukcja uchwały rady izby notarialnej ................................. 134 58. Zakres kompetencji Krajowej Rady Notarialnej ......................... 136 59. Nadzór nad notariuszami ............................................................. 137 60. Odpowiedzialno(cid:286)ć notariusza za szkod(cid:266) ..................................... 139 61. Niewa(cid:298)no(cid:286)ć aktu notarialnego .................................................... 140 62. Odwołanie notariusza .................................................................. 141 63. Obowi(cid:261)zek organizowania aplikacji notarialnej ......................... 142 64. Procedura powołania asesora ...................................................... 143 65. Odmowa dokonania czynno(cid:286)ci notarialnej ................................. 144 66. Kontraktowa odpowiedzialno(cid:286)ć notariusza ................................. 147 67. Sporz(cid:261)dzenie aktu po(cid:286)wiadczenia dziedziczenia po (cid:286)mierci spadkobiercy ................................................................................ 151 Rozdział IX. Rzecznicy patentowi ....................................................... 154 68. Uprawnienia rzecznika patentowego – wyga(cid:286)ni(cid:266)cie prawa z rejestracji znaku towarowego ................................................... 154 69. Rzecznik patentowy jako pełnomocnik w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji .............................................................. 156 70. Rejestracja znaku towarowego na rzecz kancelarii rzeczników patentowych ................................................................................. 159 71. Delegacja ustawowa w sprawie wydania rozporz(cid:261)dzenia o konkursach na aplikacj(cid:266) ............................................................ 171 Rozdział X. Komornicy s(cid:261)dowi ............................................................ 178 72. Ocena prawna decyzji w przedmiocie powołania na stanowisko komornika s(cid:261)dowego ................................................................... 178 73. Konstytucyjno(cid:286)ć przepisu o odpowiedzialno(cid:286)ci komornika za wyrz(cid:261)dzon(cid:261) szkod(cid:266) ...................................................................... 184 74. Osobista odpowiedzialno(cid:286)ć komornika za szkody wyrz(cid:261)dzone przy wykonywaniu obowi(cid:261)zków ................................................. 190 75. Odpowiedzialno(cid:286)ć odszkodowawcza komornika ........................ 191 76. Wynagrodzenie zast(cid:266)pcy komornika ........................................... 193 77. Obowi(cid:261)zek uzupełnienia wykształcenia ...................................... 197 Rozdział XI. Kuratorzy s(cid:261)dowi ........................................................... 206 78. Obowi(cid:261)zki słu(cid:298)bowe i odpowiedzialno(cid:286)ć dyscyplinarna kuratora s(cid:261)dowego zawodowego ................................................. 206 79. Stosunek słu(cid:298)bowy kuratora s(cid:261)dowego ....................................... 207 80. Rozwi(cid:261)zanie pracy z kuratorem zawodowym ............................. 209 81. Wynagrodzenie kuratora .............................................................. 211 VII Spis tre(cid:286)ci 82. Zadania kuratora s(cid:261)dowego ......................................................... 215 Rozdział XII. Agencja Bezpiecze(cid:276)stwa Wewn(cid:266)trznego i Agencja Wywiadu ................................................................................................ 216 83. Szczególny tryb przeniesienia funkcjonariuszy ABW do dyspozycji Szefa ABW ........................................................... 216 84. Termin rozwi(cid:261)zania stosunku słu(cid:298)bowego z funkcjonariuszem wskutek zniesienia UOP .............................................................. 219 85. Uprawnienia pracownicze zwi(cid:261)zane z rodzicielstwem funkcjonariuszy słu(cid:298)b bezpiecze(cid:276)stwa ........................................ 222 Rozdział XIII. Prokuratoria Generalna Skarbu Pa(cid:276)stwa ................ 229 86. Zast(cid:266)pstwo procesowe Skarbu Pa(cid:276)stwa w sprawach o roszczenia pracownicze; nieterminowy charakter pracy asesora s(cid:261)dowego ........................................................................ 229 87. Wył(cid:261)czne zast(cid:266)pstwo procesowe Skarbu Pa(cid:276)stwa przez Prokuratori(cid:266) Generaln(cid:261) Skarbu Pa(cid:276)stwa ..................................... 230 88. Wył(cid:261)czne zast(cid:266)pstwo Skarbu Pa(cid:276)stwa przez Prokuratori(cid:266) Generaln(cid:261) w post(cid:266)powaniu przed S(cid:261)dem Najwy(cid:298)szym .............. 232 89. Za(cid:298)alenie do S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego sporz(cid:261)dzone i wniesione w imieniu Skarbu Pa(cid:276)stwa przez radc(cid:266) prawnego ...................... 235 Rozdział XIV. Rzecznik Praw Obywatelskich .................................... 239 90. Uprawnienia procesowe .............................................................. 239 91. Zakaz przekazywania sprawy ...................................................... 240 92. Uprawnienie Rzecznika Praw Obywatelskich do wszcz(cid:266)cia i uczestniczenia w post(cid:266)powaniu administracyjnym ................... 243 Indeks rzeczowy .................................................................................... 247 Indeks chronologiczny orzecze(cid:276) .......................................................... 251 VIII Przedmowa Zbiór orzecznictwa dotycz(cid:261)cy organów ochrony prawnej został opracowany przede wszystkim z my(cid:286)l(cid:261) o studentach wydziałów prawa i administracji oraz aplikantach pragn(cid:261)cych pogł(cid:266)bić i usystematyzować wiedz(cid:266) z zakresu funkcjo- nowania s(cid:261)downictwa, prokuratury oraz słu(cid:298)b mundurowych. Przedmiotowy zbiór b(cid:266)dzie równie(cid:298) przydatny dla praktyków – adwokatów, radców prawnych, s(cid:266)dziów, prokuratorów i notariuszy, a tak(cid:298)e pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej. Prezentowane w niniejszym zbiorze orzeczenia obejmuj(cid:261) wyroki i postano- wienia Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego i Wojewódzkich S(cid:261)dów Admini- stracyjnych, a tak(cid:298)e S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego i Trybunału Konstytucyjnego. Ich wybór był samodzieln(cid:261) decyzj(cid:261) autora, bior(cid:261)cego pod uwag(cid:266) przydatno(cid:286)ć dydaktyczn(cid:261) i praktyczn(cid:261) danych rozstrzygni(cid:266)ć. Ka(cid:298)de z orzecze(cid:276) jest opatrzone krótkim hasłem tematycznym. Nast(cid:266)pnie wskazany jest rodzaj tego orzeczenia, s(cid:261)d, który je wydał, data, sygnatura oraz miejsce publikacji. Przy orzeczeniu wskazana jest teza oraz streszczenie rozu- mowania s(cid:261)du. Informacja, (cid:298)e orzeczenie jest niepublikowane oznacza, (cid:298)e nie było ono dotychczas publikowane w wersji drukowanej. Jako autor chciałbym zło(cid:298)yć serdeczne podzi(cid:266)kowania wszystkim osobom, które udzieliły mi cennych wskazówek przy opracowaniu niniejszego zbioru, w szczególno(cid:286)ci moim kole(cid:298)ankom i kolegom z pracy oraz moim studentom. Warszawa, stycze(cid:276) 2011 r. Dr Michał Rojewski IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne BezpWewnU .............. ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpiecze(cid:276)stwa Wewn(cid:266)trznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) BORU ........................ ustawa z 16.3.2001 r. o Biurze Ochrony Rz(cid:261)du (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 ze zm.) DziałGospU ............... z 23.12.1988 r. ustawy o działalno(cid:286)ci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) EtykaNot .................... uchwała Nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z 12.12.1997 r. – Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza (Korporacja Notarialna Nr 1, poz. 19) InfPublU .................... ustawa z 6.9.2001 r. o dost(cid:266)pie do informacji publicznej (Dz.U. KC ............................. Kodeks cywilny Nr 112, poz. 1198 ze zm.) KK .............................. Kodeks karny KomSEgzU ................ ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach s(cid:261)dowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) Konstytucja RP .......... ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP ............................... Kodeks pracy KPA ............................ Kodeks post(cid:266)powania administracyjnego KPC ........................... Kodeks post(cid:266)powania cywilnego KPK ........................... Kodeks post(cid:266)powania karnego KPW .......................... Kodeks post(cid:266)powania w sprawach o wykroczenia KRSU ........................ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S(cid:261)dowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSCU ........................ ustawa z 13.6.1967 r. o kosztach s(cid:261)dowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) KurS(cid:261)dU ................... ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach s(cid:261)dowych (Dz.U. Nr 98, KW ............................ Kodeks wykrocze(cid:276) poz. 1071 ze zm.) XI Wykaz skrótów LustrU ....................... ustawa z 11.4.1997 r. o ujawnieniu pracy lub słu(cid:298)by w orga- nach bezpiecze(cid:276)stwa pa(cid:276)stwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełni(cid:261)cych funkcje publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 ze zm.) NSAU ......................... ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym S(cid:261)dzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) OchrKonkurU ........... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) Pa(cid:276)StrPo(cid:298)U ............... ustawa z 24.8.1991 r. o Pa(cid:276)stwowej Stra(cid:298)y Po(cid:298)arnej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) PolU .......................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) PracUrzPU ................ ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urz(cid:266)dów pa(cid:276)stwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PrAdw ....................... ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrNot ......................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) ProkGenSPU ............. ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa(cid:276)stwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) ProkU ........................ ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrPostSAdm .............. ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrUSAdm .................. ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) PrUSP ........................ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrWłPrzem ................ ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własno(cid:286)ci przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrGosp ....................... ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalno(cid:286)ci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) RadPrU ...................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) RPOU ........................ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) RzPatU ...................... ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, poz. 509 ze zm.) SGU ........................... ustawa z 12.10.1990 r. o Stra(cid:298)y Granicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.) SwobGospU .............. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno(cid:286)ci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) SW(cid:297)ZU ..................... ustawa z 11.9.2003 r. o słu(cid:298)bie wojskowej (cid:298)ołnierzy zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 ze zm.) XII Wykaz skrótów TNotR ....................... rozporz(cid:261)dzenie z 28.6.2004 r. Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) TKU .......................... ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) TWE .......................... Traktat ustanawiaj(cid:261)cy Wspólnot(cid:266) Europejsk(cid:261) z 25.3.1957 r. (Dz.Urz. UE C 1992, Nr 224, s. 1) ZNKU ...................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZnTowU .................... ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) 2. Organy orzekaj(cid:261)ce ETS ........................... Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci NSA ........................... Naczelny S(cid:261)d Administracyjny SA .............................. S(cid:261)d Apelacyjny SN ............................. S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy TK ............................. Trybunał Konstytucyjny WSA .......................... Wojewódzki S(cid:261)d Administracyjny 3. Czasopisma Biul. SN ..................... Biuletyn S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw MoP ........................... Monitor Prawniczy MoPr ......................... Monitor Prawa Pracy ONSA ........................ Orzecznictwo Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego ONSAiWSA .............. Orzecznictwo Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego i Wojewódz- kich S(cid:261)dów Administracyjnych OSA ........................... Orzecznictwo S(cid:261)dów Apelacyjnych OSNAPiUS ............... Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego. Zbiór Urz(cid:266)dowy. Izba Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych (od 1.7.1994 r.) OSNC ........................ Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna OSNCP ...................... Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna, Pracy i Ubez- piecze(cid:276) Społecznych OSNKW .................... Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Karna i Izba Wojskowa OSP ........................... Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich OTK .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ...................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria A OTK-B ...................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria B Pal. ............................ Palestra PiP ............................. Pa(cid:276)stwo i Prawo Prok. i Pr. ................... Prokuratura i Prawo Prok. i Pr. – wkł. ........ Prokuratura i Prawo – wkładka XIII Wykaz skrótów Przeg. S(cid:261)d. ................ Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy Przeg. Orz. SN .......... Przegl(cid:261)d Orzecznictwa S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego R. Pr. .......................... Radca Prawny Wok. .......................... Wokanda Zb. Urz. ..................... Zbiór Urz(cid:266)dowy 5. Inne ABW ......................... Agencja Bezpiecze(cid:276)stwa Publicznego art. ............................. artykuł AW ............................ Agencja Wywiadu etc. ............................. i tak dalej GIODO ...................... Generalny Inspektor Danych Osobowych lit. .............................. litera m.in. .......................... mi(cid:266)dzy innymi MSWiA ..................... Minister Spraw Wewn(cid:266)trznych i Administracji nast. ........................... nast(cid:266)pny (-a, -e) niepubl. ...................... niepublikowany (-a, -e) Nr .............................. numer NRA .......................... Naczelna Rada Adwokacka pkt ............................. punkt por. ............................ porównaj poz. ............................ pozycja r. ................................ rok red. ............................ redakcja s. ................................ strona (-y) S.A. ........................... spółka akcyjna t. ................................ tom (-y) tekst jedn. .................. tekst jednolity tj. ............................... to jest tzn. ............................. to znaczy ust. ............................. ust(cid:266)p w zw. ......................... w zwi(cid:261)zku wyr. ............................ wyrok z. ................................ zeszyt zd. .............................. zdanie ze zm. ........................ ze zmianami zob. ............................ zobacz XIV Rozdział I. S(cid:262)downictwo powszechne (ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów powszechnych, Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) 1. Zakres kognicji prezesa s(cid:262)du Wyrok NSA z 16.12.2005 r., OSK 1782/04 (Niepubl.) W my(cid:286)l art. 22 § 1 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), to prezes s(cid:261)du kieruje s(cid:261)dem, reprezentuje go na zewn(cid:261)trz i jednocze(cid:286)nie pełni czynno(cid:286)ci z zakresu administracji s(cid:261)dowej. Ten wi(cid:266)c organ wła(cid:286)ciwy jest do załatwienia spraw obj(cid:266)tych ustaw(cid:261) z 6.9.2001 r. o dost(cid:266)pie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przez udzielanie informacji i wydawanie decyzji. Uzasadnienie • • • W my(cid:286)l przepisów ustawy, udost(cid:266)pnienie informacji publicznej nast(cid:266)puje w drodze czynno(cid:286)ci (art. 7, 10–11 i 13) lub w przypadku odmowy udost(cid:266)p- nienia – w drodze decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1). Sposób działania organu w przypadku czynno(cid:286)ci okre(cid:286)la ustawa, a z jej uregulowania wynika, (cid:298)e maj(cid:261) one charakter czynno(cid:286)ci materialno-technicznych, natomiast w przy- padku decyzji, przepis art. 16 ust. 2 odsyła wprost do stosowania przepisów Kodeksu post(cid:266)powania administracyjnego. Sposób działania s(cid:261)du jako organu władzy, jego struktur(cid:266) i kompetencje or- ganów okre(cid:286)la ustawa z 24.7.2001 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), za(cid:286) w zakresie orzekania – ustawy okre(cid:286)la- j(cid:261)ce poszczególne procedury s(cid:261)dowe. Do spraw udost(cid:266)pniania informacji maj(cid:261) zastosowanie przepisy procedury administracyjnej, a wi(cid:266)c kompetencje do podejmowania czynno(cid:286)ci w tych sprawach b(cid:266)dzie mieć nie cały s(cid:261)d rejonowy lub okr(cid:266)gowy wchodz(cid:261)cy w skład s(cid:261)downictwa powszechnego, lub poszczególne składy orzekaj(cid:261)ce, wła(cid:286)ciwe do wykonywania wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci przez rozpoznawanie 1 Rozdział I. S(cid:261)downictwo powszechne spraw, lecz taki organ, który wykonuje czynno(cid:286)ci z zakresu kierowania i ad- ministrowania s(cid:261)dem. W my(cid:286)l art. 22 § 1 PrUSP, to prezes s(cid:261)du kieruje s(cid:261)dem, reprezentuje go na zewn(cid:261)trz i jednocze(cid:286)nie pełni czynno(cid:286)ci z zakresu administracji s(cid:261)dowej. Ten wi(cid:266)c organ wła(cid:286)ciwy jest do załatwienia spraw obj(cid:266)tych ustaw(cid:261) o dost(cid:266)pie do informacji publicznej przez udzielanie informacji i wydawanie decyzji. W sprawach skarg na bezczynno(cid:286)ć, uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c skarg(cid:266), zgodnie z art. 149 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dami administracyj- nymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), s(cid:261)d zobowi(cid:261)zuje organ do wydania w okre(cid:286)lonym terminie aktu lub podj(cid:266)cia czynno(cid:286)ci. Rozstrzygni(cid:266)cie Wojewódzkiego S(cid:261)du Administracyjnego zobowi(cid:261)zuj(cid:261)ce konkretny organ, czyli Prezesa S(cid:261)du, uprawnionego w my(cid:286)l przytoczonych wcze(cid:286)niej przepisów do podejmowania czynno(cid:286)ci w tych sprawach, nie na- ruszało art. 25 § 2, jak równie(cid:298) art. 58 § 1 pkt 5 PrPostSAdm, bowiem nie zachodziła przesłanka braku zdolno(cid:286)ci s(cid:261)dowej, za(cid:286) wyst(cid:266)puj(cid:261)cy jako strona przeciwna w stosunku do skar(cid:298)(cid:261)cego Prezes S(cid:261)du Okr(cid:266)gowego, posiadał zdolno(cid:286)ć procesow(cid:261). Wojewódzki S(cid:261)d Administracyjny prawidłowo wi(cid:266)c zastosował przepis art. 1 ust. 1 PrPostAdm stanowi(cid:261)cy, (cid:298)e ka(cid:298)da informacja o sprawach publicznych stanowi informacj(cid:266) publiczn(cid:261) w rozumieniu ustawy i podlega udost(cid:266)pnieniu na zasadach okre(cid:286)lonych w ustawie i przyj(cid:261)ł, (cid:298)e odnosi si(cid:266) ona tak(cid:298)e do s(cid:261)du jako organu władzy (art. 4 ust. 1 pkt 1), a obowi(cid:261)zek udost(cid:266)pnienia dotyczy zarówno orzeczenia s(cid:261)du, mieszcz(cid:261)c si(cid:266) w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, jak i tre(cid:286)ci o(cid:286)rodka odwoławczego, o czym stanowi art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy. Z przepisu art. 1 ust. 2 InfPublU wynika, i(cid:298) przepisy tej ustawy nie naruszaj(cid:261) przepisów innych ustaw okre(cid:286)laj(cid:261)cych odmienne zasady i tryb dost(cid:266)pu do in- formacji publicznych. Wydaj(cid:261)c zaskar(cid:298)ony wyrok S(cid:261)d I instancji nie naruszył tego przepisu przyjmuj(cid:261)c, i(cid:298) w tej sprawie nie b(cid:266)d(cid:261) miały zastosowania prze- pisy Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego oraz przepisy rozporz(cid:261)dzenia Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 19.11.1987 r. – Regulamin wewn(cid:266)trznego urz(cid:266)dowania s(cid:261)dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.). Przepisy te odnosz(cid:261) si(cid:266) bowiem do kwestii udost(cid:266)pnienia akt stronom i uczestnikom post(cid:266)powania, jak równie(cid:298) mo(cid:298)liwo(cid:286)ci udost(cid:266)pnienia ich innym osobom. Jest to jednak(cid:298)e odmienny tryb, do którego b(cid:266)d(cid:261) miały zastosowanie przepisy wy(cid:298)ej przytoczonych aktów prawnych. Dodać nale(cid:298)y, i(cid:298) do czasu wej(cid:286)cia w (cid:298)ycie ustawy z 6.9.2001 r. tylko te przepisy mogły mieć zastosowanie przy udost(cid:266)pnianiu informacji o tre(cid:286)ci zapadłych orzecze(cid:276) lub tocz(cid:261)cych si(cid:266) post(cid:266)powaniach. Z chwil(cid:261) wej(cid:286)cia w (cid:298)ycie ustawy o dost(cid:266)pie do informacji publicznej, sytuacja prawna w tej kwestii uległa zmianie i je(cid:298)eli informacja ma charakter informacji publicznej, a domaga si(cid:266) jej udost(cid:266)pnienia podmiot nieb(cid:266)d(cid:261)cy uczestnikiem post(cid:266)powania, zastosowanie maj(cid:261) przepisy ustawy o dost(cid:266)pie do informacji publicznej. • • • • • 2 Rozdział I. S(cid:261)downictwo powszechne 2. Przyczyny odwoławcze w post(cid:267)powaniu o wykroczenia – niewła(cid:287)ciwa obsada s(cid:262)du Wyrok SN z 27.10.2006 r., IV KK 240/06 (OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 2061) 1. Stosownie do tre(cid:286)ci art. 46 PrUSP, s(cid:266)dzia s(cid:261)du rejonowego delegowany do orzekania w s(cid:261)dzie okr(cid:266)gowym, nie mo(cid:298)e przewodniczyć składowi s(cid:261)du orzekaj(cid:261)- cego w trybie post(cid:266)powania odwoławczego. 2. Je(cid:298)eli apelacj(cid:266) od wyroku s(cid:261)du rejonowego rozpoznał s(cid:261)d okr(cid:266)gowy w skła- dzie jednoosobowym, któremu przewodniczył s(cid:266)dzia s(cid:261)du rejonowego, dochodzi do uchybienia opisanego w art. 104 § 1 pkt 2 KPW w postaci nienale(cid:298)ytej obsady s(cid:261)du, którego konsekwencj(cid:261) jest konieczno(cid:286)ć uchylenia zaskar(cid:298)onego orzeczenia niezale(cid:298)nie od granic zaskar(cid:298)enia, podniesionych zarzutów i wpływu uchybienia na tre(cid:286)ć orzeczenia. Uzasadnienie • • Stosownie do tre(cid:286)ci art. 46 PrUSP, s(cid:266)dzia s(cid:261)du rejonowego delegowany do orzekania w s(cid:261)dzie okr(cid:266)gowym, nie mo(cid:298)e przewodniczyć składowi s(cid:261)du orze- kaj(cid:261)cego w trybie post(cid:266)powania odwoławczego (por. wyr. SN z 22.11.2001 r., IV KKN 393/97, niepubl.). Apelacj(cid:266) od wyroku S(cid:261)du Rejonowego rozpoznał S(cid:261)d Okr(cid:266)gowy w skła- dzie jednoosobowym, któremu przewodniczył s(cid:266)dzia S(cid:261)du Rejonowego. Doszło wi(cid:266)c do uchybienia opisanego w art. 104 § 1 pkt 2 KPW w postaci nienale(cid:298)ytej obsady s(cid:261)du, którego konsekwencj(cid:261) jest konieczno(cid:286)ć uchylenia zaskar(cid:298)onego orzeczenia niezale(cid:298)nie od granic zaskar(cid:298)enia, podniesionych zarzutów i wpływu uchybienia na tre(cid:286)ć orzeczenia. 3. Powołanie s(cid:267)dziego – dopuszczalno(cid:287)ć odwołania od uchwały Krajowej Rady S(cid:262)downictwa Postanowienie SN z 7.12.2005 r., III KRS 7/05 (OSNAPiUS 2006, Nr 21–22, poz. 343) Niedopuszczalne jest odwołanie do S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego od uchwały Krajowej Rady S(cid:261)downictwa w przedmiocie nieprzedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na stanowisko s(cid:266)dziego. 3 Rozdział I. S(cid:261)downictwo powszechne Uzasadnienie Z obowi(cid:261)zuj(cid:261)cego porz(cid:261)dku prawnego obejmuj(cid:261)cego w pierwszym rz(cid:266)dzie Konstytucj(cid:266), a w obr(cid:266)bie ustaw – ustaw(cid:266) z 27.7.2001 r. o Krajowej Radzie S(cid:261)downictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 67 ze zm.) i ustaw(cid:266) z 23.11.2002 r. o S(cid:261)dzie Najwy(cid:298)szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) oraz Prawo o ustroju s(cid:261)dów powszechnych – nie wynika kompetencja S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego do rozpatrywania odwoła(cid:276) od decyzji (uchwał) Krajowej Rady S(cid:261)downictwa, które podejmuje ona w ramach czynno(cid:286)ci dotycz(cid:261)cych rozpatrywania i oceniania kandydatury do pełnienia urz(cid:266)du s(cid:266)dziowskiego oraz przedstawienia (lub nieprzedstawienia) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie s(cid:266)dziów. Konstytucja bowiem bezpo(cid:286)rednio tych kwestii nie uregulowała, natomiast ustawodawca powierzył wprawdzie S(cid:261)dowi Najwy(cid:298)szemu rozpoznawanie odwoła(cid:276) od okre(cid:286)lonych uchwał Krajowej Rady S(cid:261)downictwa, wyra(cid:296)nie jednak(cid:298)e wył(cid:261)czył z tego zakresu czynno(cid:286)ci wy(cid:298)ej wymienione. Przedstawione wy(cid:298)ej ustalenia stwarzaj(cid:261) wystarczaj(cid:261)c(cid:261) podstaw(cid:266) do stwier- dzenia niedopuszczalno(cid:286)ci odwołania, które wniósł do S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego s(cid:266)dzia A. S. Dodać do tego mo(cid:298)na, (cid:298)e S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy nie podzielił wyra(cid:298)onej w odwołaniu s(cid:266)dziego A. S. krytyki ustanowionego w art. 13 ust. 2 KRSU wył(cid:261)czenia mo(cid:298)liwo(cid:286)ci odwołania si(cid:266) od okre(cid:286)lonych uchwał Krajowej Rady S(cid:261)downictwa, ze wzgl(cid:266)du na wskazane przepisy Konstytucji RP. Nale(cid:298)y tu zwrócić uwag(cid:266) przede wszystkim na dwa aspekty odnosz(cid:261)ce si(cid:266) do tre(cid:286)ci krytykowanej w odwołaniu regulacji. Po pierwsze, (cid:298)e przedmiotowe wył(cid:261)- czenie odnosi si(cid:266) do specyficznej grupy spraw indywidualnych, w których – tak jak w rozpatrywanym przypadku – Krajowa Rada S(cid:261)downictwa korzysta z przysługuj(cid:261)cej jej kompetencji w zakresie wyboru kandydata do pełnienia urz(cid:266)du s(cid:266)dziowskiego. Po drugie, patrz(cid:261)c na zagadnienie z punktu widzenia osoby (kandydata) staraj(cid:261)cego si(cid:266) o powołanie do pełnienia urz(cid:266)du s(cid:266)dziow- skiego, trzeba zauwa(cid:298)yć, (cid:298)e obowi(cid:261)zuj(cid:261)cy porz(cid:261)dek prawny osobie takiej nie zapewnia – w ka(cid:298)dym razie nie na zasadzie prawa podmiotowego – prawa do uzyskania stanowiska s(cid:266)dziego. Wynikaj(cid:261) st(cid:261)d konsekwencje odnosz(cid:261)ce si(cid:266) do poruszonych w odwołaniu s(cid:266)dziego A. S. problemów konstytucyjnych. Nie ma racji odwołuj(cid:261)cy si(cid:266), (cid:298)e jego prawo do zaskar(cid:298)enia uchwały Krajowej Rady S(cid:261)downictwa wynika z prawa do s(cid:261)du, ukształtowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, ze skierowanym ponadto do ustawodawcy zakazem zamy- kania drogi s(cid:261)dowej dochodzenia naruszonych wolno(cid:286)ci lub praw (art. 77 ust. 2). Problem w tym, (cid:298)e brak jest przekonywaj(cid:261)cego przedstawienia prawa do uzyskania stanowiska s(cid:266)dziego, a z tego powodu nie powstaje prawo do rozpatrzenia sprawy w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Prawo do s(cid:261)du nie mo(cid:298)e być bowiem odrywane od jego materialnego sensu dotycz(cid:261)cego uzy- skania mo(cid:298)liwo(cid:286)ci realnej (skutecznej) ochrony praw na drodze s(cid:261)dowej, (cid:298)e zainteresowany, w oparciu o dostatecznie ukształtowane w przepisach prawa warunki, mo(cid:298)e domagać si(cid:266) i mo(cid:298)e uzyskać, zaspokojenie swego roszczenia. • • 4 Rozdział II. S(cid:261)downictwo administracyjne W rozpatrywanym przypadku sytuacja taka nie zachodzi. Skar(cid:298)(cid:261)cy nie ma wynikaj(cid:261)cego z przepisów prawa roszczenia o przedstawienie Prezydentowi RP jego kandydatury na stanowisko s(cid:266)dziego S(cid:261)du Okr(cid:266)gowego i nie mo(cid:298)e w zwi(cid:261)zku z tym powoływać si(cid:266) na wynikaj(cid:261)ce z Konstytucji RP prawo do s(cid:261)du, bo nie przysługuje mu roszczenie, którego ochrony S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy mógłby mu udzielić. Rozdział II. S(cid:262)downictwo administracyjne (ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów administracyjnych, Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) 4. Dopuszczalno(cid:287)ć odmowy zastosowania przez s(cid:262)d aktu wykonawczego Wyrok WSA w Łodzi z 4.3.2009 r., III SA/Łd 607/08 (Niepubl.) Z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 4 ustawy z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) wynika, i(cid:298) w konkretnej sprawie s(cid:261)d nie jest zwi(cid:261)zany aktem wykonawczym. W ka(cid:298)dej sprawie s(cid:261)d bada czy akt wykonawczy jest zgodny z Konstytucj(cid:261) i ustaw(cid:261). W przypadku stwierdzenia niezgodno(cid:286)ci takiego aktu z Konstytucj(cid:261) lub ustaw(cid:261) s(cid:261)d mo(cid:298)e odmówić jego zasto- sowania mimo jego obowi(cid:261)zywania. Uzasadnienie • • • Zgodnie z art. 1 § 1 PrUSAdm s(cid:261)dy administracyjne sprawuj(cid:261) wymiar spra- wiedliwo(cid:286)ci przez kontrol(cid:266) administracji publicznej. W my(cid:286)l za(cid:286) § 2 art. 1 PrUSAdm kontrola, o której mowa w § 1 sprawowana jest pod wzgl(cid:266)dem zgodno(cid:286)ci z prawem, je(cid:298)eli ustawy nie stanowi(cid:261) inaczej. Stosownie do tre(cid:286)ci art. 3 § 1 PrPostSAdm s(cid:261)dy administracyjne sprawuj(cid:261) kontrol(cid:266) działalno(cid:286)ci administracji publicznej i stosuj(cid:261) (cid:286)rodki okre(cid:286)lone w ustawie. W my(cid:286)l za(cid:286) art. 145 § 1 PrPostSAdm s(cid:261)d uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c skarg(cid:266) na decyzj(cid:266) lub postanowienie: 1) uchyla decyzj(cid:266) lub postanowienie w cało(cid:286)ci lub w cz(cid:266)(cid:286)ci, je(cid:298)eli stwierdzi: a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Organy ochrony prawnej. Orzecznictwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: