Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00375 017216 20916536 na godz. na dobę w sumie
Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach Kościołów tradycji bizantyjskiej - ebook/pdf
Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach Kościołów tradycji bizantyjskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 191
Wydawca: Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60276-92-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> duchowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Ósmy dzień tygodnia to koniec czasów, odnowienie wszechświata i odpoczynek ludzkości w szczęściu i miłości w nowej rzeczywistości. To czas eschatologiczny. Eschatologia jest częścią doktryny religijnej, która odnosi się do rzeczy ostatecznych w perspektywie indywidualnej - pojedynczego człowieka - jak i kosmicznej - całego świata. Zajmuje się więc zagadnieniem sensu śmierci oraz istotą przyszłego życia, a także kwestiami końca dziejów i obrazem nowego świata. Między innymi zawiera doktryny na temat sądu ostatecznego oraz świata pośmiertnego, w którym dusza odbiera nagrodę lub karę. Przybliżając ujęcie tych zagadnień w doktrynie wschodnich odłamów Kościoła chrześcijańskiego, autor dąży do zachowania maksymalnego obiektywizmu, a swój wywód opiera na obficie przytaczanych tekstach źródłowych. Naszkicowuje również historię rozłamu Kościoła powszechnego i zwraca uwagę na różnice pomiędzy Kościołem wschodnim a rzymskokatolickim.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

      !∀ # ∃ ∃ ∃         !  ∀  # ∀ ∃∀  ∋ #∋    ()∗+,−(,./0 1)/123∗−4+/ 5(.∗+6,  6.417,−(    !∀#∃ ∋()∗ !)+, −∀.+,(∃∋)∀)/0∃+0#1∃20# ∋#      !∀#∃ ∋∃∃∃(∀))∗∗+∀,−.. /0−. 12(34 5 66. 11 ∀1∀ 76681795 :;.5  ∀ 7 .   ;  (= ∀  ? 8 ∀ ∀ ∃ 9  9:;;  −= 9 −   ∋ ,          !∀ #∃ ∀# ∋ ()∋ ∗ ∃ +) ,− .. / )∗∃ ≅. ∀1 ≅ Α ∀−  00∗ 12 ∃0 3 45 6().)∋(∋)6) 686∗−,)/  / ? ∀   ≅?  ∀∀ 9:? 69 98 Α: (! :Β ) Χ ) ∀9 ΧΒ 9 ∆ 7 Ε ∀ 9 9  !Ε   #  Φ?      ΦΧ 7∀  !9  ∆ ∃  9 Γ?  9 ΓΒ ( 9 Β ?;   !∀ #∀∃∀#∀ ∀ ∀∋∀ ?;Γ ( )∗ (+∗  + , ??; − ∗ ./ ) 0 1 ??; ∗  ∗ 1∗2, ∗   ) ∀  ??? ∗  3  ∗ ?? ∗ 2+ ∗ 24 2)24 4 4 (+. 555 ??Χ 89 ∀8 9 / 9 61 ??∆ !  ∃9 ≅?: (    ?: 8 !69? ? 8 Η9? ∆ ? Β /  ∀ ≅?Χ∆ ).2 6(∗  )2 ?ΧΓ 6 ?∆ −∀ΗΑ  ∃  ?∆∆ 4#∀9 ?Φ∆ 3  Ι   Η   ! Η 9  ??; 5! #?Γ , ∋  31 1 #78 # 19 1∃ : 2# ; 19 9 #11∗  1 1∃ ∗1∃ =1 ∃  2#: # ∗ ? ≅  ∃  1:  ∃#∗  ∃ 31 ∗ ∗;∃ 78  ∃7 # 1 ∃ 1 1∃ Α∃#∗ 1:  1 ≅  ∀79  7 :∃ #∃ 91 1  1 ∀79 ; 7 5 1:   :#: 11 11  ∃≅ :;:  1∃#  ∗ ∗ ∃:∗ Α∃#∗ ∗#: ∗ #≅ # ∗ 91 ;# ∗ #∃ ∗∗ 1# +11#1− ∗ Β#1 ; ∃#∗ ∗ 1:  ≅ # :  9 1; ∗ #1∃ 1  1   1≅ 7  ∃ 1: ∗ ∃:  ∗#: 1≅ ∗ 1∗  1 1 1≅ 11 # ∗  9 ;78 1∗ #∃ ∀79 ; = 19  Χ ∃#∗  ∃ 2∗#9 1: #     ∆ 9 =7∗ ? ≅∗  5 Α1∗# + ∗ ∗ Α1∗ = 19 # ∗ ∆ 1 ; ∗≅ 1≅∗ ∗ #∗ − Α ? ≅. +≅  4∃− / 5 ∗ 1∃ 19 1∃ # 91 919 Α 1 1: ) ϑ Ρ Ω ΒΧ−?∆Ε Χ.4Φ∆9Φ0ΓΓ/Η≅ 1( Η . Ι 1 ( ≅1Η Χ−∆9Φ  0≅∆  Η Φ− .5 7Γ Ε Χ.  .57 ∀ ∀Κ (Κ∀Λ (  (Κ )ΜΝΟ( ∀ΠΠΘΠΟ∀ Σ 11 ≅. 71 ≅.  / Ι 1 ΤΓ 7 7 Λ 1 /( /Β .4Ε Χ. ( . Κ−.5 0 4, 1/ .5≅.52(≅ ≅Υ ; − (; ? (. ΥΕ  ≅ − ? ≅10 −Κ≅( . 4≅.5 43 ≅.5 0 4 .5 .5, 1≅1 .  / .5 1≅)∗ςΩ∀2( Γ7 − /7. ( Ε ≅ Ε Χ.  ,. ≅−   . 2(  . / .5 Χ. ?  , ≅( .5 /2Υ ∀ΞΨΖ1 ,;75 7 / 2( [∴.∀(    (]/0−)ΜΜΜ( ∀ϑΟΘΡΩ∀ ∀Κ (Κ∀Λ ( ∀ΠΟ∀ ( Ε 1∃ + − 19 19 : ≅17 ∀79 1  5 ∗ ∆  1: 1 9 ∗ #; 7∗ 9 +; ∗# 1: − ; 1 : # ≅ # 1: Ε1∗Φ =∗#: ≅ 1≅ 7∗∃7 #1 #∗1 # ∗9 Ε#Φ ∃# Ε∃#Φ ∃ ∗7 1  1: 1  1  ∗1∃∗# 19 # ≅ ∃:  78# ∃ ∗1# ∗≅ #1 ∃# ∗9 ∗ Ε∃∗Φ, ∃# # : :  ∋ Χ∗ 19  7∗ ∗; #; 1 1∗∗# ∗ ∗  ≅ ; ∗   1: #1 ∃ ; ∗ ∗ =∗ ∗9∗ ∗: ∃ ; 1 ∗ ∗9∗ 2∗ #: 91≅ ∗91 ≅178 ∃ 19 # ; ; Ε#Φ : Ε 7 Φ ; #1 ∃# 7 ≅ ∗≅ 19 Α 1 ≅7 1 ≅ 1≅ ∃# ≅ ∃ ∗9 ∗9 ∃ ∃ ∗∃ #: 1≅ 2 #1 7 Γ 1∗ ∃ ∃ 1 Η ∃ += ∃ ∗       =1 6, 1 ( Ε= ; 7 ≅ #1: 1 9 1≅7∃ 7 ∀7 9 ;  19 7 ≅ #1Φ = 5∃1 Χ    Χ =Ι 6∋(  1 (,−Φ(  19  2 ϑ# 7 Γ Χ9#1 Ε Κ 9 ∗#:∗ ; #1 #1  #1 ? ≅ Α Κ# 9 ∀ ∃1 51 7 ≅78 19:  1: ∃# ≅ 2#∗ 1 Α ≅ 2≅ # :   : 1∃     19   ∃1 ∗≅   ##:  11 #1 1 ∃   : 1∃Φ Ε  ! ς   Ι    4Η  7 .5≅ ∆.ΓΗ( Χ1 −Φ  ∆−(  Φ∀ Ν Κ /(. Η −.≅ 1( 7 ? 1. / ≅ Π Ο ≅− / . 7 .5≅(−Γ ∀ ∀Κ (Κ∀Λ (( ∀Ο)ΘΟϑ∀   ! ∀  #∃! ∀ ∀ ∀ [∴# ∋ ∋( ! ∀ ∋   ∋( Κ )ΜΠΩ( ∀ΜΜ∀ ∀ # ∃ ∀  ∃ ∀  ∃ ∀ ∃  ∀∃ ∃ ∋ #  (# ) # Φ6 Λ 1# Ι∗1 +#111−  ≅9 1≅ 11 #∗# 1∃ 19 Ε? ≅ Κ# 4 9: ∀7 9  ; 1∗∃  ∃  1#1 1 9 1 ∃ 9∗  1 7 1Η 1 #;  ∗ 7∗ = Κ 1# 8 ≅ ∗ 9∗ ∗∗ ∗7 Γ1 ∗∃ 1 ; ∀79 ≅: : ∗ ∀ ∃1 4;  19 1 9 7 1 1∃ 19 ∃; ∗ 8   ; 1 Ε1: ≅7 ∗Φ Ε≅7 Φ Η :∆ Ε∃ Φ Η 1∃  Ε1: 1∗Φ 1  7 = Η # 1 6 Η  ∀∋ ?∗8 2: 1# # 1 9  :; 7 ∗ ∗; 18  11  Η  12 91 ∃   : 1#1 ; 5∗Μ  Η  1#    1 1  : 1#1 19 ∗ Ε1 Φ Η 7∗ + ∀ ∋− 7  ∗  1≅ 7∗ 2 ∃ :; 1≅  7∗: # : : ≅7 ∗ ∗1  7∗ 2 = ∗ #∗ 1≅ 7 ∗ 1 ≅7 1≅7∃ 7 +∃ 1 ∃ − ≅7  +∃ 1 ∃ − #: ≅ 7  ∗ # 7 1 Χ ∀7 9 19  ; ∗;∃ 1 ∗ 1  1# 7 ∀7 9 ∃: #∗2#: 1 :;  ; ∗;∗ ∗ 9 8 1 ∗∃  7 ≅ +:∆ 1− ; Α 97  Η # ∗∃∗ 1≅ ∗9 =  9∗#; ∗≅ ∗9 ∗; 8 ∃ :7 ∗: Η 7  ;  #∃: 9∗#;  11 Ε##:Φ 7  6 Η  ∀/ 9  1 7 ;∃ # ΕΚ =Φ Γ  7 = ∆ ∀7 9 #7 ∗9 1 ; 1 1 Μ 9Ι7− ≅.≅ = ≅(.≅ ∀ ;∀Ψ?( ) ∋  )!∗ ∗(⊥/4)ΜΜϑ( ∀Νϑ_ ∀ Η  + ∋, ∀− ∀ ∀ ,!∀! ∀ ∀ , . ∋ ∀(Κ )ΜΟΟ( ∀)ϑς∀ )∗ ∀∀α∋∃∃!(/0123450264789351:2;: =: 4?9093276≅Α627ΒΧ?:∆7(β)ΟΜΝ( ∀ )ΡΜ∀ 6  4# ; :; 1   7 1#1 Β ∃ ≅ 91 9∗ 7 + / /Μ Ν Μ Γ ∋−Μ Ο  : 1≅ 1#1 + ,Η ∋Μ .,−Μ . = Β∃1 11  + 6 −Μ /  1≅ 1 ∃∗ 291 ∗ ∗  ≅: ∗# 18 + Γ Μ Α1 .Μ /,−Μ , 4≅: ∗9 ∗1 ≅1 ∗  + /∋Μ .∋Μ Ν ,−Μ ∋ ? 1 1  + = .,− 11  1:: 97 Μ  1  Χ∗ 1 #∗9 1 #∗  1≅ 1 # 7 = # ∗ ∗ Ε3 #≅ 11 #∗9Φ Χ∗ 1 ≅ ∗ 1 ∗ 51 2 9 Η  1∗ Η 1:  : 1 ## 1  1 = Γ Χ∗ 1# : 1 1: ∗ 1# 11 9# ∃ 1∃  1: ∗ 1 ;   ∗ 1 1:# ≅ 1#1 ≅ ≅: Η ∆∗ # ≅ 1 # 9 ∗97 :∆  7  # 1    Χ∗ ∗19 1 ∃ + = . .− ∀ ∃1 4 # 9 ∀7 9 1 18 1 4  ∀ ∃1 4# # Ε; 4 9 11∗ 11∗Φ + ∀ , − Φ 5# 1: ≅7 ∗ 1:∗ ∗ ∗1 1 #: 1: ∃  = 19 ; : 78 19#;≅ 1≅ 1∗ ∗ Ε 1 Η 7 # 1; #≅ ∃  : #1 ∗9 1 ≅ 1 1≅ Α# 51 : ∗ # 97 : ; 1 #1 1 # 9 # ∃:  1 #  7 # 5 ∗1  ∃ 19 ; 1 ; 1 Α  1  ∗  Κ # ∃  ∃   ∃ 1 7 ::8 ∃ 1  ≅1 7 ∃ 1∃ 1 ∃ ∗1 ∃ 1; )) ΞΨΖ1 ,;75 7 / 2( ∀ΩΝΘΩΠ∀   ;  ∃ 9 Α 1; 9 1≅ ∗∗ ∃# ∗1 ∗ =1 7 1 7∃ ≅ ≅ ; ∗1 #   9 # ∗#: #1 1: 1≅ Α# #1 ≅ Χ9 9 1: 1≅ ≅8 #1 1:8  9 31 # ∗1  1 7 ≅ ∃ ∃11 7# #1 ∗1∗ ∃ =19# Π#9∗ Θ=1 9: 1 #1 9∗ Η 1 1≅ ∗ Η 1: ∗  1  9 51 # Η 9 ∗#  9 Η ∃ ∗1 1 5  #1  1≅ ∗1# 1# ≅ 1#8 1 # 9 4; Γ   : 1  ; ∗1  ≅: 8 7 ∀ ∃1 51 ∗ 8 : 5 ;∗ ∗1 ;: 1≅ ∃ 1 ∃  ∃ ≅∃ ∗ ; ∗≅78 ;  1: ∗ 19 41 1≅ # 1  ∃ 1 ≅: 1 8 # #1 1 Η ∗1#: Γ7∃ ;  ;Η 19#; #1 ≅ ∗: : 9  1 2  ∀ ∃1 3  7∃ ; #9≅9  # 1∗≅∆∃ 7 #191 #1 11 91  ≅   # 9 41 +3 ∋ −Μ 1 #: 9 4;  : 11 ∗  1:: ∃ ∃#7Ρ 8  ; ∗1 1 : ≅ #:  11 #1 ∃# #: 7 ; ∗1  5  ; #1 Η 7 9 ∗ Η 1 ∃∗ 1 9 ∗ ∃∗ #∗ 11  9 Κ #1 11 ∗1 1: #1 ∃  1  2: 1 # 1 ∗1   78 1: ∗  ∗7 ∗1  ∗ ∗ 1: ∗ ∗1  : ∗ ∗1  ≅7 ∗ 1:∗ ∗ ∃#∗ #1∗  ∃ ∗Η = 1 #1  9 Η # 1 Η 1 1 + − 9 # Γ1 1:  ∗ ∗ 1≅ #1 1 11    ∃1 :  1≅ ≅7 ∗ ;#  ∃  1≅ 11∗ ∃#∆∗  # 7  9  1  ∃ 1: ∗≅ ; 7 ≅ 4∃ 5 1 1: 1 9 1:# ≅7  ∗ ∗1 ∗1  ∃ : 1 )ϑ Λ ≅ ≅ 1 . − . ΓΧ. . ∀ ∃; ∗≅8 ; 1 1 7 #  ∃ ∃ ∃ 9 ∗#1 8 : ∗19 5∃; ≅ # ∃≅8 # ≅ : 11 9 9 ∃ ∃11 Ε +∗− ∗1  191 ∃ 1Φ 1 ∃; 1 8 11 ∗ ∗19 ∃ Η ∃ 1≅ Η #  1 9   ; 1 1∗  ; 7 Η 9∗ 1 ∃∗ ∃∗ #∗# ∗7∃ Η #: ; Φ . ; ;1  ∃: ∗ 8 1 ∃: ∗ 1∃ 19  ;  ∗∗  #: ∗# Κ∃ ; ∗≅ 1≅ 1 ∃∗ Η ∗ :∗ 1 19 #  1 9  7   Α∀  : 1≅ 19∗ 1∗ 1∗ + ∗ #:∗− # # ∗ 5∃1 = Σ11∃1 ∗+ ,−./012+3 /+− 4535/+− / 1≅: 7  ∆ 9 )Ρ Ε ∀ ∀Φ ∀( Γ (χ 4)ΜΜΜ( ∀ςΠΘςΜ∀ )Ω ;  ≅ 1  7 ( Ι.≅1 ≅ /Η3654?904 :∆?6(≅≅1 )ΜΜΟ /(  7− 1 ∀Γ ∋ . ≅≅1 /)ΜΜΠ∀ / Χ #:  = 19 9  9 1≅ ∗ ∗  ≅ ∗7 7∃∗ Ε19∗ #Φ ∃ 1 1 ∗ 4;∗ ∗ 1 ∗ =1∗ ? ≅ Ε 1 9 4 ΤΠ ∗ 9  51  5∗ 5 # ∗ ∗1∗  ∗ ∗ 9∗ ∗:  11∗ ≅∗ 9:∗ ∗Υς 9 ≅ 4 9  1   4; 1 9 1 9 ∗≅;≅  1≅Φ + ∋ Η ( 4Α ,− Γ1 1 ; 1 ∗∃ 9 19 1  4 # ∗ 1 ; ≅ Γ # 1 ≅ 5 ;1 #∗ ; ∗1 4∃ ΕΛ = 4 #9 ∗≅  9 1 ; # ∃ ∗ ;  ∃ 1 19 Η = 4  199 1# ∗≅  9 9   # 9 ∗≅  9 ∗  11  8 9: ≅ ∃ Η  = 4 #∃9 9  # ∗ :9  ; 1# 19 1≅ 9 1: ; : Φ + ( 4Α− ∃ Ε∀ Γ∗# ∃9 ∗≅  9;9 9 7 Ω 5 ∃  # ≅ ;   1∃ 9  9 9 1≅  Φ +Ξ ./ . Η , 4Α−  9   1  ∃ 19 9 ∗97 4; ≅ ∃ ∃# #∗# ∗ ; 9 ∃# 1 ∗∃ ∗ 7∗∃ 1∃ ∗ ∗; 8 1≅  =1∗ ? ≅ Η 6∀   !  7  78889 + ( 4Α− ; 1     ; 4 1 9 9   )ς ΞΛΥ∋ ) ∀Φ ∀Γ ∋ !( ∀Ξ8Ξ]8;Λδ 8ε9]φ98;( ?ΥΚ )ΜΜ∗∀ .  1 Κ∃  4 ∗  :8 ∃#∗ ;∗  ∗ 1 # ΕΨΓ;∃Ζ ∃ ∃#: ∃# ∗ 8 ∃  9 19 1  4 Φ + 6 ∋ 4Α− 9 1 9∗ #1: + 1 1: 12: 9;: 9 #1− 7 9 ∃# 1  ∃ ; ; 1 ∗1 ; #1 ; ∗1 #1 9 4; 7∃ ∗∃ ∃# 9 ∗∗ Ε∗#Φ Ε7 :Φ :∆ ΕΦ #1 9  ∗ 1 9 4 19 1≅ ≅ ∗ 7∗ ∗≅ 7 ∗ # ∗ 7 ∗ ∗∃∗ 7  9 ∗# ∗1≅    ?Φ 1 ∃ 4∗ ∗ 7 1∗  ( Χ∗ 9  1 ∗ 7∗∃∗ 9∗  1 : ∗∃: #∗: 7∗∃: #1: ∃;  : Η  7 ∗∃  7 # 9 1 : 78 12: ∗1 7  ∃ 1 ∗∗ ; #1 : 9∗ 9: 9 1∗ 1 ∃1  1∗ 9:7 9∗ ∗ ∗;∃ 7 9 :# ∗∃∗ 9 ∗; 8 :8 1918 #1 ∗1 1 1≅ ∃ 1 ∗19 Κ#1  9∗ 1 91: #≅ #9 ;: # 9 #≅  ∗ 97 1 :; ∃ Α∗ ∗ 9 9 1  # Η∃1 1 Α 1Η ∗ 9 1 9∗ 9 ∗ ; 1∗ #1 ∗ 1 9  ∃ 1 19 1≅ ∗∗ ∗∗ # ∗97 4; Γ 7 4 #9 ∗ ∗ Ε: 1 Φ = 1 9 ∗ ;9 #  1 9 ∗# ∃ 9 9 49 9∗ 9 1≅7∗ ∗ ∗19 1∗  11 9 #  19  ∃∗ 9 9 19 1 1 ∃  ∗ 19 9≅: 1;: ∗:78  = ∗ ∗:7 9 ; 9  11∗ )Ν ;Γ.1 ?.40 ∀ )Π ΞΨΖ1 ,;75 7 / 2( ]/0−)ΜΜΜ( ∀ΡΟ∀ )Ο γ∀Σ− η ≅( Γ Ιϑ∋∋ Κ. )! ([∴Ψ ≅]=− ιφΜς( ∀)Υ)ς_ Η ;−Ζ,Ψ− 2Λ Λ. ΜΝ ∀[∴Ψ ≅]=− ΡΡφ()ΜΜΝ( ∀)ΘΡ∀ / ≅∗ 6 ∗ ∗9 8 #  1∗  ∃# 1 4 ∗9#: 9 #7 1 :9  ; #19 9  #: ∃#: 1≅ Η ≅ : 9  1≅ ∗  # 1 : 9  19 ΕΑ 1 7: ∗ 7 9∗ ∗ 9Υ Α ≅ 1≅ 9 1:  ∗≅; 19 ≅Φ +  4Α− = 1 9  7 1≅7 ≅: #∃∗  ∃ 1 1 ≅1: 78 1 9 1 197 4∗  91 1919  ∗ 9 1∗ 9 ∗ ; 1 1 1 :; 1:  ≅;: : 1 ∃ 9∗ 51 # 1  9  ; # 1 : 9 9  ∗ ∗ 7∗8 ∗ ∗1# ∃; 8 1≅ ∃; ∗# ∃ 4 # ∃# )Μ ∀ϕ∃∋∃κ∃(Η3654?904 :∆?6( Υλ∃µ +∃ν)ΜΜΟ( ∀ΩΟ∀ ϑ∗ ∆ Υ1ΓΗ. ≅ Φ 50 7≅ 4 ,1ΙΗ2( , 2_Ε ∀ ο/0Κ/ ∀ο∀ − ( ∆1ΙΗΘ1ΓΗ≅Φ∀ , ∋ ∀   ≅ 5# 7 1 ∗ ;  7 1 9 4 ∃  1≅ 9: ∃ : [ 1∃1 ≅1 ∗≅1 9 1 9  ∃ 11 1≅ 1 : ∗# # ∗≅ ϑ#2 [ 51∃ ? 97 3∗≅   ∆ 9  ∆ ≅#  ∗ 1 9∗ 9   +Ε∃1Φ− 19  Ε 1#Φ Ε19Φ Γ 1 # ∃ 7 1 9 1: ∃1∗ #∗ 1:∗ #∗ ∃: ∃≅ Κ#  1: ∗∗ 19∗ 4 5  1: Ε9 1 ;Φ ∃ 1 ∃∗ ∃#∗  9∗ ∗ # =1∗ ? ≅ Α 9 ∗ ∗  9 9 29 Λ∃ Π∃ 2∃ Γ#∃ 4∃ ∃ ϑ#2  9 1 #1≅#: ∗1 ∃ 4# 1∗∗# ≅: 1: # : : #∗∗ ∃: ∃: 9 ≅  1# 19  [ ∗ : 11∗ 19 ∗ [ #9   78 4;: 9 19  ; 1  4# ∃ ∗#1 ∗# 19#;8  97 11 19 1≅ ∗ 1∃ 9 . 5 ∃ ; 1∗  9 1≅ 4 1  #9 ## 1≅ 9  1#1 ∗ ∗ 9 ∗# 9 19#   9 1≅ 1 1: 1≅ ∗ 1∗∗ 7 ≅  9 [ ∗∗ / Ε5  # Ψ9 Ζ #∃9 #1 1 # 9 1≅ 4# ∗9 1≅ # 9 Π   1 ∗ ∗ ϑ#2∗ 19 1: 9 19 1≅ 9∗ ∗7 ∗∗ 9∗Φ , Χ# 9  1 ∗ : Η ϑ#2∗ # 9 91 ∃1  1 #1 ∗ 1  ∀ ∃1 ∗ 4;∗ 7 9∗  ∗ 9 ∗ ∃ 1:≅ ; 1∗8  2# 18  1 ∗ 1: ∗: ∃ ∃∗ 1 ∗ ∗ ∗ ; 1  ∗ 4 ∗1∗ Η ϑ) ;∀ο∀ ()   −!  ∃ ∀(Λ4)ΜΜΡ( ∀ς∀ ϑϑ Ε∀ π5( χ∀ θ 71−( (   ∀ ( Κ  )ΜΟΠ( ∀ ))(   Ο  ( [∴ ∆Ξ . ≅Φ(  ϑϑΜ( ]  ϑ∗∗∗_  ∀ Η Ε   ∀  −(]/0−)ΜΜΟ(. ∀8( ∀)ΡΜΥ)ΩΝ_ ∀ Η;−Ζ,Ψ− 2Ο∀  ( ∀ .Λ([∴Ψ ≅]=− )Ωφ(] ;7− )ΜΜΝ( ∀)ΥΝ ϑΡ ;∀ο∀ ()  ∀Ν∀ ϑΩ Λ1Η∀ ϑς Ο  ∀Ρ∀ ( 1# 1  ∃∗ Κ∃Ω ; ∃ ; 1 4 1  1 1 9 ∃9 5 ;1∗# ; = 4  ∃ ∗# 18 ∃ ∃ : 19  ∃ 1 Α ≅ 9  ∗ ∗ 1  ; ∗  1  1 1∗≅ 1 19#  9 ϑ#2 # 9   1 1≅ 1 1 9 1∃ 1≅ ∗∗ ∗ #∗# 19 1: ∃ 9∗ #∗ +1∃# 1: #1 ∗9 9 ∃#  ∗; 8  #∃ #∃− 9 # 1: 1 : ≅  ∗ 1 = 1 4# 434ϑ3 ∗   ∃1 9 # ∋  # 1≅ 1 #1 ∃ ∀ ∃1 ∗ 4;∗ ; ∃#∗ 1: 1≅ 98 # 1: ∗ ∗1 11  ≅ #:   ∃ [ ∗ ∗1#  1 7∃≅ [ 9 ∗ 1  1  ; ; 9∗ 1 ≅78 1 91 ∃# ∃ ∃# 1≅ #1# : :  ∗#: 7 ∗7 ∃ ∆ 91 ;  ∃ ∃Η 1 #  ∃ 1 = 19 7   ∃ ;8 ∃ 1 8 1≅ ∗# 9 19 Ε5∃  8 Ε9∗ ∃# ∃ ∗  1  ∗ 97 ∃ #∃ 1 #  7: 1 8 1≅ 1∗# ≅; Φ 3 1 Ε∀ ∗ 1 ≅78 ∗  ∗ ≅7 ∃# Φ( Χ ∗ 1: #: 9 ∃; #∗8 ; 1 ∗ 2 ∃ ∃ 7∃ 1 19 ; 1 #  ## 9    #1   9 :  1∃: ≅  8  8  1# ∗ 1∗ 1≅ #   ∃ #   1∃ # 19: : 4# ≅78 9 ≅::  ∗ 9 9 ≅ # ϑ 9 [ :∃ 9 7: [ ∃9 1  ∃ 9 ; #9 ∗# 1≅ 78 1 ∗ Β ≅ Β 1 : ; 1∃ + 1∃ # ∗ Η ∗ 7∗− ≅  4# ∃#  ∃# ϑΝ ΨΡ(ϑϑΘϑΝ∀ ϑΠ ) ∋  −   ∀      ∋ ! ∀ Π  Π∗ Ο ∋ Θ ([∴Ξ . ≅()ΜΝ(1 .ϑ∗∗∗( ∀ϑ∗∀ 8  ∗ 1∃ ;  # ∗# 1≅ 8 1 =  ; 7 1  17  1∗  9 1 78  ∗∗ ∃#∆∗  1 ∗ 9∗ ;∗ ∃ 1≅  1 :; # 8 ∀ ∃1 51 4 ∗ :∃ : 7: 11  1∗ ≅ 78 1 ≅ ∃  ∃  4 +; 1  1∃# #   ∃: ; 1 −  ∗ 9∗  9∗1  Ε  :#Φ  99 1 ∀  Κ9: ≅ ## #: # Κ1∃ 1# ∃# ∗≅7 #: # 9# # ∃  9 : 7 ∃# 7 #∗19 9 1# ∗# ; 1∃   ∃#∗#  4 ∃ 19 ∃  ∃ 1 : ∃   ∃≅  1≅ #8 ≅ 9#  8 1≅7∃ ∗ ∃; ;8  ; # ΚΒ∀ϑ Λ [ ∃ ∗8  ; 4 78 8 #9;8 3 # ∗; 8 1≅ 5 1 9 1 ∗  1∗ 1 ∗∃ 1 19##: 1≅ #9∗ 1∗ [ ∗∗ ∃ 11 1 7Ω ;  ; 7 9 : 1 7  1≅ 1 7 ;  ∗ [ ; 78  ∗21#: 1≅ ≅ 5 97 78 Κ∃Ω = ; ∃ ∗≅ 9∗ 9∗  1: 1 :# ∃ 8 ∗ 4Υ 1 1≅7∃ 1 # ∗# 1≅ 1 8 ; ∃# 1: 8 1Υ 4 97 9 ∗#  8  8 9  ∗; ∃8 ∃ 1 ∃  9 # ∃# =;  1∃ 9 1  1≅ 1 ∗ 9# 1 ∗ 9   ; ∗; ∃ #18 ∃ ∗ 1∃# ; ∗;∃ 7 [ ∗ 4 ∗ ∗ ,  [ 9:8 ∃: 9  ∗#18  9 # ∗ ∗1# #  ; ∗; 9 ∗ ∃8 ∗; 7 8 ;∗ #≅∗ ; ∗ ∗;∃ 7   5∗ 7∃ 9  ∗#  ∗# ∗; : ∗# 1≅ 118 ? ∃   1 Ε 1 : 7 ∗# 1 8 :7 :1≅ ∗≅7 ∗ : ∗ 1 # # #1∗ Φ ϑΟ Ε−! Ο ∀ ∀(χ 4ϑ∗∗∗( ∀)Ν∀ 6   ∀∀ 9 Χ 1 7∗ 9  1∗ ∃#∗  Η  ∗  1 ; Η ;∃ # : ; 919 ; ∗# 9 9 ∃ 1 1: 1∗ 1 1  9 ≅:  ∃ ∃; 4 ;  7 ≅ # 1 ? Γ Χ9#1 ; ∗ # 19 ∗ 19 ΕΨΛΖ 9 ;∃ #  2  7∗∃∃ 1≅ 18 1 Ψ 4Ζ Ψ∗Ζ ∗ 9 4∗ ∃ ∃∗ Φ6 9 ∃ ; 4 1 : 9    1      9 ∗#    :  # 7∗∃78  : 7∗∃7:  9 8 9 Ε ∃≅Φ Ε1∃#Φ ∗ ; 4  :# 9 9  7∗∃7 7 2 ; 9 ∗# Ε1#1≅. #1Φ ∗ 9 8 Ε 1 7∗∃Φ Κ#1 1 1 ∗ 4 Η ∃1∗ #∗∗ 7∗∃∗ #   ;1 ∗∃ 9  ∗# ; 9 ∗1 Η ; 1  4 Η Γ ∗7∃ ∗9  ∃8 1;# ; 1 8 1; ∗ 7  ∗9 8 9 1 #1 ∗ ∗1# ∃; 1 ∗ 7∃8 # #∃8 2 ; 9∗ 9 ∗ 1 #1 9: +− 9∗ 9 #1 18 ∗ ∗; #1 Η ; ∗; 1 8 9  1∗ 1 9 9 1 ∃: ∃# ∗ ; 9 ∗; 98 11 97 9  ∗  ;1Ω  ; 4  9 9 +∗ # Ε9∗Φ 9 # ∃ #1  9∗−  ∃≅ 7∗∃7  ∃≅ 7∗∃7 . ? Α2∃ 1 #:9 ≅ 1≅ Ε Ψ4 Ζ 1 9 Ψ9 Ζ 7∗∃∗ 7∗∃∗ ∃ + − 1 9 ∃∗   #Μ ; ;∃ 1# 1≅    # 7∗∃7 9: 4; ∗9 5 ≅  7∗∃78 #9 1≅ ∗ + 9# Ν1−Μ ;∃ 7 199 1≅ ϑΜ ∀ρ∋∀Ρ:4:=3ΣΤ42:=≅ΧΥ6 =:5ςΩ)66λ∃ ∀Λ∀)ϑσ∀)9∀ϑΜΠ∀.≅ ∀ ∀ ϕ∃∋∃κ∃(Η3654?904 :∆?6( ∀ς∗ Ρ∗ χ Γ∀ Ρ) ≅1 1Χ1 − Χ. 0  ≅Ι. / −/ ∀ 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach Kościołów tradycji bizantyjskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: