Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00083 009730 11018453 na godz. na dobę w sumie
Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia emerytalnego w świetle swobody świadczenia usług i swobody przepływu kapitału w UE - ebook/pdf
Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia emerytalnego w świetle swobody świadczenia usług i swobody przepływu kapitału w UE - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 305
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8578-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia stanowi uzupełnioną wersję pracy doktorskiej, przygotowanej w Zakładzie Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji UAM. W książce podjęto próbę przedstawienia kompleksowej analizy zagadnień związanych z dopuszczalnością powierzenia Otwartym Funduszom Emerytalnym (OFE) wykonywania ubezpieczenia społecznego oraz stosowania do nich przepisów o swobodzie przepływu kapitału i przepływu usług w Unii Europejskiej. W rozważaniach uwzględniono dyskusję, która towarzyszyła zarówno zmianom w zakresie funkcjonowania II filara systemu emerytalnego wprowadzonych w 2011 r. (obniżenie składki odprowadzanej do OFE) oraz 2014 r. (przejęcie 51,5% aktywów OFE przez ZUS), jak i prawnej kwalifikacji składki emerytalnej odprowadzanej do OFE.

Książkę tę można polecić wszystkim osobom zainteresowanym problematyką zabezpieczenia społecznego na wypadek osiągnięcia emerytalnego. Dotyczy to zwłaszcza przedstawicieli nauki prawa oraz osób zajmujących się procesem legislacyjnym i doradztwem regulacyjnym z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Otwarte fundusze emerytalne jakO wykOnawcy ubezpieczenia spOłecznegO w świetle swObOdy przepływu kapitału i swObOdy świadczenia usług w unii eurOpejskiej MaCiej jakuB Zieliński Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MACIEJ J. ZIELIŃSKI • OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE JAKO WYKONAWCY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W ŚWIETLE SWOBODY PRZEPŁYWU KAPITAŁU I SWOBODY ŚWIADCZENIA USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska (red.) OCHRONA PRAWNA KONSUMENTA NA RYNKU MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. TEORIA I PRAKTYKA Beata Stępień-Załucka SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY W POLSCE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Zięba PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Aneta Giedrewicz-Niewińska UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ Marcin Marszałek SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYTWÓRCY – SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ www.ksiegarnia.beck.pl OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE JAKO WYKONAWCY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W ŚWIETLE SWOBODY PRZEPŁYWU KAPITAŁU I SWOBODY ŚWIADCZENIA USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ MACIEJ JAKUB ZIELIŃSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8577-8 ISBN e-book 978-83-255-8578-5 Mamie Grażynie, Żonie Natalii i Córce Marcie z wdzięcznością dedykuję Spis treści XI Przedmowa ................................................................................................................. XV Wykaz skrótów .......................................................................................................... XIX Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ XXXV Część I. Wykonywanie zadań z zakresu ubezpieczenia emerytalnego przez otwarte fundusze emerytalne – zagadnienia wstępne Rozdział I. Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy zabezpieczenia społecznego ........................................................................................................... § 1. Ubezpieczenie emerytalne jako element zabezpieczenia społecznego i rodzaj ubezpieczenia społecznego ................................. I. Pojęcie zabezpieczenia społecznego i jego relacja do pojęcia ubezpieczenia społecznego ............................................................. II. Ubezpieczenie emerytalne jako rodzaj ubezpieczenia społecznego ....................................................................................... § 2. Ewolucja konstrukcyjnych elementów systemu emerytalnego w drugim filarze, począwszy od 1.1.1999 r. .......................................... § 3. Wykonawcy ubezpieczeń społecznych .................................................. I. Zagadnienia terminologiczne ......................................................... II. Wykonawcy zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych ............ III. Wykonawcy ubezpieczenia emerytalnego ................................... Rozdział II. Wykonywanie ubezpieczenia emerytalnego przez otwarte fundusze emerytalne w kontekście konstytucyjnym .................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Stan dyskusji dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów o OFE w świetle elementów konstrukcyjnych II filara systemu emerytalnego wprowadzonych z dniem 1.1.1999 r. ............................. § 3. Ewolucja i stan dyskusji dotyczącej konstytucyjności zmian w systemie emerytalnym dotyczącym wysokości odprowadzanej składki oraz przekazania części środków zgromadzonych w OFE na FUS ......................................................................................................... 3 3 3 10 17 22 22 26 30 33 33 34 43 VII Spis treści I. Problem zmniejszenia wysokości opłat za zarządzanie OFE oraz zmniejszenia wysokości składki emerytalnej odprowadzanej do OFE .................................................................. II. Problem przekazania części środków zgromadzonych w OFE na fundusz emerytalny FUS ........................................................... § 4. Wpływ aktualnej dyskusji na podjęcie tematu opracowania ............. Rozdział III. Wykonywanie ubezpieczenia emerytalnego jako przedmiot regulacji prawa Unii Europejskiej .................................................................. § 1. Zabezpieczenie społeczne jako przedmiot regulacji prawa Unii Europejskiej ................................................................................................ § 2. Stosowanie przepisów dotyczących swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego .............. Rozdział IV. Konkretyzacja przedmiotu badań i założenia metodologiczne .................................................................................................... Część II. Swoboda wyboru przez ustawodawcę zwykłego wykonawców zabezpieczenia emerytalnego Rozdział I. Prawne uwarunkowania wyznaczające granice swobody w zakresie wyboru wykonawców ubezpieczenia emerytalnego ................ § 1. Określenie źródeł prawa wyznaczających ustawodawcy zwykłemu zakres swobody wyboru wykonawców zabezpieczenia emerytalnego .............................................................................................. § 2. Swoboda wyboru wykonawców zabezpieczenia emerytalnego na podstawie przepisów Konstytucji RP ............................................... § 3. Swoboda wyboru wykonawców zabezpieczenia emerytalnego w kontekście regulacji prawa międzynarodowego oraz regulacji Rady Europy ............................................................................................... I. Swoboda wyboru wykonawców zabezpieczenia emerytalnego w kontekście regulacji prawa międzynarodowego ..................... II. Swoboda wyboru wykonawców zabezpieczenia emerytalnego w kontekście regulacji prawa Rady Europy ................................. § 4. Swoboda ustawodawcy krajowego w zakresie wyboru wykonawców zabezpieczenia emerytalnego w świetle prawa Unii Europejskiej ..... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Podział kompetencji pomiędzy Unię Europejską a państwa członkowskie ..................................................................................... III. Kompetencje Unii Europejskiej i państw członkowskich w dziedzinie zabezpieczenia społecznego .................................... § 5. Wnioski ....................................................................................................... 43 50 71 73 73 76 81 89 89 95 99 99 108 109 109 111 114 120 VIII Spis treści Rozdział II. Ocena statusu prawnego OFE z punktu widzenia kryteriów wyznaczających swobodę wyboru wykonawców zabezpieczenia emerytalnego ........................................................................................................ § 1. Forma organizacyjno-prawna OFE ........................................................ § 2. Przedmiot działalności OFE .................................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Przedmiot działalności z punktu widzenia relacji do członków OFE (realizacja prawa do zabezpieczenia społecznego) ............ III. Przedmiot działalności z punktu widzenia relacji do uczestników rynku kapitałowego (działalność inwestycyjna) .. § 3. Terytorialne i podmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności . § 4. Nadzór nad działalnością OFE ............................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Nadzór sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego ..... III. Uprawnienia kontrolno-nadzorcze innych podmiotów ............ § 5. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Część III. Działalność OFE z punktu widzenia swobody przepływu kapitału i przepływu usług w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej Rozdział I. Działalność OFE w kontekście swobody przepływu kapitału ..... § 1. Pojęcie i charakter prawny swobody przepływu kapitału na tle innych swobód ........................................................................................... § 2. Pojęcie przepływu kapitału ...................................................................... § 3. Kryterium „transnacjonalności” jako kryterium stosowania przepisów o swobodzie przepływu kapitału ......................................... § 4. Pojęcie ograniczeń swobody przepływu kapitału i ich dopuszczalność ........................................................................................... § 5. Artykuł 106 ust. 2 TFUE jako wyjątek od swobody przepływu kapitału ........................................................................................................ I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Zakres podmiotowy derogacji z art. 106 ust. 2 TFUE ................ III. Pojęcie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym ................................................................................... IV. Przesłanki stosowania derogacji z art. 106 ust. 2 TFUE ............ § 6. Wyrok w sprawie C-271/09 i jego skutki w dziedzinie stosowania zasady swobody przepływu kapitału ...................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Stanowisko stron i Trybunału Sprawiedliwości UE co do podlegania przez OFE przepisom o swobodzie przepływu kapitału .............................................................................................. 123 123 131 131 132 134 144 147 147 149 154 156 163 163 165 170 171 176 176 178 180 183 186 186 187 IX Spis treści III. Przepisy dotyczące ograniczeń inwestycyjnych OFE obowiązujących przed 1.2.2014 r. jako ograniczenia swobodnego przepływu kapitału ................................................... IV. Stanowisko stron i Trybunału Sprawiedliwości co do możliwości stosowania derogacji z art. 106 ust. 2 TFUE ........... V. Ocena rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE ............. A. Ocena rozstrzygnięcia TSUE w zakresie dotyczącym dopuszczalności stosowania art. 63 TFUE do przepisów ustawy o funkcjonowaniu i organizacji funduszy emerytalnych .............................................................................. B. Ocena rozstrzygnięcia TSUE w zakresie dotyczącym możliwości stosowania do OFE przepisu art. 106 ust. 2 TFUE ........................................................................................... VI. Wnioski .............................................................................................. Rozdział II. Działalność OFE w kontekście swobody przepływu usług ........ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie i funkcje swobody świadczenia usług ....................................... I. Pozycja swobody świadczenia usług w prawie unijnym, jej treść i charakter ................................................................................ II. Pojęcie usługi .................................................................................... III. Zakres podmiotowy przepisów o swobodzie świadczenia usług ................................................................................................... § 3. Pojęcie ograniczeń swobody przepływu usług i ich dopuszczalność § 4. Możliwość stosowania przepisów o swobodnym przepływie usług do działalności OFE .................................................................................. I. Usługi z zakresu ubezpieczenia na życie jako przedmiot harmonizacji na poziomie prawa Unii Europejskiej .................. II. Prywatne ubezpieczenia na życie a ubezpieczenia społeczne na starość w świetle prawa Unii Europejskiej ............................. III. Przepisy dotyczące funkcjonowania OFE w kontekście przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej o swobodnym przepływie usług .................................................... § 5. Wnioski ....................................................................................................... Podsumowanie .......................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 190 194 195 195 199 212 215 215 216 216 220 224 226 231 231 236 240 248 253 259 X Przedmowa Otwarte fundusze emerytalne funkcjonują w polskim porządku prawnym od 1.1.1999 r. Zarówno uchwalaniu ustaw regulujących organizację i działalność tych fun- duszy, jak i ich późniejszym nowelizacjom towarzyszyła ożywiona dyskusja. Począt- kowo koncentrowała się ona wokół zagadnień związanych z oceną zgodności z Konsty- tucją RP regulacji dotyczących elementów konstrukcyjnych II filara systemu emerytal- nego jako formy realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Podnoszono, że otwarte fundusze emerytalne nie mogą być uznane za wykonawców ubezpieczenia emerytalnego, czy też szerzej zabezpieczenia społecz- nego. Z kolei w związku ze zmianami funkcjonowania II filara systemu emerytalnego wprowadzonymi w 2011 r. (obniżenie składki do OFE) i 2014 r. (przejęcie 51,5 ak- tywów OFE przez ZUS) pojawił się wątek dotyczący możliwości stosowania do otwar- tych funduszy emerytalnych pierwotnego prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Ten aspekt znalazł swój wyraz również w rozstrzygnięciu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21.12.2011 r. wydanym w sprawie C-271/09. Celem niniejszej monografii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na grun- cie uregulowań Konstytucji RP, prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europej- skiej dopuszczalne było powierzenie wykonywania ubezpieczenia społecznego otwar- tym funduszom emerytalnym jako podmiotom prywatnym, a jeżeli tak, to czy znajdują do nich zastosowanie przepisy o swobodnym przepływie usług i kapitału. Prima facie takie sformułowanie problemu badawczego może wydawać się kontro- wersyjne, zwłaszcza w zakresie istnienia związku pomiędzy dopuszczalnością powie- rzenia wykonywania ubezpieczenia społecznego OFE i stosowaniem do nich przepisów o wyżej wymienionych swobodach. Jednakże postawienie takiego pytania uzasadnione jest aspektem historycznym, związanym z przebiegiem dyskusji naukowej dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych i formułowanych w jej toku stanowisk. Poszczególne poglądy wyrażane przy okazji dokonywania ocen kolejnych nowelizacji ustaw z za- kresu II filara systemu emerytalnego były często oparte na określonym założeniu co do dopuszczalności przypisania otwartym funduszom emerytalnym statusu wykonawców zabezpieczenia społecznego. W zależności od przyjętych założeń formułowano nato- miast argumenty o możliwości stosowania do otwartych funduszy emerytalnych prze- pisów pierwotnego prawa Unii Europejskiej. Podjęcie zarysowanej problematyki wydaje się uzasadnione również dlatego, że za- równo kwestia dotycząca dopuszczalności przypisania otwartym funduszom emery- talnym statusu wykonawcy zabezpieczenia społecznego, jak i zagadnienie zakresu za- stosowania do nich przepisów TFUE są doniosłe zarówno z teoretycznego, jak i prak- XI Przedmowa tycznego punktu widzenia. Z jednej strony oddziałują na proces stanowienia prawa, wyznaczając ustawodawcy zwykłemu zakres przysługującej mu swobody przy doko- nywaniu zmian w systemie zabezpieczenia społecznego. Z drugiej strony wywierają istotny wpływ na ocenę szczegółowych kwestii związanych z funkcjonowaniem otwar- tych funduszy emerytalnych, takich jak charakter prawny tych funduszy i zgromadzo- nych w nich środków, które to zagadnienia stały się przedmiotem niedawnego orzecze- nia Trybunału Konstytucyjnego. Zarysowane problemy są zatem aktualne. W dotychczasowej literaturze problematyka dopuszczalności powierzenia otwar- tym funduszom emerytalnym wykonywania zabezpieczenia społecznego w ujęciu pre- zentowanym w niniejszym opracowaniu nie była podejmowana. Kwestię tę analizo- wano w kontekście cech II filara systemu, a nie przez pryzmat swobody przysługującej ustawodawcy w zakresie wyboru wykonawców zabezpieczenia społecznego. Jeżeli cho- dzi o aspekt prawa Unii Europejskiej, to w literaturze polskiej można spotkać nieliczne opracowania na ten temat, mimo że w 2011 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok stwierdzający naruszenie przez Polskę prawa Unii Europejskiej poprzez utrzymywanie w swoim porządku prawnym przepisów stanowiących ilościowe i jako- ściowe ograniczenia swobody przepływu kapitału w odniesieniu do OFE. Rozważania w zakresie możliwości stosowania do otwartych funduszy emerytal- nych przepisów prawa Unii Europejskiej zawężono do swobód przepływu kapitału i usług, albowiem zgodność polskich przepisów z pierwszą z nich była już przedmio- tem rozstrzygnięcia TSUE, ta druga zaś wyznacza zakres dopuszczalności ustanawia- nia przymusowej przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego. Ma to istotne znaczenie dla funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. Udzielenie odpowie- dzi na postawione wyżej pytanie jest istotne także dlatego, że wspomniane przepisy mogą, przynajmniej prima facie, stanowić wzorce kontroli polskich regulacji z zakresu organizacji i funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Nakreślony powyżej cel badawczy determinuje strukturę opracowania, która zo- stała podzielona na trzy części. Część I służy wprowadzeniu do tematu i zaznajomie- niu z podejmowaną problematyką. Składa się ona z czterech rozdziałów, w których przedstawiono: 1) zagadnienie kwalifikowania otwartych funduszy emerytalnych jako wykonawców zabezpieczenia społecznego; 2) dyskusję dotyczącą wykonywania ubez- pieczenia emerytalnego przez otwarte fundusze emerytalne w kontekście konstytucyj- nym; 3) kwestię wykonywania ubezpieczenia emerytalnego jako przedmiotu regulacji prawa Unii Europejskiej oraz 4) konkretyzację przedmiotu badań i założeń metodolo- gicznych. W części drugiej wyodrębniono dwa rozdziały. W pierwszym z nich scharak- teryzowano prawne uwarunkowania wyznaczające granice swobody w zakresie wyboru wykonawców zabezpieczenia emerytalnego, natomiast w drugim przedstawiono ocenę prawnego statusu otwartych funduszy emerytalnych z punktu widzenia kryteriów wy- znaczających swobodę wyboru wykonawców zabezpieczenia emerytalnego. Część trze- cia została podzielona na dwa rozdziały, dotyczące odpowiednio działalności otwar- tych funduszy emerytalnych w kontekście swobody przepływu kapitału oraz przepływu XII Przedmowa usług. Opracowanie kończy podsumowanie przedstawiające główne wnioski i tezy roz- prawy. Podstawową metodą badawczą wykorzystywaną przy realizacji założonych celów opracowania jest metoda dogmatyczno-prawna, której istota sprowadza się do wy- kładni przepisów prawa za pomocą dyrektyw logiczno-językowych, funkcjonalnych i systemowych, z wykorzystaniem poglądów doktryny oraz analizy orzecznictwa są- dowego. W ograniczonym zakresie wykorzystano także metodę historyczno-porów- nawczą, w granicach, w jakich przedstawiono uprzednio obowiązujące rozwiązania prawne z zakresu zabezpieczenia emerytalnego oraz kierunek ich ewolucji. Pozwoliło to na przedstawienie szerszej perspektywy badawczej oraz ukazanie tła porównawczego, dla niektórych instytucji prawnych funkcjonujących w obecnym stanie prawnym. Niniejsza monografia jest uzupełnioną i uaktualnioną kontynuacją pracy badawczej zawartej w rozprawie doktorskiej, przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Ślebzaka, prof. UAM w Zakładzie Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Pro- motorowi za inspirację, dobre słowo i motywację, a przede wszystkim za nieocenioną pomoc merytoryczną i cenne wskazówki, bez których praca nie mogłaby powstać. Po- dziękowania składam także Recenzentom pracy, prof. dr. hab. Walerianowi Sanetrze i prof. dr. hab. Andrzejowi Wróblowi, za wartościowe uwagi krytyczne zamieszczone w recenzjach, które wpłynęły na ostateczny kształt opracowania. Dziękuję również prof. dr. hab. Romanowi Budzinowskiemu, Dziekanowi Wydziału Prawa i Administra- cji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za dofinansowanie niniejszej publikacji. Poznań, lipiec 2016 r. Maciej Jakub Zieliński XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne AutostrPłatneU .............................. ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach płat- nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 641 ze zm.) dyrektywa Nr 2009/138/WE ........ dyrektywa Nr 2009/138/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 25.11.2009 r. w sprawie podejmo- wania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.Urz. UE L, Nr 335 z 17.12.2009 r., s. 1). dyrektywa Nr 88/361/EWG ......... dyrektywa Rady Nr 88/361 z 24.6.1988 r. w spra- wie wykonywania art. 67 Traktatu (Dz.Urz. UE L, Nr 178 z 8.7.1988 r., s. 5). EmKapitU ....................................... ustawa z 21.11.2008 r. o emeryturach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1097 ze zm.). EmRentyFUSU .............................. ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i ren- tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.) FinPubU ......................................... ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). FundEmU ....................................... ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjono- waniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 291 ze zm.). FundInwU ...................................... ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm). (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) konwencja Nr 102 ......................... Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organiza- cji Pracy, dotycząca minimalnych norm zabez- pieczenia społecznego, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 93, poz. 775) konwencja Nr 35 ........................... konwencja Nr 35 Międzynarodowej Organiza- cji Pracy dotycząca obowiązkowego ubezpiecze- nia na starość pracowników najemnych, zatrud- XV Wykaz skrótów nionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domo- wych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (Dz.U. z 1949 r. Nr 31, poz. 223) konwencja Nr 36 ........................... konwencja Nr 36 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnio- nych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Ge- newie dnia 29 czerwca 1933 r. (Dz.U. z 1949 r. Nr 31, poz. 225) rozporządzenie Nr 883/2004 ....... MPPGSiK ....................................... Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo- łecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w No- wym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 169) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji syste- mów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L, Nr 166 z 1.5.2004 r., s. 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z 16.9.2009 r. dotyczące wyko- nywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w spra- wie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz- nego (Dz.Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., s. 1) rozporządzenie Nr 987/2009 ....... SysUbSpołU ................................... ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń spo- łecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.). TFUE ............................................... Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C, Nr 326 z 26.10.2012 r., s. 47 ze zm.). TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C, Nr 326 z 26.10.2012 r., s. 13 ze zm.) TWE ................................................ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. (Dz.Urz. UE C, Nr 321E, s. 1) ZmFundEmU z 6.12.2013 r. ........ ustawa z 6.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emery- tur ze środków zgromadzonych w otwartych fun- duszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717 ze zm.) 2. Czasopisma CML Rev ........................................ Common Market Law Review ECR ................................................. European Court Reports XVI Wykaz skrótów ELR .................................................. European Law Review EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy EuZW .............................................. Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Gd. St. Praw. .................................. Gdańskie Studia Prawnicze KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego LIEI .................................................. Legal Issues of Economic Integration ONSA .............................................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra- OSNP ............................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ZU ......................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór i Ubezpieczeń Społecznych Urzędowy Urzędowy – Seria A OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór PiP ................................................... Państwo i Prawo PiZS ................................................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPG .................................................. Przegląd Prawa Gospodarczego Prz. Sejm. ........................................ Przegląd Sejmowy PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUSiG .............................................. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodar- RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczposp. ...................................... Rzeczpospolita ZHR ................................................. Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirt- ZOTSiS ............................................ Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu czych schaftsrecht Pierwszej Instancji 3. Organy orzekające KNF ................................................. Komisja Nadzoru Finansowego NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł daw. ................................................. dawniej XVII Wykaz skrótów Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EOG ................................................. Europejski Obszar Gospodarczy FRD ................................................. Fundusz Rezerwy Demograficznej FUS .................................................. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych lit. ..................................................... MOP ................................................ Międzynarodowa Organizacja Pracy n. ...................................................... następne (-a) Nr ..................................................... numer OECD .............................................. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OFE .................................................. otwarty fundusz emerytalny (otwarte fundusze litera emerytalne) ONZ ................................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych orz. ................................................... orzeczenie pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj poz. .................................................. pozycja PPE .................................................. pracowniczy program emerytalny PTE .................................................. powszechne towarzystwo emerytalne (powszechne fundusze emerytalne) rok r. ....................................................... RE .................................................... Rada Europy red. ................................................... redakcja RM ................................................... Rada Ministrów RPO ................................................. Rzecznik Praw Obywatelskich t. ....................................................... t.j. ..................................................... tj. ...................................................... uchw. ............................................... uchwała UE .................................................... Unia Europejska vol. ................................................... volume (tom) w zw. ............................................... w związku wyr. .................................................. wyrok zd. .................................................... zdanie ze zm. .............................................. z późniejszymi zmianami zob. .................................................. zobacz ZUS .................................................. Zakład Ubezpieczeń Społecznych tom tekst jednolity to jest XVIII Wykaz literatury Antonów K., Glosa do wyroku z 4.6.2008 r., II UK 12/08, OSP 2009, Nr 6, poz. 62 Antonów K., OFE – ubezpieczenie versus oszczędzanie, w: L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011 Antonów K., Otwarte fundusze emerytalne w systemie zabezpieczenia emerytalnego, PiZS 1999, Nr 11 Antonów K., Prawo do emerytury, Kraków 2003 Antonów K., Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pojęcie oraz właściwości po- stępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej, Warszawa 2011 Antonów K., Stopniowe transfery środków OFE a prawo członka OFE do środków gro- madzonych w OFE, w: R. Pacud (red.), Prawne mechanizmy przekazywania środ- ków OFE. Oceny konstytucyjno-prawne, Kraków 2013 Antonów K., Uwagi o sposobach finansowania niektórych świadczeń z zabezpiecze- nia społecznego, w: M. Skąpski, K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Poznań 2014 Antonów K., Zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, w: T. Bińczycka-Majewska (red.), Konstrukcje prawa emerytalnego, Kraków 2004 Antonów K., Zasada ochrony własności, zaufania obywateli do państwa i lex retro non agit a prawo członka OFE i OFE do środków gromadzonych w OFE, w: R. Pa- cud (red.), Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE. Oceny konstytu- cyjno-prawne, Kraków 2013 Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycz- nych, Warszawa 2012 szawa 2012 Barcz J., Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, War- Barcz J., Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w świetle postanowień Konsty- tucji z 1997 r., KPP 2004, Nr 2 Barents R., The Court of Justice after the Treaty of Lisbon, CML Rev 2010, Nr 47 Barr N., The Objectives and Attainments of Pension Schemes, w: T. Wilson, D. Wil- son (red.), The State and Social Welfare – the Objectives of Policy, London–New York 1991 Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Tom I, Warszawa 1993 Bermann G., Goebel R., Davey W., Fox W., Cases and Materials on European Union Law, Saint Paul 2002 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia emerytalnego w świetle swobody świadczenia usług i swobody przepływu kapitału w UE
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: