Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 011399 10695590 na godz. na dobę w sumie
Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego - ebook/pdf
Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 566
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4401-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi teoretyczne studium osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego jako konstrukcji prawa pozytywnego, której istota i przynależność nie jest ani jednoznaczna, ani jednorodna. Z takiej przyczyny nie jest to studium tylko z zakresu teorii prawa cywilnego, czy tylko z zakresu teorii prawa administracyjnego – sam zresztą samorząd terytorialny to problematyka, która jest wspólna prawu konstytucyjnemu i administracyjnemu, a w kontekście osobowości prawnej jego jednostek, także prawu cywilnemu. Prezentowana praca zawiera zatem próbę wyjaśnienia, z pozycji naukowej cywilisty, tytułowego problemu zarówno za pomocą siatki pojęć i doktryny prawa prywatnego, jak i prawa publicznego.

Skierowana jest ona zarówno do studentów prawa oraz administracji, jak również będzie przydatna pracownikom administracji publicznej i tym wszystkim, którzy wyrażają zainteresowanie prezentowaną tematyką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE OSOBOWOŚĆ PRAWNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ADAM DOLIWA Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ADAM DOLIWA • OSOBOWOŚĆ PRAWNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Polecamy nasze publikacje z tej serii: Piotr Stępniak ŚRODKI PENALNE WE FRANCJI I POLSCE. DOKTRYNA, LEGISLACJA, PRAKTYKA Leszek Wilk HAZARD. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE Bronisław Bartusiak KARA ŚMIERCI W ŚWIETLE SPORU O RACJONALIZACJĘ KARY Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Katarzyna Witkowska-Rozpara PRZESTĘPCZOŚĆ, ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU A POLITYKA KARNA Marcin Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO- -KRYMINALISTYCZNA www.ksiegarnia.beck.pl OSOBOWOŚĆ PRAWNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ADAM DOLIWA WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Teresa Mróz Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet w Białymstoku © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4400-3 ISBN e-book 978-83-255-4401-0 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XI Bibliografia ............................................................................................................. . XIII Wprowadzenie ....................................................................................................... . 1 Rozdział I. Osobowość prawna gminy, powiatu i samorzadu województwa jako istota pojęcia jednostki samorządu terytorialnego ................................................................................................ . . 1... Samorząd.terytorialny.jako.instytucja.prawna............................. . 1.1...Istota.i.funkcje.samorządu.terytorialnego.............................. . 1.2...Podmiot.samorządu.terytorialnego........................................... . 1.3...Przedmiot.samorządu.terytorialnego....................................... . . 2... Pojęcie.jednostki.samorządu.terytorialnego................................. . . 3... Gminy,.powiaty.i.samorządy.województw.jako.rodzaje.. 19 19 19 25 27 32 jednostek.samorządu.terytorialnego................................................ . 40 . 4... Jednostka.samorządu.terytorialnego.. a.wspólnota.samorządowa.................................................................... . 4.1... . Definicja.i.kwestia.przydatności.pojęcia.prawnego. wspólnoty.samorządowej.......................................................... . 4.2.... Funkcje.pojęcia.wspólnoty.samorządowej......................... . 4.3.... Interes.publiczny.wspólnoty.samorządowej..................... . 48 48 53 59 . 5... Znaczenie.konstytucjonalizacji.osobowości.prawnej.. jednostek.samorządu.terytorialnego................................................ . 63 . 6... Osobowość.prawna.jednostek.samorządu.terytorialnego. a.konstrukcja.podmiotowości.prawnej.państwa......................... . 6.1... . Relacje.między.podmiotowością.prawną.jednostek. 74 samorządu.terytorialnego.i.państwa.................................... . 74 6.2.... Instytucja.Skarbu.Państwa.a.osobowość.. prawna.jednostek.samorządu.terytorialnego.................... . . 7... Podsumowanie.......................................................................................... . 80 88  Rozdział II. Samodzielność i prawne upodmiotowienie Spis treści jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie prawnoporównawczej ............................................................................... . . 1... Modele.i.systemy.samorządu.terytorialnego.w.doktrynie.. 91 i.prawie.państw.europejskich............................................................. . 91 . 2... Zasady.Europejskiej.Karty.Samorządu.Lokalnego.. a.osobowość.prawna.jednostek.samorządu.terytorialnego..... . 96 . 3... Podmiotowość.i.samodzielność.samorządu.terytorialnego. w.Europie.Zachodniej............................................................................. . 102 3.1... . Anglia................................................................................................ . 102 3.2.... Niemcy.............................................................................................. . 104 3.3.... Szwajcaria.i.Austria...................................................................... . 116 3.4.... Francja.............................................................................................. . 119 3.5... . Belgia.i.Holandia........................................................................... . 123 3.6.... Szwecja.i.Dania.............................................................................. . 126 . 4... Podmiotowość.i.samodzielność.jednostek.samorządu. terytorialnego.w.Europie.Środkowej.i.Wschodniej.................... . 129 4.1... . Węgry,.Bułgaria.i.Rumunia....................................................... . 129 4.2.... Czechy.i.Słowacja......................................................................... . 132 4.3.... Litwa,.Łotwa.i.Estonia................................................................. . 135 4.4.... Ukraina,.Rosja.i.Białoruś............................................................ . 138 . 5... Podsumowanie.......................................................................................... . 142 Rozdział III. Osobowość a podmiotowość prawna jednostek samorządu terytorialnego ...................................................................... . 145 . 1... Pojęcie.i.znaczenie.podmiotu.prawnego.i.podmiotowości.. prawnej......................................................................................................... . 145 . 2... Podmiotowość.cywilnoprawna.......................................................... . 150 2.1.... Istota.i.zakres.podmiotowości.prawa.cywilnego............ . 150 2.2.... Autonomiczność.podmiotów.prawa.cywilnego.............. . 158 . 3... Podmiotowość.administracyjnoprawna.......................................... . 163 . 4... Osoba.prawna.jako.podmiot.prawny................................................ . 167 4.1... . Teoretyczne.koncepcje.osoby.prawnej.(teorie.. negujące.realny.byt.osoby.prawnej.i.teorie.substratu).. . 167 4.2.... Metody.konstruowania.osobowości.prawnej.. (metoda.ogólnego.formułowania.cech.osoby.prawnej.. i.formalna.metoda.regulacji.osób.prawnych).................... . 176 . 5... Złożona.podmiotowość.i.jednolita.osobowość.. prawna.jednostek.samorządu.terytorialnego................................ . 178 I Spis treści 5.1... . Status.podmiotowy.jednostek.samorządu.. terytorialnego.w.kontekście.wyróżnienia.pojęcia.. prawa.publicznego.i.prywatnego.......................................... . 178 5.2.... Normatywny.charakter.osobowości.prawnej.. jednostek.samorządu.terytorialnego.................................... . 185 5.3...Zakres.podmiotowości.prawnej.jednostek.samorządu. terytorialnego................................................................................ . 190 . 6... Podsumowanie.......................................................................................... . 213 Rozdział IV. Ustrój wewnętrzny i działanie jednostek samorządu terytorialnego jako osób prawnych ........................ . 217 . 1... Tworzenie,.łączenie,.podział.i.zniesienie.jednostek.. samorządu.terytorialnego.a.ich.osobowość.prawna.................. . 217 . 2... Pojęcie.i.podstawy.prawne.regulacji.ustroju.. wewnętrznego.jednostek.samorządu.terytorialnego.. jako.osób.prawnych................................................................................. . 222 . 3.. Substrat.osobowości.prawnej.jednostek.samorządu.. terytorialnego............................................................................................ . 228 3.1... . Korporacyjny.i.terytorialny.charakter.osobowości.. prawnej.jednostek.samorządu.terytorialnego.................. . 228 3.2.... Beneficjent.prawnego.upodmiotowienia.w.postaci. osobowości.prawnej.jednostek.samorządu.. terytorialnego................................................................................ . 241 . 4... Organy.jednostek.samorządu.terytorialnego................................ . 243 4.1... . Charakter.prawny.i.funkcje.organów.jednostek. samorządu.terytorialnego......................................................... . 243 4.2.. . Organy.poszczególnych.jednostek.samorządu.. terytorialnego.i.ich.charakter.prawny................................. . 254 4.3.... Podmiotowość.prawna.jednostki.samorządu.. terytorialnego.a.kompetencje.jej.organów......................... . 260 . 5... Pozostałe.elementy.ustroju.wewnętrznego.jednostki.. samorządu.terytorialnego..................................................................... . 268 5.1... . Nazwa.i.siedziba............................................................................ . 268 5.2.... Urząd.jednostki.samorządu.terytorialnego........................ . 269 5.3.... Gminne,.powiatowe.i.wojewódzkie.jednostki. organizacyjne................................................................................. . 270 5.4.... Gminne.jednostki.pomocnicze............................................... . 273 . 6... Działanie.i.reprezentacja.jednostek.samorządu.. terytorialnego............................................................................................ . 278 6.1... . Działanie.jednostek.samorządu.terytorialnego.. w.kontekście.pojęcia.reprezentacji.osoby.prawnej........ . 278 II Spis treści 6.2.... Publicznoprawne.i.prywatnoprawne.formy.działania. jednostek.samorządu.terytorialnego..Problematyka.. umowy.administracyjnej.(publicznoprawnej)................. . 284 6.3.... Działanie.i.reprezentacja.jednostek.samorządu.. terytorialnego.w.sferze.dominium....................................... . 296 6.4.... Działanie.i.reprezentacja.jednostek.samorządu. terytorialnego.w.sferze.imperium........................................ . 303 . 7... Podsumowanie.......................................................................................... . 311 Rozdział V. Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa prywatnego ............................ . 313 . 1... Uwagi.ogólne.o.elementach.konstrukcyjnych.osobowości.. prawnej.jednostek.samorządu.terytorialnego.w.zakresie.. prawa.cywilnego...................................................................................... . 313 . 2... Zdolności.jednostek.samorządu.terytorialnego.. w.zakresie.prawa.cywilnego................................................................ . 316 2.1.... Zdolność.prawna.......................................................................... . 316 2.2.... Zdolność.do.czynności.prawnych......................................... . 320 2.3.... Zdolność.deliktowa..................................................................... . 323 2.4.... Zdolność.sądowa.i.procesowa................................................. . 324 . 3... Odrębność.majątkowa.jednostek.samorządu.terytorialnego. (zdolność.do.posiadania.praw.majątkowych.. i.rozporządzania.nimi)........................................................................... . 326 3.1... . Charakter.i.funkcje.mienia.jednostek.. samorządu.terytorialnego......................................................... . 326 3.2.... Zasady.gospodarowania.mieniem.jednostek.. samorządu.terytorialnego......................................................... . 336 . 4... Prawa.podmiotowe.jednostek.samorządu.terytorialnego.. do.dóbr.osobistych.i.innych.dóbr.niematerialnych.................... . 341 4.1... . Konstrukcja.prawna.i.funkcje.dóbr.osobistych.. jednostek.samorządu.terytorialnego.................................... . 341 4.2.. . Dobra.niematerialne.jednostek.samorządu.. terytorialnego.i.ich.ochrona.................................................... . 349 . 5... Prywatnoprawna.działalność.gospodarcza.jednostek.. samorządu.terytorialnego..................................................................... . 353 5.1... . Działalność.gospodarcza.jednostek.samorządu. terytorialnego.jako.część.gospodarki.komunalnej.......... . 353 5.2.... Formy.organizacyjne.działalności.gospodarczej.. jednostek.samorządu.terytorialnego.................................... . 362 5.3.... Dopuszczalność.działalności.gospodarczej.jednostek. samorządu.terytorialnego......................................................... . 366 III Spis treści . 6... Cywilnoprawna.odpowiedzialność.majątkowa.jednostek. samorządu.terytorialnego..................................................................... . 372 6.1... . Istota.i.podstawy.prawne.odpowiedzialności.. cywilnej.jednostek.samorządu.terytorialnego................. . 372 6.2.... Odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną.przy.. wykonywaniu.władzy.publicznej.......................................... . 374 6.3.... Odpowiedzialność.majątkowa.za.działania.. niewładcze...................................................................................... . 380 . 7... Podsumowanie.......................................................................................... . 382 Rozdział VI. Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa publicznego ............................ . 385 . 1... Teorie.samorządu.terytorialnego.i.ich.wpływ.na.rozumienie. osobowości.prawnej.jego.jednostek.w.zakresie.prawa.. publicznego................................................................................................ . 385 1.1... . Ewolucja.poglądów.na.istotę.samorządu.. terytorialnego................................................................................ . 385 1.2.... Prawnonaturalna.teoria.samorządu.terytorialnego........ . 386 1.3.... Społeczna.teoria.samorządu.terytorialnego...................... . 388 1.4.... Państwowa.teoria.samorządu.terytorialnego.................... . 389 . 2... Determinanty.osobowości.prawnej.jednostek.samorządu. terytorialnego.w.zakresie.prawa.publicznego.............................. . 394 2.1.... Zasada.legalizmu.(w.warunkach.państwa.prawnego)... . 394 2.2.... Zasada.państwa.unitarnego...................................................... . 396 2.3.... Decentralizacja.administracji.publicznej............................ . 403 2.4.... Zasada.subsydiarności.władzy.publicznej.......................... . 411 2.5.... Sądowa.ochrona.samodzielności.jednostek.. samorządu.terytorialnego......................................................... . 415 . 3... Osobowość.prawna.jednostek.samorządu.terytorialnego.. a.ich.podmiotowość.administracyjna............................................... . 425 . 4... Atrybuty.osobowości.prawnej.jednostek.samorządu.. terytorialnego.w.zakresie.prawa.publicznego.............................. . 431 4.1... . Publiczne.prawa.podmiotowe.jednostek.samorządu. terytorialnego................................................................................ . 431 4.2.... Wykonywanie.zadań.publicznych.w.imieniu.. własnym.i.na.własną.odpowiedzialność.............................. . 442 4.3.... Udział.w.sprawowaniu.władzy.publicznej......................... . 454 4.4.... Prawo.i.zdolność.do.współdziałania.w.zakresie.. wykonywania.zadań.publicznych.......................................... . 463 IX Spis treści . 5... Gmina.jako.podstawowa.jednostka.samorządu.terytorialnego.. a.jej.osobowość.prawna.w.zakresie.prawa.publicznego........... . 465 . 6... Funkcjonalny.charakter.osobowości.prawnej.jednostek.. samorządu.terytorialnego.w.zakresie.prawa.publicznego....... . 469 . 7... Podsumowanie.......................................................................................... . 485 Podsumowanie i wnioski końcowe ..................................................... 489 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 509 X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKSL..................................Europejska.Karta.Samorządu.Lokalnego.sporządzo- na.w.Strasburgu.15.10.1985.r..(Dz.U...Nr.124,.poz..607. ze.zm.) FinPublU..........................ustawa.z.27.8.2009.r..o.finansach.publicznych.(Dz.U.. Nr.157,.poz..1240.ze.zm.) GospKomU.....................ustawa.z.20.12.1996.r..o.gospodarce.komunalnej.(t.j.. Dz.U..z.2011.r..Nr.45,.poz..236.ze.zm.) GospNierU......................ustawa.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami. (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.102,.poz..651.ze.zm.) KC.......................................ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) Konstytucja. kwietniowa.....................ustawa. konstytucyjna. . z. 23.4.1935. r.. (Dz.U.. Nr. 30,. poz..227) Konstytucja. marcowa..........................Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.17.3.1921.r... (Dz.U..Nr.44,.poz..267.ze.zm.) Konstytucja.PRL............Konstytucja.Rzeczpospolitej.Polskiej.z.22.7.1952.r.. (t.j..Dz.U..z.1976.r..Nr.7,.poz..36.ze.zm.) Konstytucja.RP..............Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r..(Dz.U.. Nr.78,.poz..483.ze.zm.) KPC....................................ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilne- go.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) KSH....................................ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.(Dz.U.. Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) Mała.Konstytucja...........ustawa.z.17.10.1992.r..o.wzajemnych.stosunkach.między. władzą.ustawodawczą.i.wykonawczą.Rzeczypospolitej. Polskiej.oraz.o.samorządzie.terytorialnym.(Dz.U..Nr.84,. poz..426.ze.zm.) PPU....................................ustawa.z.25.9.1981.r..o.przedsiębiorstwach.państwo- wych.(t.j..Dz.U.z.2002.r..Nr.112,.poz..981.ze.zm.) PrSpółdz...........................ustawa.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze.(t.j..Dz.U.. z.2003.r..Nr.188,.poz..1848.ze.zm.) XI Wykaz skrótów PrUpN...............................ustawa.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.napraw- cze.(t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.175,.poz..1361.ze.zm.) SamGminU......................ustawa.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym.(t.j..Dz.U.. z.2001.r..Nr.142,.poz..1591.ze.zm.) SamPowU........................ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym.(t.j.. Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1592.ze.zm.) SamWojU.........................ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa.(t.j.. Dz.U...z.2001.r..Nr.142,.poz..1590.ze.zm.) 2. Organy orzekające NSA....................................Naczelny.Sąd.Administracyjny SN.......................................Sąd.Najwyższy WSA...................................Wojewódzki.Sąd.Apelacyjny 3. Czasopisma i publikacje OSNC................................Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna OSS.....................................Orzecznictwo.w.Sprawach.Samorządowych PiP......................................Państwo.i.Prawo ST........................................Samorząd.Terytorialny Wok...................................Wokanda XII Bibliografia Adamiak B.,.Statut.gminy,.ST.1993,.Nr.7–8 Adamiak B.,.Tok.instancji.przed.organami.samorządu.terytorialnego,.ST.1991,. Nr.9 Adamiak B., Borkowski J.,.Instytucje.prawne.sądowej.ochrony.samodzielno- ści.gminy,.ST.1991,.Nr.1–2 Adamiak J.,.Samorząd.terytorialny.i.jego.rola.w.rozwoju.regionalnym.i.lokal- nym,.[w:].W. Kosiedowski.(red.),.Zarządzanie.rozwojem.regionalnym.i.lo- kalnym..Problemy.teorii.i.praktyki,.Toruń.2001 Agopszowicz A.,.Jeszcze.o.sądowej.ochronie.samodzielności.gmin,.Człowiek. i..Środowisko1992,.Nr.1–2 Agopszowicz A.,.Zarys.prawa.samorządu.terytorialnego,.Katowice.1991 Agopszowicz A., Ciepiela M.,.Wolność.gospodarcza.jednostek.samorządu.tery- torialnego.jako.kwestia.otwarta,.[w:].L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar. (red.),.Rozprawy.prawnicze..Księga.pamiątkowa.Profesora.Maksymiliana. Pazdana,.Kraków.2005 Agopszowicz A., Gilowska Z.,.Ustawa.o.gminnym.samorządzie.terytorialnym.. Komentarz,.Warszawa.1999 Agopszowicz A., Gilowska Z., Taniewska-Peszko M.,.Prawo.samorządu.teryto- rialnego.w.zarysie,.Katowice.1999 Ajnenkiel A.,.Konstytucje.Polski.1791–1997,.Warszawa.2001 Albrecht E.,.Das.System.der.Kommunalen.Selbstverwaltung.in.Deutschland. unter.Berücksichtigung.europarechtlicher.orgaben,.[w:].M. Woźniak, J. Ryszka.(red.),.Prawnoadministracyjne.regulacje.samorządności.i.zarzą- dzania.państwem.w.Unii.Europejskiej,.Opole.2006 Aleksandrowa T. A.,.Sytuacja.gospodarcza.i.finansowa.samorządu.lokalnego. w.warunkach.kryzysu..Możliwości.władzy.samorządowej.w.zakresie.zarzą- dzania.finansami.i.majątkiem.municypalnym.(na.przykładzie.Chabarowska),. [w:].S. Rączkowski (red.),.Rola.samorządu.terytorialnego.w.rozwoju.gospo- darczym.Polski.i.Rosji,.Warszawa.1998 Augustyniak M.,.Status.prawny.jednostki.pomocniczej.gminy.w.sferze.prawa. prywatnego,.Administracja..Teoria.–.dydaktyka.–.praktyka.2008,.Nr.3 Augustyniak M.,.Jednostki.pomocnicze.gminy,.Warszawa.2010 Augustyniak M., Chmielnicki P.,.Tworzenie,.organizacja.wewnętrzna.i.funk- cjonowanie.jednostek.pomocniczych.gminy,.Warszawa.2011 Bagińska E.,.Odpowiedzialność.odszkodowawcza.za.wykonywanie.władzy. publicznej,.Warszawa.2006 XIIIXIII Bibliografia Baldersheim H.,.Samorządy.lokalne.krajów.skandynawskich.w.okresie.przej- ściowym:.od.wolnych.gmin.do.wolnego.wyboru?.ST.1994,.Nr..1–2 Bałaban A.,.Polskie.problemy.ustrojowe.(Konstytucja,.źródła.prawa,.samorząd. terytorialny,.prawa.człowieka),.Kraków.2003 Banasiński C., Kulesza M., Szafrański D.,.Ustawa.o.gospodarce.komunalnej.. Komentarz.i.przepisy.towarzyszące,.Warszawa.1997 Banasiński C.,.Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego.dotyczące.samorzą- du.terytorialnego.po.roku.obowiązywania.Konstytucji.RP,.ST.1998,.Nr.12 Banasiński C., Wiktorowska A.,.Pozycja.prawna.wojewody.w.świetle.projek- tów.województwa.samorządowego.(głos.w.dyskusji),.ST.1997,.Nr.1–2 Banaszak B.,.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej..Komentarz,.Warszawa. 2009 Banaszak B.,.Reprezentacja,.[w:].U. Kalina-Prasznic.(red.),.Mała.encyklope- dia.prawa,.Warszawa.2005 Banaszczyk Z., Granecki P.,.O.istocie.należytej.staranności,.Pal..2002,.Nr.7–8 Bandarzewski K.,.Prywatyzacja.zadań.publicznych,.[w:].J. Zimmermann. (red.),.Koncepcja.systemu.prawa.administracyjnego,.Warszawa.2007 Bandarzewski K.,.Wieloszczeblowość.samorządu.terytorialnego.i.jego.kom- plementarność.w.ujęciu.konstytucji,.ustawodawstwa.i.orzecznictwa,.[w:]. P. Sarnecki.(red.),.Samorząd.terytorialny..Zasady.ustrojowe.i.praktyka,. Warszawa.2005 Bandarzewski K., Chmielnicki P., Dobosz P., Kisiel W., Kryczko P., Mączyński M., Płażek S.,.Komentarz.do.ustawy.o.samorządzie.gminnym,.Warszawa.2004 Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo.samorządu.terytorialnego. w.Polsce,.Warszawa.2006 Bandarzewski K., Chmielnicki P., Mączyński M., Płażek S.,.Jednostki.pomoc- nicze.gminy,.Kraków.2002 Bar L.,.Władcze.działania.w.gospodarce.rynkowej.(Rozważania.wstępne),.PiP. 1991,.Nr.12 Barański M.,.Publiczny.charakter.władzy.lokalnej..Przedmiot,.struktura,.za- kres,.[w:].S. Wróbel.(red.),.Władza.polityczna..Koncepcje.i.ujęcie.zjawiska,. Katowice.1997 Barański M.,.Rozwój.samorządu.terytorialnego.w.Polsce.w.świetle.procesów. integracyjnych.w.Europie,.[w:].M. Barański.(red.),.Samorząd.–.Rozwój.–. Integracja,.Katowice.2003 Barański M. (red.),.Władza.państwowa.i.administracja.publiczna.w.państwach. Europy.Środkowej.i.Wschodniej,.Toruń.2007 Barański M., Kantyka S., Kubas S., Kuś M.,.Samorząd.terytorialny.i.wspólnoty. lokalne,.Warszawa.2007 Barański M., Stolarczyk.M. (red.),.Władze.lokalne.i.regionalne.w.warunkach. globalizacji,.Katowice.2003 Bąkiewicz M.,.Samorząd.terytorialny.i.administracja.państwowa.w.Federacji. Rosyjskiej,.ST.2004,.Nr.6 XI Bibliografia Becker B., Tkaczyński J. W.,.Federalna.konstrukcja.administracji.na.przykła- dzie.Niemiec,.USA.oraz.Unii.Europejskiej..Analiza.porównawcza,.ST.1997,. Nr.11 Becker E.,.Kommunale.Selbstverwaltung,.[w:].K. Beltermann, H. C. Nipperdey,. Grundrechte.t..I/2,.1962 Beksta A., Petkevicius A.,.Local.Government.in.Lithuania,.[w:].T. M. Horvath. (red.),.Decentralization:.Experiments.and.Reforms,.Budapest.2000 Bieniek G.,.W.sprawie.reprezentacji.gminy.jako.osoby.prawnej,.Rejent.2003,. Nr.2 Bieniek G., Pietrzkowski H.,.Reprezentacja.Skarbu.Państwa.i.jednostek.samo- rządu.terytorialnego,.Warszawa.2010 Biernat S.,.Prywatyzacja.zadań.publicznych,.Kraków.1994 Bigo T.,.Związki.publiczno–prawne.w.świetle.ustawodawstwa.polskiego,. Warszawa.1928 Bitner M.,.Udzielanie.poręczeń.i.gwarancji.przez.jednostki.samorządu.teryto- rialnego.–.zagadnienia.publicznoprawne,.ST.2008,.Nr.10 Bitner M., Kulesza M.,.Zasada.legalizmu.a.zdolność.kontraktowa.jednostek.sa- morządu.terytorialnego,.ST.2009,.Nr.6 Blok Z.,.Władza.lokalna,.[w:].R. Cichocki.(red.),.Podmiotowość.społeczności. lokalnych,.Poznań.1996 Błaszczak Ł., Podmiotowość.procesowa.jednostek.organizacyjnych.niebędą- cych.osobami.prawnymi.oraz.innych.struktur.organizacyjnych.z.perspek- tywy.art..64.k.p.c.,.[w:].E. Gniewek (red.),.Podmiotowość.cywilnoprawna. w.prawie.polskim..Wybrane.zagadnienia,.AUWr.No.3048,.Prawo.CCCI,. Wrocław.2008 Błaś A.,.Administracja.publiczna.w.warunkach.gospodarki.rynkowej,.[w:]. A. Błaś, K. Nowacki.(red.),.Współczesne.europejskie.problemy.prawa.ad- ministracyjnego.i.administracji.publicznej,.AUWr.No.2770,.Prawo.CCXC,. Wrocław.2005 Błaś A.,.Formy.działania.administracji.w.warunkach.prywatyzacji.zadań.pu- blicznych,.[w:].Administracja.i.prawo.administracyjne.u.progu.trzeciego. tysiąclecia..Materiały.konferencji.naukowej.Katedr.Prawa.i.Postępowania. Administracyjnego,.Łódź.2000 Błaś A.,. Funkcje. osobowości. prawnej. gminy. i. związku. komunalnego,. [w:].A. Błaś.(red.),.Związki.komunalne.w.Polsce.i.w.państwach.Europy. Zachodniej,.Przegląd.Prawa.i.Administracji,.t..XXX,.Wrocław.1996 Błaś A.,.Granice.prywatyzacji.zadań.publicznych.w.państwie.prawa,.[w:]. S. Michałowski.(red.),.Samorząd.terytorialny.III.Rzeczypospolitej..Dziesięć. lat.doświadczeń,.Lublin.2002 Błaś A.,.Prawna.podmiotowość.powiatu,.[w:].J. Boć.(red.),.Powiat..Z.teorii.. Kompetencje..Komentarz,.Wrocław.2001 Błaś A., Boć J.,.Umowy.publicznoprawne,.[w:].J. Boć.(red.),.Prawo.administra- cyjne,.Wrocław.2005 X Bibliografia Boć J.,.Administracja.publiczna.w.postanowieniach.Konstytucji,.[w:].S. Dolata. (red.),.Funkcjonowanie.samorządu.terytorialnego.–.diagnozy.i.perspekty- wy,.Opole.1997 Boć J.,.Autonomia.gminna.(samorząd.gminny).w.Belgii,.ST.1992,.Nr.3 Boć J.,.Gmina.w.Belgii,.Wrocław.1993 Boć J. (red.),.Konstytucje.Rzeczypospolitej.oraz.komentarz.do.Konstytucji.RP. z.1997.roku,.Wrocław.1998 Boć J., O.umowie.administracyjnoprawnej,.[w:].J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun. (red.),.Umowy.w.administracji,.Wrocław.2008 Boć J.,.Pięć.podstawowych.problemów.samorządu.terytorialnego,.[w:].A. Błaś. (red.),.Studia.nad.samorządem.terytorialnym,.Wrocław.2002 Boć J.,.Powiat.w.państwie..Kwestie.wybrane,.[w:].Instytucje.współczesne- go.prawa.administracyjnego..Księga.jubileuszowa.Prof..zw..dra.hab..Józefa. Filipka,.Kraków.2001 Boć.J. (red.),.Powiat..Z.teorii..Kompetencje..Komentarz,.Wrocław.2001 Boć.J. (red.),.Prawo.administracyjne,.Wrocław.1998 Boć J.,. Założenia. badawcze. struktur. administracji. publicznej,. [w:]. J. Zimmermann.(red.),.Koncepcja.systemu.prawa.administracyjnego,. Warszawa.2007 Bogus A., Szablewski A. T., Wojciechowski E.,.Przedsiębiorstwo.użyteczno- ści.publicznej.w.systemie.gospodarki.samorządowej,.[w:].E. Denek.(red.),. Ekonomiczno–finansowe. uwarunkowania. samorządu. terytorialnego,. Poznań.1992 Bokszczanin I.,.Samorząd.terytorialny.w.Republice.Włoskiej,.[w:].L. Rajca. (red.),.Samorząd.terytorialny.w.Europie.zachodniej,.Warszawa.2010 Borkowski J.,.Zagadnienie.kompetencji.ogólnej.i.szczegółowej,.SP.1971,. Nr.31 Boryś W.,.Słownik.etymologiczny.języka.polskiego,.Kraków.2005 Bosiacki A.,.Od.naturalizmu.do.etatyzmu..Doktryny.samorządu.terytorialnego. Drugiej.Rzeczypospolitej.1918–1939,.Warszawa.2006 Breczko A.,.Podmiotowość.prawna.człowieka.w.warunkach.postępu.biotech- nomedycznego,.Białystok.2011 Breyer S.,.Z.ogólnej.problematyki.ograniczeń.własności.nieruchomości,.Nowe. Prawo.1972,.Nr.1 von Brinz A.,.Lehrbuch.der.Pandekten,.1857 Brzozowska.A. (red.),.Związki.bliźniacze..Współpraca.międzynarodowa.samo- rządów.lokalnych,.Poznań.1998 Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P.,.Ustrój.samorządu.terytorialnego,. Toruń.2005 Budzisz R.,.Doskonalenie.modelu.organu.wykonawczego.gminy.w.prawie. polskim,.Warszawa.2010 Budzisz R.,.Kilka.uwag.w.dyskusji.nad.modelem.organu.wykonawczego.w.gmi- nie,.ST.2007,.Nr.1–2 Byjoch K., Redeł S.,.Prawo.gospodarki.komunalnej,.Warszawa.2000 XI Bibliografia Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J. P.,.Samorząd.terytorialny.po.reformie.ustro- jowej.państwa,.Warszawa.2000 Calzoni G.,.Od.systemu.scentralizowanego.zarządzania.regionów.do.systemu. samorządów.terytorialnych.w.krajach.postkomunistycznych..Przypadek. Polski,.RPEiS.1994,.Nr.2 Całus A.,.Problematyka.prawna.Skarbu.Państwa,.Biuletyn.Rady.Legislacyjnej. 1995,.Nr.6 Chełmińska M.,.Ramy.funkcjonowania.administracji.lokalnej.w.Danii.i.Holandii,. Warszawa.1995 Chmaj M. (red.),.Leksykon.samorządu.terytorialnego,.Warszawa.1999 Chmaj M., Żmigrodzki M.,.Wprowadzenie.do.teorii.polityki,.Lublin.1995 Chmielnicki P.,.Akty.nadzoru.nad.działalnością.samorządu.terytorialnego. w.Polsce,.Warszawa.2006 Chmielnicki P.,.„Istotna.część.zadań.publicznych”.i.zasada.subsydiarności.jako. konstytucyjne.dyrektywy.określające.zakres.działania.samorządu.terytorialne- go.i.ich.realizacja.w.ustawodawstwie.i.orzecznictwie,.[w:].P. Sarnecki.(red.),. Samorząd.terytorialny..Zasady.ustrojowe.i.praktyka,.Warszawa.2005 Chmielnicki P.,.Problem.regulacji.ustroju.jednostek.samorządu.terytorial- nego.za.pomocą.aktów.wewnętrznych.(z.uwzględnieniem.postanowień. europejskiej.Karty.Samorządu.Terytorialnego),.[w:].Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak.(red.),.Europeizacja.polskiego.pra- wa.administracyjnego,.Wrocław.2005 Chmielnicki P.,.Reprezentacja.jednostek.samorządu.terytorialnego.w.obrocie. cywilnym, ST.1999,.Nr.12 Chmielnicki P.,.Świadczenie.usług.przez.samorząd.terytorialny.w.Polsce.. Zagadnienia.ustrojowoprawne,.Warszawa.2005 Chmielnicki P.,.W.sprawie.pojęcia.„materia.statutowa”,.ST.2003,.Nr.12 Chmielnicki P.,. Zakłady. administracyjne. w. Polsce.. Ustrój. wewnętrzny,. Warszawa.2008 Chmielnicki P.,.Zdolność.sądowa.jednostek.samorządu.terytorialnego,.ST.1999,. Nr.6 Chmielnicki P.,.Zwrot.majątku.likwidowanych.związków.komunalnych.jako. przykład.szczególnej.ochrony.mienia.publicznego,.[w:].S. Michałowski. (red.),.Samorząd.terytorialny.III.Rzeczypospolitej..Dziesięć.lat.doświad- czeń,.Lublin.2002 Chmielnicki P. (red.),.Komentarz.do.ustawy.o.samorządzie.województwa,. Warszawa.2005 Chmielnicki P. (red.),.Komentarz.do.ustawy.o.samorządzie.gminnym,.Warszawa. 2007 Chomka M.,.Osobowość.prawna.a.osobowość.publicznoprawna,.AUWr.PPiA. 2004,.Nr.62 Chorąży K.,.Ewolucja.pozycji.prawnej.regionów.we.Francji,.Lublin.1986 Chorąży K.,.Nadzór.nad.samorządem.terytorialnym.we.Francji,.ST.1995,. Nr.9 Chorąży K., Zagadnienia.ustroju.lokalnego.Francji,.Lublin.1998 XII Bibliografia Chróścielewski W.,.Imperium.a.gestia.w.działaniach.administracji.publicznej.. (W.świetle.doktryny.i.zmian.ustawodawczych.lat.90-tych),.PiP.1995,.Nr.6 Ciapała J.,.Konstytucyjny.status.samorządu.terytorialnego,.[w:].M. Ofiarska, J. Ciapała.(red.),.Zarys.prawa.samorządu.terytorialnego,.Poznań.2001 Cieślik Z.,.Umowa.administracyjna.w.państwie.prawa,.Kraków.2004 Clarke M., Davies H.,.Samorząd.lokalny:.cele.i.praktyka,.[w:].P. Swianiewicz. (red.),.Wartości.podstawowe.samorządu.terytorialnego.i.demokracji.lokal- nej,.Warszawa.1997 Complak K.,.Normy.pierwszego.rozdziału.Konstytucji.RP,.AUWr.No.2956,. Prawo.CCCI,.Wrocław.2007 Czachórski W.,.Dobra.osobiste.i.ich.ochrona.de lege ferenda.w.prawie.cy- wilnym,.[w:].S. Sołtysiński.(red.),.Problemy.kodyfikacji.prawa.cywilne- go.(studia.i.rozprawy)..Księga.pamiątkowa.ku.czci.profesora.Zbigniewa. Radwańskiego,.Poznań.1990 Czarnik Z.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.4.2.1993.r..(III.AZP.35/92),.ST.1994,.Nr.4 Czarnik Z.,.Nabycie.mienia.komunalnego.z.mocy.prawa,.Lublin.2000 Czarnik Z.,.Nabycie.mienia.przez.województwo,.ST.1999,.Nr.4 Czarnow S.,.Działalność.gospodarcza.jednostek.samorządu.terytorialnego,. ST.2007,.Nr.10 Czarnow S.,.Kontrasygnata.–.martwa.instytucja?.Finanse.Komunalne.2010,. Nr.11 Czarnow S.,.Komunalna.działalność.gospodarcza.a.zadania.publiczne.samo- rządu.terytorialnego,.ST.2002,.Nr.10 Czarnow S.,.Pojęcie.współpracy.transgranicznej,.ST.1999,.Nr.1–2 Czarnow S., Samorządowe.osoby.prawne.–.perspektywa.nowej.regulacji,.ST. 2009,.Nr.7–8 Czarny P.,.Konstytucyjna.koncepcja.gminy.i.jej.realizacja.w.ustawodawstwie. i.orzecznictwie,.[w:].P. Sarnecki.(red.),.Samorząd.terytorialny..Zasady.ustro- jowe.i.praktyka,.Warszawa.2005 Czarny P.,.O.pojęciu.ustawowego.składu.rady..Uwagi.na.tle.orzecznictwa.są- dowego,.ST.1993,.Nr.1–2 Czarny P., Naleziński B.,.Federalna.Ustawa.Konstytucyjna.Republiki.Austrii,. Warszawa.2004 Czepita S., Kuniewicz Z.,.W.sprawie.cywilnoprawnej.reprezentacji.gminy.przez. pełnomocnika,.[w:].M. Zieliński.(red.),.W.kręgu.teoretycznych.i.praktycz- nych.aspektów.prawoznawstwa..Księga.jubileuszowa.Profesora.Bronisława. Ziemianina,.Szczecin.2005 Czyż A.,.Samorząd.terytorialny.na.Litwie,.ST.2007,.Nr.9 Czyż A.,.Samorząd.terytorialny.na.Węgrzech,.ST.2007,.Nr.1–2 Dadańska K. A.,.Działanie.osoby.prawnej,.Warszawa.2006 Dąbek D.,.Decentralizacja.funkcji.prawotwórczych.a.jedność.i.jednolitość.syste- mu.prawa,.[w:].Instytucje.współczesnego.prawa.administracyjnego..Księga. jubileuszowa.Prof..zw..dra.hab..Józefa.Filipka,.Kraków.2001 XIII Bibliografia Dąbek D.,.Działalność.prawotwórcza.samorządu.terytorialnego..Dziesięć. lat. doświadczeń,. [w:]. S. Michałowski. (red.),. Samorząd. terytorialny. III.Rzeczypospolitej..Dziesięć.lat.doświadczeń,.Lublin.2002 Dąbek D.,.Prawo.miejscowe.samorządu.terytorialnego,.Bydgoszcz–Kraków. 2004 Dąbek D.,.Sądowa.ochrona.samodzielności.samorządu.terytorialnego.w.zrefor- mowanym.systemie.ustrojowym.–.10.lat.doświadczeń,.[w:].J. Parchomiuk, B. Uljasz, E. Kruk.(red.),.Dziesięć.lat.reformy.ustrojowej.administracji.pu- blicznej.w.Polsce,.Warszawa.2009 Dąbek D., Zimmermann J.,.Decentralizacja.poprzez.samorząd.terytorialny. w.ustawodawstwie.i.orzecznictwie.pokonstytucyjnym,.[w:].P. Sarnecki. (red.),.Samorząd.terytorialny..Zasady.ustrojowe.i.praktyka,.Warszawa. 2005 Dąbrowa J.,.Odpowiedzialność.deliktowa.osoby.prawnej.za.winę.własną.i.cu- dzą.SC.1970,.t..16 Defecińska-Tomczak K., Kmieciak Z.,.Dylematy.typologii.prawnych.form.dzia- łania.administracji.publicznej,.[w:].L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca. (red.),.Ewolucja.prawnych.form.administracji.publicznej..Księga.jubile- uszowa.z.okazji.60..rocznicy.urodzin.Profesora.Ernesta.Knosali,.Warszawa. 2008 Dembczyńska J., Pietrasz P.,.Gmina.jako.podmiot.uprawniony.do.wniesienia. skargi.do.sądu.administracyjnego.na.decyzję.wydaną.w.postępowaniu.po- datkowym.przez.samorządowe.kolegium.odwoławcze,.ST.2009,.Nr.7–8. Dembiński H.,.Osobowość.publiczno-prawna.samorządu.w.świetle.metody. dogmatycznej.i.socjologicznej,.Wilno.1934 Długosz D.,.Konieczna.kohabitacja?.Polski.samorząd.terytorialny.w.mecha- nizmie.polityki.publicznej,.Analizy.i.Opinie.2007,.Nr.69,.Instytut.Spraw. Publicznych Dobosz P.,.Struktura.organizacyjna.jednostek.samorządu.terytorialnego.–.za- łożenia.konstytucyjne.i.ich.realizacja,.[w:].P. Sarnecki.(red.),.Samorząd.te- rytorialny..Zasady.ustrojowe.i.praktyka,.Warszawa.2005 Doliwa A.,.Dychotomiczny.charakter.podmiotowości.prawnej.państwa.(im- perium.i.dominium),.Studia.Prawnicze.2002,.Nr.3 Doliwa A.,. Glosa. do. wyroku. NSA. z. dnia. 9.9.2010. r.. (II. OSK. 1314/10),. Administracja.Publiczna..Studia.krajowe.i.międzynarodowe.2011,.Nr.1. (17) Doliwa A.,.Państwo.a.samorząd.terytorialny..Relacje.publiczno-.i.prywatno- prawne,.Administracja.Publiczna..Studia.krajowe.i.międzynarodowe.2004,. Nr.3 Doliwa A.,.Prawo.cywilne.–.część.ogólna,.Warszawa.2010 Doliwa A.,.Sposoby.reprezentacji.państwa.w.obrocie.cywilnoprawnym,.Studia. Prawnicze.2002,.Nr.4 Doliwa A.,.Zobowiązania,.Warszawa.2010 Dolnicki B.,.Akty.prawa.miejscowego.samorządu.terytorialnego,.ST.2004,. Nr.5 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: