Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00505 009865 16972552 na godz. na dobę w sumie
Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Wydanie zaktualizowane - książka
Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Wydanie zaktualizowane - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7898-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Mądre inwestowanie

Bogaty nie jest ten, kto wiele zarabia. Bogaty jest ten, komu udaje się wiele zaoszczędzić. Tę prawdę o pieniądzach rozumie przypuszczalnie każdy, kto przyszłościowo myśli o własnych finansach. No tak, tylko co robić z zaoszczędzonymi środkami? Trzymać je w tajnej skrytce w domu? Wpłacić do banku na bezpieczną lokatę? A może zainwestować? Banki i inne instytucje finansowe oferują wiele możliwości i instrumentów. Na przykład w miarę bezpiecznie pozwalają inwestować oszczędności fundusze inwestycyjne... Jednak tylko „w miarę”. Hossy i bessy rządzą rynkami — można wiele zyskać i równie wiele stracić. Co i jak zatem robić, by zarobić?

Maciej Rogala napisał poradnik o funduszach inwestycyjnych dla wymagających prywatnych inwestorów. W fachowy, ale przystępny sposób tłumaczy w nim, czym są fundusze inwestycyjne i na jakich zasadach działają. Odsłania przed Czytelnikiem koszty związane z obsługą inwestycji w fundusz. Podpowiada, jak wybrać fundusz właściwy dla siebie — jak ocenić ryzyko w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej oraz prognoz na przyszłość i jak wybrać firmę zarządzającą portfelem naszych funduszy. Objaśniając „twardy” świat finansów, autor nie zapomina o ważnym czynniku, który ma często decydujący wpływ na ruchy inwestorów — bierze pod uwagę naszą psychikę i jej podatność na giełdową euforię i panikę. Dzięki temu jego podręcznik stanowi kompletną, obowiązkową lekturę dla każdego prywatnego inwestora.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Wydawnictwo HELION nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?ofundz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7898-3 Copyright © Maciej Rogala 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p I ZASADY DZIA(cid:146)ANIA FUNDUSZY 1. Czym jest otwarty fundusz inwestycyjny? Kto, w jaki sposób i w jakim celu powo(cid:239)uje fundusz? Warunki, na jakich b(cid:218)d(cid:200) pomna(cid:285)ane nasze pieni(cid:200)dze, s(cid:200) dok(cid:239)adnie okre(cid:258)lone 2. Jak fundusz pomna(cid:285)a nasze pieni(cid:200)dze? Rodzaje lokat Jakie cele mo(cid:285)e stawia(cid:202) sobie fundusz? Sposób, w jaki fundusz b(cid:218)dzie d(cid:200)(cid:285)y(cid:239) do osi(cid:200)gni(cid:218)cia celu 3. Otwarto(cid:258)(cid:202) funduszu i jej konsekwencje Fundusz sk(cid:239)ada si(cid:218) nie tylko z lokat, ale te(cid:285) z udzia(cid:239)ów Jak jest ustalana warto(cid:258)(cid:202) udzia(cid:239)ów i z jak(cid:200) cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci(cid:200)? Od czego zale(cid:285)y wielko(cid:258)(cid:202) funduszu? 9 17 17 21 25 25 26 28 35 36 38 45 Poleć książkęKup książkę 6 4. OTWARTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE Ile i w jaki sposób zap(cid:239)acimy za pomna(cid:285)anie naszych pieni(cid:218)dzy? Musimy wiedzie(cid:202), ile zap(cid:239)acimy Rodzaje kosztów Rodzaje op(cid:239)at 5. O czym jeszcze powinni(cid:258)my wiedzie(cid:202)? O depozytariuszu O obowi(cid:200)zkach informacyjnych, jakie ma wobec nas fundusz O przyczynach rozwi(cid:200)zania funduszu i sposobie jego likwidacji 6. Fundusze mog(cid:200) stosowa(cid:202) bardzo ró(cid:285)norodne rozwi(cid:200)zania Typy funduszy Ró(cid:285)norodno(cid:258)(cid:202) oferowanych nam rozwi(cid:200)za(cid:241) 7. Pami(cid:218)tajmy o bezpiecze(cid:241)stwie, nie zapominajmy o ryzyku Najwa(cid:285)niejsze jest bezpiecze(cid:241)stwo Podejmuj(cid:200)c ryzyko, trzeba je dobrze rozumie(cid:202) II ZASADY UCZESTNICTWA 8. Gdy uczestniczymy w funduszach na warunkach standardowych Wp(cid:239)aty (cid:258)rodków Dodatkowe dyspozycje i umowy Naszymi (cid:258)rodkami mo(cid:285)emy tak(cid:285)e sami zarz(cid:200)dza(cid:202) Wyp(cid:239)ata (cid:258)rodków Gdy zarobimy, cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) dochodu musimy odda(cid:202) fiskusowi 47 47 48 51 59 59 61 64 67 67 74 79 79 83 103 104 113 114 121 125 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 7 9. Gdy uczestniczymy w funduszach na warunkach specjalnych Plan systematycznego oszcz(cid:218)dzania (PSO) Indywidualne konto emerytalne (IKE) Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Pracowniczy program emerytalny (PPE) III ZASADY (SZTUKA) INWESTOWANIA 10. Zacznijmy od rzeczy podstawowych Nasze oczekiwania Przyjaciel cierpliwych — procent sk(cid:239)adany Kryteria doboru opcji inwestycyjnych 11. Dobór opcji inwestycyjnych w najprostszym przypadku Zasady doboru opcji inwestycyjnych w planie emerytalnym Zasady doboru opcji inwestycyjnych w planie posagowym 12. Dobór opcji inwestycyjnych w najtrudniejszym przypadku Zasady doboru opcji inwestycyjnych w krótkoterminowym planie inwestycyjnym Zasady doboru opcji inwestycyjnych w otwartym planie inwestycyjnym 131 131 135 138 140 147 147 158 165 175 175 180 185 187 201 233 13. Jak wykona(cid:202) plan i jak realizowa(cid:202) strategi(cid:218)? Zasady zarz(cid:200)dzania w planie emerytalnym 234 Zasady zarz(cid:200)dzania krótkoterminowym planem inwestycyjnym 242 247 Zasady zarz(cid:200)dzania w otwartym planie inwestycyjnym 14. Wybieramy firm(cid:218) zarz(cid:200)dzaj(cid:200)c(cid:200) Kryteria wyboru, które mo(cid:285)emy pomin(cid:200)(cid:202) Na co powinni(cid:258)my zwróci(cid:202) uwag(cid:218) Dobieramy TFI do naszego planu inwestycyjnego 263 263 266 278 Poleć książkęKup książkę 8 OTWARTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE Poleć książkęKup książkę Jak fundusz pomna(cid:285)a nasze pieni(cid:200)dze? 2 Wiemy, (cid:285)e towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz w celu pozyskiwania (cid:258)rodków, którymi b(cid:218)dzie zarz(cid:200)dza(cid:202), a uczestnicy oczekuj(cid:200) od funduszu pomno(cid:285)enia ich pieni(cid:218)dzy. W jaki sposób fundusz b(cid:218)dzie realizowa(cid:239) nasze oczekiwania? Odpowied(cid:283) na to pytanie jest nast(cid:218)pn(cid:200) kwesti(cid:200) wymagaj(cid:200)c(cid:200) wyja(cid:258)nienia. TFI zarz(cid:200)dzaj(cid:200)ce funduszami inwe- stycyjnymi ma sporo mo(cid:285)liwo(cid:258)ci pomno(cid:285)enia naszych pieni(cid:218)dzy. Zanim jednak je wymienimy, wska(cid:285)my na jedno (cho(cid:202) nie jedyne) wa(cid:285)ne ograniczenie: pomna(cid:285)anie to mo(cid:285)e odbywa(cid:202) si(cid:218) prawie wy(cid:239)(cid:200)cznie po- przez lokowanie aktywów funduszu w papiery warto(cid:258)ciowe dopuszczone do publicznego obrotu1. Rodzaje lokat Fundusz nabywa za powierzon(cid:200) przez nas gotówk(cid:218) (inwestuje aktywa) okre(cid:258)lone papiery warto(cid:258)ciowe, które staj(cid:200) si(cid:218) lokatami funduszu. Jakie rodzaje papierów warto(cid:258)ciowych mog(cid:200) stanowi(cid:202) lokat(cid:218) naszego 1 Oprócz tego lokatami funduszy otwartych mog(cid:200) by(cid:202) tzw. instrumenty rynku pieni(cid:218)(cid:285)nego — przede wszystkim bony skarbowe i krótkotermino- we depozyty bankowe, niektóre rodzaje instrumentów pochodnych, a tak(cid:285)e udzia(cid:239)y innych funduszy i inne papiery warto(cid:258)ciowe, pod warunkiem (cid:285)e ich wycena jest mo(cid:285)liwa z cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci(cid:200) dokonywania wyceny aktywów funduszu i gdy pozostaj(cid:200) odpowiednio p(cid:239)ynne. Poleć książkęKup książkę 26 OTWARTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE funduszu? Przede wszystkim: akcje spó(cid:239)ek notowanych na gie(cid:239)dzie papierów warto(cid:258)ciowych, obligacje skarbowe, tzn. obligacje emitowane przez skarb pa(cid:241)stwa, obligacje innych emitentów, a tak(cid:285)e bony skarbowe. Tak du(cid:285)e zaw(cid:218)(cid:285)enie rodzajów mo(cid:285)liwych lokat otwartych fundu- szy inwestycyjnych podyktowane jest d(cid:200)(cid:285)eniem do ograniczenia ryzyka uczestników funduszy. Uznano, (cid:285)e dla funduszu (jego uczestników) by(cid:239)oby zbyt ryzykowne: nabywanie akcji spó(cid:239)ek, które nie s(cid:200) notowane na gie(cid:239)dzie, udzia(cid:239)ów w spó(cid:239)kach z ograniczon(cid:200) odpowiedzialno(cid:258)ci(cid:200), nabywanie nieruchomo(cid:258)ci, lokowanie pieni(cid:218)dzy w formie udzielania po(cid:285)yczek tak dla osób prawnych, jak i fizycznych. To znacz(cid:200)ce ograni- czenie mo(cid:285)liwo(cid:258)ci pomna(cid:285)ania naszych pieni(cid:218)dzy w funduszu otwar- tym, lecz wydaje si(cid:218) oczywiste, gdy b(cid:218)dziemy mie(cid:202) na uwadze, (cid:285)e fun- dusz inwestycyjny zarz(cid:200)dza pieni(cid:218)dzmi w imieniu swoich uczestników — którzy w zwi(cid:200)zku z tym ponosz(cid:200) pe(cid:239)ne ryzyko decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez TFI. Jakie cele mo(cid:285)e stawia(cid:202) sobie fundusz? Wyja(cid:258)nili(cid:258)my, (cid:285)e zasady, na jakich fundusz (towarzystwo) pomna(cid:285)a nasze pieni(cid:200)dze, s(cid:200) ustalone w statucie. Statut przede wszystkim de- finiuje cel powo(cid:239)ania funduszu — cel inwestycyjny funduszu2. Wie- my ju(cid:285), (cid:285)e wspólnym dla wszystkich funduszy celem jest pomna(cid:285)anie aktywów w wyniku ich lokowania g(cid:239)ównie w papierach warto(cid:258)cio- wych dopuszczonych do publicznego obrotu. Jednak fundusze mog(cid:200) ró(cid:285)ni(cid:202) si(cid:218) bardzo w ambicjach pomna(cid:285)ania pieni(cid:218)dzy i tym samym spe(cid:239)nia(cid:202) ró(cid:285)ne oczekiwania oszcz(cid:218)dzaj(cid:200)cych. Dlatego te(cid:285) poszcze- gólne fundusze w d(cid:200)(cid:285)eniu do pomna(cid:285)ania swoich aktywów stawiaj(cid:200) sobie poprzeczk(cid:218) na ró(cid:285)nym poziomie. 2 Fundusze otwarte mog(cid:200) przyjmowa(cid:202) wy(cid:239)(cid:200)cznie jeden z trzech celów wymienionych w ustawie: wzrost warto(cid:258)ci aktywów funduszu w wyniku wzrostu warto(cid:258)ci lokat, osi(cid:200)ganie przychodów z lokat netto funduszu lub utrzymanie realnej warto(cid:258)ci aktywów. Poleć książkęKup książkę Jak fundusz pomna(cid:285)a nasze pieni(cid:200)dze? 27 Poprzeczka mo(cid:285)e by(cid:202) ustawiona na ró(cid:285)nych poziomach Przypomnijmy, (cid:285)e poza bezpiecze(cid:241)stwem gromadzonych pieni(cid:218)dzy cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) z nas oczekuje, (cid:285)e w wybranej formie lokaty uda si(cid:218) zachowa(cid:202) si(cid:239)(cid:218) nabywcz(cid:200) gromadzonych oszcz(cid:218)dno(cid:258)ci, a cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) nawet chce, by ich warto(cid:258)(cid:202) ros(cid:239)a szybciej ni(cid:285) ceny. Ró(cid:285)ne fundusze d(cid:200)(cid:285)(cid:200) do spe(cid:239)nienia ró(cid:285)nych naszych oczekiwa(cid:241). S(cid:200) fundusze, które stawiaj(cid:200) sobie za cel ci(cid:200)g(cid:239)e zachowywanie re- alnej warto(cid:258)ci naszych oszcz(cid:218)dno(cid:258)ci, ich si(cid:239)y nabywczej. Instrumen- tami finansowymi, które daj(cid:200) najwi(cid:218)ksze mo(cid:285)liwo(cid:258)ci osi(cid:200)gni(cid:218)cia tego celu, s(cid:200): bony skarbowe, krótkoterminowe depozyty bankowe (nazy- wane te(cid:285) instrumentami rynku pieni(cid:218)(cid:285)nego) i niektóre rodzaje obligacji. Fundusze maj(cid:200)ce taki cel inwestycyjny nazywamy funduszami pie- ni(cid:218)(cid:285)nymi (gotówkowymi) lub funduszami rynku pieni(cid:218)(cid:285)nego3. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) funduszy stawia sobie jednak poprzeczk(cid:218) wy(cid:285)ej. D(cid:200)(cid:285)(cid:200), by prócz zachowania si(cid:239)y nabywczej oszcz(cid:218)dno(cid:258)ci (w d(cid:239)u(cid:285)szym termi- nie) aktywa przyrasta(cid:239)y w tempie wy(cid:285)szym ni(cid:285) inflacja. Fundusze te lokuj(cid:200) aktywa w obligacjach — nazywamy je wówczas funduszami obli- gacji — lub w obligacjach i w papierach warto(cid:258)ciowych daj(cid:200)cych wi(cid:218)k- sze mo(cid:285)liwo(cid:258)ci pomno(cid:285)enia pieni(cid:218)dzy (w akcjach) — popularnie zwie- my je funduszami mieszanymi, a bardziej szczegó(cid:239)owo: funduszami stabilnego wzrostu (gdy lokuj(cid:200) oko(cid:239)o 30 aktywów w akcjach) lub funduszami zrównowa(cid:285)onymi (gdy lokuj(cid:200) oko(cid:239)o po(cid:239)owy aktywów w ak- cjach). Poniewa(cid:285) jednak fundusze takie nie chc(cid:200) p(cid:239)aci(cid:202) zbyt wysokiej ceny za wy(cid:258)cig z inflacj(cid:200) — nadmiernie nara(cid:285)a(cid:202) si(cid:218) na przegran(cid:200) w tym wy(cid:258)cigu (w d(cid:239)u(cid:285)szym terminie), wi(cid:218)c pozosta(cid:239)(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) aktywów lokuj(cid:200) w bonach skarbowych i obligacjach, a niewielk(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) tak(cid:285)e w depo- zytach bankowych. Natomiast cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) funduszy przyjmuje za cel inwestycyjny przede wszystkim osi(cid:200)ganie wzrostu aktywów w d(cid:239)ugim terminie w tempie wy(cid:285)szym od inflacji (w wyniku wzrostu warto(cid:258)ci lokat). Poniewa(cid:285) akcje 3 Fundusz rynku pieni(cid:218)(cid:285)nego jest odr(cid:218)bnym rodzajem funduszu wymienio- nym w ustawie, który ma narzucone jeszcze (cid:258)ci(cid:258)lejsze ni(cid:285) pozosta(cid:239)e ro- dzaje ograniczenia w inwestowaniu aktywów funduszu. Poleć książkęKup książkę 28 OTWARTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE s(cid:200) tymi papierami warto(cid:258)ciowymi, których warto(cid:258)(cid:202) mo(cid:285)e rosn(cid:200)(cid:202) w naj- wy(cid:285)szym stopniu, to fundusze te lokuj(cid:200) swoje aktywa prawie wy(cid:239)(cid:200)cz- nie w akcjach (do 100 ). St(cid:200)d w(cid:239)a(cid:258)nie bierze si(cid:218) nazwa fundusze akcji. Na wyznaczonej drodze mog(cid:200) pojawi(cid:202) si(cid:218) ró(cid:285)ne przeszkody Ka(cid:285)de TFI, d(cid:200)(cid:285)(cid:200)c do osi(cid:200)gni(cid:218)cia za(cid:239)o(cid:285)onego celu inwestycyjnego — niezale(cid:285)nie od tego, jaki on jest — ma obowi(cid:200)zek kierowa(cid:202) si(cid:218) zasadami ograniczonego ryzyka, gdy(cid:285) przysz(cid:239)a warto(cid:258)(cid:202) (cid:258)rodków uczestników zawsze pozostaje niewiadoma. Fundusze nie mog(cid:200) nam zagwaranto- wa(cid:202), (cid:285)e uda im si(cid:218) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) za(cid:239)o(cid:285)ony cel inwestycyjny, ale mo(cid:285)emy oczekiwa(cid:202), i(cid:285) przy d(cid:200)(cid:285)eniu do jego realizacji TFI ogranicz(cid:200) nasze ry- zyko pora(cid:285)ki do minimum. Na jakie rodzaje ryzyka jeste(cid:258)my nara(cid:285)eni w d(cid:200)(cid:285)eniu do za(cid:239)o(cid:285)onego przez fundusz celu, dowiemy si(cid:218) pod koniec cz(cid:218)(cid:258)ci pierwszej. Sposób, w jaki fundusz b(cid:218)dzie d(cid:200)(cid:285)y(cid:239) do osi(cid:200)gni(cid:218)cia celu Fundusze inwestycyjne, stawiaj(cid:200)c sobie okre(cid:258)lone cele, mog(cid:200) obiera(cid:202) bardzo ró(cid:285)norodne metody ich osi(cid:200)gni(cid:218)cia. Przyj(cid:218)ty przez fundusz sposób osi(cid:200)gni(cid:218)cia za(cid:239)o(cid:285)onego celu nazywamy polityk(cid:200) inwestycyjn(cid:200) funduszu. Gdy, za(cid:239)ó(cid:285)my, fundusz stawia sobie za cel osi(cid:200)ganie wzro- stu aktywów w d(cid:239)ugim terminie (w wyniku wzrostu warto(cid:258)ci lokat funduszu), to wybranym sposobem osi(cid:200)gni(cid:218)cia takiego celu mo(cid:285)e by(cid:202) lokowanie ca(cid:239)o(cid:258)ci aktywów w akcjach notowanych na gie(cid:239)dzie. Zna- czy to, (cid:285)e okre(cid:258)lenie funduszu mianem funduszu akcji definiuje jego polityk(cid:218) inwestycyjn(cid:200), która, zwró(cid:202)my uwag(cid:218), jest pochodn(cid:200) takiego, a nie innego celu inwestycyjnego. Fundusz musi bezwzgl(cid:218)dnie przestrzega(cid:202) okre(cid:258)lonych regu(cid:239) inwestowania To bardzo istotna zale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) — podporz(cid:200)dkowanie stosowanej polityki inwestycyjnej okre(cid:258)lonemu celowi inwestycyjnemu. Jej konsekwen- cj(cid:200) jest to, (cid:285)e fundusz inwestycyjny, lokuj(cid:200)c aktywa w akcjach, nie robi tego w sposób dowolny, tak jak osoby inwestuj(cid:200)ce swoje pieni(cid:200)dze Poleć książkęKup książkę Jak fundusz pomna(cid:285)a nasze pieni(cid:200)dze? 29 bezpo(cid:258)rednio na gie(cid:239)dzie. Nabywanie akcji przez podmiot zarz(cid:200)dza- j(cid:200)cy musi by(cid:202) w pe(cid:239)ni podporz(cid:200)dkowane osi(cid:200)gni(cid:218)ciu za(cid:239)o(cid:285)onego celu inwestycyjnego, który nie mo(cid:285)e by(cid:202) dowolnie okre(cid:258)lany. Takie podej(cid:258)cie do inwestowania aktywów funduszu akcji ma daleko id(cid:200)ce konsekwencje dla uczestników. Po pierwsze, fundusz, a (cid:258)ci(cid:258)lej rzecz ujmuj(cid:200)c, osoby nim zarz(cid:200)dzaj(cid:200)ce — zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cy — dobieraj(cid:200) do aktywów tylko takie akcje, które (ich zdaniem) maj(cid:200) najlepsze per- spektywy wzrostu w(cid:239)a(cid:258)nie w d(cid:239)ugim terminie — w d(cid:239)ugim horyzon- cie czasowym. Fundusz akcji nigdy nie zainwestuje naszych pieni(cid:218)dzy w spó(cid:239)k(cid:218) b(cid:218)d(cid:200)c(cid:200) w kr(cid:218)gu zainteresowania tzw. spekulantów gie(cid:239)do- wych — w spó(cid:239)k(cid:218) spekulacyjn(cid:200) — tylko dlatego, (cid:285)e w najbli(cid:285)szym okresie wskutek skupiania uwagi du(cid:285)ej liczby indywidualnych inwe- storów daje ona szanse na spektakularny kilkudziesi(cid:218)cioprocentowy wzrost. Taka inwestycja rozmija(cid:239)aby si(cid:218) przecie(cid:285) z celem inwestycyj- nym funduszu! Fundusz dobiera do aktywów akcje spó(cid:239)ek o mocnych fundamentach — spó(cid:239)ek fundamentalnych — dobrze zarz(cid:200)dzanych, dzia(cid:239)aj(cid:200)cych w bran(cid:285)ach o perspektywach szybkiego rozwoju, rokuj(cid:200)- cych, (cid:285)e dadz(cid:200) wysokie zyski w d(cid:239)ugim terminie. Z tego powodu nie mo(cid:285)na wiarygodnie oceni(cid:202) wyników, a tym bardziej oczekiwa(cid:202) wysokich zysków od funduszu akcji w krótkich okresach. Skoro bowiem celem ka(cid:285)dego funduszu akcji jest wzrost warto(cid:258)ci aktywów w d(cid:239)ugim terminie, to nigdy nie powinno si(cid:218) zdarzy(cid:202) (w najlepiej zarz(cid:200)dzanych funduszach), (cid:285)e zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cy podejmuje ry- zyko nieosi(cid:200)gni(cid:218)cia celu inwestycyjnego w imi(cid:218) dora(cid:283)nych wysokich zysków, i to nawet mimo takich oczekiwa(cid:241) ze strony du(cid:285)ej cz(cid:218)(cid:258)ci uczestników funduszu. Mo(cid:285)na uzna(cid:202) nawet, (cid:285)e koncentrowanie si(cid:218) fun- duszu na wynikach w krótkich okresach, na przyk(cid:239)ad w okresie 12 mie- si(cid:218)cy, pod presj(cid:200) oczekiwa(cid:241) oszcz(cid:218)dzaj(cid:200)cych, to przejaw niskiej jako(cid:258)ci zarz(cid:200)dzania oferowanej przez dane TFI, a nie powód do wysokich ocen dla zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cych funduszem. Dlaczego dobrze zarz(cid:200)dzany fundusz nie powinien poddawa(cid:202) si(cid:218) presji osi(cid:200)gania jak najlepszych wyników w okresach krótszych? Mu- simy wiedzie(cid:202), (cid:285)e zupe(cid:239)nie inne czynniki wp(cid:239)ywaj(cid:200) na warto(cid:258)(cid:202) akcji Poleć książkęKup książkę 30 OTWARTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE w krótkim terminie (kilkumiesi(cid:218)cznym), a zupe(cid:239)nie inne w d(cid:239)ugim (kilkuletnim). W kilkuletnim horyzoncie czasowym przysz(cid:239)a cena akcji danej spó(cid:239)ki zawsze b(cid:218)dzie tym wy(cid:285)sza, im wy(cid:285)sze b(cid:218)d(cid:200) zyski tej spó(cid:239)ki w przysz(cid:239)o(cid:258)ci — najlepsz(cid:200) lokat(cid:200) okazuj(cid:200) si(cid:218) akcje dobrych spó(cid:239)ek fundamentalnych. W okresach krótkich natomiast mog(cid:200) wyst(cid:200)pi(cid:202) czyn- niki bardzo ró(cid:285)ne, cz(cid:218)sto nieprzewidywalne, wp(cid:239)ywaj(cid:200)ce na rynkow(cid:200) cen(cid:218) akcji i dlatego nierzadko najlepsze dla inwestycji krótkotermi- nowych bywaj(cid:200) akcje spó(cid:239)ek spekulacyjnych. Z tego samego powodu w krótkich okresach (kilku-, kilkunastomiesi(cid:218)cznych) wzrost cen akcji fundamentalnych, które b(cid:218)d(cid:200) mia(cid:239)y najwy(cid:285)sz(cid:200) cen(cid:218) w przysz(cid:239)o(cid:258)ci, mo(cid:285)e by(cid:202) du(cid:285)o ni(cid:285)szy od wzrostu cen akcji spó(cid:239)ek o s(cid:239)abych funda- mentach. Co wi(cid:218)cej, mo(cid:285)e si(cid:218) zdarzy(cid:202), (cid:285)e w danym okresie notowania spó(cid:239)ek fundamentalnych mog(cid:200) spada(cid:202), a spó(cid:239)ek spekulacyjnych, po- kazuj(cid:200)cych wr(cid:218)cz straty z dzia(cid:239)alno(cid:258)ci — rosn(cid:200)(cid:202). Ale jednocze(cid:258)nie mu- simy pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e w d(cid:239)ugim terminie nie zdarza si(cid:218) tak nigdy: w d(cid:239)ugim, kilku- lub kilkunastoletnim horyzoncie czasowym zawsze najwi(cid:218)kszy wzrost maj(cid:200) firmy, które stale osi(cid:200)gaj(cid:200) najwi(cid:218)ksze zyski. Dla funduszu liczy si(cid:218) tylko konsekwentne d(cid:200)(cid:285)enie do celu Z tej przyczyny najlepiej zarz(cid:200)dzane fundusze akcji, a wi(cid:218)c te, które w ka(cid:285)dych warunkach zachowuj(cid:200) (cid:285)elazn(cid:200) konsekwencj(cid:218) w d(cid:200)(cid:285)eniu do osi(cid:200)gni(cid:218)cia d(cid:239)ugoterminowego wzrostu aktywów, decyduj(cid:200)c o dobo- rze akcji, musz(cid:200) pomija(cid:202) czynniki krótkookresowe. Tym samym nawet bardzo dobrze zarz(cid:200)dzany fundusz akcji wykazuje spadki warto(cid:258)ci — okresowe straty dla swych uczestników. Jest to sytuacja normalna i jako co(cid:258) zupe(cid:239)nie oczywistego powinna by(cid:202) zaakceptowana przez uczestni- ków takiego funduszu, pod warunkiem oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e w d(cid:239)ugim ter- minie wzrost warto(cid:258)ci (cid:258)rodków b(cid:218)dzie odpowiada(cid:239) przyj(cid:218)temu przez fundusz celowi inwestycyjnemu. Dobór do aktywów akcji spó(cid:239)ek o silnych fundamentach to nie je- dyny wyznacznik polityki inwestycyjnej funduszy akcji. Ka(cid:285)da spó(cid:239)ka prowadz(cid:200)ca dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) gospodarcz(cid:200) ponosi ryzyko tej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci. Nawet wi(cid:218)c najlepszy zarz(cid:200)d czy funkcjonowanie w najbardziej per- Poleć książkęKup książkę Jak fundusz pomna(cid:285)a nasze pieni(cid:200)dze? 31 spektywicznej bran(cid:285)y nie przes(cid:200)dzaj(cid:200) o ostatecznym sukcesie danej spó(cid:239)ki akcyjnej, a tym samym o wysokich zyskach posiadaczy jej akcji. Dlatego fundusz inwestycyjny zawsze d(cid:200)(cid:285)y do ograniczenia ryzyka pora(cid:285)ki pojedynczej, cho(cid:202) dobrze zarz(cid:200)dzanej firmy. W jaki sposób? Po pierwsze, lokuje aktywa w akcjach nie jednej, ale wielu dobrze za- rz(cid:200)dzanych firm. Po drugie, rozprasza aktywa mi(cid:218)dzy spó(cid:239)ki, które dzia(cid:239)aj(cid:200) w kilku bran(cid:285)ach, nawet wówczas gdy tylko jedna bran(cid:285)a ma akurat znakomite perspektywy rozwoju. W efekcie elementem polityki inwestycyjnej funduszy zawsze b(cid:218)dzie tzw. dywersyfikacja, czyli od- powiednio szerokie rozproszenie aktywów mi(cid:218)dzy ró(cid:285)nych emitentów papierów warto(cid:258)ciowych. Fundusz nie mo(cid:285)e postawi(cid:202) zbyt du(cid:285)o na jedn(cid:200) kart(cid:218) Minimalny poziom dywersyfikacji aktywów (zapisany tak(cid:285)e w statucie funduszu) wyznaczaj(cid:200) regulacje prawne, wed(cid:239)ug których akcje (lub obligacje) danej spó(cid:239)ki gie(cid:239)dowej nie mog(cid:200) przekracza(cid:202) 5 aktywów funduszu (w wyj(cid:200)tkowych sytuacjach mog(cid:200) dochodzi(cid:202) do 10 )4. Od- powiednie rozproszenie aktywów funduszu odnosi si(cid:218) nie tylko do papierów warto(cid:258)ciowych emitowanych przez spó(cid:239)ki, ale nawet do emi- towanych przez skarb pa(cid:241)stwa. Jest mo(cid:285)liwe aby nawet 100 aktywów by(cid:239)o lokowane w papierach warto(cid:258)ciowych emitowanych przez skarb pa(cid:241)stwa, ale w takim przypadku, fundusz jest zobowi(cid:200)zany do rozpro- szenia aktywów na co najmniej 6 ró(cid:285)nych emisji obligacji skarbowych, przy czym jedna emisja nie mo(cid:285)e stanowi(cid:202) wi(cid:218)cej ni(cid:285) 30 aktywów funduszu. Pomijanie przez fundusze inwestycyjne akcji spó(cid:239)ek spekulacyj- nych to nie jedyna przyczyna tego, (cid:285)e ich wyniki w krótkich okresach mog(cid:200) by(cid:202) s(cid:239)abe w porównaniu ze wzrostem, jaki wykazuj(cid:200) pojedyncze 4 Autor okre(cid:258)la to zasad(cid:200) 5/10/40 — limity inwestycyjne dla funduszy inwe- stycyjnych, nakazuj(cid:200)ce rozproszenie aktywów funduszu: do 40 ca(cid:239)o(cid:258)ci aktywów — w(cid:258)ród pojedynczych emitentów z maksymalnie 10 akty- wów na rzecz jednego emitenta, pozosta(cid:239)ej cz(cid:218)(cid:258)ci aktywów — do 5 ak- tywów na lokaty jednego emitenta. Poleć książkęKup książkę 32 OTWARTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE spó(cid:239)ki spekulacyjne. Fundusze inwestycyjne nie maj(cid:200) szans na wy- gran(cid:200) tak(cid:285)e w d(cid:239)ugim terminie z bezpo(cid:258)rednimi inwestycjami w wy- branych spó(cid:239)kach fundamentalnych. Portfel funduszu akcji sk(cid:239)ada si(cid:218) z akcji kilkudziesi(cid:218)ciu spó(cid:239)ek. Tym samym zyski uczestników funduszu b(cid:218)d(cid:200) wypadkow(cid:200) zmian warto(cid:258)ci akcji wszystkich spó(cid:239)ek tworz(cid:200)cych portfel funduszu proporcjonalnie do ich udzia(cid:239)u w aktywach. W fun- duszu akcji znajd(cid:200) si(cid:218) wi(cid:218)c i spó(cid:239)ki, których akcje wzrosn(cid:200) najbardziej, jak i te(cid:285) te wykazuj(cid:200)ce najni(cid:285)szy wzrost warto(cid:258)ci. Gdyby wi(cid:218)c „uda(cid:239)o si(cid:218)” nam zainwestowa(cid:202) bezpo(cid:258)rednio w akcje spó(cid:239)ki o najwy(cid:285)szym wzro(cid:258)cie w danym okresie, a jednocze(cid:258)nie taka spó(cid:239)ka stanowi(cid:239)aby jedyny sk(cid:239)adnik naszego portfela inwestycyjnego, to osi(cid:200)gni(cid:218)te zyski z takiej inwestycji by(cid:239)yby du(cid:285)o wy(cid:285)sze od najlepiej zarz(cid:200)dzanych funduszy, tak(cid:285)e tych, które, tak jak my, zdecydowa(cid:239)yby si(cid:218) na mak- symalne zaanga(cid:285)owanie portfela inwestycyjnego w akcje danej spó(cid:239)ki. Ró(cid:285)nica polega(cid:239)aby na tym, (cid:285)e inwestuj(cid:200)c samodzielnie, zasady inwe- stowania ustalaliby(cid:258)my zupe(cid:239)nie dowolnie: czy inwestujemy w spó(cid:239)ki spekulacyjne, czy te(cid:285) tylko w fundamentalne, oraz w ile spó(cid:239)ek — w kilka, kilkana(cid:258)cie czy mo(cid:285)e tylko w jedn(cid:200). Natomiast fundusz inwe- stycyjny musi przestrzega(cid:202) zasad okre(cid:258)lonych w przepisach i w statu- cie funduszu, a jedn(cid:200) z nich jest w(cid:239)a(cid:258)nie dywersyfikacja, której kon- sekwencj(cid:200) jest to, (cid:285)e akcje jednej spó(cid:239)ki nie mog(cid:200) stanowi(cid:202) wi(cid:218)cej ni(cid:285) 10 aktywów funduszu. W zwi(cid:200)zku z tym, je(cid:285)eli akcje danej spó(cid:239)ki w analizowanym okresie wzros(cid:239)yby o 150 i nasze oszcz(cid:218)dno(cid:258)ci by(cid:239)yby ulokowane tylko w tej jednej spó(cid:239)ce, nasz zysk by(cid:239)by równie wysoki — 150 minus koszty transakcyjne. Gdyby natomiast w funduszu inwestycyjnym stanowi(cid:239)y dopuszczalne prawem maksimum, 10 akty- wów, to uczestnicy tego funduszu skorzystaliby na wzro(cid:258)cie akcji tej spó(cid:239)ki tylko w jednej dziesi(cid:200)tej (ostateczny zysk uczestnika funduszu by(cid:239)by tak(cid:285)e zale(cid:285)ny od zmiany warto(cid:258)ci akcji stanowi(cid:200)cych pozosta(cid:239)e 90 aktywów funduszu). Autor cz(cid:218)sto spotyka(cid:239) si(cid:218) z opiniami indy- widualnych inwestorów, podwa(cid:285)aj(cid:200)cymi jako(cid:258)(cid:202) wyników funduszy in- westycyjnych, w(cid:239)a(cid:258)nie wówczas, gdy powo(cid:239)ywali si(cid:218) oni na wyniki w(cid:239)a- snych inwestycji, wskazuj(cid:200)c na pojedyncze spó(cid:239)ki gie(cid:239)dowe wykazuj(cid:200)ce wysoki wzrost warto(cid:258)ci swoich akcji w danym okresie. Du(cid:285)o rzadziej Poleć książkęKup książkę Jak fundusz pomna(cid:285)a nasze pieni(cid:200)dze? 33 natomiast indywidualni inwestorzy przyznaj(cid:200) si(cid:218) do sytuacji odwrot- nej, czyli takiej, w której ich bardzo skoncentrowany portfel inwesty- cyjny sk(cid:239)ada(cid:239) si(cid:218) z akcji spó(cid:239)ki, której notowania gie(cid:239)dowe okazywa(cid:239)y si(cid:218) du(cid:285)o ni(cid:285)sze od (cid:258)redniej w danym okresie. Jak powinni(cid:258)my ocenia(cid:202) wyniki? W zwi(cid:200)zku z tym, oceniaj(cid:200)c wyniki funduszy inwestycyjnych, musimy zdawa(cid:202) sobie spraw(cid:218) z narzucanych prawem ogranicze(cid:241) i wiedzie(cid:202), (cid:285)e wymóg dywersyfikacji — odpowiedniego rozproszenia portfela na papiery warto(cid:258)ciowe wielu emitentów — skutkuje tym, (cid:285)e wyniki naj- lepiej zarz(cid:200)dzanych funduszy nie maj(cid:200) szans z bezpo(cid:258)rednimi inwesty- cjami w pojedyncze spó(cid:239)ki gie(cid:239)dowe, które w d(cid:239)ugim terminie oka(cid:285)(cid:200) si(cid:218) najlepsze. Z drugiej za(cid:258) strony fundusze najgorzej zarz(cid:200)dzane, czyli osi(cid:200)gaj(cid:200)ce najni(cid:285)szy wzrost warto(cid:258)ci w d(cid:239)ugim terminie, „nie maj(cid:200) szans”, aby ich wynik by(cid:239) tak s(cid:239)aby jak wzrost (spadek) wyceny akcji spó(cid:239)ek, które pomimo obiecuj(cid:200)cych perspektyw okaza(cid:239)y si(cid:218) spó(cid:239)kami osi(cid:200)gaj(cid:200)cymi najni(cid:285)sze zyski i tym samym najni(cid:285)szy wzrost (najwi(cid:218)kszy spadek) rynkowej wyceny swoich akcji. Aby nasza ocena by(cid:239)a wywa(cid:285)ona i w(cid:239)a(cid:258)ciwa, nie mo(cid:285)emy zapomina(cid:202) o tym, (cid:285)e sposób inwestowania aktywów funduszu jest zawsze wy- padkow(cid:200) czterech elementów: dopuszczalnych prawem form lokat, przyj(cid:218)tego przez fundusz celu inwestycyjnego, sposobu doj(cid:258)cia do tego celu, czyli zasad polityki inwestycyjnej, oraz decyzji o doborze lokat, podejmowanej przez osoby zarz(cid:200)dzaj(cid:200)ce funduszem (rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Czynniki determinuj(cid:200)ce sposób inwestowania aktywów funduszu Poleć książkęKup książkę OTWARTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE 34 ` Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Wydanie zaktualizowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: