Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00440 006612 18447226 na godz. na dobę w sumie
Orzeczenia i interpretacje podatkowe, Część 1 - ebook/pdf
Orzeczenia i interpretacje podatkowe, Część 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 290
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-2249-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-16%), audiobook).
Aby nie tracić czasu na szukanie potrzebnych stanowisk, Oficyna Prawa Polskiego, przygotowała publikację, w której wybraliśmy najważniejsze interpretacje i orzeczenia z I półrocza 2013 r. W sumie znajduje się w niej 200 interpretacji i orzeczeń. Aby ułatwić odszukanie potrzebnej frazy publikacja jest podzielona na części według podatków: PIT, CIT, VAT, Ordynacja podatkowa i inne.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ORZECZENIA I INTERPRETACJE PODATKOWE CZĘŚĆ 1 O R Z E C Z E N A I I I N T E R P R E T A C J E P O D A T K O W E C Z Ę Ś Ć 1 B I B L I O T E K A P R O F E S J O N A L I S T Y 200 NAJWAŻNIEJSZYCH WYROKÓW I STANOWISK ORGANÓW PODATKOWYCH WYDANYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY UOM 22 ORZECZENIA I INTERPRETACJE PODATKOWE CZĘŚĆ 1 200 NAJWAŻNIEJSZYCH WYROKÓW I STANOWISK ORGANÓW PODATKOWYCH WYDANYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY Redaktor naczelna Grupy Czasopism Ewa Matyszewska Redaktor prowadzący Ewa Matyszewska Autor Redakcja Grupy Wydawniczej „Podatki i Rachunkowość” Wydawca Grzegorz Cherbetko Korekta Zespół ISBN: 978-83-269-22449-1 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Leszek Ogrodowczyk Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Orzeczenia i interpretacje podatkowe. Część I – 200 najważniejszych wyroków i stanowisk organów podatkowych wydanych w I półroczu 2013 roku” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabro- niony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informu- jemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Prak- tyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych do- tyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści ORZECZNICTWO Podatki dochodowe ..................................................................................................................................... 1. Spółka, która otrzyma darowiznę, nie jest zwolniona z podatku ..................................................... 2. Spółce nie przysługuje prawo do rozliczenia straty po cofnięciu zezwolenia na działanie w strefie ......... 3. Nie jest przychodem zaproszenie na imprezę integracyjną ............................................................. 4. Przychód z najmu lokalu tylko w przypadku zgody współmałżonka .............................................. 5. Obowiązek prowadzenia dokumentacji cen transferowych podlega interpretacji MF ..................... 6. Rzeczywiste wykorzystanie nieruchomości decyduje o zaliczeniu jej do środków trwałych .......... 7. Zadośćuczynienie za opieszałość sądu nie generuje przychodu ...................................................... 8. Odszkodowania dla byłych podwładnych są opodatkowane ............................................................ 9. Ujęcie wydatku w księgach jest warunkiem rozpoznania kosztów podatkowych ........................... 10. Zwrot wydatków za nocleg przedstawicieli handlowych jest przychodem .................................... 11. Napiwki są opodatkowane .............................................................................................................. 12. Zwolnienie z podatku możliwe tylko w strefie .............................................................................. 13. Likwidację inwestycji trzeba ująć w księdze .................................................................................. 14. Nie można zaliczyć kosztów związanych z przychodami 2008 roku do kosztów 2010 roku ......... 15. Ordynator nie straci prawa do podatku liniowego .......................................................................... 16. Nie zawsze zapłacona kara umowna jest wyłączona z kosztów ..................................................... 17. Skorzystanie z ulgi na nowe technologie zależy od spełnienia warunków ..................................... 18. Wysokość składki OC dla członków zarządu jest ich przychodem ................................................ 19. Składki ZUS od nagród wypłacanych z zysku netto nie są kosztami ............................................. 20. Wypłata niemieckiemu kontrahentowi należności za transmisję meczu z podatkiem u źródła ..... 21. Laureat konkursu od otrzymanej nagrody zapłaci podatek ............................................................ 22. Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę nie jest kosztem spółki ......... 23. Poręczenie kredytu spółki zależnej przez miasto wpływa na przychód ......................................... 24. Ubezpieczenie pracownika w zagranicznej delegacji bez PIT ...................................................... 25. Warunkiem powstania przychodu jest przypisanie świadczenia do pracownika ........................... 26. Spotkanie opłatkowe nie jest przychodem pracownika .................................................................. 27. Ulepszenie musi przynieść wzrost wartości użytkowej środków trwałych .................................... 28. Opłaty za autostrady i parkingi będą kosztem ............................................................................... 29. Przekazanie sprzętu kontrahentom nie jest reprezentacją .............................................................. 30. Wydatki za nocleg pracownika trzeba doliczyć do przychodu z umowy o pracę .......................... 31. Odroczenie terminu zapłaty nie wpływa na przychód .................................................................... 32. Firmowy lunch można zaliczyć do kosztów .................................................................................. 33. Po cesji leasingu nowy korzystający ma prawo zaliczyć raty leasingowe do kosztów .................. 34. Nagroda związana ze sprzedażą premiową nie jest opodatkowana ................................................ VAT ............................................................................................................................................................. 35. Można odliczyć cały VAT od samochodów demonstracyjnych ..................................................... 36. Szkolenia z techniki Bowena bez VAT .......................................................................................... 37. Montaż sauny w domu z niższym VAT .......................................................................................... 38. Bankowozy z prawem do pełnego odliczenia VAT ........................................................................ 39. Montaż urządzeń SPA z preferencyjną stawką .............................................................................. 40. Oddziałowi zagranicznej firmy przysługuje prawo do pełnego odliczania VAT ........................... 41. Podmiot wydzielony może poprawiać dane na fakturze notą korygującą ...................................... 42. Podatnik nie odliczy VAT od wydatków dla swojej grupy kapitałowej ......................................... 43. Następca prawny może odliczać VAT ............................................................................................ 44. Aby otrzymać przyspieszony zwrot VAT, trzeba zapłacić wszystkie faktury ................................ 45. Obrót roczny jest sumą kwot osiągniętych w okresach rozliczeniowych ...................................... 46. Fiskus nie oszacuje obrotu od transakcji w ramach podatkowej grupy kapitałowej ...................... 47. Dostarczanie informacji geologicznej jest usługą .......................................................................... 48. Nieodpłatne przekazanie nagród nie podlega VAT ........................................................................ 9 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19 19 20 21 21 22 23 24 24 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 35 36 37 37 38 39 40 41 42 46 48 49 51 4 49. Nabywcę na fakturze zmieni tylko faktura korygująca .................................................................. 50. Bankowóz musi być niezbędny w firmie ....................................................................................... 51. Przedsiębiorca musi rozliczyć VAT z podrobionych faktur ........................................................... 52. Pobranie krwi pępowinowej podlega VAT ..................................................................................... 53. Odliczanie VAT tylko od czynności opodatkowanych ........................................................................ 54. Darmowy dowóz do pracy współpracowników firmy podlega VAT .............................................. 55. Na potrzeby VAT można stosować dowolną klasyfikację pomiaru pomieszczeń .......................... 56. Nota korygująca nie tylko dla drobnych pomyłek .......................................................................... 57. Sam fakt posiadania faktur nie przesądza o odliczeniu VAT ......................................................... 58. O opodatkowaniu VAT decyduje status samego gruntu ................................................................. 59. Odliczenie VAT jest możliwe także przez oddział ......................................................................... 60. Preferencyjna stawka VAT tylko na roboty wewnątrz budynku .................................................... 61. Szkolenia dla księgowych są opodatkowane VAT .......................................................................... 62. Za wstęp na siłownię trzeba doliczyć 8 VAT .............................................................................. 63. Przygotowanie stoisk na targach to usługa pomocnicza ................................................................ 64. Montaż szafy z preferencyjną 8 stawką VAT ............................................................................. 65. Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT ................................................................. 66. Od rat leasingowych dotyczących zakupu pojazdu specjalistycznego przysługuje 100 odliczenie ........... 67. Nie można wyodrębnić usługi gwarancyjnej od świadczenia zasadniczego .................................. 68. Nie zawsze VAT jest kosztem podatkowym firmy ......................................................................... 69. Podatnik nie od razu odliczy VAT z działalności spadkodawcy .................................................... 52 53 54 54 55 56 57 57 58 59 59 60 61 62 63 64 65 65 66 67 68 Procedury ................................................................................................................................................... 69 69 69 70 71 72 73 73 74 75 75 70. Złożenie korekty deklaracji nie powoduje umorzenia egzekucji ................................................... 71. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje również kontrolę podatkową .................................................... 72. Choroba podatnika nie przesądza o zawieszeniu czynności urzędników ...................................... 73. Tylko orzeczenie sądu może stwierdzić, że protokół z kontroli jest sfałszowany .......................... 74. Organ podatkowy jest związany klasyfikacją gruntów .................................................................. 75. Organ podatkowy nie może ignorować wyroków .......................................................................... 76. Urząd skarbowy musi poinformować podatnika o egzekucji, zanim podatek się przedawni ........ 77. Kontrola podatkowa dotycząca zwrotu VAT może się przedłużać ................................................. 78. Kontrola skarbówki nie przerywa przedawnienia zobowiązania podatkowego ............................. 79. Pytanie do ministra finansów może złożyć pełnomocnik podatnika ............................................. Akcyza ....................................................................................................................................................... 77 77 77 80. Opodatkowanie akcyzą olejów smarowych nie narusza przepisów .............................................. 81. Od ubytków w wyrobach akcyzowych powstałych w trakcie transportu paliw jest opłata paliwowa ..... Inne podatki ................................................................................................................................................ 79 79 79 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86 87 87 88 89 90 82. Ustawa hazardowa nie obejmuje osób fizycznych ......................................................................... 83. Deklaracja złożona po czasie skutkuje sankcyjną stawką .............................................................. 84. Korekt deklaracji podatkowych nie można składać w toku kontroli .............................................. 85. Na najemcy ciąży obowiązek rozliczenia z fiskusem .................................................................... 86. Wartość transformatorów zwiększa podatek od nieruchomości .................................................... 87. Słupy oświetleniowe są opodatkowane podatkiem od nieruchomości ........................................... 88. Od użytków rolnych, na których prowadzona jest firma, trzeba płacić podatek ............................ 89. Daninę od leśniczówki zapłaci pracownik, a nie nadleśnictwo ..................................................... 90. Nie każdy podmiot skorzysta z preferencji w podatku od nieruchomości ..................................... 91. Polska nie musiała zwalniać z PCC podwyższenia kapitału .......................................................... 92. W podatku od spadków i darowizn liczy się data nabycia ............................................................. 93. Wkład przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki podlega PCC ................................................. 94. Obdarowany nie zapłaci podatku, jeśli wpłaci darowiznę na swoje konto .................................... 95. Piwnice przynależne do lokalu mieszkalnego z niższą stawką podatku ........................................ 96. Za lokale niemieszkalne spółdzielnia zapłaci najwyższą stawkę podatku .................................... 97. Budynek mieszkalny może być używany w działalności ............................................................... 98. Roszczenie o wypłatę zachowku wlicza się do długów spadku ..................................................... ORZECZENIA I INTERPRETACJE PODATKOWE CZ. I 99. Teren wokół wyrobiska górniczego to grunt niezbędny do prowadzenia działalności ................. 100. Ujawnienie pożyczki podczas kontroli skutkuje zastosowaniem 20 stawki ................................ 5 90 91 INTERPRETACJE 93 Podatki dochodowe ..................................................................................................................................... 93 101. MSSF 8 nie ma zastosowania w obliczaniu podatku od dochodu uzyskanego w strefie ............... 93 102. Trzeba zapłacić podatek od kwoty wypłaconej z zysku wypracowanego przez spółkę akcyjną ....... 94 103. Umorzone wierzytelności stanowią koszty .................................................................................... 96 104. Dochód uzyskany przez pełnoletnie dziecko wpływa na możliwość skorzystania z ulgi .............. 97 105. Zwrot wydatków poniesionych przez przedstawicieli handlowych jest przychodem .................... 98 106. Odpłatne zbycie akcji podlega opodatkowaniu PIT ....................................................................... 107. Podatnik może zmienić zasady ogólne na kartę podatkową ........................................................... 99 108. Przychód ze sprzedaży mieszkania będzie zwolniony z opodatkowania ....................................... 100 109. Wartość niespłaconego zadłużenia nie stanowi przychodu dla spółki ........................................... 101 110. Zwolniony z PIT jest zwrot opłat za autostrady ............................................................................. 102 111. Odsetki od pożyczki hipotecznej można ująć w kosztach .............................................................. 103 112. Niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym można odliczyć od przychodu ............. 104 113. Firma nie musi uwzględnić opłat rejestracyjnych w wartości początkowej aut ............................. 105 114. Przychód z biletów okresowych powstaje w miesiącu ich wydania ............................................... 106 115. Dodatkowa wpłata na ZFŚS może być zaliczona do kosztów ........................................................ 107 116. Darowiznę na kościół można odliczyć od dochodu ........................................................................ 108 117. Usługi dla obecnego pracodawcy można rozliczać liniowym PIT ................................................. 108 118. Wypłata zachowku nie ma wpływu na wysokość podatku przy sprzedaży nieruchomości ........... 109 119. Wycofanie działki z ewidencji środków trwałych nie wpływa na obowiązki podatkowe ............... 111 120. Lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych mogą być objęte 2,5 stawką ............................... 112 121. Wstępnych opłat leasingowych nie trzeba rozliczać w czasie ........................................................ 113 122. Polisa ubezpieczeniowa jest kosztem ............................................................................................. 114 123. Przedmiot darowizny może być amortyzowany .............................................................................. 114 124. Wygaśnięcie najmu lokalu nie pozbawia odliczenia ...................................................................... 115 125. Opłatę rezerwacyjną można jednorazowo zaliczyć do kosztów ..................................................... 116 126. Wartość umorzonych udziałów jest przychodem podatnika .......................................................... 117 127. Zaliczając wydatki na kształcenie do kosztów, trzeba pamiętać o ich celowości .......................... 118 128. Realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować przychodów ........... 119 129. Obniżanie stawki amortyzacji do dowolnego poziomu nie jest zakazane ..................................... 119 130. Spółka komandytowa jest uprawniona do kontynuacji odpisów .................................................... 120 131. Przejęty majątek jest amortyzowany według wcześniejszych zasad .............................................. 121 132. Prawo ochronne na znak towarowy nie będzie amortyzowane ...................................................... 122 133. Nie wszystkie stypendia są wolne od podatku ............................................................................... 123 134. Obowiązek korekty kosztów podatkowych nie może być uzależniony od sposobu zapłaty .......... 124 135. Wydatki poniesione przez zarządzającego strefą nie są opodatkowane ......................................... 125 136. Kwoty z delegacji można zaliczyć do kosztów w granicach limitu ............................................... 126 137. Drobne upominki są zwolnione z podatku ..................................................................................... 127 138. Od nagrody za wybitne osiągnięcia student nie zapłaci podatku ................................................... 128 139. Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać także rodzice pełnoletniego dziecka ................................... 129 140. Rozwód nie wpływa na możliwość skorzystania z ulgi na dziecko ................................................ 130 141. Tylko korzystanie z samochodu osobowego uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej ............................. 131 142. Od prezentu o wartości nieprzekraczającej 2.280 zł nie trzeba pobierać PIT ................................ 133 143. Prowadząc firmę po zmarłym ojcu, można rozliczyć straty ........................................................... 134 VAT ............................................................................................................................................................. 136 144. Odsetki i zabezpieczenie pożyczki zwolnione z VAT .................................................................... 136 145. Brak paragonu nie przekreśla możliwości wystawienia faktury .................................................... 136 146. Przekazanie nagrody to dostawa towarów ...................................................................................... 137 147. Fundacja nie jest podatnikiem VAT ................................................................................................ 138 148. Przedsiębiorca odliczy VAT od kupna kawy, herbaty i wody ........................................................ 138 149. Wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu nie podlega VAT ......................................................... 139 200 najważniejszych wyroków i stanowisk organów podatkowych 6 150. Sprzedaż działek może być zwolniona z VAT ............................................................................... 140 151. Przy realizacji projektu można odliczyć VAT ................................................................................ 141 152. Do rozliczenia VAT ważne jest wystawienie faktury ..................................................................... 142 153. Dostawa nieruchomości gruntowej nie podlega VAT .................................................................... 143 154. Organizacja niebędąca podatnikiem VAT nie odliczy podatku ..................................................... 143 155. Wynajmujący lokal nie może refakturować kosztów mediów na najemcę .................................... 144 156. Dietetyk nie zapłaci VAT od porady służącej ratowaniu zdrowia .................................................. 145 157. Wydawanie dokumentacji medycznej jest zwolnione z VAT ......................................................... 146 158. Ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na własną rzecz bez podatku .......................... 147 159. Darowizna przedsiębiorstwa skutkuje koniecznością skorygowania VAT ..................................... 148 160. Sprzedaż towarów dostarczanych własnym transportem wymaga zapisu w kasie ......................... 149 161. Przekazanie próbki do badań nie podlega VAT .............................................................................. 150 162. Działalność kulturalna nie zawsze podlega zwolnieniu z VAT ...................................................... 150 163. Lody i soki z 5 stawką VAT ........................................................................................................ 152 164. Podatnik może skanować faktury ................................................................................................... 153 165. Zaniechanie inwestycji nie wymaga skorygowania podatku .......................................................... 154 166. Organizowanie kolonii to usługi turystyczne ................................................................................. 154 167. Podatnik, który zawiesił firmę, nie musi zwracać ulgi ........................................................................ 155 168. Nieodpłatne przekazanie samochodu bez VAT .............................................................................. 156 169. Odliczanie podatku z faktur VAT w 2013 roku nadal możliwe ...................................................... 157 170. Opłata za media na cele mieszkaniowe ze zwolnieniem ................................................................ 158 171. Paragony trzeba przechowywać z kopiami faktur ........................................................................... 159 172. Przy rozliczaniu WDT ważna jest dostawa towarów ...................................................................... 160 173. Dokumentowanie fakturą wewnętrzną WNT jest możliwe ............................................................ 161 174. Stawka 0 tylko po spełnieniu warunków ..................................................................................... 161 175. Opodatkowanie wynajmu pomieszczeń zależy od ich przeznaczenia ............................................ 162 176. Obrót determinuje zakup kasy ........................................................................................................ 163 177. Dostawa musi odpowiadać dacie sprzedaży na fakturze ................................................................ 164 178. Nie każdy towar podlega VAT ....................................................................................................... 164 179. Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów bez VAT .......................................................... 165 180. Błędna stawka na fakturze nie pozbawia odliczenia ....................................................................... 166 181. Usługa masażu nie zawsze będzie zwolniona z VAT ..................................................................... 166 182. Ważny jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi ................................................... 167 183. Świadczenie usług zarządczych podlega podatkowi od towarów i usług ....................................... 168 184. Zwrot VAT tylko dla czynnych podatników .................................................................................... 169 185. Sprzedaż niezabudowanej działki bez VAT ................................................................................... 169 186. Stowarzyszenie nie odzyska VAT od budowy altanki .................................................................... 170 187. Samochody do jazd próbnych z prawem do pełnego odliczenia VAT ............................................ 171 188. Korzystanie z samochodu służbowego bez VAT ............................................................................ 172 189. Sprzedaż otrzymanych w spadku samochodów nie jest działalnością gospodarczą ...................... 173 190. Zaliczki przesłanej przelewem nie nabija się w kasie .................................................................... 174 191. Przedsiębiorca nie odliczy VAT od paliwa do samochodu ............................................................. 175 192. Leasingodawcy mogą skorygować VAT w bieżących rozliczeniach .............................................. 176 Procedury ................................................................................................................................................... 178 193. Transakcje w walutach trzeba przeliczyć po odpowiednim kursie ................................................ 178 194. Jeśli nie ma przewalutowania, nie stosujemy kursu faktycznego ................................................... 178 Akcyza ......................................................................................................................................................... 180 195. Rabat posprzedażowy nie obniży podatku akcyzowego ................................................................ 180 196. Dokumentu e-AD nie można skorygować ...................................................................................... 181 197. Stawka akcyzy zależy od wykorzystania benzyny .......................................................................... 182 Inne podatki ................................................................................................................................................ 183 198. Nie ma PCC przy nabyciu udziałów własnych ............................................................................... 183 199. Koszty sądowe wyegzekwowane przez komornika nie są opodatkowane ...................................... 184 200. Gmina zapłaci daninę od nieruchomości komunalnych ................................................................. 184 ORZECZENIA I INTERPRETACJE PODATKOWE CZ. I 7 Wstęp O d 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. minister finansów za pośrednictwem wyznaczonych do tego izb skarbowych od- powiedział na prawie 12,5 tys. wniosków o interpretacje podatkowe. Z kolei sądy ad- ministracyjne wydały ponad 57 tys. wyro- ków. W tak ogromnej liczbie stanowisk bar- dzo trudno znaleźć to, które jest ważne we własnej sprawie. A niestety – w wielu przy- padkach – powołanie się na już wydaną in- terpretację lub wyrok sądu może przeważyć szalę, w którą stronę pójdzie rozwiązanie naszej sprawy. Ponadto linia interpretacyjna zarówno ministra finansów, jak i sądów administra- cyjnych często jest niezbędna w codzien- nym prowadzeniu biznesu. W dostępnych stanowiskach znajdziemy wskazówki prak- tycznie w każdym aspekcie związanym z działalnością gospodarczą, m.in. jak roz- liczać dany podatek, które wydatki można ująć w kosztach podatkowych, kiedy otrzy- mane świadczenie wpłynie na powstanie przychodu, co nam wolno przy kontroli, jakie kary grożą za naruszenie obowiązków podatkowych. Aby nie tracić czasu na szukanie potrzeb- nych stanowisk, Oficyna Prawa Polskiego przygotowała publikację, w której wybrali- śmy najważniejsze interpretacje i orzeczenia z pierwszego półrocza 2013 r. W sumie znaj- duje się w niej 100 interpretacji i 100 orze- czeń. Aby ułatwić odszukanie potrzebnej frazy, publikacja jest podzielona na części: Podatki dochodowe, VAT, Procedury, Akcy- za, Inne podatki. To pierwsza część książki z tego cyklu. Druga ukaże się w styczniu 2014 r. ze sta- nowiskami ministra finansów i sądów za II półrocze 2013 roku. Redakcja 200 najważniejszych wyroków i stanowisk organów podatkowych Orzecznictwo Podatki dochodowe 001 Rozpoznanie przychodu Spółka, która otrzyma darowiznę, nie jest zwolniona z podatku Darowizna przekazana spółce osobo- wej nie jest zwolniona z podatku, nawet jeśli wspólnicy i darczyńca należą do pierwszej grupy podatkowej. Zagadnienie sporne Małżeństwo będące wspólnikami spółki osobowej miało otrzymać od syna darowiznę na rzecz tej spółki. Podatnicy zadali pytanie, czy mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zapytali także, czy w przypadku braku prawa do takiego zwolnienia będą mo- gli skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 125 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT. Minister finansów uznał, że spółki oso- bowe mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. A zatem darowizna bę- dzie stanowić przychód spółki zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT. Nato- miast wskazany przez podatników przepis (art. 21 ust. 1 pkt 125) dotyczy tylko osób fizycznych, więc w opisanym przypadku nie ma zastosowania. Stanowisko sądu Zarówno WSA, jak i NSA zgodziły się z opi- nią ministra finansów. Dodatkowo NSA wy- jaśnił, powołując się na art. 8 Kodeksu spółek handlowych, że spółki mogą być podmiotem stosunku prawnego. Oznacza to, że to spółka otrzymuje nieodpłatne świadczenie, a nie mał- żonkowie, mimo że według przepisów ustawy o PIT nie funkcjonuje pojęcie przychodu spół- ki osobowej. Zgodnie z tą ustawą dochody z udziału w spółce opodatkowane są osobno u każdej osoby, która jest wspólnikiem. Ozna- cza to, że opodatkowaniu podlegają dochody wspólników, a nie całej spółki. Niemniej jed- nak nie jest to podstawą do uznania, że spółki osobowe nie osiągają przychodów. Należy więc odróżnić dwie istotne kwestie – zysk spółki oso- bowej (także jego źródła) oraz przychód wspól- nika z tytułu udziału w zysku spółki. Wyrok NSA z 8 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1019/11 Preferencje dla przedsiębiorców 002 Spółce nie przysługuje prawo do rozliczenia straty po cofnięciu zezwolenia na działanie w strefie W sytuacji cofnięcia zezwolenia na pro- wadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) podatnik nie może rozliczyć powstałej straty za zasa- dach ogólnych – wynika z ustawy o CIT. Zagadnienie sporne Spółka, która prowadziła działalność go- spodarczą na obszarze SSE na podstawie zezwolenia, czasami ponosiła straty. Podczas kontroli uznano, że spółka nie spełnia jedne- 10 go z warunków, który był przewidziany w ze- zwoleniu. Istniało więc ryzyko, że zezwole- nie zostanie cofnięte. Spółka zapytała, czy w przypadku takiego cofnięcia zezwolenia będzie mogła rozliczyć stratę z działalności na zasadach ogólnych. Minister finansów nie zgodził się ze sta- nowiskiem podatnika i stwierdził, że w art. 17 ust. 5 ustawy o CIT zostały określone skutki cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE. W przypadku cofnięcia zezwolenia nie powstaje zaległość podatkowa z tytułu wypracowanego docho- du, lecz zobowiązanie podatkowe płatne w terminach obowiązywania zapłaty zaliczki należnej za miesiąc, w którym zezwolenie zostało cofnięte. Stanowisko sądu WSA zgodził się ze stanowiskiem ministra finansów i także wskazał, że art. 17 ust. 5 i ust. 6 ustawy o CIT regulują przepisy po- datkowe oraz skutki cofnięcia zezwolenia na terenie SSE. Nie ma w nich jednak mowy o możliwości rozliczenia strat wygenerowa- nych z działalności zwolnionej z opodatko- wania po cofnięciu zezwolenia. Wyrok WSA w Gliwicach z 23 stycz- nia 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 630/12 003 Świadczenia pracownicze Nie jest przychodem zaproszenie na imprezę integracyjną Otrzymanie przez pracownika zaprosze- nia na spotkanie firmowe nie generuje przychodu do opodatkowania. Jednak uczestnictwo w takim spotkaniu już takie skutki wywoła. Zagadnienie sporne Spółka organizuje dla swoich pracowni- ków imprezy integracyjne i sporządza listy pracowników uczestniczących w tych spo- tkaniach. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, który z zatrudnionych skorzystał z konkretnych świadczeń, a który nie, dla- tego podatnik zwrócił się z pytaniem, czy udział w imprezie integracyjnej organizowa- nej przez pracodawcę powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu w podatku dochodowym. Spółka uznała bowiem, że zgodnie z art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT nie jest możliwe rozpoznanie przychodu z ty- tułu nieodpłatnych świadczeń. Organ podatkowy jednak nie zgodził się z tym stanowiskiem. Stanowisko sądu Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przy- chodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świad- czeń w naturze i innych nieodpłatnych świad- czeń. Zdaniem sądu przychód może powstać na dwa sposoby, a mianowicie ze względu na otrzymanie danego świadczenia lub posta- wienie tego świadczenia do dyspozycji po- datnika. W przypadku świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń przychód powstaje dopiero w momencie otrzymania go przez podatnika. Sąd wskazał także na fakt, że gdy nie moż- na wskazać pracownika, który skorzystał ze świadczenia o danej wartości, to nie jest rów- nież możliwe ustalenie kwoty przychodu. Wyrok NSA z 24 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1064/11 ORZECZENIA I INTERPRETACJE PODATKOWE CZ. I ORZECZENIA I INTERPRETACJE PODATKOWE CZĘŚĆ 1 O R Z E C Z E N A I I I N T E R P R E T A C J E P O D A T K O W E C Z Ę Ś Ć 1 B I B L I O T E K A P R O F E S J O N A L I S T Y 200 NAJWAŻNIEJSZYCH WYROKÓW I STANOWISK ORGANÓW PODATKOWYCH WYDANYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY UOM 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Orzeczenia i interpretacje podatkowe, Część 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: