Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00126 006738 18479503 na godz. na dobę w sumie
Organy szkoły - zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy  - ebook/pdf
Organy szkoły - zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 276
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-1910-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

KsiążkaOrgany szkoły przedstawia kompleksowe i praktyczne informacje o tym, jakie organy mogą w szkole powstać, jak powołać je do życia oraz kto będzie zaangażowany w ich działalność. Zawiera także liczne wzory dokumentów związane z działalnością organów w szkole oraz wiele przykładów z życia szkoły i współpracy między poszczególnymi organami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ORGANY SZKOŁY – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy Do dobrego funkcjonowania szkoły nie wystarczy zaangażowanie samego dyrektora. Poukładana współpraca, znajomość kompetencji i wspólne działa- nia wszystkich wewnętrznych organów szkoły pozwolą rozwijać szkołę, wpłyną pozytywnie na jej promocję, poprawę wizerunku, podniosą jakość kształcenia. Kompendium wiedzy o organach wewnętrznych szkoły:  radzie szkoły,  radzie rodziców,  samorządzie uczniowskim,  radzie pedagogicznej,  dyrektorze szkoły to kompleksowe informacje z terminami wykonania zadań oraz podstawami prawnymi na temat: sposobu tworzenia organów, finansowania, wyborów, kadencji, zasad działania, współpracy, zadań i celów, uprawnień i obowiązków, kompetencji stanowiących i opiniodawczych. W książce zanleźć też można wyczerpujące informacje na temat pracy dyrektora szkoły: jak zostać dyrektorem, prawa i obowiązki, zakres odpowiedzialności, czas pracy, urlopy. Ponadto książka zawiera wzory dokumentów związanych z działalnością tych organów: uchwały, opinie, regulaminy, plany pracy, zarządzenia, komunikaty. Dodatkowo kompendium wiedzy opisuje mnóstwo:  przykładów współpracy organów w każdej z dziedzin pracy szkoły,  sytuacji z życia szkolnego, wraz z praktycznymi radami ekspertów. ISBN 978-83-269-1910-7 4 0 O O U Małgorzata Celuch Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy 116 problemowych sytuacji z omówieniem 67 obszarów współpracy organów 55 dokumentów: uchwał, regulaminów M a ł g o r z a t a C e l u c h O r g a n y s z k o ł y – z a d a n a i , k o m p e t e n c j e , k o r z y ś c i z e w s p ó p r a c y ł Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy 116 problemowych sytuacji z omówieniem 67 obszarów współpracy organów 55 dokumentów: uchwał, regulaminów Organy szkoly_Srodki.indb 1 Organy szkoly_Srodki.indb 1 2012-11-21 13:15:11 2012-11-21 13:15:11 Autor: Małgorzata Celuch Opracowanie odpowiedzi i porad: Małgorzata Celuch, Wanda Pakulniewicz, Leszek Zaleśny Bożena Winczewska Redakcja: Agnieszka Stebelska Kierownik grupy wydaniczej: Sebastian Watras Wydawca: Tomasz Chojecki Projekt graficzny okładki: Norbert Bogajczyk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: MDruk Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk ISBN 978-83-269-1910-7 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2012 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel.22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy” została przygotowana z zachowaniem najwyż- szej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpo- wiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współ- pracy” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Organy szkoly_Srodki.indb 2 Organy szkoly_Srodki.indb 2 2012-11-21 13:15:13 2012-11-21 13:15:13 SPIS TREŚCI WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 CZĘŚĆ I: RADA SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Powołanie rady szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (cid:2) Trzy podstawowe błędy związane z powoływaniem rady . . . . . . . . . . . . . . . 12 (cid:2) Skład i wybory do rady szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Działalność rady szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (cid:2) Współpraca rad szkół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (cid:2) Współpraca rady szkoły z dyrektorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 (cid:2) Rada rodziców a rada szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 (cid:2) Przygotowanie do rozpoczęcia działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kompetencje rady szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (cid:2) Kompetencje z ustawy o systemie oświaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (cid:2) Kompetencje z innych aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (cid:2) Fundusze rady szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 CZĘŚĆ II: RADA RODZICÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Rola rady rodziców w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (cid:2) Rada rodziców po nowelizacji przepisów oświatowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Skład i wybory do rady rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 (cid:2) Wybory do rady rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Działalność i dokumentacja rady rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 (cid:2) Współpraca rady rodziców z dyrektorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 (cid:2) Współpraca rad rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kompetencje rady rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 (cid:2) Kompetencje stanowiące rady rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 (cid:2) Szczegółowe kompetencje opiniodawcze rady rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Organy szkoly_Srodki.indb 3 Organy szkoly_Srodki.indb 3 3 2012-11-21 13:15:13 2012-11-21 13:15:13 Fundusze rady rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 (cid:2) Zasady wydatkowania funduszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 (cid:2) Działalność finansowo-gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 CZĘŚĆ III: SAMORZĄD UCZNIOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Powołanie samorządu uczniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Regulamin samorządu uczniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 55 (cid:2) Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 (cid:2) Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 (cid:2) Pozostałe uprawnienia samorządu uczniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 (cid:2) Fundusze samorządu uczniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Władze i opiekun samorządu uczniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 (cid:2) Sekcje w ramach samorządu uczniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 (cid:2) Przewodniczący samorządu szkolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 (cid:2) Opiekun samorządu uczniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 CZĘŚĆ IV: RADA PEDAGOGICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Utworzenie i działanie rady pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 (cid:2) Regulamin rady pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Uchwały rady pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 (cid:2) Tryb podejmowania uchwał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Zebrania rady pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Protokół z zebrania rady pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 (cid:2) Wnoszenie poprawek do protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 (cid:2) Przechowywanie i zabezpieczanie protokołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 (cid:2) Udostępnianie protokołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 4 Organy szkoly_Srodki.indb 4 Organy szkoly_Srodki.indb 4 2012-11-21 13:15:13 2012-11-21 13:15:13 Kompetencje rady pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 (cid:2) Zadania rady pedagogicznej dotyczące statutu szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 (cid:2) Wpływ rady pedagogicznej na obsadę stanowiska dyrektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 CZĘŚĆ V: DYREKTOR SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Kwalifikacje wymagane na stanowisku dyrektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Konkurs na dyrektora szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Powierzenie funkcji dyrektora szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Zakres obowiązków dyrektora szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Dyrektor szkoły a organy zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 (cid:2) Organ prowadzący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 (cid:2) Organ nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Dyrektor szkoły jako pracodawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 (cid:2) Zatrudnianie nowego pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 (cid:2) Zwalnianie nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 (cid:2) Awans zawodowy nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Dyrektor szkoły funkcjonariuszem publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 (cid:2) Odpowiedzialność prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Dyrektor szkoły jako menedżer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Sposób formułowania decyzji dyrektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 (cid:2) Zarządzenie dyrektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 (cid:2) Komunikaty dyrektora szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Organy szkoly_Srodki.indb 5 Organy szkoly_Srodki.indb 5 5 2012-11-21 13:15:13 2012-11-21 13:15:13 Czas pracy dyrektora szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Urlop wypoczynkowy dyrektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 CZĘŚĆ VI: WSPÓŁPRACA ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH SZKOŁY . . . . . . . . . . 149 Zadania i kompetencje organów szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 CZĘŚĆ VII: DOKUMENTACJA ORGANÓW SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Przykładowe dokumenty rady szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 (cid:2) Regulamin rady szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 (cid:2) Uchwały rady szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przykładowe dokumenty rady rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 (cid:2) Regulamin rady rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 (cid:2) Uchwały rady rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 (cid:2) Plan pracy rady rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Przykładowe dokumenty samorządu uczniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 (cid:2) Regulamin samorządu uczniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 (cid:2) Plan pracy samorządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Przykładowe dokumenty rady pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 (cid:2) Regulamin rady pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 (cid:2) Uchwały rady pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 (cid:2) Plan pracy rady pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Przykładowe dokumenty dyrektora szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 (cid:2) Komunikaty i zarządzenia dyrektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 CZEŚĆ VIII: PODSTAWA PRAWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 6 Organy szkoly_Srodki.indb 6 Organy szkoly_Srodki.indb 6 2012-11-21 13:15:13 2012-11-21 13:15:13 WSTĘP Wszystkim członkom społeczności szkolnej powinno zależeć na tym, by szkoła funkcjonowała jak najlepiej. Przede wszystkim dla dobra dzieci, ale także dla poczucia bezpieczeństwa rodziców. Mają oni prawo oczekiwać od szkoły za- pewnienia uczniom bezpieczeństwa, wysokiego poziomu nauczania, właściwego ukierunkowywania rozwoju dziecka, zaangażowania nauczycieli w kształtowanie charakterów młodych ludzi, rozwijania ich zainteresowań i pasji. Do dobrego funkcjonowania szkoły nie wystarczy jednak zaangażowanie samego dyrektora. W dobrej szkole powinna istnieć świadomość współod- powiedzialności za szkołę wszystkich, od których ona zależy: uczniów, ich rodziców i pracowników. Każde z tych środowisk posiada w szkole swoją re- prezentację: rodzice mogą się zaangażować w pracę rady rodziców, uczniowie w pracę samorządu uczniowskiego, nauczyciele tworzą radę pedagogiczną, a wszystkie te środowiska łączy rada szkoły. Każdy z organów wewnętrznych szkoły może odgrywać bardzo ważną rolę w życiu szkoły, zależy to od ich chęci i zaangażowania. Poukładana współpraca, znajomość kompetencji i wspólne działania wszyst- kich organów pozwolą rozwijać szkołę, wpłyną pozytywnie na jej promocję, poprawę wizerunku, podniosą jakość kształcenia. Kompendium wiedzy o organach wewnętrznych szkoły: radzie szkoły, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim, radzie pedagogicznej i dyrektorze szkoły Organy szkoly_Srodki.indb 7 Organy szkoly_Srodki.indb 7 7 2012-11-21 13:15:14 2012-11-21 13:15:14 Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy to kompleksowe informacje na temat: sposobu ich tworzenia, finansowania, wyborów, kadencji, zasad działania, współpracy, zadań i celów, uprawnień i obowiązków, katalogu kompetencji stanowiących i opiniodawczych – ze ściśle opisanymi terminami wykonania zadań oraz podstawami praw- nymi, które je regulują. Ponadto książka zawiera wzory wszystkich dokumentów związanych z dzia- łalnością tych organów: uchwały, opinie, regulaminy, procedury, plany pracy. W książce znaleźć też można wyczerpujące informacje na temat pracy dyrektora szkoły: jak zostać dyrektorem szkoły, prawa, obowiązki, zakres odpowiedzialności, czas pracy, urlopy, finanse. Dodatkowo kompendium wiedzy zawiera: mnóstwo przykładów współpracy organów, sytuacje z życia szkolnego, w których taka współpraca i wzajemna znajomość przez organy swoich kom- petencji korzystnie wpływa na: rozwój szkoły, jej wizerunek i odbiór wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego, uporządkowanie i ułatwienie pracy społeczności szkolnej. 8 Organy szkoly_Srodki.indb 8 Organy szkoly_Srodki.indb 8 2012-11-21 13:15:14 2012-11-21 13:15:14 CZĘŚĆ I: RADA SZKOŁY Do dobrego funkcjonowania szkoły nie wystarczy zaangażowanie samego dyrektora. Aby szkoła działała sprawnie, wszystkie wewnętrz- ne organy muszą ze sobą współpracować. Pomoże to podejmować szybkie, sprawne decyzje, zapobiegać sytuacjom kryzysowym, wspól- nie działać na rzecz dobra dzieci. W każdej szkole powinna istnieć świadomość współodpowiedzialności za szkołę wszystkich, od któ- rych ona zależy: uczniów, ich rodziców i pracowników. Aby rodzice, dzieci, nauczyciele i dyrektor mogli współpracować, wymieniać się informacjami, pomysłami i usprawnić pracę szkoły, warto powołać w szkole radę szkoły. Nie jest to organ obligatoryjny, jednak jego funkcjonowanie przyniesie wiele korzyści. Organy szkoly_Srodki.indb 9 Organy szkoly_Srodki.indb 9 9 2012-11-21 13:15:14 2012-11-21 13:15:14 Organy szkoly_Srodki.indb 10 Organy szkoly_Srodki.indb 10 2012-11-21 13:15:14 2012-11-21 13:15:14 Powołanie rady szkoły POWOŁANIE RADY SZKOŁY (cid:2)Rada szkoły stanowi forum porozumienia całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców, służące rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnątrzszkolnych. Rada szkoły jest najwyższym organem wewnętrznym szkoły o charakterze uchwałodawczym i opiniodawczym. (cid:2)Rada szkoły jest organem fakultatywnym, co oznacza, że szkoła nie ma obowiązku jego powoływania. Powołanie odbywa się na podstawie art. 50 ust. 1 UoSO. Może powstać: 1) z inicjatywy dyrektora szkoły lub 2) na wniosek rady rodziców, a także 3) na wniosek samorządu uczniowskiego – w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (art. 51 ust. 9 UoSO). Rada rodziców zwróciła się z podaniem do dyrektora szkoły o powołanie rady szkoły. Rada pedagogiczna wydała negatywną opinię w tej sprawie. Czy zasadne jest powoływanie w małej szkole podstawowej rady szkoły? Wystąpienie rady rodziców z wnioskiem o powołanie rady szkoły zobo- wiązuje dyrektora szkoły do podjęcia czynności zmierzających do jej powstania (art. 51 ust. 9 UoSO). Ani stanowisko rady pedagogicznej w tej sprawie, ani wielkość szkoły nie mogą być podstawą do podwa- żania zasadności jej powołania. Rady szkoły nie powołuje się jedynie w tych szkołach, w których ze względu na specyfikę organizacji pracy i zadania nie ma możliwości wyłonienia stałej reprezentacji rodziców lub uczniów (art. 52 ust. 1 UoSO). Jeśli rada rodziców wystąpiła z wnioskiem o powołanie rady szkoły, dyrektor powinien zorganizować w szkole zebranie rady pedagogicznej i spotkanie rodziców uczniów szkoły w celu wyłonienia ich przedstawi- cieli do rady szkoły. (cid:2)Rady szkoły nie można powołać w szkołach, w których ze względu na specy- fikę organizacji pracy i zadania nie ma możliwości wyłonienia stałej repre- zentacji rodziców i uczniów (art. 52 ust. 1 UoSO). W szkołach, w których rada szkoły nie została powołana, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna. 11 Organy szkoly_Srodki.indb 11 Organy szkoly_Srodki.indb 11 2012-11-21 13:15:14 2012-11-21 13:15:14 Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy Całą procedurę związaną z organizacją rady szkoły musi przeprowadzić dyrektor szkoły, nawet jeśli ma ona powstać z inicjatywy rodziców czy uczniów. Rada rodziców lub samorząd uczniowski (w przypadku gim- nazjów i szkół ponadgimnazjalnych) składa jedynie wniosek do dyrek- tora szkoły, wówczas dyrektor zobowiązany jest wykonać czynności mające na celu zorganizowanie powstania rady szkoły w kierowanej przez siebie placówce. Na tym etapie nie wymaga to zaangażowania ze strony rodziców ani uczniów, aż do momentu wyboru kandydatów (reprezentantów) do składu rady szkoły. TRZY PODSTAWOWE BŁĘDY ZWIĄZANE Z POWOŁYWANIEM RADY (cid:2)Zdarza się, że dyrektorzy próbują uniknąć konieczności tworzenia rady szkoły, w sposób nie zawsze zgodny z prawem. Dyrektorzy tłumaczą czasem, że jako organ jednoosobowy dyrektor jest w kierowanej przez siebie placówce odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje na terenie szkoły i wszędzie, gdzie szkoła organizuje zajęcia i zadania. Mając świadomość jednoosobowej odpo- wiedzialności, nie chcą się godzić na ograniczanie decyzyjności. (cid:2)W większości jednak przypadków rodzice piszący wniosek o utworzenie rady szkoły nie mają na celu ograniczania władzy dyrektora, lecz pomoc w usuwaniu nieprawidłowości. Jeżeli rodzice podejmują trud zaangażowania się w sprawy szkoły, to najprawdopodobniej zamierzają swoimi działaniami poprawić sytuację szkolną, wspomóc dyrektora w jego pracy, wzmocnić współ- pracę z nauczycielami – poprzez stworzenie organu umożliwiającego wspólną pracę. W zdecydowanej większości sytuacji rodzicom zależy na tym, by szkoła działała na najwyższym poziomie. (cid:2)W konsekwencji dyrektorzy unikając utworzenia rady szkoły, stosują pomysły, które są bezprawne: 12 Organy szkoly_Srodki.indb 12 Organy szkoly_Srodki.indb 12 2012-11-21 13:15:14 2012-11-21 13:15:14 Powołanie rady szkoły POMYSŁ I: OKREŚLONY CZAS NA POWOŁANIE RADY Najczęściej dyrektorzy nie chcąc tworzyć rady szkoły, starają się sprawę możliwie najbardziej odwlec w czasie i przekonać rodziców, że postępowanie związane z powołaniem rady szkoły trwa zbyt długo, wniosek wpłynął zbyt późno i procedurę można rozpocząć dopiero z początkiem roku szkolnego. ZGODNIE Z PRAWEM: Utworzenie rady szkoły nie jest czasochłonne i nie musi być organizowane w określonym czasie – nie ma żadnych tego typu rygorów w ustawie o systemie oświaty. POMYSŁ II: WALNE ZGROMADZENIE RODZICÓW Kolejnym sposobem stosowanym przez dyrektorów szkół w celu uniknięcia rady szkoły w swojej placówce jest żądanie zwołania walnego zgromadzenia rodziców i poddania wniosku o powołanie rady szkoły pod głosowanie ogółu rodziców. ZGODNIE Z PRAWEM: Ustawa o systemie oświaty wyraźnie mówi, iż do utworzenia w szkole rady szkoły wystarczy wniosek rady rodziców i nie wol- no dyrektorowi oczekiwać wypowiedzi wszystkich rodziców w formie walnego zgromadzenia, ankiet czy głosowania. Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców, wybraną w demokratycznych wyborach i ma prawo podejmowania de- cyzji w imieniu ogółu rodziców, także w kwestii wniosku o powołanie rady szkoły. POMYSŁ III: BRAK ZGODY RADY PEDAGOGICZNEJ Zdarza się również, że dyrektor odmawia utworzenia rady szkoły, twier- dząc, iż rada pedagogiczna nie wyraziła zgody. ZGODNIE Z PRAWEM: Rada pedagogiczna nie ma prawa wyrażania zgody w tej kwestii. Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje poddawania 13 Organy szkoly_Srodki.indb 13 Organy szkoly_Srodki.indb 13 2012-11-21 13:15:14 2012-11-21 13:15:14 Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy pod głosowanie wniosku rady rodziców. Rada rodziców jest organem cał- kowicie niezależnym, działającym na podstawie uchwalonego przez siebie trybu pracy. Wniosek o utworzenie rady szkoły złożony przez radę rodziców nie podlega żadnemu dodatkowemu głosowaniu czy opiniowaniu przez ża- den inny organ szkoły. Zobowiązuje natomiast dyrektora szkoły do podjęcia konkretnych działań w kierunku utworzenia rady szkoły. SKŁAD I WYBORY DO RADY SZKOŁY (cid:2)W skład rady szkoły wchodzą, zgodnie z art. 51 ust. 1 UoSO: 1) nauczyciele – wybrani przez ogół nauczycieli szkoły, 2) rodzice – wybrani przez ogół rodziców uczniów, 3) uczniowie – wybrani przez ogół uczniów szkoły. Rada szkoły powinna liczyć co najmniej 6 osób – przepisy określają tyl- ko liczbę minimalną, rada szkoły może więc składać się z większej liczby przedstawicieli (art. 51 ust. 2 UoSO). Dodatkowo też statut szkoły może przewidywać możliwość rozszerzenia składu rady o członków niebędących nauczycielami, uczniami ani ich rodzicami (art. 51 ust. 2 UoSO). (cid:2)W radzie szkoły powinna być jednakowa liczebność przedstawicieli wszyst- kich środowisk szkolnych, czyli tyle samo nauczycieli, rodziców i uczniów (art. 51 ust. 1 UoSO). (cid:2)Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków, tzn.: 1) w skład rady szkoły nie wchodzą uczniowie (art. 51 ust. 1a UoSO): przedszkoli, szkół podstawowych (chyba że jest to szkoła dla dorosłych), szkół specjalnych, placówek dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, szkół i placówek, w których nie funkcjonują samorządy uczniowskie (ze względu na konieczność stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pra- cy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych); 14 Organy szkoly_Srodki.indb 14 Organy szkoly_Srodki.indb 14 2012-11-21 13:15:14 2012-11-21 13:15:14 Powołanie rady szkoły 2) w gimnazjach dla dzieci i młodzieży udział uczniów w radzie szkoły nie jest obowiązkowy (art. 51 ust. 1b UoSO), z czego wynika, że obowiązkowo w składzie rady szkoły znajdą się uczniowie gimnazjum dla dorosłych; 3) w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców, udział rodziców w radzie szko- ły nie jest obowiązkowy (art. 51 ust. 1c UoSO), np. rodzice nie wchodzą w skład rady szkoły lub placówki w następujących typach publicznych szkół i placówek: w szkołach dla dorosłych, w przedszkolach i szkołach przy zakładach opieki zdrowotnej, w szkołach przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w szkołach przy zakładach karnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych takich jak domy dziecka, świetlice, pogotowia opiekuńcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. Największą trudnością w pracy rady szkoły jest zapis ustawy o systemie oświaty mówiący o członkostwie uczniów w składzie rady. Ustawodawcy chodziło o reprezentację młodzieży, jednak nierzadko przedstawiciele uczniów pełnią w radzie szkoły funkcję jedynie dekoracyjną. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice mają wiele zahamowań przed informowaniem uczniów o licznych sprawach dotyczących szkoły. Wynika to z faktu, że rada szkoły opiniuje różne kwesƟe, np. odwołanie ze stanowiska wicedy- rektora szkoły, ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły czy wnioski dyrek- tora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli. Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawodawca wykluczył możliwość członkostwa w radzie uczniów szkół podstawowych, a obecność w radzie uczniów gimnazjum pozostaje decyzją dorosłych. A zatem członkami rady mogą być w większości uczniowie pełnoletni lub niewiele młodsi. Poza tym można tak zorganizować pracę rady, by uczniowie nie uczestniczyli w spotkaniach omawiających sprawy najbardziej delikatne, w których roz- wiązanie pozostali członkowie rady nie chcieliby ich angażować. Dodatkowo można w regulaminie działalności rady szkoły określić rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów (art. 51 ust. 5a UoSO). Jak dowodzą przykłady niektórych szkół – udział uczniów w pracach rady szkoły może przynieść bardzo korzystne konsekwencje, warto więc wypracować takie procedury i metody wspólnej pracy, które pozwoliłyby znaleźć dla młodzieży optymalne warunki do działania. 15 Organy szkoly_Srodki.indb 15 Organy szkoly_Srodki.indb 15 2012-11-21 13:15:14 2012-11-21 13:15:14 Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy (cid:2)Tryb wyboru członków rady szkoły określa statut szkoły (art. 51 ust. 3 UoSO). Przepisy nie precyzują sposobu przeprowadzania wyborów do rady szkoły, pozostawiając decyzyjność w tym względzie szkole. (cid:2)Kadencja rady szkoły powinna trwać 3 lata (art. 51 ust. 4 UoSO). Statut szkoły może dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady. W większości szkół dokonywanie corocznej zmiany części składu rady jest po prostu konieczne, gdyż w większości szkół nauka trwa 3 lata (gimnazja, licea, zasadnicza szkoła zawodowa). Co roku szkołę kończą ucz- niowie najstarszych klas, a więc co roku część członków rady traci status ucznia, a także ich rodzice tracą możliwość bycia członkami rady szkoły. DZIAŁALNOŚĆ RADY SZKOŁY (cid:2)Jako organ wewnętrzny szkoły rada szkoły działa według określonych zasad. Przede wszystkim musi posiadać regulamin swojej działalności. Regulamin ma ogromne znaczenie w działalności rady, szczególnie dlatego, że rada jest kadencyjna oraz zachodzą częstsze zmiany w składzie ze względu na uczniów kończących szkołę w trakcie trwania kadencji. (cid:2)Rada szkoły samodzielnie uchwala regulamin oraz wybiera przewodniczą- cego (art. 51 ust. 5 UoSO). Wszystkie zebrania rady szkoły muszą być protoko- łowane. Przewodniczący rady szkoły może zapraszać na posiedzenia rady za zgodą lub na wniosek rady inne osoby z głosem doradczym (art. 51 ust. 7 UoSO). WSPÓŁPRACA RAD SZKÓŁ (cid:2)Rady szkół mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres wspól- nego działania (art. 51 ust. 8 UoSO). Przepisy prawa nie określają zakresu i form współpracy – wszystko jest decyzją rad szkół. Dzięki współpracy rady mogą: 1) planować wspólne projekty, np. dotyczące innowacji i eksperymentów peda- gogicznych, 2) realizować wspólne cele, np. szkoły kształcące w podobnych zawodach mogą się wspomagać w staraniach o otwarcie nowego kierunku kształcenia – mają 16 Organy szkoly_Srodki.indb 16 Organy szkoly_Srodki.indb 16 2012-11-21 13:15:14 2012-11-21 13:15:14 Działalność rady szkoły możliwość korzystania ze wspólnych opinii dotyczących rynku pracy dają- cego zatrudnienie w tym zawodzie, zapotrzebowania na dany zawód, zain- teresowania danym zawodem wśród gimnazjalistów i ich rodziców. WSPÓŁPRACA RADY SZKOŁY Z DYREKTOREM (cid:2)Dyrektor szkoły nie jest członkiem rady szkoły, ale powinien z nią ściśle współpracować dla dobra placówki. Może też uczestniczyć w posiedzeniach rady z głosem doradczym (art. 51 ust. 6 UoSO). Obecność dyrektora na posie- dzeniach rady szkoły w bardzo wielu sytuacjach jest niezwykle pożądana, gdyż dyrektor: 1) zna prawo oświatowe i warunki działalności szkoły, 2) ma doświadczenie w zarządzaniu placówką, 3) potrafi doradzić i wyrazić fachową opinię. Rada szkoły jest organem suwerennym i nie można dopuścić do sy- tuacji, w której dyrektor wpływa na pracę rady szkoły, kieruje nią albo zmienia jej ustalenia. Wypracowane przez radę szkoły decyzje są dla dyrektora wiążące. RADA RODZICÓW A RADA SZKOŁY (cid:2)Jak wykazują statystyki – rady szkół są coraz rzadziej spotykane w polskim systemie oświaty. Pomimo dużych kompetencji, ogromnych możliwości kształ- towania życia szkoły przez rodziców i uczniów jest ich coraz mniej. Nawet jeśli rodzice wiedzą o zasadach działania rady szkoły, często nie angażują się w jej pracę ani nie inicjują jej powstania, zdając sobie sprawę z czasochłonności, jakiej wymaga właściwe funkcjonowanie takiego organu szkoły. Rodzice często nie rozróżniają rady rodziców od rady szkoły. Uważają, że skoro w szkole istnieje rada rodziców, to za jej pośrednictwem moż- na poruszyć wszystkie kwesƟe ważne dla rodziców i nie ma potrzeby powoływania kolejnego organu. Jednak rada szkoły i rada rodziców to zupełnie odrębne organy szkoły. 17 Organy szkoly_Srodki.indb 17 Organy szkoly_Srodki.indb 17 2012-11-21 13:15:15 2012-11-21 13:15:15 Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy (cid:2)Różnic pomiędzy radą rodziców a radą szkoły jest wiele: 1) rada szkoły to organ mający znaczące kompetencje mogące realnie wpły- wać na kształt pracy szkoły, podczas gdy rada rodziców to organ jedynie opiniodawczo-doradczy, 2) rady rodziców są obowiązkowe, a rady szkoły nie są obligatoryjne w żadnej szkole, 3) w skład rad rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów uczących się w danej szkole, a w skład rady szkoły wchodzą nie tylko przedstawiciele rodziców, ale także przedstawiciele nauczycieli i uczniów. 4) dyrektor szkoły musi się liczyć z decyzjami rady szkoły, uznać wszystkie uchwały rady szkoły, natomiast opinie i propozycje rady rodziców nie są dla dyrektora wiążące, 5) kompetencje rady rodziców i rady szkoły są zupełnie inne, 6) regulacje prawne także są różne dla rady szkoły i rady rodziców. PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI (cid:2)Rada szkoły może być tylko niepotrzebną fikcją albo organem przynoszą- cym szkole bardzo konkretne i wymierne korzyści. Aby działała jak najlepiej, należy dobrze przemyśleć i ustalić plan działań. KROK 1. Trzeba zacząć od przeanalizowania obecnej sytuacji szkoły i ustalić: 1) jakie sfery działań szkoły wymagają interwencji rady szkoły, 2) jakie są priorytety szkoły i zgodnie z nimi precyzyjnie określić cele i zadania na dany rok szkolny oraz cele długoterminowe. Członkowie rady szkoły powinni dokonać rozeznania we własnym środowisku. Dzięki temu na pierwszym posiedzeniu rady jej członkowie mieliby sugesƟe od uczniów, nauczycieli i rodziców, np.: przedstawiciele nauczycieli podnoszą temat na posiedzeniu rady przedstawiciele rodziców przeprowadzają ankietę podczas wywia- pedagogicznej, dówki, przedstawiciele uczniów przeprowadzają ankietę wśród uczniów, np. przy pomocy samorządów klasowych, które zobowiązują do dostarczenia danych z poszczególnych klas. 18 Organy szkoly_Srodki.indb 18 Organy szkoly_Srodki.indb 18 2012-11-21 13:15:15 2012-11-21 13:15:15 Kompetencje rady szkoły KROK 2. Kolejny etap to ustalenie celów i zadań rady szkoły w poszcze- gólnych obszarach życia szkoły. Najlepiej, by rada szkoły zaprosiła na zebranie dyrektora, aby poznać możliwości i jego opinię. Być może niektóre pomysły będzie należało zmodyfikować, gdyż np. dyrektor podjął już jakieś kroki w tym kierunku i nie ma potrzeby ich dublowania, a z innych trzeba będzie zupełnie zrezygnować, gdyż pomysły rady szkoły były już wcześniej realizowane przez dyrektora i nie przyniosły efektu. Wyznaczając cele rady szkoły, należy pamiętać, że planowane działania powinny być rzeczywiście potrzebne, że mają przynieść konkretne efekty i są możliwe do osiągnięcia w konkretnym czasie, np. w ciągu semestru lub roku szkolnego. KROK 3. Mając ustalone cele, trzeba ustalić sposoby ich realizacji, tzn.: 1) określić, jakie kroki mają zostać poczynione i wyznaczyć terminy poszcze- gólnych zadań, 2) rozdzielić zadania i ustalić osoby odpowiedzialne za poszczególne czynności, 3) ustalić formy pracy. KROK 4. Ostatni etap to uzgodnienie form monitorowania i ewaluacji zaplanowanego procesu oraz osiąganych efektów. W tej kwestii także należy ustalić zasady, terminy i osoby odpowiedzialne za poszczególne czynności. Rada szkoły musi też przemyśleć i ustalić sposoby przedstawiania wyników pracy rady szkoły społeczności szkolnej. KOMPETENCJE RADY SZKOŁY KOMPETENCJE Z USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY (cid:2)Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także (art. 50 ust. 2 UoSO): 1) uchwala statut szkoły lub placówki, 2) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły, 3) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych, 19 Organy szkoly_Srodki.indb 19 Organy szkoly_Srodki.indb 19 2012-11-21 13:15:15 2012-11-21 13:15:15 Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy 4) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela w niej zatrudnionego – wnioski te mają dla organu charakter wiążący, 5) występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowa- dzącego oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 6) opiniuje projekt planu finansowego, 7) opiniuje plan pracy szkoły, 8) opiniuje projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 9) opiniuje inne sprawy istotne dla szkoły. W kwesƟi działalności rady szkoły ustawa o systemie oświaty zawiera zapis: „opiniuje inne sprawy istotne dla szkoły”. To bardzo ważny i sil- ny przywilej. Te „istotne sprawy” nie są bowiem w ustawie o systemie oświaty doprecyzowane, a słowo „istotne” może być interpretowane różnorodnie, jeśli chodzi o jego zakres – nie można jednoznacznie określić, które sprawy związane ze szkołą są istotne, a które nie. Oznacza to, że rada szkoły może sama rozstrzygnąć, co jest dla niej istotne i czym trzeba się w danej szkole zająć. Podobnie jeśli pojawi się sytuacja wymagająca rozstrzygnięcia – rada szkoły może uznać, że jest to sprawa istotna dla szkoły i podjąć decyzję o zajęciu się nią. W ten sposób katalog spraw, na które może mieć wpływ rada szkoły, znacz- nie się powiększa i będzie odmienny dla każdej szkoły, w zależności od potrzeb każdej z nich i spraw, które wynikną w trakcie roku szkolnego. KOMPETENCJE Z INNYCH AKTÓW PRAWNYCH (cid:2)Kompetencje rady szkoły oprócz ustawy o systemie oświaty opisują również inne akty prawne. Katalog zadań rady szkoły przedstawia tabela: Rada szkoły opiniuje Podstawa prawna plan finansowy szkoły plan pracy szkoły 20 art. 50 ust. 2 pkt 2 UoSO art. 50 ust. 2 pkt 4 UoSO Organy szkoly_Srodki.indb 20 Organy szkoly_Srodki.indb 20 2012-11-21 13:15:15 2012-11-21 13:15:15 Kompetencje rady szkoły Rada szkoły opiniuje Podstawa prawna zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przy- znanie stypendium Prezesa Rady Ministrów § 2 ust. 4 rozporządzenia RM z 14 czerwca 2005 r. projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole art. 50 ust. 2 pkt 4 UoSO powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy kon- kurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił art. 36a ust. 4 UoSO przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły/ placówki art. 36a ust. 14 UoSO powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego sta- nowiska kierowniczego w szkole art. 37 ust. 1 UoSO odwołanie ze stanowiska wicedyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole art. 37 ust. 1 UoSO wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli art. 39 ust. 3 pkt 3 UoSO ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły art. 6a ust. 7 KN propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 3 ust. 2 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2011 r. wnioski o przyznanie uczniom stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania § 3 ust. 1 rozporządzenia RM z 14 czerwca 2005 r. prowadzenie w szkołach podstawowych o współczynni- ku zmianowości co najmniej 2 zajęć przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosowanie przemiennego systemu organizacji tygodnia pracy § 4 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. organizację tygodnia pracy w innych szkołach niż szkoły wymienione w punkcie wyżej § 4 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydak- tyczno-wychowawczych § 5 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydak- tyczno-wychowawczych, innych niż ww. § 5 ust. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. 21 Organy szkoly_Srodki.indb 21 Organy szkoly_Srodki.indb 21 2012-11-21 13:15:15 2012-11-21 13:15:15 Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy FUNDUSZE RADY SZKOŁY (cid:2)W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada szko- ły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły powinien określać regulamin jej działalności (art. 50 ust. 3 UoSO). Jestem przewodniczącą rady rodziców w szkole podstawowej, w której działa także rada szkoły. Rada rodziców do tej pory nie prowadziła go- spodarki finansowej, gdyż zrzekła się jej na początku swojej działalności na rzecz rady szkoły. Obecnie rada rodziców chce podjąć się gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, lecz spotkała się z głosami krytyki ze strony rady szkoły i dyrektora. Czy zasadne jest prowadzenie tego typu działalności przez obie rady w jednej szkole, w świetle art. 50 ust. 3 UoSO, który umożliwia radzie szkoły gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł? Zarówno rada rodziców, jak i rada szkoły mają prawo do gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły (art. 50 ust. 3 i art. 54 ust. 8 UoSO). Oby- dwa organy w swoich statutach muszą określić zasady gromadzenia i wydatkowania tych funduszy. Odpowiedź na pytanie, czy zasadne jest, by obydwa organy gromadziły środki, muszą wypracować same organy w drodze dyskusji. Rada rodziców ma prawo zaprzestać dotychczasowej praktyki i w każ- dej chwili rozpocząć gromadzenie własnych środków, a rada szkoły nie może w tym przeszkodzić. W opisanej sytuacji to rada rodziców musi zdecydować, czy chce gromadzić własne środki, a tym samym utwo- rzyć kolejne źródło środków na potrzeby szkoły. W podjęciu decyzji mogą pomóc odpowiedzi na pytania: 1) Czy dobrowolne składki na rzecz dwóch rad będą pochodziły z tych samych źródeł, np. wpłat rodziców? Czy rodzice „udźwigną” płacenie dwóch składek? 2) Czy środki będą przeznaczane przez rady dokładnie na te same cele, czy rady zgodnie ustalą między sobą i zapiszą w regulaminach różne cele? 22 Organy szkoly_Srodki.indb 22 Organy szkoly_Srodki.indb 22 2012-11-21 13:15:15 2012-11-21 13:15:15 CZĘŚĆ II: RADA RODZICÓW Zadaniem szkoły, na każdym etapie edukacyjnym, jest przede wszystkim nauczanie, pomoc w zdobywaniu wiedzy i wykształce- nia. Jednak od szkoły oczekuje się również, że będzie pełnić funkcje wychowawcze. Aby to było możliwe, musi istnieć współpraca po- między szkołą a domem rodzinnym dziecka. Nauczyciele i rodzice powinni stanowić „wspólny front” w kwestiach związanych z wycho- waniem i opieką nad dziećmi oraz zapewnianiu im bezpieczeństwa, we wspólnym dążeniu do tego, by polska szkoła była przyjazna, nowoczesna i bezpieczna. Dlatego też ważne jest, aby rodzice chcieli i mogli współpracować ze szkołą. Rodzice uczniów powinni mieć świadomość, że stanowią ważną część społeczności szkolnej – mogą i powinni mieć wpływ na kształt szkoły. Prawo oświatowe w Polsce daje rodzicom wiele możliwości uczestniczenia w życiu szkoły, do której uczęszcza ich dziecko. Jedną z nich jest możliwość utworzenia w szkole rady rodziców. Organy szkoly_Srodki.indb 23 Organy szkoly_Srodki.indb 23 2012-11-21 13:15:15 2012-11-21 13:15:15 23 Organy szkoly_Srodki.indb 24 Organy szkoly_Srodki.indb 24 2012-11-21 13:15:15 2012-11-21 13:15:15 ROLA RADY RODZICÓW W SZKOLE Rola rady rodziców w szkole (cid:2)Rada rodziców to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodzi- ców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach: 1) z innymi organami szkoły: dyrektorem szkoły, radą szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, 2) z instytucjami pozaszkolnymi – w ramach swoich kompetencji i zadań, 3) z radami rodziców z innych szkół. Jest to autonomiczny organ szkoły, samodzielnie podejmujący uchwały i wydający opinie w obszarach przysługujących mu kompetencji. Rada rodziców nikomu nie podlega, jest organem całkowicie niezależnym od innych organów szkoły, w tym od rady pedagogicznej oraz dyrek- tora szkoły. RADA RODZICÓW PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH (cid:2)Od 1 września 2007 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie oświa- ty z 11 kwietnia 2007 r., która podniosła rangę i zwiększyła rolę rodziców w funkcjonowaniu szkoły. Najważniejsze zmiany to: 1) szersze kompetencje rad rodziców w szkołach publicznych, 2) obligatoryjne funkcjonowanie rady rodziców w szkołach i placówkach 3) obowiązkowe powoływanie rady rodziców w każdym roku szkolnym na publicznych, nowo. (cid:2)Dnia 14 marca 2011 r. przy Ministrze Edukacji Narodowej zostało powołane Forum Rodziców, którego zadaniem jest: 1) integracja środowisk rodzicielskich oraz 2) stworzenie płaszczyzny do dyskusji i wymiany poglądów we wszystkich sprawach dotyczących polskiej szkoły. 25 Organy szkoly_Srodki.indb 25 Organy szkoly_Srodki.indb 25 2012-11-21 13:15:15 2012-11-21 13:15:15 Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy SKŁAD I WYBORY DO RADY RODZICÓW W szkołach i placówkach działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów danej szkoły (art. 53 ust. 1 UoSO). Rady rodziców mogą też być powoływane w szkołach niepublicznych. Czy w obliczu nieprawidłowości działań, jakie udowodnił radzie rodziców dyrektor, i rezygnacji kilku członków, dyrektor może zrezygnować z tego organu w swojej szkole? Absolutnie nie, działania rady rodziców w szkole jest obligatoryjne. Rada rodziców jest organem autonomicznym – dyrektor nie powołuje rady rodziców i nie ma prawa jej likwidacji. Jeśli w działalności rady ujawniono błędy, należy je naprawić i dalej działać zgodnie z prawem. Jeśli kilku członków rady zrezygnowało z uczestnictwa w niej, należy dokonać wyborów uzupełniających. (cid:2)Wyjątek stanowią szkoły i placówki, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub brak możliwości bezpośredniego uczestni- czenia w ich działalności reprezentacji rodziców. Z obowiązku tworzenia rady rodziców zwolnione są (rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2007 r., rozporzą- dzenie MKiDN z 9 listopada 2007 r.): 1) szkoły dla dorosłych, 2) szkoły policealne dla młodzieży, 3) szkoły przy zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej, 4) szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, 5) szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych, 6) szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury, 7) szkoły policealne kształcące w zawodach artystycznych, 8) szkolne schroniska młodzieżowe, 9) placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodki dokształ- cania i doskonalenia zawodowego, 10) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 11) młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 12) bursy i domy wczasów dziecięcych, 13) biblioteki pedagogiczne. 26 Organy szkoly_Srodki.indb 26 Organy szkoly_Srodki.indb 26 2012-11-21 13:15:16 2012-11-21 13:15:16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Organy szkoły - zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: