Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 005927 18486279 na godz. na dobę w sumie
Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste - książka
Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste - książka
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0386-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy fundusz inwestycyjny jest ofertą dla Ciebie?
Sprawdź to, zanim powierzysz mu pieniądze...

Gromadzisz pieniądze z myślą o nieprzewidzianych wydatkach? Chcesz zabezpieczyć przyszłość swoją lub dzieci? A może po prostu oczekujesz dużych i szybkich zysków? Otwarty fundusz inwestycyjny daje najwięcej szans pomnożenia pieniędzy.

A co z ryzykiem porażki? Możesz stracić pieniądze na wiele sposobów: ulegając zgubnym emocjom (chciwości lub panice), płacąc zbyt wysokie opłaty i prowizje, przedwcześnie wycofując oszczędności, ignorując informacje z rynku finansowego czy też wybierając za wysoki lub za niski poziom ryzyka. Wielu błędów będziesz mógł uniknąć, jeśli przeczytasz tę książkę. Dowiesz się z niej:

Wybierz fundusz inwestycyjny odpowiadający Twoim potrzebom.
Wybierz ryzyko, na które Cię stać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady s¹ proste Autor: Maciej Rogala ISBN: 83-246-0386-7 Format: A5, stron: 384 Czy fundusz inwestycyjny jest ofert¹ dla Ciebie? SprawdŸ to, zanim powierzysz mu pieni¹dze… (cid:129) Oceñ fundusz inwestycyjny pod k¹tem swoich potrzeb i oczekiwañ (cid:129) Poznaj strategie inwestowania w fundusze inwestycyjne (cid:129) Przygotuj w³asny plan inwestycyjny Gromadzisz pieni¹dze z myœl¹ o nieprzewidzianych wydatkach? Chcesz zabezpieczyæ przysz³oœæ swoj¹ lub dzieci? A mo¿e po prostu oczekujesz du¿ych i szybkich zysków? Otwarty fundusz inwestycyjny daje najwiêcej szans pomno¿enia pieniêdzy. A co z ryzykiem pora¿ki? Mo¿esz straciæ pieni¹dze na wiele sposobów: ulegaj¹c zgubnym emocjom (chciwoœci lub panice), p³ac¹c zbyt wysokie op³aty i prowizje, przedwczeœnie wycofuj¹c oszczêdnoœci, ignoruj¹c informacje z rynku finansowego czy te¿ wybieraj¹c za wysoki lub za niski poziom ryzyka. Wielu b³êdów bêdziesz móg³ unikn¹æ, jeœli przeczytasz tê ksi¹¿kê. Dowiesz siê z niej: (cid:129) jak wybraæ fundusz inwestycyjny, (cid:129) jak skalkulowaæ przysz³e zyski z lokaty w fundusz inwestycyjny, (cid:129) za co fundusz nalicza op³aty i prowizje oraz jak ograniczyæ te koszty, (cid:129) jak oceniæ ryzyko lokaty w fundusz inwestycyjny: inflacja, wahania cen na gie³dzie, zmiany kursów walut, zmiany stóp procentowych, (cid:129) sk¹d siê bior¹ z³e decyzje inwestycyjne, (cid:129) jak wybraæ firmê zarz¹dzaj¹c¹ portfelem funduszy. Wybierz fundusz inwestycyjny odpowiadaj¹cy Twoim potrzebom. Wybierz ryzyko, na które Ciê staæ Wprowadzenie 13 Część I Zasady działania funduszy 21 ROZDZIAŁ 1. CZYM JEST OTWARTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 23 Kto, w jaki sposób i w jakim celu powołuje fundusz 25 Fundusz jest powoływany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą państwowego organu nadzoru 25 Celem funduszu jest pomnażanie pieniędzy jego uczestników 27 Fundusz należy do jego uczestników 28 Warunki, na jakich będą pomnażane nasze pieniądze, są dokładnie określone 30 Ważna jest nie tylko usługa, ale także warunki, na jakich z niej korzystamy 30 W przypadku funduszu regulamin korzystania z usług TFI jest wyjątkowy 32 ROZDZIAŁ 2. JAK FUNDUSZ POMNAŻA NASZE PIENIĄDZE 35 Rodzaje lokat 37 Jakie cele może stawiać sobie fundusz 38 Poprzeczka może być postawiona na różnych poziomach 39 Na wyznaczonej drodze mogą pojawić się różne przeszkody 40 Sposób, w jaki fundusz będzie dążył do osiągnięcia celu 41 Fundusz musi bezwzględnie przestrzegać określonych reguł inwestowania 41 Dla funduszu liczy się tylko konsekwentne dążenie do celu 43 6 OTWARTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE Fundusz nie może postawić zbyt dużo na jedną kartę 44 Jak powinniśmy oceniać wyniki 47 ROZDZIAŁ 3. OTWARTOŚĆ FUNDUSZU I JEJ KONSEKWENCJE 49 Fundusz składa się nie tylko z lokat, ale też z udziałów 51 Posiadając udziały, posiadamy fundusz 52 Udziały w funduszu a jego lokaty 53 Jak jest ustalana wartość udziałów i z jaką częstotliwością 54 Wartość udziału zależy od wartości wszystkich lokat funduszu 55 Jak jest ustalana wartość samych lokat funduszu 58 Jak często są wyceniane udziały 60 Od czego zależy wielkość funduszu 61 ROZDZIAŁ 4. ILE I W JAKI SPOSÓB ZAPŁACIMY ZA POMNAŻANIE NASZYCH PIENIĘDZY 65 Musimy wiedzieć, ile zapłacimy 67 Rodzaje kosztów 68 Koszty bezpieczeństwa 69 Wynagrodzenie dla towarzystwa 69 Pozostałe koszty 70 Rodzaje opłat 71 Opłaty pobierane przy wpłacie 71 Opłaty pobierane z aktywów 73 Opłaty pobierane z wypłat 77 Limit opłat od aktywów 78 Koszty bez limitu 80 ROZDZIAŁ 5. O CZYM POWINNIŚMY JESZCZE WIEDZIEĆ 81 O depozytariuszu 83 Chodzi o większe bezpieczeństwo naszych pieniędzy 83 Depozytariusz kontroluje także TFI w naszym imieniu 84 SPIS TREŚCI 7 O obowiązkach informacyjnych, jakie ma wobec nas fundusz 86 Okresowe sprawozdania finansowe 86 Pozostałe obowiązki informacyjne 87 O przyczynach rozwiązania funduszu i sposobie jego likwidacji 88 ROZDZIAŁ 6. FUNDUSZE MOGĄ STOSOWAĆ BARDZO RÓŻNORODNE ROZWIĄZANIA 91 Typy funduszy 93 Fundusz specjalistyczny 93 Fundusz z różnymi kategoriami jednostek 95 Fundusz funduszy 96 Fundusz parasolowy 99 Różnorodność oferowanych nam rozwiązań 102 Sposoby rozróżniania funduszy 102 Rozwiązanie możliwie najdalej idące 107 ROZDZIAŁ 7. PAMIĘTAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE, 109 NIE ZAPOMINAJMY O RYZYKU Najważniejsze jest bezpieczeństwo 111 Własność środków i być albo nie być towarzystwa 111 Podwójna kontrola 113 Rzetelność w rozliczeniach oraz w sporządzaniu i przekazywaniu ważnych dla nas informacji 115 Podejmując ryzyko, trzeba je dobrze rozumieć 116 Ryzyko trendu giełdowego 117 Ryzyko zmiany stóp procentowych i inflacji 121 Ryzyko związane z procesem zarządzania 126 Inne ważne rodzaje ryzyka 130 8 OTWARTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE Część II Zasady uczestnictwa 135 ROZDZIAŁ 8. GDY UCZESTNICZYMY W FUNDUSZACH NA WARUNKACH STANDARDOWYCH 139 Wpłaty środków 142 Pierwsza wpłata 142 Alokacja wpłaty 145 Dopłaty 147 Wielkość i częstotliwość wpłat 148 Opłaty pokrywane z wpłat 149 Kategorie nabywanych jednostek 152 Dodatkowe dyspozycje i umowy 153 Naszymi środkami możemy także sami zarządzać 154 Przenoszenie środków 155 Mechanizm przeniesienia 156 Opłaty przy przenoszeniu środków 157 Efekty naszego zarządzania 159 Wypłata środków 163 Odkupujemy jednostki z naszego rejestru 163 Jak może wyglądać nasze żądanie wypłaty 165 Jaki wpływ na fundusz mają nasze wypłaty środków 166 Gdy zarobimy, część dochodu musimy oddać fiskusowi 167 Przywilej podatkowy funduszu parasolowego 168 Czasami ważne jest, które jednostki są opodatkowywane 171 ROZDZIAŁ 9. GDY UCZESTNICZYMY W FUNDUSZACH NA WARUNKACH SPECJALNYCH 175 Plan systematycznego oszczędzania (PSO) 177 Dodatkowe atrakcje dla uczestników planów 178 Jaką cenę zapłacimy za dodatkowe atrakcje 179 SPIS TREŚCI 9 Indywidualne konto emerytalne (IKE) 182 Limit rocznych wpłat 182 Umowa tylko z jednym podmiotem z całym portfelem opcji 183 Wypłata środków 183 Przenoszenie środków 184 Osoby uposażone i spadkobiercy 185 Pracowniczy program emerytalny (PPE) 185 Dwie formy wpłat 186 Wypłata środków 187 Pozostałe warunki 188 Część III Zasady (sztuka) inwestowania 191 ROZDZIAŁ 10. ZACZNIJMY OD RZECZY PODSTAWOWYCH 193 Nasze oczekiwania 195 Oszczędzający konsument 195 Przyczyną porażek są także nasze emocje 201 Strategia maksymalizacji zysków (strat) 201 Właściwie określone oczekiwania 203 Przyjaciel cierpliwych — procent składany 207 Zależność od horyzontu czasowego 208 Zależność od rocznej stopy zwrotu 209 Dla systematycznie oszczędzających 211 Okresowe wahania wartości 212 Kryteria doboru opcji inwestycyjnych 215 Dobór do oczekiwanego wzrostu wartości oszczędności 217 Dobór do horyzontu czasowego 217 Dobór do poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego 219 Czasami uwzględnienie wszystkich kryteriów nie wystarczy 222 Właściwy dobór opcji inwestycyjnych to nasz największy problem 225 10 OTWARTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE ROZDZIAŁ 11. DOBÓR OPCJI INWESTYCYJNYCH W NAJPROSTSZYM PRZYPADKU 229 Zasady doboru opcji inwestycyjnych w planie emerytalnym 231 Sporządzamy plan emerytalny w warunkach optymalnych 232 Inne sposoby dojścia do tego samego punktu na mapie 234 Zasady doboru opcji inwestycyjnych w planie posagowym 237 ROZDZIAŁ 12. DOBÓR OPCJI INWESTYCYJNYCH W NAJTRUDNIEJSZYM PRZYPADKU 241 Zasady doboru opcji inwestycyjnych w krótkoterminowym planie inwestycyjnym 245 Wyjątkowo silne emocje 245 Ocena sytuacji wolna od emocji 247 Zasady sporządzania planu 252 Możliwe sposoby realizacji naszego planu 255 Dobieramy jedną z czterech strategii 261 Zasady doboru opcji inwestycyjnych w otwartym planie inwestycyjnym 262 Najważniejszy cel gromadzenia oszczędności 262 Lokata bankowa jako nasz sposób na większe bezpieczeństwo finansowe 266 Bezpieczeństwo finansowe z funduszem 271 Decyzja o zmianie formy lokaty nie będzie łatwa 278 Przygotowujemy otwarty plan inwestycyjny 284 Strategia przenoszenia stałej liczby jednostek 286 Strategia przenoszenia dochodów 290 Strategia utrzymywania wartości 294 SPIS TREŚCI 11 ROZDZIAŁ 13. JAK WYKONAĆ PLAN, JAK REALIZOWAĆ STRATEGIĘ 301 Zasady zarządzania w planie emerytalnym 304 Zmiany, które powinniśmy uwzględnić przy zarządzaniu 305 Zaczynamy od bessy — gdy będzie nam łatwiej 308 Zaczynamy od hossy — gdy będzie nam trudniej 310 Czy i kiedy powinniśmy zastosować strategie ograniczania strat? 311 Zasady zarządzania krótkoterminowym planem inwestycyjnym 313 Zasady zarządzania w otwartym planie inwestycyjnym 320 Zasady zarządzania przy strategii przesuwania stałej liczby jednostek 320 Zasady zarządzania przy strategii przesuwania dochodów 330 Zasady zarządzania przy strategii utrzymywania wartości 333 ROZDZIAŁ 14. WYBIERAMY FIRMĘ ZARZĄDZAJĄCĄ 339 Kryteria wyboru, które możemy pominąć 341 Na co powinniśmy zwrócić uwagę 344 Najważniejsze kryteria 344 Kryteria ważne 347 Pozostałe kryteria 354 Dobieramy TFI do naszego planu inwestycyjnego 359 Wybieramy podmiot, który ma zarządzać naszym planem emerytalnym 360 Dobór podmiotu zarządzającego do otwartego planu inwestycyjnego 365 Plan inwestycji krótkoterminowej 368 Skorowidz 373 JAK FUNDUSZ POMNAŻA NASZE PIENIĄDZE 37 iemy, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz w celu pozyskiwania środków, którymi będzie zarzą- dzać, a uczestnicy oczekują od funduszu pomnożenia ich pieniędzy. W jaki sposób fundusz będzie realizował nasze oczekiwania? Odpowiedź na to pytanie jest następną kwe- stią wymagającą wyjaśnienia. TFI zarządzające funduszami inwestycyjnymi ma sporo możliwości pomnożenia naszych pieniędzy. Zanim jednak je wymienimy, wskażmy na jedno (choć nie jedyne) ważne ograniczenie: pomnażanie to może odbywać się prawie wyłącznie poprzez lokowanie aktywów funduszu w papiery wartościowe dopuszczone do publiczne- go obrotu1. undusz nabywa za powierzoną przez nas gotówkę (inwe- stuje aktywa) określone papiery wartościowe, które stają się l o k a t a m i f u n d u s z u . Jakie rodzaje papierów wartościo- wych mogą stanowić lokatę naszego funduszu? Przede wszy- stkim: akcje spółek notowanych na giełdzie papierów warto- ściowych, obligacje skarbowe, tzn. obligacje emitowane przez skarb państwa,obligacje innych emitentów, a także bony skarbowe. 1 Oprócz tego lokatami funduszy otwartych mogą być tzw. instru- menty rynku pieniężnego — przede wszystkim bony skarbowe i krótkoterminowe depozyty bankowe, a także udziały innych fun- duszy i inne papiery wartościowe, pod warunkiem że ich wycena jest możliwa z częstotliwością dokonywania wyceny aktywów funduszu. 38 ZASADY DZIAŁANIA FUNDUSZY Tak duże zawężenie rodzajów możliwych lokat otwartych funduszy inwestycyjnych podyktowane jest dążeniem do ogra- niczenia ryzyka uczestników funduszy. Uznano, że dla fundu- szu (jego uczestników) byłoby zbyt ryzykowne: nabywanie akcji spółek, które nie są notowane na giełdzie, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, nabywanie nie- ruchomości, lokowanie pieniędzy w formie udzielania poży- czek tak dla osób prawnych, jak i fizycznych. To znaczące ograniczenie możliwości pomnażania naszych pieniędzy w funduszu, lecz wydaje się oczywiste, gdy będziemy mieć na uwadze, że fundusz inwestycyjny zarządza pieniędzmi w i m i e n i u s w o i c h u c z e s t n i k ó w — którzy w związ- ku z tym ponoszą pełne ryzyko decyzji inwestycyjnych po- dejmowanych przez TFI. yjaśniliśmy, że zasady, na jakich fundusz (towarzystwo) pomnaża nasze pieniądze, są ustalone w statucie. Statut przede wszystkim definiuje cel powołania funduszu — c e l i n w e s t y c y j n y f u n d u s z u2. Wiemy już, że wspólnym dla wszystkich funduszy celem jest pomnażanie aktywów w wyniku ich lokowania głównie w papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Jednak fundusze 2 Fundusze otwarte mogą przyjmować wyłącznie jeden z trzech celów wymienionych w ustawie: wzrost wartości aktywów fun- duszu w wyniku wzrostu wartości lokat, osiąganie przychodów z lokat netto funduszu i utrzymanie realnej wartości aktywów. JAK FUNDUSZ POMNAŻA NASZE PIENIĄDZE 39 mogą różnić się bardzo w ambicjach pomnażania pieniędzy i tym samym spełniać różne oczekiwania oszczędzających. Dlatego też poszczególne fundusze w dążeniu do pomnażania swoich aktywów stawiają sobie poprzeczkę na różnym po- ziomie. Poprzeczka może być postawiona na różnych poziomach Przypomnijmy, że poza bezpieczeństwem gromadzonych pie- niędzy część z nas oczekuje, że w wybranej formie lokaty uda się zachować siłę nabywczą gromadzonych oszczędności, a część nawet chce, by ich wartość rosła szybciej niż wzrost cen. Różne fundusze dążą do spełnienia różnych naszych oczekiwań. Są fundusze, które stawiają sobie za cel ciągłe zachowy- wanie realnej wartości naszych oszczędności, ich siły na- bywczej. Papierami wartościowymi, które dają największe możliwości osiągnięcia tego celu, są: bony skarbowe, krót- koterminowe depozyty bankowe (nazywane też i n s t r u - m e n t a m i r y n k u p i e n i ę ż n e g o) i niektóre rodzaje obligacji. Fundusze mające taki cel inwestycyjny nazywamy f u n d u s z a m i p i e n i ę ż n y m i (g o t ó w k o w y m i) lub f u n d u s z a m i r y n k u p i e n i ę ż n e g o3. Większość funduszy stawia sobie jednak poprzeczkę wy- żej. Dążą, by prócz zachowania siły nabywczej oszczędności (w dłuższym terminie), aktywa przyrastały w tempie wyż- szym niż inflacja. Fundusze te lokują aktywa w obligacjach — nazywamy je wówczas f u n d u s z a m i o b l i g a c j i, lub 3 Fundusz rynku pieniężnego jest odrębnym rodzajem funduszu wy- mienionym w ustawie, który ma narzucone jeszcze ściślejsze, niż pozostałe rodzaje, ograniczenia w inwestowaniu aktywów funduszu. 40 ZASADY DZIAŁANIA FUNDUSZY w obligacjach i w papierach wartościowych dających większe możliwości pomnożenia pieniędzy (w akcjach) — popularnie zwiemy je f u n d u s z a m i m i e s z a n y m i , a bardziej szcze- gółowo: f u n d u s z a m i s t a b i l n e g o w z r o s t u (gdy lokują około 30 aktywów w akcjach) lub f u n d u s z a m i z r ó w n o w a ż o n y m i (gdy lokują około połowy aktywów w akcjach). Ponieważ jednak fundusze takie nie chcą płacić zbyt wysokiej ceny za wyścig z inflacją — nadmiernie na- rażać się na przegraną w tym wyścigu (w dłuższym termi- nie), więc pozostałą część aktywów lokują w bonach skarbo- wych i obligacjach, a niewielką część także w depozytach bankowych. Natomiast część funduszy przyjmuje za cel inwestycyjny przede wszystkim osiąganie wzrostu aktywów w długim ter- minie w tempie wyższym od inflacji (w wyniku wzrostu war- tości lokat). Ponieważ akcje są tymi papierami wartościowymi, których wartość może zwiększać się najszybciej, to fundusze te lokują swoje aktywa prawie wyłącznie w akcjach (nawet po- nad 90 ). Stąd właśnie bierze się nazwa f u n d u s z e a k c j i. Na wyznaczonej drodze mogą pojawić się różne przeszkody Każde TFI, dążąc do osiągnięcia założonego celu inwestycyj- nego — niezależnie od tego, jaki on jest — ma obowiązek kierować się zasadami ograniczonego ryzyka, gdyż przyszła wartość środków uczestników zawsze pozostaje niewiado- ma. Fundusze nie mogą nam zagwarantować, że uda im się osiągnąć założony cel inwestycyjny, ale możemy być pewni, iż przy dążeniu do jego realizacji TFI ograniczą nasze ryzy- ko porażki do minimum. Na jakie rodzaje ryzyka jesteśmy JAK FUNDUSZ POMNAŻA NASZE PIENIĄDZE 41 narażeni w dążeniu do założonego przez fundusz celu, do- wiemy się pod koniec części pierwszej. i n w e s t y c y j n ą undusze inwestycyjne, stawiając sobie określone cele, mogą obierać bardzo różnorodne metody ich osiągnięcia. Przyjęty przez fundusz sposób osiągnięcia założonego celu nazywamy p o l i t y k ą f u n d u s z u. Gdy, załóżmy, fundusz stawia sobie za cel osiąganie wzrostu aktywów w długim terminie (w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu), to wybranym sposobem osiągnięcia takie- go celu może być lokowanie całości aktywów w akcjach no- towanych na giełdzie. Znaczy to, że określenie funduszu mia- nem funduszu akcji definiuje jego politykę inwestycyjną, która, zwróćmy uwagę, jest pochodną takiego, a nie innego celu inwestycyjnego. Fundusz musi bezwzględnie przestrzegać określonych reguł inwestowania To bardzo istotna zależność — podporządkowanie stosowa- nej polityki inwestycyjnej określonemu celowi inwestycyj- nemu. Jej konsekwencją jest to, że fundusz inwestycyjny, lokując aktywa w akcjach, nie robi tego w sposób dowolny, tak jak osoby inwestujące swoje pieniądze bezpośrednio na giełdzie. Nabywanie akcji przez podmiot zarządzający musi być w pełni podporządkowane osiągnięciu założonego celu inwestycyjnego, który nie może być dowolnie określany. 42 ZASADY DZIAŁANIA FUNDUSZY Takie podejście do inwestowania aktywów funduszu akcji ma daleko idące konsekwencje dla uczestników. Po pierwsze, fundusz, a ściślej rzecz ujmując, osoby nim zarządzające — z a r z ą d z a j ą c y — dobierają do aktywów tylko takie akcje, które (ich zdaniem) mają najlepsze perspektywy wzrostu wła- śnie w długim terminie — w długim h o r y z o n c i e c z a - s o w y m. Fundusz akcji nigdy nie zainwestuje naszych pieniędzy w spółkę będącą w kręgu zainteresowania tzw. s p e k u l a n t ó w g i e ł d o w y c h — w s p ó ł k ę s p e - k u l a c y j n ą — tylko dlatego, że w najbliższym okresie wsku- tek skupiania uwagi dużej liczby indywidualnych inwestorów daje ona szanse na spektakularny kilkudziesięcioprocento- wy wzrost. Taka inwestycja rozmijałaby się przecież z celem inwestycyjnym funduszu! Fundusz dobiera do aktywów akcje spółek o mocnych fundamentach — s p ó ł e k f u n d a m e n - t a l n y c h — dobrze zarządzanych, działających w branżach o perspektywach szybkiego rozwoju, rokujących, że dadzą wysokie zyski w długim terminie. Z tego powodu nie można wiarygodnie ocenić wyników, a tym bardziej oczekiwać wysokich zysków od funduszu akcji w krótkich okresach. Skoro bowiem celem każdego funduszu akcji jest wzrost wartości aktywów w długim ter- minie, to nigdy nie powinno się zdarzyć (w najlepiej zarzą- dzanych funduszach), że zarządzający podejmuje ryzyko nie- osiągnięcia celu inwestycyjnego w imię doraźnych wysokich zysków, i to nawet mimo takich oczekiwań ze strony dużej części uczestników funduszu. Można uznać nawet, że koncen- trowanie się funduszu na wynikach w krótkich okresach, na przykład w okresie 12 miesięcy, pod presją oczekiwań oszczę- dzających, to przejaw niskiej jakości zarządzania oferowanej przez dane TFI, a nie powód do wysokich ocen dla zarzą- dzających funduszem. JAK FUNDUSZ POMNAŻA NASZE PIENIĄDZE 43 Dlaczego dobrze zarządzany fundusz nie powinien podda- wać się presji osiągania jak najlepszych wyników w okresach krótszych? Musimy wiedzieć, że zupełnie inne czynniki wpływają na wartość akcji w krótkim terminie (kilkumie- sięcznym), a zupełnie inne w długim (kilkuletnim). W kil- kuletnim horyzoncie czasowym przyszła cena akcji danej spółki zawsze będzie tym wyższa, im wyższe będą zyski tej spółki w przyszłości — najlepszą lokatą okazują się akcje dobrych spółek fundamentalnych. W okresach krótkich na- tomiast mogą wystąpić czynniki bardzo różne, często nieprze- widywalne, wpływające na rynkową cenę akcji i dlatego nie- rzadko najlepsze dla inwestycji krótkoterminowych bywają akcje spółek spekulacyjnych. Z tego samego powodu w krót- kich okresach (kilku-, kilkunastomiesięcznych) wzrost cen akcji fundamentalnych, które będą miały najwyższą cenę w przyszłości, może być dużo niższy od wzrostu cen akcji spółek o słabych fundamentach. Co więcej, może się zdarzyć, że w danym okresie notowania spółek fundamentalnych mo- gą spadać, a spółek spekulacyjnych, pokazujących wręcz straty z działalności — rosnąć. Ale jednocześnie musimy pamię- tać, że w długim terminie nie zdarza się tak nigdy: w długim, kilku- lub kilkunastoletnim horyzoncie czasowym zawsze największy wzrost pokazują firmy, które stale osiągają naj- większe zyski. Dla funduszu liczy się tylko konsekwentne dążenie do celu Z tej przyczyny najlepiej zarządzane fundusze akcji, a więc te, które w każdych warunkach zachowują żelazną konse- kwencję w dążeniu do osiągnięcia długoterminowego wzrostu aktywów, decydując o doborze akcji, muszą pomijać czynniki 44 ZASADY DZIAŁANIA FUNDUSZY krótkookresowe. Tym samym dobrze zarządzany fundusz akcji w okresach krótszych często wykazuje spadki wartości — okresowe straty dla swych uczestników. Jest to sytuacja nor- malna i jako coś zupełnie oczywistego powinna być zaakcep- towana przez uczestników takiego funduszu, pod warunkiem, oczywiście, że w długim terminie wzrost wartości środków będzie odpowiadał przyjętemu przez fundusz celowi inwe- stycyjnemu. Dobór do aktywów akcji spółek o silnych fundamentach to nie jedyny wyznacznik polityki inwestycyjnej funduszy akcji. Każda spółka prowadząca działalność gospodarczą po- nosi ryzyko tej działalności. Nawet więc najlepszy zarząd czy funkcjonowanie w najbardziej perspektywicznej branży nie przesądzają o ostatecznym sukcesie danej spółki akcyjnej, a tym samym o wysokich zyskach posiadaczy jej akcji. Dlate- go fundusz inwestycyjny zawsze dąży do ograniczenia ry- zyka porażki pojedynczej, choć dobrze zarządzanej firmy. W jaki sposób? Po pierwsze, lokuje aktywa w akcjach nie jednej, ale wielu dobrze zarządzanych firm. Po drugie, roz- prasza aktywa między spółki, które działają w kilku branżach, nawet wówczas gdy tylko jedna branża ma akurat znakomi- te perspektywy rozwoju. W efekcie elementem polityki in- westycyjnej funduszy zawsze będzie tzw. d y w e r s y f i - k a c j a, czyli odpowiednio szerokie rozproszenie aktywów między różnych emitentów papierów wartościowych. Fundusz nie może postawić zbyt dużo na jedną kartę Minimalny poziom dywersyfikacji aktywów (zapisany także w statucie funduszu) wyznaczają regulacje prawne, według których akcje (lub obligacje) danej spółki giełdowej nie mogą JAK FUNDUSZ POMNAŻA NASZE PIENIĄDZE 45 przekraczać 5 aktywów funduszu (w wyjątkowych sy- tuacjach mogą dochodzić do 10 )4. Odpowiednie rozpro- szenie aktywów funduszu odnosi się nie tylko do papierów wartościowych emitowanych przez spółki, ale nawet do emi- towanych przez skarb państwa. Jest możliwe aby nawet 100 aktywów było lokowane w papierach wartościowych emito- wanych przez skarb państwa, ale w takim przypadku, fun- duszu jest zobowiązany do rozproszenia aktywów na co najmniej 6 różnych emisji obligacji skarbowych, przy czym jedna emisja nie może stanowić więcej niż 30 aktywów funduszu. Pomijanie przez fundusze inwestycyjne akcji spółek spe- kulacyjnych to nie jedyna przyczyna tego, że ich wyniki w krótkich okresach mogą być słabe w porównaniu do wzro- stu, jaki wykazują pojedyncze spółki spekulacyjne. Fundu- sze inwestycyjne nie mają szans na wygraną także w dłu- gim terminie z bezpośrednimi inwestycjami w wybranych spółkach fundamentalnych. Portfel funduszu akcji składa się z akcji kilkudziesięciu spółek. Tym samym zyski uczestników funduszu będą wypadkową zmian wartości akcji wszystkich spółek tworzących portfel funduszu proporcjonalnie do ich udziału w aktywach. W funduszu akcji znajdą się więc i spół- ki, których akcje wzrosną najbardziej, jak i też te wykazują- ce najniższy wzrost wartości. Gdyby więc „udało się” nam zainwestować bezpośrednio w akcje spółki o najwyższym wzroście w danym okresie, a jednocześnie taka spółka sta- nowiłaby jedyny składnik naszego portfela inwestycyjnego, 4 Autor określa to zasadą 5/10/40 — limity inwestycyjne dla fundu- szy inwestycyjnych, nakazujące rozproszenie aktywów funduszu: do 40 całości aktywów — wśród pojedynczych emitentów z mak- symalnie 10 aktywów na rzecz jednego emitenta, pozostałej części aktywów — do 5 aktywów na lokaty jednego emitenta. 46 ZASADY DZIAŁANIA FUNDUSZY to osiągnięte zyski z takiej inwestycji byłyby dużo wyższe od najlepiej zarządzanych funduszy, także tych, które, tak jak my, zdecydowałyby się na maksymalne zaangażowanie portfela inwestycyjnego w akcje danej spółki. Różnica pole- gałaby na tym, że inwestując samodzielnie, zasady inwesto- wania ustalalibyśmy zupełnie dowolnie: czy inwestujemy w spółki spekulacyjne czy też tylko w fundamentalne, oraz w ile spółek — w kilka, kilkanaście czy może tylko w jed- ną? Natomiast fundusz inwestycyjny musi przestrzegać za- sad określonych w przepisach i w statucie funduszu, a jed- ną z nich jest właśnie dywersyfikacja, której konsekwencją jest to, że akcje jednej spółki nie mogą stanowić więcej niż 10 aktywów funduszu. W związku z tym, jeżeli akcje da- nej spółki w analizowanym okresie wzrosłyby o 150 i na- sze oszczędności byłyby ulokowane tylko w tej jednej spół- ce, nasz zysk byłby równie wysoki — 150 minus koszty transakcyjne; gdyby natomiast w funduszu inwestycyjnym stanowiły dopuszczalne prawem maksimum — 10 akty- wów, to uczestnicy tego funduszu skorzystaliby na wzroście akcji tej spółki tylko w jednej dziesiątej (ostateczny zysk uczestnika funduszu byłby także zależny od zmiany warto- ści akcji stanowiących pozostałe 90 aktywów funduszu). Autor często spotykał się z opiniami indywidualnych inwe- storów, podważającymi jakość wyników funduszy inwesty- cyjnych, właśnie wówczas, gdy powoływali się oni na wy- niki własnych inwestycji, wskazując na pojedyncze spółki giełdowe wykazujące wysoki wzrost wartości swoich akcji w danym okresie. Dużo rzadziej natomiast indywidualni in- westorzy przyznają się do sytuacji odwrotnej, czyli takiej, w której ich bardzo skoncentrowany portfel inwestycyjny składał się z akcji spółki, której notowania giełdowe okazy- wały się dużo niższe od średniej w danym okresie. JAK FUNDUSZ POMNAŻA NASZE PIENIĄDZE 47 Jak powinniśmy oceniać wyniki W związku z tym, oceniając wyniki funduszy inwestycyj- nych, musimy zdawać sobie sprawę z narzucanych prawem ograniczeń i wiedzieć, że wymóg dywersyfikacji — odpowied- niego rozproszenia portfela na papiery wartościowe wielu emitentów — skutkuje tym, że wyniki najlepiej zarządzanych funduszy nie mają szans z bezpośrednimi inwestycjami w po- jedyncze spółki giełdowe, które w długim terminie okażą się najlepsze. Z drugiej zaś strony fundusze najgorzej zarządzane, czyli osiągające najniższy wzrost wartości w długim termi- nie, „nie mają szans”, aby ich wynik był tak słaby jak wzrost wartości akcji spółek, które pomimo obiecujących perspektyw okazały się spółkami osiągającymi najniższe zyski i tym sa- mym najniższy wzrost rynkowej wartości swoich akcji. Aby nasza ocena była wyważona i właściwa nie możemy zapominać o tym, że sposób inwestowania aktywów fundu- szu jest zawsze wypadkową czterech elementów: dopusz- czalnych prawem form lokat, przyjętego przez fundusz celu inwestycyjnego, sposobu dojścia do tego celu, czyli zasad po- lityki inwestycyjnej, oraz decyzji o doborze lokat, podejmo- wanej przez osoby zarządzające funduszem (rysunek 2.1). RYSUNEK 2.1. Czynniki determinujące sposób inwestowania aktywów funduszu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: