Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00337 008207 10736070 na godz. na dobę w sumie
Osobowe prawo administracyjne - ebook/pdf
Osobowe prawo administracyjne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-2550-058-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skrypt 'Osobowe prawo administracyjne' obejmuje zakres wykładu z materialnego prawa administracyjnego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze statusem obywatela w państwie, wskazując płaszczyzny, w których organy administracji publicznej władczo ingerują w sytuację prawną osoby fizycznej. W opracowaniu wyodrębniono części dotyczące:

Obok roli dydaktycznej, funkcją opracowania jest zapoznanie studentów wydziałów prawa lub administracji z kierunkami planowania pracy zawodowej w odpowiadających profilowi ich wykształcenia zawodach: prawniczych, urzędniczych, w służbach, strażach i inspekcjach oraz w zawodach ekonomicznych.

Przedmowa

Prawny status osoby fizycznej, a w szczególności status obywatela, kształtowany jest przez wiele przepisów materialnego prawa administracyjnego. Unormowania te wyznaczają ramy dopuszczalnego działania jednostki w demokratycznym państwie prawnym, określają stosunek osoby fizycznej do władz publicznych oraz wskazują, w jakim trybie i na jakich zasadach osoba ta może od organów państwa domagać się przewidzianych dla niej uprawnień oraz być przymuszana do realizacji obowiązków, jakie względem państwa przewidują przepisy prawa.

Pośród wielu płaszczyzn, na jakich sytuacja prawna osoby fizycznej regulowana jest przepisami materialnego prawa administracyjnego, warto skupić uwagę na tych najbardziej doniosłych. Ustalenie tożsamości osoby fizycznej możliwe jest dzięki zaopatrzeniu jej w dowód osobisty, będący dokumentem urzędowym poświadczającym konstytutywne elementy indywidualizujące osobę fizyczną na tle pozostałych obywateli. Same składniki oznaczenia osoby fizycznej również ustalane są na zasadach określonych przez prawo administracyjne. Przepisy o aktach stanu cywilnego oraz o zmianie imion i nazwisk ustalają reguły, zgodnie z którymi może nastąpić określenie indywidualnych cech osoby.

Organy administracji publicznej ingerują w swobodę poruszania się i wolności wyboru miejsca pobytu osoby fizycznej na terytorium RP. Podstawowymi formami wpływu państwa na wykonywanie tych wolności są wymogi związane z obowiązkiem meldunkowym, którego podstawę stanowi założenie o bieżącej i aktualnej wiedzy organów państwa w zakresie miejsca pobytu obywatela, na wypadek konieczności egzekwowania od niego obowiązków, jakie jest temu państwu winny. Katalog wzajemnych obowiązków, a także uprawnień wiążących osobę fizyczną z państwem, składa się na pojecie obywatelstwa i stanowi jeden z zasadniczych punktów zainteresowań materialnego prawa administracyjnego. Podobnie brak obywatelstwa polskiego, jako wyznacznik posiadania statusu cudzoziemca, wymaga od ustawodawcy ustalenia minimalnego poziomu ochrony publicznej udzielanej osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego.

Materialne prawo administracyjne ingeruje ponadto w tak doniosłe sfery aktywności życiowej osób fizycznych, jak stan rodzinny oraz zapewnienie osobom wchodzącym w skład rodziny elementarnych środków utrzymania, poprzez pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Sam status rodziny również podlega regulacji o charakterze administracyjnym; zawarcie małżeństwa, jakkolwiek wywiera skutki prywatnoprawne, zawdzięcza swój byt działalności administracji publicznej. Ponadto samo zatrudnienie w ramach niektórych zawodów odbywa się w niezwykle sformalizowanych i zdyscyplinowanych formach. Ustawodawca autorytarnie przesądził, iż niektóre zawody pełnią szczególnie doniosłą dla obywatela funkcje społeczną: służą bezpieczeństwu obywatela, zachowaniu ładu społecznego i utrzymywaniu praworządności. Dostęp do tego rodzaju zawodów zaufania publicznego podlega rygorom materialnego prawa administracyjnego, a samo ich wykonywanie opiera się na stosunku administracyjnego podporządkowania.

Katalog dozwolonych źródeł czerpania środków utrzymania osób fizycznych nie jest otwarty, a niektóre z ograniczeń wynikają z przepisów prawa administracyjnego. Przykładem regulacji wprowadzających obostrzone zasady korzystania ze środków ofiarowywanych przez inne osoby fizyczne regulują przepisy o zbiórkach publicznych. Osoby fizyczne nie dysponują także otwartym dostępem do wszelkich dóbr konsumpcyjnych i towarów.

W szczególności posiadanie oraz posługiwanie się bronią i materiałami wybuchowymi zostało zarezerwowane wyłącznie dla właściwych organów państwa i może służyć tylko zapewnieniu bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego.

Wojciech Maciejko

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Skrypty Becka Skrypty Becka Wojciech Maciejko Osobowe prawo administracyjne Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydzia- łów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. Skrypt „Osobowe prawo administracyjne” obejmuje zakres wykładu z materialnego prawa administracyjnego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze statusem obywatela w państwie, wskazując płaszczyzny, w których organy administracji publicznej władczo ingerują w sytuację prawną osoby fizycznej. W opracowaniu wyodrębniono części dotyczące:  administracyjnego statusu osób fizycznych,  bezpieczeństwa obywatela,  reglamentacji wykonywania zawodów prawniczych, urzędni- czych i ekonomicznych. Obok roli dydaktycznej, funkcją opracowania jest zapoznanie studentów wydziałów prawa lub administracji z kierunkami planowania pracy zawodowej w odpowiadających profilowi ich wykształcenia zawodach: prawniczych, urzędniczych, w służbach, strażach i inspekcjach oraz w zawodach ekonomicznych. Dr Wojciech Maciejko – adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, asystent Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl, http://www.beck.pl, tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 ISBN 978-83-255-0058-0 e n j y c a r t s i n i m d a o w a r p e w o b o s O o k j e i c a M Cena: 45,00 zł C. H. Beck SKRYPTY BECKA Osobowe prawo administracyjne W sprzeda¿y: Z. Leoñski MATERIALNE PRAWO ADMINISTRACYJNE, wyd. 8 Podrêczniki Prawnicze I. Kraœnicka, R. Suwaj PRAWO ADMINISTRACYJNE Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska ZARYS PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Skrypty Becka R. Kêdziora KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. EDYCJA DRUGA KodeksSystem J. Borkowski (Wprowadzenie) KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 20 Teksty Ustaw Becka KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 17 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Osobowe prawo Osobowe prawo administracyjne administracyjne dr Wojciech Maciejko Wy¿sza Szko³a Prawa i Administracji w Przemyœlu Redakcja: Ksenia Rzepka © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Zak³ady Graficzne im. KEN S.A., Brzoza k. Bydgoszczy ISBN 978-83-255-0058-0 PRZEDMOWA Prawny status osoby fizycznej, a w szczególnoœci status obywatela, kszta³towany jest przez wiele przepisów materialnego prawa administracyjnego. Unormowania te wyznaczaj¹ ramy dopuszczalnego dzia³ania jednostki w demokratycznym pañstwie prawnym, okreœlaj¹ stosunek osoby fizycznej do w³adz publicznych oraz wskazuj¹, w jakim trybie i na jakich za- sadach osoba ta mo¿e od organów pañstwa domagaæ siê przewidzianych dla niej uprawnieñ oraz byæ przymuszana do realizacji obowi¹zków, jakie wzglêdem pañstwa przewiduj¹ przepi- sy prawa. Poœród wielu p³aszczyzn, na jakich sytuacja prawna osoby fizycznej regulowana jest prze- pisami materialnego prawa administracyjnego, warto skupiæ uwagê na tych najbardziej do- nios³ych. Ustalenie to¿samoœci osoby fizycznej mo¿liwe jest dziêki zaopatrzeniu jej w dowód osobisty, bêd¹cy dokumentem urzêdowym poœwiadczaj¹cym konstytutywne elementy indy- widualizuj¹ce osobê fizyczn¹ na tle pozosta³ych obywateli. Same sk³adniki oznaczenia osoby fizycznej równie¿ ustalane s¹ na zasadach okreœlonych przez prawo administracyjne. Przepi- sy o aktach stanu cywilnego oraz o zmianie imion i nazwisk ustalaj¹ regu³y, zgodnie z którymi mo¿e nast¹piæ okreœlenie indywidualnych cech osoby. Organy administracji publicznej ingeruj¹ w swobodê poruszania siê i wolnoœæ wyboru miejsca pobytu osoby fizycznej na terytorium RP. Podstawowymi formami wp³ywu pañstwa na wykonywanie tych wolnoœci s¹ wymogi zwi¹zane z obowi¹zkiem meldunkowym, którego podstawê stanowi za³o¿enie o bie¿¹cej i aktualnej wiedzy organów pañstwa w zakresie miej- sca pobytu obywatela, na wypadek koniecznoœci egzekwowania od niego obowi¹zków, jakie jest temu pañstwu winny. Katalog wzajemnych obowi¹zków, a tak¿e uprawnieñ wi¹¿¹cych osobê fizyczn¹ z pañstwem, sk³ada siê na pojêcie obywatelstwa i stanowi jeden z zasadni- czych punktów zainteresowañ materialnego prawa administracyjnego. Podobnie brak obywa- telstwa polskiego, jako wyznacznik posiadania statusu cudzoziemca, wymaga od ustawodaw- cy ustalenia minimalnego poziomu ochrony publicznej udzielanej osobom nieposiadaj¹cym obywatelstwa polskiego. Materialne prawo administracyjne ingeruje ponadto w tak donios³e sfery aktywnoœci ¿y- ciowej osób fizycznych, jak stan rodzinny oraz zapewnienie osobom wchodz¹cym w sk³ad ro- dziny elementarnych œrodków utrzymania, poprzez pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Sam status rodziny równie¿ podlega regulacji o charakterze administracyjnym; zawarcie ma³¿eñ- stwa, jakkolwiek wywiera skutki prywatnoprawne, zawdziêcza swój byt dzia³alnoœci admini- stracji publicznej. Ponadto samo zatrudnienie w ramach niektórych zawodów odbywa siê w niezwykle sformalizowanych i zdyscyplinowanych formach. Ustawodawca autorytarnie przes¹dzi³, i¿ niektóre zawody pe³ni¹ szczególnie donios³¹ dla obywatela funkcjê spo³eczn¹: VI Przedmowa s³u¿¹ bezpieczeñstwu obywatela, zachowaniu ³adu spo³ecznego i utrzymywaniu pra- worz¹dnoœci. Dostêp do tego rodzaju zawodów zaufania publicznego podlega rygorom mate- rialnego prawa administracyjnego, a samo ich wykonywanie opiera siê na stosunku admini- stracyjnego podporz¹dkowania. Katalog dozwolonych Ÿróde³ czerpania œrodków utrzymania osób fizycznych nie jest otwarty, a niektóre z ograniczeñ wynikaj¹ z przepisów prawa administracyjnego. Przyk³adem regulacji wprowadzaj¹cych obostrzone zasady korzystania ze œrodków ofiarowywanych przez inne osoby fizyczne reguluj¹ przepisy o zbiórkach publicznych. Osoby fizyczne nie dysponuj¹ tak¿e otwartym dostêpem do wszelkich dóbr konsumpcyjnych i towarów. W szczególnoœci posiadanie oraz pos³ugiwanie siê broni¹ i materia³ami wybuchowymi zosta³o zarezerwowane wy³¹cznie dla w³aœciwych organów pañstwa i mo¿e s³u¿yæ tylko za- pewnieniu bezpieczeñstwa pañstwa oraz porz¹dku publicznego. Warszawa, kwiecieñ 2008 r. Wojciech Maciejko SPIS TREŒCI Przedmowa .................................................................................................................. V Wykaz skrótów ........................................................................................................... XV Bibliografia .................................................................................................................. XIX CZÊŒÆ I. ADMINISTRACYJNY STATUS OSÓB FIZYCZNYCH Rozdzia³ I. Ewidencja ludnoœci i dowody osobiste .................................................... § 1. Instytucja ewidencji ludnoœci ......................................................................... § 2. Oznaczenie osób podlegaj¹cych ewidencji ................................................... § 3. Reglamentacja miejsca zamieszkania, miejsca pobytu i przemieszczania siê ...................................................................................... § 4. Zameldowanie na pobyt sta³y ........................................................................ § 5. Zameldowanie na pobyt czasowy .................................................................. 3 3 4 5 7 8 § 6. Wymeldowanie................................................................................................ 10 § 7. Meldunkowe ciê¿ary nak³adane na wczasowiczów, turystów, cudzoziemców, posiadaczy lokali, so³tysów i pracodawców ....................... § 8. Dowód osobisty, jako dokument urzêdowy .................................................. § 9. Treœæ dowodu osobistego i zasady jego wydawania .................................... § 10. Nadzór i kontrola w sprawach ewidencyjnych i dowodów osobistych ...... § 11. Odpowiedzialnoœæ w sprawach ewidencyjnych i dowodów osobistych ...... Rozdzia³ II. Dokumenty paszportowe ........................................................................ § 12. Funkcje i rodzaje dokumentów paszportowych ............................................ § 13. Organy paszportowe ....................................................................................... § 14. Czynnoœæ wydania paszportu ......................................................................... § 15. Odmowa wydania paszportu .......................................................................... § 16. Wa¿noœæ paszportu i uniewa¿nienie paszportu ............................................. Rozdzia³ III. Akty stanu cywilnego ............................................................................ § 17. Akty stanu cywilnego i ksiêgi stanu cywilnego ......................................... § 18. Kierownik urzêdu stanu cywilnego ............................................................... § 19. Organy nadzoru i organy wy¿szego stopnia w sprawach stanu cywilnego § 20. Akt urodzenia.................................................................................................. § 21. Akt ma³¿eñstwa .............................................................................................. 11 12 13 15 16 17 17 18 19 20 21 23 23 24 25 25 28 VIII Spis treœci § 22. Akt zgonu........................................................................................................ § 23. Wzmianka dodatkowa i przypisek w akcie stanu cywilnego ...................... § 24. Wzruszanie aktu stanu cywilnego ................................................................. § 25. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaœwiadczenia........................................... Rozdzia³ IV. Zmiana imion i nazwisk ........................................................................ § 26. Administracyjna reglamentacja oznaczenia osoby fizycznej........................ § 27. Zmiana nazwiska ............................................................................................ § 28. Zmiana nazwiska dziecka .............................................................................. § 29. Wymogi w zakresie brzmienia nazwiska ...................................................... § 30. Zmiana imienia ............................................................................................... § 31. Decyzja w sprawie ustalenia pisowni imienia i nazwiska ........................... Rozdzia³ V. Obywatelstwo polskie.............................................................................. § 32. Zakres znaczeniowy obywatelstwa polskiego ............................................... § 33. Nabycie obywatelstwa przez urodzenie......................................................... § 34. Inne przypadki nabycia obywatelstwa przez dziecko................................... § 35. Nadanie obywatelstwa .................................................................................... § 36. Uznanie za obywatela polskiego ................................................................... § 37. Nabycie i odzyskanie obywatelstwa na skutek ma³¿eñstwa ........................ § 39. Utrata obywatelstwa polskiego ...................................................................... § 39. Nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji.................................................. § 40. Stwierdzenie posiadania i utraty obywatelstwa ............................................ § 41. Postanowienia Prezydenta RP ........................................................................ § 42. Urzêdowe rejestry obywatelstwa ................................................................... Rozdzia³ VI. Cudzoziemcy .......................................................................................... § 43. Status prawny cudzoziemca ........................................................................... § 44. Przekraczanie granicy przez cudzoziemca .................................................... § 45. Œrodki finansowe na pobyt cudzoziemca na terytorium RP ........................ § 46. Wizy ................................................................................................................ § 49. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.......................................... § 48. Zezwolenie na osiedlenie siê ......................................................................... § 49. Zezwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowego Wspólnot Europejskich.................................................................................................... § 50. Karta pobytu ................................................................................................... § 51. Wydalenie cudzoziemca z terytorium RP ..................................................... § 52. Status uchodŸcy .............................................................................................. § 53. Azyl, pobyt tolerowany i ochrona czasowa cudzoziemca............................ Rozdzia³ VII. Status bezrobotnego i administracja zatrudnienia ........................... § 54. Status bezrobotnego........................................................................................ § 55. Powiatowa s³u¿ba zatrudnienia ...................................................................... § 56. Organy zatrudnienia........................................................................................ § 57. Instytucje rynku pracy .................................................................................... 33 34 35 37 39 39 40 41 43 45 47 51 51 52 54 55 56 57 59 60 61 62 63 65 65 66 68 70 76 78 80 82 83 85 86 89 89 93 95 95 § 58. Zadania organów zatrudnienia i publiczne us³ugi rynku pracy ................... 101 Spis treœci IX § 59. Publiczne instrumenty rynku pracy ............................................................... 104 § 60. Zasi³ek dla bezrobotnych ............................................................................... 106 § 61. Pracownicy publicznych s³u¿b zatrudnienia.................................................. 109 § 62. Fundusz Pracy................................................................................................. 109 § 63. Nadzór i kontrola nad organami w³aœciwymi w sprawach bezrobocia i policja zatrudnienia ...................................................................................... 110 Rozdzia³ VIII. Ofiarnoœæ osób .................................................................................... 113 § 64. Zbiórka publiczna jako forma korzystania z ofiarnoœci osób ...................... 113 § 65. System pozwoleñ na prowadzenie zbiórek publicznych .............................. 114 § 66. Ofiarnoœæ osób zwolniona od pozwoleñ ....................................................... 115 § 67. Zasady korzystania z ofiarnoœci osób podczas zbiórki publicznej .............. 116 § 68. Dope³niaj¹ce regulacje w przepisach o wolontariacie .................................. 117 Rozdzia³ IX. Powszechny obowi¹zek obrony ............................................................ 119 § 69. Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej......................................................... 119 § 70. Administracja rezerw osobowych Si³ Zbrojnych RP.................................... 121 § 71. Status przedpoborowego i poborowego......................................................... 121 § 72. Ocena stanu zdrowia poborowego ................................................................. 122 § 73. Odroczenie s³u¿by wojskowej i niepowo³anie do tej s³u¿by ....................... 123 § 74. Przeznaczenie do s³u¿by i przeniesienie do rezerwy bez odbywania s³u¿by zasadniczej .......................................................................................... 125 § 75. Obowi¹zek s³u¿by wojskowej ........................................................................ 126 § 76. Administracyjna reglamentacja s³u¿by i zabezpieczenia spo³ecznego ¿o³nierza .......................................................................................................... 130 § 77. Œwiadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obronnoœci ................................ 133 Rozdzia³ X. Broñ i amunicja ...................................................................................... 135 § 78. Broñ i amunicja jako atrybut w³adztwa administracyjnego ......................... 135 § 79. Pojêcie broni i amunicji w prawie administracyjnym .................................. 135 § 80. Pozwolenie na broñ ........................................................................................ 137 § 81. Obrót broni¹ i amunicj¹ ................................................................................. 140 § 82. Reglamentacja dzia³alnoœci strzelnic ............................................................. 141 Rozdzia³ XI. Materia³y wybuchowe ........................................................................... 143 § 83. Ograniczenia w korzystaniu z materia³ów wybuchowych w u¿ytku cywilnym ......................................................................................................... 143 § 84. Pojêcie materia³u wybuchowego.................................................................... 143 § 85. Administracyjne formy ograniczania korzystania z materia³ów wybuchowych ................................................................................................. 144 CZÊŒÆ II. BEZPIECZEÑSTWO OBYWATELA Rozdzia³ XII. Policja .................................................................................................... 149 § 86. Policja jako formacja zbrojna ........................................................................ 149 § 87. Organy Policji. Struktura i podporz¹dkowanie s³u¿bowe ............................ 150 § 88. Zadania organów Policji i innych organów administracji publicznej ......... 151 X Spis treœci § 89. Uprawnienia organów Policji......................................................................... 152 § 90. Stosunek s³u¿bowy w Policji......................................................................... 154 § 91. Dyscyplina s³u¿bowa w Policji ..................................................................... 156 § 92. Uposa¿enie i zabezpieczenie spo³eczne funkcjonariuszy Policji ................. 157 § 93. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna w Policji................................................... 159 Rozdzia³ XIII. Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencja Wywiadu ...... 163 § 94. Ustrojowa pozycja Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.......................................................................................................... 163 § 95. Zadania Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu........ 164 § 96. Struktura organów bezpieczeñstwa wewnêtrznego i wywiadu .................... 166 § 97. Uprawnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu......................................................................................... 167 § 98. Stosunek s³u¿bowy w Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu.......................................................................................................... 169 § 99. Dyscyplina s³u¿bowa w Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i w Agencji Wywiadu .................................................................................... 170 § 100. Uposa¿enie i inne uprawnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu ............................................................... 172 § 101. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna w Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu ............................................................... 173 Rozdzia³ XIV. S³u¿ba Wiêzienna ................................................................................ 177 § 102. Zadania administracji publicznej w zakresie wykonywania kar ................ 177 § 103. Struktura organizacyjna i organy S³u¿by Wiêziennej................................... 178 § 104. Stosunek s³u¿bowy funkcjonariusza S³u¿by Wiêziennej .............................. 179 § 105. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna w S³u¿bie Wiêziennej.............................. 180 Rozdzia³ XV. Pañstwowa Stra¿ Po¿arna i ochrona przeciwpo¿arowa ................... 183 § 106. Funkcja i struktura Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.......................................... 183 § 107. W³adztwo organów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej podczas akcji ratowniczych ................................................................................................... 185 § 108. Kompetencje organów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w ramach czynnoœci kontrolnych ..................................................................................................... 186 § 109. S³u¿ba w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i status stra¿aka.............................. 187 § 110. Jednostki ochrony przeciwpo¿arowej ............................................................ 189 Rozdzia³ XVI. Stra¿ Graniczna i S³u¿ba Celna......................................................... 191 § 111. Bezpieczeñstwo przejazdu i przewozu granicznego ..................................... 191 § 112. Zadania i organizacja Stra¿y Granicznej....................................................... 191 § 113. Zadania i organizacja S³u¿by Celnej ............................................................. 194 Rozdzia³ XVII. Stra¿e gminne .................................................................................... 197 § 114. Stra¿ gminna jako umundurowana formacja samorz¹dowa ......................... 197 § 115. Zadania stra¿y gminnej .................................................................................. 198 § 116. Status stra¿nika gminnego.............................................................................. 199 § 117. Uprawnienia stra¿nika .................................................................................... 200 Spis treœci XI Rozdzia³ XVIII. Ochrona osób i mienia..................................................................... 203 § 118. Formy ochrony osób i mienia ....................................................................... 203 § 119. Obowi¹zkowa ochrona specjalistycznej uzbrojonej formacji ....................... 204 § 120. Wewnêtrzna s³u¿ba ochrony........................................................................... 206 § 121. Dzia³alnoœæ gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia ....................... 208 § 122. Status pracownika ochrony ............................................................................ 209 § 123. Uprawnienia pracowników ochrony .............................................................. 213 CZÊŒÆ III. ZAWODY PRAWNICZE Rozdzia³ XIX. Adwokatura ......................................................................................... 217 § 124. Wykonywanie zawodu adwokata ................................................................... 217 § 125. Wpis na listê adwokatów, aplikacja adwokacka ........................................... 219 § 126. Samorz¹d adwokacki i odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna adwokata oraz aplikanta .......................................................................................................... 221 Rozdzia³ XX. Radcy prawni ........................................................................................ 223 § 127. Wykonywanie zawodu radcy prawnego ........................................................ 223 § 128. Wpis na listê radców prawnych, aplikacja radcowska ................................. 224 § 129. Samorz¹d radcowski i odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna radcy prawnego oraz aplikanta.................................................................................................. 226 Rozdzia³ XXI. Prawnicy zagraniczni praktykuj¹cy na terytorium RP .................. 229 § 130. Pomoc prawna œwiadczona przez prawników zagranicznych ...................... 229 § 131. Sta³a praktyka prawników z Unii Europejskiej ............................................ 230 § 132. Uzyskanie przez prawnika zagranicznego tytu³u zawodowego adwokata lub radcy prawnego ........................................................................................ 230 § 133. Sta³a praktyka prawników spoza Unii Europejskiej ..................................... 232 § 134. Us³ugi transgraniczne prawników zagranicznych ......................................... 232 Rozdzia³ XXII. Notariat .............................................................................................. 235 § 135. Zawód notariusza............................................................................................ 235 § 136. Obowi¹zki i prawa notariusza ....................................................................... 237 § 137. Postêpowanie przy dokonywaniu czynnoœci notarialnych............................ 237 § 138. Samorz¹d notarialny i odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna notariusza ............ 239 § 139. Upowa¿nienie organu samorz¹du terytorialnego do poœwiadczeñ notarialnych ..................................................................................................... 240 Rozdzia³ XXIII. Asystenci sêdziów............................................................................. 241 § 140. Asystenci sêdziów w s¹dach powszechnych................................................. 241 § 141. Asystenci sêdziów w s¹dach administracyjnych........................................... 242 § 142. Zakres czynnoœci asystenta sêdziego ........................................................... 242 § 143. Asystenci sêdziów S¹du Najwy¿szego .......................................................... 244 Rozdzia³ XXIV. Referendarze s¹dowi........................................................................ 247 § 144. Referendarze w s¹dach powszechnych.......................................................... 247 § 145. Aplikacja referendarska .................................................................................. 248 XII Spis treœci § 146. Stosunek pracy referendarza w s¹dzie rejonowym i okrêgowym ............... 249 § 147. Referendarze w s¹dach administracyjnych.................................................... 250 § 148. Kompetencje referendarza w zakresie prawa pomocy w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym................................................................................ 251 § 149. Referendarz – prowadz¹cy mediacyjne postêpowanie s¹dowoadministracyjne ................................................................................... 252 Rozdzia³ XXV. Komornicy s¹dowi ............................................................................. 253 § 150. Administracja egzekucji s¹dowej................................................................... 253 § 151. S³u¿ba komornicza.......................................................................................... 254 § 152. Aplikacja komornicza ..................................................................................... 256 § 153. Wspó³dzia³anie komornika z organami administracji publicznej................. 256 § 154. Samorz¹d komorniczy i odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna komorników ..... 257 Rozdzia³ XXVI. Kuratorzy s¹dowi............................................................................. 259 § 155. S³u¿ba kuratorska............................................................................................ 259 § 156. Status kuratora s¹dowego............................................................................... 260 § 157. Organizacja s³u¿by kuratorskiej i samorz¹d kuratorski ................................ 261 § 158. Kuratorzy spo³eczni ........................................................................................ 263 CZÊŒÆ IV. ZAWODY URZÊDNICZE I EKONOMICZNE Rozdzia³ XXVII. S³u¿ba cywilna i pañstwowy zasób kadrowy ............................... 267 § 159. Korpus s³u¿by cywilnej .................................................................................. 267 § 160. Zatrudnienie cz³onka korpusu s³u¿by cywilnej ............................................. 268 § 161. S³u¿ba przygotowawcza w s³u¿bie cywilnej ................................................. 270 § 162. Obowi¹zki i uprawnienia cz³onka korpusu s³u¿by cywilnej ........................ 270 § 163. Orzecznictwo w sprawach ocen s³u¿bowych ................................................ 272 § 164. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna w urzêdach organów administracji rz¹dowej .......................................................................................................... 273 § 165. Pañstwowy zasób kadrowy ............................................................................ 274 § 166. Rada S³u¿by Publicznej.................................................................................. 277 Rozdzia³ XXVIII. Pracownicy samorz¹dowi............................................................. 279 § 167. Pracownicy urzêdów organów samorz¹du terytorialnego ............................ 279 § 168. Stanowiska urzêdnicze pracowników samorz¹dowych i stanowiska kierownicze pracowników samorz¹dowych................................................... 280 § 169. Nabór na wolne stanowisko urzêdnicze ........................................................ 281 § 170. Podleg³oœæ s³u¿bowa w urzêdzie organu jednostki samorz¹du terytorialnego .................................................................................................. 283 § 171. Prawa pracownika samorz¹dowego ............................................................... 284 § 172. Odpowiedzialnoœæ porz¹dkowa i dyscyplinarna pracowników samorz¹dowych ............................................................................................... 285 Rozdzia³ XXIX. Pracownicy socjalni ......................................................................... 287 § 173. Administracja pomocy spo³ecznej ................................................................. 287 § 174. Status pracownika socjalnego ........................................................................ 288 Spis treœci XIII § 175. Stopnie specjalizacji zawodowej i nadzór nad pracownikami socjalnymi .. 289 § 176. Rola pracownika socjalnego w postêpowaniu administracyjnym ................ 290 Rozdzia³ XXX. Inspektorzy kontroli skarbowej ....................................................... 293 § 177. Warunki wykonywania zawodu inspektora skarbowego .............................. 293 § 178. Powo³anie i odwo³anie inspektora kontroli skarbowej ................................. 294 § 179. Stosunek s³u¿bowy i stosunek pracy inspektora kontroli skarbowej........... 295 § 180. Wykonywanie obowi¹zków inspektora kontroli skarbowej.......................... 296 Rozdzia³ XXXI. Urzêdnicy s¹dowi i ³awnicy s¹dowi ................................................ 297 § 181. Status urzêdnika s¹dowego w s¹dzie powszechnym .................................... 297 § 182. Sta¿ urzêdniczy ............................................................................................... 298 § 183. Zakres obowi¹zków urzêdnika w s¹dzie powszechnym .............................. 299 § 184. Status urzêdnika s¹dowego w s¹dzie administracyjnym .............................. 299 § 185. £awnicy s¹dowi .............................................................................................. 301 Rozdzia³ XXXII. Doradcy podatkowi ........................................................................ 303 § 186. Zawód doradcy podatkowego i czynnoœci doradztwa podatkowego ........... 303 § 187. Wpis na listê doradców podatkowych........................................................... 304 § 188. Ograniczony zakres pe³nomocnictwa doradcy podatkowego ....................... 305 § 189. Samorz¹d doradców podatkowych ................................................................ 306 § 190. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna doradców podatkowych ........................... 307 Rozdzia³ XXXIII. Biegli rewidenci ............................................................................. 309 § 191. Zawód i tytu³ zawodowy bieg³ego rewidenta ............................................... 309 § 192. Wpis do rejestru bieg³ych rewidentów.......................................................... 311 § 193. Samorz¹d zawodowy bieg³ych rewidentów .................................................. 312 § 194. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna bieg³ych rewidentów ............................... 312 Rozdzia³ XXXIV. Agenci celni .................................................................................... 315 § 195. Zawodowe przedstawicielstwo wykonywane przez agencje celne .............. 315 § 196. Warunki wykonywania zadañ agenta celnego .............................................. 316 § 197. Skreœlenie z listy agentów celnych i zawieszenie agenta w czynnoœciach. 317 Indeks............................................................................................................................. 319 WYKAZ SKRÓTÓW ABW .......................... Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego ABWU........................ ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676 ze zm.) AW ............................. Agencja Wywiadu Bieg³yRU.................... ustawa z 13.10.1994 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.) Biul. SN...................... Biuletyn S¹du Najwy¿szego BroñU ......................... ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. CBA............................ Centralne Biuro Antykorupcyjne Nr 52, poz. 525 ze zm.) CudzU ........................ ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) DorPU ........................ ustawa z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. .......................... Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 9, poz. 86 ze zm.) DzPPublU................... ustawa z 24.4.2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolonta- riacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) EwidLU ...................... ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) GP............................... Gazeta Prawna JêzPolU ...................... ustawa z 7.10.1999 r. o jêzyku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) Jur. ............................. Jurysta KC .............................. Kodeks cywilny KKW .......................... Kodeks karny wykonawczy KomSEgzU ................ ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) Konstytucja RP........... ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KontrSkarbU .............. ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) XVI Wykaz skrótów KPA ............................ Kodeks postêpowania administracyjnego KPC ............................ Kodeks postêpowania cywilnego KPK ............................ Kodeks postêpowania karnego KPW ........................... Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia KRO ........................... Kodeks rodzinny i opiekuñczy KuratSU...................... ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach s¹dowych (Dz.U. Nr 98, KW ............................. Kodeks wykroczeñ poz. 1071 ze zm.) MatWybuchU ............. ustawa z 21.6.2002 r. o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego (Dz.U. Nr 117, poz. 1007 ze zm.) M.P. ........................... Monitor Polski niepubl. ...................... niepublikowane Nr ............................... numer NSA ............................ Naczelny S¹d Administracyjny ObPolU....................... ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) ObrRPU ...................... ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczy- pospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) OchrCudzU ................ ustawa z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695 ze zm.) OchrOMU .................. ustawa z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) OchrPPo¿U................. ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.) ONSA ......................... Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego OrdPU ........................ ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ONSAiWSA ............... Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego i Wojewódzkich S¹dów Administracyjnych OSNAPiUS ................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeñ Spo³ecznych OSNC ......................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OSP ............................ Orzecznictwo S¹dów Polskich PaszpU........................ ustawa z 13.7.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027) PolU............................ ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) PomocPrU .................. ustawa z 5.7.2002 r. o œwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 126, poz. 1069 ze zm.) Wykaz skrótów XVII PomSpo³U .................. ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 poz. ............................. pozycja ze zm.) PracSamU................... ustawa z 22.3.1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) PracSProkU ................ ustawa z 18.12.1998 r. o pracownikach s¹dów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.) PrAdw ........................ ustawa z 25.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) PrASC ........................ ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) PrCel........................... ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) PrNot .......................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Prok. i Pr. ................... Prokuratura i Prawo Nr 42, poz. 369 ze zm.) PromZatU ................... ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pr. Pracy ..................... Prawo Pracy pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) PrPostAdm ................. ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini- stracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrUSAdm ................... ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) PrUSP ......................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. PS ............................... Przegl¹d S¹dowy Nr 98, poz. 1070 ze zm.) RachU......................... ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) RadPrU ....................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) regulamin SN ............. uchwa³a Zgromadzenia Ogólnego Sêdziów S¹du Najwy¿szego z 1.12.2003 r. w sprawie regulaminu S¹du Najwy¿szego (M.P. Nr 57, poz. 898 ze zm.) RepatU........................ ustawa z 9.11.2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 53, Rzeczp. ....................... Rzeczpospolita poz. 532 ze zm.) S³CelU ........................ ustawa z 24.7.1999 r. o S³u¿bie Celnej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 ze zm.) S³CywU ...................... ustawa z 24.8.2006 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz.U. Nr 170, poz. 1218 ze zm.) S³u¿bWU .................... ustawa z 26.4.1996 r. o S³u¿bie Wiêziennej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 ze zm.) SNU ............................ ustawa z 23.11.2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) XVIII Wykaz skrótów StrGminU ................... ustawa z 29.8.1997 r. o stra¿ach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) StrGrU ........................ ustawa z 12.10.1990 r. o Stra¿y Granicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.) StrPo¿U ...................... ustawa z 24.8.1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ze zm.) tekst jedn. ................... tekst jednolity USC ............................ Urz¹d Stanu Cywilnego Wok. ........................... Wokanda WSA ........................... Wojewódzki S¹d Administracyjny ZbiórPublU................. ustawa z 15.3.1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162 ze zm.) ze sprost. .................... ze sprostowaniem ze zm. ......................... ze zmianami ZmINU ....................... ustawa z 15.11.1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 ze zm.) BIBLIOGRAFIA J. Bia³ocerkiewicz, Cudzoziemcy w Rzeczypospolitej Polskiej, Toruñ 2001 G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A. R. Œwiat³owski, Kodeks karny skarbowy z komenta- rzem, Gdañsk 2000 £. Borkowski, R. Krajewski, S. Szymañski, Komentarz do ustawy o pomocy spo³ecznej, Kut- no 2006 Z. Brodecki (red.), M. Muszczyk, O. Ho³ub, M. Krzemiñski, K. £asak, A. Machnikowska, S. Majkowska, A. Stêpniak, M. Tomaszewska, M. Zieleniecki, Zatrudnienie i ochrona so- cjalna, Warszawa 2004 A. Ceglarski, Organizacje po¿ytku publicznego, Warszawa 2005 Z. Cieœlik, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, Wierzbowski (red.), A. Wiktorowska, Pra- wo administracyjne, Warszawa 2002 J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w spo³eczeñstwie obywatelskim, Kraków 1999 W. Czerwiñski, Policja, Toruñ 1996 W. Czerwiñski, Policja. Podstawowe przepisy prawne, Toruñ 2002 B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2005 Z. Duniewska, M. Górski, B. Jaworska-Dêbska, M. Lewicki, R. Michalska-Badziak, E. Olej- niczak-Sza³owska, M. Stahl (red.), P. Wilczyñski, Materialne prawo administracyjne. Po- jêcia, instytucje, zasady, Warszawa 2005 T. Ereciñski, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju s¹dów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa, Warszawa 2002 T. A. Gajewska, T. M. Zieliñski, Status pracownika samorz¹dowego, Warszawa–Kraków 1995 E. Gruza, D. ¯ebrowska, Stra¿ gminna (miejska). Komentarz do przepisów, Toruñ 1996 T. Hanausek, Ustawa o Policji. Komentarz, Kraków 1996 B. Hebdzyñska, Ustawa o pracownikach urzêdów pañstwowych z komentarzem, Warsza- wa–Kraków 1995 J. Jagielski, Obywatelstwo polskie, Warszawa 1998 A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko, Œwiadczenia rodzinne. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2008 £. Koróz, M. Sztorc, Ustrój s¹dów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2004 A. Kosut, Komentarz do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu, Gdañsk 1996 J. Lang, J. S³u¿ewski (red.), M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Polskie prawo administracyj- ne, Warszawa 1995 Z. Leoñski, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005 W. Maciejko, Œwiadczenia przedemerytalne. Komentarz, Warszawa 2006
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Osobowe prawo administracyjne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: